Buifenland TER NEUZEN, 13 AUGUSTUS 1934. HOEK. ZAAMSLAG. MIDDELBURG. CRISISPUBLICATIEN Het loonconflict in den landbouw dteelte van de gelijksoortige percentages, welke in de schaal behoorende bij de gemeenschap- pelrjke beschikking van 28 October 1933 waren vervat. Deze verlaging werd reeds in mijn rondschrijven van 4 November 1933 aange- lcondigd. Ik vestig voorts uiwe aanidacht op de wijizi- ging, welke is aangebracht in den factor, waarm volgens het stelsel der besohikking de werkloosheidslasten voor de beperking van bet percentage der Rijksibijidrage woriden uitge- dnikt. Uit dezen factor zijn de foedrijfswinsten en -/verliezen verwijderd. De bepalinig, welke als 3e lid aan art. 5 is toegevoegd, strekt om te voorkomen, dat bet op de Rijksbegrooting voor 1934 voor bet ver- leenen van Rijksbijdragen beschikbare bedrag wordt overschreden. In genoemd rondschrijven van 4 November 1933 wend u tevens verzocbt buiten de ge- meen tebegrooting voor 1934 te stellen de uit- gaven voor werkloosheidsvoonziening, voor zoover daarvoor op die begrooting geen ruimte aanwezig was. Ten aanzien van de definitieve vaststelling dezer z.g. uitgestooten bedragen, zullen nog nadere regels worden gesteld. Ik stel mij voor, u bij die gelegenheid mede na- mens mijn voomoerade ambtsgenooten nader in te lichten omtrent de wijze van financiering deeer bedragen. Inmiididels vestig ik uwe aandacht op bet teraake bepaalde in mijn rondscbrijven van 28 Juli jJ." HET HAVENVERKEER VAN GENT. Het Gentsche verbond van de maritieme be- langen beeft zijn jaarverslag in bet licbt ge- geven. Daaruit blijkt o.a. dat bet havenver- keer in 1933 onder dat van 1932 is gebleven. Niettemin is de handelsbalans van de haven nog gunstiger dan drie of vier jaar geleden. Het Fransche protectionisme, vooral de ver- vijfvoudiging van de surtaxes d'entrepot, beeft tot dien val bijgedragen. De Fransch-Belgi- sche vriendscbap, aldus bet verslag, gaame op andere gebieden geroemd, blijft te dikwijls een ijdel woord zoodra economische compe- tities de partijen scbeiden. Navigation du Rhin voegt hierbij, dat zekere goederen den laatsten tijd van die vijfvoudige heffing zijn vrijgesteld, b.v. wollen en katoe- nen goed uit Indie. De kamer van koopbandel span! zicb in dezelfde ricbting voor andere artikelen in, met name katoen uit Amerika en gezaagd hout. GEKNOEI MET INGEVOERDE BOTER IN BELGIe. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: De douanediensten zijn een uitgebreide zaak van smokkelarij met groote partijen boter op het spoor gekomen, waarin Zaterdagmorgen werd overgegaan tot de arrestatie van den hoofdschuldige, den 29jarigen boterhandelaar Moilekens te Brussel. Deze voerde Deensche boter in transito in Belgie, maar zag kans, door omkooperij van tolbeambten om de boter niet weer uit te voeren. Hij moest de waar- borgsom storten, bij den invoer, welke waar- borgsom wordt terugbetaald op vertoon van de papieren die den definitieven uitvoer be- vestigden, maar wist nadien uitvoerpapieren te vertoonen, door ze met een zelf gemaakt stempel te vervalschen. Zoodoende kwam bij opnieuw in bet bezit van de als waarborg be- taalde rechten en maakte hij groote winsten. Drie medeplichtige tolbeambten te Montzen bebben bekend dat zij tegen betaling de papie ren van uitvoer, die door Moilekens werden getoond, hebben afgeteekend, alhoewel de boter niet uitgevoerd was. De boter werd hoofdzakelijk te Antwerpen en te Gilly, in Wallonie, verkocht. Ook te Hasselt had hij, naar het schijnt, medeplichtigen bij het tolbe- heer. 'Het onderzoek is slechts in het begin, maar men vermoedt dat de zaak nogal uit- breiding nemen zal. Thans blijkt nog uit niets dat ook met uit Nederland afkomstige boter zou geknoeid zijn. VLOOTBESPRJEKINGEN TE LONDEN. De marinemedewerker van de Daily Tele graph meldt dat thans officieus wordt toege- geven dat de onlangs te Londen gehouden voorbereidende vlootbesprekingen zich niet hebben bepaald tot de werkwijze op de confe- rentie van het volgende jaar, maar zich ook hebben uitgestrekt tot bepaalde technisChe aangelegenheden. De belangrijkste hiervan betrof volgens den medewerker van het Engelsche blad de toe- komstige afmetingen van oorlogsschepen. A1 spoedig bleek dat het voorstel der Britsche regeering om groote schepen tot 25.000 of 22.000 ton te beperken en kruisers tot 7000 ton, geen steun vond bij de Vereen. Staten, welkevertegenwoordigers de noodzakelijk- heid betoogden van handhaving der bestaande normen: 35.000 ton voor groote schepen en 10.000 ton voor kruisers. Er schijnt te dezen aanzien weinig hoop op een compromis te zijn in weerwil van het feit dat het Britsche plan in beginsel door Japan en Frankrijk wordt goedgekeurd. De marine der Ver. Staten Wenscht, vol gens den medewerker van de D. T. twee ver- schillende typen van groote schepen: het eer- ste is een slagschip van 35.000 ton, betrekke- lijk langzaam, met 10 of meer kanonnen van 16 inch, het tweede een slagkruiser van even- eens 35.000 ton en groote snelheid, gewapend met kanonnen van 14 inch. Beide types wor den als noodzakelijk beschouwd voor de be- hoeften van de strategie der Ver. Staten in den Stillen Oceaan. Tijdens zijn bezoek heeft de Fransche mi nister van marine Pidtri een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van de Fransche poli- tiek ten aanzien van de onderzeeers en duide lijk gemaakt dat Frankrijk het zeer moeilijk zou vinden zijn sterkte wat dit wapen betreft te verminderen. Zonder een dergelijke ver- mindering zal het echter niet uitvoerbaar zijn de verhoudingen van het verdrag van Londen na 1936 voort te zetten. Bij de besprekingen kwam aan het licht, dat Frankrijk niet de definitie van het ver drag aanvaardt ten aanzien van den kruiser als een schip, grooter dan 1850 ton en met ka nonnen boven de 5.1-inch. Anderzijds houden de Britsche marine-deskundigen staande, dat de 31 Fransche „flottiljeleidens", die een wa- terverplaatsing hebben van bijna 3000 ton en kanonnen van 5% inch, in werkelijkheid krui sers zijn in den zin van het verdrag. Kapitein Raineri Biscia, de Italiaansche marine-vertegenwoordiger, moet Italie's re- denen hebben uiteengezet voor het bestellen van twee slagschepen van 35.000 ton aan den vooravond van de conferentie. Hij maakte eveneens duidelijk, dat Italie's programs in de toekomst voor den aanbouw van onderzeeers en ander licht materiaal in hoofdzaak zullen bepaald worden door hetgeen Frankrijk doet. In goedingelichte kringen hebben, naar de marinemedewerker van de Daily Telegr." ten slotte meldt, de voorbereidende besprekin gen een ietwat pessimistischen indruk ge maakt, daar er uit bleek een zeer ver uiteen- loopen van de standpunten der verschillende mogendheden ten aanzien van fundamenteele kwesties van vlootpolitiek. SPIONNAGE IN LETLAND. De laatste dagen zijn ongeveer 20 personen meest jongelieden, aangehouden in verband met een spionnagezaak. De leider van de or- ganisatie moet naar het buitenland zijn ge- vlucht. Van officieele zijde wordt omtrent deze zaak het stil^wijgen bewaard. DE PORTEFEUILLE VAN DR. DOLLFUSS DOOR ZIJN MOORDENAARS GEROOFD. De bondscommissaris voor den Heimat- dienst, Adam, heeft voor de radio een rede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde: ,,De ge- dachte dat de zending van den heer Von Pa- pen niet alleen een aangelegenheid van de re geering is, doch in zeer hooge mate ook een aangelegenheid van de openbare meening, is in het Duitsche rijk nog niet doorgedrongen. De houding van de Duitsche pers is nog steeds vijandig. Nog steeds wordt gepoogd, Planetta, Holzweber en de andere nat.-socialisten, die de bondskanselarij zijn binnengedrongen, tot Duitsche helden en voorvechters der Duitsche vrijheid te verheffen. Ik wil over den graad der crimineele en moreele schuld van de ter- roristen niet spreken, maar ik kan een mede- deeling doen, die, zoover ik weet, nog niet be kend is geworden. Den stervenden, of reeds gestorven bondskanselier, dr. Dollfuss, werd de portefeuille uit den zaak gestolen. Men vond deze portefeuille later in den tuin van de bondskanselarij op de plaats Waar de visi- tatie aan den lijve van de gevangen terroris- ten plaats vond." DE TE VERWACHTEN BLIJDE GEBEURTENIS IN ITALIe. Uit Rome wordt gemeld, dat reeds feesttoe- bereidselen zijn getroffen in verband met de spoedig te verwachten blijde gebeurtenis aan het hof van Savoye. De kroonprinses vertoeft thans, zooals be kend, in haar zomerverblijf, de villa ,,Rosebe- ry", in de buurt van Napels. De Napolitaansche bevolking, die buiten zichzelf van vreugde is, is voomemens de kroonprinses een prachtige wieg te schenken; de gansche bevolking heeft voor dit cadeau bijgedragen. De kroonprins zal eerlang naar Napels vertrekken, waar ook de koningin van Italie binnenkort verWacht wordt. EEN OPROEP VAN DEN STAHLHELM- LEIDER. De leider van den nationaal-socialistischen Duitschen frontstrijidersbond (Stahlhelm) de rijksminister van arbeid Franz Seldte, heeft in verband met de verkiezingen op 19 Augus tus a.s. den volgenden oproep uitgevaardigd „Met diep bedroefd hart hebben wij den rijkspresident, generaal-veldmaarschalk von Hindenburg, den vader des vaderlands, naar zijn laatste rustplaats in Tannenberg geleid. Meer dan ooit geldt het voor de geheele natie, eensgezind te blijven en aldus den wil van den generaal-veldmaarschalk na te leven. Op 19 Augustus doet de „FUhrer" en rijks- kanselier een beroep op het geheele Duitsche volk, of het de vereeniging van de functies van rijkspresident en rijkskanselier, waartoe de rijksregeering besloten heeft en het over- gaan van de bevoegdheden van den overleden rijkspresident, generaal-veldmaarschalk von Hindenburg, op den Ftihrer en rijkskanselier goedkeurt. Voor ons, kameraden van den nationaal- socialistischen Duitschen frontstrijdersbond (Stahlhelm) staat het vast, hoe wij op 10 Augustus zullen stemmen. Maar over de kringen van den frontstrij dersbond heen wend ik mij als oud-frontsol- daat tot alle Duitsche volksgenooten en vermaan hen, in den geest van generaal- veldmaarschalk von Hindenburg: „Weest eensgeizind! Blijft een! Zegt „Ja"! Duitschland kan in de wereld slechts be- staan ,als het eensgezind is. Adolf Hitler, Front Hedl!" OOSTENRIJKSCHE NAZI-CENTRALE. Naar de „United Press" van betrouwbare zijde vemeemt, is de centrale van de Oosten- rijksche nationaal-socialistische partij, welke haar zetel in Miinohen had, ontbcnden. De leden van de Qostenrijksche partijleiding zijn met verlof gezonden. De ontbinding van het partijbestuur ge- schiedde onmiddellijk na de ontvangst van het agreement der Oostenrijksche regeering voor de benoeming van Von Papen. Hiermede is een der voornaamste oorzaken van het conflict tusschen Oostenrijk en Duitschland weggenomen, welke de betrek- kingen tusschen beide landen in de afgeloopen achttien maanden wellicht het nadeeligst be- invloed heeft. Men mag hierin ook het verlangen der Duit sche regeering zien om al het mogelijke te doen om de spanning tusschen Duitschland en Oostenrijk weg te nemen, want door dezen maatregel werd een ibijna honderdprocentige, ommekeer der Duitsche politiek ten opzichte van de Oostenrijksche nabuurstaat voltrokken. Men mag wel aannemen, dat de ontbinding van de Munchensche centrale der Oostenrijk sche nazi-partij reeds eenige dagen geleden tusschen Duitschland en Oostenrijk is over- eengekomen. UITERSTEN, DIE ELKAAR RAKEN. De oceanen zijn breed, en het is schrijft de N. R. Ct. moeilijk, er over heen te kij.ken. Wij betwijfelen of ooit zelfs het volmaakste systeem van televisie dit zal kunnen verhel- pen. Senator Thomas van Oklahoma heeft gejuicht, toen hij hoorde van de nationalisatie van het zilver in de Vereenigde Staten. Sena tor Thomas in de luidruchtigste, de meest op den voorgrond tredende voorvechter in het Amerikaansche Congres voor inflatie en bime- talisme. De verordening van Roosevelt betee- kende, zoo verkondigde hij zijn landgenooten, de u'iteindelijke nederlaag van het groote ,,goudblok", dat nog steeds in de wereld be- staat. Voor senator Thomas en voor Ameri kaansche Congresleden als hij, is Amerika nu eenmaal de wereld. Wat daar buiten gebeurt, en hem niet bevalt, is hinderlijk, maar kan ook slechts voortbestaan totNde Vereenigde Staten het geduld verliezen en zich er mede gaan bemoeien. Dat is nu ten opzichte van het monetaire probleem eindelijk gebeurd. Een pennestreek van Roosevelt, en het gezeur is uit. Wij vreezen voor senator Thomas, dat hij zich vergist. Amerika is de wereld niet. En de wereld heeft zeker geen haast het Ame rikaansche voorbeeld na te volgen. Voor haar is Amerika veeleer de vertooner van experi- menten, waarbij zij een toeschouWster is zon der geestdrift, die bij het tafereel voortdu- rend haar hart vasthoudt. Het was te verwachten dat Roosevelt na zijn terugkomst onmiddellijk leven zou bren- gen in de brouwerij, waarin de nieuwe wel- vaart der Vereenigde Staten moet worden toe- bereid, maar waar het werk tijdens zijn af- wezigheid slechts zeer sloom was gegaan, en waarvan het product met den dag slapper was geworden. Een van zijn eerste nieuwe, zij het ook niet onverwachte daden was nu het be- sluit ten opzichte van het zilver. Verder heeft Roosevelt een groote, politieke redevoering gehouden, die in al haar krachtig zelfvertrou- Wen toch blijk envan gaf, dat hij zich reken- schap geeft van den groeienden twijfel aan het slagen van zijn temperament. Hij was nog onverminderd voorvechter van de „New Deal", zoo verklaarde hij. En zij die daarop hoopten, moesten weten dat Amerika niet meer tot den ouden toestand zou terugkeeren. Er is geen reden om dat in twijfel te trekken. Op het hellend vlak van extreme staatsbe- moei'ing, Waarlangs het Amerikaansche oeco- nomische en sociale leven zich op het oogen- blik met zeer weinig vastan tred voort be- weegt, is terugkeer nauwelijks nog mogelijk. De gevaren van een terugkeer zouden waar- schijnlijk niet minder groot blijken dan die van verdergaan, als het gevaar van verder- gaan reeds onmiskenbaar zou zijn geworden. Amerika heeft van den evolutionairen opbouw van een wettelijk geregeld sociaal systeem, dien de oude wereld bijna overal vertoont, niet willen weten. Nu heeft het revolutionair moeten inhalen wat het had verzuimd. Het is een moeilijk werk, waarbij het niet doen- baar blijkt voor iederen stap de juiste maat te vinden. Roosevelt en zijn raadgevers heb ben het probleem blijkbaar al te eenvoudig ge- acht. De dicigen zijn niet in alle deelen uitge- vallen, zooals zij ze meenden te kunnen bere- kenen. 'Het vraagstuk der werkverschaffing heeft groote teleurstellingen gebracht. Deze bleef erg ten achter bij hetgeen men van het grootscheepsche maatregelen verwacht had. Nog niet gelukkiger is men met de organisa- tie van den arbeid van bovenaf geweest. Voor al bij de arbeiders is een begrijpelijke ontgoo- cheling niet uitgebleven. Men kon oude mach- ten aan het wankelen brengen, onttronen kon men hen niet. Bestaat er naar aanleiding van dergelijke dingen ontevredenheid in de arbeiderswereld, dan Worden daarvan onaf- hankelijke haarden van onrust te gevaarlij- ker. Uit dien hoofde hebben reeds, gelukkig nog overgedreven, orkanen gedreigd. Maar de electriciteit zit in de lucht, en donkere wolken zullen gestadig blijven hangen boven den ar- beidsvrede in de Vereenigde Staten, tenzij Roosevelt nog blijkt te vermogen, wat wij tot- nogtoe niet heeft klaargespeeld. Roosevelt is van een ontzaglijke activiteit; dat kan niemand hem ontzeggen. Hij is nu teruggekomen, en staat op weer tegenover onmetelijke moeilijkheden. Hij kan ze niet in rust en kalmte bekijken, maar hij moet on middellijk handelen. Want niet alleen reeds bestaande en nog weer dreigende, nieuwe nood drijven hem voort, maar ook de felle prikkel van de komende verkiezingen. De verkiezin gen zijn nu zoo dicht op handen, dat maat regelen tot bemoediging van de kiezers niet op zich mogen laten wachten. Tegelijkertijd zijn de verkiezingen nog zoover weg, dat een mislukking van de nieuwe maatregelen den kiezers wellicht nog vroeg genoeg om invloed te hebben op hun beslissing, duidelijk kan worden. Het is een toestand, die menigeen aan het schrikken zou kunnen brengen, maar Roosevelt is niet schrikachtig. Hij tast weer toe, zeker ook in het besef, dat hij totnogtoe eigenlijk alleen met zijn doortastendheid een werkelijk groot succes in zijn land heeft gehad. Terwille daarvan het Amerikaansche volk be- reid, hem vele teleurstellingen te vergeven. Het wil nu bovenal een man zien, die daden aandurft. Het rekent den uitslag minder dan het doel. Het is bereid te gelooven, dat het zonder die, ten deele teleurstellende, daden nog erger zou geweest zijn. Als een staats- man een dergelijke stemming ontmoet, kan men zeggen dat hij het vertrouwen van zijn volk geniet. Maar Roosevelt schijnt niet van zins te be- palen tot de dingen, die men nu van hem in eerste plaats verwacht. Zijn, voor Amerika in het bijzonder, revolutionaire plannen gaan, naar uit beschpuWingen van den Washington- schen correspondent van de Times blijkt, nog aanzienlijk verder. Roosevelt heeft nu de groote stuwdammen, voor het wekken van electrischen stroom, bezocht en hij moet heel hevig onder den indruk van deze imposante werken zijn geraakt. Het heet, dat zijn be- geerte is gewekt om op dezen weg verder te gaan. Wat van dien aard reeds is geschied en honderden millioenen dollars zijn er reeds in gestoken zou maar een begin zijn. Hij zou de eerzucht hebben opgevat, in de ge- schiedenis van Amerika de grondlegger te worden van een nieuW tijdperk van toepas- sing van het staats-socialisme voor het groot- scheeps tot ontwikkeling brengen en in over- heidsbeheer houden van de natuurlijke bron- nen van kracht in het land. 'Het Wordt nu van Roosevelt gezegd, dat hij steeds meer gaat overhellen tot het geloof, dat staatsbe- heer van de bronnen van eiectrische kracht en andere openbare diensten noodzakelijk is voor een gezonde oeconomische ontwikkeling en voor het vermijden van sociale misbruiken. Tijdens zijn inspectiereis is hij in zijn redevoe- ringen steeds duidelijker geworden op dit punt. Hij veroordeelde herhaaldelijk de particuliere exploitatie van deze dingen als „het werk van zelfzuchtige lieden". Het is uit die redevoe- ringen reeds gebleken, dat hij onstuimig ver der wil gaan met het in exploitatie brengen van nog ongetemde natuurkrachten. Is dit juist en er schijnt geen reden om eraan te twijfelen dan schijnt de revolutio nair Roosevelt bevangen door de zelfde elec- trificatiekoorts, waarmede de revolutionair Lenin Rusland heeft aangestoken. Commu- nisme, aldus heeft Lenin verkondigd, is sow- jetstelsel en electrificatie. Met behulp van deze leuze, die, zooals wij het Krassin eens met zekeren spot hebben hooren uitdrukken „na Lenin's dood gecanoniseerd en tot op alles toe- passelijk dogma verheven Was" heeft men het Russische volk warm kunnen maken voor het electrificatiestelsel, dat aan de grootscheep sche industrialisatie vooraf is gegaan. Of Roosevelt zich van deze gelijkenis bewust is? De gelijkenis is ook betrekkelijk. Rusland was een land zonder outillage, zonder nijver- heid. Amerika heeft, naar sommiger mee ning, wat te veel van dezg beide dingen. Mis- schien zullen wij nu het merkwaardige zien gebeuren, dat de twee grootste werkelijk samenhangende landen ter Wereld, van precies tegenovergestelden aard met precies tegen- overgestelde kwalen, juist hetzelfde genees- middel gaan toepassen. Het schouwspel zal grandioos zijn, maar niet geruststellend. EXAMENS. Hoofdacte. Te Rotterdam slaagde de vorige week voor de hoofldakte mej. F. E. Bakker te 's-Graven- polder, vroeger te Ter Neuzen. Engelsch L. O. Voor de akte Engelsch lager onjdemvijs is te 's-Gravenhage geslaagd de heer I. Butler te Aandenbung. Te Utrecht slaagde voor de akte Engelsch L. O., de heer M. Dhont te Den Haag, vroeger te Schoondijke. Akte Fransch. Te Utrecht slaagden voor de akte Fransche taal de heeren Jac. Deij te Souburg en J. C. Kense te Middelburg. Bockhouden M. O. Voor het examen boekhouden M. O. slaagde te Den Haag de heer D. P. Porreij te Oost- burg. PEAATSING VAN JONGENS BIJ EEN BUITENLANDSOHE INDUSTRIE. De directeur der Districtsarbeidsbeurs al- hier schrijft ons: Bij de Batafabrieken (schoenfabrieken) te Zlin, Tsjecho-Slowakije, kunnen ongeveer 100 jongens van 1416 jaar in opleiding worden genomen. De leertijld bedraagt drie jaar. Ge- durende dien tijd worden zij gehuisvest in het aan de fabrieken te Zlin verbonden internaat. De leerlingen staan, ook in hun vrijen tijd, onder toezicht Bezoek van cafe's e.d. en roo- ken is ten strengste verboden. De opleiding is zoowel practisch als theoretisch en omvat o.a. ook vreem.de talen, boekhouden, handelscorres- pondentie ejd. Voor ontspanning wordt door de leiding van het internaat op ruime schaal zorg gedragen. Gedurende hun verblijf in het internaat mogen de leerlingen geen geschenken in geld of na- tura van derden ook niet van hun ouders, ont- vangen. Zij mogen gadurenden dien tijd even- min hun ouders bazoeken, ook niet voor eigen rekening. De leerlingen ontvangen van den dag van in diensttreding af loon voor den op de fabrieken gepresteerden arbeid. Hiervan kunnen zij de kosten van het verblijf in het internaat be- talen; het daama resteerende is bestemd voor. onJderhoud van kleeding en voor zakgeld. Behalve boven- en oniderkleeding e.d. en een koffer om een en ander in te bergen, moeten de leerlingen bij in diensttreding in het bezit zijn van f 10,voor het verblijf in het inter naat gedurende de eerste week. Gedurende den leertijd worden degenen, die daartoe de noodige geschiktheid blijken te be- zitten, opgeleid voor kantoorwerk of voor andere functies in het bedrijf. Zij, die de opleiding met goed gevolg door- loopen, worden na verloop van drie jaar ge- plaatst op de Batafabriek te Best (Neder land). Aanbiedingen worden ingewacht bij de Dis tricts Arbeidsbeurs, Schoollaan 12, Ter Neuzen RIJKSPOSTSPAARBANIK TE TER NEUZEN. Aan bovengenoemid kantoor werd in den loop der maand Juli op spaarbankboekjes iogelegd 27.178,55; terugbetaald 24.707,45; derhalve meer ingelegd dan terugbetaald f 2.471,10. Het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes bedroeg 13. Door tusschenkomst van dit kantoor werd ter Directie op Staatsschuldboekjes afgeschre- ven 700; derhalve minder in- dan afgeschre- ven /700. SCHIP OMHOOG GEVAREN EN DOORMIDDEN GEBROKEN. Donderdagmididag is de tweemastklipper „De Ziwerver", schipper Comet, die geladen was met macadam, over de geul naar Kamper- lahd onklaar geraakt. Het schip licht noord-noord-west met voor- en achtersteven op de randen der geul, zoodat het niet gesteunde middengedeelte doorge- bogen is en de klipper zich in een moeilijke positie bevindt. Men zag de twee masten naar elkaar toebuigen door de knik midscheeps. Het schip is vermoedelijk doormidden gebro- ken. De vaargeul is gestremd. (Midd. Ct.) TENTOONSTELLING „KUNST IN NOOD". Zaterdagmiddag is te Vlissingen in tegen- woordigheid van verschillende genoodigden in de lokalen van den Kunstkring het Zuiden de tweede tentoonstelling geopend van de Ver eeniging ,,Kunst in Nood", die te Apeldoorn zulk een groot succes is geweest. De secretaris-penningmeester van het Oomite, de heer Mr. J. Visser uit Den Haag, heeft er op gewezen, dat het steeds aange- naam is in Zetland te zijn en dit te meer nu het Comity zooveel steun heeft mogen onder- vinden uit die provincie. Spr. zette het stre- ven en werken van het Comity in den breede uiteen, dat tot nu toe 200 noodlijdende kunste- naars heeft kunnen helpen, wat nog maar een klein deel van het geheele aantal is. Spr. wees op het mooie voorbeeld van de Koningin en op 't enthousiasme, dat te Apeldoorn heersch- te tijdens de tentoonstelling. Het Comity rekent voor Vlissingen ook op groot succes. De burgemeester van Vlissingen, de heer C. A. van Woelderen, heeft als eere-voorzitter van den Kunstkring gaame aan het verzoek voldaan om de tentoonstelling te openen, en daanbij gewezen op het belangeloos en krach tig werken van het Comite. Dank heeft spr. gebracht aan de dames buiten Vlissingen, die zich bereid. verklaarden te trachten loten te verkoopen, die tevens toegang zullen geven tot de tentoonstelling. Spr. stelde het op hoogen prijs, dat onder de 130 stukken, die geexposeerd worden er 7 van Zeeuwsche schil- ders zijn. Hiema hebben de aanwezigen met belang- steUing de schilderijen bekeken, die hier in groote verscheidenheid bijeen zijn gebracht. 100-JARIG BESTAAN ZEEBAD DOMBURG. Het 100-jarig bestaan van het Zeebad Dom- burg zal op Vrijdag 24 Augustus herdacht worden. Begonnen zal worden met een krans- legging bij het monument voor wijlen Dr. J. G. Mezger, die zooveel heeft gedaan om aan Domlburg als badplaats bekendheid te geven Het programma bevat verder bloemencorso en fietswedstrijden, beiden zoowel voor de bad- gasten als voor de ingezetenen Tenslotte ook concerten en een vuurwerk. Ofschoon het Zaterdagmiddag veel geregend had, was het weer bij den aanvang van het concert dat door de muziekvereeniging „Eik naar zijn krachten" met medewerking van het Chr. Ter Neuzen's Mannenkoor, gegeven zou worden, goed en waren veel belangstellenden opgekomen. Helaas zou het niet van langen duur zijn. Nog was het 2e nummer niet beeindigd, of de regendruppels vielen reeds neer om na een paar minuten in een echte slecht weerbui over te gaan. Ieder zocht dus een goed onderkomen. Nadat muzikanten en zangers een poos in het eenige cafe een schuilplaats hadden gezocht, be- sloot men het concert in de Gemeentegehoor- zaal voort te zetten. Iedere muzikant nam zijn lessenaar op en zoo toog men naar de Gehoorzaal. Daar bleek al spoedig, dat de toch flmke zaal veel te klein was om alien belangstellen den te bergen. De gemeente-vedwachter trad dan ook, zeer verdienstelijk regelend op, zoo dat ieder (voor zoover er plaatsen waren) in kalmte naar boven kon gaan. Nadat alien gezeten waren drukte de heer Scshirris zijn spijt uit, dat het concert in het water was gevallen maar prees zich gelukkig hier het te kunnen voortzetten. Hij drukte vooral de jongens en meisjes (voor de ouderen vond hrj dit niet noodig) op het hart de noodige stilte te betrachten en vroeg' dit in het bijzonder voor hetgeen de gasten, het Chr. Mannenkoor, zou ten gehoore brengen. Na een paar nummers van ,,Elk naar zrjn krachten" betrad de heer P. Vergouwe met zijn Ter Neuzensche mannen het podium en werden door hen, vooral gezien het korte be staan dier vereeniging, op zeer aardige vlotte wijze de aangekonidigide nummers gezongen. Ieder nummer had dan ook veel bijval. Het bleek dat men orver goed stemmateriaal be- schikt en, dat de executanten zeer goed den leider volgen, zoodat met flinke studie heel wat door dit jonge koor bereikt zal kunnen worden. Nu was het weer de beurt aan ,,Elk naar zijn krachten" om de rest van het programma af te werken. Alles liep vlot vein stapel, zoo dat de avond veel te genieten gaf. Des te meer was het te betreuren, dat deze mooie uitvoering niet in de openlucht kon afgewerkt worden. Laat ons hopen, dat het een volgende maal onder betere weersomstandigheden zal kunnen plaats vinden. Vrijdag kwamen per auto de Gebr. Andries- sen van Lamswaarde door de dorpskom ge- reden, toen onverwachts twee kinderen op 6en fiets gezeten, komende uit de Zaagstraat, de Ter Neuzenschen weg wilden oversteken. Door een spoedige wending naar links wist de chauffeur een treffen te voorkomen, maar had tot gevolg dat hij een bolpaal van het licht gelijksgronds afread en aan het draadnet aanmerkelijke schade toebracht, terwijl de auto eveneens werd beschadigd en in de nabij zijnde garage van den heer Knijff werd bin- nengeibracht. De vijf inzittenden brachten het er met den schrik af, en van het voertuig waren de vereischte seinen uitgegaan. Gevonden voorwerpen. Bij den gemeente-veldwachter J. van Wes- tenbrugge alhier zijn als gevonden gedepo- neerd: een gouden broohe; een rood kinder- manteltje en een ceintuur. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar, Singelloop. Zaterdagmiddag had te Middelburg de jaar- lijksche Singelloop plaats over een afstand van 3700 M. Evenals verleden jaar werd winnaar van den wisseibeker B. G. Moermond van ,,Rust Roest" te Zierikzee in 10 m. 46.8 sec. (v. j. 10 m. 45% sec.); 2. was G. A. van Zuijen eveneens van ,,Rust Roest" in 10 m. 51 sec. Verleden jaar kwam deze looper als lie aan: 3. was M. P. Bruinooge van ,,Qdidas" te Groede in 11.03 min (v.j. 2. in 11 m. 2.6 sec.); 4. was L. A. Schouls van ,,Rust Roest" te Zierikzee in 11 m. 9.8 sec. Alle 14 deelnemers bereikten in goede conditie en vrij vlug achter elkaar het eindpunt. RECTIFICATIE. Onder Crisispublicatien in ons blad van Woensdag 8 Augustus, komt de volgende on- juistheid voor: Steun. De onder deze alinea genoemde datum moet zijn 1 September inplaats van 1 Augustus. De Landb. Crisis-Org. v. Zeeland. Door Mr. P. S. Gerbrandy, hoogleeraar te Amsterdam, daartoe aangewezen door Zijne Excellentie den Minister van Economische Zaken, op grond van artikel 3 van de beschik king van den Minister van Economische Zaken van 27 Juni 1934, No. 19081 (Crisis-organisa- tiebeschiking 1934 II) luidende: „De georga- niseerden in artikel 1 vermeld zijn verplicht bij die arbeidsgeschillen waarbij de met de zaken van den Landbouw belastte Minister dit wen- schelijk acht arbitrage te aanvaarden van 6en of meer door den hienvoren vermelden Minis ter te benoemen arbiter(s)", is in het geschil tusschen de hierboven vermelde partijen de navolgende beslissing genomen. 1. Partijen bij dit geschil. Partijen bij dit geschil zijn, naar luid van bovenvermeld artikel 3 van de crisis-organisa- tie-besohikking 1934 II, alle indiividueele boeren-werkgevers, wonende in Oost. Z .- Vlaanderen en aldaar hun bedrijf uitoefenende, aan de eene zijde en de drie bovenvermeLde rechtspersoonlijkheid bezittende landarbeiders- bonden aan de andere zijde. De vertegen woordigers van beide partijen hebben uitdruk- kelijk ten overstaan van den arbiter verklaard, dat met deze aanduiding de partijen juist en afldoende zijn omschreven en dat mitsdien met name de vermelding der boeren-werk gevers nominatim overbodig is, zijnde misver- stand ten eenenmale uitgesloten. 2. Onderwerp van het geschil. Zoowel blijkens mededeeling van den Minis ter van Economische Zaken als blijkens de door beiderlei partijen uitdrukkelijk aan den arbiter voorgedragen conclusie heeft het ge schil uitsluitend betrekking op de twee navol gende geschilpunten a. Wat zal de hoegrootheid zjjn van het loon voor volwaardige arbeiders (dagloon of uurloon, maimenloon voor normale en spe- ciale werkzaamheden, vrouwenloon),? b. gedurende welken termijn zal de vast stelling van het sub a bedoelde loonbedrag gelden (van welken datum in 1934 tot welken datum in 1935).? 3. De aanwijzing van den arbiter. De aanwijzing van ondergeteekende tot arbi ter heeft op grond van crisis-organisatde- beschikking 1934 II plaats gevonden bij be sohikking van den Minister van Economische Zaken, nr. 20382. De opdracht tot het optreden als arbiter is door ondergeteekende aanvaard op 27 Juli 1934. 4. Karakter van de beslissing. De boeren-werkgevers, die als partij ter eene zijde optreden, zijn verplicht zich aan de beslissing van den arbiter te onderwerpen en diens uitspraak uit te voeren op grond van de vermelde crisis-organisatie-beschikking '34 II, gegeven op grond van het Besluit van den llden April 1934, Staatsblad No. 144, (Crisis- Organisatie-ibesluit 1933) ter uitvoering van artikel 13 der Landbouw-crisiswet 1933. De landarbeidersorganisaties, die als partij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 2