ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN r'sfs.s.S'SsssLwsSS j Neem 'n "AKKERTJE" No. 9182 MAANDAG 13 AUGUSTUS 1934 74® Jaargang Binnenland Feuilleton uit zoo'n nieuw handig zakdoosje bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn. NEUZENSC ABONNEMENTSPRIJSB inn en Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen It. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post i 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post A bo linemen ten voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. UitgeefsterFlrnaa P. J. VAN DE SANDE GIRO 33150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en click's worden naar plaatsruimte berekecd. Handedsadvertemtien bij regelabonnement tegen vennindeird tanef, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst ffn dag voor de nitgave. DIT BL.AD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WO EN SI) A G - EN VRIJDAGAVOND. MR. A. TAK OVERLEDEN. (Donderdagavond is zeer onverwacht te zij- nen hufze in Voorburg overleden de procureur- generaal bij den Hoogen Raad der Nederlan- den, Mr. A. Tak. Ormtrent den levensloop van Mr. Tak kan worden medegedeeld, dat deze den ouderdom van 70 jaar heeft bereikt. Hrj studeerde aan de Leidsche Universiteit en promoveerde daar in 1889. In hetzelfde jaar trad hij reeds bij de reehterlrjke macht in dienst. Aanvankelijk was hij werkzaam als kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam. Daarna werd hrj benoemd tot griffier bij het Kantongerecht te H u 1 s t. Hier was hij werkzaam tot 1893, toen hij zich benoemd zag tot ambtenaar van het O. M. te Middelburg. In 1900 werd mr. Tak benoemd tot substituut- officier van Justitie, eerst bij de Alkmaarsche rechtbank en van 1902—1905 te 's Hertogen- boseh. In laatstgenoemd jaar werd mr. Tak be noemd tot advocaat-generaal bij het gerechts- hof te's Hertogenbosch. In 1913 tot advocaat- generaal bij den Hoogen Raad der Nederlan- den. In 1927, toen de procureur-generaal mr. Noyton zijn ambt neerlegde, werd deze door mr. Tak opgevolgd. MINISTER DE WILDE EISCHT AANZIENLIJKE VEREAGINGEN VAN SALARISSEN. Naar de Msb. vemeemt, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken, mr. de Wilde, het Haagsche gemeentebestuur een schrijven ge- richt, waarin hij den uitdrukkelijken wensch te kennen geeft, dat op de salarissen en loo- nen van het Haagsche gemeentepersoneel nogmaals belangrijk bezuinigd wordt. In dit schrijven, dat in een allesbehalve vriendelijken toon schijnt te zijn gesteld, ver- langt de minister, dat de gemeentelijke sala rissen en loonen meer in overeenstemming zullen worden gebracht met het rapport- Schouten. Volgens de verlangens van den minister zou- den bijvoorbeeld de salarissen van de direc- teuren van bedrijven en diensten met ongeveer /i:,00 per jaar moeten worden verminderd, terwijl de loonen der arbeiders met circa 3 per Week zouden moeten worden verlaagd. De verwezenlijking van de denkbeelden van den minister zou voor Den Haag een vermin- dering op de salarisuitgaven beteekenen van ongeveer 1% millioen gulden. Het gemeentebestuur is na ontvangst van dit schrijven onmiddellijk met den minister in correspondentie getreden. AEG. SYNODE DER NED. HERV. KERR. fTn de vergadering van Donderdag kwam o.m. aan de orde een vraag om voorlichting betreffende betaling van twee jaarlijksche bij- dragen voor de Synodale Weduwenbeurs door een predikant die in een tijidelijk gecombi- neerde gemeente werkzaam is. De quaestor generaal is uitgenoodigd, dien predikant een bijdrage van /20 te restitueeren. Intusschen zal aan het prov. kerkbestuur van Zeeland in- lichting worden gevraagd over den aard dier tijdelijke combinatie. Verder werd behandeld een voorstel van de classicale vergadering van 's Hertogenbosch „om een commissie te benoemen ter bestudee- ring van het vraagstuk, in hoever de modeme techniek dienstbaar kan worden gemaakt aan het muzikale deel van den kerkdienst. De ver gadering denkt hierbij in 't bijzonder aan de mogelijkheid, dat phonografische opnemingen van de meest bekende psalmen en gezangen met koorzang vervaardigd worden, zoodat in gemeenten waar de muzikale verzorging van den eeredienst met moeilijkheden te kampen hefet, het mechanisch orgelspel voortaan den gemeentezang zal kunnen begeleiden". Hoe- wel de rapporteerende commissie voorstelt af- wijzend te beschikken, besluit de Synode een commissie van drie leden, t.w. de heeren prof, dr. van Veldhuizen, Addink en Brandligt te benoemen, om de moeilijkheden nader te on- derzoeken. Betreffende een verzoek van den Raad van Nederlandsche kerken inzake fixeering van den Paaschdatum, verwijst de Synode naar den brief, dien de Alg. Synode Commissie in 1924 aan den minister van Justitie heeft ge- richt, waarin wordt uitgesproken, dat tegen vaststelling op een Zondag, bepaaldelijk op den tWeeden Zondag in April geen bezwaar bestaat. DOORGANG UNDER DEN SPOORW'EG ROOSENDA ALVLISSINGEN. Naar ,,de Zeeuw" vemeemt, zal in het be gin der volgende maand door de directie der Nederlandsche Spoorwegen een belacgrijke aanbesteding worden gehouden, waarvan de kosten worden geraamd op f 69.000. Het be- treft n.l. het maken van een onderdoorgang onder den spoorweg RoosendaalVlissingen bij K.M.-paal 18.094 en het ter plaatse om- hoog brengen van de spoorbaan nabij het sta tion Woensdrecht, waardoor dus weder een belangrijke werkgelegenheid geboden wordt. DE NIEUWE VERKEERSBRUG MOERDIJK. BIJ Men is daar thans, meldt de N. R. Crt, bezig van de Brabantsche zijde af drie peilers te bouwen. In de eerste plaats worden hiervoor gewel- dige stellingen midden in de rivier gemaakt. De diepte is daar ruim 14 M. Duikers be- vestigen op deze diepte dwarsbalken, draaien moeren enz. Zeer langzaam en secuur moet alles gebeuren, want de stelling dient uiterst stevig gefundeerd te zijn. Niet alleen is de stroom daar sterk, maar elk dezer stellingen krijgt een geweldige hijsch- en heiinstallatie te torsen, waarvan het gewicht niet gering is. Is het werk tot zoover gevorderd, dan wor den er 25 M. lange ijizeren balken waterdicht- aaneengesloten in den grond geheid. Zoo wordt er een kom verkregen, die men leeg gaat zui- gen. Is al het water er uit, dan is de beurt aan de betoonen palen. Voor iederen pijler 170. Niet zoo weinig dus! Er komen 9 pjjlers, zoodat dit werkje ook 9 maal herhaald dient te worden. i Hoewel het maken van de pijlerfundatie een belangrijk werk is, komt er nog veel meer bij. Een ander gedeelte b.v. is het wegzuigen der zamdbanken. Twee groote zuigers vac de rwereldberoem.de aannemersfirma Bos en Kalis doen hier him merkwaandig werk van den vroegen morgen tot den laten avond. Het op- gezogen zand wordt gebruikt voor het opwer- pen van dec grooten dam, die 400 M. in de rirvier zal worden uitgelegd. Om te zorgen, dat het zand niet wegspoelt, worden er dage- lijks groote zinkstukken neergelaten, een werk dat de firma Kraayeveld uit Sliedrecht is toe- vertrouwd. Ook dit ondendeel is niet te onder- schatten en gaat gepaard met groote moeilijk heden. Immers, als men bedenkt, dat zoo'n zinkstuk 600800 M. groot is en dat daarop 200 tot 250 ton keien worden gelegd alyorens het gevaarte zinken gaat, dan kan ieder zich een klein denkbeeld vormen van het werk en de moeite, waar men zich door heen moet worstelen. De Amsterdamsche Ballast Maatschappij, de uitvoerster van den oniderbouw der bmg, heeft de kale zamdvlakte in een waar industrieter- rein omgetooverd. Dag in, dag uit worden hier de 24 M. lange betonnen heipalen ver vaardigd. Tientallen arbeiders verdienen hier hun brood met ijzervlechten, betonmengen, ijzerdraaien, smeden, timmeren, enz. enz. DE REGELJNG VAN DE EXTRAHULP AAN AVERKLOOZEN IN 1933. Het Nationaal Crisiscomite maakt bekend: Omtrent de door het comity in 1933 ver- leende extrahulp aan werkloozen (B.-steun) kan thans het volgende worden medegedeeld: Van de 884 gemeenten met 313.000 werk loozen, welke voor een bijdrage in aanmerking konden komen, werden door 537 gemeenten met 295.000 werkloozen uitkeeringen ontvan- gen; feitelijk door alle gemeenten, welke met zware werkloosheid hebben te kampen. Aan 60 noodlijdende gemeenten is in ver- band met den slechten toestand der financien een uitkeering toegestaan buiten bezwaar van de gemeentekas. Hiermede waren uitgaven gemoeid ten bedrage van 29.682 (in 1932 17 gemeenten voor 54001 De anidere gemeenten hebben slechts uit keeringen op voorwaarde pnWangen, dat van gemeentewege een gelijk bedrag werd be- schikbaar gesteld als bij het Nationaal Crisis Comite aangevraagd. Aangenomen kan wor den dat in 1933 door het N. C. C. en de ge meenten tezamen voor deze steucverleening 1.380.000 is besteed. De kosten werden bestreden uit een rijks- bijdrage van 750.000, voor dit doel ter be- schikking van het Comit<5 gesteld. Wat daar- bij het vaststellen der bijdragen voor iedere gemeente afzonderlijk betreft, vormde de wij- zigmg van den maatstaf voor de berekecing, waarbij thans het werkloosheidsgemiddeide in plaats van het aantal inwoners als uitgangs- punt we I'd genomen, een groote verbetering. Aan gerechtvaardigde bezwaren van vooral kleinere gemeenten met zware werkloosheid is daarmede tegemoetgekomen. Uitgangspunt der regeling was wederom voorziening in de noodzakelrjkste behoeften aan kle?'iiug, dekking en schoei3el bij steun- trekkende en tewerkgestelde werkloozen, waarbij op de eerste plaats in de nooden der langdurigst werkloozen en van de groote ge- zinnen behoorde te worden voorzien volgens een systeem van individueele beoondeeling der aanvragen. De algemeene indruk is nu, dat met de bijna anderhalf millioen, welke aan deze steunver- leening in 1933 werden bestee<j, voor het mee- renideel der gemeenten ook alleen in zeer drin- gende nooden verlichting kon worden gebracht. VARKENSHANDEIAREN. De Nederlandsche bond van varkenshande- laren heeft in zijn Woensdag te Utrecht ge houden vergadering een motie aangenomen waarin hij zich uitspreekt voor herstel van den vrijen handel in levende en geslachte var- kens en bij eventueel voortbestaan van de re geeringsmaatregelen op het gebied van de var- kenshouderij voor: a. volledige medezeggenschap der georga- niseerde varkenshandelaren in de centrale. provinciale en plaatselijke crisis-organen b. hoogere uitkeeringen aan de in bun be- drijf door de crisismaatregelen gedupeeride varkenshandelarefi, op basis van de mate hun- ner schade en onafhankeltjk van hun overige financieele positie; c. aanstelling van bona fide varkenshande laren in de functies bij de crisisinstellingen; d. emvoudiger systeem bij de uitvoering van de crisis-maatregelen met herstel van de persoonlijke relaties op exportgebied, vrije binnenlandsche markten. lagere heffingen op varkensvleesch ter bevordering van de binnen landsche consumptie. door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 42) (Vervolg.) Dit geluid ofwel de pijn van den stoot tegen zijn neus scheen eien verstorende uitwerking op den vreemideling te nebben, want zijn greep werd eenigszins losser, waardoor Tony zich vrij kon rukken. Hij hijgde naar ajdem en het bloe'd droop van zijn gespleten lippen, doch zijn eenige gedachte was de veiligheid van Isabel. Dertig meter verder zag hij in het licht van zijn eigen auto, dat er een geiwel- dige worsteling plaats had. Met een aanmoe- digenden uitroep, snelde hij te hulp en op 't zelfde oogenblik weerklonk het scherpe geluid van een revolver, dat als een zweepslag de duisternis doorkliefde. De worstelende massa spleet zich in tiwee gedaanten, waarvan de eene met de handen tegen het hoofld naar den auto waggelide, terwijl de andere Isabel in tegenovergestelde richticg viel. Tony ver- zamelde zijn laatste energie in een geweldige poging, maar de afstand was te groot. Juist toen hij de plek bijna had bereikt, klonk het geluid van een haastig in den auto springen en vloog de wagen met open deur den weg af. Een oogenblik waren hy en Isabel beiiden te uitgeput om te spreken. Hijgend en bevenld, met het nog rookende pistooltje in haar hand, vlijde zij zich bescherming zoekenide, tegen zrjn schouder. "„Bravo, Isabel", hijgde hij. Zij keek naar hem op, haar borst ging hef- lig op en neer en haar bruine oogen vertolkten een soort hartstochtelijke beeorgdheid. „0, Tony", riep zij, „je bent gewond. Je bent een en al bloed in je gezicht". Tony trok zijn zakidoek uit zijn zak en h-ield hem tegen zijn lippen. ,,'t Is niets", zei hij vriendelijk, „heeiemaaJ niets. Ik bloed zeer gemakkelijk als iemand mij aan mijn mond raakt. Dat doen alle weldoorvoede menschen". Hij bukte zich en nam het revolvertje uit haai hand. „Wie was die mijnheer, op wien je schoot?" vroeg hij, Zij schudide hauar hoofd. „Ik weet het niet. Ik heb hem nooit te voren gezien. Het was een ruwe gewone kerel met een rood gezicht. Hij zal er zoo erg niet aan toe zijn", zei Isabel. ,,Ik richtte op zijn hoofd, maar hij bukte en ik geloof, dat ik zijn oor er afgeschoten heb". ,,Enfin, wij zullen er ons maar niet om bekommeren", zei Tony, ,,'t Zal wel zoo'n heel mooi oor niet geweest zijn. Kjjk!" ver- volgde hij, ,,daar komt Bugg. Ik ben nieuws- gierig, wat hij met dien ander en kerel heeft uitgevoerd". Met een bezorgde uitdrukking op zijn gelaat kwam de trouw© „Tijger" over het trottoir op hen aangerend; aan zijn vlugget sprongen herkende men onmidldeliijk den goed getrain- den athleet. Een zeer hoorbare zucht van verlichting octsnapte zijn borst, toen hij zag. dat zij klaarblijkeiijk beiden in veiligheid waren. .Jammer meneer, dat ik zoo laat kwam zei hij spijtig. „Ik hoorde niets, voor u riep". „Je he.bt je best gedaan", antwoordde Tony vriendelijk „Wie was ons vriendje daar bij het hek?" Het gelaat van Bugg verhardde zich tot de wreede uitdrukking, die men er bij een boks- wedstrijd steeds op kon waamemen. „Het was dat zwyn van een Lopez neem me niet kwalijik dat ik het zeg, miss. Hij was het en niemand anders". Er kwam een zacht gefluit over de lippen van Tony. ,,Zoo was het toch Lopez", zei hij zacht. ,Jk haid het behoorem te vermoeden. Die slag was er een van een vakman". „Heeft hij u gewond, sir?" vroeg Bugg be- zorgd. „0, neen", zei Tony, ..maar hij deed er genoeg zijn best voor, doch het viel hem niet mee". Bugg grinnikte. „U heeft hem zijn deel ge- geven", sir. Ik zag zyn gezicht, toen het licht er op viel en hy zag er niet naar uit, of hij nog meer verlangde en hy scheen daar ook niet op te wachten". DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN 1933. Aan het verslag der Rijkspostspaarbank over 1933 ontleenen wij: Van een toevloed van groote kapitalen, welke als gevolg van de vertrouwenscrisis na den val van het Engelsche pond en mede in verband met de verhooging van het maximum rentegevend tegoed, in het laatst van 1931 en in een groote gedeelte van 1932 naar de bank vloeiden, is in 1933 zoo goed als geen sprake meer. In het verslagjaar valt voor de Rijks postspaarbank een begin van terugkeer tot normaler toestand waar te nemen. De verhooging van het maximum rente gevend tegoed zal uiteraard blijvend werken als een oorzaak van een grooter gemiddelde, zoowel van inleg als van saldotegoed. De inlagen zoowel in aantal als bedrag, bleven belangryk beneden die van 1931 en 1932 doch steken, voor zooveel het bedrag betreft, nog steeds ver uit boven die van 1930 en voorgaande jaren. Het aantal en bedrag der terugbetalingen biyven een stijgende lijn ver- toonen. In 1933 bedroeg het aantal inlagen 2.452.606 tegen 2.648.739 in 1932, terwijl het bedrag dier inlagen was 184.053.126, tegen 225.069.229 in het voorafgaande jaar. De inlagen vermin- derden dus in aantal met 196.133 en in bedrag met 41.016.093. Terugbetaald werd in 1.747.196 posten f 180.164.430, of, na aftrek van de rente in den loop van het jaar uitbetaald bij geheele afbetaling van boekjes 179.831.308, tegen in 1932 in 1.644.206 posten 164.976.142, ver- meerdering dus in aantal 102.990 en in bedrag 14.855.166. Aan rente werd goedgeschreven 13.411.437 (incl. de in den loop van het jaar uitbetaalde rente ad 333.121), zoodat het tegoed der in- leggers einde 1933 bedroeg 528.696.821, zyn- de 17.295.191 meer dan einde 1932. Het aantal spaarbankboekjes steeg met 7024, waardoor er 31 December 1933 2.267.676 in omloop Waren. Het aantal staatsschuldboekjes verminderde in 1933 per saldo met 2196 en daalde daar- door tot 22.519. Het nominaal bedrag, ingeschreven op deze boekjes verminderde in 1933 met f 3.862.050 en daalde daardoor tot een bedrag van f 34.662.300. Berekend naar den op 29 Decem ber geldende beurskoers hadden de titularis- sen van staatsschuldboekjes te vorderen 29.484.619, tegen 33.203.174 op het einde van' 1932. Van het recht om inschrijving in het Groot- boek der 3 pet. Nationale Schuld te vorderen tegen afschrijving van een gelijk nominaal be drag op het staatsschuldboekje, werd in het schreven, werd op spaarbankboekjes bijge- i die gemeenten, welke. schreven 1.111.248 (v.j. 1.265.485). (Ingez. Med.) werkloozen voor 1934. In deze beschikking is o.m. het volgende te lezen: In de uitgaven wegens kosten van steun- uitkeeringen aan werkloozen en die van ar- beidsloonen, betaald bij werkverschaffing aan werkloozen, kan aan gemeenten uit 's Rijks kas een bijdrage worden verleend. De bijdrage vormt een percentage van het bedrag van de bedoelde uitgaven. Dit percentage wordt voor elke daarvoor in aanmerking komende ge meente bepaaild aan de hand van een schaal, welke als bijlage aan deze beschikking is toe- gevoegd. Brj deze schaal worden de bedoelde uitgaven uitgedrukt in procenten van de som der vol gens art. 3 berekende belastingopbrengsten, vermeerderd met de uitkeering ingevolge de wet van 15 Juli 1929. Art. 3 luidt: De som der belastingopbreng sten wordt verkregen door samentelling van de zuivere opbrengst, welke de gemeente over het boekingstijdvak 1931/32 verkregen zou hebben door heffing van: a. 100 opcenten op de hoofdsom der ge- meentefondsbelasting, bij rangschikking der gemeente in de eerste klasse; b. 50 opcenten op de hoofdsom der ver- mogensbelasting; c. 80 opcenten op de hoofdsom der grond- belasting wegens gebouiwde eigendommen; d. 20 opcenten op de hoofdsom der grond- belasting wegens ongebouwde eigendommen; e. de hoofdsom der personeele belasting volgens het tarief der Wet op de personeele belasting 1896, vermeerderd met 150 opcenten in de klasse of klassen, waarin de gemeente gerangschikt is; dit alles vermeerderd met: f. 75 pCt. van de hoofdsom -der grondbelasting. Voorts heet het in de gemeenschappelijke beschikking: De Ministers behouden zich voor, op grond van gebleken bijzondere omtsandigheden in de gemeente, het bedrag der berekende bijdrage voor die gemeente te vermeerderen of te ver- minderen met ten hoogste 10 pCt. Deze ver- meerdering heeft alleen plaats indien voldaan wordt de voomvaarden, twelke de Ministers in het belang der financien der desbetreffen- de gemeente noodig oordeelen. Voor toestemming van de in den aanhef be- ,.H|j is zeker op den loop gegaan", is het niet?" vroeg Tony lakoniek. Bugg knikte. ,,Hij vloog weg, als een haas, sir. Ik heb hem niet achlervoigd. Ik meende, dat u mij hjer noodig hadt". Laten wij maar in huis gaan zei Tony, anders zullen de buren naar buiten komen de goede menschen zijn niet aan relletjes ge- woon, hier in Hampstead Tenvijl hij nog sprak, weerklonk het geluid van een dichtgeslagcn hek en kwam een oud heertje aanloopen. Hq hi eld een pook in zijn hand en scheen zeer opgewonden. Bij het zien van het groepje, ibleef hij plot- seling staan en hield zijn wapen tot afweer gereed. „Wat is er gebeurd?" vroeg hij op een, voor zijn jaren vrij barschen toon. „Ik moet weten wat er gebeurd is". Met een ontwapenend glimlachje ging Tony naar hem toe. „Hoe vaart u?" vroeg hij gemoedelijk. ,,lk ben sir Antony Conway". Het ontstemde gelaat van het oude heertje veranderde plotseling van uitdrukking en ver- toonde onmiddellijk de minzaamheid, welke alle Engelschen tegenover hooggeplaatste personen aan den dag leggen. mO werkelijk?" zei hij met een licht kuehje. „Aangenaam weer een kuchje met u kennis te maken. Misschien kunt u mij zeggen, wat er aan de hand is. Ik werd uit mijn slaap opgeschrikt door het geluid van schoten schietwapenen in Hampstead, sir! 't Is schandelijk, vindt u ook niet, in aanmerking genomen de hooge belastingen welke wij betalen?" Hij wees naar de auto. ,,Het spijt mij, dat ik u niet veel kan mededeelen. Ik bracht mijn nicht uit de scho-urwiburg thuis en toen wij stilhielden en uitstapten, stuitten wij op iets diat veel op een Corsicaansche vendetta ge- leek. Ik trachtte tusschenbeiden te komen en toen gaf iemand mij voor mijn moeite een slag tegen mijn mond. Toen, debk ik, moeten zij u hebben booren aankomen, want zij poetsten onmiddellijk de plaat". Het oude heertje nam een heldhaftige hou- ding aan. ,Het is gelukkig dat ik bijtijds wakker Van de bevoegdheid, aan de inleggers ver leend, om door tusschenkomst van de rijks postspaarbank Nationale Schuld te koopen is in 1933 minder gebruik gemaakt dan in de laatste jaren. Uitgevoerd werden 53 (v.j. 59) kooporders tot een nominaal bedrag van 68.700 (v.j. f 117.400). MINISTERIEELE BESCHIKKING INZAKE KOSTEN VAN WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft d.d. 10 Augustus aan de gemeentebe- sturen doen toekomen de in uitzicht gestelde gemeenschappelijke beschikking van de Mi nisters van Soeiale Zaken, Binnenlandsche Zaken en Financien (betreffende voorziening terzake van de gemeentelgke kosten van j werkverschaffing en steunverleening aan I werd", zei hi). „Indien ik een gezonde slaper was geiweest - Hy zweeg even, alsof woorden niet bij mach- te waren. de catastrophe te beschrijven welke dan het gevolg zou geweest zijn. „Hoe het ook zij", besloot hy met echt Britsche verontwaardiging, ,,het is meer dan schanide, dat.zulke dingen in een buurt als deze kunnen gebeuren. Ik zal morgenochtend direct een klacht bij de polit-ie indienen". ,„Ja, doet u dat", zei Tony, „maar laat ik a. ten genoegen van den Minister van Soeiale Zaken aantocnen, dat de uitkeeringen aan behoeftigen in den zin der Armenwet, voor zoover deze geschieden met gelden uit de gemeentekas, niet in onjuiste verhouding staan tot de uitkeeringen, welke door den Minister voor werkloozen zijn vastgesteld; b. zich geheel gedragen naar de voorschrif- ten door den Minister van Soeiale Zaken ge steld of a 1 snog te stellen ten aanzien van steunverleening en werkverschaffing. Aan gemeente kunnen op haar aanvrage, in afwachting, dat de bijdrage kan worden vast gesteld, voorschotten op de bijdrage worden verleend. Ter toelicbting van de bij deze beschikking gevoegde bijdragenschaal heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken o.m. nog aan de gemeentebesturen geschreven d.d. 10 Aug.: „De in die schaal opgenomen subsidie- percentages vormen ongeveer het 46/75e ge- zichtig zijn lippen, waama zij ze zorgvuldig afdroogde; alles met een handigheid en vlug- heid, die een gediplomeerde verpleegster haar niet had kunnen verbeteren. Misschien heb je tenslotte nog geiyk, betreffende bet koninklijk bloed", zei hy, tenwyi hij recht ging zitten en zichzelf nauiw- keurig in een handspiegel bekeek. ,.Ik geloof niet, dat ik mij een koningin kan indenken, die zooveel practische eigenschappen bezit". „.Het is mij nooit geoorloof-d geiweest, iets u niet 1 anger ophouden, anders zult u beslist voor iemand te doen", zei Isabel met een X i.Jn nK-in Tlr rvionf n rvn- Vino! TTTO 4- kou vatten en dat zou een sleohte belooning zijn voor iemaod, die mijn lev en heeft gered; vindt u niet?" Hij schudde het oude heertje harteiyk de hand, hetgeen den laatste blqkbaar in den aan den dag te leggen, welke zij tot nu toe waan bracht, dat hy een daad van onwaar- steeds tegenover hem had in acht genomen. .1, -w -l T m nnnnl Iv/i-inri/\-n f A 1 AT T on TtJlKol' tevreden glimlachje. ,,Ik moet nog heel wat verloren tijd inhalen". Tony nam haar handen in de zijne en zy liet het hem doen zonder de terughoudendheid deerbare heldhaftigheid had verricht. In de bonding van een krielhaantje, liep hij, trotsch zijn pook zwaaiend het tuinpaadje van zijn huis op. Tony wendde zich vervolgens tot de andere twee. ,,Kom, laten wy gaan, voor er nog nieuwe aanvallers komen". Bugg had de voorldeur van het huis open laten staan en zij gingen recht door naar de kleine zitkamer, waar het licht brandde en een blad met whisky en soda was klajar geizet. Tony liet goedkeurenid zijn blik over de tafel gaan. „Je hebt al spoedig Engelsch geleerd, Isabel", verklaarde hy. Zij lachte tevreden. Ik heb mrs. Spalding gevraagd, bet voor mij klaar te zetten. Ik weet dat heeren, in oogenblikken van spanning gaame iets gebruiken; tenminste bij de vrien- •den van mijn vader was dat bet geval". Zij schoof een gemakkelijke stoel bij de tafel. ,,Nu moet u eens op uw gemak gaan zitten en u zelve bedienen. Ik ga warm water halen om uw mond te betten. 't Is een leeiyke snede". Tony wilde haar tegen houden, maar zij was al weg en toen hy zijn whisky had gemengd. was zij alweer terug, met een kom dampend water en eenige zachte handdoeken. Hij trachtte wederom een of andere tegen- werping te maken, maar zij drong gebiedend aan, dat hq achterover zou gaan zitten. Dan boog zy zich over hem heen en bette voor- ,,Je bent nu eerst bgmnen te leven, Isabel", zei hij. „Je hebt het groote voorrecht, plot seling op achttienjarigen leeftyd geboren te zijn. Het is werkelijk de mooiste bestiering, want geen enkel ontwikkeld mensch geniet van zqn kiniderleeftijd of school jaren" Hij liet haar handen los en wierp een schuin- schen blik op de pendule, die op den schoor- steenmantel stond. „Het is tijd voor je, om naar bed te gaan", voegde hij er bij. ,,Wij zullen morgenochtend nog eens gezellig over ons beleefde avontuur praten. Als je iemands oor hebt afgeschoten heb je wel een flinke nachtrust noodig. Dat staalt de zenuwen". ,,,Goed", zei Isabel gehoorzaam. ,.Zii zullen vannacht wel geen poging wagen: denkt u wel?" Tony schudide zqn hoofd. ,Neen", ant woordde hq. „Aniders zou ik hier blijven en op de vloermat slapen". Hij nam zijn hoed van de tafel. ..Probeer om elf uur met je bagage gereed te zijn, als je kunt. Ik kom je tegen dien tijd met de Peugeot halen. Je boeltje zal wel achterin geborgen kunnen worden". Hq wachtte even. ,,Wel te ruste, beste Isabel." Zij blikte naar hem op met een vrijmoe- dig, vertrouwelijk glimlachje. „Wel te rusten, beste Tony", zei ze. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1