ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN No. 9160 WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1934 74® Jaargang Binnenland Buitenland Feuilleton EERSTE BLAD HET AUTOVERKEER TUSSCHEN BELGIe EN NEDERLAND. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika i 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Litgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Vac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichCs worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien iiefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE KOSTGANGERSSTEUN. Het R.K. Werkliedenverbond heeft er, naar „De Volkskrant" vemeemt, in een schrijven aan den Minister van Sociale Zaken op ge- wezen, dat een familielid, dat bij een steun- trekkende in huis is, in geval van werkloos- heid, de belft kan ontvangen van het steun- bedrag, dat bij als kostganger bij niet-familie- leden zou ontvangen. Tegen deze laatste bepaling heeft bet Ver- bond beziwaren. Men meent, dat alleenstaan- de kostgangers, die bij familieleden thuis zijn de voile kostgangers-uitkeering moeten ont vangen, die zij zouden krijgen, wanneer zij bij vreemden thuis waren. Zooals tbans de regeling is geworden, be- staat nog altijd de drang om bij vreemden als kostganger te gaan inwonen, terwijl het in de meeste gevallen beter is, dat men bij familie thuis is. Zeer zou het Verbond het op prijs stellen, indien de „kostgangersregeling" in door hem genoemde richting verbeterd zou worden. Een bevredigende overeenkomst bereikt. Te Brussel zijn onderhandelingen gevoerd tusschen Nederlandsohe gedelegeerden en ver- tegenwoordigers van het Belgische ministerie van Financien over het regime, dat moet wor den toegepast wederzijds op de over de grens komende automobilisten. Belgie had in 1930 een overeenkomst ge- sloten met Nederland, waardoor het vrij grensverkeer voor Belgische en Nederlandsche automobilisten mogelijk werd. Doch, zoo ver- zekert men aan Belgische zijde, sedertdien is Nederland toegetreden tot de conventie van Geneve, waardoor automobilisten in de weder- zijdsche landen vrij verkeer hebben gedurende negentig dagen per jaar, op voorwaarde, dat zij voorzien zijn van een fiscaal boekje. Naar aanleiding hiervan had Belgie de overeen komst met Nederland opgezegd en men weet, dat sedertdien een maatregel was genomen, waardoor, met ingang van 1 Augustus, voor de Nederlandsche auto's, welke tot goederen- vervoer dienen of betaald personenvervoer, een fiscaal boekje werd geeischt aan de Bel gische grens. Dit leidde tot een ware verkeers- opstopping, wegens het cmvoorziene karakter van den maatregel, daar niemand gelegenheid had gehad, zich in regel te stellen. De Nederlandsche gedelegeerden zijn geko- men om een conventie tot stand te brengen voor vrij en toegang in Belgie, van de Neder landsche toerauto's en gemakkelijk grensver keer per auto. Naar de N. R. Crt. verneemt, is er een over eenkomst bereikt, welke voor beide landen een bevredigend karakter heeft en in een officieel communique zal worden bekend gemaakt. DE PLECHTIGE BIJZETTING V AN RIJKSPRESIDENT VON HINDENBURG. Tegen 2 uur Dinsdagnaoht had het rouw- escorte, dat het stoffelijk overschot van wijlen Rijkspresident Von Hindenburg begeleidde, Reichenau bereikt en korten tijd later ging het voorbij den Veldheerheuvel van Vrogenau, den heuvel waarvanaf Paul von Hindenburg de slag bij Tannenberg heeft geleid. Op den weg tusschen Hohenstein en Pants- gut stonden de troepen opgesteld van het es- corte, dat van hieraf de kist met het stoffe- door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 40) iVervolg.) ,,Neen", zed Tony, ,,om Da Freitas recht te doen wedervaren, zou ik niet denken, dat er in het een greintje sentimenteel overdreven kieschheid te vinden is." Hij hield even op, om zich een glas whisky soda in te schenken. „Ik geloof, dat je gelijk hebt, Guy. Het beste wat men tagenover dergelijke geweten- looze menschen doen kan, is de verleiding buiten hun bereik te houden." ,,Hoe stel je je voor, dat te doen?" vroeg Guy. ,,Ik zal vanmididag naar tante Fanny gaan en pnoibeeren of ik haar kan overhalen, Isabel te vragen bij haar te komen kJgeeren. Daar moet zij, dunkt mij, toch veildg zijn. Geen sterveling zal toch een koningin in Chester Square gaan zoeken. 't Is zoo'n fatsoenlijke buurt." „Ik geloof, dat ik u hoe langer hoe meer last veroorzaak", zei Isabel op eenigszins ver- drietigen toon. „In het geheel niet", zei Guy beslist. „Ieder rechtgeaard mensch vindt het een genot en een voorrecht, te voorkomen dat er onrecht gepleegd wordt." „Vooral tegenover iemand, die op schoonheid kan bogen". liet Tony er op volgen. „Het is venwonderlijk, dat juist mooie vrouiwen zoo menigmaal dupe van het onrecht worden." ,,Dat is gemis aan zelfrespect en fijnen stmaak", zei Guy. i;He ja, van fijnen smaak gesproken; wat lijk overschot van het auto- en motor-escorte zou ovememen. Aan den kop stonden de bereden muziek- kapel en een regiment ruiterij, daarachter 2 eskadrons ruiterij, dan de kapel van een regi ment infanterie, gevolgd door de vaandels van Hindenburgs oude regimenten en daarachter met rouwfloers omhangen de affuit die de kist naar het Tannenberg gedenkteeken zou brengen. iDe affuit was bespannen met 6 paarden, die elk door een officier aan den teugel werden geleid. De affuit werd gevolgd door 2 com- pagnien infanterie, een bataljon marine-infan- terie en 2 batterijen der rijdende artillerie. Tegen den ochtend had een groote menigte zich langs den weg geschaard. Het was kwart voor 5 als de stoet naderde. De auto die de motor-affuit met de kist had getrokken, stopte naast de bespannen affuit. In een auto daamaast zaten officieren, die de kussens met ordeteekenen, helm en degen en veldmaarschalkstaf droegen. Na het overtillen van de kist, zette de stoet zich onder het doffe geroffel der omfloerste trommels weer in beweging. Er klonken koralen „Ach bleib mit deiner gnade" en „Jesus, meine Zuversicht". Langs den gehee- len weg door Hohenstein tot aan het gedenk teeken toe staat langs den weg de arbeids- dienst S.A. en S.S. geschaard. Daar achter stond in dichte rrjen de bevolking, die met ontroering de stoet zagen langs trekken. Te ongeveer 5 uur hoorde men bij het Tan- nenberg-gedenkteeken in de verte de klanken der treurmuziek. Dit was het signaal voor het ontsteken der reusachtige offervuren op het terras der 8 hooge torens van het monu ment. Zwarte rookpluimen stegen naar den onbewolkten blauwen hemel omhoog. Dan naderde de stoet en zwenkten de beide voor- ste eskadrons voor den ingang naar rechts en links. G.edempte commando's klonken. De kist werd van de affuit geheven en door 12 offi cieren van leger en marine in den veldheer- toren gedragen, vanwaar het stoffelijk over schot na de rouwplechtigheid zou worden bij- gezet in den daartegenover liggenden Maar- schalktoren. Het achter de affuit komende gedeelte van den stoet trok verder den straatweg op. Nadat de vaandel-compagnien van de Rijksweer het monument weer hadden verlaten, lag het weer stil in den vroegen ochtend. Slechts eenige Rijksweer-officieren en S.S.- leiders waren in de omgeving. Pas tegen 7 uur werden de eerste gasten verwacht. Op de plaat§ waar de 20 onbekenden, geval len van de Tannenbergslag, rusten, werd krans op krans gelegd. Voor den toegang tot de Veldheer- en Maarschalktoren stonden wachtposten. Bin- nen in den Veldheertoren stond de met oor- logsvlaggen bedekte kist op 'n katafalk. Inmiddels kwamen op het station 'Hohen stein de extra treinen na elkaar binnen en het parkeerterrein naibij het Tannenberg- monument was al vroeg in den ochtend ge- vuld met auto's. Geleidelijk was het ook druk- ker op de vlakte rondom het monument. Vaandel-compagnien van SA., S.S., Hitler- jeugd, arbeidsdienst en voormalige frontstrij- ders marcheerden aan. De omgangen van de torens werden bezet met soldaten met het geWeer aan den voet. Om het half uur gingen 4 kapiteins den Veldheertoren binnen, om de eerewacht bij de baar af te lossen. Men zag ve'e oude uni- formen. Tienduizenden stroomden uit Honenstein naar het gedenkteeken. Korten tijd later arriveerde ook het corps diiplomatiek uit Berlijn. Men kan zeggen, dat praktisch alle landen der wereld vertegenwoor- digd waren; men zag prachtige uniform en en zou je er van zeggen, Isabel, als wij vanavond eens naar een variete gingen." ,,Ik zou het dol vinden", verklaarde zij. Een waas van misnoegen vendonkerde den blik van Guy. ,,Zou je niet denken, dat een theater meer meer passend zou zijn?" vroeg hij. „Neen", zei Tony, ,.dat geloof ik niet. Isabel weet niets van de diepere en betere eigen- schappen van ons Engelsch leven en het wordt hoog tjjd, dat zij die leert kennen. Ik zal met haar naar de ..Empire" gaan." Hij zweeg even. „lnmididels zou ik haar dezen namiddag toch niet gaame alleen willen laten. Zou jij mis- schien een paar uurtjes over hebben, Guy? Zeker niet, is het wel „Op ik zal mij wel redden", onderbiak hem Isabel. ,,U moet zich om mijnentwille niet derangeeren, neef Guy." Guy legde zijn mes en vork neer. Beste Isabel", zei hij op zijn eigenaardige correcte, waardige manier, ,,als je Tony zoo goed kende als ik, dan zou je niet de minste notitie van zijn opmerkingen nemen. Ik heb het toevallig vanmiddag in het geheel niet druk en het za: mij buitengewoon veel genoegen doen, als je mijn gezelschap voor lief wilt nemen." ,,Ik vind het erg prettig", zei Isabel, „maar ik ben nu in het geheel niet bang meer voor Da Freitas. Kijk eens, wat ik gisteren ge- kocht heb." Zij stak haar hanid in haar zak en haalde een kleine revolver met ivoren kolf te voorschijn. Zij overhanidigde het prachtige vuurwapentje aan Tony, om het te laten bekijken. „Ik heb het bij Hevel gekocht" zei ze. „Vindt u 't niet mooi?" „Prachtig", zei Tony. „Ik wist niet dat Hevel zoo bloeddorstig was." ,,Is het geladen?" vroeg Guy een beetje angstig. ,,Ja zeker", zei Isabel flink. Hevel zei, dat het iemand op tien meter afstand doodelijk treffen kan." ,,Da Freitas moet je op tien meter afstand zeker kunnen raken", verklaarde Tony kri- tisch, „hij is nog al corpulent." „Je moet zulke ideeen niet bij haar aanwak- indrukwekkende uitheemsche gewaden. Ook alle Duitsche autoriteiten uit de verschillende landen, de Rijksstadhouders en de gouwleiders waren aanwezig. De ex-Kroonprins arriveerde evenals zijn broeder prins August Wilhelm. Overste Von Hindenburg heeft het rouwes- corte met de kist met het stoffelijke over schot van zijn vader den geheelen nacht be- geleid en bevond zich thans ook bij het Tan- nenberg-monument. Tegen 9 uur begon de opmarsch van, de eere-deLegaties der verschillende organisaties. Om 10 uur betrok het eere-bataljon van de Rijksweer de wacht bq het gedenkteeken. Op het station werden geheele wagens met kran- sen uitgeladen en met vrachtauto's naar het monument vervoerd. De geheele binnenplaats van het monument te Tannenberg was omzoomd door de nationale organisaties. Politie, marine, rijksweer en lijfwacht van Hitler stonden opgesteld. Vliegtuigen vlogen laag over het monument. Tegen 10 uur arriveerden leden van de rijksregeering. Generaal Mackenzen legde een krans neer. De diplomaten arriveerden, die per extratrein zijn aangekomen. De meesten legden kransen met linten in de nationale kleuren van hun land neer. Tenslotte arriveerde de familie van den overledene. Overste Von Hindenburg met vrouw en kinderen en ook andere kleinkin- deren. Te elf uur arriveerde Adolf Hitler, die door de aanwezigen staande met opgeheven hand onder ddep stilzwijgen werd begroet. Uit den Veldheertoren droegen officieren de kussens met ordeteekenen naar buiten voorafgegaan door een officier met den veld maarschalkstaf. Dan volgde, gedragen door zes officieren de kist met het stoffelijk overschot. Allen ston den zwijgend van hun plaatsen op en groetten den doode met opgeheven arm. Als de kist wordt neergezet klinken gedempt, doch mach- tig, de tonen van de treurmuziek. Toen de muziek was verklonken nam de Evangelische Veldbisschop van de weermacht, Dr. D. Dhor- man, het woord en sprak naar aanleiding van Openbaringen 2 10: Weest getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon Jes levens. De bisschop schetste de kwaliteiten van den doode, die eens van zich zelf had gezegd: Ik heb niets anders gedaan dan de gaven toe- passen, die God mij heeft gegeven. Te loven en te prijzen heb ik slechts Gods genade. Dit leven was er een van echt soldatendom geworteld in Pruisische aarde, ontplooid ge durende drie menschenleeftijden, gevormd door de school van het oude leger, beproefd in on- telbare veldslagen. Zijn leven was trouw, en trouw is het stempel, dat op al wat hij deed werd gedrukt Deze trouw berustte op liefde, die in den ernst des levens is beproefd, deze trouw was liefde jegens volk en vaderland. De zegen van wat de overledene voor het Duit sche volk heeft gedaan, zal blijven bestaan, wanneer het volk zijn voorbeeld volgt. Lof en roem wilde de overledene niet aan zijn baar, doch dankbaarheid en liefde kan hij niet af- wijzen. De veldprediker eindigde zijn toe- spraak met het „Onze Vader", waarna mach- tig een koor het door de aanwezigen overge- nomen lied inzette: Een vaste burcht is onze God. Dan trad Hitler naar voren om zijn rede- voering te houden. Tweemaal in zijn leven wordt de soldaat meestal met eere genoemd, zeide hij, na een overwinning en na zijn dood. Toen de naam van den generaal-veldmaarschalk en Rijks president voor de eerste maal bij het Duitsche volk klonk, lag reeds een afgesloten leven van werk achter hem. Als officier van den groo- ten Koning, streedt hij in den slag van Ko- niggratz en kreeg hij zijn eerste overwinning. keren", viel Guy hierop in. ,,Wij zijn niet in Livadia of Zuid Amerika". Hij wendde zich tot Isabel. ,,Hiier in Engeland schieten de menschen niet op elkaar; dat is tegen de wet en wordt zwaar gestraft. Geef dat ding maar aan mij en laat mij op je passen." Isabel schudde haar hoofid. „Als hij pro- foeert mij te ontvoeren zal ik op hem schieten", sprak zij op beslisten toon. „Ik geef de voor- keur aan de gevangenis boven een huwelijk met Pedro." „Dat is een gezonde en verstandige rede- neering", verklaarde Tony. ,,Guy heeft de meest ziekelijke ideeen betreffenide de on- schendbaarheid van het menschelijk leven. Hij behoorde lid van de Nationaal liberale club te zijn." Isabel stak het revolvertje in haar zak en Guy zag er na eenige vruchtelooze pogingen van af, nog verder te protesteeren. „Ik geloof, dat de toestamd er niet door zal verbeteren en wij alien ten slotte in de gevan- genis zullen terechtkomen, als het nog niet erger is." Tony lachte en schoof de whiskykaraf van zich af. „Dat is nog zoo erg niet, Guy", ant- woodde hij op bemoedigeciden toon. „Wij zul len dan op een weibesteed leven kunnen terug- zien en dat is toch het eenige, waar het op aan komt." Het was bij vieren, toen Tony op Chester Square aanbelde en in de huiskamer werd ge- laten. Lady Jocelyn zat op de sofa een nieu- wen roman te lezen en sloot haar bosk, toen haar bezoeker op den drempel verscheen. „Beste Tony", sprak zij, ,,dat is nu eens aardig van je, om zoo spoedig terug te komen. Ik kan mijn nieuwsgierigheid haast niet be- dwingen." Tony kuste haar hartelijk en ging naast haar op de sofa zitten. ,,Gevoelt u zich sterk genoeg, tacite Fanny, om een lange, pijnlijke geschiedenis aan te hooren, waarin eenige van de oudst adelrjke nam en van Europa voorkomen?" „Hoe langer en pijnlijker zij is", zei lady Jocelyn, ,,des te liever ik haar hoor." Zij stak haar hand uit naar een klein tafeltje naast haar en drukte op een electrisch knopje. Vier jaar later was hij getuige van de kro- ning van zijn Koninklijken krijgsheer tot Duitsch keizer. Hitler schetste de verdere of- ficiersloopbaan van Von 'Hindenburg, zijn af- treden als generaal in 1911 en zijn be- noeming tot opperbevelhebber van het Duit sche leger in Oost-Pruisen in 1914. Wat is er al geschied in de 20 jaren van 28 Augustus 1914 tot heden. Een oorlog, die alle herinne- ringen van het verleden in het niet doet ver- zinken. Hevige spanningen en vreeselijke crises volgen elkaar op. Het bestaan van de natie werd bedreigd en trouw en gehoorzaam deden millioenen Duitsche mannen hun plicht. Voor een geheele volgende eeuw zal het Duitsche volk het niet noodig hebben zijn wapenen te rehabiliteeren. Nooit zijn soldaten dapperder en volhardender geweest dan in deze 4% jaar. Er lag tooverkracht in den naam van den ge neraal-veldmaarschalk, die met zijn leger de grootste militaire macht ter wereld tot buk- ken dwong, en toen de Keizer hem, helaas te laat, aan het hoofd van het geheele veldleger stelde, slaagde hij er in met zijn geniale mede- werkers, niet alleen de crisis van het oogen- blik te overwinnen, doch nog 2 jaar lang over- Winningen te boeken. Het tragische einde van dezen strijd zal dan ook niet ten laste van dezen veldheer komen, doch slechts een ver- oordeeling der politici zijn. Het is een der wonderbaarlijkste beschik- kingen van een raadselachtig wijze voorzienig- heid, dat in het presidentschap van dezen sol daat en dienaar van ons volk de voorberei- ding tot verheffing van het Duitsche volk kon worden begonnen en dat hij zelf nog de poort der Duitsche vemieuWing heeft ge- opend. Als Rijkspresident werd de generaal- veldmaarschalk beschermer van de nationaal- socialistische revolutie en daarnaast van de wedergeboorte van ons volk. Hitler eindigde met de Woorden: „Doode veldheer, ga nu het Walhalla binnen". De muziek speelde nu zacht een oud solda- tenlied. "De armen verhieven zich weer ten groet. Tegelijkertijd klonk het eerste salvo van een in de nabijheid opgestelde batterij. Op- nieuw traden de officieren met maarschalk- staf en ordeteekenen naar voren. Achter de kist schreedt de eenige nog levende Duitsche veldmaarschalk uit den wereldoorlog, Von Mackensen. S.S. groepleiders droegen een reusachtigen krans van Hitler, die zelf de krans op de kist neerlegde. Verder volgde de familie van den overledene en autoriteiten. Na de bijzetting defileerde een onafzienbare menschenstroom langs den maarschalkstoren, om een blik naar binnen te werpen. Dit defile zal waarschijnlijk nog eenige dagen duren. STRIJD TEGEN HET „NATTE AMERIKA" De aanwijizingen voor een tegenizet van de prohibitionisten worden steeds duidelijker, aldus de .United Press" en alles duidt er op, dat hun leiders als ervaren strategen de eerste overwinnaars-geestdrift van de alcohol-vrien- den rustig voorbij liet gaan, om daama des te energieker in te grijpen. Bisschop James Cannow Jr., een der invloed- rijste leiders van de ,,idrogen" heeft zijn ba- nier geheven en verzamelen geblajzen. ,,Nu het gedachtenlooze, dolle en bedriege- lijke verlangen naar opheffing van het drank- verbod vervuld en voorbij is", verklaarde de bisschop, „ontdekt het volk het aangerichte onheil". De lieders der politieke partijen heb- Iben het droge terratorium altijid beschermd". In de laatste twee maaniden is op het metho- distisch-episcopale algemeene eongres, op de Presbyteriaansche algemeene vergadering de aptisten-convenltie van het Noorden en Zuiden de algemeene vergadering der Vereenigde Presbyterianen en den bondsraad der kerken Zoo loom? Het houdt steeds frisch, zoo'n "Akkerlje" Slaat maar gebruikers gadet Een "Akkertje" doet meer don ijs En stroomen Limonadet (Tngez. Med.) „Misschien is het beter, dat wij eerst thee drinken", vervolgde zij. „Een kop thee maakt de pijnlijkste geschiedenis dragelijk." „Ik veronderstel dat dit een der hoofdoor- zaken is van den rijkdom van Lipton en Lyons", zei Tony. „Vroeger daoht ik, dat het een gevolg was van hun Schotsch bloed." Het dienstmeisje bracht de thee en kreeg order, geen bezoekers toe te laten. „Nu kun je beginnen, Tony", zei lady Joce lyn terwijl zij hem een teer Sevres kopje over- handigde. „Spreek langzaam en sla geen en- kel detail over." Aldus aangemoedigd, begon Tony zijn taak in ongeveer dezelfde bewoordingen, als hij haar reeds aan Molly had verteld. Hij her- haalde de roerende geschiedenis van zijn ont- dekking van Isabel en hun voortgezette ken- nismaking. Lady Jocelyn luisterde met ge- spannen aandacht en genoegen, hetgeen dui- delijk bleek uit het schitteren van haar zwarte oogen. Zij onderbrak hem niet, tot hij zijn v^rhaal ten einde had. Slechts nu en dan gaf zij door een knikje of een goedkeuremd glimlachje blijk van haar aandacht. Toen ten slotte allies was verteld, liet zij zich achterover in de kussens zinken en keek hem met een hartelijken blik aan. .Beste Tony", zei ze. ,,Ik heb je groot on recht aangadaan. Reeds toen je nog een kleine jongen was, heb ik je pogingen, om het familieleven op te vroolijken bewonderd, maar ik had nooit verwacht, dat je tot iets als dit in staat zou zijn!" ,,Ik geloof, dat ik altijd eenigszins verkeerd begrepen ben", zei Tony bescheiden. „Vele menschen ontwikkelen zich eerst laat, zooals u weet." „Nu kan ik in vrede gaan", zei lady Jocelyn met een kort lachje. „Indien iemand mij had verteld, dat ik het nog zou beleven dat Laura en Henry te eeniger tijd in een bloedig Euro- peesch schandaal gewikkeld zouden wor den Zij brak haar zin af, alsof woorden niet bij machte waren de diepte van haar emioties te vertolken. ,,Maar het is toch verblijdend nieuiws, niet- waar?" zei Tony. ,,Eigenlijk is het hun eigen besloten tot een scherp offensief tegen het natte Amerika. Men kan dus aannemen, dat het eerste gevecht van de prohibitionisten, die het be- roemde 18de amendement of een dergelijke wet bij de grondwet willen voegen, ter gele genheid van de verkiezingen door het eongres in den herfst zal geleverd worden. TOCH HERSTEL DER HABSBURGERS IN OOSTENRIJK De Parijsche editie van de ..Chicago Tri bune" verklaart, dat een deputatie van Oostenrijke monarchisten, die een week ge- leden uit Weenen vertrokken, is onderhandelt met ex-keizerin Zita en aartshertog Otto,, over de troonbestijging van den aartshertog. De onderhandelingen werden vertraagd, daar men moeilijk in contact kon komen met de regeering-Schuschnigg. Thans zou men, volgens het blad, bericht hebben gekregen, dat de bondskanselier onder zeeir bijzondere voorwaarden, die nog niet zijn medegedeeld, niet vijandig tegenover deze plannen zou staan. Men tast nog volledig in het duister om- trent de juiste verblijfplaats van aartshertog Otto van Oostenrijk. Men vraagt zich af, of de aartshertog wel werkelijk in Italie is, zooals werd bericht. DE CRISIS IN AMERIKA. De ..Observer" meldt uit New-York: Bij zrjn terugkeer vindt president Roosevelt den algemeenen toestand slechter dan toen hij vertrok. Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat de werkloosheid begint toe te nemen. De rapporten uit de Industrie zijn verre van veelbelovend, terwijl de langduxige droog- te verwoesting en eenzaamheid heeft gebracht in de welvarendste landbouwdistricten van Amerika. I1AVK HOLIDAY IN ENGELAND. Een aanzienlijk deel van de vacantiegangers heeft Londen Zaterdag reeds verlaten en de cijfers van het treinverkeer bewezen, dat er nog nooit zooveel menschen op reds waren ge- gaan. In minder dan twee uur waren Zater- dagmorgen 10.000 reizigers van het Padding- tonistation vertrokken met bestemming naar ver afgeiagen vacantie-oorden. Dit is het hoogste aantal, dat de Great Western Maat- schappij in dertig jaar heeft geboekt. Voor treinen welke van Waterloo-station vertrok ken werden 21.000 plaatsen gereserveerd, dat is 6000 meer dan verleden jaar bij deze ge legenheid. Voor het vervoer van reizigers van Londen naar de boottreinen voor het vasteland waren 50 extra-treinen noodig en men scha't dat 50.000 vacantiegangers in den loop van den dag naar het vastelanid zijn avergestoken. De spoorwegen van het land hebben voor deze bankvacantie gerekend op een totaal vervoer van 12 millioen menschen. De Londenaars vertrokken in drommen naar buiten om Bank-Holiday te vieren, meldt men nog nader. Meer dan 20.000 locomotievear. en 43.000 spoorwagens hebben Zaterdag een afstand van 4 millioen mijl afgelegd. Naar schuld. Zij hebben niet opgehouden mij na den oorlog tot een of andere emstige daad aan te sporen." ,,Nu, dan behoeven zij zich ook niet te be- klagen", stemde lady Jocelyn toe. „Koningin- nen beschermen is het emstigste bedrijf, dat een jongmensch kan kiezen." Zij schikte zich een weinig gemakkelijk op de sofa en keek Tony glimlachend aan. ,,En welke rol moet ik in het stuk spelem Moet ik de fantastisehe petemoei zijn?"" Tony zweeg een oogenblik. ,,Ik weet het niet", zei hij. ,,Op mijn woord van eer, tante Fanny, ik zie er tegen op u er ook in te be- trekken." „Gekheid", antwoordde lady Jocelyn opge- wekt. .Menschen van mijn leeftijd hebben geestelijke opwekking noodig, om hun belang- stelling in het leven te kunnen bshouden." Na een oogenblik gezwegen te hebben hervatte zij: „Bovendien moet je aan het meisje den ken. Zelfs met den goeden naam van een Prinses moet rekening gehouden worden". Tony knikte. ,,Dat is ons ziwakke punt", verklaarde hij. ,,Wii hebben flinke menschen genoeg, maar op het gebied van chaperonnes zijn wij slecht voorzien." „Dat bezwaar is gemakkelijk op te heffen'% zei lady Jocelyn. ,,Je moet haar hier brengen, am bij mij te logeeren. Ik geloof, dat wij het somen best zullen kunnen vinden. Ik houd van meisjes met rood haar." „Ik heb er ook over nagedacht", bekende Tony, ,,maar beste tante Fanny, het is wer kelijk gevaarlijk. Sluwe, gluiperige menschen, zooals Da Freitas, zijn gevaarlijke schavuiten wanneer zij iets kwaads in het schild voeren." „Ik maak mij niet ongerust", antwoordde lady Jocelyn kalm. „Op den hoek staat steeds een vertrouwde politieagent, Tony", zei ze plotseling, na eenige stilte. ,,Ik heb een inval gekregen. Als jij werkelijk voor dolenden rid- der van dit meisje wilt spelen, stel dan je mooie stoomjacht disponibel en vaar met haar buiten gevaarlijk terrain. Als -je naar een mooie streek gaat, heb ik er geen bezwaar tegen, made te gaan en als chaperonne dienst te doen. Ik ben dol op een zeereisje." (Wordt vervolgd.>

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1