NIEUWS OM DE KONINGIN Binnenland Feuilleton Buitenland EERVOL ONTSLAG KAP. TER ZEE D. VREEDE. lit pel pvai j 1X4 J Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland aileen by vooruitbeta!ing. CitgeefsterFtrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DPT BEAD YERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VBIJDAGAVOND. H'AGELSOHADE AAN TUINDERS. Naar wij vernemen heeft de Koningin een bedrag beschikbaar gesteld als bijdrage in den steun voor de tuinders in de gemeenten Uit- hoom, Nieuwveen, Leimuiden en Mijdrecht, die tengevolge van zwaren hagelslag op 18 Juli j.l. groote verliezen hebben geleden. De bijdrage van de Koningin is ter beschik- king gesteld van den voorzitter van het co- mite, den burgemeester van Uithoom. KONINGIN EMMA-HAMER IN HUIS TEN BOSCH. Naar de ..Avondpost" meldt is in opdracht van H.M. de Koningin een begin gemaakt met werkzaamheden, teneinde in het Huis ten Bosch te Den Haag een vertrek in te richten dat. geheel overeenkomstig de zitkamer van wijlen H.M. de Koningin-Moeder in het Paleis a an het Voorhout zal zijn. Tot dit doel is een gedeelte van het meubilair uit het Paleiis Voor- hout waar aan de linkerzijde op de eerste etage de zitkamer van wijlen Koningin Emma was gelegen naar het Huis ten Bosch over- gebracht. WEDEROM UITZENDING VAN DE TROONREDE. De Koningin heeft toestemming verleend om, evenals vorig jaar, ook ditmaal de Troon- rede, welke zij ter gelegenheid van de opening van de zittdng der Staten-Generaal zal uit- spreken, per radio uit te zenden. De uitzending zal plaats hebben door de beide Nederlandsche omroepzenders, terwijl de uitzending naar de overzeesche gebieds- deelien des rijks zal geschieden door den Phohi- zender en door de rijkszenders te Kootwijk. De varzorging van de technische installatie in de Rddiderzaal Is in handen van den tech- nischen dienst van het sbaatsbedrijf der P.T.T. DE NIEUWE KERK TE DELFT. Het defild langs het graf van Prims Hendrik in de Nieuwe Kerk te Delft heeft pl.m. f 12.000 opgebracht. Dit bedrag is gestort in het fonds tot restauratie van de Nieuwe Kerk. In totaal is nu ruim f 73.000 bijeen. DE NEDERLANDSCHE PERS ONDER DE LOUPE. „(Het Volk", „de Tribune", ,,de Haagsche Post" en ,,de Groene Amsterdammer" waren in Duitschland reeds langen tijd verboden. Thans mag ook, gelijk gemeld, ,,de Maasbode" gedurende een periode van veertien dagen Duitschland niet binnenkomen. Het verbod wordt streng gehandhaafd. Aan de grens- statdons moeten de reizigers de laatste dagen alle kranten laten zien, die zij bij zich hebben, en exemplaren van verboden bladen worden dan in ibeslag genomen. DE MUTTERS VAN DE „ZEVEN PROVINCIeN". Naar het „Dagbl. v. N-Brabant" meldt, zijn 12 van de veroordeelde muiters van ,,De Zeven Prorvincien", die te Vlissimgen werden ontscheept, onder sterke bewaking van mare- chaussee's per auto's naar Breda gebracht, waar zij in de gevangenis werden ingesloten. Zij behoorden tot de minst zwaar gestraften. REGEERIN GSBU REA.U VOOR DE UITVOERING DER LANDBOUW- CRISISWET 1933. De Minister van Oeconomische Zaken heeft benoemd tot onder-voorzitter der stichting Regeeringsbureau voor de uitvoering der Landbouw-Crisisiwet 1933, gevestigd te 's-Gra- venhage ir. S. L. Louwes, Regeeringseommis- 39) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) saris voor den akkerbouw en veehouderij, te Zwolle. DE KWALITEIT VAN HET BLIKVLEESCH. Het bestuur van het R.-K. Werkliedenver- bomd heeft bij de plaatselijke besturen een onderzoek ingesteld om te vernemen, hoe zij en de leden over de kwaliteit van het vleesch in blik en den gang van zaken bij de distri- i butie oordeelen. Uit 423 plaatsen zijn ant- woorden voor deze enquete ingekomen. Het resultaat van het omderzoek resumee- remde, stelde men vast: a. dat de kwaliteit van het rumdvleesch in blik over het algemeen goed werd geacht, behoudens in enkele gevallen, waarin geklaagd werd over het &antreffen van vellen en zeen in de bussen. De oorzaak van deze klachten is met goeden wil gemakkelijk weg te nemen; b. dat toevoegimg van vet aan het vleesch zeer noodig is; c. dat de distributie van het blikvleesch bijna algemeen vlot geschiedt; d. dat de medewerkimg van de slagers aan de vleeschddstriibutie bevredigend geacht mag worden; e. dat de afneming van het blikvleesch in- derdaad terugliep, waarvoor als voorwaarde oorzaak kan gelden, dat de belanghebbenden het voor het vleesch noodige bedrag niet kun- nen missen, dus dat zelfs ook het vleesch in blik voor hen te duur moet worden geacht, zoodat overwogen zal dienen te worden den prijs van het blikvleesch zich te doen aan pas- sen by de verminderde koopkrachten van de gesteumden; f. dat de overige redenen, die tot vermin derde afneming hebben geleid, eenerzijds slechts van tijdelijken aard waren en ander- zijids zeker zijn op te heffen. GEEN GOEDKOOPER VERVOER VAN RIJWIELEN. Na de directie der spoorwegen, heeft thans ook de Spoorwegraad, zoo meldt de Tel., af- wijzecid beschikt op het verzoek der Kamer van Koophandel voor Utrecht, om de tarieven voor het vervoer van rijwielen te verlagen. De Kamer van Koophandel heeft er onlangs de directie der Ned. Spoorwegen op gewezen, dat, terwjjl de tarieven voor het personen- of goederenvervoer op de spoorwegen een niet onaanzienlijke verlaging hebben ondergaan, die voor het vervoer van rijwielen ongewijzigd zijn gebleven. De Kamer ontving toen een afwijzing op haar verzoek op grond van het feit, dat ver laging van den prijs der rijwielkaarten wel was overwogen, doch mede gezien de tegen- woordige omstandigheden niet mogelijk was gebleken. Daarop heeft de Kamer deze aangelegen- heid onder de aandacht van den Spoorweg raad gebracht en verzocht, indien een alge- meeme verlaging van den prijs der rijwielkaar ten op overwegende bezwaren mocht stui.ten, toch in elk geval in overweging te nemen, den verhoogden prijs, geldend voor het vervoer in de bepaaldelijk daarvoor aangewezen treinen te verlagen. De Spoorwegraad heeft thans bericht, dat de tarieven voor rijwielvervoer eerst onlangs eem punt van bespreking in den Spoorwegraad hebben uitgemaakt. Daarbij heeft dit college zich aangesloten bij het oordeel van de directie der Ned. Spoorwegen, dat onder de huidige omstandigheden niet tot verlaging van den prijs der rijwielkaarten kan worden overge- gaan. TERUGGAVE VERGUNNINGSRECHT INGEVOLGE DE TABAKSWET. De Minister van Financien brengt ter ken- mis van belanghebbenden, dat teruggave zal plaats vinden van hetgeen ingevolge de be- slissdng van den toenmaligen Minister van Financien, d.d. 29 Juni 1925, no. 53, aan ver- gunmingsrecht ingevolge de Tabakswet ter zake van bedrijiven. uitgeoefend in vennoot- schappen onder een firma, wegens het vorde- ren van dat recht van de leden der vennoot- scbap meer is voldaan dan verschuldigd zou zijn geweest indien het vergunningsrecht van de vennootschap zou zijn gevorderd. Belanghebbenden wordt verzocht zich daar- toe vodr 15 September a.s. bij een ongezegeld verzoekschrift, omder overlegging van beschei- den, die tot beiwijs van him aanspraken kun- nen strekken, te wenden tot den inspecteur der invoerrechten en accijnzen, binmen wiens ambtsgebied het vergunningsrecht is betaald Het verzoek moet worden gedaan door of namems de gezamenlijke in het verzoek te ver- melden personen, die met betrekking tot een bepaalde vennootschap aanspraak op terug- gaaf meenen te kunnen maken. In de daar- toe leidemde gevallen moet het verzoek ver- geizeld gaan van de aan de venmooten uitge- reikte bedrijfsvergunningen, ter verwisseling in een bedrijfsvergunning ten name der ven nootschap. VERBINDENDE KRACHT VAN ONDER- NEMERS-OVEREENKOMSTEN. De Nederlandsche R.K. vereeniging van Werkgevers in de textielnijverheid, heeft de Tweede Kamer een adres gezonden inzake het wetsontwerp op de verbindende kracht van ondernemers-overeenkomsten, waarin zij te kennen geeft dit voorstel met groote instem- ming te begroeten, aangezien zij een regee- ringsbevoegdheid op dit gebied in de huidige omstandigheden onmisbaar acht. Daamaast is zij van oordeel dat, wil een eventueele verbin- dendverklaring het gewenschte effect sortee- ren, amdere en sterkere sancties noodig zullen zijn dan de actie uit de onrechtmatige daad, zooals deze in hot wetsontwerp is voorzien De vereeniging verzoekt de Kamer dan ook met aamdrang van hare instemming met de beginselen van het wetsontwerp te doen blij- ken, doch het daarheen te leiden. dat bij even tueele verbindendverklaring van ondememers- overeenkomsten, zoodanige sancties worden gegeven, dat deze verbindend-verklaring ook in de practijk het beoogde effect zal sorteeren. DE GESTIE DER NEDERLANDSCHE VARKENSCENTRALE. Gelijk reeds gemeld is heeft de commissie- Beumer haar eerste rapport over de gestie der Nederlandsche Varkenscentrale uitgebracht. Dit rapport zal aan de Koningin worden toe- gezomden en kan in verband daarmede thans nog niet worden gepubliceerd. Het Oorr.-bureau meent echter met zeker- heid te weten dat, blijkens de conclusies waar- toe de commissie gekomen is, de door som- migen in den lamde gewekte indrukken, dat de Nederlandsche Varkenscentrale een corrupt imst'ituut zou zijn, in de resultaten van het door de commissie ingestelde omderzoek, geen emkel aanknoopingspunt vindt. Integendeel zou de commissie als haar overtuiging uit- spreken, dat haar onderzoek geenerlei twijfel rechtvaardigt aan de volstrekte eerlijkheid en onkreukbaarheid van de leiddng van de Neder landsche Varkenscentrale en met name ook van den heer S. van Zwanenberg als directeur. De kwetsbaarheid van den heer Van Zwanen berg in voormelde functie ligt in de omstan- digheid dat hij belanghebbende is. Deze om- standigheid kan echter hem persoonlijk aller- minst verweten worden, daar zij bekend was ten tijde van zijn benoeming en toen blijkbaar is afgewogen tegen zijn groote deskundigheid en commercieele bekwaamheid. In dit verband zou de commissie voorts con- stateeren. dat het bestaan van corruptie in de leiding der Nederlandsche Varkenscentrale door geen enkele bona fide organisatie van be langhebbenden is beweerd en dat ook geen enkele desbetreffende aanwijizing de commissie heeft bereikt. Wel hebben organisaties en publicisten hunnerzijds volkomen begrijpelijke en, voorzoover nu reeds kan wordeti vastge- steld, somtijids ook gegronde klachten over economische aangelegenheden bij de commis sie ingediemd en toegelicht. De commissie heeft door een ruime inter- pretatde van het begrip „ambtelijk misbruik", hetwelk de grondslag van haar onderzoek vormt, ook deze klachten voor een deel in haar onderzoek betrokken in de overtuiging dat zij, aldus handelende, de publieke zaak nuttig zou kunnen dienen. Omtrent deze klachten zal de commissie dan ook, voor zoover zij in het bovembedoeld rapport niet of niet volledig be- handeld werden, zoodra mogelijk nader rap- porteeren. DE AARDAPPELPRIJS. De groothandelaren in aardappelen, uit de groote steden, die te Amsterdam in vergade- ring bijeen waren, hebben naar aanledding van de nieuwe bepalingen aangaande vervoerver- gimningen van aardappelen een telegram aan het ministerie van Economische Zaken gezon den, waarin wegens practische onmogelijkheid tot juiste naleving van deze bepalingen op- schorting van heffing op aardappelen verzocht wordt, daar de prijzen der aardappelen voor de telers voldoende loonend zijn en de prijs van het product voor vele consumenten te hoog wordt. - Bij Kon. besluit is de kapitein ter zee D. Vreede ontheven van zijn functie als onder- commandant der marine te Vlissingen en com mandant van Hr. Ms. Wachtschip aldaar, zulks met bevordering tot schout-bij-nacht en op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit den zeedienst. In zijn plaats is benoemd te Vlis singen de kapitein-luitenant ter zee J. A. Son- nenberg. WETTELIJiKE PRIJSREGELING. Naar het Nederlandsch Weekblad voor Krui- denierswaren verneemt, heeft zich een voor- loopig comity uit fabrikanten van maizena, pudding en vanillesuiker gevormd, dat bin- nenkort een vergadering van fabrikanten uit die branche zsil bijeenroepen. Doel der te voe ren actie zal zijn, om te komen tot een wette lijke prijsregeling voor genoemde artikelen. Houdt Uw hoofd koell Hij weet door hooge temperatuur Niet orders te verzinnerr Dan ijs op 't hoofd1 Moor befer is Met "Aklcertjes" beginnen Neem 'n "AKKERTJE" (Ingez. Med.) „Het geval schijnt u niet geheel duidelijk te zijn, sir Antony", merkte Da Freitas hinderlijk beleefd op. „Ofschoon wij uw vrienidelijk aanbod om ons behulpzaam te zijn, tenzeerste waar- deeren, kan er toch geen sprake van zijn, dat wij haar onze boodschap door middel van derden zouden mededeelen. Count de Se is haar wettige voogd en hoe eerder zij wederom ender zijn hoede is gesteld, des te beter het voor iederen betrokkene zal zijn". „Wellicht", antwoordde Tony gerekt. Maar u moet weten, dat er een groote moeilijkheid in den weg staat. Zij koestert voor hem zelf nog grooter tegenzin dan voor u en Pedro". Da Freitas bedwong zich meesterlijk. ,,Er kan bezwaarlijk rekening met de per- soonlijke gevoelens van Hare Hoogheid ge- houden worden", verklaarde hij. ,,Ik verbeeld mij, dat wij de beste beoordeelaars van haar toekomstig geluk zijn; in ieder geval kan de tegenwoordige staat van zaken met geen mogelijkheid bestendigd worden". ,,Ik zie niet in, waarom niet", hdeld Tony vrienidelijk aan. ,,Ik heb Isabel als mijn nicht aangenomen en die regeling is zeer tot beider gemoegen. Het spijt mij natuurlijk, als Pedro teelurgesteld zou zijn, maar ten slotte heeft hij zijn verdiende loon. Hij is haar diet waard". Dit was te veel voor Count de Se, die met een verontwaardigden uitroep uit zijn stoel opsprong. ,,Sir", riep hij. „U is onbeschaamd". Tony keek hem met een gemoedelijk glim- lachje aan. Wij Engelschen zijn ailed onbeschaamd", zei hij. ,,Het is een gevolg van de afschaffing van het duel". „,Sir Antony laat zich door zijn zin voor hu- mor leiden", onderbrak hem Da Freitas op gevaarlijk zoeten toon. ,,Wij kuonen hem be zwaarlijk van gebrek aan scherpzinnigheid beschulldigen, door te veronderstellen, dat hij de zaak ernstig opneemt. Anders zou het noodig kunnen zijn, hem er aan te herinnenen dat er in dit groote bewonderenswaardige land nog zooiets bestaat, dat Wet heet" ..Daar ben ik van onderricht", zei Tony, „dat is ons hoogste nataonale succes". „De Wet heeft tenminste kracht", ant woordde Da Freitas met eenige toespeling in zijn stem. ,.Ik meen te weten dat de Wet een zeer besliste manier van optreden heeft, in zake de omtvoeriog van een minderjarige van haar wettigen voogd". „Er bestiaat bij de Engelsche wet slechts een beziwaar", zei Tony. ,,Zij is maar al te geneigd om verbazend langzaam te handelen". Da Freitas toonde door een glimlach zijn witte tanden. „Dat is een zwak punt, dat overal ter wereld wordt waargenomen, maar gelukkig zijn er nog middelen om dat bezwaar op te heffen. In het onderhaivige geval bij- voorbeeld, stel ik mij voor, dat enkele woorden tot uw hooggeachte installing ,,Buitenlandsche zaken" een zeer verstrekkend effect zouden hebben". ..Daar ben ik zeker van", zei Tony hartelijk. ,.Ik zou in dit geval in het geheel niet ver- wonderd zijn als die weinige woorden zelfs tot in Livadia zouden gehoord worden". Wederom ontstond er een pijnlijke stilte. Eindelijk lachte Da Freitas luidruchtig vroolijk bijna. „Indien die aanmerking als een bedreiging is bedoeld, vrees ik, dat uw mededeeling te laat komt. De voomemens van Zijne Majesteit zijn reeds bij het gouver- nement te Portriga bekend". Tony schudde zijn hoofd. ,.Ik heb het gou- vemement niet op het oog", zei hij. ,Hei waren eerder de vrienden van wijlen Don Francisco welke mij voor den geest kwamen. Ik heb eenig vermoeden, dat sommige van hen gaama naar Richmond zouden willen komen NIEUWE BELGISCHE BANKBILJETTEN. Er worden in Belgie nieuwe bankbiljetten van 5 en van 25 frank in omloop gebracht. Er blijkt een tekort te zijn aan muntstukken van die waarde: die van vijf frank zijn te zwaar en dienen door nieuwe vervangen, maar het besluit om er zilveren te slaan is nog niet genomen; en het slaan van die van twintig frank schiet maar traag op. Vroeger waren er voor 750 millioen biljetten van vijf en van twintig frank in omloop. Thans zijn er nog voor 100 millioen. Die briefjes zijn echter ver- sleten. De nieuwe uitgifte zal 300 millioen be- loopen, zoodat men nog geenszins het wette- lijk vastgestelde maximum van 1200 millioen zal overschrijden. De Nationale Bank betaalt met briefjes of muntstukken, naarmate men verkiest. D'it zal meteen uitwijzen welke van de twee door het publiek verkozen worden. PARACHUTES BLIJVEN DICHT. De Fransche pers publiceert verontwaardig- de stukken naar aanleiding van het ongeval van twee militaire vliegers die bij een para- chutesprong doodvielen, daar het valscherm weigerde. Deze verontwaardiging is wel ge- rechtvaardigd. Verseheidene jongemannen werden reeds het slachtoffer van de onbe- trouwbare parachute. Dringend wordt thans de minister voor luchtvaart verzocht voor beter materiaal te zorgen. Verwacht wordt, dat inderdaad binnenkort modern materiaal in. gebruik genomen zal worden. DE VERSCHIJNINGEN". De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt Zondag 5 Augustus was het een jaar ge leden dat de beruchte Tilmant Come te Beau- raing zijn ,,verschijning" had, in het openbaar en in aanwezigheid van een 150.000 personen. Van de belangstelling voor Beauraing is er sedertdien niet zooveel meer overgebleven. Het aantal pelgrims is sterk verminderd en vele handelaars die op de bedevaarten naar Beauraing hadden gerekend en zich in schul- den hadden gestoken, zijn van een kale reis thuisgekomen. Na den brief van het Belgisch episcopaat, die een waarschuwing Was, zijn er geen nieuwe verschijningshaarden meer ontstaan. Alleen te Onkerzele en te Beauraing bleven er bede vaarten komen. In de Oostvlaamsche ge- meente Lokeren, waar de verschijning veel later is gekomen, is de belangstelling dezer dagen toegenomen. Hier kwam het reeds tot incidenten met be- strijders, waaronder ook katholieken, van de verschijningskoorts. Sedert enkelen tijd had den verschijningsbijeenkomsten plaats in den tnin van een particulier en moest een toe- gangsgeld worden betaald om alles te kunnen meemaken. Het is nu echter tot handtaste- lijkheden gekomen en de gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan alle samenscholingen van meer dan vijf personen op het gebied van de gemeente verboden. DE RENTE AAN DEN PRINS VAN WATERLOO. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Het blijkt dat de rente, die jaarlijks uit de schatkist werd betaald aan wijlen Arthur Charles Wellesley, hertog van Wellington, die op 18 Juni j.l. is overleden, nog verder zal moeten worden uitgekeerd. Deze rente vindt haar oorsprong in de onteigening van het do- mein dat aan den overwinnaar van Napoleon was geschonken en gaat op de erfgenamen over. Men meende dat de hertog geen erfge namen had nagelaten, doch dit is onjuist. Hij heeft een meisje en een zoon, Henry Vabrian George, hertog van Wellington, geboren op 14 Juli 1912, zoodat de rente verder op de staatsbegrooting zal worden ingeschreven als een permanente herinnering aan de gebeurte- nissen van 1814. OOSTENRIJK. Advocaat dr. Erich Fuhrer, de verdediger' van Planetta, Dullfuss' moordenaar, is gear- resteerd. Hij bevindt zich sinds Donderdag in politiebewaking. Reden van de arrestatie is zijn pleidooi. Naar thans bekend wordt, bevindt zich om Count de Se met die bevredigende regeling geluk te wenscheii". De uitwerking van deze onschuldige bemer- king op den oom van Isabella was even plot- seling als merkwaardig. Zijn toch al onaan- genaam gelaat, onderging een kleurverande- ring die aan vuilgroen deed denken en na zijn brandende sigaar op den grond te hebben gesmeten, stond hij wankelend op. „Moeten wij ons hier nog langer laten bedreigen en beleedigen?" vroeg hij Woedend. ,,Dat behoeft niet langer te duren dan u zelf verkiest", zei Tony, doch inmiddels is het niet noodig, om een gat in mijn mooie tapijt te branden". Met meesterlijk gebaar hield Da Freitas de uitibarsting van woede bij zijn metgezel in be- dwang. Toen stond ook hij op van de sofa en plaatste zich met dezelfde gemakkelijke glim- lachende hoffelijkheid, waardoor zich het ge- heele onderhouid zoo onaangenaam had geken- merkt, voor Tony. ,,Wij zijn zeer gevleid door de belangstel ling welke u voor ons zwaar beproefd land koestert, sir Antony, maar vergeef mij, dat ik u een goeden raad geef; het is een gevaar- lijke gewoonte, om iets, dat een ander als een emstige zaak beschouwt, als een stuk speel- goed te behandelen". Tony liep naar den haard en drukte op de electrische schel. „Alle werkelijke genoegens schijnen tot op zekere hoogte eenig gevaar met zich mede te sleepen", bekende hij op eenigszins spijtigen toon. „Het eenige wat men te doen heeft is, het .beste er van te hopen en zijn maatregelen zoo zongvuldig mogelijk te treffen." „Ik heb gekkere opmerkingen gehoord", verklaarde hij, „van veel verstandiger men- schen." Er klonk iets als een tik op de deur, waar- na deze open ging en Spalding o'p den drempel verscheen. Tony wendde zich tot zijn gasten. ..Heeft u een auto voor staan? Anders kan mijn chauffeur u wel weg.brengen." Da Freitas maakte een bulging. „Het is zeer vriendelijk van u", zei hij, „d^ch doet u geen moeite; wij vehkeeren in de gunstige om- standigheid, voor ons zelf te kunnen zorgen in elk opzicht." Hij ging naar de deur en Count de S6 volg- de hem, zonder Tony eenige aandacht waar- dig te keuren. Deze stond tegen den schoor- steenmantel geleund en wachtte kalm, tot hij de vertrekkende auto over het grint hoorde knersen; daama slentende hij de hal in, waar hij Spalding ontdekte, die juist de voordeur had gesloten. ,,Zijn miss Francis en mr. Guy al terug?" vroeg hij. ,,Ja, sir Antony", antwoordde Spalding. ,,Ben paar minuten geleden heb ik hen binnen gelaten en zij wachten nu in den turn. Ik ben zoo vrij geweest hun mede te deelen, wie er op bezoek waren. U hadt mij geen instructies gegeven, maar ik veronderstel.de, dat u het hun wel wilde laten weten." ,,Jou instructies geven, is tijd verknoeien, Spalding", zei Tony vriendelijk. ,,Jouw in stinct is onveranderlijk juist." Spalding nam, oudergewoonte het compli ment met een buiging aan. „Moet ik de lunch al opdienen, sir?" vroeg hij, „of wenscht u nog een kwartiertje te wachten ,,Ik zou het maar dadelijk in onde maken". zei Tony. „Ik heb versterkend voedsel noo dig. Buitenlandsche aristocraten hebben iets uitputtends." Op zijn gemak ging hij den tuin in. Isabel en Guy die wederom op hun vorige plaatsen waren gezeten, sprongen nieuwsgierig op en liepen hem tegemoet. ,,En?" vroegen zij gelijktijdig. ,,Hoe staat het er mee?" ,,'t Gaat nog al", zei Tony; ,,in aanmerking genomen, wat ik heb doorleefd. Ik had er geen idee van, dat deze samenzwering zoo veel her- seninspanndng zou vergen." ,,Toe vertelt u eens, wat Da Freitas zei", vroeg Isabel, terwijl zij haar vingers dooreen strecigelde. ,,Ik zag hem in mijn verbeelding al op zijn afschuwelijkte manier glimlachen en u op zijn suikerzoeten toon dreigen." „Hij bewaarde de uiterlijke vormen vol- maakt correct", zei Tony vriendelijk en vroo lijk; en oom Philip ook. Maar laten wij naar binnen gaan, dan zal ik jelui alles vertellen, terwijl wij aan tafel zijn. Wij mogen het onze' genoegens niet veroorloven, zich tusschen ons fen onze levensplicht van lichaamsonderhoud te plaatsen." Zij begaven zich naar de eetkamer. waar' Spalding juist de laatste hand aan de lunch legde en onder het consumeeren van een heer- lijke lamscotelette, gaf Tony hun een getrouw verslag van zijn jongste interview. „Ik weet niet, wat jelui er van denkt", be- sloot hij zijn verhaal, ,,maar ik ben van oor deel, dat Da Freitas een beetje buiten de- waarheidskoers geraakte, toen hij zei, dat het republikednsche gouvernement geheel op de hoogte der huwelijksplannen van Peter was. ,,Ik zou niet weten. hoe zij dat zouden kunnen, tenzij de bondgenooten van Congosta het ver- teld hebben en dat is niet zeer waarschijnlijk." ,,'t Is mogelijk, dat de republiek ook spion- nen hier heeft", opperde Guy. ,,Zij zullen na tuurlijk wel weten, dat de kening plannen smeedt, om terug te komen en je kan er zeker op aan, dat zij hem op de een of andere wijze in het oog houden." Hij zweeg een oogenblik. ,,Ik ben zeer benieuwd, wat Da Freitas nu zal doen", voegde hij er bij. ,,Wij behoeven ons niet bezorgd te maken", zei Tony. ,,Wij zullen het spoedig genoeg weten. Ik heb nog nooit een adellijk heer van middelibaren leeftijd gezien, die er meer klaar- hlijkelijk op uit was om kwaad te stichten." Isabel knikte toestemmend. ,,Hij heeft al- tijd een of ander plan klaar, als iets mislukt. Toen hij Premier was noemde men hem in LivaJdia de zwarte spin." ,,Zou je denken, dat hij weet, waar Isabel is?" vroeg Guy. „Het zou mij niet verwonderen", zei Tony kalm. ..Hij gaf mij den indruk, verschillende pijlen in zijn koker te hebben." Guy fronste peinzend zijn voorhoofd. ,,Het lijkt mij niet veilig, haar slechts onder be- scherming van Bugg bij mrs. Spalding te laten. Er staat bij die mensohen heel wat op het spel en zij zullen voor geen enkel middel terugdeinzen." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1