Dam-en Schaakrubriek Pluimvee-Rubriek Burgeriijken Stand GEMEENTERAAD VAN BOSCHKAPELLE. SCHAKEN. +9, +6, 6, 3, 4, DAMMEN. LOOP DER BEVOLKING. Vergadering van Vrijdag 27 Juli 1934. Voorzitter de heer J. Truijman, burge meester. Aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Meded,eeling wordt gedaan van de opneming der kas ten kantore van den gemeente-ont- vanger, welke in orde werd bevonden met een bedrag van 122,64. Ben afschrift van een door de Broeder- schap van Gemeente-ontvangers aan Z. Ex. den minister van Binnenl. Zaken verzonden adres omtrent meer centralisatie en uniforme regeling van de boekhoudingen der gemeenten werd voor kennisgeving aangenomen. (Jed. Staten berichten dat hun oordeel om trent de begrooting voor het dienstjaar 1934 is opgeschort tot 1 Oct. a.s. Inmiddels mag de gemeente over drie vierde van het op de begrooting voor 1933 geraamde beschikken. Dezelfde maken melding van hun besluit, waarbij de noodlijdende gemeenten van enkele bezwarende bepalingen omtrent uitgaven voor den kapitaaldienst worden vrijgesteld. De begrooting voor 1933 is door Ged. Sta ten eindelijk goedgekeurd, eveneens de veror- dening regelende de salarissen etc. der ge- meenteveldwachters. Vanwege Ged. Staten wordt de gemeente gemachtigd over de maanden Juli en Augus tus met de steunuitkeering aan werkloozen voort te gaan. In opdracht van Ged. Staten wordt de ver- ordening op de keuring van vee en vleesch aan een wrjziging onderworpen. Ged. Staten dragen het gemeentebestuur op de navolgende wijzigingen te brengen in de begrooting voor 1934. a. De hondenbelasting moet met 1 gulden Worden verhoogd. Nu is de classificatie 5 en 2, dit moet worden 6 en /3 per hond; b. op het salaris van den burgemeester moet .f 90, op dat van den secretaris 135 en op dat van elk der wethouders 3 worden gekort c. het gezamenlijk bedrag der presentie- gelden voor de gemeenteraadsleden moet met f 75 worden verminderd (bedraagt thans f140) d. Het bedrag voor gratis kleeding voor den veldwachter moet met f 21 Worden ver- laagd e. het salaris van den agent der arbeids- bemiddeling moet met de helft worden ver minderd (is nu /100). Deze voorstellen werden breedvoerig be- sproken. De heer Scheele vindt deze voorstellen te ingewikkeld om zonder nader onderzoek een besluit te nemen. Hij is van oordeel, dat, waar bijna de geheele begrooting wordt uitgerafeld, een commissie van onderzoek noodig is. Hij is van oordeel, dat Ged. Staten een te druk- kenden last op de gemeente leggen. De heer De Bakker is het met deze opvat- ting eens, maar wil een geheime vergadering beleggen en daar gezamenlijk al de voorstellen van Ged. Staten grondig onderzoeken. De heer Ottjes wil nog een stap verder gaan en op die vergadering een provinciaal ambtenaar vragen, omdat Ged. Staten niet met den toestand te Boschkapelle bekend zijn. Ook wordt door hem bepleit op bedoelde vergadering enkele afgevaardigden van de ar- beidersorganisaties te vragen. Het laatste gaat niet door, maar de verga dering, volgens het idee De Bakker, zal wor den gehouden. Vanwege Z. Ex. den minister van Binnenl. Zaken wordt ter kennis gebracht, dat, aange- zien sedert 1 Juli 1.1. aan alle ambtenaren een uniforme pensioenkorting van 10 pet. is tot stand gekomen, voor de lager gesalarieerden (klokluider bode, geneesheer etc.) met een gelijk bedrag als de noogere pensioenkorting bedraagt, het salaris behoort te worden ver hoogd. Dit noopt de heer Ottjes tot de opmerking, dat hier een verschil is tusschen Ged. Staten en den minister, aangezien de eersten het reeds te lage salaris van den agent der ar- beidsbemiddeling nog willen halveeren. De heer Scheele wil wel voor de lagere, maar in geen enkel geval voor de hoogere de voorgestelde salarisverhooging. Besloten wordt, dit punt op de bovenbedoel- de vergadering nader te bespreken. Nieuwe salarisregeling burgemeester, secre taris enz. Aangezien het zielental van Boschkapelle is gedaald beneden 1200, zullen de salarissen bedragen: voor burgemeester 1150 aanvangs- jaarwedde, secretaris f 1150, ontvanger 340, alle met 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100, wethouders elk 70. Kindertoelage voor elk kind boven 2, 3 pet. van de jaarwedde (min. /60, max. /180). Korting voor den burgemeester, omdat hij tevens een gelijk ambt te Stoppeldijk bekleedt, Het schaaktoemooi te Zurich is afgeloopen. Geibeurd is, wat men verwacht heeft, n.l. dat Aljechin den eersten prijs won. Geibeurd is ook wat wij Nederlanders hoopten, nl. dat Euwe vlak op hem zou volgen. Den uitslag geven wij hieronder; beteekent gewonnen partijen, beteekent verloren partijen, en remises. 15 pct.t idem secretaris, omdat hij ook ont- vanger is, voor beide functies elk 15 pet. Door deze nieuwe regeling gaat de burge- meester ongeveer 200 en de secretaris-ont- vanger ongeveer 900 in salaris achteruit. Voor den ambtenaar van den burg, stand j wordt een salarisregeling voorgesteld verband houdende met het aantal opgemaakte akten, met een minimum van 170. Deze voorstellen van Ged. Staten lokken een j zeer breedvoerige discussie uit, waarbij de heer j De Bakker zich tegen elke cumulatie van be- j trekkingen verklaarde en daarom niet voor zoo'n groote aderlating was, aangezien we dan j ook in de toekomst met een man voor 2 be- j trekkingen blijven zitten, terwijl er wel voor 2 menschen Werk is op de secretarie. De heer Scheele, ook niet voor cumulatie, is evenwel van meening dat zulks voor een kleine gemeente niet verkeerd is, als er veel menschen op de secretarie zitten, worden het wegens gebrek aan werk sigarettenrookers. De heer De Bakker is van oordeel, dat op de secretarie wel zooveel werk is, dat voor sigaretten rooken geen tijd overblijft, ook al waren er twee ambtenaren. De heer Ottjes oppert het idee, om dan een gratis volontair te nemen. Een jongen van de H.B.S., die werkloos omdoolt, en op die ma- nier zijn kennis kan verrijken. Het voorstel van Ged. Staten wordt aange nomen met 4 tegen 3 stemmen. Voor de hee- ren Stallaert, Scheele, van Damme en Lam bert; tegen de heeren Ottjes, De Bakker en mej. van Eerdenburg. Rekening van de R.K. bijzondere school. Deze is nagezien door de heeren Stallaert, Scheele van van Damme. De commissie komt bij monde van den heer Stallaert tot de vol- gende conclusie: 1. voor reparation wordt de eene dorps- smid verre voorgetrokken voor de andere, wat ten sterkste moet worden afgekeurd; 2. in het jaar 1933 zijn niet minder dan 13 nieuwe ruiten geplaatst. Er moet worden ge- tracht de betrokken personen zelf de stuk ge- gooide ruiten te laten betalen. 3. In 1932 zijn voor 125 meer kolen ge- bruikt dan in 1931, dit is een te groot ver schil. 4. Kwitanties van door het hoofd der school betaalde voorschotten behooren naar het oordeel der commissie met nadere beschei- den te worden gestaafd. 5. Eenzelfde klacht als bij punt 1 geldt ook voor aanschaffing van leermiddelen, aange zien 1195,49 is uitgegeven aan Duerinck te Kloosterzande, hetgeen volgens de commissie over meerdere winkels had behooren ver- deeld te zijn. 6. Omtrent het vervoer van brandstoffen komt de commissie tot een zelfde klacht als bij punt 5, aangezien steeds dezelfde voer- man wordt begunstigd. 7. Enkele kwitanties zijn niet ondertee- kend, terwijl enkele zelfs ontbraken, o.m. voor electrische verlichting. Op grond van deze bezwaren stelt de com missie voor, de rekening niet goed te keuren, maar om nader advies terug te zenden. Daartoe wordt besoten. Samenvoeging gemeenten. De Voorzitter brengt verslag uit van de conferentie te Middelburg, waaruit blijkt, dat het plan in vergevorderd stadium is. Aan de bezwaren van de andere gemeenten zal wor den tegemoet gekomen door vanwege het rijk de groote schuld van Boschkapelle over te nemen. Dit lokt breedvoerige bespreking uit. De heer Ottjes wil bij de regeering op spoed aandringen en een deswege te doen verzoek laten opnemen in de pers. Mej. van Eerdenburg blijft bij haar tegen- stand tegen de samenvoeging persisteeren, vooral dat verzoek acht zij stofopjagerij. De heer Scheele is van oordeel, dat de tegen- standers oorzaak zijn van al dat stof. Het op nemen in de pers juicht hij toe (brengt veel ongenoegen volgens mej. Van Eerdenburg); het volk moet door de pers volledig Worden in- gelicht, volgens den heer Scheele, terwijl de heer Ottjes de tegenstanders draaiers noemt en Stoppeldijk, dat zooveel over de schuld van Boschkapelle te zeggen heeft, zelf meer schuld heeft en maar eens flink voor zijn werkloozen moet gaan zorgen. Besloten wordt het verzoek in de pers ter opname aan te bieden. Bij de R.K. school is de sloot dicht gemaakt, wat volgens de heer Stallaert belemmerend werkt voor de waterafvoer. De Voorzitter beaamt dit, maar deelt mede, dat het kerkbestuur voor eigen rekening bui- zen zal leggen als de ingeworpen grond zich heeft gezet. Een partij in voorraad liggende oude keien zal worden verwerkt bij het transformator- station, volgens een plan-de Bakker, dat on geveer 50 zal kosten, als de belanghebben- den zelf de keien en het benoodigde zand be- langeloos ter plaatse brengen. Zulks wordt al gemeen toegejuicht. 1. Aljechin +12, —1, =2, maakt 13 P- 2. 3. Euwe +10, 1, —4, maakt 12 P- Flohr +9, —0, =6, maakt 12 P- 4. Bogoljubow —1, =5, maakt 11% P 5. Lasker +9, —4, =2, maakt 10 P- 6. en 7. Bernstein —3, =6, maakt 9 P- Nimzowitsch 3, —6, maakt 9 P- 8. Stahlberg +5, 4, =6 maakt 8 P- 9. Johaer +5, —5, =5, maakt 7% P- 10. Gygli +3, —8, =4, maakt 5 P- 11. en 12. Rosselli del Turco —9, =3, maakt 4% P- Henneberger —10, =1, maakt 4% P- 13—15. Naegeli +2, —9, —4, maakt 4 P- Grob +2, —9, —4, maakt 4 P- MUller +3, —10, =2, maakt 4 P- 16 Joss +0, —11, =4, maakt 2 P- We geiven hieronder de partij tusschen num- mer een en nummer laatst, welke partij Al- jechin haast verloren had! Wit: Joss. Zwart: Aljechin. CaroKahn -opening. 4. c2c4 Pg8f6 5. Pblc3 e7e6 6. c4 X d'5 Pf6Xd5 7. Pgl—f3 Rf8b4 Wit heeft nu een geisoleerden pica op d4 die later zal blijken zwak te zijn. Zwart heeft met zijn paard teruggeslagen om een zwakken d-pion te vermijden. 8. Rcld2 Pb8c6 9. a2a3 Rb4e7 Natuurlijk niet Rc3:, want dan volgt bc3: en de zwakke pion is gedekt. 10. Rfld3 Re7—f6 11. Ddl—a4 Pd5ib6 Nu is pion d4 driemaal aangevalien en slechts eenmaa.l gedekt. 12. Da4c2 h7—h6 OvermoedigheidMet Pd4: 13. Pd4: Rd4: (14. Rh7:? Dh4!) had Zwart zonder nadeel een pion gewonnen. 13. 000 a7a6 Nu kon Zwart niet meer nemen; op Rd4: volgt Rb5 en op Rd4: volgt 14. Pd4: Rd4: 15. Pe2, Rf2: 16. Rb5j, Rd7 (of Kf8, Rb4f), 17. Ra5 en wint den raadsheer op d7. 14. Rd2e3 Rc8d7 Natuurlijk niet nemen op d4, wegens twee- maal ruilen en Rb5t met damewinst 15. Pc3e4 Rf6e7 16. Kclibl Rb6d5 17. Tdlol 0—0 18. g2g4 Aanval op de verzwakking h6. 18. 19. 20. 21. 22. Dc2e2 TolXc8 g4g5 De2Xe3 Ta8c8 Pc6—a5 Rd7 X c8 Pd5Xe3 h6h5 'Het reeds vroeger aanhangig gemaakte plan voor werkverschaffing in den Willem IH polder zal met medewerking van het pol- derbestur voortgang hebben; het polderbestuur zal tegen eventueel tegenwerkende eigenaren optreden; aan het betreffende departement zal medewerking worden gevraagd. Hierna sluiting. Het hierboven omschreven besluit luidt als volgt De Raad der gemeente Boschkapelle in zijne vergadering op den 25 Mei 1934 bijeen; Gehoord de toelichting door den voorzitter van het verhandelde der conferentie met Zijn Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken omtrent de samenvoeging der gemeen ten Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse; Overwegende dat door samenvoeging van bovengenoemde gemeenten een groote ge meente ontstaat, waarvan de draagkracht der ingezetenen dragelijker wordt dan tot op heden het geval is; Overwegende dat eene groote gemeente zoo- wel op het economisch als op sociaal gebied meer kan presteeren dan eene kleine gemeente; Acht de samenvoeging van bovengenoemde gemeenten een algemeen en noodzakelijk belang; Besluit: Zijne Excellentie den Minister van Binnen landsche Zaken beleefdelijk te verzoeken het daarheen te willen leiden, dat het ontwerp- besluit tot samenvoeging der gemeenten spoe- dig ter behandeling aan de Kamers der Sta- ten-Generaal ter vaststelling* worde overge- legd. 1. e2e4 2. d2d4 3. €4X^5 c7c6 d7d5 c6X<J5 In de verdeidiging is voorbijscliuiiven meestal beter dan ruilen. 23. Pe4g3 Dd8b6 Nu durft Wit niet met zijn aanval doorgaan omdat Ra3: dreigt. Maar het beste was: 24 De4, g6; 25. Ph5: Ra3:, 26. Pf6t, Kg7; 27 De2 benevens h2h4h5 en ons lijkt de koningsstelling onhoudbaar. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Diergaardesingel 96a te Rotterdam. Postzegel voor amtwoord insluiten en blad vermelden. K1PPENHOUDERIJ IN EEN WONDERTEIN IN DE BUURT VAN PARIJS. Naar aanleiding van wat ik verleden week schreef over bedrijven in Frankrijk kreeg ik nog eenige brieven van lezers, die daarom- trent meer wilden weten. In de omstreken van Parijs zijn verschillende pluimveebedrij- ven gevestigd en waar de eieren in Parijs thans 6 tot 8 cent kosten, daar kan iemand met voldoende vakkennis op het oogenblik nog wel winst maken. Maar men moet niet alleen het vak goed kennen, maar ook de taal en de totaal van Holland verschillende om- standigheden wat prijzen der voedergrond- stoffen betreft. Men komt met Hollandsche voerrecepten, die hier goedkoop zijn. daar te duur uit en vervalt men in wat in Frankrijk als meelvoer verkocht wordt, dan is men meestal in den aap gelogeerd. De pluimveehou- derQ is in Frankrijk nog lang niet op het peil zooals in ons land en op het gebied van voer wordt er nog reusachtig geknoeid. Overigens leek de plaats waar ik was wel een klein paradijs, buitengewoon gunstig voor de pluimveehouderij. Een oude abdij, reeds van het jaar 800, stammend en herbouwd door den beroemden Mansard, den architect van Lodewijk XIV. Nog geheel omgeven door een zware muur en bovendien nog door een groot bosch beschut. Uitstekende bodem met welige grasgroei, flinke boomgaarden die voor schaduw zorgen. Prachtig frisch bron- water en op een heuvel in de onmiddellijke nabijheid mooi wit zand voor strooisel in de hokken. Eigenaardig is 's werelds loop. De oude abdij bevat nog talrijke resten van vroegere glorie, in de schoorsteenen zitten nog vuur- platen versierd met de wapens der Fransche koningen (Henri H) en de kamer waar ik lo- geerde, werd vroeger door Catharina de Medici gebruikt als zij hier was. De stallen waar vroeger vurige rossen trappelden waren nu ingeruimd voor kippen en varkens. Sis tran sit gloria mundis! Waar eens een zuster van graaf Willem van Holland de abdij bestuurde, een dikke duizend jaar geleden, daar voert nu een Amerikaansche dame, getrouwd met een Hollander, den scepter als pluimveegravin. Natuurlijk heeft de oude abdij ook haar spook en al heel gauw werd ons verteld dat 's nachts op de zware eiken trappen weekla- gende en zuchtende spoken rondslopen. Ik had nog half hoop op die manier kennis te kun nen maken met Catharine de Medici, maar waarsohijnlijk hebben de spoken niet tegen mijn gezonden slaap opgekund en heb ik me verslappn. Vanuit mijn kamer een uitzicht op een eeuwenoude pomp, het bassin er onder was een oud Romeinsche sarcophaag en zoo zien we hier in dezen wondertuin naast de meest eerbiedwaardige resten van vergane glorie een paar duizend uit Nederland geimporteerde kippetjes rondscharrelen. 24. b2ib4 Re7Xfo4 26. a3Xb4 Db6X'b4t 26. Kblc2 Rc8d7 Nu heeft Zwart den aanval en laat hem niet meer los. 27. Kc2dl Pa5c4 Op Ra4t zou Rc2 volgen; nu moet de raads- heer geruild worden. 28. Rd3Xc4 Db4 Xc4 29. Pf3e5 Dc4a4f 30. Kdld£ Da4—a2t 31. Kd2—el Rd7b5 32. De3dl2 Da2a3 33. Pg3e2 Tf8c8 34. f2f3 Da3—al 35. Dd2dl Dala2 36. Pe5d3 Tc8—c2 Nu moest Wit met Pdf4 dekken; de volgen- de combinatie is echter niet gemakkelijk te voorzien. 37. Pd3cl Tc2Xcl! 38. Pe2 X cl Da2g2 39. Pel—e2 De Toren is niet te dekken. 39Dg2Xblt 40. Keld2 DhlXdlt 41. Kd2X!dl Rlb5Xe2t 42. KdlXe2 en Zwart wint met drie pionnen meer. OOOLH. Een kort partijtje uit de Int. Corr. Compet. (I. C. C.) van de Haagsche Post. Wit: Oosterom. Zwart: Meeuwissen, Arnhem. 1. 33—28 19—23 2. 28X19 14X23 Deze afruil bevordert een snelle ontwikke- ling van de lange vleugel. Wit doet nu het beste om 3228 en 37'X 28 te antwoorden. Jammer genoeg was dit bedrijf verleden jaar zonder- eenige kennis van zaken opge- richt. Het heette dat de hokken te koud wa ren en de kippen daardoor ziek waren gewor- den, doch bij inspectie bleek mij dat de half- ronde openingen van het dak van gegolfd eterniet nergens dich gemaakt waren, zoodat de koude wind van alle kanten door de hokken kon waaien. Wel was er een soort stroobe- schutting aangebracht, doch deze hing zoo slordig dat zij meer diende als broedplaats voor ongedierte dan als beschutting voor de kippen. Doordat er veel terrein beschikbaar is hebben de hokken alien dubbele rennen, die om de week gebruikt worden. Echter kwam de fout om de ren per vier- kante meter te berekenen en niet naar de ver- houdingen, weer duidelijk uit. Men krijgt op die manier namelijk bij zeer lange rennen dat het terrein vlak bij het hok totaal kaal is en een eind van het hok de ren niet benut wordt. Het ideaal is het hok midden in een vierkante ren, doch dat heeft voor groote bedrijven weer veel bezwaren. Doordat er te veel kippen in sommige hok ken zaten trad hier en daar kannibalisme en veerenpikken op. De geheele kippenstapel was overigens thans goed gezond, maar voor fok- doeleinden waardeloos, daar ze niet op den leg gecontroleerd waren. De jonge hanen, die van onbekende grootheden opgefokt waren, waren natuurlijk voor fokdoeleinden al evenmin iets waard. Conclusie: men zal dit jaar feitelijk weer geheel opnieuw moeten beginnen de zaak streng systematisch op te zetten. Men is een hoop ervaring rijker en een hoop geld armer (wat ook buiten de pluimveehouderij vaker het geval is). Maar ik zie in dergelijke bedrijven, mits goed geleid, wel een toekomst, iets waar ik in Holland wel een zwaar hoofd in heb. Nog even een briefje van een lezer. Hij stuurt mij een parelhoenkuiken met 4 pooten en vraagt me of dat iets bijzonders is en in leven had kunnen blijven. Wat is de oorzaak? De kloek nam het kuiken niet aan. Dergelijke kuikens met vier pooten komen meer voor. Ik heb er wel een zestal, groote en kleine. Bij goede verzorging kunnen ze best in leven blijven en soms ziet men tamelijk groote kippen met twee kleine pootjes achter de gewone beenen. De oorzaak van deze mis- geboorten is niet met zekerheid aan te geven. Dr. TE HENNEPE. Nadruk verboden. HONTENISSE. In den loop van 15 tot en met 31 Juli hebben zich in deze gemeente gevestigd: Christina Elis. de Smet van Stoppeldijk. Deonia Ros. Lauwers van Stoppeldijk. Aloijsius Greg. Buijsrogge met gezin van Clinge (Z.). Mathilda Angel. Moorthamer van Axel. Anna Cath. Christ, v. Beusekom van Hulst. Elisabeth Paulina Hiel van Hulst. Thomas Pieter van der Maas van Kats. Theodoor en Augustus Cammaert van Deventer. Apolonia Ivense (wed. Andries Scheers) van Hulst. Helena Alberd. Schippers van Harlingen. Elisa van Troost van 's-Gravenhage. Vertrokken Alphonsus Ivens naar Ossenisse. Maria Paul. Jud. Burm naar Breda. Angela Isabella Stauthamer naar 's Graveti- hage. Joseph Ger. Com. Pieters met geizin naar Axel. Bertha Paul, van der Poel naar Hulst. BOSCHKAPELLE. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Juli. Eduar- dus Petrus Maas (van Biervliet), oud 28 j., jm. en Martha Gelderland, oud 26 j., jd. Geboorten. 4 Juli. Joseph Petrus Marie, z. van Richard Alphons Henricus van Kox en van Emma Maria van der Walle. 12 Juli Franciscus Petrus Camillus, z. van Cyrilius Pertus Franciscus de Nijs en van Elisa Jo hanna Schillemans. 16 Juli. Eugenia There- sia Augustina, d. van Macharius de Bakker en van Mathilda Rosalia van Giele. Willy Petrus, z. van Anthonius de Waal en van Cordula Paulina Hoefeijzers. 21 Juli. Melania Louisa, d. van Jozef Crombeen en van Maria Louisa Hoefeijzers. GRAAIIW. Huwelijks-aangiften. 7 Juli. Jacobus Fran ciscus de Koning, oud 30 j., jm. en Rosalia Wegemhousen, oud 27 j., jd. 20 Juli. Petrus Augustiinu's de Moor, oud 37 j., jm. en Maria Ludovica Molders, oud 26 j., jd. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 12. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Juli. Ludovi- cus Theodorus Christiaan Wegenhousen, oud %33 j., jm. en Juli Maria de Bakker, oud 33 j., jd. Jacobus Franciscus de Koning, oud 30 j., jm. en Rosalia Wegenhousen, oud 27 j., jd. Geboorten. 12 Juli. Josephus Franciscus, z. van Johannes Baptist van Troost en van Martha van Gimst. 17 Juli. Jules Marie Joseph, z. van Augustus Borm en van Emilie Maria Bruggeman. 18 Juli. Julia Willem, z. van Jacobus Aloijsius Peersman en van Albertdna Maas. 20 Juli. Joseph Alois, z. van Petrus de Smit en van Margaret^a Paulina de Mulder. Josephus Hendricus, z. van Eduar- dus van Immerseel en van Magdalena Maria Ooralia Ongenae. HOEIi. Huwelijks-aangiften. 12 Juli. Adriaan Donze, oud 22 j., jm. en Hebrina Geertruij Leijs., oud 19 j., jd. Hendrik Jan Die'leman, oud 23 j., jm. en Catharina Cornelia Tollenaar, oud 23 j., jd. Jannis de Feijter (van Axel), oud 30 j., jm. en Levina Suzanna de Jonge, oud 22 j., jd. 19 Juli. Jan Jansen (van Ter Neuzen), oud 21 j., jm. en Elizabeth Cornelia Meeusen, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12 Juli. Benja min de Putter, oud 25 j., jm. en Adriana van der Hooft, oud 25 j., jd. Oomelis Verberkmoes (van Ter Neuzen), oud 28 j., jm. en Catharina Johanna 't Gilde, oud 25 j., jd. 26 Juli. Adriaan Donze, oud 22 j., jm. en Hebrina Geertruij Leijs, oud 19 j., jd. Hendrik Jan Dieleman, oud 23 j., jm. en Catharina Corne lia Tollenaar, oud 23 j., jd. Jannis de Feijter (van Axel), oud 30 j., jm. en Levina Suzanna de Jonge, oud 22 j., jd. Geboorten. 2 Juli. Abraham, z. van Mari- nus Dieleman en van Maria Johanna van Hoeve. 4 Juli. Maria, d. van Leendert de Braal en van Anna de Jonge. 14 Juli. Levina, d. van Marinus de Ritter en van Levina Tol lenaar. 21 Juli. Frans, z. van David de Groote en van Maria Meeusen. Jan, z. van Jozias Pieter Klaaijsen en van Anna Adriana Schieman. Overlijden. 25 Juli. Petrus Florentius Hamerlinok (van Ter Neuzen), oud 23 j.. z. van Eduard en van Leonie Marie Grjsel. HONTENISSE. HuwelijkSHVOltrekkingen. 24 Juli. Albertus Alouisius de Waal, oud 32 j., jm. en Caesarina Rosalia de Gijsel, oud 32 j., jd. Geboorten. 15 Juli. Celina Anna, d. van Johannes Cornells d'Hont en van Rozalia van Puijvelde. Alouis Alphons, z. van Hector de Roeck en van Maria Apolonia Tieleman. 20 Juli. Johannes Albert, z. van Livinus Bun en van Maria Louisa de Feber. 30 Juli. AndrS Alphonsus, z. van Alouisius Rend de Booij en van Rosalia Elisabeth Koole. 31 Juli. Alma Mathilda, d. van Josephus Rene Mahu en van Paulina Carolina van Eck. STOPPELDIJK. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Juli. Martin Johann Smits, oud 31 j. jm. en Prucella Cor nelia van S-tevendaal, oud 22 j., jd. 14 Juli. Theodorus de Kort, oud 28 j., jm. en Christina Elisabeth de Smet, oud 26 j., jd. 18 Juli. Leon Johannes Verdurmen, oud 41 j., weduwn. en Leonia Rosalia Lauwers, oud 41 j., jd. Geboorten. 9 Juli. Alfred Fl. Cl., z. van PI. C. J. M. du PuyFassaert. 29 Juli. Ma rietta L. J., d. van P. L. MangnusSwage- makers. 30 Juli. Hypolitus, z. van P. A. Mahu—-Kindt. Overlijden. 7 Juli. Theodorus A. Peers- man, oud 22 j., jm. Josephus Peersman. oud 15 j., jm. 8 Juli. Eleutherius Pieters, oud 74 j., echtg. van C. Dankaart. 20 Juli. Petrus Muller, oud 64 j., echtg. van Anna M. de Roos. 24 Juli. Jan Francies Maas, oud 87 j., jm. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 5 Juli. Willem de Feijter, oud 29 j., jm. en Poulina de Regt, oud 23 j., jd. 12 Juli. Pieter Scheele, oud 27 j., jm. en Debora Bolleman, oud 26 j., jd. 19 Juli. Jan Levinus Hamelink, oud 20 j., jm. en Debora den Hamer, oud 19 j., jd. Job Adriaan Risseeuw, oud 23 j., jm. en Catharina Cornelia Gverdulve, oud 21 j., jd. Marinus Lourens, oud 36 j., jm. en Cornelia Margaretha Bare- man, oud 32 j., jd. Frangois Scheele, oud 24 j., jm. en Catharina Hamelink, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 19 Juli. Willem de Feijter, oud 29 j., jm. en Poulina de Regt, oud 23 j., jd. 26 Juli. Pieter Scheele, oud 27 j., jm. en Debora Bolleman, oud 27 j., jd. Geboorten. 7 Juli. Jan Krin, z. van Levi nus van Cads and en van Adriana de Kraker. 13 Juli. Marinus, z. van Jacobus Hamelink en van Elizabeth de Bruijne. 23 Juli. Jacob, z. van Pieter Deurwaarder en van Suzanna Ja- coba Wieles. 31 Juli. Cornells David, z. van Marinus Jacobus Galle en van Janna Adriana Rouw. Overlijden. 19 Juli. Jan Krin van Cadsand, oud 12 d., z. van Levinus en van Adriana de Kraker. 30 Juli. Frangois, oud 69 j., wediuwn. van Ebrina Dieleman. 3833 1014 43—38 14—19 3328 1721 4943 510 3127 1014 34—30 20—24 38—33 Veel beter is 3933, gevolgd door 4439 en 37—31. 21—26 4238 11—17 47—42 17—21! 4034 1420! Natuurlijk. Op wit 3025 volgt nu 2429 met dam. 13. 4440 2025 14. 28—22 Wit schuift maar Wat. Door 3429 had hij zich kunnen bevrijden. 14. 7—11 15. 5044 1520! 16. 3328 914! Zwart „ruikt" een damzet. 17. 3933? 2329! 18. 34X23 25X34! 19. 40X29 1117 20. 22X11 16X7 21. 27X16 18—22 22. 28X17 19X50 dam Wit gaf op. Het volgende zeer praktische eindspel werd op 85-jarigen leeftijd gecomponeerd door den grooten eindspelkenner E. J. B. van Vught. Zwart: 3 schijven op 3, 5 en 42. Wit: 1 schijf op 15. Dammen op 27 en 30 Oplossing(Wit forceert de winst). 1. 2738 42X33 2. 30—43 3—9 gedw. Op 3—8 volgt 43—25 (5—10); 15X4 (33—38) en 253 wint. 3. 4334 3338 4. 3448! 913 (of?) lOp 914 zou 1510 volgen. 5. 48—25 13—19 Er dreigde n.l. 1510. 5—10 (of?) 19—24 6. 253!! De beslissende zet. 6. 7. 15X4 8. 415 wint. Heel mooi! In den wedstrijd om het kampioenschap van Nederland 1934 ontstond in de partij Keller'Van Dartelen na 44 zetten een stand, die duidelijk voor zwart gewonnen was, maar waarin deze de winst liet glippen. Keller zou deze gelukkige remise juist noodig hebben voor den kampioenstitel. Zie diagram. ZWART I WIT 47 48 49 Zwart: 9, 13, 18, 19, 27, 35. Wit: 20, 33, 37, 40, 42, 44. Wit staat bar slecht. Het is een heele toer om een zet te vinden, die niet verliest. Na wit 4238 in den diagramstand had zWart kun nen winnen door 1823! (wit 2015); 914 (44—39); 35X44 (39X50); 23—29! enz. De lezers onderzoeken zelf wel, waarom dit spel gedWonigen is en verliest.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 8