Rozijnenbrood Aanbesteding. Waarschuwing! Fotohandel BUT 1 I I W. w. STEVENS Gekookte worst-Reclame Actetasschen HERREBOUT-TAALMAN Predikbeurten Gemengde Berichten Burgerlijken Stand Broed- of Mosselzaad Openbare Verkooping eene partij zeer nette Meubilaire Goederen, Wa r re! netten, Aanbesteding. Openbare Verkooping. ZWIJNDREGHT'S POOlUIENmi) M. VAN DE LiNDE, G. van den Berge INGEZONDEN STUKKEN. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEP V AARTBEWEGING. BEKENDMAKING. ARTS ZATERDAG en D1NSDAG a.s. geen spreekuur. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS rapen van Prima kwaliteit 30 cent per 8 ons. W. v. d. LINDE-ROOFACK Tel. 251. ZEER BELANGRIJKE VAN MEGBELEN ENZ. Te koop voor eik aannemelijk bod 2 zoo goed als nieuwe elk 25 Afl. lang Het bouwen van een Garage, Veestal, met bijbehoorende werken op vrijkomend terrein aan het Hotel. Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens den Heer A. G. CALON te IJzendijke op Donderdag 16 Aug. 1934, 's nam. 6 uur, in het cafe „Hotel de la Station", bij den Heer de Witte te IJzendijke in 5 perceelen en in de massa trachten aan te besteden Het bouwen van een WOONHUI5 a.d. Ver- lengde Molenstraat te IJzendijke. Bestek en teekening a f 1,75 vanaf 7 Aug. verkrijgbaar bij G. C. Bevin, Boekhandel te IJzendijke en bij den Architect. VULPENHOUDERS HUISHOUDELIJKE- en AIMDERE GOEDEREN SMALLEGANGE'S Kweekerij, mmm 2 oris voor 19 cent. Fa E. A. IJSEBAERT in verschillende afmetingen en prijzen Firma P. J. van de Sande A-ltijd weer komt dat verlangen naar VAN DE LINDE'8 gebak terug. Gelukkig dat we nu al zoo voordeelig kunnen slagen. Met groot succes voeren wij thans Reclamekoekjes a 35 cent per half pond. ROZIJNENBROOD 30 en -4-5 cent per stuk. w NOORDSTR. 80, W TEL. 280. Y INKOOP OUD IJZER en METALEN AUTO'S VOOR DE SLOOP enz. bij DIJKSTRAAT 69 - TER NEUZEN INRICHTING VOOR VOETVERZORGING GEO. PEDICURE Lange Kerkstraat 14 - Tel. 31 ®k Heb deuize week 'n soort insecten willen waarschouwen en teugen n' stekend insecten- aoort gewaarschouwd, waarteugen nog nooit gewaarschouwd is. Teugen 't ouwe insecten- soort, da z'n harige pooten slaat om recht, om fatsoen, om kinderlevens, om 't beste van de samenlevkig. De jonge man van 2535, mot weten, dat er veur bum gin wet is, die z'n heiligst recbt beschermt. Zijn recht is weggesocialiseerd deur de ,,jeugd" van vijftig, zestig, en ouwer! Hij mot weten dat er gin vertrouwen te Stelien is. Dat z'n kinders alles motten heb- bec van zijn bovenmenschelijke waakzaam- beid! En de jonge vrouw? As ze niet leert walgen van zulk 'n oi.der- dom, dan kan ze zekers nie leeren van 'n gedrukt briefke! Vol. Veal groeten van Trui en as altij gin horke minder vac oewen toet a voe DRe. ZONDAG 5 AUGUSTUS 1934. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L. J. Cazemier SLUISKIL. 9.30 u. en 2.30 u., de heer L. Dek. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams, ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u, Ds, G, van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u, Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., cand. C. van Nes, van Amsterdam. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. M. B. van 't Veer, van Zevenbergen. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. C. B. Bavinck ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u.. Ds. Tiemens, van Aardenburg. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 U., lees- dlenst. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 .u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u„ H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. morgens 7 uur. In verband met dezen twee- den brand in 66n week, waarbij toen de pa- pierperserij, een slaapzaal en de eetzaal ge heel verbrandden, zijn door de politie twee personen gearresteerd en in bewaring gesteia op vermoeden van brandstichting. Het gebouw was verzekerd. DOOR EEN TRAM OVERREDEN EN GEDOOD. Woensdagavond kWam op het Rokin te Amsterdam, tegenover het gebouw van het Leesmuseum bij de Langebrugsteeg, een onge- veer 42jarige man hardloopende van de brug af. Hij wilde nog voor een motorwagen van lijn 4, die van de Munt en in de rich ting van den Dam reed, omloopen, doch de tram had te groote snelheid. Hij werd gegrepen en zoo ernstig gewond, dat hij kort na het ongeluk is overleden. Het slachtoffer is door den G.G. en G.D. naar het Binnen Gasthuis vervoerd Het tramverkeer ondervond eenige vertraging WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1934. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 2.45 u., Ds. Verhage, van Middelburg, huWelrjksinzegening. ONGEVAL OP EEN WIELERBAAN. Woensdagavond heeft op de wielerbaan te Leeuwarden tijdens het verrijden van een kleine zesdaagsche een ongeval plaats gehad. De renner Wedzinga uit Groningen had met den renner Leijenaar uit Harlingen vervan- gen, toen hij kort daarna uit de eerste bocht schoot en viel. De man, die een valhelm ophad, raakte met het onbedekte deel van zijn hoofd de houten baan. Zijn toestand liet zich aan- vankelijk ernstig aanzien. Gistermiddag was deze naar omstandigheden redelijk. Hij heeft verschillende wonden aan hoofd en rug be- komen. Hij is opgenomen in het Diaconessen- ziekenhuis te Leeuwarden. BRAND IN HET LEGER DES HELLS. Woensdagnacht heeft voor de tweede maal in korten tijd brand gewoed in het gebouw van het Leger des Heils (toevlucht voor dak- looze mannen) aan den Klarendalschen weg te Amhem. 'Het gebouw is thans aan de voor- zijde geheel uitgebrand. De brandWeer was spoedig met groot materiaal ter plaatse en tastte het vuur met 8 slangen aan. Zij kon echter niet verhinderen, dat het gebouw bij- na geheel werd vemield. De brand begon om half 3, het blusschingswerk duurde tot des- DUUR VARKENSVLEESCH. Een landbouwer te Gaanderen, die uit zijn varkenshok drie varkens, die verkocht waren, weghaalde, verloor daarbij ongemerkt een portefeuille met f 145 aan bankpapier. Toen hij eenigen tijd later bij het hok terug kwam zag hij de dieren aan een stuk leer knabbelen, wat bij nadere beschou'wing zijn portefeuille bleek te zijn. De dieren werden terstond geslacht, maar in de magen werden slechts onherkenbare snippers van het geld gevonden. REOALSITRANTE TEWERKGESTELDEN. Bij de werkverschaffing onder de gemeente Roosteren zijn ook een 40tal werkloozen uit Maastricht te werk gesteld. De Maastrichte- naren hebben geweigerd, het werk voort te zetten; zij gaven geen gevolg aan de herhaal- de sommaties van het opzicht uitoefenend personeel en zijn tenslotte weggestuurd. A1 deze arbeiders worden nu door de gemeente Maastricht uitgesloten van verdere steunver- leening. Behalve deze 40 zijn in Maastricht nog 80 werkloozen, die uitgesloten zijn van steun we- gens herhaalde veroordeeling inzake smokke- larij.- Hieronder zijn vele gezinnen, zoodat deze nu geheel zonder inkomsten zitten. EEN DONDERSLAG UIT HELDEREN HEMEL. In den omtrek van Faenza heeft zich een merkwaardig weerkundig verschijnsel voor- gedaan. De volmaakt heldere hemel werd plotseling gekliefd door een bliksemschicht, welke een kind doodde dat met zijn vader op het land werkte. De vader hoorde niets dan een zwakken donderslag. GASVERGLFTlfitNG. Te Ilmenau zijn een bejaard echtpaar en een inwonende gemeente-ambtenares door een lek in de gasleiding om het leven geko- men. Buren die ten slotte de gaslucht ge- waar werden en zich toegang tot de woning verschaften, kwamen juist te laat. EEN DRAADLOOS BESTUURD SCHIP. Uit Genua wordt een nieuw succes van Marconi gemeld. Het is hem gelukt zijn jacht de Elettra, over 10 mjjl midden tusschen 2 boeien door, draadloos te sturen. Deze be- sturing gesehiedde door een radiobaken, dat op een heuvel 300 voet boven de zee was op- gesteld. Het zond twee stralen uit van een golflengte van 60 M. Marconi hoopt zijn uitvinding te vervolma- ken, zoodat later ook groote schepen over den Oceaan draadloos bestuurd kunnen worden. VERDRONKEN. De jonge Canadeesche zeeman John Smith uit Petersborough in Ontario, die eenige we- ken geleden zijn vaderstad verliet, om te trachten, met een vijf meter lange cano naar Engeland over te varen, blijkt verdronken te zijn. Zijn l(jk is ongeveer 100 mijlen uit de Ca nadeesche kust door een stoomschip opge- vischt. DE WOUDBUANDEN IN ZUID-FRANKRIJK GEBLUSCHT. Bij de woudbranden in de omgeving van Toulon (Zd. Fr.) is men er in geslaagd te voorkomen, dat dorpen, gehuchten of kas- teelen door de vlammen werden aangetast. Slechts enkele barakken en twee kleine hof- steden zijn door het vuur vernield. Een Ita- liaansch arbeider is in den rook gestikt. De materieele schade in de bosschen is zeer groot. De boschbranden zijn thans echter ge- bluscht. Men acht het nog noodig, des nachts door militairen de getroffen streken te doen bewaken teneinde onmiddellijk te kunnen ingrijpen wanneer het vuur ergens weer mocht oplaaien. Volgens het Journal zijn bij de boschbran den 20.000 H.A. bosch vemield en is een totale materieele schade aangericht van on geveer 30 millioen francs. VEROORDEELING WEGENS SLECHTE VERLICHTING. Een merkwaardige uitspraak in hoogste in- stantie in Duitschland heeft weer eens op de schadelijke gevolgen van onvoldoende verlich- ting van openbare localiteiten de aandacht ge- vestigd. Toen een bezoeker van een restaurant te Krefeld huiswaarts wilde keeren, gleed hij uit over een sigareneindje, dat op den vochtigen vloer lag. De man liep daarbij zware kneu- zingen op. Bij vonnis van de rechtbank te Dusseldorf werd de lokaalhouder voor het ge- beurde aansprakelijk gesteld en tot schade- vergoeding veroordeeld. In hoogste instantie werd dit vonnis beves- tigd. De exploitant beriep er zich op, dat de bezoekers zich veilig en zeker in zijn lokaal konden bewegen, aangezien met de grootste zorg steeds voor de zindelijkheid van het lokaal Werd gewaakt. Het toevallig op een natte plaats van den vloer gelegen sigaren eindje kon niet als bewijs van het tegendeel dienen. De rechtbank zag dan ook geen reden tot veroordeeling in de aanwezigheid van het fatale sigarenstompje, doch wel in het feit, dat op het oogenblik van het ongeval de ver- lichting van het lokaal zoo onvoldoende was, dat zelfs grootere voorwerpen op den vloer niet konden worden waargenomen. De Duit- sche rechters waren van meening, dat de exploitant in alle omstandigheden verplicht was door een behoorlijke verlichting van zijn localiteiten voor de veiligheid van de bezoe kers zorg te dragen. (Buiten veraetwoordelijkheid der Redactie.) Ter Neuzen, 2 Augustus 1934. Mijnheer de Redacteur. Er bestaat in den laatsten tijd een ernstig streven om het straatlawaai tot een minimum te beperken en zal een nationale commissie de mogelijkheden van het weren of vermin- deren van hinderlijk geluid bestudeeren. Dank z(j het streven van Se K.N.A.C. is thans bij de nieuwe verkeersregelen ook strafbaar ge steld het noodeloos in werking brengen van de claxons door autobestuurders, hierbij het voorbeeld van het buitenland volgend. Kortom alles wordt in het werk gesteld om het hinderlijk straatrumoer te beperken en is reeds sprake van een „anti-lawaaibond". Dit streven naar rust heeft aller sympathie, maar in onze stad hebben wij het twijfelach- tig genoegen een ijscoventer te hebben, die zoodra hij Neuzens grondgebied heeft betre- den zijn omvangrijk stemorgaan op alle moge- lijke wijzen in werking stelt en daarmede voortgaat tot hij weder onze stad den rug toe- keert.- Schreeuwende, roepende, fluitende, ja ik kan wel zeggen brullende ziet hij kans het meest mogelijk lawaai te veroorzaken. In den laatsten tijd heeft hij zijn lawaai-repertoire nog verhoogd en laat hij dat alles vergezeld gaan van een voortdurend monotoom ge- trommel met de handen. A1 gaat men als voorbijganger deze lawaaimachine lachend of zich ergerend voorbij, men kan zich toch wel voorstellen wat dit moet zijn voor degenen, die dit den ganschen lieven dag moeten aan- hooren. Het spreekt vanzelf dat een ieder zooveel mogelijk tracht te verkoopen, doch men doet zulks zonder een ander overlast aan te doen. Dat het streven van den Delftschen hoog- leeraar Zwikker ook in Ter Neuzen weer- klank moge vinden. U dankende voor de opname van deze rege- len. X. AXEL. In de afgeloopen maand hebben zich in deze gemeente gevestigd: Tanneke J. van Meurs, dienstbode, Kanaal- kade A 94, van Sas van Gent. Johannes Fr. Antheunissen, zonder beroep, Walstraat G 44, van Soest. Janna de Kraker, zonder beroep, Sassing Q 6, van Hoek. Jacob J. van Drongelen, arbeider, Capelle- polder M 17, van Ter Neuzen. Maria Pleunis, dienstbode, Drieschouwen A 42, van Sas van Gent. Rene van Damme en gezin, timmerman, Armendijk H 46, van Eindhoven. Elizabeth A. Visser, zonder beroep, Wilhel- minastr. GG 38, van Amsterdam. Johannes H. Kramer, bouwk. teeken., Noord- straat B 71, van Hulst. Jos. Pieters en gezin, chauffeur, Nieuw- straat 49, van Hontenisse. Cornelia Witte, zonder beroep, Magrette N 41, van Zaamslag'. Emma J. Martin, dienstbode, Sluiskil P 40a, naar St. Gilles-Waes. Vertrokken: Janneke E. van Drongelen dienstbode I 24, naar Ter Neuzsn. Maria Luijks, dienstbode, Kijkuit K 37, naar Stoppeldijk. Pietern. M. Cornelissen, dienstbode, Kijkuit K 41, naar Haarlemmermeer. Adriana Janna Boeije, zonder beroep, Julia- nastraat E 188, naar Monster. Adriaan Blanketiburgh, metselaar, Nieu- wendijk I 91, naar 's-Heer Arendskerke. Tanneke J. van Meurs, dienstbode, Kanaal- kade A 94, naar Den Haag. Willem Gilijamse, bouwk. opzichter, Noord- straat B 71, naar Wonseradeel. Adriana J. S. Dieleman, zonder beroep, Kerkdreef E 23, naar Zaamslag. Geertruida Cath. Mieras, zonder beroep, Koestraat D 96, naar Hoek. Mathilda Moorthamer, zonder beroep, Kijkuit L 10, naar Hontenisse. Alida C. V. Verbeke, zonder beroep, Molen- straat B 38, naar Rotterdam. J. N. Bouma en echtg., Rijksontvanger, Stationstraat G 17, naar Amsterdam. Maria A. A. Verlinde, zonder beroep, West- straat D 18, naar Ter Neuzen. Leuntje Overdulve, zonder beroep, Schapen- bout O 44, naar Ter Neuzen. Bietemella Dieleman, dienstbode, Sluiskil P 60, naar Ter Neuzen. W. van Evendingen en gezin, kantonnier, Kanaal K 17, naar 's-Heer Arendskerke. SAS VAN GENT. Vertrokken: J. A. Lucas en gezin, inspecteur van poli tie in N. O.-I., naar Batavia. A. Klaassen en gezin, zonder beroep, naar Ter Neuzen. AXEL. Huwelijks-aangiften. 6 Juli. Marinus Mie ras, oud 24 j., jm. en Cornelia Levina Koster, oud 24 j., jd. 7 Juli. David Overdulve, ou^ 22 j., jm. en Henriette Wilhelmine Seele, oud 19 j., jd. 19 Juli. Andries de Kraker, oud 26 j., jm. en Oatharina de Visser, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Juli. Gino Giani (van Italie), oud 30 j., jm. en Louisa Ste phanie Wijne, oud 30 j., jd. Cornells Koster, oud 24 j., jm. en Pietemella Dejj, oud 25 j., jd. Jacobus Baert (van Ter Neuzen), oud 21 j., jm. en Leuntje Overdulve, oud 19 j., jd. 11 Juli. Alphons Eduard van Miegem (van Hon tenisse;, oud 26 j., jm. en Mathilda Angelina Moorthamer, oud 22 j., jd. 12 Juli. Jan Diele man, oud 25 j., jm. en Maatje Adriana Wie- mes, oud 24 j., jd. Jacob Jan van Drongelen (van Ter Neuzen), oud 24 j., jm. en Laurina Goossen, oud 22 j., jd. Petrus Dieleman (van Hoek), oud 23 j., jm, en Geertruida Cathalina Mieras, oud 20 j., jd. 19 Juli. Marinus Mie ras, oud 24 j., jm. en Cornelia Levina Koster, oud 24 j., jd. 26 Juli. Jacob Vermue (van 's-Gravenpolder)oud 27 j., jm. en Mathilde Maria Lippens, oud 24 j., jd. Geboorten. 6 Juli. Johannes Pieter, z. van Comelis van Rendegem en van Johanna Elisa beth van de Velde. 8 Juli. Adriaan Jacobus, z. van Petrus Dieleman en van Adriana Scheele. 19 Juli. Catharina Cornelia, d. van Jan Christiaan Ollebek en van Catharina Pie temella van de Velde. 23 Juli. Johannes Comelis Maria Magdalena, z. van Anton Christian Johann Gommers en van Marga- i retha Wilhelmina Lafort. Dorothea Leonia, i* d. van Jacobus Franciscus de Cock en van Octavia van den Berghe. 24 Juli. Geer truida, d. van Louis Vinke en van Tanneke van Tatenhove. Janna Elizabeth, d. van Daniel Bakker en van Janna de Regt. 26 Juli. Comelis, z. van Marinus Anthonie Weststrate en van Janna Overdulve. Overlijden. 3 Juli. Seraphina de Vliegher, oud 75 j., wed. van Bellarminus de Jonghe. 12 Juli. Jan Klaassen, oud 39 j., echtg. van Levina Jacoba Wieles. 28 Juli. Jacobus Dirk Hamelink, oud 54 j., echtg. van Dina den Deurwaarder. KOEVVACHT. Huwelijks-aangiften. 21 Juli. Rer$ Ed- mundus van Laere, oud 25 j., jm. en Ooleta Maria Paulina de Vliegher, oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkmgen. 11 Juli. Lucianus Julianus van Duijse, oud 22 j., jm. en Maria Leontina van Hooije, oud 21 j., jd. Geboorten. 18 Juli. Gaston Rene, z. van H. J. Suij en van M. R. van den Bosch. 20 Juli. Marcellus Floribertus, z. van A. Audenaerde en van C. J. M. de Smet. 22 Juli. Phino Johanna Greta Eduard, d. van Th. J. Mis- seghers en van M. S. van Rattingen. 30 Juli. Josephina Fharailda, d. van B. C. Baert en van E. J. M. Onghenae. Overlijden. 7 Juli. Petrus Vercauteren, oud 66 j., echtg. van Anastasia Jacobs. SAS VAN GENT. Huwelijks-voltrekkingen. 1 Aug. Robert Al phons Lippens, oud 30 j., jm. en Wilhelmina Dietvorst, oud 36 j., jd. Geboorten. 27 Juli. Johannes Albertus, z. van Maurice Goethals en van Petronella Al- bertina de Wilde. COOPERATIEVE VKl'CHTEN VEILING ZEEUWSCH-VLAANDEREN G.A. TE TER NEUZEN. Veiling van 1 Aug. 1934. Eieren 2,27 tot f 2,58 per 100 stuks. Aardappelen Eerstelingen 2,20 tot /2,90 per 100 KG. Eigenheimers 2,50 tot .f 3,10 per 100 KG. Groenten Postelijn 3 tot 8 ct. per KG. Tomaten 5 tot 9 ct. per KG. Komkommers 2 tot 4 ct. per stuk. Roode kool 4 tot 8 ct. per stuk. Augurken 2 tot 18 ct. per KG. Snijboonen 10 tot 16 ct. per KG. Prinsesseboonen 4 tot 7 ct. per KG. Savoye kool 2 tot 5 ct. per stuk. Andijvie 1 tot 2 ct. per krop. Kropsla 2 tot 3 ct. per krop. Bloemkool 2 tot 5 ct. per KG. Kroten 2 tot 3 ct. per bos. Wortelen 2 tot 3 ct. per bos. Zilveruien 6 tot 8 ct. per KG. Witte kool 4 tot 6 ct. per stuk. Rapen 2 tot 3 ct. per bos. Fruit Perziken 1 tot 3 ct. per stuk. Kruisbessen 2 tot 4 ct. per KG. Roode bessen 2 tot 3 ct. per KG. Oranjepruimen 3 tot 8 ct. per KG. Marbelanen 2 tot 5 ct. per KG. Lentse Blauwe 10 tot 16 ct. per KG. Okkelanen 3 tot 7 ct. per KG. Princepruimen 4 tot 8 ct. per KG. Madalaine 5 tot 14 ct. per KG. Zomer Perzikappel 4 tot 9 ct. per KG- Early Victory 3 tot 8 ct. per KG. Grof zuur 2 tot 5 ct. per KG. Oomskinderen 5 tot 13 ct. per KG. Kriekperen 4 tot 8 ct. per KG. Zomerlouwtjes 2 tot 7 ct. per KG. Kroet 1 tot 3 ct. per KG. Van Ter Neuzen: 1 Aug. Belg. s.s. ST. MARIE, 145, ledig, Antwerpen. 2 Aug. Ned. s.s. BEIJERLAND, 865, ledig, New-Ca3tle; Eng. s.s. THE OOUNTES. 405. letiig, Blyth. Voor Sas van Gent: 1 Aug. Eng. s.s. RY- DAI. FORCE, 550, ledig, London. Voor Selzaete: 1 Aug. Zweedsch s.s. OS- STAN, 104, ledig, Bilbao. Van GentTer Neuzen; 1 Aug. Eng. s.s ORIOLE, 217, stukg., London. Voor Gent: 1 Aug. Zweedsch s.s. MAN FRED, 322, ledig, Shoreham; Duitsch s.s. VISURGUS, 716, stukg., R'darn; Duitsch s.s. STAR, 348, hout, Danizig; Eng. s.s. KITTI- WAKE, 982, stukg., Antwerpen. 2 Aug. Spaansch s.s. E. A., 789, pyriet, Huelva; Fransch s.s. DAPHNE, 1123, pyriet. Rouaan; Litt. s.s. PALANGA, 392, hout, Danzig; Finsch s.s. SAINT STEPHAN, 2889. hout, Jacobstad; Eng. s.s. PEREGRINE, 470, stukg., London; Eng. s.s. DONA ISAiBEL, 290, steen, Immingham; Eng. s.s. ABBOTS- FORD, 839, stukg., Antwerpen. Van Gent: 1 Aug. Eng. s.s. MERSEY 438, stukg., Goole; Belg. s.s. LAURENT MEEUS, 3479, restant, Duinkerken; Eng. s.s. DUNLEITH, 111, cement, St. Servan; Noorsch s.s. AVANCE I, 768, pyriet, Gdda; Eng. s.s. MELROSE, 938, ijzer. Grangemouth. 2 Aug. Zweedsch s.s. INNAREN, 2658, ledig, Norrkoping; Zweedsch s.s. MANFRED. 322, ijzer, Skuru; Eng. s.s. CHATWOOD, 1557. ledig, Dunston. Op a.s. Zondag 5 Augustus hopen onze gelief.de Ouders, L. v.*d. WEGE, en W. CHR. v. d. WEGE-LANSEN, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. De Heere spare hen nog lang 5 voor ons. y Hunne dankbare Kinderen en Verloofden. X Ter Neuzen, Tholensstraat 2. Voor de zeer vele blijken van deelneming ontvangen iby" het overlijden van onze zoo innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Dochter, Zuster, Be- huwdzuster en Tante, ELISABETH LAURENCE DE LINT, geboren VAN DE SANDE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie DE LINT. Familie VAN DE SANDE. 's-Gravenhage, 3 Augustus 1934. verkoopen wij SLA-OLIE aan oude priis. Dus nog zonder betaling van do nieuwe belasting. Haast U dus en koopt wat voor- raad brj Het Bestuur der Waterkeering van het Calamiteuze Waterschap TIEN- HONDERD en ZWARTE zal op VRUDAG 10 AUGUSTUS 1934, des namiddags ten 2'/2 ure, in het Directiegebouw te Cadzand, in het openbaar onder nadere goedkeuring, bij enkele inschrijving aan den hoogsten inschrijver de politievergunnlng verlee- nen tot het van de werken op den vooroever van dit Waterschap van den datum der goedkeuring tot 30 April 1935 in 8 per- ceelen. De voorwaarden liggen ter inzage in bovengenoemd Directiegebouw en ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, den heer C. van Houte te Cadzand, en worden verkrijgbaar gesteld tegen be taling van 0,50. De op zegel geschreven inschrijvings- biljetten van 50 cent voor of op den datum, hierboven genoemd, franco in te zenden aan den Voorzitter van het Bestuur, den heer Iz. Erasmus te Cadzand. Op het adres moet worden gesteld; Inschrijvingsbiljet voor de te houden he- dinging van prijs aan het Waterschap Tienhonderd en Zwarte tot het rapen van Mosselzaad, dienst 1934/1935. Aanwijzing zal geschieden den 6 Augustus 1934. Cadzand, den 31 Juli-1934. Het Bestuur voornoemd, Iz. ERASMUS, Voorzitter. C. VAN HOUTE, Secr.-Ontvanger. Deurwaarder K. J. 'HUINEMAN te Ter Neuzen, zal op WOENSDAG 8 AUG a.s., des namiddags 2 uur en 7 uur, en op DONDERDAG 9 AUG. a.s., te beginnen voormiddags 10 uur, na middags 2 en 7 uur, te Ter Neuzen, in de Bioscoopzaal van het Hotel Rotterdam publiek en a contant verkoopen waaronder van een zeer netten in- boedel, bestaande uit: salon-, eet- en slaapkamer-ameublementen, in verschillende stijlen en houtsoor- ten; voorts mahonie-, eiken- en geschilderde linnenkastenkan- toormeubelen, bestaande uit: boe- kenkast, schrijfbureau met stoel, brandkast; stoelen, fauteuil, cra- pauds, divan met kleed, theemeu- bels, dressoirs, buffetten, kleeden, loopers, gordijnen, taprjten, vloer- zeil, 2 prima email kookfomuizen, een Jaarsmahaard, ledikanten met spiraal- en kapokmatrassen, vee- ren bedden, naaimacbine, spiegels, schilderijen, w.o. zeldzame schil- derstukken; voor cafe of verga- derzalen: 60 Weenerstoelen, veel keukengerief, oud en modem koperwerk en wat meer ten ver- koop zal worden aangeboden. Kijkdagen Dinsdag 7 Aug. vanaf n.m. 2 uur tot 10 uur. Woensdagmor- i gen voor den verkoop. Te bevragen bij J. A- v. d. HOOFT- LUTEiJN, Bakkerij, Qroede. Op Woensdag 8 Augustus a.s., des- namiddags 6 uur, zal ondergeteekende namens den heer R. J. v. D. VEKE, in het hotel „Het Wapen van Zeeland" van den heer R. J v. d. Veke te Zaamslag, in massa of in drie perceelen trachten aan te besteden: Perceelen: le perc. Metselwerk. 2e perc. Timmerwerk. 3e perc. Schilderwerk. Bestek en teekening ad /1,25 ver krijgbaar bij J. WISSE—DEKKER, Bouwkundige, Axelschestraat A 132*, Zaamslag. Inschrijvers zijn besteknemers Firms P. i. VAN DE SANDE. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Ter Neuzen, zal op Zaterdag, den 11 Augustus 1934, des nam. ten een ure, te Zaamslag, Reuzenhoek C 15, ten huize van den heer J. C. DE VOS, in het openbaar A contant verkoopen: EENE PARTIJ als kasten, tafels, stoelen, klok- ken, lampen, bedden met toebe- hooren, glas-, geleierd- en aarde- werk. prima soort en kiemkracht 4 2,50 per K.G. Betaling 1 November a.s. TER NEUZEN.Telef. 115. Als U op Uw vacantiereis mooie kiekjes wilt maken, laat ons dan Uw toestel nazien en schoon- maken, het kost U niets, zorgt ook voor betrouwbare films, neemt ze uit Ter Neuzen mee, wat U niet gebruikt hebt, kunt U na Uwe vacantie weerinruilen. Wij hebben nog enkele camera's in bruikleen, tegen billijke conditie. Smalfilmkino opname en projectietoestellen voorradig. I I I I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 2