ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9178 VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1934 74e Jaargang Binneniand Feuilleton-vertellingen EERSTE BLAD TER NEUZEN, 3 AUGUSTUS 1934. hoofdActe. ZAAMSLAG. AXEL HONTENISSE. BRABANTSCHE BRIEVEN. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnec Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen t'r. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika j 2,overige ianden 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland aileen by vooruitbetaling. Ultgeefster: Ftrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KJLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de nit gave. 1)11 BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE NAGEDAGHTENIS VAN KONINGIN EMMA. Donderdagmiddag is in de Nieuwe Kerk te Delft een krans gelegd ter eere van de nage- dachtenis van wijlen H.M. Koningin Emma voor het Nationaal Jongerenverbond, door den afg. voorzitter, den heer W. Inden, die vergezeld werd door de voorzitters van de af- deelingen Delft, Den 'Haag, Rotterdam, Schie dam en Leiden. DE MUITERIJ OP DE ZEVEN PROVIN CleN. Aneta meldt uit Batavia: De officieren d. W., v. B., S., H.( d. K. en F., die tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld in verband met de muiterij op de Zeven Pro- vincien, hebben gratie verzocht. Eenige muiters naar Leeuwarden overgebraeht. Woensdagnaoht zijn, onder zwaar gewapen- de geleide, de zwaarst gestraften van de mui ters van de Zeven Provincien naar de strafge- vangenis te Leeuwarden overgebraeht. Het heeft de aandacht getrokken, dat er 's avonds laat nog veertien van de eenzame cellen aan de Keizersgracht verlicht waren, terwijl an- ders aan deze zijde alles om tien uur donker is. Waarschijnlijk werden dus veertien nieuwe be- woners verwacht. Naar het heet moeten de gevangenen met een marinevaartuig te Har- lingen zijn aangebracht, waama zij naar Leeuwarden zijn vervoerd, waar enkele bur gers het escorte met de gevangenen hebben gezien. Bij informatie aan de strafgevangenis te Leeuwarden wilde men geen nadere inlich- tingen verstrekken. DE INVOER VAN ONGEPELDE GARNALEN KREEFTEN EN LANGOESTEN. De belanghebbenden bij den uitvoer naar Frankrijk worden er op gewezen, dat de Fran- sche regeering den invoer van ongepelde gar- nalen, kreeften en langoesten in Frankrijk met ingang van 1 Augustus tot hader order ver- boden heeft. Zendingen, welke v66r genoemden datum reeds afgezonden of in entrepot opgeslagen waren, zullen alsnog worden toegelaten. DE GESTIE DER VARKENS- CENTRALE. De Nederlandsche Varkenscentrale heeft aan H.M. de Koningin een voorloopig rapport aangeboden omtrent de vraag of bij de gestie van de Nederlandsche varkenscentrale niets is geschied dat uit een oogpunt van politieke moraliteit afkeuring veiMient. EXAMEN HOELOGEMAKER. Aan de Rijks Vakschool voor Horlogemakers te Schoonhoven is voor het eindexamen ge- slaagd de heer J. P. van Sprang, met extra eerste prijs als beste leerling. SCHATTER VAN GRONDEN. Ged. Staten hebben benoemd tot schatter van den Calamiteuzen Anna Frisopolder, do heer D. J. Dees te Ter Neuzen. VKIJWILIGE VOLDOENING VAN BEEASTING ENZ. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te wemig betaalde belasting naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) bij den ontvanger dei directe belastingen enz. te Ter Neuzen 2,68; Axel 22. OPENBlARE TIJDREDE. Woensdagavond werd alhier in de Ned. Herv. kerk op initiatief van een daartoe ge- vorrnd comity een openbare tijdrede gehouden door den weleerw. heer Ds. G. Wisse, profes sor aan de theologische school te Apeldoorn, met het onderwerp „De wedergekeerde daigen van Noach en de toekomst des Heeren". De bijeenkomst werd geopend met het zin- gen van Ps. 99 1. Spreker begon met dezen tijd te schetsen als een zeer geweldige, waarin de strijd tus- schen den mensch en God meer dan ooit toe- gespitst wordt. 'Hij vergeleek onze tijd en de mensch van dezen tijd met den tijd v66r den zondvloed en betrad daartoe met zijn gehoor de tent van Lamech met zijn zonen Jubal, Tubal en Tubal Kain, in de Heilige Schrift betiteld als reuzen, niet alleen om hun lichaamsbouw, maar ook om hun geestelijke ontiwikkeling, hun cultureele ontwikkeling. Men zag in deze reuzen reeds de tentenmaker. de muziekmeester en den smid en sprak niet reeds Lamech: ,,Voorwaar ik sloeg een man om eene wonde en een jongeling om een buile." Deze ontwikkeling leidde tot zelfiverheffing, tot een zich richten tegen God, met als resul tant de zondvloed, door Noach vqle jaren ge- predikt, door het volk niet geloofd, maar ten slotte het gansche toenmalige geslacht ver- nielend. Die tijd roept spreker met klem is thans wedergekeerd. De mensch met zijn zucht naar kunst, genot en macht, richt zich in brute kracht tegen den God de3 Hemels en meent Dien op zijde te kunnen schuiven niet alleen, maar loochent Hem. Spr. wijst op het ontzettende kapitaal dat heden ten dage ondanks malaise geofferd wordt aan ver- maak, waar men zich van het eene genot in het andere werpt. Verbluffende cijfers geeft spr. van hetgeen in onze groote steden geofferd wordt aan de bioscoop. Spr. zegt dan hoe de moderne mensch ge- faald heeft en constateert dat we thans staan by het lijk der moderne beschaving en wrjst in dat verband op het woord van wijlen een bekenden Nederlandschen leider: „Als onze machtige arm het wil, staat het gansche raderwerk stil", en hij vraagt zijn gehoor af, wie - nu God dat raderwerk heeft stilgezet het nu weer op gang brengt. Ten slotte maant spr. zijn hoorders met klem aan om zich met emst te bepalen bij de dingen der Eeuwigheid en nauw contact te zoeken met God, die ons mits in verootmoe- diging op de knieen kan behoeden voor het ergste dat den mensch kan overkomen: de verharding, hetgeen spr. oneindig veel er- ger vindt dan oorlog, pestilentie of reivo- lutie. Het ruime kerkgebouw was geheel gevuld met een zeer aandachtig gehoor voor deze in- drukwekkende rede. GROOT ZWEMFEEST. Wij vestigen de aandacht der lezers op het zwemfeest dat alhier morgen, Zaterdagnamid- dag, zal worden gehouden door de zwem- en poloclub „De Schelde" in de zweminrichting alhier, en dat opgeluisterd zal worden door het muziekgezelschap ,,De vereenigde werk- lieden". Indien wij herinneren aan de wdstrij- den en demonstraties die in vorige jaren wer den gehouden, zijn wij overtuigd dat wij hen, die deze in grooten getale hebben bijgewoond. herinneren aan een amusanten en belangwek- kenden namiddag. Men verzuime ook thans deze gelegenheid niet. EERSTE NEDERLANDSCHE SCHELDEVLUCHT. Met betrekking tot de morgen te houdeu Scheldevlucht kan nog gemeld worden, dat te Ter Neuzen een observatiepost is geves- tigd ten Noorden van het gebouw van het Nederlandsch Loodswezen op den Oostelijken dam van de Westhaven en te Axel boven de remise van het emplacement der Zeeuwscb- Vlaamsche tram te Drie SchouWen. GEVONDEN VOORWERPEN. De Inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent ondervolgende gevonden voorwerpen ihlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Zilveren kettinkje, C. de Hond, Molen- gang 2. Vulpen in dtui, W. Neels, Hoek A 16. Fietsband, J. Meertens, Wulpenbek C 49, Hoek. Jongensjas, J. Pijpelink, Nieuw-Neuzenpol- der P 23. Boodschaptasch, M. de Schepper, Tram- straat 5. Rij'wieltang, J. Stellingwerf, v. Steenbergen- laan 15. Huissleutel, Jansen, N. J. Hartestraat 20. Kinderschoentje, H. de Jonge, Tulpstr. 3. Halskettinkje, C. Tollenaar, Axelschestraat 123. Regenmantel of jas, Jac. van Waes, Dek- kerstraat 53. Wollen badpak, B. v. d. Stighel, N. J. Harte straat 16. Slot met sleutel, J. Harpe, Noordstraat 28. Armband, D. Scheele, Blokken 4. Pul-over, N. Scheele, Steenkamplaan 39. Blauw meisjesjasje, Chr. Riemens, Lange Kerkstraat 60. Kettinkje, L. Lemat, Lange Kerkstraat 68. Damestasch (zwart), W. de Blaeij, Boere- gat P 72. Jachthond, Marechaussee-kazerne, Nieuw- straat. Belastingmerken '33'34 in etui bij: P. v. Weijnsberghe, loodsenwacht; wed. W. van Tatenhove, Kazernestraat 21; C. Leunis, Van Steenbergenlaan 36 en A. J. Hage, Tuinstraat. COLLECTIEVE .VRBEIDSOVEREENKOMSI LANDBOUWBEDRIJF. Sinids eenigen tijd bestaat te Axel, Hoek, Ter Neuzen en Zaamslag een collectieve ar- beidsovereenkomst voor het landbouwbedrrjf, afgesloten door de Chr., moderne en R.K. landarbeidersbonden eenerzijds en de werk- geversvereeniging Axel en omstreken ander- zijds. Het grootste deel der landbouwers is evenwel niet aangesloten bij voormelde werk- geversvereeniging. Daar de regeering door middel van de Cri- sis-Organisatiebeschikking 1934 n het over- leg verplichtend heeft gesteld, hebben de sa- menwerkende landarbeidersbonden de land- arbeiders opnieuw uitgenoodigd tot samen- sprekingen en wel te Hoek en Ter Neuzen op 2 Augustus en te Axel en Zaamslag op 3 Augustus. Te Hoek en Ter Neuzen was het aantal aan- wezige landbouwers zeer gering. De aanwezi- ge landbouwers verklaarden zich bereid de collectieve arbeidsovereenkomst te teekenen. De hoofdbesturen der drie landarbeiders bonden zullen thans aan de regeering toepas- sing van de Crisis-Organisatiebeschikkifig 1934 n vragen voor de overige landbohwers. Ds. L. BOONE VRAAGT EMERITAAT. In verband met zijn gezondheidstoestand heeft, naar aan het „Handelsblad" gemeld wordt, ds. L. Boone, predikant van de Oud- Geref. Gemeenten en wonende te St. Philips- land, eervol emeritaat aangevraagd. Met ds. Boone verdwijnt een karakteristieke figuur uit den actieven dienst. Hij is nog een pre dikant van den ouden stempel, die iederen dag uitgaat met de niet meer in gebruik ziinde kleeding van steek, korte broek en bef. Laurens Boone werd 1 Nov. 1860 te Wol- faartsdijk geboren en was aanvankelijk werk- zaam als boerenarbeider. Lust tot het predikambt gevoelende, was hrj eerst als oefenaar werkzaam, n.l. twee jaar te Borssele en 9 jaar te Krabbendijke. Door de classis Middelburg der Geref. Gemeenten onderzocht, werd hij krachtens art. 8 der ker- kenorde (singuliere gaven) toegelaten tot het predikambt en op tweeden Kerstdag 1900 be- vestigde ds. D. Janse hem bij de Geref. Ge- meente te Ter Neuzen in het predikambt. Na 4 jaar vertrok ds. Boone naar St. Phi- lipsland. In verband met de emiritaatsaanvrage van ds. Boone kwamen de zeven gemeenten van hem, die tezamen de clasis Zeeland vormen in vergadering bijeen. Besloten werd de heer W. H. Blaak, oefenaar te Goudswaard, voor te dragen als predikant bij de Oud-Geref. Ge meenten, waarbij hij nu als laerend ouderling werkzaam is. Voor het hoofdacte-examen zijn te Rotter dam geslaagd de dames J. Freijser en M. M. Geilleit, beiden te Hontenisse. LUXOR-THEATER. Het Chineesche bruidje. Het China van 1911. In China strijden de republikeinen onder Prins Tsjoen tegen de keizerlijken en met hevige belangstelling vol- gen de republikeinsche partijgangers in San Francisco van verre den strijd. Tot hen be- hoort dokter Dong Tong (Lewis Stone), die al zijn heele vermogen voor de zaak geofferd heeft. Er is echter nog 10.000 dollar noodig eer het schip met munitie voor 'de republi keinen kan uitvaren. En hier hebben wij de knoop van het dramatisch conflict. Want Dong Tong's mooie dochter Lie We (Helen Hayes) is verloofd met den jongen Tom Lie (Ramon Novarro), maar om zijn deel te kun nen bijdragen aan de 100.000 dollar, moet Dong Tong zijn dochter verkoopen aan den meestbiedende. Bovendien korrit het bericht dat Prins Tsjoen in China is gestorven en Tom Lie, die zich ontpopt als 's Prinsen zoon, naar China moet. Lie We brengt het offer. Zij wordt voor 40.000 dollar de vrouw van Fen Sja (Warner Oland), in werkelijkheid de „Zeekrab", den valschen en wreeden bestrijder der republikeinen. Dit is de boef in het stuk, die den bruidschat weer steelt, wat door Tom Lie bemerkt wordt, waama dan een aantal dooden vallen en uit het slot blijkt, op welke nobele wijze Lie We zichzelf geofferd heeft om haar vaderland te dienen. Men kan van oordeel zijn, dat de wreedheid en bloederigheid er wat dik is opgelegd in deze film. Toch is er logische ontwikkeling in den gang der geschiedenis, en wat vooral treft, sfeer. In de eerste plaats al in de Chineesche woning van Dong Tong, en bij Fen Sja, de „Zeekrab". De rol van dezen marqud onder de Chineezen wordt door Warner Oland men kent hem in veel dergelijke- creaties weer prachtig gespeeld. Van Lie Weheeft de uitnemende artiste, die Helen Hayes is, een schitterende creatie gemaakt, alleen al waard om „Het Chineesche bruidje" te gaan zien. Niet alleen in gelaat en gebaar het charmante type van een Chi- neesch meisje, maar in alle gemoedsbewegin- gingen: gehoorzaamheid en onderworpenheid. RESULTATEN VAN DE K. N. A. C.- VEILIGHEIDSLAAN TE GOES. De KNAC meldt, dat Woensdag j.l_, den 3en dag van de veiligheidslaan, bij eerste keu- ring 104 automobielen werden gekeurd, waar van er 27 reeds dadelijk in het bezit van den oranje wimpel konden worden gesteld. 55 wagens werden na revisie herkeurd en in orde bevonden, waaronder er ettelijke wa ren, die zich reeds eerder ter keuring hadden aangeboden, zoodat in totaal 82 auto's ten slotte met den wimpel gingen strijken. De overigen bleven afgekeurd, daar zij niet voldeden aan de gestelde eischen. Donderdag, den 4en keuringsdag, waren de getallen resp. 80, 22, 82 en 104. DESKUNDIGE Ged. Staten van Zeeland hebben benoemd als deskundige tot het doen van de schatting der onzuivere opbrengst van de gronden in het Calamiteuze waterschap Walzoorden, den heer F. P. Polderdijk te Nieuw en St. Joosland. DIPLOMA COSTUMIERE Te s-iHertogenbosch slaagde voor het diploma van Cos turn: ere mej. Mad. Termont te Uzendijke. ONTSLAG VERLEEND. Ged. Staten van Zeeland hebben met in gang van 1 Januari a.s. aan den heer M. J. Jonk, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijne betrekking verleend als commies ter Provin cial griffie. BEROOVING NA VUF JAAR OPGEHELDERD. De marechaussae heeft een drietal personen uit Biervliet aangehouden, in verband met een nog steeds niet opgehelderde berooving van een landbouwer uit IJzendijke in het najaar 1929, meldt de Msb. Toen was deze door een drietal personen aangehouden, die hem onder bedreiging met den dood dwongen zijn porte- monnaie met veel geld af te geven. Het drietal heeft bekend. Proces-verbaal is opgemaakt. BOEKHOUDEN. Geslaagd voor het praktijkdiploma Boek- houden der Federatie Mercurius, de heer C. Koster te Breskens, leerling van den heer D. P. Porrey te Oostburg. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 22 tot en met 28 Juli zijn in onze provincie voorgekomen 5 gevallen van roodvonk, n.l. 2 te Goes, 2 te Kruiningen en 1 te Wissekerke (het tweede geval in een ge- zin) en 1 geval van diphtheritus te St. Jan- steen. Op 30 Juni slaagde te Amhem voor het diploma sterkstroom-monteur met vier-jarige cursus P.B.N.A., den heer D. C. Kayser L.Fz. alhier. Verloting. Ten overstaan van den notaris J. Fanoy had hedenmiddag de reeds lang uitgestelde verloting der rijwielen plaats vanwege de win- keliersvereeniging „Eendracht maakt Macht" in 1933 georganiseerd. Deze verloting had in het openbaar plaats in het hotel de Graan- beurs. De uitslag was als volgt: le prijs 2220; 2e pr. 1430; 3e pr. 9402; 4e pr. 1074; 5e pr. 5017; 6e pr. 2227; 7e pr. 1257; 8e pr. 6472; 9e pr. 3519; lOe pr. 679; lie pr. 105; 12e pr. 3676; 13e pr. 4420; 14e pr. 5020; 15e pr. 742; 16e pr. 5820; 17e pr. 7918; 18e pr. 6782; 19e pr. 7067; 20e pr. 3167. Daar ongeveer een derde deel der loten on- verkocht is gebleven, is het getal der prijzen dienovereenkomstig met een derde verminderd en zijn de 20 prijzen onderverdeeld in 4 hee ren-, 3 dames- en 13 kinderrywielen. De prijzen kunnen onder overlegging der loten bij het bestuur in ontvangst worden genomen. Diensplicht. Uit de bestemming voor den dienstplicht blijkt, dat geen enkele ingeschrevene voor de lichting 1935 is vrijgeloot, verder, dat tot ge- woon dienstplichtige werden bestemd 16 inge- schrevenen en tot buitemgewoon dienstplich tige 31. Het totaal aantal gewoon dlenst- plichtigen van de groep Hontenisse, waar onder te verstaan is de samengevoegde ge meenten Clinge, Graauw en Langendam, Hengstdijk, Hontenisse, Hulst, Koewacht, Os- senisse, Overslag, St. Jansteen en Stoppeldijk, bedraagt 62. Ulvenhout, 31 Juli 1934. Menier, Geknipt met 'n scheerke is 't, om nouw efkens m'nen brief te schrijven. De lochten zijn sinds van den mer- gen beloopen met zware regenwol- ken, de eerste droppen tikten op den weg as ik 'n haalf uurke gele- jen verom kwam uit de stad, mee m'nen groenten- wagel, en nauw klatst de e£rde vol van een smeuigen, maalschen regenval, die heel den loofrijken budten rauschen doet in flusterend lawijt. 't Was van den mergen-vroeg al te zien, dat deuzen dag op regen, op onweer wellicht, uit zouw loopen! Na de koele dagen van de leste week, na de Westenvlagen, die dagenlaank deur 't durp gestoven hadden, was 't van den mergen in eens te mooi. D'n wind zal in 't Qostea. De lochten ston den strak en blaauw gespannen van ender tot ender, 't zonneke bakte de eerde tot poeier in 't kort: 't zomerde van geweld. Maar veur achten hong er al hier en daar 'nen witten klodder aan 't diepe hemelblaauw en teugen tienen schoof er nouw en dan zo'n witte kloddermassa veur de zon, dat de wea- reld in denen verdusterde. Heel de locht liep vol. Vol van lage wolken, die efkens boven ons kerkeborentje dreven en veur 't twee uren was, klatsten de droppen op derde. Da's veur den aivond gin drogte meer. En daarom ,da 'k begoci: 't is nouw mee 'n scheerke geknipt veur 'nen brief. En waar zullen we "t deuize week 's over hebben, amico Daar is zoo wonderveul te schrijven. Daar is zoo koilesaal veul gaande op 't on- gelukkig weareldballeke, dat weer trilt en beeft onder de gebeurtenissen, die van dag tot dag emstiger worren. De lochten loopen vol over de heele weareld De eerste droppen klatsen neer. De menschheid kekt met onrust in de ge- jaagde oogen naar den politieken hemel, die dusterder en dusterder betrekt in steeds lagere bevolking. Hier en daar slaat den bliksem in, dat den ddrdibojem dreunt; hier en daar giert 'n storm- vlaag over de weareld, dat 't meosohdom schuw en aangstig speurt rommedom z'n eigen hofstee De menschheid krijgt lessen en waarschou- wingen zoo duidelijk en zoo klfefer as God op e6rde nooit gesproken hee! En elken mensch kan oew persies vertellen waar de fouten schuilen, die de weareld- machien doen w^rmloopen! En elken minister, elken burgemeester, el ken regent, op de heele weareld, hij kan oew mee z'nen vinger de fouten aanwijzen Toch gaat de menschheid in de fouten deur Toch laten we de maohien z'nen vemielen den gang gaan. Wij weten allemaal, dat de gemeenten nie zuinig zijn (om 't maar heel zachtjes te zeg gen). Da wit d'n burgemeester en da wit zijn en geringsten belastingbetaler. Toch gaan ze deur met geld-weg-smijten aan dure schoolgebouwen, aan dubbele pen sioenen en salarissen, aan dure bouwwerken, die gemist kunnen worren, enz. enz.! Iedereen is er van overtuigd, dat d'n Mid- delstander genekt wordt onder de onbekwame wettenmakers. Toch gaan die wettemmakers deur met steeds onbekwamere daden, die vorige wetten weer teniet motten doen, om aandere onmeugelijkheden te scheppen. 'n Veurbeeld: iedereen, ook de ministers,, weten, dat de Zondagssluiting veur den winke- lier beteekent: werken tot diep in den nacht, achter zrjnen automaat! We gaan deur, deur dik en dun! Iedereen is er van overtuigd, dat Geneve failliet is. Geneve blyft vredestichten en wij blijven de zware contrihutie's van 't lidmaatschap op- brengen. Wy weten allemaal dat de menschheid ten gronde m6t gaan (slaat de geschiedenis- boekskes op en krjkt om oeiw henen) aan on- zekerheid. Zoo staat de weareld vol met kS^rsliohtem, waar we allegaar invliegen, maar de k66rse- kens blijven branden! De man die perbeert ze te dooven, wordt vermoord of veur moordeneer uitgescholden.. Zie naar Dollfuss, Zie naar Hitler. „En d'n Moes?" zulde gij zeggen. Amico, da's ok meer schijn dan wezen Vir- tien dagen gelejen heb 'k nog gelezen hoe de Italiaansche kerkvoogden hebben ingesteld om na de H. Missen vijf Onze-Vaders te laten. bidden, teneinde den Hemel zijnen bijstaand af te smeeken, tegen de grenzenlooze liederlyk- heid aan Italie's stranden! Ik heb ok efkens gedocht, dat daar, onder 't bestier van den Moes 't leven weer mogelijk was. Maar ok daar is 't 'nen berg nnkruid, as ieveraans elders ter weareld. Eln hier 'k Heb kortgelejen 'nen beroemden advocaat gesproken, die me, op m'n desbetreffende vraag verklaarde: ,,Dre, de Rechters gaan teugeswoorig uit van 't staandpunt, dat 'n moeder, die heur eigen vergeten heeft, t6ch nog 'n betere opvoedster veur de kinders kan zijn, dan heuren man, diezoo atom was, om z'n vrouw nie aan den ketting te houwen". Amico, ten eerste: houdt 'n vrouw, die ver- keerd wil, teugeswoorig maar 's aan den ket ting. Ten tweede: as Rechters z66 praten en den- ken, dan blijft alleen maar over de vergelijking uit den achtsten statie van den Kruisweg: ,,als men zoo handelt met het groene hout, wat zal er dan met dorre gesohieden?" Dan is alle hoop op betering veurloopig ver- loren! 't Kind wordt „uitgeleverd" aan 'n derge- lijke vrouw, deurgrijze Rechters! 't Gif van onze ,,sociale" wetgeving, is in- gevreten in de harten en in de harsenpannen van de mannen, omkleed met den zwarten toga, die de waardigsten onder de menschheid. mot omkleejen. Gezegdes (as hierboven van dieen advocaat) die vroeger deur haalfzatte, overmoedige jonge kearels wieren uitgekraamd aan de bit- tertafels, die dingen gelden vandaag as hooge wrjsheid Ik docht vroeger, dat die jonge kearels, die studentikooze tiepen, zoo spraken, om d'ren dollen, overmoedigen geest 'n bietje te botvie- ren. Om malkaar tot teugenspraak te tarten. om't geestig debat alleen! Vandaag zijn die leuke vlegels oud geworren. En nouw...? 't Is omgekeerd. D'n jongen mensch vecht om emst van d'n ouwere. ,,'t Zal mijnen tijd wel uit-duren" is vandaag de levensfilosofie van menigen grijskop. Eln hij neemt 't er van. Opgevoed onder de strenge methoden van vijftig jaren her, jongeman geworren onder de strenge blikken van 't ouwere geslacht. slaat den zestigjarige vandaag, nouv,' er een en, aan- der veraanderd is, deur de teugels en doen boeken opgeld. die as grotste wijsheid bevatten dat „d'n mensch van veertig jaren begint te leven". Zekers. iemand van veertig behoort nie tot den ouwendom! Maar iemand van veertig, die z'n eigen wijs zou maken, dat ie twintig is, en daama haan- delen en leven, zoo iemand springt op z'n vijf- en-rveertigste op twee krukken of rijdt in 'n wageltje en behoort dan tot denafgeleef- den ouwerdom! De weareld zit vol waanzin. Opoe staat 's avonds te daansen en betaalt heuren ,,galant" veur z'n galanterie. Eln de jeugd? De jeugd wordt deur de opa's geleerd, da ze goed motten passen op d'r vrouwkes. waant aanders ..Menier," zee ik teugen dieen bekenden ad vocaat: ,dk hoop veur de weareld en veur 't recht, dat al zulke rechters nog 's recht mot ten spreken over huilie eigen kleinkinders! Da ze nog 's recht motten spreken in 'n echt- scheidingszaak van d'ren eigen zeun, die ver- trouwde op d'n ouwerdom en d'n emst van mannen, die net zoo oud waren, as hun valder d'nrechter!" ..Dat hoop ik met jou!" zee d'n advocaat! Maar En nou komt 't weer, amico. Maar as er vijf minuten later n' wefke komt bij hum. die heur eigen vergat en dus 'n eisch tot echt- scheiding indient, (da's teugeswoorig den gang van zaken), dan pakt deuzsn advocaat, die zaak aan, waantde „teugenpartij", d'n bedrogen man, is er goed veur, am, menier d'n advocaat te betalen as't wijf de zaak ge- v/onnen hee! Waarom ok nie? We beginnen op ons veertigste jaar te leven! Dat dieen bedrogen kearel dus ok maar op- nuuw begint! En de opa's kijken malkaar's aan en dragen d'r zestig jaren luchtig. Amico de keersemvlammekes, waar 't men- sohelijk insect invliegt, blijven brandend. Ik perbeer ze te dooven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1