ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9172 VRIJDAG 20 JULI 1934 74e Jaargang Binnenland Buitenland Predikbeurten Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 20 JULI 1934. ZAAMSLAG. Van onze Adverteerders VOETBAL. NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bg vooruitbetaling. Citgeefster: Pirma P. J. VAX DE SAXDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en click's worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uit.gave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREX MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Eenige kleinere wetsontwerpen worden zon- der debat en zonder hoofdeljjke stemming aan- genomen, alsook dat inzake conversie-leenin- gen ten laste van Ned.-Indie. Bij dat betreffende bijzondere uitgaven in verband met den financieelen en economischen toestand, betoogt de heer Fock, (liberaal) dat de kosten van den crisisdienst van het depar- tement van kolonien ten laste moeten komen van Nederland. De Minister zal zijn aandacht nog eens aan deze zaak wijden. Het wets- ontwerp wordt zonder hoofdelijk stemming aangenomen, waarna de vergadering wordt gesloten. HET N EDERLAN DSCH-EN GELSOH HANDELSVERDRAG. Naar aanleiding van persberichten, welke den indruk wekken, dat de Nederlandsch-En- gelsche onderhandelingen inzake een handels- verdrag tot geenerlei gunstig resultaat heb- ben geleid, kan thans van gezaghebbende zijde worden medegedeeld, dat de jongste bespre- kingen te Londen het vooruitzicht openen op een bevredigende oplossing. Nadere precisee- ring terzake zal binnen zeer korten tijd moge- lijk zijn. In elk geval kan thans met zeker- heid worden medegedeeld, dat het in geen ge val tot een handelsoorlog tusschen Nederland en Engeland zal komen. DE SPEELIN GKWESTIE De Ned. Uitgeversbond heeft een adres ge- zonden aan den raad van ministers in verband met het besluit, dat bevorderd zal worden een algemeene maatregel van bestuur, Waardoor met 1 September een sterk gewijzigde schrijf wijze voor het examen van onderwijzers en eindexamen in de programma's voor middel- en voorbereidend hooger onderwijs zal worden ingevoerd. Met groot leedwezen wordt vast- gesteld, dat met de financieele nadeelen van de nieuwe schrijfwijze niet alleen voor de uit- gave van nieuwe werken, maar ook voor rijk en gemeenten geen rekening is gehouden. Adressant is van meening, dat dea heer- schende verWarring op het gebied van de schrijfwijze nog zal worden vergroot. Adressant verzoekt den raad van ministers of de hiervoren bedoelde nadeelen nog kon- den worden voorkomen en zoo neen, op welke wijze deze kunnen worden beperkt en voorts nader te willen toelichten in welke inrichting van onderWijs de nieuwe spelling zal worden voorgesteld, opdat de leden van den Ned. Uit geversbond spoedig de noodizakelijke voorlich- ting zal kunnen worden verstrekt. WAARSCHUWING. In het Algemeen Politieblad geeft de bur- gemeester van Zuilen aan hen, die voomemens zijn om in eenig opzicht in relatie te tredec met de firma Van der Kuy en Polman, geves- tigd Linnaeusstraat 22bis te Zuilen (brief- hoofden van de firma vermelden de woon- plaats Utrecht), in overweging van te voren inlichtingen bij hem in te winnen. Van der Kuy en Polman adverteeren in vele dag- bladen voor het verstrekken van credieten en hypotheken. DE TRIBUNE. Op vragen van het Eerste Kamerlid de Sajvornin Liohman: 1. Heeft de Minister kennds genomen van het feit, dat in het aununer van 4 Juli 1934 van De Tribune tot driemaal toe de opmer- king voorkomt, dat de bourgeoisie geen oogen- blik met rust moet worden gelaten 2. Lijkt den Minister niet waarschijnlijk. dat tusschen de putolicatie van derg»liike op- ruien.de taal en de relletjes te Amsterdam, die reeds een doode vorderden, oorzakelijk ver band bestaat? 3. Is de Minister bereid, met toepassing van de bestaande wettelgke bepalingen. zoo deze hem daartoe de noodige middelen ver- sdhaffen. het zijne te doen om dergelijke open- lijke ophitsing tot burgeroorlog te verhinderen en zoo de wet hem daartoe niet de bevoegd- heid geeft, ten spoedigste herziening der wet- telijke voorschriften te dieo einde te be- vorderen heeft de Minister van Justitie het volgende geantwoord: 1. De ondergeteekende heeft vain den in- houd van het dagblad De Tribune van 4 Juli j.l. kennis genomen. 2. Hij is van oordeel, dat de opruiende taal in de artikelen van genoemd dagblad de woe- lingen te Amsterdam bevordert. 3. Ter beantwoording van deze vraag moge verweizen worden naar het optreden van de justitie, zooals dit dezer dagen heeft plaats gervonden. DE WERRtliOOSHEID. De directeur van den Rijksdienst der Werk- loosheidsve rzekering en Arbeidsbemiddeling dealt mede, dat in de week van 25 tot en met 30 Juni 1934 het aantal leden van ingevolge het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde vereenigingen bedroeg 582.900, waarvan 85.100 landarbeiders. In de maanden Mei tot en met November werden geen gegevens aangaande de werkloosheid van de vereenigingen van landarbeiders ontvangen. De werkloosheid onder de overige 497.800 venzekerden bedroeg in genoem.de periode 24.9 pCt. In de vorige verslag periode (4 tot en met 9 Juni) bedroeg de werkloosheid bij dezelfde groep verzekerden 24.8 pCt. In de overeen- komstige verslag periode van de jaren 1931, 1932 en 1933 bedroeg zij onderscheidenlijk 10.4 pCt., 25.3 pCt. en 24.2 pCt. Bij 1063 organen der openbare arbeidsbe middeling stonden op SO Juni 1934 in totaal 312.576 werkzoekenden ingeschreven, waar onder 296.893 mannen.* Hiervan waren werk- ioos 290.675 personen, waaronder 280.126 man nen. Op 9 Juni 1934 bedroeg het totaal aan tal ingeschrevenen bij een gelijk aantal orga nen 314.578. Hiervan waren werkloos 292.334 personen, waaronder 282.296 mannen. Het aantal ingeschreven werkzoekenden is sedert 9 Juni 1934 gedaald met 2002, het aantal werkloozen met 1659. OENTRALISATIE VAN CRISISDIENSTEN. Bij de behandeling van het catwerp van wet tot wijziging van de Landbouw-Crisiswet 1933 heeft de Minister van Economische Zaken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal enkele mededeelingen gedaan betreffende de centra- lisatie van de verschillende crisisdiensten, welke, naar gemeld wordt, zoo mogelijk am- trent 1 Augustus a.s. tot stand zal komen. Gelijk bekend zal onder den Minister van Economische Zaken de leiding van het ge- heele crisisapparaat berusten in handen van een college van regeeringscommissarissen, be staande uit 5 personen. In dit college hebben zitting als lid, tervens voorzitter: de secretaris- generaal van het departement van Economi sche Zaken, drie regeeringscommissarissen (1 voor den Akkerbouw en de Veehouderij, 1 voor de Melkveehouderij en 1 voor de Groenten- en Sierteelt) en ddn commercieel adviseur. Onder leiding van den regeeringscommis- saris voor den Akkerbouw en de Veehouderij zuilen staan de navolgende 5 centralen 1°. de Akkerbouw-Centrale. Deze central? zal de navolgende producten omvatten: tarwe, granen, peulvruchten, aardappelen, vlas, cicho- rei, bieten, griend en riet. Als gevolg hiervan zuilen worden opgeheven: de Nederlandsche Graancentrale, de Nederlandsche Aardappel- centrale, de Nederlandsche Vlascentrale, de Nederlandsche Cichorei-oentrale, de Neder landsche Suikerbietencentrale en de Neder landsche Griend- en Rietcentrale. 2°. De Nederlandsche Meelcentrale. Deze zal in haar tegenwoordigen vorm blijven voortbestaan, evenals: 3°. de V.l.T.A. en 43. de Aardappelmeelcentrale, welke beide centralen eveneens in haar tegenwoordigen vorm behouden blijven. 5°. De Veehouderij-centrale, omvattende de varkens, rundvee, paarden en schapen, in ver band waarmede de Nederlandsche Varkens centrale en de Crisis-Rundvee-centrale zuilen worden ontbonden. Onder leiding van den regeeringscommis- saris voor de Melkveehouderij zuilen staan: de Nederlandsche Zuivel-Oentrale, omvattende melk en melkproducteo, zuivel en olien en vetten. In deze centrale zuilen worden opge- nomeai de thans bestaande Crisis-Zuivel-Cen- trale en het Crisis-Zuivel-bureau. Onder leiding van den regeeringscommissa- ris voor den Tuinbonw en de Sierteelt zuilen staan: 1°. de NederL Sierteeltcentrale, omvatten de de bloembollen, bloemkweekerij en bloemis- terij. In deze centrale zuilen worden op- genomen de Bloembollenkweekerscentrale-, Bloembollenexporteurscentrale en de Neder landsche Boom- en Bloemkweekerijcentrale, welke centralen in verband hiermede eveneens zuilen worden ontbonden. Rechtstreeks onder leiding van den heer secretaris-generaal zuilen staan de navolgen de Centralen; 1°. de Visscherij Centrale, omvattende ha- ring en ansjovis, in verband waarmede de Stichting voor de Nederlandsche Haring- visscherij en de Nederlandsche Ansjovis- Centrale zuilen worden ontbonden; 2°. de Nederlandsche Turf centrale, welke in haar tegenwoordigen vorm blijft voortbe- staan; 3°. de Nederlandsche Pluimveecentrale, omvattende pluimvee, eieren en gedroogde garnalen. Tengevolge hiervan zuilen worden onthonden de thans bestaande Nederlandsche Pluimvee-Centrale, de Eieren-Importcentrale, de Stichting voor Export van Eieren en Pluim vee en de Nederlandsche Gamalen-Centrale. EINDE VAN DE ALGEMEENE STAKING TE SAN FRANCISCO GEPROCLAMEERD. Reuter meldt uit San Francisco: Het extremistische element in het stakings- comite, dat geleid wordt door den Australier Harry Bridges, heeft twee beslissende neder- lagen ondergaan bij de meerderheid van stem- men, waarmee het comitci de aanbeveling be- krachtigd heeft, om alle kwesties aan arbi trage te onderwerpen. Deze beslissing is genomen op het eind van een verhitte vergadering, waarin Bridges tevergeefs zijn standpunt verdedigde. Bij huiszoekingen in communistische centra zijn driehonderd communisten gearresteerd. De procureur heeft gevraagd, alle processen op te schorten, totdat de federale autoriteiten een onderzoek hebben kunnen instellen naar den landaard van iederen communist of radi- caal en heeft eraan toegevoegd, dat deportatie een doeltreffend wapen is, als men er een wet- tig gebruik van maken kan. Intusschen herkrijgt de stad San Francisco reeds weer haar gewone aanzien. Talrijke winkels en restaurants zjjn heropend. De scheepvaartlijnen hebben hun schepen hele- grafisch meegedeeld, dat zij weer te San Fran cisco kunnen binnenloopen. De voorzitter van de Nira heeft den stakers meegedeeld, dat de arbitragecommissie reeds aan den gang is. Aangenomen wordt daar- om, dat de stakingsleiding binnen twee dagen een definitief einde aan de algemeene staking maken zal. Nader meldt Reuter: Het stakingscomit6 heeft met 191 tegen 174 stemmen tot beeindiging van de algemeene staking besloten. WA A RSOH UWING. Onze lezers worden er aan herinnerd, dat ter voorkoming van vervolgingskosten, op 1 Aug. a.s. de aanslagen der Inkomstenbelas- ting, gedagteekend in Januari, geheel, die der Grondbelasting voor minstens de helft en die der Personeele belasting voor zoover gedag teekend in Mei voor minstens twee-zevende gedeelte moeten zijn betaald. PIANO-EXAMEN. Bij het Woensdag te Wavre Notre Dame door de Centrale Jury gehouden examen voor piano Middelbaar II (Staateexamen) slaagde mej. Lucienne van Cantfort met tie grootste ondersctoeiding. BRAND, IN DEN A AN VANG GESTUIT. Gisteren ontstond, naar we vernEimen door het in brand vliegen van een petroleumstel in de bijkeuken van de woning Scheldekade 3, bewoond door den heer C. Hamelink Jr. een begin van brand. De heer Hamelink die daar zelf tegenwoordig was, trachtte aanstonds eenige daar hangende kleeren naar buiten te brengen. Hij was echter gekleed in zijn werkkleeding, die, aangezien bij veel met petroleum en benzine te maken heeft, licht ontvlambaar is, en geraakte al spoedig zelf in brand. Ondanks de pogingen door hem en toegeschoten buurlieden aaogewend om die brandende kleeren te dooven, beliep hij tame- lijke brandwonden aan een zijner beenen. Door buurlieden was inmiddels telefonisch ook de brandwecr gewaarschuwd, terwijl de heer L. Bareman zlch had vervoegd bij den brandmeester C. van Strien, nabij het spuit- huis. To en deze echter met den heer Bare- man voorzien van een schuimbluschapparaat ter piaatse van den brand kwamen, bleek, dat men die met vereende krachten reeds had weten te dooven. De materieele schade is daardoor gering gebleven. EEN VOORPROEFJE VAN 't FUEST. De zangrepetitie te Sluiskil. Begunstigd door het mooiste zomerweer dat men zich denken laat, vertrokken de heer Schirris en zijn korps muzikanten gister- avond met autobussen der Z.V.T.M. naar Sluiskil, om daar een zangrepetitie te gaan houden met de schoolkinderen, van de in de a.s. feestweek te zingen liederen. Het muziekkorps der „Vereenigde Werklie- den" stelde zich op nabij de spoorbaan, daar- achter stelden zich op de leerlingen der open- bare en der Chr. school onder geleide van de hoofden en het onderwijzend personeel, en zoo toog men onder de opwekkende tonen der mu- ziek naar het plein der U.K. school aan de Kerkstraat. Toen men op dit mooie en voor het doel zoo uiterst geschikte plein der R.K. school arri- veerde, stonden daar onder de hoede der Eerw. zusters de leerlingen opgesteld. Spoedig waren muzikanten en de ruim 300 schoolkinderen opgesteld,; maar kwamen ook spoedig vele ouders en andere belangstellen- den op het sohoolplein, want, al betrof het hier een eerste repetitie, meende de leider toch geen hezwaar te moeten maken dat be- langstellenden werden toegeiaten, om even- tueel van hetgeen zou volgen naar hij ver- wachtte en hoopte te kunnen genieten. En die verwachting, die hoop, zij Werd niet beschaamd. Hier bleek odk weer ten voile, hoe prettig, hoe aangenaam het met de jeugd werkt, en welk een voldoening zulks biedt aan degenen die zich daarmede bezig hou den. Ondanks een korten tijd van voorberei- ding, werden de verschillende liederen door de kinderen al heel lief gezongen en het scheen wel of de leiders van de zanglessen in de verschillende scholen daarin hadden gewed- ijverd. Er klonken uit de verschillende koren ook zeer goede zangstemmen. Natuurlijk waren er voor de eerste maal nog wel vlekjes, verschildej het tempo van den dirigent van het muziek Wel eens een tikje met dat hetwelk in school was aangeleerd, klonk ook in den aanvang de zang nog wel wat geschroomd, maar dat was al spoedig overwonnen, en als men dan nog hoorde hoe ook de Sluiskilsehe kinderen konden kleppe- ren en fluiten, was het een voldoening zoowel voor de verschillende leidsters en leiders als voor alle deelnemers, en ook voor de groote schare belangstellenden. die nu 'ook weer eens volop genoten van de tegenWoordigheid van het Ter Neuzensch muziekkorps. Bij het eind betuigde de heer Schirris aan de Sluiskilsehe medewerkers thans reeds zijn grooten dank, voor hetgeen gepresteerd was. Na afloop werd door het muziekgezelschap tot genoegen der bevolking nog een marsch gemaakt door een groot deel der buurt, het geen blijkens de glundere gezichten der be- woners zeer gewaardeerd werd, en niet het minst was dit het geval met het jonge ge- slacht, dat de muzikanten opgewekt verge- zelde. 't Was inderdaad een voorproefje. Naar we vememen bestaat het voomemen alhier de volgende Week ook een repetitie te houden. UITZENDING KINDEREN NAAR VACANTEEKOLONIES. Gaarne maken we melding van het feit, dat dit jaar voor rekening van den Ned. Bioscoopbond van 21 Juli tot en met 23 Aug. in het Bio-vacantieoord van genoemden bond twee kinderen uit onze gemeente geheel koste- loos verpleegd worden. Voor zoover niet bekend, deelen wij mede, dat voor genoemd foods elk jaar in het Duxor Theater alhier 66nmaal wordt gecollecteerd. ZEEUVV SCH-VLAAMSCHE WATERLEIDING. Men vestigde deze week onze aandachi. op het volgende bericht in het Hulsterb'ad van j.l. Zaterdag. Men schrijft ons: ,,Er gaan berichten, dat door ie nieuwe boringen op de oorspronk&lgk aangewezen „waterwinplaats voor een waterleiding „Zeeuwsch-Vlaanderen" en op terreinen aan ..weerszijden daarvan, met zekerheid vast- „staat, dat er geen water te vinden is. Zou „aan notaris Van Dalsum toch geljjk hebben ,,gehad ,,Het is ons bekend, dat door een persoon „die geacht mag worden tot oordeelen bevoegd „te zijn, de meening is uitgesproken, dat er „geen voldoende water in den grond kan „zitten". Het blad vervolgt dan: „Maar wij kunnen hieraan toevoegen, dat „de boringen tot nu toe maar zijn bedoeld ,,geweest, de diepte van de ondergrondsche „kleilaag te bepalen en dat door geregelde „inspectie van de boorgaatjes, het verloop van „waterafzet wordt nagegaan. Ook dat de boringen worden voortgezet en wel op plaat- ,,sen waar dat vroeger onmogelijk was door „den oorlogstoestand, dus vlak bij de grens. „Het blijft dus afwachten, waar ten slotte ,,een prise d'eau zal worden gevestigd. Blijkt ,,het, dat er geen voldoende water is, dam „kunnen wij wel verzekeren, dat de N.V. er „niet aan zal beginnen. Allen die er in zitten .hebben geen ander doel, dan Z.-Vlaianderen ,,van water te voorzien en geen van alien .heeft daar persoonlijk voondeel bij. Alleen do ,,secretaris krijgt voor zijn werk een kleine ,,vergoeding. Nu wij toch een en ander verklappen, wil- ,,)en wij er bijvoegen, dat ons uit de laatste hegrooting gebleken is, dat bij e''entueele .stichting, de waterleiding niet, zooals nog „kort geleden, aan de bevolkingis verteld, ,,anderhalf millioen zal kosten, maar het „hoogstens een millioen, welk bedrag' zeer waarschijnlijk niet (ten voile) noodig zal „zijn". Bij een naar aanleiding van bovenstaande te bevoegde piaatse ingesteld onderzoek bleek ons, dat in den laatsten tijd de in 1928 ge- boordc putten zijn schoongemaakt en verdere boringen zijn verricht, voor het nader afbake- nen van het voor de waterwinplaats noodig geachte terrein, dat inmiddels is aangekocht Wat de bewering betreft dat er geen water zou te vinden zijn diene, dat bij peilingen bleek dat de waterstand in de oude putten thans hooger was dan in 1928 en de waterwinplaats dus integendeel gelet op vroegere peilingen is meegevallen. Zooals uit de door den heer Neeteson, afge- vaard'igae van Sas van Gent bij de waterlei- dingmaatschappij in de laatste vergadering van den raad dier gemeente werd meegedeeld. hoopt men reeds in 1935 water te leveren. LUXOR-THEATER. Een tweetal prachtfilmwerken. Tot de meest gelezen en meest spannende detective-verhalen behoort ongetwijfeld de Fu Manehu-serie van Sax Rohmer. Over het boeiende van deze Triller-film behoeven we diis niet veel te vertellen. Ieder herinnert zich nog de uitstekende Fu Manchu-verbeel- ding van Warner Oland voor de twee eerste films in deze serie. Thans speelt Boris Kar- loff, bekend uit vele griezel-films van den laatsten tijd deze rol. Lewis Stone, de pre- mier-actuer is de detective Nayland Smith, wiens naam en faam wereldbekend is. Een zeer spannend filmwerk. Het tweede filmwerk ..Jeugdizonden", waar in de gevierde filmster Joan Crawford de hoofdrol vervult, verdient niet minder de voile aandacht van de bezoekers. Het mag bekend verondersteld worden dat Joan Crawford alleen in groote fUmwerken optreedt, zoodat men verzekerd is, dat het romantisch en zeer boeiend verhaal van het begin tot het einde met stijgende bela.igstel- ling zal worden gevolgd. NEDERLANDERS IN BELGIE AAN GEHOUDEN. Te St. Nicolaas zijn de Nederlanders J. de B. en diens zuster, beiden wonende te Clinge, gearresteerd wegens handel in saccharine, i (Midd. Crt.) Klein FestivaL Inplaats van morgen (Zaterdag) zal het Klein Festival der 3 muziekgezelschappen van Zaamslag, Axel en Hoek, thans op Zaterdag 28 Juli plaats hebben. SAS VAN GENT. In de op Zaterdag 21 Juli 1934, des namid- dags 6 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komt het vol gende punt in behandeling: Voorstel aan Gedeputeerde Staten om de gemeente te plaatsen in de 7e klasse der salarisregeling voor de Burgemeesters, Secre- tarissen, Ontvangers, Wethouders en Ambte- naren van den Burgerlijken Stand. ZONDAG 22 JULI 1934. Ned. Hervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L. J". Cazemier. SLUISKIL. 9.30 u. en 2.30 u., de heer L. Dek. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u.( Ds. E. Raams, ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u. Ds, G, van Dis. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2 u, Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u., Ds. S. Groeneveld, bed. H. A.; 2.30 u., Ds. S. Groeneveld, bed. H.A. en dankz. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., cand. Sybrandi. HOEK. 10 u. en 3 u., cand. Jonkers, van Schiedam. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds, Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u„ der heer Stuivenberg, van Rotterdam. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. A. Verhagen, van Middelburg. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u.. lees- dienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.HI. Dienst; 2.30 u.. Lof. FILIAVL DER PFAFF NAAIMACHINES. Zooals uit de advertentie in dit nummer blijkt, heeft de bekende Pfaff naaimachine- maatschappij alhier een filiaal gevestigd in het perceel Noordstraat no. 91. Wij voldeden aan de uitnoodiging om daar een kijkje te komen nemen. Wij zagen er ver schillende producten der enorme fabriek, die reeds 70 jaren bestaat en wier producten over de geheele wereld worden gebruikt. Er zijn voorhanden machines zoowel voor industrieele als voor huishoudelijke doelein- den, d.w.z zoowel voor schoen- en kleerma- kers als voor de huismoeders. Zij loopen ge- ruischloos en kunnen zoowel voor zwaarder werk ais voor het fijnste borduurwerk wor den gebruikt. De stichting van het filiaal al hier zal zeker aan de gebruikers tegemoet- komen. DE BESLISSINGSWEDSTRIJDEN OM HET K AMPIOEN SCHAP. De drie beslissingswedstrijdien om het kam- pioenschap van Nederland, n.l. AjaxWillem II op Dinsdagavond 24 Juli, Willem nKFC op Woensdagavond 25 Juli en AjaxKFC op Donderdagavond 26 Juli, zuilen alle in het Olympisch Stadion te Amsterdam worden ge- speeld. LAWNTENNIS. ZEEUWSOHE KAMPIOENSCHAPPEN. De uitslagen van de te Middelburg gespeel— de wedstrijden om de kampioenschappen van het district Zeeland zijn als volgt: Heerenenkelspel, halve eindstrijdenDumo- leyn si. Barth 6—2, 62; Wartena si. Fr. van de Putte 64, 60. Eindstrrjd: Wartena slaat Dumoleyn 64, 62. Damesenkelspelhalve eindstrijd: mej. Doombos si. mej. Verstraeten 64, 57, 61; mej. Plugge si. mevr. Dikkenberg 63*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1