Laatste Berichten Burgerlijken Stand Marktberichten WIELRENKEN. DUIVENSPORT. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. LOOP DER BEVOLKING. SCHEEPVAARTBEWEGING. AjaxWi'llem II 5—0. Ajax heeft op overtuigende wijze haar meenderheid over Wiltem II getoond em groot was de vreugde der Ajaxieden toen de Ui-tslag van KFCHeracles bekend werd. Hierdoor toch is de moed in haar gelederen terug- gekeerd want KFC iis weder bereikhaar ge- worden. De nog res-tee rende wedstrijden am beit kampi oenschap zullen met groot ere be langstelling tegemoet worden gezi en en de vraag wis wordt kampioen van Nederland komt thans weer meer op den voorgrond. Promotiecompetitie 2e klasse. TegelenDe Baronie 11. ilteze wedstrijd was voor beide clubs van .geen groot belang wamit zoowel De Baronie als Tegelen hebben hum kansen verloren. In deize competitie gaat bet tusschen Juilana en Middelburg en zal venmioeKielijk volgende week de beslissing vallen wanneer dez-e vereemigin- gec elkaar zullen ontmoeten. De Baronie heeft door haar gelijk spel het eerste punt in deze competie gekregen, 't is wel niet veel maar het geeft dan tioch eenige voldoening. Promotiecompetitie 3e klasse. HKIDe Zeeuwen 21. Deze wedstrijd beg-on met een goeden aan- val van De Zeeuiwen, doch langzaam aan ta-am HKI er beter in. Toch zijn De Zeeuwen iet® in de meerderheid. Uit een hoekschop kopt de middenvoor van De Zeeuwen in en krijgen zij hierdoor de leiding. Nog voor de rust maakt HKI geLijk. In de tweede helft is HKI iets in de meerderiheid en als eindelijk de Zeeuwsche doelman meet zwichten is hier- mede het pleit beislist em heeft HKI een las- tigen tegenstander averwonmen. De Zeeuwen, die zoo lang aan het hoofd van deze competitie prijkiten, heblbem 'n zeer slech- tem dag geihad en maaktem eem gevoelige bui- teling door van HKI te veriiezen. Thans staan De Zeeuwen op de derde plaats, terwijl zij nog de zware partij tegem Zeelandia te spelen hebben. HKI daarentegen maakt door haar over- winning plots eem goede kams want zij heeft tih,ari« nog tegen Axel te spelen. Wint zij deze wedatrijd en eindigt b.v. De ZeeuwenZee landia in een gelijk spel, dan heeft Zeeland eem vertegemwoordiger minder in de Tweede Klasse. Onge-twijfeld heeft HKI thans de beste papieren. VBIENDSCHAPPELIJKE WEDSTRIJD TERNEUZENVLISSIN GGEN 00. Het was gister voor de toeschouiwers een praehtdag om zich ron-d de krjjtlijnen te schaxem en hoewel de belangstelling wel wat grooter had kunnen zijn warem er toch vrij aardig wat sportliefhebbers opgekomen. Het was een vriendschappelijke wedstrijd en zij stand oak in d-at teeken want de beiide voor- hoeden hebben de vriendelijkheid gehad van de opgelegen kansem geen gebruik te maken en de beide doelverdedi-gers toondem zich daar- voor dankbaar want beiden hebben hum talen- ten kunnem toonem. De Vlissingsche doelwach- ter meer dam zijn Ter Neuzensche collega, daar de aanvallen van Terneuzen talrjjker wa- ren en oak gevaarlijker dam de Vlissimgsche em meermalen was het doel van Vlissingen in emstig gevaar doch het schot ontbrak. Dooms greep slechts eenmaal er naast doch ook dat bracht geen emstige gevolgen mede. Voor de rust dachten wij Van Pienbroek te ziem doel- punten toen bij op fraaie wijze een hem door Kouwijzer toegespeeldem bal door de verdedi- ging been wist te werken en alleen de doelman voor zich had, doch hij school het leder naast. Kort daaroip trapte Van Damme hard tegen de zijpaal en ging een scoht in het zijnet toen de doelverdediger reeds gepasseerd was. Ook bij Vlissingen gingen eenige kansen verloren, door het ontactisch plaatsen van den bal. Na de rust herhaalde zich het zelfd-e spel, wel fraai combineeren maar falen op bet gioede oogenihlik. Bij Temeuzen werden vrij- wel aanvallen door Kouwijzer van den rech- tervleugel geleid en wist deze meermalen voor den doelmond te plaatsen. BEKERWEDSTRIJDEN Z.V.B. Corn BoysTemeuzen 3. 21. Gister speelde het derde elftal van Temeu zen voor den ZVB-beker afdeeling B tegen Com Boys van Sas van Gent. Ondanks haar meerderheid verloor Temeuzen met 21. zscRilland Bath. 4—3. Zaterdag had voor het bekertoumooi van den Zeeuwschen Voetbalbond de cindwed- strijd voor klasse C (Zaterdag-afdeeling) plaats tusschen Riddand-Batb en ZSC van Zaamslag. De wedstrijd eindigde, na een spannend verloop, in een 43-overwinning van ZSC. Deze vereeniging werd daardoor kampioen in bovengenoemde afdeeling en kwam voor 1934 in het bezit van een wisselbeker. Tevens werd haar door den KNVB als blijvende herinne- ring een medaille geschonken. VOOR DE VACANTIESCHOOL,. De Zaterdagmiddag op het gemeentelijk sportterrein aan de Nadorst te Middelburg gespeelde voetbalwedstrijd tusschen een Mid- delburgsch en een Vlissingsch veteranenelftal had een vrij talrijk publiek naar dat veld ge- trokken, mede omdat de muziekvereeniging ..Excelsior" al spelende door een deel der stad trok en daardoor aan den Wedstrijd herinner- de. Ook tijdens den wedstrijd liet de muziek zich af en toe hooren. Voor de rust bleef de stand aan beide zijden blank. Na de rust was het eerst 10 voor Middelburg, toen gelijk, totdat Vlissingen ten slotte het punt maakt, dat de overwinning bracht. De wedstrijd, waarvan de opbrengst bestemd was voor de Middelburgsche Vacan- tieschool, had dus 12 tot uitslag. YOETBALLERS STRIJDEN VOOR EEN ZWIEMWEDSTRIJD. Onder vrij groote bealngstelling had Zon- dagmiddag op het voetbalterrein aan den Koudekerkschen weg te Vlissingen een wed strijd plaats ten bate van den Scheldebeker- zwemwedstrij d Het waren de veteranen uit Middelburg, die als gasten van die uit Vlissingen -hun krach- ten kwamen toonen en wonnen, want de uit slag was 36. De aftrap had plaats door den burgemeester an Vlissingen, terwijl de bekende KNVB- offlclal, den heer J. van Bel, den wedstrijd Jeidde. Voor de mst maakte Vlissingen al naar drie goals, Middelburg maakte de meeste na de mst. WERELDVOETBALTOURNOOI. De eindstrijid ItalieTsjecho Slowakije is na verleniging in eem overwinning van Italie met 2<1. Zelden zal er een spannender wedstrijd in Buropa zijn gespeeld. Technisch stond deize reuzemkamp op hoog peil en vie! er veel te oewonideren. Nad-at Ce Tsjechen In de tiweede Lelft de leiding haidideti genomen ontstond er een onbeschrijflijk enthousiasme toen in de Saatste 10 mdnuten Italie gelijk maakte. 1—1. Bi| de noodzakelijk gewiorden verlenging maakte Italie het winnende doelpunt en werd daardoor wereldkampioenTsjecho-Slowakrje werd tiweede en Dudtachland derde. WIEXERBAAN TER NEUZEN. HollandBelgieDuitschland. De directie der Ter Neuzensche baan is er wel van overtuigd, dat het publiek gestadig een varieerend hors d'oeuvre dient te worden voortgezet. Zoo zal de eerstkomende wedstrijd op Za- terdagavond 16 Juni plaats vinden en waarop dan een extra programma zal Worden afge- werkt, n.l. een NederlandBelgieDuitsch- land-wedstrijd. Voor Nederland zal er aan deelnemen de bekende Hollandsche prof Klaas van Nek Jr., overbekend op wielergebied en die reeds tal- looze lauweren oogste. Belgie zal vertegenwoordigd zijn door den befaamden wegrenner Gaston Rebry, die dit jaar in extra vorm verkeert en zoo juist drie groote internationale wegwedstrijden heeft ge- wonnen, n.l. ParijsNice, ParijsRoubaix en de Ronde van Vlaanderen. Het zal de moeite zijn om dit zWarte robuste kereltje, met zijn donkere oogen en athletische bouw eens in actie te zien tegen zjjn concurrenten. Als derde man fungeert de bekende Duit- sche kampioen Paul Oszmella, een wereld- renner, wiens lauweren niet meer te tellen zijn. Deze .drie internationale athleten zullen elkander een omniummatch betwisten over 5 reeksen, die bijzonderlijk interessant en span nend zal zijn. Men zal immers een van Nek, een Rebry en een Oszmella willen zien en wil- len zien rennen, om althans deze drie inter nationale figuren te kunnne beoordeelen. Ook op koppelgebied is er weer iets te ge- nieten door de fijnproevers. De navolgende sterke tweetallen zullen n.l. een koppelwed- strijd over 50 K.M. rijden: C. SlaatsA. Slaats. PelienaarsBaart. Van DijkMartens. VerhaegheCarpriaux. De KuyscherD, Meulenaere. De BlauWerVerbracke. v. d. Abeelev. de Veegate. iEn ten slotte zullen de plaatselijke renners van de rennersvereeniging „Trap Door" in de gelegenheid worden gesteld om eveneens aan wedstrijden deel te nemen, hetgeen de attrac- tie nog aanmerkelijk zal verhoogen. In totaal dus een scbitterend programma, dat de meest verwende Wielerenthousiast doet watertanden. „TRAP DOOR". Wegwedstrijd te Selzaete. Voor dezen wedstrijd verschenen 72 renners aan den start, waarvan 10 bestond uit „Doortrappers". Velen moesten door pech opgeven. Twee hielden vol, t.W. Rammeloo en De Vries. Rammeloo eindigde na een mooie eindspurt op de 9de plaats, terwijl De Vries de 16de plaats bezette. Laatstgenoemde reed van den wedstrijd alleen. LAW N-T E N N I S. Begunstigd door prachtig weer werden gistermiddag op de tennisbaan te Ter Neuzen exhibition-wedstrijden gespeeld met medeWer- king van de professionals Goedraad en Hem- mes uit Den Haag, resp. oefenmeesterkam- pioen van Nederland 1933 en 1934. Het vrij talrijke publiek heeft hierbij de ge legenheid gekregen te genieten van lawn-ten nis, zooals dit nog wel nooit op eenige tennis baan in Zeeuwsch-Vlaanderen zal zijn ge speeld. In de single „best of five" toonde Hemmes zijn kampioenstitel waardig door Goedraad in 3 sets te verslaan (64, 75, 64). Het was een zeer fraaie partij, waarbij uit tal van brillante momenten bleek, hoezeer bei den aan elkaar waren gewaagd. De prachtige, met mathematische zuiverheid gespeelde dri ves, nu en dan afgewisseld door een verras- sende smash, volley of dropshot wekten aller bewondering. Hoewel ook Goedraad in het bijzonder door zijn technische zuiverheid opviel, gaf uitein- delijk het meer aanvallende spel van Hemmes den doorslag. Tot slot speelden de gasten met 2 amateurs van Zeeuwsch-Vlaanderen een heeren-double ,,best of three". Het publiek toonde zich zeer erkentelijk en de beide plaatselijke clubs „Smash" en „Ani- mo" komt zeer zeker lof toe voor hun activi- teit, waardoor het mogelijk geworden is, dat wij hier op eigen terrein twee tenniskampioe- nen van Nederland hebben kunnen zien spelen. Dit is zeer zeker een goede propaganda ge- weest voor de tennissport in Zeeuwsch-Vlaan deren en het zal er ongetwijfeld toe bijdragen de belangstelling voor deze mooie sport te verhoogen. PRIJSKAMP UIT DOURDAN. Aan de door duivenvereeniging ,,De Her- leving" te Hulst georganiseerde prijsvlucht uit Dourdan namen 167 duiven deel. De uit slag Was als volgt: 1. Jos. Eijsackers, Rosenberg; 45 en 69 W. de Zwart, Kuitaart; 2 Ed. Lust, 3, 35 en 41 H. Reuling, 4 en 66 L. van der Vlies, 8 Aug. de Kort, 10, 34 en 70 Cam. Buysse, 14 Char les Voet, 15, 22 en 57 W. F. de Wilde, 18 Gebr. Janssens; 31 en 44 Aug. van Helsland, 43 A. Verstrate, 46 Aug. de Therjs, 52 Em. Buys- rogge, 59 en 60 Adolf Neef, 62 F. Vink, 63 Alf. Rademakers, 68 P Kuiks, 72 Gust Leb- binck, 80 And. Blommaart, alien te Hulst; 5 P. Verstraten, van 't Jagertje; 12 Gebr. Koek- koek, 29, 35, 61 en 81 C. Heinsdijk, 54 Joh. Wieland, alien te Axel; 6 en 42 D. van Haver, 11 Alf. Neve, beiden te Zandberg; 27 Ed. Caluwe, 48 'Hoofman, 55 L. Bruggeman, alien te Graauw; 33 en 84 A. Hageman te Kapelle- brug; 7 en 49 Ren6 van Dorsselaer; 26 en 83 P. de Roos, 38 R. van Kampen, 53 R. Vermor- ken, alien te Groenendijk; 9 Gebr. Colpaart, 50 Gebr. Maas, 51 Joh. Neve, alien Water- straat; 17, 71 en 75 J. Vereecken, Kruisweg; 73 Ed. Aarssen, Kloosterzande; 13 en 40 N. Wullaart, 19 J. Moens, beiden te Clinge; 21 P. Nonneman, 39 en 47 P. Kindt, beiden te Nieuw- Namen; 16 en 64 R. van Goethem, 20 F. Rebein, 24 en 67 Em. Smet, 25 en 76 A. Nach- tegaal, 28 Aug Raas, 30 P. Smet, 37 en 77 R. Martens, 56 en 79 J. Thuy, 58 Cam. Ver- schuren, 78 F. Strooiband, alien te Heikant; 23 A. Vink, 32 en 74 A. de Vliegere, beiden te St. Jansteen. TentoonsteMing te Amsterdam. Ged. Staten wiijizen op de commissie, die ge- vonmjd is uit de Z. L. M., de Provinciale Com missie udt de Veilingen in Zeeland en de Ver eeniging van Oesterkweekers te Yerseke, am door eene collectieve inzending deel te nemen aan een tenitoonstelling op het gebied van land- en tuinbouw ter gelegenheid van de opening der Oentrale markthallen te Amster dam in de maand September 1934. Deze com missie heeft om een provinciale subsddie ge- vraagd van f 1000 om het welslagen van de deelname aan die tenitoonsteUing te bevorde- ren, Ged. Staten meenen, dat het belang van den land- en tuinibouw en daarmede venwante bedrpven wat Zeeland betreft, er niet dan dloor kan worden gebaalt, indien zij zoo goed en praductief miogelijk op deze tentoonstelling wiorden vertegenwoordigd. Zij stellen voor een crediet te verstrekken van ten hoogste 1000 onlder voorbehouid, dat door belanghefbbenden ten minste 1400 wordt bijgedragen. Thans is toegezegd /1100, terwijl aan de Kamer van Koophiandel en FaJbrieken te Ter Neuzen f 100 is gevraagd. Zondagdienrst op de lijn Vlissingen Breskens. Ged. Staten stellen voor afwijzend te be- schikken op bet verzoek van het dagelijksch bestuur der vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer op Walcheren te Vlissingen dd. 31 Mei j.l., om uitbreidlng van den dienst op de Zonidagen op het veer tus schen Vlissin/gen en Breskens. De ddenstregeling op de Zondagen heeft her haalde malen een onderwerp van bespreking uitgemaakt in de vergadering van de Prov. Staten en in die van Ged. Staten, Naar oor- deel van laatstigenoemden geeft de tegenwoor- dige dienstregeling de opvatting van de meer derheid van het Prov. bestuur weer. Zij ach- ten het daarom niet gewenscht daarin thans wijzdging te brengen. Adressant wijst er o.a. op, dat op vele diensten der bootverfoindingen een beperking op Zondag van 50 is gesteld, doch op deze drukste lijn een van 66 nl. 4 in plaats van 12 vaarten, zooals er nu op weekdagen zijn. Het verzoek luidde om des avonds in plaats van een, twee vaarten te doen plaats hebben en wel van Vlissingen om 17.45 en 19.30 en van Breskens te 18.15 en 20 uur of 20,30. Bijdrage in kosten exploitatie veerdienst Anna JacobaZijpe. Op 1 Juni 1931 is ingegaan de jaarlijksche bijdrage gedurende drie jaren ad 8233 voor het veer Anna JacobaZijipe. Nagegaan za! moeten worden of deze bijdrage meet blijven bestaan. Na kennisneming van de exploitatie- rekening van den dienst voor de R. T. M. ge- daan en van andere stukken, zijn Ged. Staten van oordeel, dat er redenen zijn, om de bij drage van de Provincie voor het veer Anna- JacobaZijipe voor een jaar te verlengen, in dien althans het Rijk en de Provincie Noord- Brabant dat ook zullen doen. Hierop kan h.i. wel gerekend wiorden. Ged. Staten van Noord- Brabanit dienden ter zake reeds een voorstel bij de Staten in. Vereeniging van de polders Oud- en Nieuw-Noord-Beveland. In verband met bezwareti tegen de goed- keuring door de Kroon van het reglement voor het waterschap „Oud- en Nieuw- Noord- Beveland", stellen Ged. Staten voor, daaruit te doen vervallen, dat de vergadering van in- gelanden ook de bezoldiging van de leden van het waterschapsbestuur vast stelt. Gehand- haafd blijft de bezoldiging van den ontvanger- griffier, den waterbouwkundigen ambtenaar en iden bode. De inrichting van dit water schap zal nu in plaats van 1 Mei 1934, 1 Mei 1935 een feit worden. Weg OvezandvDriewegen. In een hweetal voorstellen adviseeren Ged. Staten in beheer en onderhoud over te nemen gedeelten van den weg OvezandeDriewegen resp. van de gemeente Ovezande en Driewe gen. Het eerste is Lang 675 M., de gemeen te zal moeten betalen 150,19 per jaar of in eens 3.337,56; het tweede geeft de volgende ctjfers 545 M., f 121,46 en f 2.694,67. Wjjziging jaarwedden, De Cenitraie Bond van Transportarbeiders en de Cenitraie Nederlandsche Ambtenaars- bond hebben zich met een adres tot de Staten gewend, waarin zij te kenmeci geven; dat zij met groot leedwezen kennis hebben genomen van het voorstel tot Wijizging Jaar- weddenverordening vein Ged. Staten, om per 1 Jaouari a.s. op de bezoldiging van het Provinciaal personeel zeer belangrijke kortin- gen toe te passen; dat zij de Staten meenen te mogen wijzen op het feit, dat de loonen van het Prov. Perso neel van Zeeland bij het gemiddelde van die van andere provincies ten achter staan; dat dit feit, blijkens den inhoud van het voorstel van Geo. Staiten, voor de regeering blijikbaar aanleiding is geweest geen aan- drang uit te oefenen op herziening der salaris- regeling, zooals dit idoor den Minister van Binnenlandsohe Zaiken ten aanzien van alle overige Provinciale besturen is geschied; dat voorts de wijize, waarop wordt voor- gesteld de korting toe te passen, hun zeer on- aangenaam heeft getroffen, daar eencrzijds de minstbeaodigden de grootste offers moe ten brengen, terwijl voor hooger gesalarieer- den zelfs nog verhooginigen worden voorge- steid, terwijl anderzijids voor het personeel der Provinciale Stoomlbootdiensten blijkbaar ge- heel uit het oog worden verloren de als regel zeer lange diensttijden, welke dit personeel in verband met de dienstregeling moet maken; dat het vervallen van de tegexnoetkoming in de huishuur, benevens bet gelijik brengien van het verhaal voor pensioen, zelfs bij ge- leidelijike verdeeling aer verlaginigen over een aantal jaren, het ickomen der ambtenaren zoodanig zal aantasten, dat gesproken kan worden van zeer onredielijke behandeling; dat het hun ten zeerste heeft verheugd, dat de Gamimissie van Georganiseerd Overleg zich niet met de voorstellen van Ged. Staten heeft kunnen vereenigen en adviseert evemtueele verlaging slechts toe te passen in den vorm van het brengen van het pensioeuverhaal op ■totaal 10 dat zij tenislotte nog bezwaar meenen te moeten maken tegen de door Ged. Staten ge- dane voorstellen ten aanzien van de nieuw te scheppen rangen van „dekjongen" en ,,hulp- machinist", welke voorstellen zij in strijd achten met het belang van de Prov. Stoom- bootdiiensten en, geizien de lange diensttijden, voor jeugdig personeel onverantwoordelijk; dat zij om deze redenen de Staten dringend verzoeken bedoelde voorstellen tot jaarwedde- korting niet aan te nemen. In de aan het verzoek toegevoegde toelich- ting, wijzen adressanten er o.a. op, dat de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de Provincie Zeeland over alle linies is ge- bdeven beneden de bezoldiging elders in het land, van amibtenaren in dienst van het Rijk of Provincie, zelfs nadat daar de verlagingen der wedden waren imgewoerd. Er bestaat een achterstand in de salariee- ring, welke door dit voorstel wordt ver- groot. Bovendlen treedt bier nog een ander nadeel naar voren, n.l. dat Ged. StaJten de verlaginigen over een periode van drie jaren willen gaan toepassen, hetgeen wil zeggen, dat bij een hopelijk gunstiige conjunctuur- wijziging een gedieelte van het personeel in dienst van de Provincie Zeeland, nog altijd onider de toepassing van de thans voorgestelde verslechteringen aan ihkomsten achteruit gaat. Adressanten verklaren ten aanzien van voorgestelde verhoogingen van jaarwedden geen principled beawaar te hebben, doch meenen, dat de onbillijkheid van de voorge stelde verlagingen der jaarwedden daarmede arterk naar voren komt. Inzake de voorgestelde opheffing van den huurtoeslag in een periode van 3 jaar, wijizem adressanten op een voorstel van Ged. Staten van 6 Juni 1930 en een uitspraak van Mr. Van Dusseldorp namenis het ooLlege in de verga dering van 12 December 1933, waarin de huurtoeslag als „een oud verkregen recht" is erkend. Als daarvoor een kindertoeslag in de plaats kom't, wat adressanten principled niet toejuichen, dan aou deze h.i. niet bij het derde, doch reeds bij het eerste kind moeten worden toegekend. Inzake de voorgestelde opheffing van den huurtoeslag in een periode van 3 jaar, wijzen adressanten op een voorstel van Ged. Staten van 6 Juni 1930 en een uitspraak van Mr. Van Dusseldorp namens het college in de vergade ring van 12 December 1933, waarin de huur toeslag als ,,een oud verkregen recht" is erkerud. Als daarvoor een kindertoeslag in de plaats komt, wat adressanten principled niet toejuichen, dan zou deze h.li. niet bij het derde, doch reeds bij bet eerste kind moeten worden toegekend. Nog zetten adressanten in den breede den toestand bij de Prov. Stoombootdiensten uit- een en zeggen, dat naast de lange werktijden ook in aanmerking komen de steeds zwaardere eischen in technisch opzicht, welke aan het varend personeel worden gesteld, in verband met de zich wijzigende toerusting der sche- pen, wat ook geldt voor de werklieden bij de stoomlbootdiensten der Provincie. Ook stipu- leeren adressanten, dat een voomaam deel van het te bezuinigen bedrag niet ten goede komt aan de Provinciale finaneien, aangezien de verliezen van verschillende diensten voor 80 door het Rijk werden gedragen. Het voorstel van Ged. Staten moet volgens adressanten onbegrijpeljjk worden geacht, te meer daar de totale verlaging voor een deel ■van het personeel einde 1937 zal bedragen 20 van het loon plus de huurtoeslag ad 8 is alzoo een aohteruitgang aan inkom- sten van 28 's GRAVESNHAGE. Haar Koninklijke Hoog- heid Prinses Juliana zal Donderdag 14 dezer naar Engeland vertrekken. 's GRAVENHAGE. Gisteravond is in de Laakhaven een droevig ongeluk gebeurd, Waarbij 2 knaapjes het leven verloren. De broertjes Gerrit en Frederik Hendrik v. d. H., wonende in de Van de Vegtstraat, waren aan de haven op een partij balken die in het water lagen aan het spelen en vischten de voorbij- drijvende voorwerpen op. Plotseling verloren beide het evenwicht en vielen voorover in het water. Vermoedelijk zijn ze onder de balken geraakt, want de knaapjes zijn niet meer boven gekomen. Een 4jarig knaapje dat daarbij tegemwoordig was, is na het droevig gebeuren naar huis teruggekeerd, doch vertelde niets van het on geluk. In den loop van den avond vertelde hij het aan zijn vader die daaraan niet veel Waarde schonk. Toen den volgenden morgen de ver- missing van de knaapjes bekend werd, her- innerde hij zich de mededeeling van zijn zoontje. Direct ging hij met hem naar de po- litie en op de aanWijzing van bet knaapje ging de politie dreggen, waarop de beide lijk- jes spoedig werden opgehaald. TER NEUZEN. Zaterdag werd alihier door den architect L. de Bruijne namens het Bestuur der Ver eeniging tot Ziekenverzorging aanbesteed: het bouwen van een garage c.a. op het terrein van het Ziekenhuis alhier. Ingeschreven werd als volgt: le perceel. Graaf- en metselwerk: Gebrs. Van Driessche, Lamswaarde 1897 G. v. d. Veide, Ter Neuzen 1890 P. Simons Ter Neuzen 1845 Gebrs. M .en A. de Bruijne, Ter Neuzen 1596 P. die Rooij en F. van de Veen, Boschkapelle 1590 J. de Visser, Zaamslag 1485 2e perceel. Timmer- eti IJzerwerk: G. F .J. Rijmberg, Ter Neuzen 1096 Kr. Dieleman, Zaamslag 1039 J. P. van de Broeke, Axel 1027 E. van der Bent, Ter Neuzen 1015 J. de Groen, Ter Neuzen 998 S. Mielen, Ter Neuzen 854 J. C. Rinders, Hoek 848 3e perceel. Loodgieterswerk M. Wieland, Hoek f 375 Gebrs. A. en J. Guequierre, Ter Neuzen 264 4e perceel. Glas- en verfwerk: L. Dekker, Hoek f 175 J. J. Hangoor, Ter Neuzen 168 P. C. Moens, Hoek 160 5e perceel. Eleotriscb licht: C. P. Kramer, Ter Neuzen 83 H. W. Houg, Zaamslag 83 J. P. F. van Baal, Ter Neuzen 76 ZAAMSLAG. Door den architect A. P. Wisse werd Zater dag j.l. in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk aanbesteed: bet bouwen van een wagen- huis met stalling op de hofstede bewoond door iden lanidbouwer J. de Putter in den Aan- en Gemderd jj kepolder. Ingeschreven werd als volgt: le perceel. Metselwerk: C. van Fraeijemhove f 1777 J. A. Lensen 1650 J. C. Houg 1583 M. de Bruijne 1579 H. P. Lensen 1499 2e perceel. Timmerwerk D. Bastinck f 453 A. D. Kaijser 435 L. Hamelink 389 J. C. Kaijser 384 M. Wisse 354 Wed. D. Galle 342 3e perceel. IJzerwerk iS. Willemsen f 170, H. K. Markusse 154, J. Willemsen 152,50 4e perceel. Zinkwerk: J. M. de Zeeuw 52 Alle inschrijivers wonen te Zaamslag. TER NEUZEN. In de afgeloopen week hebben zicb in deze gemeente gevestigd C. H. Meeusen, coiffeur, P 94, van Borssele. J. Broekhoven, dienstbode, P 68, van Hoek. L. W. Rijmberg, zonder, Dijkstraat 91, van Breskens. C. L. Verstraeten, kantoorbediemde, Ndeuwe Kerkstraat 9, van Sas van Gent. F. de Groot, schipper, 2e Verbindingstraat 2 (dnw.) van Antwerpen. J. A. WindhorstWattel, aonder, Trarn- straat 37, van Nisse. E. L. Meert, omderwijzeres, Nieuwe Kerk straat 33, van Philippine. A. M. Amdriessen, geb. de Vos, zonder, P. Polderstraat 58, van Zaamslag. F. Verhelst, landtoouwergknecht, Keijzer- straat 17, van Hoek. Vertrokken: Ph. M. van Zeele, diensbbode, Schuttershof- weg 5, naar Hoofdplaat. N. M. de Braal, zonder, Donze-Visserstraat 5 (inw.), naar Borssele. J. A. P. van Damme, zonder, Van Steen- bergenlaan 48, naar Hulst. A. Radstaak, zonder, Zandstraat 1, naar Veenendaal Utr. G. P. Jonigepier, -kantoorbediemde, Axelsche- straat 54a, naar Miidldelburg. (Nadruk verboden.) TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 8 Juni. Anthonius Josephus Florentlnus Vantrioht, oud 23 j., jm. en Jelletje Weijsembom, oud 21 j., jd. Jaco bus Gerardus Aarsen (van Sas van Gent)oud 33 j., jm. en I-rena Sophia Begheijm, oud 31 j-. jd. Huwelijks-voltrekJkingen. 6 Juni. Gijsbrecht Geelhoedt, oud 18 j., jm. en Mjaria Elisabeth de Schepper (van Zijpe), oud 19 j., jd. Wil- lem Hendrik Bonnewel, oud 21 j., jm. en Jaoomina Verhelst, oud 20 j., jd. 7 Jun-i. CJor- n-elis de Koeijer (van Zaamslag), oud 38 j., gesch. v-an ecfa-t, en Eforina de Feijter, oud 40 j-. jd. Geboorten. 1 Juni. Daniel, z. van Pieter van Qvenbeeke en van Oomelia Suzanna de Zeeuw. 2 Juni. Jan Adriaan, z. van Willem Anthonie Riemens en van Joh-anna Margare- tha van de Wege. 4 Juni. Amelina Fokkina d. van Lukas Jan Cazemlier en van Clara Jakoba Boersema. 5 Juni. Pietemeila, d. van Simon Jan Laurens en van. Martina Me-eusem. Overlij-den. 2 Juni. Cornelia Sara Harte, oud 80 j., wed. van Krijn Hamelink. 7 Juni. Johannes Dominions Schelfaut, oud 72 j., eohtg. van Regina van den Brande. Rotterdam, 11 Juni 1934. VEEMARKT. Aangevoerd werden 460 vette runderen, 314 vette- en graskalveren, 313 schapen en 1am- meren en 880 varkems. De noteerimg was als volgt: Koeien le kw. /0,600,62, 2e kw. 0,53 0,56, 3e kw. 0,40/0,44; Ossen le kw. 0,52—/ 0,56, 2e kw. 0,46—/0,50; 3e kw. 0,400,43; Kalveren le kw. 0,600,70, 2e kw. 0,500,55, 3e kw. /0,30f 0,40; Schapen le kw. 0,40, 2e kw. 0,35, 3e kw. 0,30. Per stuk 20, 14 en /9; Lammerem le kw. /0,43, 2e kw. /0,38, 3e kw. /0,32. Per stuk 18, 12 en 10; Varkens le kw. 0,28—/0,30, 2e kw. /0,24/0,26, 3e kw. 0,20—/ 0,22. Zouters niet genoteerd. Vette koeien em ossen bij goeden aanvoer flauw verhandeld met iets steviger prijzenvoor vette exemplaren en prima soorten die 2 cent boven noteerin-g gingen. Vette kalveren waren minder ter markt. De handel was kalm tot on.veranderde prijzen, alleen prima soorten gingen 5 cent boven noteering. Schapen en lamimeren waren ruimer ter m-arkt en goed te plaatsen. Voor export wer den eenige partijtjes verkocht. Varkens werden trager verhamdeld tot iets lagere prijzen. VLAS. Blauw 3550 K.G. 0,40/0,50; Groningsch 3000 K.G. 0,40—/0,50; Wit Zeeuwsch 1800 K.G. 0,400,50; Hollandsch Geel 4200 K.G. 0,40—/ 0,50. De hamd-el was zeer lusteloos en het aange- voerde werd slechts gedeeltelijk verkocht. FIJNE ZADEN. Geen noteering. AARDAPPELEN. Briel-sohe Eigenheimers 2,803,50; Z. Eigenlheiimers /2,503; Zeeuwsche Bomte en Blauwe 34; Bravo's 44,40; Red Star /3,50/4,50, alles per H.L.; Malta Spring 10%12 cent per K.G. ;Westlandsche nieuwe 911 cent per K.G.Kleine Westlandsche nieuwe 69 cent per K.G. GRANEN EN PEULVRUCHTEN. Gerst Chevalier /4,505,50; Haver 5,90 /6,15; Erwten, kleine groeme 67,75; Sohokkers 9,50f 11Bruine Boonen 9,50 11,25. Voor Ter Neuzen: 8 Juni. Duitsch s.6. LOTTE, 968, kolen, Gdynia; Duitsch s.s. MAGDALENA REITH, 1305, hout, Jacoto- stadt. Van Ter Neuzen.: 9 Juni. Deemsch s.s. BRETLAND, 1235, ledig, Sunderland; Duitsch s.s. LOTTE, 968, ledig, New-Castle. Voor Riemen: 9 Juni. Russ. s.s. MOSKWA, 3167, olie, Hamburg.. Van Riemen: 10 Juni. Noorsch s.s. HILDA, 705, pyriet, Malaga. Voor Gent: 8 Jun-i. Duitsch s.s. MAIN, 539. ledig, R'dam; Eng. s.s. YEWVALLEY, 404, ledig, Londen; Poolsch s.s. ROBUR 5, 1073, kolen, Gdynia; Eng. s.s. CITO, 366, stukg., Anltwerpen; Belg. s.s. CHARLES, 334, steen, Immingham; ESng. s.-s. BARON KELVIN, 1872, pyriet, Huelva. 9 Juni. Emg. s.s. BIRTLEY, 1696, kolen, Dover; Duitsch s.s. HOCHSEE, 1341, hout, Leningrad; Amerik. s.s. WEST M-ORELAND, 3135, gem., Havre; Duitsch s.s. GXJDRUN, 863, ledig, R'dam; Eng. s.s. ODYSSEUS, 105, creosoot, Londen. 10 Juni. Fransch s.s. THESEE, 1189, ledig, Newport; Duitsch s.-s. LJUSNEALF, 808, ledtig, Brussel; Eng. sxs. BRIGHTSLDE, 189, pekkolen, New-Castle; Eng. s.s. ORIOLE, 217, stukg.. Londen; Eng. s.s. DOUGLAS, 532, stukg., Gooie. Van Gent: 8 Juni. Eng. s.s. DACRE CASTLE, 3277, ledig, Amtwerpen; Eng. s.s. LANRICK, 539, stukg., R'dam; Eng. s.s. DUNLEARY, 193, -ledig, R'dam; Eng. s.s. KITTIWAKE, 982, stukg., Belfast; Duitsch s.s. SCHWA 1 /BE, 461, stukg., R'dam; Letl. s.s. AAUSMA, 1190, restant, Antwerpen; Duitsch s.s. MARIE FERDINAND, 1069, ledig, Dan zig. 9 Juni. Zweedsch s.s. JOHAN SANNE, 782, pyriet, Oskarham; Blng. s.s. CITO, 366, stukg., Hull; Eng. s.s. YEWVALLEY, 404, ijzer, Grangemouth; Nederl. m.s. METEOOR, 124, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stukg., Londen; Eng. s.s. FIRECREST 259, ijzer, Newport; Duitsch s.s. MAIN, 539, tjzer, Stettin; Poolsch s.s. ROBUR 5, 1073, ledig, Gdynia. 10 Juni. Eng. s.s. BARON KELVIN, 1872, ledig, Hull; Noorsch s.s. MARNA, 182, ledig, Londen; Belg. ss. CHARLES, 334, gem., Goole; Russ. s.s. BOUG, 1466, ledig, Lenin grad.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 3