Sij Examens TER NEUZEN, 11 JUNI 1934. CONCOURS DER CHR. ZANG- VEREENIGIN GEN AXEL. ZAAMSLAG. SAS VAN GENT. ZUIDDORPE. SELZAETE. BRESKENS. IJZENDIJKE. RECHTSZ AKEIS VOETBAL. CLINGE. KLOOSTERZANDE. Seuring van hun regeeringen noodig is, maar die zeker die goedkeuring zal vinden. Daarop wac-ht men nog slechts. Alle besprekingen zijn nu afgeloopen. Engeland heeft gedaan gekregen, dat in de resolutie melding wordt gemaakt van de noodzakelijkheid van den teragkeer van Duitschland. Frankrijk heeft siaartegenover doorgezet, dat er niet gerept wordt van eenige actie die van organen der conferentie zelf uitgaat om Duitschland terug te krijgen. De algemeene commissie, d.w.z. de confe rentie, wordt nu tot het najaar verdaagd. Henderson blijft nog eenigen tijd te Geneve voor de kleine commissies die noodig zijn ter uitvoering van de resolutie. Ben groote nieu- we politieke commissie zal echter niet ge- rormd worden. Het politieke werk zal wor den toevertrouwd aan de bestaande commis- sie-Bourquin. Odjtt men kalm en helder, indien men vooral Mpnhardt's Zenuwtabletten gebruikt. Koker 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.) BOM-AANSLAiGEN OP SPOORWEG- BRUGGEN IN OOSTENRIJK. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Weenen Zaterdagnacht zijn er twee ernstige bom- aanslagen gepleegd op spoorwegbruggen van de groote intemationale lijnen. Op de West- bahnlijn WeenenSalzburgInnsbruckZu rich is bij Voecklamarkt een bomaanslag ge pleegd op de spoorbrug. Volgens mededeeling van de politie is de brug zoo ernstig beschadigd, dat het verkeer wel zes dagen verbroken zal zijn. De sneltrein WeenenParijs, die tien minuten na den aan- slag de brug moest passeeren, kon juist nog tarjtijds tot stilstand worden gebracht. De tweede bomaanslag is gepleegd op de lijn WeenenTriest, tusschen Semmering en Breitenstein. Nader wordt uit Weenen gemeld, dat de jongste spoorwegaanslagen in Oostenrijk groot opzien hebben gewekt. De aanslagen waren dezen keer veel beter uitgevoerd, dan -de aanslagen op de Pinksterdagen. Het ver keer is ook veel erger gestoord. Op de Westbahnlijn rijden de treinen tot aan -de vemielde brug bij Voecklamarkt. Daar moeten de reizigers uitstappen en over een in allerijl gebouWde noodbrug naar den an- deren kant gaan, 'waar een andere trein ge- reed staat. Op de Sudbahnlijn wordt het D-trein-ver- keer over Bruck-Leoben-Selztal op de West bahnlijn omgeleid. Dat beteekent voor alle uit het Zuiden komende intemationale treinen een vertraging van vele uren. Deskundigen zijn ter plaatse aanwezig, om vast te stellen, wanneer en hoe de vemielde viaduct op den Semmering weer in orde ge- maakt kan worden. Het personenverkeer wordt door overstappen in stand gehouden. Van de daders ontbreekt elk spoor. Het moet echter vaststaan, dat ook deze aansla gen, evenals die, welke met Pinksteren zijn gepleegd, lang van te voren door marxistische ,,Sprengbrigaden" zijn voorbereid, die met bui- tengewone kennis van zaken, doch ook met groote durf aan het werk zijn gegaan. Vooral de plaats op den Semmering, Waar de ont- ploffing is gebeurd, is bijna niet te bereiken. VEROORDEELD WEGENS HET LUISTEREN NAAR RADIO-MOSKOU. Te Hamm in Westfalen zijn een arbeider en zijn zoon veroordeeld tot resp. 18 en 15 maan- den gevangenisstraf, omdat. zij naar de radio- uitzendingen van Moskou hadden geluisterd. Te Maagdenburg is een man tot 6 weken ge vangenisstraf veroordeeld, omdat hij in een restaurant had geroepen: ,/Heil Moskou en Rood Front". KONINKUJK MUZIEK-CONSERVATORIUM TE GENT. Bij het j.l. Maandag gehouden middelbaar muziek examen slaagde mej. Fiek Schirris te Ter Neuzen met groote onderscheiding. CONCERT OP DE MARKT. Het muziekigezelschap ,,De vereenigde werklieden, is voomemens a.s. Donderdag- avond 8 uur concert te geven op de Markt. JJITKEERINGSFONDS BIJ ZIEKTE - „HULP IN NOOD". Zaterdag hield genoemd fonds haar 41ste algemeene jaarvergadering. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat over het afgeloopen jaar was ont- vangen aan contributie f 2267,95, aan andere inkomsten f 312,85, totaal 2580,80; dat was uitgegeven aan ziekengeld 2216,20, aan bo- .deloon en verdere uitgaven 651,97, totaal f 2868,17, zoodat er een nadeelig slot was van 287,37. De aftredende bestuursleden J. C. F. van Wijck, voorzitter, M. Dees, penningmeester, J. van Wijck, 2e secretaris en J. C. de Bruijne, commissaris, werden bij acclamatie herkozen. Tot leden van de controlecommissie werden benoemd A. Lensen, S. Hamelink en P. Eek- man. Besloten werd het bedrag der uitkeering onveranderd te handhaven. Verder werd in het reglement een bepaling opgenomen, betrekking hebbende op personen die in een instelling hun intrek nemen. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG MIJ Door de N.V. Zeeuwsch-Vlaamsche Tram- weg4Mij. is bij Ged. Staten van Zeeland con- cessie aangevraagd tot het in exploitatie brengen van autobusdiensten IJzendijkePy- ramide (acht dagelijksche diensten), IJzendij keSchoondijkeBreskens (zes diensten). en IJzerudijkeBel'giscihe grenis (3 diensten). Op de lijn IJzendijke(SchoondijkeBreskens zou in genoemde richting te Schoondijke al- leen worden gestopt tot het uitlaten en in om- gekeerde richting alleen tot het opnemen van reizigers. Naar verluidt zouden bepaalde dien sten slechts rijden bij aanmelding van ten minste 5 reizigers. Bij verleening der conces- sie zal het reizigersvervoer per tram zoo spoe- dig mogelijk door de busdiensten worden ver- vangen. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, idait ten beihoeve van 's rijtes schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig ibetaalde belasting naar inkiometi en/of ver- mogem (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Breskens /4,76; Oost- iburg 19,60; Sluis 96,30, 24,49, 18,54, i 15,48, 11,46, 6,60. LUXOR THEATER. Des Lands des Lachelns. Een in Europa vertoevend Oostersch vorst is verliefd geraakt op een jonge gezelschaps- Liesa. tot groat ongenoegen van haar neef en vereerder Gusitl, wiens jaloezie met den dag groeit. Liesa kan echter nog niet besluitem het vereerenide bezoek aan te nemen zal de scheidinig van haar vaderlaiad niet te moeilijk vallen? Als welkome verrassing biedit haar vader zijn gasten 'n opvoering aan van de opertte „Das Lands des Laehelcis", uitgevoerd onder persoonlijke leiding van den componiist Franz Lahar, waanbij Richard Tautoer de rol van Sou Chong vervult. De operette heeft den volgenden inlhouid; Sou Chong, een Chineesche prins, is van zijn Europeesche reds teruiggekeerd en heeft een blanke echtgenoote meegebracht, die hij ech ter, beducht voor den haat zijner bloedver- wanten, verbergt in een paviljoen in zijn park. Mi, zijn zuster, wordit in het geheim ingewijd, en welidra zijn de beide jonge vrouiwen onaf- scheidelijke vriendinnen. Sou's own, Tschang dringt er inmiddels bij zijn neef op aan, dat hij trouiwen zal en wei met vier vrouwen uit de voomaamste geslach- ten van het rijk. Zoo wil het de wet van het landEerst weigert Sou en bekent hij, dat hij reeds met een blanke vrouiw getrouwd is, door welke bekentenis hij zich den toom van zijn machtigen oom op den hals haalt. Het slot is dan ook, dat hij moet toegeven en zich voegen naar de ouide wetten van zijn land. De arrne blanke vrouw is doodiongelukkig. Heel onverwodhts versohijnt dan Gustl, haar neef en vereerder, en tracht haar te troosten. Zij beramen een gemeenzame vluoht, die ech ter door Sou's wachters verijdeld wordt. Thans echter laat Sou beiden gaan. Hij heeft ingezfien, dat een blanke vrouiw in deze omgeving en onder deze wetten zich niet kan thuisgevoelen en met den typischen glimladh van den Oosterling neemt hij afscheid van haar doch met bloedend hart... Het spel is uit. Applaus weerklinkt van het vermkte publiek. Slechts Liesa is in gepeins verzonken. De operette heeft haar tot niadenken gebracht en haar hesluit be- inv-loed. Zij verklaart den prins, dat zij hem niet voJgen kan naar zijn land. Glimlaohend hoort hij haar woorden aan en neemt afscheid voor altijd. GESMOKKELDE SUIKER. ,,Van bevoegde zijde deelt men ons mede: Waar in Zeeuwsch-Vlaanderen nog herhaal- delijk gesmokkelde Belgische suiker ten ver- koop wordt aangeboden, wordt er de aan- dacht op gevestigd, dat ingevolge art. 8 van de wet van 4 April 1870 stbl. no. 61 ieder, die accijnsgoed, 't welk bij het vervoer met docu ment gedekt moet zijn, koopt, of wel toelaat of opneemt in een aan hem toebehoorende of bij hem in gebruik zijnde fabriek, bergplaats, pand of woning, met de wetenschap, dat het in strrjd met de wet is ingevoerd of vervoerd, wordt gestraft, alsof hijzelf den onWettigen invoer of vervoer had bedreven (d.i. met geld- boete, of met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden). Een handelaar, landbouwer, particulier, of Wie ook, die derhalve suiker koopt, terwijl hrj weet, dat deze gesmokkeld is (in het bijzon- der ten aanzien van suiker zal ait gemakke- lijk zijn aan te toonen uit het bedrag van de bedongen prijs en de omstandigheden, waar- onder is gekocht) valt onder deze strafbepa- ling, ook al is het slechts een geringe hoe- veelheid". Verschenen is het rapport over het 20e zangersfeest der Chr. Zangvereenigingen, aan- gesloten bij den Ring Zeeland" op Donder- dag 10 Mei j.l. te Kapelle gehouden. De jury voor dit zangersfeest bestond uit de heeren F. Pijlman te Amsterdam en 'H. W. de Wolff te Rotterdam. Wij ontleenen aan dit rapport over de vereenigingen die uit Oosteltjk Z.- Vlaanderen daaraan deelnamen lste afdeeling, „Asaf", Axel: F. Pijlman. H. W. de Wolff. Rubrieken Zuiverheid Rhythmiek Uitspraak Klankgehalte Nuanceering Opvatting Samenzang Totaal 235 punten, le prijs en overgang naar Uitmuntendheid A. Verplicht nummer: J. P. Sweelinck, Psalm 9 (B.M. 529). Vrij nummer: J. P. Sweelinck, Psalm 90 (B.M. 530). Verplicht nummer: Mooie prestatie. Het be- gintempo had wat meer „opgewekt" kunnen zijn. Mooie en goed verzorgde koorklank, vooral ook bij de tenoren. Enkele gedeelten doen nog wat ,,schoolsch" aan, doch ove- rigens vlotten alle inzetten o.m. zeer goed. Hier en daar kan het wat door- zichtiger. De achtste-noot passage's kun nen nog leniger. De ,,fis" der alten (3e maat voor het slot) was niet duidelijk genoeg. Vrij nummer: Niet zoo goed als 't vorige, echter toch verdienstelijk gezongen. Bij C was het iets onzuiver. Wat meer overtuiging bij de zangers is in dit werk nog wel mogelijk. Een halve toon gezakt. 2e afdeeling, ,,Zingt den Heere een nieuw lied", Zaamslag: F. Pijlman. Verpl. Vrij Verpl. Vrg No. No. No. No. 9 8 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 ben tegenover de andere lettergrepen. Ons „weenen" klonk zeer goed. Klank en voor- dracht als geheel te prijzen. Tenorklank kan voomamer. 't Slot kan uitbundiger. Een halve toon gezakt. Excelsior", Ter Neuzen: F. Pijlman. H. W. de Wolff. Rubrieken Zuiverheid Rhythmiek Uitspraak Klankgehalte Nuanceering Opvatting Samenzang Totaal 220 Verpl. Vrij Verpl. Vrij No. No. No. No. 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 le prijs en overgang punten, naar de le afdeeling. Verplicht nummer: J. W. Francke, Opstan- ding (B.M. 239). Vrij nummer: P. Martin Zijderlaan, Avond aan Zee. Verplicht nummer: Men zingt dit verplichte eenvoudige nummer goed, beschaafd, zelfs verdienstelijk. Er zijn echter lichte onderlinge zwevingen. „Doe ons" kan meer teeder worden gezongen. De klank zal bij voortgezette culti- veering in waarde winnen. Men eindigde goed op toon. Vrij nummer: Een meer eischende compo- sitie. Alle klippen werden niet ontzeild. Men moet de noten hun waarde geven. De halve toon op „moe" werd niet voldoende uitgezon- gen. De nuanceering kon ook beter, b.v. bij 6/8, het „mp" was niet zacht genoeg. Rhyth- misch was de 2de balk op biz. 2 onduidelijk. Van af tempo I zong men een halve toon te laag. De ,,fes" der bassen in de maat voor het slot was een „f". 3e afdeeling, Ter Neuzensch Chr. Mannen- koor: F. Pijlman. H. W. de Wolff. Verpl. Vrij Verpl. Vrij Rubrieken No. No. No. No. Zuiverheid 6 7 7 8 Rhythmiek 6 6 7 7 Uitspraak 7 7 6 6 Klankgehalte 6 6 6 6 Nuanceering 6 6 7 7 Opvatting 6 7 6 7 Samenzang 6 7 6 7 H. W. de Wolff. Verpl. Vrij Verpl. Vrij No. No. No. No. 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 punten, le prijs en overgang Rubrieken: Zuiverheid Rhythmiek Uitspraak Klankgehalte Nuanceering Opvatting Samenzang Totaal 227 naar le afdeeling. Verplicht nummer: Joh. H. Caro, God is mijn Rots, mijn Deel, mijn Hoop (B.M. 531) Vrij nummer: Jac. Bonset, Jeruzalem (B.M. 409). IVerplicht nummer: Chromatische uitgan- gen niet altijd geheel in orde. Het „ff" "werd wat te voorzichtig genomen, dat viel op. De 2e balk gaf gelegenheid voor meer expressie dat we nu misten. Bij „mij geheel" klonken de mannenstemmen iets te sterk. Op bl. 2 bij „mijn Deel" bracht de alt niet de gevraagde expressie. Het „slaat" klonk wat open. „Hoop" ook op lste kwart (3e balk) ruim doorzingen. Het woord „rots" kan voor de laatste maal ook wat steviger zijn. Overigens was de klank beschaafd, goed verzorgd en mag het nummer verdienstelijk uitgevoerd heeten. In dit num mer zakte men een halve toon. Vrij nummer: Ook nu weer Wat te voor zichtig bij sterkere gedeelten. Een der sopra- nen wil wat vlugger dan de anderen. Meer zelfbeheerschingBij „gebouwd" hadden we een beter crescendo vertvacht. Bij ,,de stad van God" was het laatste woord niet zoo krachtig als verlangd Werd. "Het woordje klonk" klonk nu juist wat mat, ,,val" wat onbestemd. De inzet van Jeruzalem" had meer gelijk moe ten z(jn. Het „za" kan wat minder klank heb Totaal 182 punten, 2e prijs. Verplicht nummer: Leo Mens, Avondlied (B.M. 412). Vr^j nummer: G. F. Handel, Gebed. Verplicht nummer: Bij „Boven" waren de le bassen niet zuiver van toon. ,,Wand'len" klinkt ook onbestemd. De slot-lettergrepen moeten meer beheerscht gezongen worden. Een goede spreekstem beinvloedt den zang- toon. Het geheel was mat van klank, en Wat weinig nuanceering, dat vooral bij een man- nenkoor een eerste vereischte is. De tenoren moeten meer met de falset-stem (kopstem) zingen. „Opgedragen" was te geforceerd. De chromatiek bij „blij aanschouwen" was niet duidelijk. Als regel was de koorzang te zwaar en niet soepel. Een halve toon te laag geein- digd- Vrij nummer: De inzet was niet gelijk. Portamento's (hier draaien naar hooger of lagen afstanden) moet men vermijden. Dit kwam o.m. voor bij ,,U heden". Ook werden er willekeurige rusten gemaakt als bij een koraal wel gebruikelijk is. Hier waren derge- lijke rusten misplaatst. Men moet meer v66r in den mond zingen. Met het aanwezige ma- teriaal is bij ernstige studie wel iets goeds te bereiken. Bromstemmen studeeren! Ernstig ongeluk. Een zeer ernstig auto-ongeluk had Zater- dagavond plaats op het wegvak Tweede Ver- korting—Kijkuit. Een vrachtwagen van de jsj y nDe Hoop" uit Ter Neuzen, komende uit de richting Hulst en bestuurd door den 23-jarigen chauffeur v. d. P. geraakte door nog niet opgehelderde oorzaak het spoor bijs- ter en kwam in botsir.g met eenige langs den ,._g staande boom en, waarna het voertuig over den kop sloeg met het noodlottig gevolg dat v. d. P. onder hetzelve terecht en bekneld raakte Het duurde eenigen tijd eer de jonge man uit zijn netelige positie veriest kon worden. Deerlijk lichamelijk en aan het gelaat ge- kwetst is hij per auto-brancard van het zie- huis te Ter Neuzen daarheen vervoerd. Gevaar voor zijn leven bestaat naar wij ver- namen gelukkig niet. Driemanschap. Het traditfcneele „klein festival" had dit jaar voor het eerst plaats te Axel, waar de harmonie Concordia" de honneurs als gast- vrouWe waamam. Na een muzikale wandeling door eenige straten der stad gemaakt te hebben werd te ure achtereenvolgens geconcerteerd door „Ooncordia", „Elk naar zijn krachten" en „De Volharding". Naar de mate hunner krachten werden op zeer verdienstelijke Wijze de beste nummers van het repertoire uitgevoerd. Vooral het muziekgezelschap van Hoek on der leiding van den heer A. I. B. Schirris, maakte met het oog op zijn gering aantal leden weer een goeden indruk. Het vlotte tempo van de opgewekte muziek van dit korps deed zeer aangenaam aan. Onder leiding van den directeur van „Con- cordia", den heer J. E. Blansaart, werden op verdienstelijke wijze een tweetal ensemble- marschen uitgevoerd. De besturen werden op de bovenzaal van „Het Gulden Vlies" verwelkomd. In vele tuinen onitdeikt men dat onder de uitgeplante dbalia's een groot gedeelt tot vei- rOtting is overgegaian. Door somimigen wordt ibeweerd dat hieraan de vorst niet vreemd is. Tevens is van vele pruimensoorten een sledhte oogst te venwabhten. A rbeidsbemiddeling Op Zaterdag 9 Juni 1.1. stonden altoier bij den agent der arbeidsbemiddeling en werk- loosheidsrverzekering als werkzoekenden inge- sChrerven 41 personen, waarvan geheel werk- loos 31 personen. Gevonden voorwerpen. Bij den gemeente-veldwachter J. van Wes- tenbrugge zijn als gevonden gedeponeerd' Een ring met lipsleutels; een regenjas. Rechthebbeniden vervoegen zich aldaar. Ontslag-aanvrage Door den heer E. J. Michielsen, sedert 1908 hoofd der openbare school A alhier, is, we gens het bereiken van den pensioengerechtig- den leeftijd met ingang van 1 October a.s ontslag gevraagd. Bij zijn aftreden heeft de aanvrager ruim 26 jaar aan het hoofd dezer school gestaan, terwijl hij ruim 45 jaar bij het openbaar on- derwijs is werkzaam geweest. Officieele plechtigheid Den 25sten Juni e.k. des namiddags om twee uur zal de officieele plechtigheid der in gebruikneming van het nieuwe stadhuis plaats hebben. Alsdan zal door den Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland en verdere autoriteiten de inhuldiging geschieden. Het ongeval te Driekwart. In den toestand van den directeur der ge- meentelijke arbeidsbeurs, den heer J. Stout- hamer, die verleden week tengevolge eener botsing met een auto te Driekwart zware kwetsuren opliep, is een gunstige verbetering ingetreden. Liet het zich aanvankelijk aanzien, dat het geval een ongelukkig verloop zou hebben, thans bestaat het vooruitzicht, dat hij de zware verwondingen nog te boven zal komen. Men deelt ons mede, dat het bewustzijn van den patient, die thans in het ziekenhuis te Sluiskil verpleegd wordt, is teruggekeerd en de gevoelszenuwen weder beginnen te func- tioneeren, welke reactie wijst op het Werken der hersenen. Wel zijn de arm- en beenfracturen van zeer gecompliceerden aard, doch het krachtige ge- stel van den patient zou het mogelijk maken deze toch te boven te komen. De eerste jammerklacht. Nu de eerste slachtoffers gevallen zijn, komen de jerimiades los. Oude Sassenaren, wier geslachtsnamen reeds decennien lang in onze geboorteregisters staan ingeschreven beginnen thans hun misnoegen te uiten over het offer aan Chronos gebracht. Voor wien het oude bestaande als een familie- bezit gejdt, moet het pijnlijk zijn te zien, te gronde gaan, iets, dat jaren lang als inherent bezit van de geboorteplaats gegolden heeft. Een monument als offer zien vallen ter wille van modeme opvattingen moet grievend zijn in de oogen dergenen, die met hart en ziel van kindsbeen aan daarmede opgegroeid en oud geworden zijn. Ik kan me best indenken in den gemoeds- toestand dier oude stafdragers van onze locale tradities. Wanneer de bijl gelegd wordt aan de Wor- tels van den ouden boom, waaronder men als kind gespeeld heeft, in Welks schaduw een jeugd versleten is, onder welks gebladerte veel liefs genoten, veel strijds gestreden en veel leeds geleden is, doet elke slag van het vemietigingswapen het hart bloeden en een gevoel van bitterheid ontwaken tegen den on- meedoogenden hakker, die met elken houw een stuk leven van het eigen leven te niet doet gaan. Men moet eerbied hebben voor degenen, die zich daarover durven beklagen, men moest zich tweemaal bedenken, voor men de hand uitstak naar iets, wat tijd en traditie tot hei- lig bezit gemaakt hebben. Maar zoo gaat het nu eenmaal in onze modeme wereld. Wie heeft er nog eerbied voor het oude, vooral als dat oude niet een stuk van zijn eigen leven insluit. Hoe, zal men mij tegenwerpen, zijn er dan geen oude Sassenaren meer in onze gemeente, die zich op de bres stellen om hetgeen zij ge- togen en geplogen hebben te verdedigen en voor ondergang te behoeden. Spreek mij nog van oude Sassenaren! Hun getal begint bedenkelijk te slinken. In onzen raad kan men ze gemakkelijk op drie vingers natellen. In twintig jaren tijds is de Sassohe bevol- king voor minstens tWee derden vervreemd door het binnenstroomen van elementen uit andere plaatsen, voor een deel uit Belgie een kleiner aantal uit meer afgelegen landen. Dat het vreemde deel der bevolking zich weinig om het oude uiterlijk der plaats be kommert is een zaak, die voor de hand ligt. Zij heeft niet met het oude geleefd, heeft zich niet ontwikkeld als een stuk, deel uitma- kende van hetgeen er was en er nog over is Wat zou hen aansporen op te komen voor iets, waarmee zij niet vereenzelvigd zijn. Alleen bij hen, die zioh na lange jaren wonens in de plaats daarmee samengegroeid gevoelen, bestaat er nog zoo iets als een pie- teitsgevoel voor zijn oude overleveringen. Maar het modeme leven, en niet het minst het modeme verkeer verlevendigen den drang naar opruiming van alles, wat men meent in den weg te zien staan. Zoo ging het elders, zoo gaat het ook hier Ik zie in de toekomst onze oude lindelaan ten offer vallen aan het modemisme. Niet dat ik mij daarover verheugen zou veel minder er toe zou aansporen. Integendeel, wanneer het in mijn macht lag iets te verhoeden, zou ik mijn veto uitspreken over iederen aanslag op hetgeen nog op de plaats een stempel van schoonheid en oude overlevering drukt. Maar toch zou ik ter wille van meerdere veiligheid een beroep willen doen op het ge- zond verstand van degenen, die meer dan iemand, het genot, dier oude boomenrij op prijs stellen, door n.l. zich de kleine opoffe ring te getroosten over te gaan tot opruiming van kelderlulken, struikelblokken en andere hindemissen, dusdoende het mogelijk maken den verkeersweg meer veiligheid voor den voetganger te geven. Op die wijze slechts kan behouden blijven wat anders onvermijdelijk tot noodzakelijk heid zal dwingen. Nog is Polen niet verloren, wanneer slechts de goede wil voorzit om te redden wat an ders dreigt verloren te gaan. We lezen in den K.R.O.-gids, dat op 15 Juni a.s. tusschen 4 en 5 uur zullen optreden onze dorpsgenooten de heer en mevrouW Jos. Moerdijkvan der Swalm, zoodat Zeeuwsch- Vlaanderen weer eens kan genieten, nu echter in de huiskamers, van de gaven van deze kunstenaars op het gebied van zang en piano, zooals wij dit in de concertzalen bij hun herhaaldelijk opluisteren van de ver- schillende concerten gewoon zijn. ding, zoowel richting Hulst als richting Hol land. Een belangrijke verbetering dus, vooral voor de pakketpost, die vroeger reeds den avond te voren ter post bezorgd moest zijn. Afbraak noodbrug. De militaire pontocuniers zijn druk beizig met de afbraak van de vaste gedeelten der nood brug welke het verkeer bemoeilijkte. Daar de ophaalbrug goed voldoet, kan de noodbrug verdwijnen. Drie knapen in het kanaal. Het goede weder lokt jong en oud naar het frissche nat. Zoo was de tienjarige Pierre van Eyoke zich aan 't vermaken aan den oeiver van het kanaal, toen hij plotseling het evenwicht verloor. Gelukkig had hij sledhts water tot aan het middel en gelukte het hem op het droge te koanen. Een weinig later duiwde de elfjarige Ingels aan een ponton, gelegen in de Oude Vaart. Hij viel in het slijik en zijn vriend Buyok snelde hem ter hulp, maar hij bleef ook vastzittien. Het gelukte Ingels zich aan de ponton vast te houden en Buyck uit den madder te trekken. Een dezer nachten geraakte, meldt de Midd. Crt., door een defect in de electrische leiding, de melkmaehine van den heer C. onder stroom. Gelukkig bevonden zich in den stal slechts twee stieren die, in aanraking met de machine, door den electrischen stroom on- middellijk werden gedood. Indien dit een maand vroeger gebeurd was, zou de ramp niet te overzien zijn geweest, daar toen 21 beste mekkoeien in den stal waren onderge- bracht. Het is met dat al voor den eigenaar toch reeds een leelijke schadepost, daar de beide stieren, stamboekdieren, tegen derge- lijke ongelukken niet verzekerd zijn. Donderdag vergaderde de motorclub Z.- Vlaanderen te IJzendijke. Het doel was te ko men tot aansluiting bij W. Z.-Vlaanderen. Het oordeel der vergadering was, dat het beter zou zijn voor Oost- en West Z.-Vlaanderen 66n vereeniging te stichten in plaats van twee. Bij eventueele toetreding van West Z.-Vlaan deren kunnen een viertal bestuursplaatsen door W. Z.-Vlaanderen ingenomen worden. Enkelen gaven zich als lid op. ROODE TULP EN N.S.B.-INSIGNE. De kantonrechter te Zutphen deed uitspraak in de zaak tegen een winkelier te Zutphen, die op 1 Mei j.l. tijdens een openbare verga dering een roode tulp in het knoopsgat had gedragen. De kantonrechter veroordeelde verdachte tot f 10 boete of 10 d. h., bij welk vonnis o.m. als overweging gold dat verdachte behoorde tot de O.S.P. en een op den voorgrond tredend lid dezer partij is. Bovendien heeft verdachte toegegeven dat die tulp door hem werd ge dragen, omdat het 1 Mei en dus de roode dag was. De kantonrechter te Roermond heeft schrif- telijk vonnis geveld in de zaak tegen den in- specteur van den N.S.B., B. te Roermond, die onlangs terecht stopd. wegens het dragen van het N.S.B.-insigne ter"pitting van de recht- bank te Roermond. De kantonrechter oordeelde het ten laste gelegde bewezen, doch niet vallende onder de strafbepalingen van het nieuwe artikel 435a van het wetboek van strafrecht, daar het in- signe bescheiden in vorm, kleur en afmeting is en niet opzichtig genoemd mag worden De zienswijze van den ambtenaar van het O. M. als zou het kenmerk van opzichtigheid bepaald worden door de omstandigheid waar onder het insigne gedragen is, deelt de kan tonrechter niet, omdat de al of niet opzich tigheid van een onderscheidingsteeken moet beoordeeld worden naar de uiterlijke kenteeke- nen van het insigne zelf. Het vonnis luidde dan ook ontslag van rechtsvervolging. Wordt uit deze rechtspraak nu maar eens wijs, merkt „De Z." op. Gelukkig, dat de Hooge Raad in laatste instantie hierover te beslissen zal hebben, zoodat een uniforme zienswijze wel tot stand zal komen. UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Nederl. Voetbalbond. Kampioenschap van Nederland. KFCHeracles 0—1 AjaxWillem II 5—0 KFC 6 4 1 1 13—3 9 Ajax 6 3 2 1 17—5 8 Willem II 5 2 1 1 10—14 5 Heracles 6 2 4 8—18 4 Velocitas 5 1 4 6—14 2 AFDEELING IV. Promotiecompetdtie 2e klasse. TegelenDe Baronie Juliana 4 3 1 Middelburg 4 2 1 Tegelen 5 2 1 De Baronie 5 1 74 1 9—8 2 11—9 4 12—18 1—1 7 5 5 1 Dezer dagen begaf zekere vrouw R. zich in een winkel van den winkelier H. alhier, ten einde eenige boodschappen te doen. Na- dat zij den winkel had verlaten en op weg naar huis was, bemerkte zij dat haar porte- monnaie die een zeer belangrijk bedrag aan geld inhield, "was verdwenen en verkeerde zij in de meening, dat de portemonnaie was ach- tergebleven op de toonbank in den winkel. Daar gekomen zijnde werd een onderzoek in- gesteld, evenwel zonder resultaat. Bij de po litie is thans aangifte gedaan. Post verzend in g. De poging in het werk gesteld om gedaan te krijgen, dat van hieruit rechtstreeks ver- zonden mag worden heeft succes gehad. De poststukken bestemd voor Holland moeten thans niet meer verzonden worden van het kantoor des morgens om circa 7 uur; de laat ste buslichting voor richting Holland heeft nu plaats om 8.30 uur des morgens en de ver- schillende poststukken gaan met de boot naar Hansweert mee om circa 9 uur. De laatste buslichting voor richting Hulst blijft 7.15 des morgens. 's Morgens heeft een pakketverzen- ding plaats om 8.40 uur richting Holland en om 7.15 uur richting Hulst. De laatste bus lichting voor alle richtingen heeft plaats om 17.35 uur. Dan is er ook een pakketverzen- Promotiecompetitie 3e klasse. HKIDe Zeeuwen 21 Zeelandia 5 3 2 108 6 OKI 5 3 2 910 6 De Zeeuwen 5 2 12 116 5 Axel 5 113 612 3 DE WEDSTRIJDEN. Kampioenschap van Nederland. KFCHeracles 0I. Hoe snel er een totale wijziging in de rang- lijsit kan kamen is Zonidag weer bewezen en is er plotselinig weer spanning gekomen in deze wedistrijden am het kampioenschap. Er zullen maar heel hieel weinigen in den lande zijn geweest die een cxverwinning van Heracles zouden bebiben durven voorspellen en todh heeft Heracles een welverdienide overwimning op de tihuis-spelende Koogers belhaald. KFC had reedts van den aamvang te doen met een fanatiek spelenden tegenstander en de druk op het KFC-doel in de eerste 15 minuten werd slechts met moeite door de verdedigers af- gewend. Meermalen ontkwam het doel van KFC op het laatste oogenblik aan een door- boring en was het beslissenid schot van He racles beter geweest dan zou KFC met groo- tere cijfers hebben verloren. De rust ging in met blanken stand en in de tweede helft scoorde Heracles, hoewel zij de overwinning volkomen verdiende, nog bij geluk het eenige en besliissenide doelpunt, want de van den vleugel voorgezette bal was ook als voorzet bedoeld doch belamdde hoog buiten het bereak van den doelman in het net. KFC staat thans slechts een punt boven Ajax en er zijn nog twee wedstrijden te spelen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 2