ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN I CkDoorziffen No. 9155 MAANDAG 11 JUNI 1934 74e Jaargang Binnenland Feuilleton Buifenland TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnec Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot buitemland alleen bfl vooruitbetaling. Citgeefster: Firma F. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADl EKTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE KONINGIN EN DE PRINSES IN FRIESLAND. Een gastheer, die aan het hooien was. Over bet beizoek, dat H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana Vrijdag aan Fries- iand habben gebracht, wondt nog bet volgende genfeM: Bij de ontginning te Olidebamer, tijdens een beewek aan de boerderij van den heer Van der Meulen, kwam bet officieuze karaikter van ddt Friesche uitstapje der Koninklijke gasten wel zeer sterk tot uiting. De tooer bleek van de komst van het Hooge Beaoek bioegenaamd niet op de hoogte te zijn. Hij was dmk bezig van het mooie weer gebruik te maken door met man en macht te hooien. Niettemin werd dit werk, hoe belangrijk ook, vanzelf- Bprekend in den steek geiaten en maakte de gastiheer zieb aanstonds gereed alles aan zijn Gasten te laten zien. Onder leiding van den heer Van der Meulen en zijn vrouw weflden het geheele bedrijf en de ontginning, die voor de boerderij is gelegen, bezichtigd. Nadat de Vorstinnen een klein uur op de boerderij hadden vertoefd, werd naar Heeren- veen gereden. Hier weld buitengewoon druk gevlagd, en bestond, evenals trouiwens in Wol- vega, groot entbousiasme onder de bevolking. Zoo spontaan was de hulde, door de inwonen- den van Heerenveen gebracht, dat H. M. de Koningin, hierover haar bjjzondere ingeno- memheid aan den burgeimeester betuigde. Op twee pdoatsen werden den Hooge Gasten in het Friesche Haagje bloemen aangeiboden. Z66 moeilijk ging het zich aan dit huldebe- toon te onttrekken dat men later dan op den vajstgesitelden tijd aan het station aankwam om zioh naar de prorvinciale hoofdistad te be- geven. En aangezien de Staatsspoor prompt pleegt te rijden, was de trein van 10.20 uur reeds vertrokken. Spoedig was echlter een extra itrein gereed gemaakt en te 10.35 vertmkken de foeidte Vorstinnen, luide door de samemge- stpoomde bevolking toegejuicht, naar Leeu- wanden. Toeh men om ruim 11 uur in deze stad aan- itwara, was de burgeuieesiter Jhr. Mr. E. J. van Beyma ter begroeting op het station aan- wezdg. In het bijzonder de Prinses had hier geiweldige ovaties in cntvangst te nemen, niet alleen op het perron, doch eerst recht toen het gezelsohap, dat behalve de beide Vorsitin- nem bestond uit een bweetal hofdames en een kamenheer, buiten het stationsgebouiw trad. Spontaan zong de menigte hier het Wilhei- mius. Te voet begaven de Hooge Gasten Zich daarop naar de veemarkt. Alles werd hier in oogensohouw genomen, en omtrent tal van bij- zonderbeuen werden door de Vorstinnen in- lichtingen gevraagd. Nog grooter dan voor het station was hier de belangstelling, en waar de Markt slechts ten deele was afgezet stonden de beide Hooge Bezoekisters hier .letterlijk teanidden van het Friesche volk, dat niet naliet op geestdriftige wijize van zijn ingenomenheid over dilt onver- wachts bezoek te getuigen. Nadat men ongeveer een half uur hier had vertoefd, reden de auto's voor en werd naar het Bofplein gereden. In de straten die het geizielschap passeerde, hing van huis tot huds de national© driekleur en overal stonden de in- woners (die soholieren hadden vrijaf gekregen) dicht aaneen om de Gasten te verwelkomen. Ten paleiize van den Commissaris der Ko ningin ontvinig H. M. de Konmgin in audien- tie den beer ir. Qosterbaan. voorzitter der Friesohe MaEit'sdha.ppij van Landlbouw te Tjuimmarum en den beer Eriks, voorzitter der Kaaner van Koophanidel en Falbrieken in Friesland, te Leeuwarden. In de namiddag-uren maakten de Hooge BeaoekSters per auto een tocht door het Westelijik gedeelte van de provincie. Men bagaf zich allereerst naar Franeker, waar in het bijzonider de drukte rend het stadhuis, op het bordes het gameentebestuur stand opge- steld, geweldig groot was. Ook hier groote geestdrift onider de bevolking, evenals te Har- door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 17) (Vervolg.) „Dat zouiden wij alien!" riep Donaldson, terwijl hij zijn glas vulde. ,,Heeren, dit glas op die geizonidheid van ons aanizienlijk en hoog- geeerd lid, koning Pedro van Livadia en mage het hem gegeven zyn, spoediig den ,troon te beosetten, welke hem door gewetenlooze schur- ken is ontnomen". Een koor van ,,bravo's" volgde op deee toast; want indien het Pedro al niet had mo- gen gelukken, de algemeene sympathie der clulbgemooten te winnen, toch betooniden de leden unaniem, die prijzenswaardige eerhied en onderscheiding aan het koningischap, dat onveranderlijk wordt aangetroffen bij sport- liefihebbers. Markies Da Freitas beantiwoordde de toast met die gemakkelijke en beschaafd'e hoffe- lijklheid, welke al zijn manieren kenschetste. „Ik kan u de verzeikering geven, heeren, dat onder de vele aangename indrukken, welke de ballingschap van Zijne Majesteit heibben verldcht en veraangenaamid er geen is, waarop hij met meer genoegen zal terug- zien, dan op zijn lidmaatsohap van de Cos mopolitan-Club. 'Het is de vurige hoop van Z^jne Majesteit, en ik ben zoo vrij er bij te lingen, welke haven tegen halfdrie werd be- reikt. Hier reden de Gasten, na door den burge meester, den heer A. E. Hannetma, te zijn ver- welkomd, onider het gejuich van de bevolking langs de Noorder- en de Zuiderhaven, om daarop in de riohting van Makkum Haar tocht voort te zetten. Over den afisluitdijk werd naar Schagen gereden, waar in den salon-slaapwagen werd avemacht. Zaterdagmorgen werd per auto naar den Wieringenmeerpolder vertrokken. Reeds ge- ruimen tijd voor het vertrek hadiden tal van imwoners van Schagen en omgeving zich in de buurt van het station verzameld, om de Koningin en de Prinses bij het vertrek toe te juiohen. Toen de Hooge Bezoekers voor het station verschenen, werd spontaan het Wil- helmus geizcngen. De Koningin en Prinses iwerden op Haar tocht naar den Wieringer- meerpolder, behalve door klein gevolg, ver- gezeld door den direoteur-generaal del Zui- derzeewrken, ir. V. J. P. de Blocq van Kuf- feler en den directeur van den Wieringer- meerpolder, ir. S. Schmeding. Via Kolhoven reed het gezelschap naar den Wieringermeer- polder. Bij den inigang van den Wieringeimeer werd 'halt gelhouden en zag het Koninklijk gezel schap het nieuwe Hollandsche getoied voor zich liggen. Een bezoek werd gebracht aan een complex proefvelden op het bedrijf van den bedrijfsboer L,uth. Het zomersche weer droeg er het zijne toe bij, dat de polder een schitterenden aianblik opleverde. Landbouw- producten lagen in groote hoopen opgesta- peld. Het koren glansde in het zonlicht, en het groen der aardappelplanten kwam mooi boven den gronid. Na bezichtiging van het bedrijf, vertrok het gezelschap naar Middenmeer en vervolgens naar de Terp, waar men een overzicht had van het terrein, waarop het dorp Wieringer- werf zal worden gelbouwd. Daarop volgde een bezoek aan Sloobdorp, waar het gebouw van Maatschappelijk Werk en landibouwwoningen werden bezichtigd. In de Koningin Emma-hoove, een mooi groot, geheel wit gebouiw met een rieten dak, werd een tentoonstelling bekeken, waarin door marquettes en kaarten een overzicht wordt gegeven van den plattelandsboerderij- bouw, de onbzilting, het bodemikarakter enz. De bedoeling is deze expositie parmanent te doen zijn. Hier was alles te zien wat op het in cultuur brengen van den Wieringermeer betrekking heeft. Vervolgens werd de terug- tocht naar Schagen aanvaard, vanwaar de Koninklijke trein om 1.15 uur naar de Resi- d en tie is vertrokken. VERZWEGEN VERMOGEN EN INKOMEN. Naar men vemeemt, bedraagtt het totale ibedrag van de in Nederland verawegen en thans opgegeven vermogens: over 1931/32 484 millioen; over 1932/33 398 millioen; over 1933/34 351 millioen. De bedragen van de verzwegen inkomsten luiden: over 1931/32, 26 millioen; over 1932/33, 25 millioen; over 1933/34, 20 millioen. Het totale bedrag van de hierop ingestelde navorderingien, welke, dus de sohatkist direct ten goede komen bedraagt 10% millioen. MAAIEN VAN TARVVE MET DE HAND? In een te Roosendaal gehouden vergadering met vertegemwoordiigers van N.C.B. en Noord- Bralbantsche Christ. Boeren en Tuinldersbond, heeft de commissie tot voorhereiiding van werkrverruiming in Westelijk Noord-Brabant de mogelijikheid besproken van heit maaien met de hand voor den a.s. oogst. In het bij zonder heeft men op het oog de tanwe. Op deze wijize hoopt men de werkgelegenheid in het landibouiwibedrijf te kunnen vergrooten. De commissie besloot in samenwerking met beide bovengenoemde organisaties stappen te doen teneinde de regeering te bewegen een sulbsidie voor dit doel beschikbaar te stellen, opdat de boeren van het maaien met de hand geen nadeel ondervinden. Het ligt echter niet in de bedoeling te trachten de regeering te bewegen tat het uitvaardigen van een bindend voorschrift in dozen. Vertrouwd wordit, dat de landbouwers hun medewerking aan het ge- stelde doel niet zullen onthouden. voegen, ook van mij, dat wij in gelukkiger en hopelijk niet ver verwijderde dagen, wanneer ons ziwaar beproefd land zal ge- zuiverd zijn van zijn verraders en verdruk- kers, de gelegenheid zullen hebiben u ook onze gasbvrijihedd aan te bieden in ruil voor de heerlijke en bartelijke gastvrijheid welke ons in zoo edelmoedige mate in Engeland is geschoniken. Ik kan er nog slechts bijvoe- gen, dat geen bezoekers in Livadia meer wel- kom zullen zijn, dan onze vrienden, leden van de Cosmopolitan-Club". Er brauk een hartelijk salvo van applaus los, want hot idee van te zijner tijd de persoon- lijke gast van een regeerenid vorst te kunnen zijn, maakte veel inidruk op de cluibleden. „Ik hoop, dat hij het meant", fluisterde „Doggy" Donaldson Tony in het oor; „ik zou dat land wel eens willen leeren ketinen". Nadat hij zich verzekerd had van den goe- den indruk, welken hij had gemaakt, keek markies Da Freitas op zijn horloge en ver- klaarde, dat hij moest vertrekken. Tony die helooftd had voor den proefrit hi; Brooklands be lunch en, stood ook op, om been te gaan en ging tegelijk met den markies het vertrek uit en de gang in. Toen zij in de hal kiwamen, werd de deur ploitseling wild opengeiduiwd en kwam een heer, geklead in wandelcostuum en hoogen hoed, die clufo instuiven. Het was een eigenaardig type, dat deed denken aan een gemodemiseerden Don Quichot. Zijn aanmatigenide houdinig en zijn zorgvuldig getailleerd bovenlichaam deden ihem op het eerste gezicht jonger schijnen dan hij was, maar bij nadere beschouwing EEN MERKWAARDIGE BENOEMINGS- KWESTXE. Naar ,,de Residentiebode" vemeemt, heeft de Minister van OndeTwijis aan het besstuur van de bijzondere school aan de Noordpolder- kade te 's Gravenhage opgedragen over te gaan tot benoeming van een gehuwde onder- wrjzeres (met vijf kinideren, waarvan de jong- ste ongeveer een half jaar). De vraag rijst hoe deze handelwijze tevens is te vereenigen met de tegeniwoordig alge- meen heerschende meening, dat de gehuwde vrouw uit de school ve.rjwijderd behoort te blijven, doch in het bijzonider of deze met'hode niet in strrjd is met het beginsel van onze onderwijswetgeving, dat de onderwijzers be- noemld moeten worden door de schoolbestu- ren en niet door den minister daartoe worden aangewezen. UITVOERING VAN DE BEDRIJFSRADEN- WET. Naar het Vad. vemeemt, he'eft de coimmis- sie van advies, bedioeld iu art, 8 der bedrijfs- radeniwet, dezer dagen een belangrijke udt- spraak gedaan. Zij heeft nj. met op een na algemeene stemmen besioten, den Minister van sociale zaken te adviseeren, alvorens over te gaan tot instelling van een bedrijfsraad, eerst verordeniende bevoegdheid aan deze organen toe te kennen. Hiertoe zal wetswij- ziginig noodzakelijk zijn. De eenige tegenstemmer was de vertegen- woordiger van de belangrijkste werkgevers- groep, zoodat niet de conclusie mag worden getrokken dat dit stanidpunt van de commissie van advies door het geheele bedrijfsleven wlordt gedeeld. DOTING VOOR DEN DIENSTPDICHT. Dinsdag a.s. om 2 uur. namiddag, zal in een der grafelijke zalen te 's-Gravenihage, en we! in de z.g.n. Rolzaal (Binnenhof 8) de loting voor den diensibplioht plaats hebben voor de lichting 1936. Tot deze lichting komen in het algemeen te behooren zij, die in 1936 20 jaar oud worden, m.a.w. die in 1916 geboren zijn. Deze jonigelieden moeten zich in Januari 1935 voor den dienstpliCh't laten inschrijven. Dat nu al voor hen geloot wordt, hioudt voomame- lijk verband met de aanmelding voor de vooroefeningen. WETTEDIJKE REGELING AFBETADINGS- OVEREENKOMST. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wets- ontwerp tot wettelijke regeling van de over- eenkomst van koop en verkoop op afibetaling. Het wetsontwerp steunt op de overtuiigdng, dat de tijd is aangebroken om de overeen- komst van koop en verkoop op afbetading bij de wet te regelen. Daarin ligt de aanvaar- ding van het afibetalingsstelsel als maatschap pelijk versohijnsel opgesloten. Het onbwerp drajagt een karakter van een civielreohtelijike regelinig van de afbetalinigs- overeeoikomst. De aangewezen plaats voor deze regeling is het Burgeriijk Wetboek. Het meerendeel der bepalingen is van diwingend redht. IR. MUSSERT TE ROME. De Romeimsche correspondent van de Tijd seint d.d. 8 Juni; 4 Naar wij vememen heefit ir. Mussert in gezelschap van de heeren Van Buren en Oben- dorf een min of meer gelheim bezoek van eenige dagen aan Rome gebracht, waar hij Woensdag j.l. door Mussolini in audientie zou zijn ontvangen. De heer Mussert en zijn gezelschap zijn Vrrjidagavond uit Rome vertrokken. De fascisbische pers heeft zoowel over de audientie als over ihet beizoek van den heer Mussert een volstrekt stilzrwijgen heiwaard. Naar wij vememen zou het bezoek van den heer Mussert ten doel gehad hebiben de offi- cieele Italiaansche sympatthie te winnen voor de N. S. B. in Nederland. In Italiaansche fascistische kringen koestert men n.l. omltremt het karakter der beweging zekere bwijfels, welike door vroegere bezoekers van andere fascistische ridhting zijn gewekt of gevoed. Met name geldt dit het verwijit, dat bepaalde Nederlandsohe fascisten tegen kwam men tot de overtuiging dat de zes knjisjes weldra zouden bereikt zijn. Het meest opmerkelijke was zijn ziohtbare gejaagdlheid. Zijn gelaat was bleek en zijn handen draaiden met zenuwachtige vinger- bewegingen been en weer, als van iemanid, die aan een of andere geestelijke stoornis ten prooi is. Hij kwam redht door de hal naar de por- itiersloge en toen hij Da Freitas bemerkte. keerde hij zidh met een onwillekeurigen uit- roep van verlichting naar hem toe. „0, Ibent u hier booh!" riep hij. „God- dank! Hij brak plotseling af, toen hij Tony op den achtergrond bespeurde, dooh de markies nam hem cnmiddiellijk geiheel in beslag en legde zijn hand op diens sohiouder. „Beste vriend", zei hij op zijn eigenaardigen zaohten toon van meerdere: „daar doe je goed aan, dat je me hier eens kornt opzoeken. Ga meer, dan kunnen wij samen wat praten". Aan den rechiterkant van de hal, was een klein vertrek, dat speciaal als spreekkamer voor de leden wais gereserveerd. Voor de vreemldeling verder een woord had kunnen apreken, had de markies hem over den drem- pel geduwd en de deur achter hem gesloten. Eenige oogenblikken bleef Tony sitaan en staarde naar de plaats waar zij verdiwenen wiaren. Daama nam hij met dien innemen- den kalmen glimlach, welken hem zoo eigen was, zijn sigarettenikoker uit zijn zak en stak langzaam em peinzend een sigaret op. „Men zou bijna geneigd zijn te veronder- stellen", dadht hij, ,,dat Da Freitas mij niet in vertrouwen wilde nemen". de beweging van ir. Mussert gleuit hebben, dat deze zou gehoo rzamen aan maqonndeke invloeden. Naar verluidt zou Mussolini zich jegens den heer Mussert zeer terughoudend getoond hebben. Het zwijgen van de fascistische pers schijmt zulks te bevesitigen. INVOERVERGUNNINGEN VOOR GECONTINGENTEERDE ARTIKEDEN. Het Crisis In- en Uitvoerbureau dealt mede, dat van de door dit bureau uitgegeven toe- wijzimgen voor het verkrijgen van invoer- vergunningen voor gecontingenteerde artike- len, voor zoover deze toewijizingen als verval- datum 1 Juii of 1 Augustus dragen, de gel- digtheidsduur wordt verlengd tot 1 Augustus resp. 1 September a.s. Na deze data komen de betrokken toewij- zingen onider geen beding meer voor verlen- ging in aanmerkinig. Invoerver.gunningen op grond van bovenbe- doelde toewijzingen gedurende de maanden Juli resp. Augustus zullen geldig zijn tot 1 October resp. 1 November, op welke data zij niet meer verlengd kunnen worden. Vergunninigen, die slechts tot 1 Juli geldig zijn, dienen uiterlijik 8 Juli aan bet Crisis In- en Uitvoerbureau te worden toegezonden. Het Crisis In- en Uitvoerbureau zal op desbetref- fende verzoeken beoordeelen of aanleiding be- staat voor verlenging. TAART VOOR DEN HONING. Een delegatie van Belgische en Engelsche banketbakkers, vergezeld van een vertegen- woordiger van den Nederlandschen Midden- stanidisbond, hebben Donderdag in het paleis te Brussel aan Koning Leopold een taart aan- geboden, die op den wedsitrrjd van de Inter nationale Bakkerij tentoonstelling den eersten prij® had verworven. OP ZOEK NAAR EEN VERGEDIJK. Te Geneve is schrijft de N. R. Crt. de toestand verwarder dan ooit, zoo verward als hij slechts zijn kan kort voor een ontwarring. Er is uit den treure gepraat, wat te moeilijker ging, omdat niet in alle delegaties eenstem- migheid heerscht. Er waren twee hoofdkam- pen van beraadslaging. De Engelschen rede- neerden met de Franschen steeds in tegen- woordigheid van Norman Davis, den Ameri- kaan. Tegelijkertrjd zaten Litwinof, Titulesco en Benesj hij elkaar. Dit laatste drietal ver- tegenwoordigde de consequentie voorvechters van defensieve verdragen. Men zegt te Geneve, dat men het reeds eens geWorden zou zijn, doordat Barthou zijn goedkeuring zou hebben gehecht aan bet voorstel van Henderson van Dinsdag, als niet in een korte pauze, die door eenige redactioneele opmerkingen noodzake lijk was geworden, Titulesco eh de Zuidslaaf Barthou hadden aangeklampt om hem er op te wijzen, dat in de resolutie van Henderson de veiligheid niet genoeg tot haar recht kwam. Frankrijk moet tegenwoordig zuinig zijn met zijn vrienden van de Kleine Entente. Barthou heeft daarom gedaan wat eerst niet in zijn bedoeling lag en zijn felle redevoering gehou den, die Henderson's poging om een oplossing te verkrijgen, deed mislukken. Het trok daar- bij zeer de aandacht, dat Barthou eenige woorden van bitteren spot aan de Polen wijd- de. Deze beele bijeenkomst is wel heel ken- merkend voor de nieuwe groepeering die in Europa heeft plaats gevonden. Men Weet nu 'wel, welke mogendheid Bar thou bedoelde toen hij zeide er geen bezwaar tegen te hebben, dat in plaats van den Vol- kenbond, een speciale mogendheid op eigen rekening Duitschland zou trachten te over- reden naar Geneve terug te keeren. Die mogendheid is geen andere dan Frankrijk zelf. Dat is geen inconsequentie van Barthou. Zijn stelling is deze; de Volkenbond mag geen staat naloopen, die om de een of andere incidenteele ontevredenheid den Bond verlaat. Dit immers zou ten gevolge hebben, dat zij, die hun zin niet krijgen, in de verleiding komen hun lid maatsohap op te zeggen, in de verwachting, dat men hem dan tegemoet zal komen om VII. De strategic van Bugg\ Er klonk een tik op de deur. ,,Binnen", riep Tony, die voor den Spiegel stond, bazig zijn das te strikken. De deur gihg open en Guy Oliver kwam de slaapkamer binnen. Hij was in avonidtoilet, hetgeen hem. indien mogelijk, een nog be- zadigder voonkomen gaf. ,;Zoo, Guy, ben je daar?" zei Tony. ,,Ik igaloof, dat ik een ibeetje laat ben. Staat neef Henry al ongeduldig op het haardkleedje te trappelen?" Guy schudide ontkennend. ,,Hij is er no'g niet, maar 't is nog geen vijf minuten over half acht". Hij ginig aan het voetenein.de van het bed zitten. „Hoe ging het bij Brook- lands?" vroeg hij. Tony deed een stap aohteruit en bekeek zijn das met blijikbare volidoening. „Ik heb een prettigen dag gehad", ant- woordde hij. „Ik heb de auto tot honderd dirie en twintig laten loopen en toen is de adhteras gebroken". Guy knikte boos. ,,Je zal je neik niog eens breken", verklaarde hij en i'k denk dat je dan pas tevreden zal zijn". ,,Dat betwijfel ik", zei Tony, „teniminste als ik geen betere staat van dienst heb". Hij deed zijn smoking aan en stak een anjer in zijn knoopsgat. ,,Bovenldieni", vervolgdie hij, ,zou ik er niet veel zin in hebben juist nu te sterven. Ik ge- loof, dat ik kans begin te zien, een beetje goed te doen in de wereld". nti if/ /- Ingez. Med. hem terug te krijgen. Men zou, om den Fran schen term te gebruiken, daarmee een stelsel van chantage mogelijk maken. lets anders echter is het als de eene staat den andere tracht te overreden naar Geneve terug te kee ren. De weerspannige zou dan geen voor- waarden aan den Volkenbond kunnen stellen. Zoo is het verklaarbaar, dat Frankrijk, nadat het zelf te Geneve zich verzet had tegen iedere toenadering, die van den Volkenbond of van de ontwapeningsconferentie uitging, zelf te Berlijn stappen doet om de moeilijkheden hier- door veroorzaakt, weer op te heffen. Louden bljjft nog vrij stug, ondanks het feitr dat het in het laatste etmaal Frankrijk een heel eind tegemoet gekomen is. Deze tege- moetkomendheid gaat echter nog niet verder dan dat men het Vrijdag nog niet eens was. Men sprak van een principieele toenadering van de twee standpunten, maar men zal tot een practisch besluit moeten komen en ware dat reeds bereikt, dan ware het niet noodig geweest de vergadering van het bureau, die het vergelijk formeel moet goedkeuren, voor dat dit aan de algemeene conferentie wordt voorgelegd, Vrijdag van den morgan naar den middag te verplaatsen. Het heet, dat Enge land toch altijd nog staat op een vermelding van den terugkeer van Duitschland als een voorwaarde, niet alleen voor definitieve be- sluiten betreffende de ontwapening, maar ook betreffende de veiligheid, voordat het de in stelling der commissies goedkeurt. Daar Frankrijk juist de besluiten betreffende de veiligheid als een middel van pressie be- schouwt om Duitschland weer naar Geneve te brengen, is de kwestie ook op dit oogenblik niet gemakkelijk op te lossen. Toch staan de partijen niet meer hopeloos ver van elkaar. De zes mogendheden, waartoe Nederland be hoort, die een bemiddelende resolutie wilden indienen, hebben die resolutie nog nader bij- gevrjld, maar hebben haar toch nog voor zich gehouden, omdat zij hopen, dat die bemidde- ling overbodig blijkt. Zij reserveeren haar liever voor het uiterste gevaar van misluk- king. Dit gevaar is op het oogenblik niet zoo groot, dat het wijs van de zes zou zijn hun kruit reeds te verschieten. Het program voor Vrijdag Was nu, dat het bureau 's middags bijeen zou komen voor een vergadering, die dan nog alleen een formeel karakter moet dragen en dat onmiddellijk daama de algemeene commissie, d.w.z. de eigenlijke conferentie, het vergelijk goedkeurt. Men moet echter afwachten of Barthou en Eden het zoo spoedig eens worden. Als er echter nog eenig gezond verstand bij de beide regeeringen, waarvan de beslissing in hoofdzaak afhangt, bestaat, moet men aan- nemen, dat de ontwapeningsconferentie deze week niet sterven zal, maar veeleer op ijs- blokken zal worden gelegd, die uit ailerlei commissies zullen bestaan. Vrij algemeen; heerscht in internationale kringen de opvat- ting, dat Duitschland op den duur niet uit Geneve zal kunnen wegblijven, maar na de jongste verklaring van het D. N. B. mag men aannemen, dat die terugkeer in ieder geval" nog niet in het verschiet is. Van beperking van beWapening zal zoolang geen sprake kun nen zijn. Duitschland zal blijven wapenen al wat de mark d.w.z. het geld van zijn schuld- eischers zou kunnen verdragen, Frankrijk zal daarbij niet ten achter blijven, Engeland? zal zijn luchtvloot versterken. Het zeer be- zorgd doende, maar te Geneve op het oogen blik ook zeer stilzwijgende Italie, zal het zijne doen, de Kleine Entente zal de consequenties trekken uit haar ongerustheid. De omsinge- ling van Duitschland zal haar gang gaan, maar Londen zal de voldoening hebben, dat die in ieder geval niet door den Volkenbond georganiseerd is. Verder schijnt Londen geen bezwaar te hebben tegen deze omsingeling, maar zal het zich veeleer te veiliger voelen naarmate Frankrijk zijn rug breeder maakt De Franschen en Engelschen zrjn het einde- lijk eens geworden. Zij hebben een resolutie opgesteld, Waarvoor wel is waar nog de goed- Guy keek hem wantrouwend aan. ,,Wie was dat meisje, dat bij je aan het ontibijt was?" vroeg hij. ,,Heusch Guy!" zei Tony, ,,je wordt met deei dag cynischer". Hij nam van de toilet- tafel een speld waarmade hij de anjer vasit- maakte. ,,Maar wie is zij?" drong Guy aan. „Een aangenomen nidbt. Haar naam is Isabel Isabel Francis". Er volgde eenige oogenblikken van stil- zjwijgen. Toen maakte Guy eeciigszims iro- msch de opmerking: ,,Aangeizien zij dus ook familie van mij schijnt te zijn, zou je mic- schien wel zoo goed willen zijn, mij te zeggen. waar en wanneer je haar hebt ontmioet". ,,Zeker, met genoegen zelfs", zei Tony onversitoorbaar. ,,Wij hebben elkaar gister- avond ongeveer krwart voor elven in Long Acre ontmioet". ,,Waar?" riep Guy. „Long Acre", herhaalde Tony, ,,'t Is een geiwone verbinidingstraat die op Leicester Square uitkomt". Hij beschouiwde met in- wendig genoegen het gelaat van zijn neef en voegde er toen bij: ,,Zou je nu niet eens kun nen proibeerein, wat minder beschermend te kijiken, anders zie ik waaraohtig geen kans een woord verder te apreken. „Toe vooruit nu", zei Guy. (Wondt vervolgd.j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1