ALGEMEEN KiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN No. 9149 MAANDAG 28 MEI 1934 74e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland I RAADSVERGADERING. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. r"Jai\ Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVEBTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de nltgave. DIT BEAD VEBSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Die Burgemeestet van TER NEUZEN, maakt bekend, dat eene openbare vergadering van den gemeemteraad is belegd op Donderdag 31 Mei 1934, des namriddage 2 uur. Ter Neuzen. den 25 Me. 1934. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. TWEEDE KAMEB. Vergadering van Vrijdag. Hat wetsontwerp betreffende de Indiscihe inkomstenbe lasting wordt aangenomen met 62 tegen 4 stemmen (tegen: Sneevliet en de cammunisten Den heer Drop wordt toegestaan den Minis ter van Waterstaat te interpelleeren over de wijze van uitvoering van de Zuiderzee-steun- wet. De interpellatie zal wprden gehouden op een nader te bepalen dag. De heer Tilanus (c.-h.) vraagt verLof den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- sdhappen te interpelleeren betreffende de scfhrijfwijze der Nederlandsche taal. Hierover zal in een volgen.de vergadering worden be- slast. Aan de orde is het wetsontwerp betreffen de wijiziging van de grenizen van Engiwirden, Sahoterland en Gaasterland. De heer Van Dis (St. Geref.) heeft ver schillenide prinoipieele en practisahe bezwaren tegen dit wetsontwerp. De heer Eingbeek (Herv.-Ger.) vraagt eeniige inlichtingen be- treiffenlde den autobusdienst JoureHeeren- veen. De heer Vliegen (s.-td.) heeft verschil- lende bezwaren tegen den bestaanden toe stand. Het ontwerp behoort, meent laatstgenoemde spr., te worden aangenomen. De heer Van der Heide (s.-d.) is van andere meening dan zijn partijgenoot, die namens de fractie sprak. Ben aannemelijk g eh eel zal hiier niiet worden verkregen. De heer Rutgers van Rozenburg (c.-h.) ge- iooft, dait deze Minister niet met dit wetsont werp ware gekomen, had hij het bij zijn op- treden niet in vergevorderd stadium van voonbereiddng aangetroffen. EEN GEDENKTEEKEN VOOR DE KONINGIN-MOEDER. In de Vrijdagavonid gehouden vergadering van de Vereeniging voor Handel, Nijverihedd en Geaneemtebelangen te 's Gravenhage. heeft de voorzitter, ir. A. E. R. Oollette. medegedeeld, dat H. M. de Koningin het indltiatief der vereeniging voor de oprichting van een gedenkteeken voor H. M. de Konin- gin-Moeder aidaar zeer waardeert. Er is ovenleg gepleegd met den burge meester, die volkomen instemming heeft beitudgd met de plannen der vereeniging, maar deze zaak antuurlijk moet overlaten aan zijn oipvolger. Er zijn ook plannen van vender strekikenden aard in overweging. Het bestuur heeft maohtiging gekregen, om voort te gaan met zijn werk en zijn plan nen uit te wenken. ZWABTE LE1STEN VAN DE N. S. B. ,,Het Volk" ontleent aan de „Politiebode" het orgaan van den Aligemeenien Bond van Rolitiepersoneel, dat tegenwoordig N. S. B.-ers bij overtrelddngen van de motor- en rijwielwet. trachten de politie-mannem te intimideeren door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 11) Vervolg. „Omdat ik je graag ails majn afgezant wilde ■eenemen. In den auto aan de voordeur zit nen jonge dame, die een slaapgelegemhedti ssoekt en demand die goied en zorgzaam is om tear te helpen. Ik weet, dat je vrouw kameTS verhuurt en ofschoon het wel een beetje on- g-ewoon uur is, om een ndeuiwe logeergast te onitvangen, geloof ik, dat als jij meegaat en baar de zaak een beetje hanidig voordraagt en zegt dat zij er mij een groot genoegen mee doet, het wel zal lukken." Hat gelaat van Spalding hleef onbewogen ale van een waspop in een confeetiemagazrjn. „Ik weet zeker, dat mijn vrouw alles zal dioen, wat u vertamgt, mijnheer", verklaarde hij. ,,Als u het mij' ndet kwtalijk neernt, dat ik het zoo zeig, mijniheer, want u staat ver- baizend hoog in haar achting, mijnheer. ,.Is het heusch?" ziei Tony. „Ik vrees dac je een budtengeiwoon listig echtglenoot bent, Spalding." De huisikneoht maaikte een bulging. „Het is mijn gewoonte, mijniheer, haar alleen maar ndeuwtjes te vertellen, die ik gesdhdkit voor haar acht." „Dat is een udtstekende gewoonte", zei Tony ddepzinnig. „Trek nu je jais aan en zet je hjoeid op; dan zuiden wij eens zden, welkie resul- taten jouw systeem heeft." Eenige minuten later redien zij Spalding naaist Jennings naar de Heath. Toen zij den grooten hoofdweg bereikt hadiden sloegcn zy eeniige zijisbraaitjes rechts in en hielden sitii voor een ouderwetsche rij wi'tte huiisjes met srnalle tuintjes er voor. Spalding deed het hek voor hen open, ging door het vertoonen van een lidmaatschaps- kaait van de partij, met de bedreiging dat hun naam op een door die partij aangelegde zwarte ldjst zal worden geplaatst. Toen on- langs een agent een autobezitter verbaliseer- de wegens het plaatsen van zijn auto in een loods, ondanks herhaaJde waarsdhuiwirag, voegde de faseist-autobazititer den ageqf toe, dat hij over een jaar in een oonoentratiekamp gehuisvest zou zijn. Het mummer van den agent schreef hij daarbij op, en hij voegde dezen nog toe, dat er een ziwarte lijst is aan- gelegd, waarop reeds vele namen van agenten voorkomen en waaraan ook de zijne zou wor den toegevoegd. EEN PHIE1PSFABRIEK TE CAECUTTA. Het Handelsblad verneemt uit (foede bron, dat het voomemen bestaat te Calcutta een fabriek van gloeidampen op te richten, daar Engelsch-Indie zoo hooge rechten op den in- voer heeft ingesteld, dat die ongeveer gelijl: zijn aan de helft der waarde van de gloeilam- pen.Aangezien de rechten daardoor te druk- kend worden heeft Philips het bovengenoemd besluit genomen. Reeds is daaraan een begin van uitvoering' gegevem door de reis van den tedhnischen adviseur Prof. Ir. Hesseidrik naar Calcutta, waar hij, inmidldels aangekomen, de noodige voorbereiddngen zal treffen tot het oprichiten der fabriek. VESTIGINGS1 EBDBAG MET BELGIe. Versehenen is het verslag van de commis- sie van rapporteurs inzake het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 20 Februard 1933 te Geneve tusschen Nederland en Belgie ge- sloten vestigings- en arbeidsiverdrag. Biijkens dit versiiag vond de strekking van dit wetsontwerp algemeen instemming. Met name waardeerde men het bewust streven der Nederlamdsche en Belgische regeeringen, voor het internationale verkeer onnoodige hinder- palen uit den weg te rudnien. Enikele leden merkten echter op, dat ver- dragen als het oiiidjerhavige, hoezeer in theorie toejuiching verddenenide, niet in overeenisteim- ming zijn met de huiddge practijk, dat iedler land zooveel mcgelijk vreemde arbeiders pleegt te weren. Daarom zouden zij willen vragen, of het oogenbliik wel goed gekozen is om dit verdrag te beikrachtigen en of het niet te vreezen is, dat de toepassinig van de wet tot regelmig van het verrichten van arbedd door vreemdelingen door dit verdrag bemoei- lijkt zal worden. Verscheddene andere leden meenden naar aanleiddng van ddt bezwaar te moeten verwij- zen naar de mogelijkheid tot bescherming van de mationale arbeidsmarkt en waardoor aldus den Nederlandsohen wetgever de vrijheid voorbdhouden is die maaitregelen ten aamzien van de Nederlandsche arbeidsmarkt te tref fen, wel'ke hij door de tijidsamstandigheder, geboden zal achten. De vraag werd nog gesteld, of in Belgie niet reeds een wet bestaat, krachtens welke buitenlandsche arbeidsikrachten kunnen war den geweerd, en mooht deze wet inderdaad bestaan in welke positie, naar de meaning der regeering, Nederlandsche arbeidskrachten in Belgie na goadlkeurmg van dit verdrag fedtelijk ziuillen verkeeren. INSTELLING VAN EEN VEBKEEBSFONDS. Blijikens haiar versiiag over het bovenge- noemde wetsontwerp zou de vaste commis- sie voor openbare werkien, verkeers- en waterstaatsaanigelegenhedlen uit de Tweede Kamer gaame alsnog van de regeering ver- nemen, of het in de bedoelfing ligt, uit het Verkeersfonds aan de lagere publiekrechte- lijke liohaimen ook udtkeeringen te dioen, ver- him voor op het tuinpaadje en ontsloot de deur met zijn huissleutel. Er brandlde een kledn lichtje in het portaal. ,,Als u hder even wilt waohten", zei hij ter- wijl hij een deur aan de rechiterhand open- hielld, ,,dan zai ik naar boven gaan en mijn vrouw zeggen, dat u er is." De kamer, waar hij hen hitmen liiet, was, ofschoon klein en eenvouiddig gemeubileerd. tooh zeer gezellig. Het was er kraakzindelijk en de algemeene indruk van aangename frischihieid werd nog verhoogd, door een paiar bakiken met bloedende hyacdmtlhen, welke op een tafel voor het raaim stonden. „Kan dit de goedkeuring van Isabel weg- ciragen vroeg Tony, terwijl hij een versche sigaret opstak. „0, het is heerlijk", rdep zij. „Ik zai blij zijn, als ik hier kan blijven. Het ziet er alle- maal zoo frisch en aurdig uit, vergeleken bij" zij brak even af ,;bij, waar ik tot nu toe was", hesioot zij. „Nu, ik denk dat alles hier wel in verhou- dinig zal zijn", zed Tony. ,,Ik kan mij niet voorstellen, dat Spaliding zich tevreden stelt, met iets idait niet eerste Mas is ten- minste te beoondeelen naar zijn smaak voor wijn en sigaren." Na eeniige seeonden vroeg hrj: „Hoe laat wilt u morgen ontbijten?" ,.Ontbijten?" heilhaalde zij. Ik ruoem bet altijd ontbijt", verMaarde Tony; „,dat klinkt krachtiger dan lunoh. Wat denkt u er van als ik den auto eens om elf uur zend. Zou dat te vroeg zijn Glimlachend schudde zrj hoar hoofld. ..Ik denk, dat het wel zal gaan; u moet weten, dat i'k geregeld om acht uur opsta." ..Wij kunnen het wel iets vroeger sitellen, als u wilt", stelde Tony onzelfzuchtig voor. ,0 neen", antwoordde zij. „Ik zal morgen wel iets later op zijn". Dan met een lachje: „Maar ik kan best loopen; het is toch niet ver en vlalk bij de Heath ,,Zooals u wilt", zed Tony. ,,Ik zend in iieder geval den auto. De morgenlucht is zoo goed voor Jennings." Terwijil hij sprak, klonken er voetistappen op de trap en een oogenbliik later kwam Spal ding weer binnen. band houdende ni'et met de wegenverbetering, doch met andere uitgaven ten behoeve van het verkeer. Daarbij valt in bet bijzonder te denken aan eventueele udtkeeringen aan ge- meenten ter vergoeddng van tekorten, voort- vloedendle uit de exploitatie van tramlijnen. Deze tekorten, geheel of gedeeltelijk veroor- zaakt door ooncurrentie van het motor- en rijfwi'elverkeer, komen ten laste van de ge- meenten, teiwijl de verhoogide belasting vol- gens het wetsontwerp uitsluitend ten goede zal komen aan de Rijksmididelen. JAPANSCH LUCHTBOMBABDEMENT. Volgens herichten in de Chineesche bladen hebben Japansohe vliegtuigen in eenige stre- ken ten westen van TsjjtiSjqu versohillende dorpen gebomhardeerd. In zeventien dorpen zouden dloor het luchtbambardement ver- woest.ingen zijn aangericht, terwijl in totaal ongeveer duizemd boeren zouden zijn gedood. BELGISOH UNIFORMVEBBOD SPOEDIG AAN DE ORDE. Het voorsitel van den Belgischen minister van Justltde met betrekkdng tot het uniform- verbad voor politieke groepen zal de komende week door de centrale Kamercommissie wor den bestiudeerd. De leiders der verschillende groepen zijn eenstemmig van oordeel, dat de bespreking van het plan nog kan plaats vin- den v66r het reces. Jansom, de minister van Jusftitie, zal bij de verdediging van het voorstel laten udtkomen, dat het verbod betrekkdng heeift op de leden der sooialistisohe milities, nationale legioenen, organisaties met fascistisctre tendens en op de dinaso's, de organisaties van nationalis- tisohe Vlamingen. De regeering zou de vrrje hand gelaten worden om te beoordeelen, of in de toekomst nog andere organisaties aan de wet moeten worden onderworpen, welke thans hoofdzakelijk betrekkdng heeft op organisa ties, die wijzigdnigen willen aanlbrengen in de bestaandie Grondwet. BEOEDIGE STAKINGSONLUSTEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Te Toledo, een fabrieMstad in Ohio, heb ben de stakiingsonlusten Vrijdag een emstig karakter aangenomen. De politie werd ver- sterkt door 700 man van de nationale garde, die met machinegeiweren de stad binnentnok. De troepen slaagden er in 1500 werkwilligen die in een fabriek door duizenden stakers waren o-msingeld te bevrijden. Het kwam tot botsingen waarbij 100 gewondem vielen. De arbeiders dreigdien met de algemeene staMng in verband met het feit, dat mili- tairen tegen hen zijn gerequireerd. Vrijdag nam des mididags de spanning te Toledo toe. De nationale garde, die op een bepaald oogenlbdik in het nauw kwam, loste een salvo in de lucht, waarv.oor de menigte echter geen stap terug week. De soldaten deden een uitval waarbij zij met de kolven der geweren op de stakers insloegen, terwijl dezen zich door het werpen van steenen en het lessen van revolverschoten verdeddigden. Verscheidene solodaten werden gewond en van de stalkers werden zes zeer emstig ge wond. Een der zwaairgewonden verkeerde in levensgeivaar. Later op den dag ontstond een schietpartij tusschen stakers en een afdeeling van de nationale garde, waarbij drie burgers ge dood werden, een lid van de nationale garde zwaar gewond en verscheidene personen iicht gewond. ,,Mijn vrouw vraagt mij, u te zeggen, dat zij met genoegen alles zal doen, om de jonge dame te believen. Zij zal beneden komen, zoo- dira wij weg zijn. U begrijpt op dit late uur is zij eenigszinis -h'm enfin, niet geMeed om te ontrvangen." ,,Wij zullen onmiidldellijik den aftocht hLa- zen", zei Tony emstig. „Wel te rusten, Isabel", zei hij. „Slaap ge- rust en droom ndet, dat je door Meurlingen achtervoligd wordt." Zjj gaf hem haiar kledne handje en hij bracht het hoffeLjjk aan zijn lippen. „Wel te rusten". anitwooirdde zij, „en nog- maals hartelijk dank voor alles." Toen hield zij even op. ,,'t Is precies een sprooikje, vindt u niet?" ,,Precie.s", zei Tony met enthousiasme. V. Gemoedelijke politie. Toen de pemdule op den schoorsteen elf sloeg, veegde Guy Oliver zijn pen af en legde haar voorzichtig op het istandaandje, dat voor hem stond. Hij zat op zijn kantaor voor een cylinderbureau. Het vertrek bood een emstig. zakelijken aaniblik, de muren waren met land- kaarten behangen, terwijl een paar kasten het overige meubiladr uitmaakten. Met de systematise!! bedaandheid, welke a! zijn bewegdngen kenmerkte, nam hij een docu ment uit het vakje voor hem, waama hij op- stond en naar de deur dep. In de gang was een net gekleed dd-enstmedsje bezig de trap- leuning te poetsen. „Weet je, of sir Antony ail op is, Mary?" vroeg hij. „Ja, mijnheer, hij: is al even beneden ge- weeist", antwoorde het meisje. ,,Ik gelloof, dat hij in de bibliotheek is. Ik hoorde hem tegen Spalding zeggen, dat hij het ontbijt daar moest Maar zetten in plaats van in de eet- kamer." Met een blik van verrassing ging Guy de trap af. Hij liiep de hal door en toen hij die deur van de bibliotheek had geopend bleef hij een oogentolik op den drempel sitaan en keek De commandant van de nationale garde verMaarde, dat zijn troepen geen bevel tot schieten gekregen hadiden, doch klaarbijkelijk hun zelfbeheensching hebben verloren. De gouvemeur van Ohio heeft vier nieuiwe com- pagnieen der nationale garde gerequireerd. Odk te New-Orleans kwam het tot onlus- ten met stakende haven-arbeiders, die in hot- sing kwamen met werkrwiiligen, die bezig waren met het lossem van eenige schepen. De politie arresteerde dertiig personen. Een staker werd door een kogel gewond. De leidende regeeringskringen hebben zich uitvoerig bezig gehouden met den s takings- toestand weLke nog steeds zeer emstig moet worden geacht. Bij de met groote verbitte- ring aanhoudende arbeidsconflicter^ in Minnia- poiis en Toledo komt thans nog een dreigende groote staking in de staalindustrie. De me- teedarbeidersorganisatie heeft aangekondigd, dat 16 Jiuni a.s. het werk zal worden cieerge- legd, wanneer haar eischen niet voordien worden ingewilligd. De staking onder de havenarbeiders aan de kust van den Stillen Oceaan duurt thans 3 weken. Van San Diego tot Seattle ligt het scheepvaartverkeer in bijna alle havens vrij wel geheel stil. Te Toledo is de tot 6000 man aangegroeide menigte stakers na hot invallen van de duis- ternis opnieuw overgegaan tot het doen van aanvallen op de nationale garde, zoodat de troepen wederom werden gedwongen tot het gebruik maken der wapenen, Hierbij werden 2 stakers gedood en een groot aantal anderen gewcnid. Onder de talrijke gearresteerden zouden zich 22 communistische agltatoren bevinden. Men vreest, dat nog verdere bloedige bot singen zullen voorvallen daar de stalkers naar het schijnt uit Detroit machinegeweren heb ben gekregen. Ook vreest men dynamiet- aanslagen. Alle fabrieken zijn door troepen bezet. ENGELAND HIJSOHT EEN SIGNAAL. Het zou aanlokkelijk zijn schrijft de N. R. Crt. nu het ontwapeningsvraagstuk te laten rusten, tot het doodsbriefje van de ont- wapeningsconferentie, of wat daarmede ge- lijk staat, te Geneve officieel is opgesteld. Dit moet toch binnen weinig dagen gebeuren, en aanlokkelijk is het onderwerp waarlijk niet. Maar het is nu eenmaal een treurige waar- heid, dat alle onverkwikkelijkheden op het ge- bied der bewapening zich geenszins op Geneve concentreeren. Buiten de onaangename ver- schijnselen, die zich om de conferemie van den Volkenbond heen groepeeren, er nog" andere, en niet minder bedenkelijke, in deze wereld. De maritieme vraagstukken heeft men bui ten de ontwapeningsconferentie gehouden, omdat op dat gebied reeds zoo groot werk was verricht. De conferentie van Washing ton in 1922 en de conferentie van Londen in 1930 hadden zooveel tot stand gebracht, dat men meende, brj de maritieme mogendheden voorloopig niet met nieuwe eischen te kunnen aankomen. Dat hadden die mogendheden trouwens zelf duidelijk te verstaan gegeven en zij hadden daartoe een zeker recht. Dit heeft nu echter tengevolge, dat er, ge heel huiten de ontwapeningsconferentie om, een nieuw militair probleem aan het groeien is, dat de wereld weldra met kersversche on- aangenaamheden zou kunnen verrassen. De nog achter den horizon van het komende jaar verborgen nieuwe vlootconferentie, die vol gens de bepalingen van het vlootaccoord van Washington in 1935 moet plaats vinden, werpt reeds over dien horizon heen haar schaduwen op het heden. Japan kan haast niet stilzitten van onge- naar hat tooneel voor hem. Een ziware eiken tafel, schitterenid gedekt, vol bloemen, vmch- ten en zilver, stond in aantrekkelijke schoon- hledd in het midden van het vertrek, terwijl de voorjaarsizon, welke door het open venster toinnenidrong, alles door haar stralenbundels als in goud deed baden. Tony zelf zat, gekleed in grijize ochtendjas van onberispelijlke suit, in de venstemis naar den tuin te staren. Toen Guy binnenkwam keerde hij zich om „Zoo, ouwe jongen", zei hij vriendelijk. ,,Pas uit bed?" Guy nam geen notiti'e van die oneerbiedlige vraag. Hij ging naar de tafel, zette voorzich tig zijn pince-nez recht en keek aandachtig naar alles, wat zich op den ddsch bevctiid. ,,Ik hoop niet, dat je het mij kwalijlk (jeemt, maar je wordt onibesohaamd verkwistend. Waar heb je in 's hemelsnaam die perzikken en kasdmiven vandaan gehaald?" „l]k heb ze Jennings bij Hamad laten halen" antwoordde Tony. ,,Een beetje lichaams- oefeninig is goed voor Jennings; je kan niet gelooven, hoe hem dat opmonitert; daar heb ik den geheelen dag plezier van en wait die vruchten betreft, och ik krijig straks een vrieniddn ten lunch." „0", zei Guy. „Iemamd die ik ken?" Tony schudde zijn hoofd. ,,Ik denk het niet, want wij helbben gi'sterenavond pas voor het isierst kennis met elkaar gemaakt." Zeker weer zoo'n eigenaardige sportken nis,", merkte Guy eendigszdns aufikeurend op. Tony giimladhte geiheimzinnig., „Ja", zei hrj, „ik zal haar maar niet ibeschrijven. ALs je wilt waohten en met ons lunchen, zal het mij zeer veel genoegen doen, je aan haar voor te stellen." ,,Wel bedanfct", antwoordde Guy, ,,maar ik heb al geluncht. Bovenidien heb iik nog al werk van morgen." Hij toonde hem het papier, dat hij van het kantoor had mede- gebraoht. ,,Ik wilde je juist komen vragen, dit te teekenen voor je uditgaat. Het is de overeenkomst met Marshall waarcver ik je Donderdag heb geisproken. Zou je het eerst niet eens doorlezen?" Tony nam een vulpen uit zijn zak. „Beste Guy. Ik zou het nooiit in mijn hoofd duld, om de beperkingen opgeheven te krij- gen, die de verdragen van Washington en Londen het hebben opgelegd voor den omvang van zijn vloot, in vergelijking met die van Engeland en de Vereenigde Staten. Zoo groot is dit ongeduld, dat men in Amerika heel scherp toekijkt of Japan zich zelfs op dit oogenblik nog wel aan de afspraken houdt- Wij kennen geen enkel feit dat dit Wantrou- wen rechtvaardigt, maar het wantrouwen is er en is zelfs reeds tot uiting gekomen. Het staat vast, dat Japan alles zal doen om de verhouding 3:5:5 veranderd te krijgen. Ver- der is zeker, dat Amerika zich reeds door het opperen van een dergelijke wijziging veront- rust voelt. Bestaat er gevaar, dat men het in 1935 niet eens wordt, en dat Japan dan zijn vrijheid hemeemt? Dat daartoe sterke neiging bestaat bij vele Japanners is niet te loochenen; en helaas evenmin, dat daaruit emstig gevaar voor een zee-oorlog in het Verre Oosten zou ontstaan. Hoe dit in elkaar zit zullen wij hieronder uiteenzetten. Wij moeten daarvoor een anderen kant van de zaak beschouwen, die rechtstreekscber in deze richting wijst. Het Londensche vlootverdrag is een voor loopig verdrag en kan niet hemieuwd worden, aldus zou het departement van marine te Tokio hebben verklaard. Dit klinkt geloof- waardig, want het is er de stemming. Alleen op dat \voordje „voorloopig" zou iets te zeg gen zijn. Vermoedelijk is er van ,,tijdelijk" gesproken. Dit zit dan aldus in elkaar. Te Londen hebben de drie groote zeemogend- heden een overeenkomst gesloten, waarbrj zij voor hun licht vlootmateriaal, van de kruisers van 10.000 ton af naar beneden, een zeker rantsoen aanvaardden. Deze overeenkomst berustte op algemeene vreedzaajpheid. en nuchtere, financieele berekening. Er scheen nog geen vuiltje aan de lucht. Daarom heeft men elkaar betrekkelijk gemakkelijk daarin tegemoet kunnen komen. Zegt een van de partijen die overeenkomst op, dan herstelt hij den toestand, die er na de conferentie van Washington bestond, met dit verschil dan, dat de onderlinge verstandhouddng slechter zal zijn geWorden. Misschien voelen Amerikanen of Engelschen of beiden, zich gedupeerd, om dat zij sterker tegenover Japan zouden zijn geweest, zonder deze overeenkomsht. Maar iets onrechtmatigs kunnen zij de Japanners niet verwijten, als deze het verdrag van Lon den als een tijdelijk verdrag behandelen. Anders is het met het verdrag van Was hington. Zou dit door Japan worden opge- zegd, dan had vooral Amerika zeer emstige reden om zich te taeklagen. Het heeft vrijwel onherstelbare offers van macht gebracht, om dit verdrag tot stand te brengen. Het was bezig op Guam een groote vlootbasis aan te leggen' die het tot een zeemogendheid van de eerste grootte in het Verre Oosten zou heb ben gemaakt. Guam en Manilla samen zou den voor Amerika een machtige brug naar Oost-Azie hebben gevormd. Amerika heeft dit streven opgegeven, in ruil voor de vloot- concesries van Japan. Nu dat eenmaal is geschied, kan het zonder overwegend oorlogs- gevaar niet worden hersteld. Japan zou waar- schijnlijk niet dulden, dat Amerika het pistool Guam op de borst van Japan opnieuw ging laden. Amerika zou, -zoolang Guam niet zelf- standig zich verdedigen kan, vrijwel machte- loos zijn in den 'westelijken Pacific. Het zou Japan dus geen moeite hoeven te kosten, de hand te leggen op dit strategisch beslissend gelegen Amerikaansche eiland. Als Japan Amerika gaat tarten ten opzichte van het verdrag van Washington, is het zich bewust dat dit het gevolg ervan kan zijn. Engeland heeft in 1922 het recht opgege ven, Hongkong verder tot vlootbasis te ver- halen om een stuk door te kijken, dat jij ac- coord bevonden hebt. Dat zou een aantijging op jouw ernst zijn." Hij krabbelde zijn naam op de aanigeduide plaats en ned/kte het document aan zijn neef over. ,,Ik heb van morgen in de Daily-Mail ge-~ lazen, dat Bugg sclhitterend heeft gewonneu", verMaarde de laatste. Hoe laat kwam je terug?" ,,Ik kwam op een zeer respectaibel uur terug", zed Tony. „Jammer, dat ik Bugg ben kwijtgeraaikt." „Ben je hem kwijibgeraakt?" echode Guy. ,,Ja", zei Tony. „Je weet hoe slordig ik ben. Ik Een tik op de deur onderbrak hem. ,,Bdnnen", riep hij. De deur ging open en Spalding stapte met waardighei'd over den drempel. ,,Miss Francis", konidligde hij aan. Er ontstond een konte pauze en toen vier- scheen Isalbel, een weinigje verlegen, maar schitterend van frissche schconbeid, voor de- open deur. Tony wais opgesprongenhij liep haar tege moet en gaf haar een hand. Goaded miorgen, Isabel", sprak hij. „Wat iben je heerlijk precies op tijd. Dat is zeker een van de gevolgen van een zorgvuldige op- voedinig." Zij schudde schuchter glimlachend haar hoofd. ,,Ik denk dat het hoofdzakelijk zijn oor- zaak in mijn geweldig waarscihuwende rnaag vindt", antwoordde zij. ,,In den regel kom ik altijd te laat." „Dan zullen wij niet lang waohten samen een aanval op de tafel te doen", zei Tony. ,,Eaat eens zien, je kent Guy nog niet, is het wel! Guy laat ik je aan Isabel voorstellen, ik heb haar al met eenige van je beste en sohiitterendste eigenscihappen In kennis ge steld." Guy maakte een Meine stij.ve bulging. ,,Ik heb mijn best gedaan hem over te halen te blijiven en met ons te lunchen", zei Tony ondeugend, ,,maar hij zegt, dat hrj aiet o.p mijn eigenaardige aponbvrienddnnen is gesteld." (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1