ALGENIEEN N!EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN OM DE KONINGIN No. 9148 VRIJDAG 25 MEI 1934 74® Jaargang Binneniand FeuiMeton EERSTE BLAD TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnec Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Fimia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. SawfigP ADVERTENTIeN: Van" 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de ilit,gave. DPT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BOND VOOK STAATSPENSIONNEERING. JaarlgKsohe vergadering te Alkmaar. Nada.t Maanidagavomd aan de reeds aan- wezage afgevaardigden een concert was aan- getooden, is Dtnsdaig in de Harmonie te Allk- maar, onder leiding van Jhr. R. de Muralt, die jaarlijkscne vergadering van den Bond voor Staatspe nsionneermg ge/bouden. De v e rgaderingdie zeer druik baaooht was, wend met een korte rede geopend door den bondsvoorzitter, Jihr. ir. R. R. L. de Muralt. Spr. wees op bet belangrijke felt, d!at belt doetl van den Bond, n.l., dat er een einde moet worden gemaakt aan den toestand, dat voor vole ma ran em en vrouwen, na een arbeidzaam leven, als gewioon verschijnsel de armoede tntreedt, geen politieke strijdvraag meer is. Het recht op leven, voorzoover dit van den menscb aflbangt, woTdt erkenid, zonider hulp van de Uefdadigbeid, die per slot van rekening miaschien wel zalig is voor den gever, doch voor den onfcvanger een gruiwel. Wanneer de Bond zijn doel zal helbben be- reikt, nj. wanneer een iieder, die bet noodig heeft, wanneer hij zijn arfbeiidskracht wegens ouderdoan niet meer kan verkoopen, een uit- Jteerimg zal krijgen van den Staat waarop brj recht kan doen gelden, zal dit eerder leddien tot een venbetering van de maatschappelijke saanenleving dan de bedeeling, die than® offi- cieel bestaat als politiemaatregel vanwege het burgerlijk armbestuur of de particuliere lief- dadigibeid. Wanneer de normale Staatspensionneering er zal zijn, zal er voor de particuliere lief- dadagtoeid werk genoeg overbiijven. Immers er zijn tal van omstandigheden, waarin de burgers kunnen geraken al of niet door eigen schuld die aitanJormale toestanden in het leven roepen, welke niets met een nor mal en ouderdom te maken bebben. Het is een gelukkig verschijnsel, dat alle njenwe politieke partijen in hun programma*s bet recht van den oud geworden arbeider welke ook zijn arbeid is op een uitkeering uit de publieke kas, wanneer hij zijn arbeids - anaobL niet meer kan verkoopen, erkennen. Onze vroegere rechtsche tegenstanders be- crjm.ripn meer en meer het goed recht van onze beweging in te zien. Wij zijn hun daar dank- baar "voor. Reeds is een Christelijke Bond voor StaatspenSionneering opgericht met vele tientaUen afdeelingen en eenige dudizenden leden. Wij voor ons, zijn overtuigd, dat een afzonderlijke Bond niet noodig is. Bij ens kan een ieder terecht, welke zijn politieke of gods- dlenstige overtuiging ook zg! Ook in de Katholieke kringen wint de be weging veld. Xnderdaad: de wemsch van onzien Bond staat niet meer in feite in ver- band met den partrjstrijd. Dat de regaerimg de zaak niet uiit het oog verlieat, is ons be- kend. Dat het intusschen voor haar met gemakkelijik is op dit oogeniblik onmaddellgik aan onizen wensch te voidOen, weten wg ook. Maar toch hehben wij gegronde redenen om te verwachten, dat de regeering maatregelen zal trefifen om aan de vele „uitgeslotenen tegemoet te komera, wat ons reeds tot dank- baaiheid atemt. Onze Bond gaat hard in ledental vooruit. Overal in den lande worden mieuiwe afdeelin- gen gevormd, Wij tellen straks 70.000 leden, welk getal nog rummer werd beredkt. DE STA4TSLOTERIJ. Naar gemeld wordt, zal de volgende staats- loterij vemuimimerd warden. De bedoeling is tegen te gaan, dat particuliere loterijen en door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) 10) Hg vercwrloofde den keLlner hem te helpen bij het serveeren van een vleeschpastei en toen izij iwederom alleen waren, leunde hij voorover en zei op vniemdelgken toon „Nu, ik ben blij dat wij bgtijds tiusschen- beiden konden koanen. Het is altijd prettlg, dergelijike heeren goede manieren te leeren." Na een korte pauze vroeg hij: „Heeft u al een of ander plan, omtrent hetgeen u nu dtenkt te gaan doen?" Zij schudde haar hoofd. „Ik denk, dat ik ergens onderdak zal moeten zoeken, tot mass Watson tenugkomt." „Hoe lang zou dat duren, denkt u?" Ik weet het niet; zij was juist vertrokken en "had haar flat afgasloten, zonder achter- lating van ad res." .Heeft u geen andere vrdenden in Londen lrNiemand", zei ze, ,,tenmrnste niemand, die mtj helpen kan." Toen aarzelde zij. „U moet weten, dat ilk bijna mijn geheele leven in Pa- rijs beib gewoond." Er volgde een korte stilte. „Neemt u mij niet fcwalijk, dat ik zoo'n on- aangenaam onderwerp aanroer", zei Tony vriendslijk, „maar hoe nuoet u zich zoo zonder geld redden?" Morgan kan ik wel geld krijgen", anf- woordde zij. „Ik kan eenige juiweelen ver- Icoopen deze ring bijvoorbeeld en ik heb nog meer sieraden in mijn koffertje. „En van nacbt?" zoogenaamide premieleeningen van de uit- komsten der trekkingen van de Staabsloterij gebruik maken. Uit de reeks van 21.000 nummers worden 3000 willekeurige nummers weggelaten. Daar- voor komen in de plaats de nummers van 21.000 tot 24.000. De weggelaten 3000 num mers worden geheim gehouden, aoodat deze nummers van de particuliere loterijen feitedijk waardeloos zijn, daar ze immers niet aan de trekking deelnemnen. DE RENTOEVERIAGING VOOR WONING- WETVOORSCHOTTEN. Huurdaling niet een direct gevolg. De door den minister van Sociale Zaken in een circulaire aan de gemeenten aangekon- digde verlaging der rente van de uit 's Rijks kas verstrekte voorschotten voor woningbouw tot 4 pet., zegt de Telegraaf, heeft tweeerlei beteekenis. Zij kan voor een aantal bewoners van woningwetwoningen buurverlaging ten gevolge hebben en dat is blijkbaar ook de bedoeling van de regeering indien de thans geldende huurprijs te hoog geacht moet Wor den, zij kan ook, indien er geen aanleiding is de huurprijs te verlagen, voor de gemeenten een vermindering van de bijdragen in het zgn. ongedekte exploitatietekort medebren- gen. Dat intusschen deze renteverlaging den stoot zal geven tot een algemeene daling der huren, of zelfs maar tot een algemeene da- ling der huren van woningwetwoningen, is een verwachting, die men niet op dezen maat- regel mag baseeren. Daarvoor werken nog te veel andere factoren als te hooge rente voor het boUwkapitaal, de huurverlaging tegen. De door den minister aangekondigde rente verlaging heeft alleen betrekking op die wo- ningen, waarbij voor den bouw door het Rijk voorschot werd gegeven. De rentevoet van deze voorschotten bedroeg v66r den oorlog 3% pet., een percentage, dat gehandhaafd bleef tot 1 Jan. 1916. Het aantal woningen, dat gebouwd werd voor tegen dit rentepercen- tage beschikbaar gestelde bedragen, is ech- ter uiterst gering. Na 1 Jan. 1916 steeg het rentepercentage sterkop den genoemden datum werd het verhoogd tot 4i£ pet. in Juni 1919 werd het 5 pet. en in December 1921 steeg het zelfs tot 6 pet., om later weer te dalen tot achtereenvolgens 5 pet. en 4% pet. In 1931 wend het echter weer verhoogd tot 5 pet., en dit percentage geldt thans nog. De maatregel van de regeering beteekent dus, dat van alle in de jaren 1916 tot nu toe verleende woningwet-voorschotteh het rente- percentage teruggebracht wordt tot 4 pet en dienovereenkomstig de jaarlijks door de ge meenten, resp. door de woningbouwvereenigin- gen via de gemeenten aan het Rijk terug te betalen anuiteiten verminderd wordt. Dat het hier inderdaad een maatregel van ver-strekkende financieele consequenties is, moge blijken uit de cijfers, die Wij daarover vonden in het rapport der commissie-Vliegen. Aan het einde van 1929 bedroeg het totaal der uitstaande rijksvoorschotten 585 millioen, waarvan slechts 64 millioen gulden tegen 4 pet. of minder was verstrekt. Het meerendeel der toen nog uitstaande voorschotten, t.w. 261 millioen gulden was verstrekt tegen een rente van 5 pet., 201 millioen gulden tegen een rente van 4j4 pet., en voor 42 millioen gulden gold een rentevoet van 6 pet. Inmiddels is de aflossing op deze bedragen natuurlijk voortgegaan en de schuldenrestan- ten zijn thans weer lager dan zij einde 1920 waren. Niettemin loopen zij nog in de hon- derden millioen,en en het is dus duidelijk, dat die rentedervinig voor het Rijk een zeer aan- zienlij'k be,drag beteekent. Het meerendeel van de exploitaties van Zij keek bijna wanhotpig nonid. ,,Ik weet bet niet. Ik moet ergens heengaan. Ik dacht er al over, dat ik misschien is er wel een klooster Zij torak den zin af met een blik op Tony, alsof zrj hem om raad wilde vragen. ,,Waaram zocht u niet een hotel?" steide bij voor. „Ais u het mij wil toestaan, zal ik u wel geld leenen en dan kunt u mij dat later terugigeven." Er verscheen een blosje op haar wangen. ,,0", stamelde zij, ,,u iis wel goed. Misschien als ik ergens in een rustige, stille buurt iets kon vinden Zij hield weer op, doch toen Terry haar aankeek, zag hij die gejaagde, angstige trilling niog steeds in baai' oogen. Wat het ook mocht zijn, hij was er vast van overtuigd, dat zij nog aan die twee vreemde- lingen idacht. Plotseling schoot hem een goed idee te bin- nen. „Ja, waarachtig!" riep hij. „Dat zou misschien. te doen zgn! Wat denkt u er van? De vrouw van mijn huAsiknecht mrs. Spaj- dinig ibeiwoonit een aandig huisje aan het einide van Hea.thstreet, Hampstead. Ik weet, dat zg kamers verhuurt en ik weet zoo goed als zeker, dat zij op 't oogenblik geen huur- der heeft. Wil ik mijn auto laten voorkomen en willen wiji samen even gaan zien, of de kamers u aanstaan? In ieder geval kunt u vannacht bij haar logeeren en als het u bevalt kunt u brj haar blijven tot miss miss hoc- he et-zij-ook-weer terug komt." Blijkbaar had Isabel geen wantrouwend karakter, want zij juichte het voorStel met on- trevein.sde dankbaarheid toe. „0", riep zij, „idat zou een prachtregeling zijn! Maar zou zij nu niet reeds naar bed Kirn?" MDat hinldert niet, al is het zoo", zei Tony ka'im. „Wij zullen Spalding onderweg oppik- ken en hem melcte naar huis nemen. Al® mrs. Sipaldinig boos is, dat wij haar nuttig en aan- genaam onderhoud met Morpheus gestoord hebben kan haar man als buffer dienet doen. Hij wenkte den kellner en vroeg dat dienst- vaardigste van alle schepeelen, de R.A.C.- garage op te bellen en Jennings te zeggen. krachtens de woningwet met rijksvoorschotten gebouwde woningen zal dus van de rentever- goeding profijt trekken. Dit sluit echter niet in, dat nu ook van alle of zelfs van het mee rendeel, de huur verlaagd zal kunnen worden. Het gros dezer Woningwet-wonmgen ont- vangt een jaarlijkschie bijdrage in het exploi tatietekort, waarin het Rijk tot een bepaald maximum voor participeert en de ge- meente voor het resteerende kwart. Indien de maximum-bijdrage van het Rijk, plus de bij drage van de gemeente, nog niet voldoende is om het exploitatietekort te dekken, moet de gemeente ook het restant van het tekort, het zgn. ongedekte tekort, bijpassen. De huurprijs van het meerendeel dezer woningwet-wonin- gen is n.l. van den aard, dat de exploitatie een tekort aanwijst, dat op deze wijze gedekt wordt. De hoogte van den huurprijs werd im mers, overeenkomstig 't doel van de Woning wet, meer bepaald door het wenschelijke dan door bet op grond van de bduwkosten econo- misch noodzakelijke. De rentevoet van bet rijksvoorschot Was bij de bepaling van den huurprijs dus slechts een factor van ondergeschikt belang. Verlaging van dien rentevoet zal derhalve wel in alle ge- valien het verlies op de exploitatie verminde- ren en ook de mogelijkheid openen tot huur verlaging over te gaan, indien dit noodig is, doch zeker niet in alle gevallen die huurver laging ten gevolge hebben, hetgeen trouwens duidelijk uit de circulaire van den minister blgkt. De bedoeling van den maatregel is daarom blijkbaar de regeering een middel in de hand te geven, waar de huren van woningwet-Wo- ningen aan den hoogen kant zijn en zij direct verlaging wenschelijk acht, inderdaad die huurprijsverlaging te kunnen bewerkstelligen. Aan den anderen kant is de renteverlaging ook van belang voor de gemeenten. Immers ook voor woningwet-wonmgen^ waar huurver laging niet noodzakelijk geacht Wordt, zal de renteverlaging worden doorgeVoerd, hetgeen dus in de gevallen waarin de gemeenten een ongedekt tekort moeten bgpassen, tot ver mindering van dat tekort kon leiden. Vast staat dit echter nog niet. WIJZIGING VAN DE IANDBOUW- CRISISWET. Ingediend is eenWetsontwerp lot nadere wgziging van de Landbouw-Crisiswet 1933 en intrekking van de Tarwewet 1931, de Crisis- Zuivelwet 1932 en de Crisis-Varkenswet 1932. Ter toelichting hiervan zegt de regeering o.m. Na het volledig in werking treden van de Landbouw-Crisiswet 1933 heeft de regeering eenigen tijd laten verloopen alvorens de maatregelen voor te bereiden, welke in het derde lid van artikel 36 worden voorgeschre- ven, namelijk, dat zoo spoedig mogelijk een wetsontwerp moest worden ingediend, daartoe strekkende, in de Crisis-Zuivelwet 1932, de Crisis-Vaxkenswet 1982 en de Orisis-uifivoer- wet 1931, zoodanige wgzigingen aaji te bren- gen, als in verband met de Landbouw-Crisis wet 1933 worden vereischt. De regeering wilde n.l. eerst de werking van de Landbouw-Crisiswet 1933 gadeslaan, met de bedoeling daarna, rekening houdende met de opgedane ervaring, de meest juiste voorstellen te kunnen doen. De opgedane ervaring, alsmede andere hier- onder te vermelden overwegingen, hebben baar echter tot de overtuiging gebracht, dat het niet wenschelijk is de hierboven genoemde wetten te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Landbouw Crisisiwet 1933. In menig opzicht toch vallen in het bijzon- der de maatregelen van de Tarwewet 1931, dat hij met den auto bij Verrier moest komen. En informeer dan of ,,Tgger"-Bugg daar is gerweeist of niet." De kellner verdween met zijn boodschap en verscheen na een paar minuten wederom met het bericht, dat de auto onmiddellijk zou koine a en dat men van ,,Tijger -Bugg niets gezien noch gehoond had. ,,Ik zou wel eens1 willen weten, waar hij uit- hanigt", zei Tony tot zijn gast. „Hij kan toch onmogelijk al dien trjid noodig; gehad hebben, om een paa,r Dago's onsohadelijk te maken. Ik vrees, dat de politic tusschen beide is ge- komen." Dit deokbeeld seheen een onaangenaiae uit- wenkinig op Isabel te hebben. „De poiitie", riep zij, terwgl zg haar haniden in-eenisloeg. „0, dat hoop i>k niet. Hij is zoo moedig geweeist on® te beschermen en mis schien hebben zij hem wel vermoord." Een wanhopige, weierstand biedende Bugg, op het tnottoir aan stuikken gehakt, was een tocmeel, dat Tony zich niet kon voorstellen zonider te gTimlaohen. ,,Dat komit mij niet zeer waarschijnlijk voor", zei hij op geruststelleniden toon. ,,De Engelsche poiitie is over het algemeen zeer zaohtaardig. Behalve uiit zelfverdediging maken zij zelden iemanid af." Hij voegde er nog eenige voortoeelden bij van de kracht en behendigheid van Bugg, die zooals hij beweerde, zoo goed ais onkwets- ibaar was, hetgeen Isabel voldoende scheer gierust te stellen, waaraa hg met haar toe- stemming een sigaret opstak en den kellner- om de not a vroeg. Hij was juist bezdg het verschuldigde be- drag te voldoen, toen het bericht kwam, dat de auto voor stand. Hij verzocht den kellner, het koffertje van Isabel in den wagen te brengen en toen gingen zij de trap op die naar den uiifcganig vo-erde. De praohtige, glanzende Rolls-Royce stand tegen den trottoirband en Jennings in vreug- dedooze handing bij het portier. Toen zijn blik op Isaibei viel- .keek hij' moedeioozer dan ooit. ,,Geen nieuiws van Bugg?" vroeg Tony. de Crisis-Zuivelwet 1932 en de Crisis-Var kenswet 1932 reeds thans voor een groot dee] samen met die der LandbouW-Crisiswet 1933. Door het aanbrengen in de Landbouw-Cri siswet 1933 van betrekkelijk geringe wijzigin- gen, die buitendien uit anderen hoofde toch noodzakelijk waren, kan worden bereikt dat zoowel de Crisds-ZuiveJiwet 1932, als de Crisis-. Varkenswet 1932, alsook de Tarwewet 1931 overbodig worden. Daarnaast streeft de regeering zooveel mo gelijk naar eenheid in het geheel crisisbeleid. Terwgl dit aanvankelijk niet wel mogelijk was, door de plotseling opkomende omstandig heden en de onzekerheid hoe de omstandig heden zich zouden kunnen wijzigen, zal dit thans de regeering wel mogelijk zijn, nu ten aanzien van het geheele beleid der regeering op het gebied der bestrijding van de crisis vastomlgnde denkbeelden bestaan en vooral ook, nu gebleken is dat de Landbouw-Crisis wet 1933 geschikt is om te kunnen worden toegepast bij nagenoeg alle zich voordoende omstandigheden. Het behoeft geen betoog, dat belangrijke bezuiniging te bereiken is, wanneer alle maat regelen in den vervolge slechts op 6en wet zullen stemmen, terwgl daarnaast een wet de regeering in staat zal stellen op allerlei ge bied, zooveel dit in het belang van de dien- sten mogelijk is, te centraliseeren. Ook thans treft zij hierdoor op velerlei gebied alle maat regelen, weike dezecentralisatie kunnen be- vorderen. Deze overwegingen zgn voor de regeering aanleiding geweest om de indiening te bevor- deren van het onderhavige Wetsontwerp. Een en ander wil niet zeggen, dat de regee ring zich geheel los wil maken van de grond- slagen van die wetten. Met name ligt het niet in hare bedoeling af te wijken van hetgeen bij de tot standko- ming van de Crisis-Zuivelwet op uitdrukkelijk verlangen van de zgde der zuivel is bepaald, n.l. dat het percentage boter, dat in de mar garine zou kunnen worden verwerkt, nimmer meer dan 50 pet. zal mogen bedragen en dat het gemengde product niet zal mogen Worden uitgevoerd. Ook zal in het systeem, dat er een bepftil- de prijsverhouding voor boter, margarine en vetten zal worden gehandhaafd, in het alge meen geen wijziging worden gebracht. De weinige moeilijkheden, die de mogelijk heid van het volledig niet meer toepassen van deze wetten nog in den weg stonden, zijn in het thans aanhangige wetsontwerp tot oplos- sing gekomen. Voorts zijn in de maanden, gedurende welke de Landbouw-Crisiswet 1933 thans Vrerkt, ver- schillende punten naar voren gekomen, welke nieuwe of betere voorziening eischen, welk eveneens thans aanhangig zijn gemaakt. Ten slotte zijn mede tal van nieuwe maatregelen, hoofdzakelrjk betrekking hebbende op de uit- voering der wet voorgesteld, waardoor het der regeering mogelijk zal zgn beter dan tot dus- verre pogingen tot ontduiking tegen te gaan. Bij art. 1 worden de Tarwewet 1931, de Cri sis-Zuivelwet 1932 en de Crisis-Varkens'wet 1932, op nader door de Kroon te bepalen tijd- stippen, hetzij geheel, hetzij indien dit nog 'niet aanstonds mogelijk mocht zijn gedeel- telrjk, ingetrokken. Door te bepalen, dat de intrekking niet zal gelden voor de voor dev intrekking gepleegde strafbare feiten, blijft de mogelijkheid open deze, indien ze na de intrekking van de hier boven bedoeide wetten eersit worden ontdekt. alsnog te vervolgen. Bij de omschrijving van crisisproducten zgn ,,,gamalen" vervangen door „visch- en schelp- dieren". Deze uitbreiding was noodzakelijk in verband met de mogelijkheid, dat maatrege len ook ten aanzien van andere schaaldieren FUNPROEVERS (Ingez. Med.1 dan gamalen en ook van schelpdieren moeten worden genomen. Voorts zijn aan de crisisproducten nog toe- gevoegd „vogeleieren", oliehoudende zaden, noten en pitten, al dan niet gebroken, met uit- zondering van cacaopitten, „turf" en „cicho- rei". Voor deze producten bleek het noodzake lijk maatregelen te treffen. Een nieuwe bepaling wordt voorgesteld", waarbij aan den minister de bevoegdheid wordt gegeven die producten als crisisproduct aan te wijzen, die gelijken op een van de reeds als crisisproduct aangewezen of aan te wij zen producten. Gebleken is n.l., dat verschil- lende maatregelen gedeeltelijk illusoir 'worden, doordat ze het nemen van eenigen maatregel, terstond surrogaten in den handel worden ge bracht, die mede onder de bepalingen der wet moeten komen te vallen. De mogelijkheid is geopend in bepaalde om- schreven gevallen voorschotten op de steun- uitkeeringen te kunnen geven. Maatregelen tegen de smokkelarij worden voorgesteld. Aan de Kroon wordt de bevoegd heid toegekenid den in-, uit- en doorvoer van crisisproducten alleen toe te staan langs be paalde grenskantoren en eveneens alleen op te bepalen uren. Gebleken is, dat speciaal met de merken, welke ingevolge de Crisis-zuivelwet zijn vast- gesteld, handel wordt gedreven en andere on- toelaatbare handelingen worden verricht. De mogelijkheid is geopend, door het stellen van regelen hieromtrent, deze misbruiken zooveel mogelijk tegen te gaan. Tot dusverre stond op overtreding van de bepalingen van de LandbouW-crisiswet 1933 alleen hechtenis of geldboeten, terwijl de ge pleegde strafbare feiten als een overtreding werden beschouivd. In navolging van de bepa lingen van de Crisiszuivelwet en de Crisisuit- voerwet wordt thans voorgesteld overtreding van de voomaamste bepalingen van de wet als misdrijf te beschouwen en daarop gevan- genisstraf te stellen van ten hoogste een jaar. Het tgdstip van in werking treden van on- derscheidene bepalingen van deze wet wordt aan de Kroon overgelaten. FABRICAGE EN VERKOOP VAN CONSITMPTIE-IJS. Het Staatsiblad bevat een Ron. besluit tot intrAkking van het Consumiptie-ijs-besluit en tot vasLstelling van een nieuw OoniSumptde-ijB- besluit. Het can sump tie- ij s -bedrij f had in de iaatste jaren een derigelij'ke ontiwikkeling doorgemaakt, dat scherper ingrijpen der Overheid noodzakelijk was. Het niieuiwe beisludit geeft voorschriften otn- trent de eischen, waar aan de bereidpiaatsen van plaatsen van consuimptie-ijs moeten vol doen, voorts betreffeude de kiwali teit van de waar, de verkioopgelegenheden alsanede het vervoer en de behanidelinig van het comsump- tie-ijs. EEN ..DRAADLOOZE TEWATERLATING". Reuter meldt uit Johannesburg, dat gene- raal Herzog, minister-presiident, op 16 Juni draadioos het nieuwe, 17.000 ton meterude stoomsohip ..Bloemfontein", dat te A mater- „Geen woord, mijnheer". ,,Ik heb bij Shepherd een boodschap af ge geven, dat hij naar jiou moest gaan. Ik be- grijp niet wat er met hem geheurd kan zijn". Jennings stead een oogenblik over het vraagstuk te mijmeren. ..Misschien heeft hij bij het veohten een venwonding opgelooi>en en heeeft men hem opgienomen", oppende hij. ,,Als uw wilt, kan ik de hospital en afrijldien en naar hem infor- meeren, mijnheer". „Neen, wel bedanikt, Jennings;- laten wij maar direct naar Hampstead rijden". Zooals u verkiest, mijnheer", zei Jennings onverschillig. Hij sloeg het portieir dioht, zette zich achter het stuurrad en reed Ficadilly op. Isabel, die nog eens uit het venster had ge- keken, wendde zich met een glimlachje tot Tony. „Die chauffeur van u schijnt niet erg vroo- lijk van aard te zijn. Hij doet zoo neer slachti'g". Tony knikte. Daarom heb ik hem juis>+ genomen. Ik houd van een paar droef- geestige figuren om mij heen; zij helpen te waardeercn, hoe gelukkig ik zelf ben". Isabel laohte vroolijik. De oplossing van het logiesvraagstuk, soheen een centenaiariast van haar schouders te hebben afgenomen en in het aamgename getemperde licht van de groote limousine zag zij er jonger en beval- liger uit, dan ooit. Tot dusverre vond Tony zijn nieuwisite avon- tuur het interessantste en meest beloivende uit zijn leven. Teriwijl de auto tussohen de naargeesti'ge gebouwen van Camden Town doorreed, begon hij haar, op vriendelijken, onopgesmutoten toon, het een en ander van zijn huis en zijn omgeving te vertellen. Zij ludsterde met veel belangstelling, want het was voor haar in hoagemate nieuiw en ondeihoudenld. ,,En woont u zoo geheel alleen?" vroeg zij. ,,Heelemaal alleen", zei Tony. „Rehalve Spalding, Jennings en Bugg, alsmede de keu- kenmeid en tiwee of drie dienstmeisjes en dan nog mijn beste Guy". ,,Wie is Guy?" vroeg zij. „Guy", zei hij, „kan het best aangeduid worden als zijnde ,,Guy". In aaasluiting daarmeae is hij ook mijn neef en secretaris" „Uiw secretaris?" herhaalde zij. „Wat doet hij dan?" „Zijn hoofdlbezigheid is het onderhandelen met mijn pacht.ers en huurders", zei- Tony. „In zijn vrijen tijid geeft hij mij goede raad- gevingen, welke ik nooit opvol.g, U moet morgen bij ons komen onttbijten en kennis met hem maken". De auto reed de oprijlaan op van „Rust- oord'" den naam welken Tony voor zijn woniog had gekozen, en hield stil voor den hoofdingang; ,,Ik zal even kijiken, of Spalding al naar bed is", zei hij tot. Isabel, ,,'t lis de moeiite niet waard, am uit te stappen". Hij opende de deur door middel van zgn huissleutel en toen hij de zacht verlichtte bar binnenkwam, drukte hij op het knopje van de eleotrische schei, bij den haard. Bijna om- middellijk ging de deur op den aohtergrond open en verscheen Spalding op den dremipel. „Dat treft!" zed Tony. „Ik dacht, dat je al onder de wol lag". „Ik wa& juist van plan naar boven te gaan, sir Antony", anltwoordde Spalding onverstoor- baar. ,,Mag ik zeggen, hoe verheugd wij alien waren bij het vemetmen van het succes. dat Bugg behaaiide". „0, heb je het al gehoord?" vroeg Tony „Is Bugg dan al thuis?" „Neen mijnheer. Ik nam de vrijheid de Cosmopolitan even op te bellen. De keuken- meid had een halve kroon op Bugg gewed en zij was opgewonden van m-euwsgierighed d hoe het was afgeloopen". Tony knikte goedkeurend. ,,Na de wtjze waarop zij de tong van mddldag heeft ge- roostera, gun ik haar alle goeds". Hij hdield even op. „Zeg Spalding, liet hij er op volgen ,,iben je bang van je vrouw?" „Neen, mijnheer", antwoordde Spalding. ,,tenminste niet banger dan de meeste man- men zijn". (Wordt vervoLgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1