ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Examens in aantocht. PUROL 74e Jaargang No. 9147 eerste blad WOENSDAG 23 MEI 1934 TER NEUZEN, 23 MEI 1934. Doorzitten Stukloopen Zonnebrand HOEK. i-ihiiiimhi imi—iMnnf-irm-n TJumntiJinmji «r—wt—nnmniti111in m-wiawwirimnni—rnu in mrr-nrim ABONNEMENTSPRIJS: Binnec Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling f r. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. C'itgeefster: Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. .UDVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE A DVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT LEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TEP. NEUZEN brengen ter openlbare kennis, ingis- volge artikel 16 eerste lild der Drankiwet, dat bij hen is ingekomen een verzoek om een slijt- veigunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gelbruik elders dan ter pilaatse van verkoop van PIETER VAN OVER/BEEKE, van beroep winkelier, wonende te Ter Neuzen, voor het wimkelpand, plaatse- lijik gemerkt no. 2 en gelegen aan die Axel- schestraat. Binnen tiwee weken nadat deze beken-d- miaking is geschied, kan ieder tegen het ver- lieenen van deze vergunning sehriftelijk be- zwaren indienen bij Bungemeester en Wet- hotutders. Ter Neuizen, den 19 Mei 1934. Bungemeester en Wet/houiders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLEE, Secretaris. INVENTAR1SATIE VAN LAND- EN TUINROUW 1934. Burgemeester en Wethoudiers van TER NEXJZEN brenigdn op verzoek van den Minis ter van Staat, Minister van Eoonomisc'he Zaiken a.i. het volgende ter openhare kennis: Tusschen 14 Mei en 1 Jumi wordt vaniwege die Gewestelijke Lawdbouw en Orisisor- ganisatie een algemeenie imventarisatie geftiouden van land- en fcuinbouw. Onder deze telling vallen alien, zoowel natuiurtijke persouen (mamelijke en vrouiwelijke) als reohtspersonen (o.m. puibliekrechtelijke detra in en j vereeniiginlgen en stichtiogen)diie als georganiseerde zijn of moeten worden aan- gesioten bij een e ris is -origanisatie of die kip- pen voor den verkoop van eieren of meer dan een sohaatp bouiden. Tevens zal gelegenheid worden gegeven tot het indienen van een aan- vrage tot toelating als georganiseerde bjji een Gewestelijke Landlbouw-Crisi'sorganisatie. Hij, die volgens bovenistaande re^elen onder de telling valt en niet v66r of o,p 1 Jum door een der tellers vanwege een gewestelijke orga- nisatie is beizocht, dient zich zoo spoeddg meg jk bij de Laoribouw-Crisisorganisatie in de provincie, waarin zijn bedrijfsgeibouwen gelegen zijn, aan te melden. Ter Neuzen, den 19 Mei 1934. Burgemeester en Wetbouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLEE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TEP. NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. VAN DER LIN DEN, klompenmaker, Oostkade 18 te Ter Neuzen (Sluiskil), om vergunning tot het uit- bneid'em van een .klompenfabriek op het perceel kiadastraal bekend in Sectaie G No. 2208. Op Dinsdag den 5 Juni a.s., des namid- dage te drie uur, zal in bet Gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwarem tegen de invriUiging van dit verzoek in te brengen en deze mon deling en sehriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, voor het bovengemelde tijdstip, ter Secretane der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juns- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne beizwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 22 Miei 1934. Burgemeester en Wetbouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. MET EEN AUTO IN HET (KAN.AAL, GEREDEN. Twee dooden. Gisteren midda.g verspreidde zich door onze staid bet ontstellenld berioljt, dat de beer J. J. Huijssende Koeijer, lid van den gemeente- raaid, idle met zijn ziwager J. de Mul per auto op weg was naar ide Belgisohe grens, om zijn tniptiek te laten afteekenen, tegenover de Blikstraat in het kianaal Ter NeuzenGent was gereden en beiden leventoos waren opge- baald. Toen we ter plaatse der ramp kwamen. was daar reeds' de rijks- en gemeemtepolitie aanwezig, ben evens vele belangstelleniden. Uit belt spoor van de auto in den graskant langs het kamaal bleek, dat de auto met een flauwe aflwijiking van den weg steeds is doorgereden, tot deize in het kamaal is tereehtgekomen. We vemamen daaromtrent, dat de heer Simolenaars die in de nalbijiheiid een cafe heeft, zich per rijiwiel op weg naar Hulst wilde begeven, toen hem de auto met een kalmen gang voorlbijreed. Tot zijn verwondering zag hij dat de auto steeds meer den kamaallboond nadende en zijn verrwomdiering veranderde in sobrik toen hij den auto zag voortrrjden en toen deze gebeel op den kant van den kanaal- dijik gekomien was omsloeg en in het diepe water tuimelde. Hij riep den heer C. Kaan, kanaalloods, die per rijfwiel op weg was naar Gent aan en deel- de hem het gebeurde mode. De beer Kaan keerde terug en beldaoht zich niet lang, om zich te water te begewem en te trachten de auto te benaderen, om 2100 mogelijk imzitten- den er uit te halen. Het was hem echter niet mogelijk de auto te viniden. Deze lag, zooals later bleek, 00k een 20 M. uit den wal en alzoo op groote diepte. De heer Smolenaars had omdlertusschen een dreg gehaald en bij de pogingen om de auto vast te krijgen werd al spoeddg het lijk van den heer Huijissen opgehaald, die dus buiten de auto was geraakt. Tezelfder tijd was daar de Belgische sleep- boot ,,Mercurius" gekomen, die met het anker een peging deed de auto vast te krijgen, het- gelen ock gelukte waama het voertuig boven water wend gehaald en naar deei wal kant ge- sleept. Daar is de auto, waarin zich nog het lijk vain den heer De Mul bevond, nadat daar- aan een touiw was bevestigd, door een daar inmiddels gekomen vrachtauto op den wal getrokken. Door de zorgen der politie werden de lijker. der slachtoffers ter zij'de van den weg gelegd en met een zeil badekt. Eenigen tijd later zijn ze met een vrachtauto voorlcopig vervoerd naar hot lijkentouis op de algemeene begraaf- plaats. De auto was eenigszins gedeukt en van het vooiportier was de ruit venbrijzeid. Naar we vernemen is aan stuur of rem geen gebrek geconistateend. Men verdiept zich in vertoand toienmede in gissdngen omtrent de oorzaak van het ongeval. Aangezien de auto geen plotselinge wending heeft gemaakt en in eien flauwe lijn steeds voortgaande van den weg need, wordt veromdensteld dat de bestuurder de heer Huijssen, die zich reeds omwel had gevoeld, een toeval heeft gekregen en de auto daardoor stuurloos voortreed. Raadselachtig Iblijft ihet, hoe dan de heer De Mul de auto niet meer van richting heeft kunnen doen ver- anderen. Het spreekt van zelf, dat dit vreeselij'k ge- beuren, een groote verslagenheid teweeg- 'bradht. De heer Huijssen is 57, zijn zwager de heer De Mul 56 jaar. De heer Huijssen mam in landlbouiwkrimgen een vooraanstaande plaats in. In dlen gemeen- teraad had hij zatting voor de vrij-antirev. partij (opvolger op de lijst is de heer G. Dees), hij was voorts bestuurslid van de Eerste Nederl. Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent, commisaaris van de N.V. Bouwmaterialenhanidel „De Hoop", voorzitter van de Gooperatieve Aankoopvereeniging ,,Ter Neuzen", en voorts 00k penmingmeester van het bestuur* der Chr. school te Driewegen. COdPERATIEVE BOERENLEENBANK. Vrijdag j.l. hield de Cotiperaitieve Boeren- leenlbank voor de gemeemten Ter Neuzen, Axel, Hioek, Zaamslag en omgeving, te Ter Neuzen onder voonzitterschap van den heer D. J. Dees, haar gewone jaarlijkscihe alge meene vergadering. In zijn openingsiwoor-d herdacht de voor zitter allereerst ,de verdiemsten van wijlen den heer R. J. Scheele, als voorzitter van den Riaad van Toezicht. Voorts deed hij uitkemen, dat het veirtrou- wen in de hank is weergekeerd, hetgeen o.m blijkt uit de belangrijike toename der spaar- gellden en de stijging van den omzet met ruim 1,5 millioen gulden. De rekening over 1933 wijst een eindcijfer aan van 7.751.784,07 Vj- Aan spaargelden is ontvangen 1.813.910,97 en terugbetaald f 1.582.997,08. Door de voorschotnemers werd 121.037,69 afgelost. Aan nipuwe voorsehotten werd 9350 verstrekt. In rekening-couraot werd ontvangen 5.628.931,20% en uitgageven 6.989.192,80%. Op het kanitoor te Ter Neuzen is f 500 af- geschreven. De winst ad 13.428,04 V2 werd na toelich- timg door den voorzitter, met algemeene stem- men ter besehifcking van het bestuur gesteld, tot dekking van mogelijk verlies in dit en volgende jarenmet het doel de bestaiandie reserves ad 143.099,12 gaiheel in tact te houden. De balans wijst een eindcijfer aan van 2.176.987,51%. De heeren A. de Feijter te Zaamslag en W. Dieleman Jizn. te Ter Neuzen, werden met bijna algemeene stemmen herbenoemd, respec- tidvelijk tot lid van bet bestuur, en tot lid van den Raad van Toeiziehit. Na de rondvraag wekte de voorzitter de aanwezigen nog op, zo'oveel mogelijk mede te willen werken tot uitibreiddmg van het ledenital der inooie gezonde instelling en betreurde hij het bedanken van emkelen, die in miet geringe mate door de hank zijn geholpen. BOOTREIS NAAR ANTWERPEN. Gaarne vestigen we de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentie omtrent een boottocht van Ter Neuzen naar Antwer- pen. Deze reis 'wordt georganiseerd door de Ringbesturen der diverse Jeugdvereenigingen in ons gewest, maar de deelname is tot de leden dezer vereenigingen niet beperkt. Fami- lieleden dezer leden en ieder die daarin belang stelt, kan deze reis meemaken. De tocht zal worden gemaakt met het passagiersschip ,,Koningin Wilhelmina van Middelburg. Ten einde ieder in de gelegenheid te stellen de reis mee te maken is de retour- prijs zoo laag mogelijk gehouden. We vernemen vender, dat de momdaccordeon- club der Vlissingsche C.J.M.V. uitgenoodigd is de reis mee te maken. Hier wordt dus nu een gelegenheid geboden de Schelde eens meer van boven" te zien. In de inooie Juli-maand kan dat dan 00k een prachtig tochtje worden. IA NDBOU WTENTOON STELLING TE KRUININGEN. Wij veriwijzen naar de in dit nummer voor- komemdie aidVeritentie betreffemde de groote lamdlbouwteutoonstellimg, welke op Woensdag 20 Juni a.s. te Kruiningen wordt gehouden. Naar we vernemen overtreft het aantal in- sohrijvingeu de stoutste verwachitimgen. NOTARIS VAN DALSUM UIT DE STATEN VAN ZEELAND. De heer H. A. van Dalsum, notaris te Hulst heeft in het verleenen van een renteloos voor- schot aan de Zeeuwsch-Vlaamsche waterlei- j ding door Tweede en Eerste Kamer, aanlei- ding gevonden te bedanken als lid van de Prov. Staten van Zeeland. Hij wil nu niet meer in eenig overheidscollege zitting hebben. Een kalme beheerschite zenuwtoestamd is dan van groot belang. Mijnhardt's Zemmvtabletten houden U rustig, geven U het nooddge zelfvertrouwen en maken U het examen doen lichter. Neem ze nu reads in deze d'rukke dagen. Buisje 75 ot. Bij Apoth. en Drogisten. (Ingez. Med.; DE VAOATURE IN PROVINCIALE f STATEN. Naar wij vernemen zal de vacature in de Provinciale Staten, ontstaan door het bedan ken van den heer Van Dalsum, tot de eerst- volgende verkiezing onvervuld blijven, over eenkomstig het bepaalde in artikel 105 van de desbetreffende wet, waarin o.a. staat De openvallende plaats kan alleen vervuld worden door een candidaat van de partij tot welke het uitvallend lid behooTt. Aangezien op de lijst van den heer Van Dal sum geen andere candidaat voorkwam, blijft hierdoor de vacature onvervuld. TOONEELVOORSTELLINGEN. Naar wij vernemen heeft de Directie van het Luxor-Theater alhier een overeenkomst gesloten met de N.V. Intern Theater Bureau Holland" gevestigd te Amsterdam. Als ge- volg hiervan zal met ingang van 1 Juni 1934 alhier worden opgericht een kunstkring, ge- naamd „Het Schouwspel". Deze kunstkring heeft"* afdeelingen te Hilversum, Leiden, Utrecht, Nrjmegen, Amersfoort, Zwolle, As- sen, Groningen- en Leeuwarden. De groote deelname in de genoemde plaatsen, waar ruim 16000 personen aan dezen kunstkring zijn ver- bonden, getuigt van de belangstelling voor werkelijk goede tooneelspeelkunst. Het puhliek, de massa althans, is niet in de gelegenheid individueel den schouwburg te bezoeken, omdat naast de entreeprijzen, ver- schillende rechten als: pensioenbijdragen, plaatsbespreking, garderobe, programma, enz. moeten worden betaald. Ook het storten van een bedrag ineens, zooals dat gebruikelijk is bij abonnements- voorstellingen, is voor velen onmogelijk, ter- wijl men dan toch nog, in verhouding tot het bedrag, waarvoor men de voorstellingen wil bijwonen, in rangen verdeeld is. Deze kunstkring heeft slechts een rang, die van gelijkgerechtigden, en een gelijk con- tributiebedrag voor alien van 15 cent per week en per lid (/7,80 per jaar). Bij dit bedrag, 15 cent per week, komt niets meer bij. In dit bedrag is inbegrepen ver- plicht, doch gratis garderobe, programma, plaats reserveeren enz. De contributie wordt aan huis afgehaald en de plaatsbewijzen met programma 8 dagen v66r de voorstelling thuis bezorgd. De voorstellingen worden gegeven in het Luxor-Theater. Doordat deze inrichting slechts 500 perso nen kan bergen moest de contributie voor deze plaats op 15 cent worden gesteld. In sommige afdeelingen kon met een contributie van 12 cent worden volstaan. De plaatskaartenregeling geschiedt volgens een opschuifsysteem, wat in de vorengenoem- de plaatsen tot tevredenheid van de leden werkt. Men kan echter zelf controleeren of de verdeeling van plaatsen rechtvaardig ge schiedt of dat eenige voorkeur hij toewijzing heeft plaats gevonden. Er "wordt uitsluitend met eerste-rangs ge- zelsdhappen gecontraoteerd. Het vorijg speel- seizoen b.v. zijn voor den kunstkring opge- treden N.V. „Het Schouwtooneel", dir. Adr. v. d. Horst en Jan Muschhet gezelschap „Saalhom"; het „Centraal Tooneel", dir. Sluizer en Louis de Bree, artistiek leider; het „Ned. Indisch Tooneel", Cor Ruys; de „Ver- eenigde Schouwspelers", dir. Pierre Mols; het gezelschap „Verkade" en ten slotte de N.V. Amsterdamsche Tooneelvereeniging onder lei- ding van v. Dalsem en Defresne. Ook kan u reeds worden medegedeeld, dat, te beginnen met September, de eerste voor stelling zal worden gegeven. Voor het aanstaande seizoen 1934/35 zijn venbondem „Grof>t Nederl. Tooneel", „Het Nieuw Schouwtooneel" en de ,,Vereenigde Schouwspelers". Verder "wordt nog met andere gezelschap- pen gecorrespondeerd, doch het Luxor-Theater is reeds voor 5 avonden ingehuurd. De daturhs zijn reeds vastgesteld en zijn als volgt: 27 September, 16 November, 11 Januari 22 Maart en 24 Mei. De Directie van het Luxor-Theater heeft bij het tot stand brengen van dezen kunst kring allereerst uw vertrouwen noodig. U zult dus goed doen e6n jaar de proef te nemen, overtuigd als wij zijn, dat u een pro pagandist voor dezen kunstkring zult zijn zooals al onze, ruim 16000 tooneelliefhebbers, dat zijn geworden. VERHENIGING VOOR VOLKENBON/D EN VREDE. De Volkenbondsdag werd door de afd. Ter Neuzen van bovengenoemde vereeniging ge- vierd met een propaganda-avond, welke nage- noeg geheel gevuld wend met de lezing van den heer Mr. van Deinse over het onderwerp ,,de Vredesgedachte" en de vertooning van de film „Ik heb een mensch gedood". Na een kort woord van den voorzitter, rwaarin hij den heeren Mr. van Deinse en P. Standaert dankte voor de bereidwilligheid waarmede zij zich beschikbaar hadden gesteld om mede te werken aan een propaganda- avond en een opwekking aan de bezoekers om zich aan te sluiten hij de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, gaf hij het woord aan den luidspreker, die allereerst het wereld- nieuws toelichtte. Diaiama kreeg de heer Mr. van Deinse het iw.oond, die uiteenzetit'e hoe de eng nationalis- tische opvattingen bij de staten remmend werkte op de ontwikkeling van de vredesge dachte, terwijl juist een breed opgevat natio- nalisme de goede grondslag zou kunnen zijn voor een intemationale samenwerking, die een rustige ontwikkeling van de menschheid zou verzekeren. Daartoe is het noodzakelijk, dat voor de onderlinge waardeering van el- kaars streven en opvattingen met een enkele maatstaf aangelegd "wordt waarnaar men alles afmeet. Dit geldt zoowel voor individuen als staten en volken. Zoodoende krijgt men begrippen als meerder- en minderwaardig. De heer van Deinse stelde zich de volkeren en staten der aarde voor als een mozaieki dat in zijn geheel genomen harmonisch gelegd was, zoodat dus geen deel gemist zou kunnen Worden, doch deze opvatting vooronderstelt tevens, dat elk deel zijn eiigen karakter moet behouden en niet vervangbaar is door iets anders. Anders gezegd, men moet niet slechts zijn waardeering voor een gelijkgericht stre ven uiten door het te steunen, want het is evenzeer noodig, dat men het instandhouden van een tegengesteld gericht streven waar- deert door een vemietiging er van tegen te gaan. Mr. van Deinse besloot zijn rede, die een groote indruk maakte, met een krachtig ,,met God voor Vaderland en Oranje". De film ,,Ik heb een mensch gedood" was wel een zeer mooie illustratie van de ideeen door den spreker. Afgezien van het technische gedeelte waarover in het nummer van Woens dag 16 Mei van dit blad reeds het een en an- der gezegd is, kan niet genoeg de nadruk ge legd worden op de Wijze waarop de ontwerper van het scenario voor deize film zich ide gees- tesontwikkeling van vijandige partijen denkt. Een gedeelte zal trachten de kloof te verwij- den (en dan denken wij daarbij aan de scene in het cafd, waar vscders van in den oorlog gesneuvelde zonen elkaar ophitsen) en een ander gedeelte zal trachten de kloof te over- bruggen, zooals de hoofdpersonen in deze film. Vele waren de momenten waar Lubitsch de menschheid in deze film den spiegel van Aeso- pus voorhield. Vermelden wij nog, dat zich gedurende de pauze eenige bezoekers als lid opgaven voor de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. DE IANDBOITW-CRISIS-ORGANISATIES. Aaiurijzing van bestuursleden. De Minister van Oeccnomisohe Zaiken a.i., heeft in de statuten van de lanidboufw-crisds- organisaties de voligenide wijziguigen aange- braaht C. in de statuten van de Stichting Lamd- ibouw-Crisis-Orgajnisatie vo>tJr Zeeiapid: voor de eerste maal treden als bestuursleden op: J. M. van Bommel van Vloten, te Goes; J. Bosselaar te Aagtekerke; C. M. de Bruijne Poissomnier te CadzandP. J. J. Dekikier te Wemeldinige; C. Fransse te Kleverskerke; A. HaaJk te Zaamslag, A. E. Langenhorst te Hulst; ir. A. W. v. d. Plassohe te Goes; C. de Putter, Loosjeshof te Axel; J. Rijk Mzn. te Gvezande; Paul Verkautaren te Nieuw- Namen; A. Wisse te Anna Jaoobapolder; H. C. van der Zande te Nieuwwerkerk". Voor de eerste maal treedt als voorzitter op: J. M. van Bommel van Vloten te Goes en als secretaris ir. J. D. Dorst, te Goes. SOMBER VOORUITZIOHT. Op de Zaterdag ten kantore der N.V. Kon. Maatschappij De Schelde te Vlissingen ge houden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar. De balans en winst- en verliesrekenmg zijn met algemeene stemmen goedgekeura. In de vacature ontstaan door de aftreding van den heer B. E. Ruijs als commissaris is deze met algemeene stemmen herkozen. Op een vraag uit de vergadering, deelde de directie mede, dat er nog steeds onvoldoende werk is en dat de prijzen nog steeds verlies laten. Wanneer hierin geen verandering komt, zal het tot sluiting van het bedrijf moeten komen. Dat zou niet alleen tot schade van aandeelhouders en personeel zijn, doch verder tot schade van Vlissingen en omliggende ge- meenten. Hier zou een diep verval ontstaan. Het toegezegde werk van den bruggenbouw voor den staat laat nog steeds op zich Wach- ten. (Midd. Crt.j BONDSDAG VAN DEN GEREF. ME1SJES- BOND TE MIDDELBURiG. 2en Pinksterdag heeft de Bond van Meis- jesveneenigmgen op Geref. gronidslag te Mdid- delburg zijn jaarlijkschen bondsdag gehou den. Er was ook ditmaal zooveel belangstel ling, dat drie kerkgebou"wen noodig waren om alle bezoeksters te bergen. Daartoe kwam men samen in de Noorderkerk, de Hofpleinkerk en de Oostkerk. De Bondsdag begon om half elf. In de Noor derkerk presideerde de Bondspresidente mej. Tj. Torenbeek uit Zuidlaren, in de Hofplein kerk mej. E. C. Versluijs uit Klundert, vice- presidente en in de Oosterkerk mej. B. v. d. Berg uit Kampen. Aan de jaarverslagen ontleenen wij dat het aantal aangesloten vereenigingen met 42 klom en steeg tot 843. Te Wijk aan Zee heeft de bond een zomerhuis gebouwd dat de naam draagt van ,,Henriette". In de 'Hofpleinkerk trad in de morgenver- gadering als spreker op de heer Joh. C. Fran- ken uit Utrecht, met het onderwerp: ,,Waar het hart klopt in ons werk" en in de Ooster- Ingez. Med kerk ds. H. Torenbeek. Ook des middags hiel- den een aantal sprekers, voomamelijk predi- kanten, redevoeringen. Zendingsfeest. Op Dinsdag 22 Mei is alhier het Zeeuwsch- Vlaamsch Zendingsfeest gehouden op de weide van den heer D. Haak Joz.zn. Het s oh een in den morgen dat het weder guur en somber zou blijven. Doch des middags brak de zon af en toe door de wolken en was het heel wat milder dan de vorige dagen. Om 1 uur opende Ds. E. Raams deze sa- menkomst door te laten zingen Gez. 3 vers 1 en 6, waama hij Ps. 72 voorias. Hij deelde mee, dat het 10 jaar geleden was dat het Zen- dingsfeest op Hoek "was gehouden. Het laatste is in 1930 gehouden te Axel. Twee jaar ge leden is het uitgesteld met het oog op de tijdsomstandigheden, doch thans meende men weer een Zendingsdag te moeten houden, in de hoop, dat ze weer zou slagen. Nadat hij was voorgegaan in gebed, verklaarde hij deze bijeenkomst voor geopend. Daar Ds. Bikker nog niet aanwezig was, verkreeg Ds. Visbeek van Vlissingen het woord om te spreken over: ,,Gods werk gaat voort". Hij liet eerst zingen Ps. 72 6 en 10. Wijzende op het werk dat wij in deze wereld te doen hebben, namelijk het zaaien van het Evangelie, zagt hij, dat het maaien meestal door een ander geschied. Een ander is het die zaait, en een ander die maait. Wij mogen ook in de zending oogsten wat anderen v66r ons hebben gezaaid. De mensch die zaait, valt "weg, maar het werk Gods, ook in die verre heidenlanden, gaat voort. Nadat lied no. 4 van het 'programma is ge- zongen spreekt Ds. Bikker van Hilversum (die inmiddels gearriveerd was) over: ,,Hoe een Toradja bidt". Deze spr., die gearbeidt heeft in ons Indie onder de Toradja's, vertelt van hun godsdienst en levenswijze. Vooral het ge bed van den Toradja neemt in zijn betoog een voorname plaats in. Omringd door allerlei geesten is het leven van deze menschen moei- lijk en zwaar. Wanneer zij bidden is heel hun ziel erbij en zijn ze met angst en vrees ver vuld. En de Christen-Toradja bidt ook, om zegen op den arbeid zijner handen. Als hij bid- dag houdt voor het gewas voor zijn rijstvel- den, dan brengt hij zijn uit te strooien zaad mee naar de kerk en vraagt voor dat zaad Gods onmisbaren zegen. la dit nog bijgeloof of geloof? Spr. voor zich ziet dit als kinder- lijk geloof. Wordt het gebed verhoord, dan moet men volgens de Toradja's het danken niet vergeten. Met treffende voorbeelden be- wijst spr. deze dingen. Ten slotte naar aanlei- ding van een Christuslegende laat hij zien dat het Christendom hier in Europa een smeulend vuur is waarvan veel rook uitgaat, maar wei- nig vlam. In Indie is het gelukkig nog anders, daar is vuur, daar is warmte en geen rook. Zoo kunnen Oostersche Christenen hescha- mende voorbeelden voor ons, Westerlingen, zijn. Hierna wordt gepauzeerd. Tijdens de pauze speelde het muziekgezelschap „Elk naar zijn krachten" eenige nummers en werden door de zangvereeniiging Crescendo" enkele liederen ten beste gegeven. Na de pauze betrad Ds. J. C. J. Kuiper van Souburg het spreekgestoelte, die eer3t liet zingen Gezang 50 4. Zijn rede draagt tot titel: „Ons herkenningsteeken". Spr. zegt dat de Christenen van alle landen kenbaar moe ten zijn. Als voorheeld haalt hij aan het ken- nen van Petrus door de dienstmaagd van den Hoogepriester, die tot hem zeide: „Ook gij waart met Hem, uw spraak maakt u open- baar". Zoo moeten de Christenen van alle tij- den kenbaar zijn. Zij moeten lichtdrager We- zen. Gods woord bewaren en ook doen, dan kan en dan zal er van hen zegen uitgaan naar buiten. Dan zal men moeten zeggen, die man of die vrouw is met Jezus. Met de opwekking Christus belijders te zijn, besloot spr. zijn gloedvolle rede, waarna hij zingen liet no. 14 van het programma. Ds. Booy van Heinkenszand sprak nu over: ..Priesteriijk werk". Nadat we eerst gezonigen hadden Ps. 22 14 en 16. Spr. staat stil hij' het koninklijke in de zending, het doen, het, zending drijven, bij het profetische in de zen ding, zooals de bijbel vertalen en al het an dere organisatiewerk. Maar het priesteriijk werk staat aan de spits. Dat is het zending drijven uit bewogenheid om Christus wil. Om dat men zelf een Christen is, van Hem ver- tellen en anderen voor Hem trachten te win- nen. Zelf moet men door Hem gegrepen zijn 'wil men anderen tot Hem leiden. Hoogepries- terlijk werk, zelf eerst tot God en dan tot het volk, eerst in het heiligdom en dan in derf voorhof. Niet het stoffelijke voorop, maar door ons gebed moeten wij onze breeders in Indie steunen en smeeken om veel zegen op hun moeizamen arbeid. 'Hij laat zingen lied 9 van het programma. waarna gepauzeerd wordt. Het muziekgezel schap geeft nu enkele nummers ten beste. Na de pauze treedt als laatste spreker voor ons op Ds. Bons van Colijnsplaat, met het onlderwerp: ..Getuigen zijn". Niet "ieder kan getuigen. Dat kan volgens spr. iedere ver- loste, maar die door Christus is verlost zal ook van Hem getuigen. Echte getuigen, zijn hartegetuigen. Waar hun hart vol van is, moet hun mond over spreken. Zij hebben we- reldoverwinnende kracht. Ieder Christen, ge- leerd oi ongeleerd, moet getuigen. Al is er misschien veel verschil in zienswijze omtrent Christus, alle Christenen staan op denzelfden grondslag van de Heilige Schrift. De getuige-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1