ALGEMEEN KiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9145 WOENSDAG 16 MEI 1934 74e Jaargang Aankondigang, Binnenland Buitenland EERSTE BLAD wegen en voetpaden met de kunstwerken. TER NEUZEN, 16 MEI 1934. ZAAMSLAG. LAMSWAARDE. HENGSTDIJK. HONTENISSE. AXEL OVERSLAG. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinneo Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. .VDVERTENTIeNVac 1 tot 4 regeis 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KEEINE ADVERTENTIeNper 5 regeis 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekecd. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermindard tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. jjIT BLAD VERSCI1IJNX IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wetlhoudeiis der gemeente HOEK, brengen ter kennis van belanghebben- den. dat te begiinnen op 22 Mei 1934, van- wege de gemeente een algemeene opneming zal worden gelhauiden van de Hloek, 15 Mei 1934. Burgemeester en Wethouders van Hoek, Mr. J. A. v. TIENHOVEN, Burgemeester. DREGMANS, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde zijn de begrootinigen van het innrihra lwfondis 1'9331934. De heer Louwes betoogt dat de landbouw tegenwoordig ruime belangisteUing vinidt in heit parlement. De vaste lasten en hypothe- ken zijn voor den lanldlbouw nog te hoog. De houding van de regeering ten opzicihte van de loonen der lanidarbeiders adht spreker juist. De heer Van Voorst tot Voorst bepleit de belangen der kleine zamdiboeren. Spreker wil rationeele bebouwing van den vaderlandschen bodem, welke primair moet zijn boven den import. De heer Van den Heorvel is het over het geheel met het gevoerde regeeringsbeleid eens Er moet sterker gestreefld worden naar om- zetting van cultures. EEN GEDENKTEEKEN VOOR H. M. KONINGIN EMMA. Het bestuur van de Vereeniging voor Handel, Nijver'heid en Gemeentebelangen te Den Haag, deelt aan Het Vad. made, dat het eeaige weken geleden het plan heeft opgevat am het initiatief te nemen tot de oprichting van een gedenkteeiken voor H. M. Konmgin Hmma te Den Haag. Het ligt in de bedoeling de uitvoering van ddt denkbeeld mogelijk te doen maken, uitslui- temd dooir bijidragen van inwoners van 's-Gra- venhage en het bestuur der Vereeniging is er van overtuigd daarvoor op de volkomen in- stemming van de burg.erij te mogen rekenen. Tot dusverre is aan het plan nog geen rudhtbaarlheid gegeven, omdat het bestuiur alvorens aan detze plamen vendere uitvoering te geven, zich uitteraard vlooraf weniscihte te vergewissen van de instemming van H. M. de Koniingin. Zoodra daaromtrent zekeriheid verkregen zal zijn, stelt het bestuur der Vereeniging voor Handel, Nijverheiid en Gemeentefoelangen zich voor, in sameniwerking met zooveel mogelijk a lie in aanmerking komenide Haagsche orga- nisaties, het denkbeeld op waardige wijze tot uitvoering te brengen. NED. VARKENSCENTRAEE. Gelijtk reeds eerder is bekend gemaakt, zullen door de Ned. Vankemscentrale een aan- tal biggen worden afgenomen om te voor- komen. dat in de noaste toekomst een grooter aaribod van varkens zal plaats vinden, dan noodig is tot dekking van de behoeften van de binneiilandsche markt. Het ligt in de be doeling deze biggen voorhands tot diermeel te verwerken. Nader zal worden nagegaan of een gedeelte der biggen van dusdanige kwaliteit zijn dat deze vOor consumptie be- achikbaar gesteld kunnen worden. MISLUKKING DER TARWE-CONFERENTIE. De tarwe-aidviescommissde, die te Louden heeft vergaderd onider voorzitterschap van den Amerikaanschen amibassadeur, is niet tot overeenstemming gekomen ten aanzien van het plan tot het vaststellen van minimum- prijizen voor tarwe. Volgenis het communique, dat uitgegeven is, heeft een der belangrijkste uitvoerende mo- gendtoeden walker naam niet genoemd woridt, maar die, naar men aanneemt, Argen- tmie is verklaard, niet in staat te zijn met het plan in te stemmen, waama de andere landen, idle htm toestemming hadden gegeven, op voiorwaarde, dat er eenstemmigheid zou taestaan, hun goiedkeuring hebben ingetrokken. De commissie heeft echter een sub-commisisie aangeweizen, ter bestuideering van de moge- lijklheid van uitwerking van een plan betref fende stabilisatie en verbetering van tarwe- pirijzen. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE WATER LEIDING. In de gisteravond gehouden vergadering der Eerste Kamer is het voonstel betreffende het beschikbaarstellen van een renteloos voorschot uit 's Rijks kas, ten befhoeve vajn de N.V. Waterleidingmaatsdhappij ,,Zeeuiwscth-VIaanderen" te Ter Neuzen zonrier defeat en zonder hoofidelijke stemming aang?- mxmen. Men schrijft aan de N. R. Crt. uit Zeeuwsch- Vlaanderen Een zware, zeer zware strijd woedt alhier tegen de voorgenomen plannen eener streek- waterleiding. Zooals algemeen bekend mag worden geacht, is het de bedoeling van hooger hand geleidelijk geheel Zeeuwsch-Vlaanderen van een waterleiding te voorzien met gedwon- gen aansluiting. Voorloopig is een N.V. op- gericht met de gemeenten Sas van Gent, Ter Neuzen en Hulst, tezamen tellende 18.000 in woners. De grondoorzaak van den strrjd tegen die plannen bertist hoofdzakelijk op financieele bezwaren, maar vooral ook omdat de aansluiting verplicht is gesteld, doch ook door gemis aan een behoorlijke waterwin- plaats. Er bevindt zich in ZeeuWsch-Vlaan- deren geen duin-, noch ondergrondsch, noch rivierwater, waaruit voor een streekwaterlei- ding water kan Worden getrokken, zoodat men hier uitsluitond is aangewezen op opper- of regenwater, dat zich hier bevindt in een zandlaag aan de grens, varieerende van 6 tot 13 meter diep. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat in de drie genoemde gemeenten de bewoners zijn uitgenoodigd, wanneer zij tegen de verplichte aansluiting aan de onderhavige waterleiding gekant waren, dit schriftelijk te willen verklaren. De uitslag hiervan is geweest, dat zich te Sas van Gent en Ter Neuzen ruim 80 pet. en te Hulst 75 pet. der bevolking beslist tegen de verplichte of gedwongen aansluiting heeft uitgesproken. Nu spreekt het vanzelf, dat er in een kleine plattelandsgemeente verschil- lende gezinshoofden gevonden worden, die lie- ver neutraal blijven en niet wenschen te tee- kenen; men denke in de eerste plaats aan het gemeente-personeel; ook aan hen, die in ge- meente-bedrijven Werkzaam zijn, enz., aan aannemers, werkloozen, die vaak bij de over- heid terecht moeten komen enz. Kon ieder zich schriftelijk vrij uitspreken, dan waren de cijfers naar billijke berekening 85 a 90 pet. De raming van het plan der drie gemeenten is officieus 1.000.000. Wanneer wij ons niet vergissen heeft ook de waterleiding op het eiland Tholen een millioen gulden gekost. Het mooiste van de zaak is wel dat er te Weert, een gemeente grooter dan de 3 genoemde en 13.500 inwoners tellende, een waterleiding is gesticht naar de laatste eischen des tijds, die slechts 193.000 kost, zoodat ze hier eventjes maar'807.000 gulden meer zal kosten, dan die te Weert en dan mag de uitvoering daarvan nog niet boven de raming komen. Nog niet lang geleden werd er in de provincie Utrecht een Waterleiding gesticht door 20 gemeenten en hiervan bedroegen de kosten slechts 1.900.000. Als men dit verschil in cijfers ziet is het ook niet te verwonderen, dat de massa der bewoners alhier sterk gekant is tegen de hui- dige plannen. Het is eenvoudig onbegrijpelijk, dat een waterleidingbedrijf, zooals het onderhavige, oeconomisch opgezet, duurder zou moeten komen te staan dan te Weert. De grondstof kost immers niets, men heeft het Water maar uit den grond te trekken en te filtreeren. Er wordt buitendien feitelijk een monopolie verleend voor levering van lei- dingwater in die gemeenten, zoodat er van concurrentie nimmer sprake kan zijn. Wan neer men met steun eener belangrijke risico- garantie (3 ton) en onder voormelde zeld- zame gunstige omstandigheden, zonder ge dwongen aansluiting een bedrijf nog niet ren- dabel kan maken, dan moet men er o.i. ook niet toe overgaan. Als de aansluiting, evenals te Weert, Zuid- Beveland, Vlissingen en tal van andere plaat- sen, niet verplicht gesteld werd en hier tarie- ven werden ingevoerd zooals bijv. in de ge noemde gemeenten, dan mag veilig worden aangenomen, dat alle bezwaren als bij toover- slag verdwenen zouden zijn, zelfs dan nog wanneer deze 30 pet. hooger waren dan te Weert. Wanneer een ondememing zooals bijv. een waterleidingmaatschappij niet alleen steun ontvangt van overheidswege en den alleen- verkoop krijgt voor haar artikel, maar haar nog de macht gegeven Wordt om de bewo ners van de betrokken gemeenten te dwingen uitsluitend van haar het benoodigde water te betrekken en tevens de bevoegdheid gegeven wordt om de tarieven van geleverd water naar behoefte en believen te verhoogen, dan is het niet moeilijk een waterleiding tot stand te brengen. Onder dergelijke omstandigheden kan men een zaak in elk willekeurig artikel doen rendeeren en doen floreeren. Een en ander was nog zoo erg niet wanneer de be- Woners dier gemeenten er het slachtoffei niet van werden omdat eenvoudig aan de ver plichte aansluiting niet te ontkomen is. Men moet hieraan van hoogerhand of van ambte- lijke zijde geen draai geven door te zeggen. dat dit alleen het geval is wanneer aan de huizen niet aanwezig is een deugdelijk mid- del voor goede en voldoende drinkwatervoor- ziening. Te Tholen is in deze geprocedeerd door een aantal gezinshoofden en dezen hebben alle processen verloren niettegenstaande hun eigen water was goedgekeurd. Men kan tevens van hoogerhand en ambtelrjk wel beweren, dat voor dit landsdeel de stichting eener drink- waterleiding noodzakelijk is en het voor de bevolking een geluk zal zijn, maar dat zijn maar mooie en verlokkelijke voorstellingen betreffende deze kwestie. Het is ook nood zakelijk en het zou een geluk zijn, dat hier ieder die werken kan en gaame werken wil tegen een behoorlijk loon werk kon krijgen, dat de boeren hun brood konden verdienen, de Aandel floreerde en de neringdoenden een be- hoorlijken omzet hadden, dat een vijfde deel der woningen, die eigenlijk maar krotwonin- gen zijn, werd gesloopt en in de plaats daar van nette verblijven of woningen werden ge sticht en werkelijk zoo zijn er nog tal van voorbeelden aan te halen, maar daarom ge- beurt dit nog niet of heeft zulks ook nog niet plaats. Dat de geldelijke lasten voor de oeconomisch zwakken zoo gering zullen zijn, dat die ruimschoots overtroffen worden door het gevaar en het groote ongerief, dat de tegenwoordige toestand brengt, zooals even- eens beWeerd wordt door de ijveraars dier waterleiding zegt heelemaal niets, maar is op het oog als men het leest buitengewoon aantrekkelijk. Hier is de heele streek oeco nomisch zwak behoudens enkele uitzonderin- gen en wij vragen ons daarom in diepen ernst af, Wie hier dan wel de dure exploitatie in haar geheel zal moeten opbrengen. De eerstgenoemden kunnen het niet en de laatst- genoemden kan men immers onmogelijk bui- tensporig hooge tarieven laten betalen; dit heeft nergens plaats. De ervaring heeft geleerd, dat behalve op het eiland Tholen op vele andere plaatsen veei te hooge tarieven bestaan, tengevolge. daar van is er op vele plaatsen in ons land links en rechts hevig geprotesteerd tegen de ver plichte aansluiting. In bladen van verschil- lende pluimage heeft men dit al vaak kun nen lezen. Het is o.i. hoog tijd, dat van hoo ger hand een eind gemaakt wordt aan de verplichte aansluiting aan een waterleiding. Als het in vele gemeenten kan, goedkoop en zonder gedwongen aansluiting, dan vragen wij ons af waarom hier de verplichte aan sluiting nog geeischt moet worden om de on dememing rendabel te doen zrjn. Vergeet niet, dat de bewoners der betrok ken gemeenten over het beheer totaal niets te zeggen hebben. Er wordt een naaml. ven- nootschap gesticht, waarvoor het geld door het rijk, de provincie en de gemeenten ver- schaft wordt en de raad der commissarissen met den directeur der N.V. heeft het geheele beheer in handen. Zij die gedwongen worden van deze N.V. water te koopen, hebben geen woord in te brengen, een vreemde toestand, maar het is niet anders. Buiten Nederland is de gedwongen aanslui ting aan een waterleiding dan ook geheel vreemd. Bij niet verplichte aansluiting wordt het be stuur der ondememing genoopt de affaire oeconomisch op te zetten, een zuinig beheer te voeren en te zorgen voor lage tarieven, ten- einde de klandizie te bevorderen, vandaar dan ook, dat juist in die gemeenten, waar de aan sluiting niet verplicht is, de tarieven van dien aard zijn, dat bijna ieder burger en arbeider zich doet aansluiten. Onze hoop is thans gevestigd op de Eerste Kamer der Staten Generaal, die wij reeds lang omtrent de onderhavige plannen uitvoerig hebben ingelicht. MUZIKARE WANDERING. Gisteravond hield het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" alhier de aange- kondigde muzikale wandelinig, naar aanlei- ding van het resultaat beneikt op het Bomds- concours te Zuidzande, waar, zooals wij reeds hebben gemeld, in de eerste afdeeling harmo- nde met een bevredigend aantal punten de tweede prijs wend behaald. Tegeliiikertijd werd ook een serenade gebracht aan het echtpaar Krijger— Leijs, in de Javastraat, dat dien dag juist 55 jaar getrouiwd was. Het onitferak gisteraivond de harmonic niet aan belangstelling, niet alleen van toeschou- wers en luisteraars, doch ook van een talrijike menigte, gevormd door de jeugd, die in opge- wekte stemming het gezelschap op zijn tocht door de staid vergezelde. FEESTVIERINGSPLANNEN. Zooals reeds gemeld, was dezer dagen een bijeenkomst gehouden van eenige belangstel- lenden in het organiseeren van een feest ter h.erdenkmg van het 350-jarig bestaan van Ter Neuzen, hetwelk 23 April 1.1. op officieele wijze is herdacht. Tot dit comite traden toe de heeren N. J. Harte, M. de Jonge, C. Wind van Merkesteyn, J. F. de Cooker, A. van den Bruele, A. P. Lindenbergh. B. van der Griendt en J. Brinckman. Door dit comite waren tegen j.l. Maandag- avond in de bovenzaal van het Hotel Cen- traal" opgeroepen afgevaardlgden van een aantal plaatselijke organisaties, welke op een enkele uitzondering na, aan de oproeping had den voldaan. De vergadering werd, op uitnoodiging van zijn mede-comiteleden geleid door den heer Harte, die uiteenzette hoe het verloop der herdenking van het 350-jarig bestaan onzer stad een feit waarop de gemeentenaren dankbaar mogen terugzien en hetgeen naar aanleiding daarvan geschreven is, deed bltj- ken, dat er in Ter Neuzen toch ook wel het verlangen leefde om die herdenking ook nog op een andere, meer naar buiten tredende manier te herdenken. Hij had oorspronkelijk op grond van verschillende omstandigheden daaraan getwijfeld; hem zal niets liever zijn, dan te ondervinden dat hij in dat opzicht ge- dwaald heeft en toen hij werd aangezocht om over dit onderwerp een vergadering te beleg- gen, heeft hij niet geaarzeld daaraan mede- werking te verleenen, al had hij zich niet voorgesteld in de functie van leider der ver gadering. op te treden, hetgeen hij nu echter in het belang van den gang van zaken zich heeft laten aanleunen. Hij zette zijn denkbeelden uiteen omtrent een programma dat voor een algemeene feest- viering zou behooren te Worden uitgevoerd, waarvan zeker een stoet, hetzij historisch, aUegorisch of gemengd, een der hoofdnum mers zou behooren te vormen. Uit de groote opkomst ter vergadering meende hij te mogen concludeeren dat het denkbeeld van het voorloopig comito met sympathie is begroet. Bij de besprekingen werd opgemerkt, dat de afgevaardigden zich niet omtrent een en ander hebben kunnen voorbereiden, aangezien niet bekend was, in Welke richting men wenschte te gaan, aangezien aan deelneming aan de werkzaamheden consequenties ver- bonden zijn, hetgeen door het voorlopig comite volmondig werd beaamd, waarom werd ver- zocht daaromtrent binnen een 14 dagen te beslissen. Op uitnoodiging der vergadering verklaarde het voorloopig comite zich bereid definitief aan te blijven, onder voorwaarde Sat van de eventueel deelnemende organisaties edn lid aan het comite zal worden toegevoegd. De heeren De Cooker en Brinkman verklaarden zich op het tot hen gericht verzoek bereid het secretariaat op zich te nemen. Ter vergadering werden nog eenige ver- eenigingen genoemd die alsnog voor mede- werking zouden kunnen warden uitgenoodigd, hetgeen zal geschieden. Indien het plan blijkt kans van slagen te hebben, ligt het in de bedoeling de feestvie- ring te houden in het begin der maand Sep tember. Zoodra de berichten van de verschil lende organisaties zijn binnengekomen zal een vergadering met de afgevaardigden worden belegd. VEREENIGING VOOR VOEKENBOND EN VREDE Wrj maken het publiek opmerkzaam op een in dit blad voorkomende advertentie van een filmvoorstelling in het Luxor-Theater alhier, welke een zeer bijzonder karakter draagt. Steeds meer dringt het werk van de Ver eeniging voor Volkenbond en Vrede door in de mensehenmaatschappij, met het gevolg, dat het werk van den Volkenbond in steeds rui- mer kring bekend wordt. De sympathie voor dit werk is evenwel niet steeds even groot. Velen staan er nog vijandig tegenover; naar onze meening, doordat ze nog niet voldoende bekend zijn met de feiten. De heeren Mr. J. F. van Deinse en P. Stan- daert waren zoo welwillend met ons samen te werken om een propaganda-avond te organi seeren op Volkenbondsdag 18 Mei, Waarbij het publiek nader ingelicht zal worden over de Vredesgedachte en de invloed van de oorlog op de menschelijke ziels- en geestestoestand. Steunt alien het streven van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede door Vrijdagavond a.s. de lezing en filmvoorstelling in het Luxor-Theater te bezoeken. IN BESLAG GENOMEN. Zaterdag j.l. is door een controleur van de Tarwewet te Hulst een persocn aangehouden die verdacht. werd van overtreding van de Tarwewet, n.l. het vervoeren van een hoeveel- he id meel afkomstig uit Belgie, zonder ver- voerbewijs. Nadat paard en wagen aanvan- kelijk in beslag waren genotmen zijn deze later teruggegeven, terwijl de bloem coder beslag bleef. Proces-verbaal werd opgemaakt. LA X DBOI WTENTOONS'l ELLI NG. Wij vestiigen de aandacht onzer lezers op de in dit nuimmer voorkomende advertentie betreffende de lanldlbouwtentoonstelling te Kminingen, waarbij o.a. een groote demon strate wordt gethouden met boerenwagens op luohtbanden. TE WEINIG BETAALDE BELASTING. Wegens over vorige jaren te weinig betaalde balasting is door den ontvanger der directe belastingen te Breskens 17,69, f 9,90, f 6,72; te Oostlburg 313,25, 23,88, 13,25, f 11,94, 11,94, 7,78. 6,22, 5,22, 4,22 ontvangen. De Ooievaar op bezoek. Nabij de buurtschap Poonhaven werd j-1- Zaterdag een tweetal ooievaars opgemerkt, hetgeen tot de hoogste zeldzaamheden gaat behooren in onze streek. Het echtpaar was spoedig verdwenen. Driemanschap. Op de bovenzaal van het cafe van den heer R. van de Veeke had Zaterdag de jaarlijk- sche gecombineerde vergadering van de be- sturen der drie muziekgezelschappen van Zaamslag, Axel en Hoek plaats, tot vaststel- ling van de data's waarop dezen zomer in deze drie gemeenten de zgn. Zaterdagsche „kleine festivals" zullen plaats hebben. Na bespreking werd de volgorde aldus vastgesteld 9 Juni a.s. te Axel; 30 Juni te Hoek en 21 Juli te Zaamslag. Het „Driemanschap" zal dus voor de 7de maal de jaarlijksche toerbeurt naar de drie gemeenten maken. Het lOjarig bestaan van dit bondgenootschap op muzikaal gebied hoopt men op bijzondere wijze te vieren. Onder leiding van den oudsten directeur, den heer J. E. Blansaart uit Axel, zal weer een ensemblemarsch worden uitgevoerd in elk der te bezoeken plaatsen na afloop van de muzikale rondwandeling. Onze dorpsgenoot, de heer H. Ivens, wacht- gelder sedert 1927, heeft reeds verschillende tijidelrj'ke betrekkimgen waangenomen, o.a. te Lichtenvoorde, Roden, Weststellingwerf, Steeniwijkerwold. In de laatste plaats fun- geerde hij als hoofd der school; wegens op- heffing der lagere school aldaar, is hij thans weer op wachtgeld gesteld. Dienstplicht. Het jaarlijksch ondenzoek der groot-verlof- gangers (lichtingen 1922 en 1925) zal voor dezie gemeente plaats hebben op Vrijdiag 29 Juni a.s. te Kloosterzande in de O. L. school aan de Molenstraait. Industrie De Warenmarkt. Zoo is dan na een lijdensbestaan van pl.m, 8 maanden onze wekelijksche warenmarkt die naast de graanmarkt iederen Zaterdag plaats had, ter ziele gegaan. Gestorven aan bloed- armoede. Bewierookt in redevoeringen, waarin haar bestaansrecht op historische gronden als on- betwistbaar werd geacht, doch niettemin op economische gronden gedoemd om Weer te verdwijnen, als een ontijdig geboren wicht, een onvoldragen vrucht! In een zeer slecht bezochte ledenvergadering waarin het bestuur evenredig miniem ver- tegenwoordigd was kon men geen ander be- sluit nemen dan: zoo spoedig mogelijke liqui- datie. Voorwaar een triestig besluit, na zulk een voorbeeldigen vloed van idealisme, die het blijkt nu! een betere zaak waardig zou zijn geWeest. De uiterst degelijke markt- inventaris bestaande uit een 30tal zeer soliede tenten, met prima zeildoek gedekt, zal thans op de meest voordeelige wijze aan den man gebracht worden. Uit de opbrengst daarvan hoopt men de schuldenlast die op de vereeni ging rust, volledig te kunnen delgen. Alle door het bestuur aangewende pogingen tot opleving en handhaving hebben schip- breuk geleden. Na deze prijzenswaardige vol- harding blijkt ons evenwel dat er nog weer van die ,,beste stuurlui" zijn, die als altijd echter aan wal blijven! Alsof niet het uiterste beproefd was! Wij meenen kort en goed te kunnen beslui- ten met onze conclusie dat in Axel een weke lijksche warenmarkt in onafzienbaren tijd geen recht van bestaan zal hebben. De waarheid is in dit geval zuur, de erva ring had een nog onaangenamer smaak, zij was bitter! Van de dooden overigens niets dan goeds, dus, ook van de Axelsche waren markt Verkeersongeval. Dp de kruising van de Juliana- en Prins Hendrikstraat kwam gisteravond na 9 ure de 43-jarige kleermaker P. d. E., die zich per rijwiel naar zijn haardstede begaf in hot- sing met een uit Oostelijke richting komende, uit de provincie Zuid-Holland herkomstige luxe auto. Doordat noch de wielrijder, noch de auto groote vaart hadden beperkte het ongeval zich tot materieele schade en werd het rijwiel van d. E. nagenoeg geheel ver- nield. De direct ter plaatse aanWezige Rijkspolitie toonde zich actief door terstond de schuld- vraag aan een onderzoek in den vorm van een proces-verbaal te onderwerpen. Door C. P. te Tivoli is beigoniien met de opricbtinig van een tricotagefabriek. Dit is de eerste ondememing van dien aard in onze gemeente. Naar we vememen zal er rnetter- tijd een tiental arbeiders werk vinden. Jubileum. Dezer diajgen herdacht het echtpaar C. MiaiasDuerinck, wonetide Noordstraat, den dat zij v6or 40 jaar door het huwelijk met elikanider werden verbonden. Een H. Mis uit dankbaarheid werd opgedragen des mor- gens en het feest werd vender in huiiselijken kring gevierd. Niet alleen door een alige- meeme vlagvertooning gaven de buren uiting aan hun gevoelens ten opzichte van de jubi- larissen en hun familie, maar alien, zonder uitzondering, gingen zij in den loop van den dag persoonlijk him geliukwensehen aanbieden zoodat de dag van het 40-jariig huiwelijkBfeest voor het krasse echtpaar een onvengetedijke iis geiworden. Het Meifeest. Reeds geruimen tijd was het wel te merken dat het jaarlijksche Meifeest op komst was. Steeds op den tweeden Zondag en Maandag der maand Mei hebben deze feestelijkheden alhier plaats. De eigenlijke kermis is pas den tweeden Zondag, Maandag en Dinsdag van September. Maar nu was het, zooals gewoonlijk reeds meerdere weken van te voren te zien dat on- middellijk vdor of na de grooten schoonmaak de huizen gewit of geverfd werden, stoepen gerepareerd, blinden geverfd of vernieu'wd werden; werken welke meestal door de bewo ners zelf gedaan worden. Door de vele regens der voorgaande weken was er in die Werk zaamheden eenigen achterstand, maar juist de week vdor het Meifeest was het goed weer en Werd er hard gewerkt om alles op te knap- pen en de beiden gemeenten zooveel mogelijk een goed aanzien te geven. Onmiddellijk na het waterfeest van Terdonck, Vrijdagmiddag, kwamen reeds meerdere inrichtingen van daar om hier juist aan de grens hun tenten op te slaan. Deze bezigheden brachten al zachtjes aan de stemming er in. Zaterdagavond even voor 't donker werd knalden de schoten ten teek4n dat het feest begonnen was. Eenige drukte heerschte ?r toen al met bollen, kaarten en schieten op de liggende pers tot laat in den nacht. Zondagmorgen als de eerste bezoekers uit de Hoogmis kWamen begon het orgel van de schommel te spelen en werd het feest weder- om ingezet door kleine en groote kinderen die onder toezicht der ouderen reeds ruimschoots- van de pret genoten. Nogmaals klonken de feestschoten die wijd in den omtrek hoorbaar waren, opdat toch niemand uit de verre om- geving vergeten zou dat er hier feest was. Waren Zaterdagavond reeds vele familie- leden van elders overgekomen, Zondagochtend en -middag kwamen er nog veel meer. Extra lekkere spijzen Waren klaar gemaakt en ieder- een genoot al volop van het steeds zoo slhoone Meifeest dat hier geheel internationaal door de Belgen en Hollanders zoo echt broederlijk en ook zusterlijk gevierd wordt. In den vroe- gen namiddag klonken thans nogmaals vreugdeschoten; deze waren bestemd om de- genen die een middagslaapje wilden doen, wakker te houden. Vanaf 1 uur in den namiddag was het aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1