ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN WIELERBflAN TER NEUZEN BERNARD LEENE (HOLLAND) JAN LEBRUN (BELGIE) Neem n "AKKERTJE" No. 9141 MAANDAG 7 MEI 193 74e Jaargang Binnenland Donderdag 10 Mei a.s. (Hemeivaartsdag) om 3 ure n.m. EERSTE BLAD /•- 8 j %XC*\ -v. i W. TER NEUZEN, 7 MEI 1934. verkochte schepen. INTERNATIONALE OMNIUMWEDSTRIJD ji t contra Sprint-, Afval- en Achtervolgingsrace 50 K.M. KOPPELWEDSTRIJD met 4 klassementen BERNARD LEENE-A. VAN ROS8UM TH. MIDDELKAMP-J. OYEIM A. BAART-C. PELLENAARS F. WEEMAES-J. SPIJKER B. FRANCKE-TH. BAELEMAN8 R. HERMAN A. JOHAN J. VERGUCHT-J. LEEMANS Populaire muziek tijdens de wedstrijden ENTREE: 35 - 50 - 60 - 100 cent uil zoo'n nieuw handig zakdoosje bij Rheumalische pijnen, Spierpijn. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per Jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0.20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor dp uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wefchouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, in- gievolge art. 16 eerste lid der Drankwelt, dat faq ben is ingekomen een venzoek om eene taipvergunning voor den verkoop van stenken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop vac KRINA K1 I,IK, van beroep verfofhaudster, wonende te Ter Neuzen, voor he<t benedenvoorloka al van het perceel plaat- selijfc gemerkt no. 18 en gelegen aan de Westkolkstraat. Binnen twee weken nadiat deize bekend- maikdng is geschied, kan ieder tegen bet ver- leenen van deze vergunninjg schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeesiter en Wet- houders. Ter Neuzen, den 7 Med 1934. Burgemeester en Wethoudiens voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. De verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland. Het afldeelingsonderzoek van dit wetsont- werp beeft aanleiding gageven tot de navol- gende bescbouwiingen en opmerkingen. Sommige leden hadden met weinig geest- drift kennis genomen van dit wetsontwerp, voor zocver betreft de onteigeningen, welke eeaft verbreeding van het kanaal tot 64 M. mogelijk zullen maken. Het kostte bun eenige moeite het ontwerp te bezien Los van de voorgeschisidenis in zake de Rijnvaartoom- milssie. Nu echter die minister uitdrukkelijk er bij herhaling beeft verklaard, dat de be- ken.de in de Rijnvaartcommissie gedane mede- dealingen inizake de verbetering der Tusschen- wateren, welke nu eenmaal zijn gedaan, een zuiver i n fo rm a tori sc h karakter droegen, kiwam het hun beter voor daarop ndet vender in te gaan, te minder nu de minister tevens heeft verklaard, pretenties, als waaraan de ooncept-Rijnvaartacte udtidrufcking geeft, ook in de toekomst te zullen afwijzen. Ook weniscihten deze leden zich niet te verddepen in het ©ventueel verband met de Neder- landsch-Belgisdhe oniderhandelingen. Wei waarschuiwden zij met nadruk tegen de ge- diacbte, die, naar zij vreesden, in eeniige buns inziens minder gelukkige fbrmuleeringeo om- trent eene mogelijke nieuiwe Rijn-Scheide- verbindinig in de Memcrie van Antwoord aan de Tweede Kamer doorstraalde (biz. 4 en 5), dat de regeering zieh niets zou hebben aan te trekken van grenaen aan Nederlandsohe toegevingen, in bet bekenoie Memorandum, in 192Sb gesteld. Inte^endeel, het staat volgens de leden, bier aan bet woord, valt, dat naar- mate het Hanswee rtkanaal wordlt verbeterd, de aanleiding vermindert, om nog daamaast eenen nieuiwe verbinding te scheppen. Want al ontkemden deize leden niet, dat Nedlerland- sche scheepvaartbelangen mat de verbetering zijn gediend, in zeker niet mindere mate komt het wetsonitiwerp aan Belgische wenschen tegemoet. De leden, bier aan het woord, badlden voorts goede nota .genomen van de omstan- djgheiid, dat in de gewlsselde stukken bij her haling door de regeering is verklaard, dat de verbreeding van 40 op 64 M. indien al, dan toch eerst in een verre toekoimst zal pdaats grijpen. Deze verklaring maafcte bet bun gemakkelijker, over hunne aanvankelijke baziwarem been te stappen. Zij deden dit in de hoop, dat bij toekomstige onderhiandelingen met Belgie van bet feit, dat Nederland uit eigen initiatief deze kostbare werken onder- nam, eem passend gebruik zal worden ge- maakt, en voorts, dat de aacivaarding van dit wetsomtiwerp niet in den weg zou staan aan het tegennpetkomen aan Brabantsche wen schen omtrent het verbeteren van de ver- bdmiding tusschen den wal en de Schelide, met erventueelen aanleg van eene haven te Bergen op Zoom, em het graven van een klein kanaai ter verbetering van de afiwatering van Noord- Weat-Brabant. Temslotte zouiden de leden, hier aan het woord, gaame vernemen welk tmtwoord de minister van zijnen ambtgenoot van burten- landsche zaken heeft ontvangen op zijne vraag, of laatstgenoemide bewindsiman alles in het werk wil stellen. om een einde te maken aan eiene praotijk kosteloozen aleepdienst, premies en zoo meer door den minister van waterstaat zelf als een indler- ctaad onbillijken toestand" (Handelingen, Tweede Kamer, biz. 1639) gekenschetst. Enkele leden wensohten de voorgestelde kanaalverbreeding te beschouwen als een gewoon waters taatkundig werk en zich bij de beoordeeling doarvan niet te laten beinvloeden door allerlei andere (ook intemationale) vraaigstukken, zooalis de Bel- gische quaeistie en de besiprekingen in de Rijnvaartcommissie. Zij meeniden echter dat, wanneer dit kanaal wordt verbreeid, men diaarmede volldoet aan alle eischen, die men in Belgie kan stellen aam goede verbinding tusschen Amtwerpem (Schelde) en den Rijn, namelijk een vaarwater waar sdhepen van 2000 ton elkaar kunnen passeeren en zelfs grootere schepen kunnen verkeeren. Deze leden zagen dus in aanneming van dit wets ontwerp tevens de beste atfweer tegen de easchen van Belgie voor een amtdter (ndeuw) kanaal. Wat de besprekingen in de Rijnvaairtcom- missie betreft, sloten de leden, bier aan het woord, zich geheei aam bij hetgeen de minister in de Tweede Kamer heeft getzegd. Zij zagen niet in, waarom de Rijmvaartcommissie er niet over zoude mogen spreken, doch meen- den, dat de vorige regeering onjuist heeft gehandeld: 1". door de Staten-Generaal onikundig te laten van de in de Rijnvaartcommissde ge dane mededeelingen, en 2°, door de planner niet als geheei te taehandelen, doch' telkens bij gedeelten, door .verschilllende begrootings- wrjzigingen, zooals Hellegat Engelsch vaarwater daarma veihooging der bruggen en eimidelijk heeft minister Reymer (diaartoe gadwonigen door het debat in de Tweede Kamer met den heer Krijger) de rest van de kanaalverbeterimigen ingediend. Het geheele plan bad ineens moeten zijn voorgelegd aan de Staten-Generaal, niet bij gedeelten. Verscheiildene andere leden konden zich vol- komen met het voorgestelde plan vereenigen, omidat zij de verbreeding van het kanaal niet alleen noadzakelijk acbtten, maar ook be- sohouwden ails een zoo al niet geheei, dan toch groOtendeels Nederlandsch belang. Immers, het is gebleken, dat van de schepen, welke het kanaal bevaxen sleehts een derde gedeelte voor Antwerpen bestemd is. Waar de ver breeding alzoo in hoofdzaak ten goede komt aan Nederland, achltten de leden, hier aan het woord, het onnoodig in beschouwingen te tred'en in hoeverre Belgische belangen zullen worden gebaat door de voorgenomen kanaalverbetering. Deze leden hadden met groote instemming g-ezien, dat de minister het volkomen juiste standpunt inneemt zelfstamdiig te beoordeelen, wat voor de scheepvaart noodiig is en zich ndet laat leiiden door buitenlandsche invloe- den. De bezwaren, welke bij eendgen hunne r aamvamkelijk tegen dit ontweirp waren ge- rezen en verband hdeiden met de Belgische kanalenquaestie, zijn door de verklaring van den minister geheei weggenomen. De leden, hier aan het woord, zouden daar- om hunne stem aan het wetsontwerp geven. Gevraagid wordt nog, of de toestand nu zbov wondt, dat alle schepen, die het Juliana- kanaal en het Maas-Waalkanaal bevaren, ook van het kanaal door Zuid-Beveland gebruik zullen kunnen maken, met andere woorden, of dit kanaal voor schepen met eenen inhoud tot 2000 ton geschikt zal zijn. DALENDE SPOOR WEGONTVANGSTEN. De definitieve ougave d,er ontvangsten over de maand Januari 1934 van de Nederlandsche Spoorivegen -wijzen een totaalcrjfer van f 10.086.653,86 aan tegenover 11.055.984,53 in Januari van het vorige jaar, wat per dag- kilometer in Januari 1934 89,67 tegen 97,41 in Januari 1933 beteekent. OFFICIEEL BEZOEK. De Commissaris der Koningin bezoekt Maandag 14 Med a.s. de gemeenten Hoek, Philippine, Hontenisse en Stappeldijk. ERGERLIJKE DIERENMISHANDELING. Gisteren, tegen den middag, werd door een kolenhandelaar, die naar de weide op het schietplein naar zijn paard ging kijiken ont- dekt, dat er iebs gaande was met het paard van den kolenhandelaar Adriaansens-Buijs- rogge, dat daar ook in de weide ldep. Bij on- derzoek bleek dat sen touw, flihk aangehaald tusschen de lagers van het gebit waren ge- trokken en om de tong van het dier gesnoerd, terwijl dat touw voorts onder de kin van het paard was vastgemaakt en na te zijn aange- trokken met een flinken knoop was vastge maakt. Het dier moet van een en ander veel pijn hebben geleden, en een geheei opzetten van hals en kop was er het gevoig van. Spoedig werd de hulp van den disrenarts, den heer Brons ingeroepen, die het dier van de knel- lende banden wist te bevrijden. Gelukkig is het felt spoedig ontidekt, en kon tijjdig worden ingegrepen. zoodat het nu nog al zal los- loopen. Aangezien door het aftoinden van de gienoemde lichaamsdeelen de bloedsomloop wordt gegtoord, zou dit, na langen duur, af- sterven dier lich'aamsdeelen kimnen tenge- volge helbben. Men verdiept zich in gissingen omtrent de dader of daders. De knecht van den heer A. was ongeveer 9 uur gistermorgen ook naar het paard gaan kijken en toen liep het nog te grazen. Toen moet het knevelen van tong enz. alzoo nog niet hebben plants gehaid. Het is dhs geen nachtwerk geweest. Er is aan- gifite gedaan bij de brigade marechaussee al- hier, welke een cmderzoek in stelt. Door bemiddelipg van den scheepsmakelaar P. A. van Bouchaute, alhier, is het Neder landsche motortanikscfaip „Nijverheid" van de Ned. Gist- en Spiritusfaibriek te Delft, naar het buiteoiland verkocht. Bovenidien werd het sleepschip „Nieuwe Zorg" van de wed. R. Kanters, te Sas van Gent, groot 220 ton, verkocht aan den heer Job Huissen, vroeger alhier, thans te Rotter dam, die het onder den naam „Jozdena" in de vaart bracbt en het zeilschip „Jacoiba" van den heer D. van Wieelden, te Werkendam, groot 216 ton, aan den heer C. van Fraeijen- hove, te Zaamsiag (Grietel. ,Dit schip werd herdoopt in ,,Woudma". i - DE WATERLEIDING IN Z.-VLA.ANDEREN. Aan de Memorie van Antwoord, inzake het o-ntwerp tot beschikbaaasteiling van een ren- teloos voorsohot uit 's Rtjks feas ten behoeve van de N.V. Water! eiding-JVlaatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen, gevestigd te Ter Neu zen, wordlt het volgende ontieend: Het oordeel van eenige leden, die den be- staandien toeistanid in Zeeuwsch-Vlaajideren in hygiendsch opzdcht, met name wat de drink- watervoorziening betreft, 1 ook na kennis- neming van het rapport, dipnaangiaande uit- gebracht, niet van zoodanigen aard achtten, dat de stichting van een nieuwe waterledding noodzakeiijk zou zijn, kan die regeerinig aller- miimist oniderschrijrven. Uit het rapport blijkt, dat de drin kwate rvoonziienin gzoowel wat hoeveeiheid als hoed'anigheid betreft hoogst onvoid'oende is. De stfohitinig van een drink- waterleiding is dan ook voor dit iandisdeel noodzakeiijk en zal voor d'e bevolking een ge- luk zijn. Dat er eem deel is, dat een drink- waterleidiing nog ndet waardeent, behoeft niet te verwonderen. De ervaring leert, dat ook op dit gebded onlbekenldheid bet'eekent af- wezigheid van sympathie; waar men eenmaal bakend is gewarden met een drinkwaterlei- ding, neemt de sympathie regelmatig toe. Het verdient overigens opmerking, dat bij een groot deel van de bevoking der betrok- ken gemeenten reeds sympathie voor het plan hestaaL Dat tie bevol'king verplicht zal worden tot aanjsludting van haar huiiaen aan de water- leiditig, voor zoover ndet in huizen een deug- delijk middel voor goede en voldoende drink- watervoorziening aanwezig is, was onvermij- delijk voor de rendahiLiteit van het bedrijf. De geldelijke lasten zullen echter voor de economdsch zjwakken zo6 gering zjjn, dlat die rudmsohoots overtroffen worden door het ge- vaar en het groote ongerief, dat de tegen- woordige toestand oplevent. Met betrekking tot het venzoek van enkele anidere leden om voorlidhiting van de regee ring ter zake van de omstandigheid, dat eenigen van oordeel zijn, dat de ontworpen plannen te veel uitgaven. vorderen en dat een behoorlijke drinkw at ervoo rz i ening op goed- koopere wijze kan worden beredkt, merkt de regeerinig het volgende op: Een oomit6 van actie tracht de meening in- igaing te doen viniden, dat het een nieuw, goed- kooper plan beizit, dat voord'eeliger geexploi- teerd kan wiorden. Te dezer zake is heit vol gende bij het oniderzotek gelbleken: Van een nieuw plan is geen sprake; het project van het comite is een kopde van het dloor het Rijlksbureau voor Drinikwatervioor- zieaing opgemaakt plan,, met dit verschil, dat het comit6 heeft aangenomen, dat de ge- meente tot dusiver niet een besluit van die strekkdnig heeft gencmen. Het comite veigelijkt zijn op de tegenwoor- idiiige prijzen getbaseerde begrooting van f 1.000.000 met een begrooting van het Rijks- fbureau van 1930. Die begrooting van 1930 beeft het Rijksbur.eau evenwel in 1933 her- zien, met het resultaat, dat de tagenwoordiige prijzen een raming van 1.000.000 toelieten. Het comite beweer.t, tegen lagere tarieven water te kunnen leveren. Die lagere tarieven zijn echter gebaseerd op de niet verantwoor- de veronderstelliing, dat de gemeente Axel mee zal dloen, en op een hoogere evenmin veran tiwoordde 1ruming van de on Wangs', en uit waterlevering aan Industrie, puibiiiske diensten en branidkranen. De bewering van: het comite, dat het in itegemstelling met het Rijikslbureau van vrij- willige aansluiting kan uitgaan, is onjuist; het comitd neemt immersvoor het eerste exploitatiejaar een ffc ooger aansluitrngspercen- tage aan dan het Rijksburearu. De regeering meemt op gronid van het bovenstaande, dat de actie van het comite een afwjjzing van het huiidig voorstel aller- minst zou rechtvaardigen. Aan den Voorzi-tter der Eerste Kamer is het volgende telegram gezonden: „Er is geen water voor eem water ledding Zeeuwsch-Vlaanideren en wie zegt het teigendeel liegt. Om deze reden mis- lukte het groote plan 1927. De zaak is dus zuiiver volksbedrog. Wilt U hiertoe medewerken 5 Mei 1934. Notaris Van Dolsum." VEREEN. ZIEKENHUISVERPLEGING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Zaterdagmiddag hield bovenstaande ver- eeniginig haar eerste jaarvergadering in het Jeugdgebouw „Emmanuel" alhier. Een 70- tal leden, o.a. ook uit Axel, Zaamsiag, Hoek, Sluiskil en Sas van Gent, woonde de verga- dering bij. De heer M. de Jonge, voorzitter, opent de vergadering en heet alien welkom, waarna hij een kort en krachtig openingswoord spreekt, memoreerende dat door een intensieve pro paganda de mooie resultaten bereikt zijn, waarvan de vergadering straks zal hooren. Door voorzichti'g beheer is heit gelulkt, de soliditeit der vereeniging te verzekeren, Wat ook tot uitimg komt in het te nemen besluit tot het vormen van een reservefonds. Met een voorbeeld uit het leven der zusterafdeeling Walcheren maakt spr. duidelijk, dat een goed reservefonds noodzakeiijk is, o.a. bij epide mics. Hij spoort den leden aan, om alien krachtig mee te werken tot den bloei der ver eeniging, welks bestaan zoo zeer in een be- hoefte voorziet. Alsnu wordt de agenda afgewerkt. 1. Rapport controle-commissie. De con- tnole-commissie, bestaande uit de heeren H. A. Lyppens, M. J. v. Dixhoom en J. L. Dreg- mans, brengt het volgende verslag uit: Ter voldoening aan art. 4 der statuten hebben wij de ontvangen contributie gecontroleerd met het ledenregister en met de afrekeningen van de boden. Het kasboek, bankboek en ver- pleegkostenboek is nagezien en de uitgaven zijn geverifieerd met de bescheiden. Wij kun nen op grond van deze controle verklaren, dat de administratie over het vereenigings- jaar, dat van 1 Febr. tot en met 31 Dec. 1933 loopt, en de daaruit vervaardigde rekening ep verantwoording der inkomsten en uitgaven volkomen in orde is en dat de boekhouding uitstekend is verzorgd. Ontvangsten in 1933 5285 en uitgaven 2904,71, alzoo meer ontvangen 2380,29. Nog te ontvangen rente Boerenleenbank over 1933 21,93. Samen 2402,22 Nog te beta- len voor verpleging lastens 1933 betaald in 1934 f 112,85, voor bijkomende kosten lastens 1933 30, samen 142,85. Alzoo batig slot 31 Dec. 1933 2259,37. 2. Jaarverslag. De voorzitter leest voor het jaarverslag, opgemaakt door den penning- meester J. A. Meertens. Hieruit stippen we het volgende aan: Op de vergadering van 6 Nov. 1932 kon de commissie van voorberei- ding, bestaande uit de heeren M. de Jonge, J. Deij, J. A. Meertens, J. Verlinde en A. P. van Baal, meedeelen, dat reeds 1000 leden waren ingeschreven. De contributie-betaling ving aan op 1 Febr. 1933. In dit jaar werd de propaganda voortgezet met het gevoig dat te Axel, Zaamsiag en Hoek afdeelingen wer- den gesticht, terwijl in den loop van het jaar ook te Sas van Gent en Schoondijke leden werden ingeschreven. Het interne leven der vereeniging is gezond. De aansluiting aan de Federatie van Ziekenhuisverplegings-ver- eeniigingen kreeg haar beslaig, waardoor (Ingez. Med.) eikanders leden bij verhuizing enz. worden overgenomen zonder dat die personen een wachttijd moeten doormaken. De propagan da eiscbt veel tijd van het bestuur. In 1933 werden 21 propagandatochten gedaan en wer den in vele plaatsen vergaderingen gehouden. •Het ledental bedroeg op 31 Dec. 1933: Ter Neuzen 2428, Axel 283, Zaamsiag 117, Hoek 108 en Sas van Gent 32, totaal 2968 leden, waarvan 2762 betalende. Het aantal opna- men in 1933: van Ter Neuzen 27, Axel 4, Zaamsiag 2, totaal 33. Het aantal verpleeg- dagen bedroeg 523, verdeeld over de zieken- huizen te Ter Neuizen, Middelburg, Goes, Sluiskil, Hulst, Vlissingen, Leiden en Hilli- gersberg. Die verpleegtijd was: van 110 dagen 6 gevallen; van 10—20 dagen 8 geval- len; van 2025 dagen 4 gevallen. Gemiddelde kosten per geval: 47,29 en per dag /3,10. De exploitatierekening over 1933 gaf aan ont vangsten (contributies) een cijfer van 5285, de uitgaven idem (verpleegkosten.) 1437,32, bijkomende kosten 188,61, algemeene kos ten 438,13, administratiekosten 461, bode- loonen f 520,40, diversen 2,10 en saldo 2380,29. Bedde verslagen werden goedgekeurd. 3. Bestuursverkiezing. Het voorstel van den heer Ververs om de aftredende leden J. Deij en J. Verlinde bij acclamatie te herbe- noemen werd aangenomen, waarna de beide heeren hunnen benoeming aannamen. 4. Bestuursuitbreiding met 1 lid buiten Ter Neuzen. Door het bestuur waren voorgesteld: van Axel den heer v. d. Berg, van Zaamsiag den heer Scheele en van Hoek den heer Dreg- mans. Eten commissie van drie personen werd belast met deze stemming. Na 2 stemmin- gen was als gekozen verklaard, de heer Dreg- mans van Hoek, die zijne benoeming als be- stuurslid aanvaardde. 5. Benoemen 1 lid in de controle-commissie. Na toelichtinig door den voorzitter om deze commissie zooals ze thans is samengesteld, nog een jaar aan te houden, wordt dit voor stel aangenomen. 6. Voorstel bestuur: verhoogen der uitkee- ring, n.l. het te vergoeden aantal ligdagen te brengen van 25 op 30 a 2,75 per dag, maximum f 82,50; het bedrag der bijkomende kosten te verhoogen van f 15 tot f 20 per geval. Hierover werd een en ander gevraagd en bevrediigend beantiwoord, waarna het voorstel werd aangenomen. 7. Voorstel bestuur: stichten reservefond- sen, n.l.: le. in het reservefonds te storten 1000 en 2e in het fonds, waaruit te betalen een toesiag aan opgenomenen in Sanatoria te storten 500. Na toelichting door den pennirngmeester en na beantlwoordiig van enkele vragen werd ook dit voorstel aangenomen. Naar aanleiding van een ingekomen brief, deelt de voorzitter met blijdschap mede, dat in Biervliet thans 80 leden zijn ingeschreven. 8. Begrooting 1934. Deze luidt als volgt: Ontvangsten: 3500 leden a /2,60 is /9160; uitgaven: verplegingskosten /6300, admini stratie en propaganda f 700, drukwerk 250, bodeloonen 910 en saldo 1000; samen f 9160. Gerekend wordt op 90 verpleegden a 70 is 6300. Omvraag. De heer J. N. 't Gilde vraagt of het bij een volgende vergadering niet moge lijk is, dat elk lid een week voor de vergade ring een jaarverslag kan ontvangen. Besloten wordt, met het oog op de Jiooge kosten, dat ieder lid die tijdig daarvan kennis geeft, een verslag kan ontvangen Hierna sluit de voorziitter met een woord van dank voor de opkomst en een opwekkend woord om deze vereeniging groot te maken deze eerste jaarvergadering. NED. VER. VAN HUISVROUWEN. Dat de avonden, welke de aifd. Ter Neuzen e.o. van de Ned. Ver. van Huisvromven haar leden taiedt, ook dikwij-ls voor amderen dan .jhuiisvrouwerbelangiwekkenjd zijn, bleek wel Donderdagavomd, toen ondianks het slechte weer, behalve een 60-tal ledien, ook vensohei- dien introduce's, waaronder ook eenige heeren in de bovenizaa.1 van den heer De Vrieze al hier aanwezig waren. En hun, die regen en onweer hebben getretseend, zal diit zeer zeker ndet hebben beirouwd. Het prtoigiramma, dat mevnouiw Spaander- manTaat uit Vlissingen ten gehoore bracht en diat een drietal Italiaansche liederen, eenige liederen van Saint-Sadns en Debussy, voorts eeniige liederen van Brahms en tens'lotte eenige Hollandisohe liederen bevatite, was wel zeer gevarieerd. Zij zong, met begeleiding van mevr. Bredercide, de verschillenlde lielde- ren met veel warm,te. Mevr. Spaanderman beschikt over een fraaie alitstem, aangenaam van toon. Vooral in de hoogte wint haar stem aan klank, dat zeer tot zijn reclbt kwam in ,,Mon Coeur s'ouvre a ta Voix" uit Sam son et Dalila van Saint-iSaens, waarvan ook de voordraoht bijzomder vi'el te loven. Ooik ,,Mijn Keroltje" van Van Tusschenhrcek oognt- te veel bijval. Dat mevr. Brederode in het acoompiagneeren geen vreemide is, bl^ek wel uit de gemakkelijike en soepele wijze, waarop zij de zangeres begeleddtde. Mevronw Spaan derman liet haar dan ook terecht in het ap- plaus deelen. Ook was uitgenoodigd voor dezen avond mevr. Thiebout uit Maassluis, die een zeer interessante lezdng hield over het leven en de werken van Madamme Lafayette, de bekende F.ransche schrijfster uit den tijd van Liode- wijik XIV. Een groot ding bij dergelijke voor- drachten is steeds de toehoorders van het be-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1