ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANOEREN No. 9138 MAANDAG 30 APRIL 1934 74e Jaargang Bekendmaking. Binnenland Buitenland TER NEUZENS COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster; Finna P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KEEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgtaar is. Inzending van advertentien liefst ten dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIENSTREGEUNG PROVINCIALE STOOMBOOTDIENST. Vanaf heden is op het gemeenteihuis, bode- kajmer, gratis verkrijgbaar, voor hotelhouders e.a. DE DIENSTEEGELING VAN DEN PRO V IN CLALEN STOOMBOOTDIENS1 OP DE WESTER-SCHELDE ingaan.de 15 Mei 1934. Ter Neuzen, 30 April 1934. De Burgemeester van Ter Neuzen. J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente AXEL maaikt bekend, dat, ter voldoening aan artikel 15 der Onteigeningswet, een afdruk van het Koninklijk Besluit van 4 April 1934 No. 54, tat aaniwijzing van de perceelen, welke moe- ten worden ontelgenid voor aanleg en ver- betering van het in de gemeente Axel gelegen noordelijk gedeelte van den weg AxelDrie- Sctoouwen, welk Koninklijik besluit is opge- nomen in de Staatsoourant van 9 April, no. 67, van den eersten tot en met den 21 Mei 1934 ter inzage van een ieder is nedergelegd op de secretarie der gemeente. Axel, dec 30 April 1934. De Burgemeester voomoemd, BLOK. EERSTE KAMER. Wering van vreemde arbeidskrachten. In de memorie van anitwoord betreffenide het ontwerp van wet tot regeling van het ver- ridhten van arbeid in loondienst door vreern- delingen wijst de regeering er op, dat in de considerans van het wetsontwerp de woorden ..in loondienst" zijn vervallen, zoodat de con siderans thans luidt: Wetsontwerp tot rege ling van het verrichten van arbeid door v reemdel ingen Het is alleszins begrijpedijik, dat, hoewel dit wetsontwerp geen bestrijiddng vormt, eenige leden een regeling als hier wordt voorgesteld, in abstract.o beschourwid, afkeurden. Deze leden zijn het echter daarover eens, dat de feitelijke amstandigheden nopen tot het treffen van voorzieningen ter hescherming van de natio- nale arbeddsmarkt. Dit standpunt heeft de Regeering van den aanvaeg af ingenomen. Het werkzaam zijn hier te lande van een groot aantal kellners en muzikanten van vreemde nationaliteit heeft de aandacht van den minister van sociale zaken. Evenizeer is zijn aandacht gericht op het groqje aantal vreemde dienstboden in Nederland. Bij de beoordeeling of door rniddel van het in dit ontwerp voorziene vergunningsstelsel naar vermindering van het aantal vreemde arbeidskrachten in de genoemde beroepen moet worden gestreefd, zal mede reikening dienen te worden gehouden met de belamgen van de bedrijven en de gezinnen hier te lande, die deze arbeidskrachten in dienst hebben. Dit punt zal uiteraard bij de uitvoering der wette- lijke regeling onder de oogen worden gezien. Naar de regeering meent heeft zij in de memorie van antwoord op het voorloopig ver- slag der Tweede Kamer duidelijk doen uit- komen, dat zij bij de uitvoering der hier voor- gestelde wettelrjke regeling in het algemeen emstig rekening wenscht te houden met de belamgen van de bedrijven of ondememingeo, die vreemde arbeidskrachten in dienst hebben. Daanbij zal zeker worden gelet op die vreem de arbeiders, die mogen worden gerekend tot de kern van het bedrijf. Echter zal niet mogen worden voorbijgezien, dat de regee ring bij haar beslissing in dezen evenzeer zal letten op de houding die de vreemde landen waartoe de betrokken arbeiders behooren, aannemen ten nanzien van de toelating van of het verrichten van arbeid door Nederland- sche arbeiders in die landen. Of er aanlediding is, eerst dan het verrich ten van arbeid door vreemde arbeidskrachten aan een vergunning te binden ,,wameer zal zijn gebleken, dat geschikte Nederlandsche arbeidskrachten besohikibaar en bereid zijn een wenk op zich te nemen trots het feit, dat hun een lager loco wordt aiangeboden dan waaraan zij gewend waren'' zal de regee ring wees ©r reeds op in de meorie van ant woord aan de Tweede Kamer naar om- standigheden moeten worden beoordeeld. TWEEDE KAMER Vergadering van Vrijdag. Aan de orde is het wetsontwerp, houdende voorsohriften voor de vergadering van houders van reeds uitgegeven, niet onder trustverband staande schuldbrieven aan toonders. De heer Goseling (r.k.) wil zoo goed moge lijk waarborgen tegen vergissingen en fouten Minister Van Schaik zegt, dat dit ontwerp het tot standkomen van een vrienidschappelijk aocoord tusschen crediteuren en debiteuren bevorder.t, wat gewenscht is als een paar crediteuren tegen den wil der meerderheid der crediteuren ingaan. Het ontwerp omvat voorts voldioende waarborgen. Spreker neemt een amendement-Goseling betreffende rege ling van het hooger heroep over. Een ander amendement-Goseling (even- eens namens de vaste commissie voor privaat- en strafrecht) betreffende schorsing van executie wordt na een redactieverbetering door den heer Moller voorgesteld ter wegne- ming van een taalkundige fout, teruggenomen. Het wetsontwerp wordt z. h. s. aanigenomen, Voortgezet wordt de ibehandeling van het wetsontwerp in zake werkverfuiming (het 60 miUiaem-plan) De heer Wijnkoop (com.) kan het niet aan- vaarden wegens den beoogden loondruk. Spr. dient een motie in vcdgens welke de werk- verruimingsloonen niet lager mogen zijn dan de plaatselijk geldende of colleotief in het be drijf vastgestelde. KONINGIN EN PRINSES IN DE BETUWE. H. M. de Koningin en H. K. H. de Prinses hebben Donderdagmiddag een autotocht ge- maakt door de Betuwe en bij die gelegenheid een bezoek gebracht aan mevrouw Van Pal- landt op het kasteel Neerijnen. Ook heeft H. M. aan de Linge eenige schetsen gemaakt. PARTICULJER SECRETARIS VAN DE KONINGIN. In plaats van F. M. L. baron van Geen is tot particulier secretaris van de Koningin benoemd C. S .Sixxna baron van Heemstra, die vroeger particulier secretaris van de Konlngin-Moeder is geweest. HERINNERING NAGEDACHTENIS KONINGIN EMMA. In de vergadering van het bestuur van de Ned. Centrale Vereen. tot bestrijding van tuberculose, werd door den voorzitter de voorloopige madedeeling gedaan dat besloten is pogingen aan te wenden om ter herinne- ring aan de nagedachtenis van H. M. de Koningin-Moeder een blijvend getuigenis van erkentelijkhedd voor alles wat zij in het be- lang der lijdende menschheid, vooral voor de tuiberculosebestrijding deed, tot stand te brengen. De bedoeling is dat het geheele Nederlandsche volk in de gelegenheid zal worden gesteld hieraan bij te dragen. Welke vonm dit blijk van daniklbare herinmerinig zal zijn, zal nader worden beslist. CREDIETVERLEENING AAN MIDDENSTAND. Bij de regeling van werkzaamheden in de zitting der Tweede Kamer van a.s. Dinsdag zal de voorzitter voorstellen, een aantal wets- ontwerpen aan de agenda toe te voegen, waar- onder dat tot credietverleening aan den mid- denstand. Voorts zal de voorzitter voorstellen, het wetsontwerp inzake de nieuwe oniderwijzers- opleiding te verzenden naar een commissie van voorbereiding. UITGIFTE CRISISPOSTZEGELS. Oproep. Zaterdag nam de verkoop van de crisis- postzegels een aanvang; deze zal drie maan den voortgang vinden en 1 Augustus worden gesloten. In omloop kamen een 5-cents zegel met de beeltenis van de Koningin, beschermvrouwe, en een 6-cents-zegel met voor de eerste maal de beeltenis van Prinses Juliana, eere-voorzit- ster van het Nationaal Crisiiscomitd. Een bijtaondere mogelijlkheid opent zich ti>iar« om den zwaren anbeid der crisis- comitd's te steunen. Daar het steeds moei- lijker blijkt voldoende inkomsten voor hunne stecmverleendng te behouden, nochtans de be- hoefte aan deze werkzaamheid niet vermin- dert, is aanvuliing van de middelen dringend noodzakelijk. Het Natiionale Crisiscomite doet een drin gend iberoep op aller medewerking. Deze verkoop moet slagen. DE HUWENDE ONDERWIJZERES. Minister Colijn heeft in de Tweede Kamer medegedeeld, dat een wetsontwerp betreffende ontslagvenLeening aan de hruwende onder- wijzeres het departement van Onderwijs heeft verlaten. GEEN VERHOOGING VAN HET AARDAPPELBEWAARLOON. Het bestuur der Ned. Aardappelcentrale deelt mede, dat het heeft besloten, geen ver- dene verhooging van bewaarloon voor con- sumptie-aardappelen, na 30 April ge- of ver- kocht, verplicht te stellen. Tot het einde van het seizoen zullen dus de be^waarloonen voor klei-aardappelen f 0,40 en voor zandaardap- pelen 0,20 per 100 K.G. bedragen. CRISIS-ORGANISATIEBESLUIT 1933. Beschikkingen ter uitvoering. De Nederlandsche Staatscourant bevat ver- schillende beschikkingen van den Minister van Economische Zaken a.i., ter uitvoering van het Crisis-Organisatiebesluit 1933. In de eerste plaats een Crisis-Organisatie- beschikking 1934 I, waarbij wordt bepaald, dat de salarissen en vacantiegelden van alien, die bij de verschillende crisis-instcllingen werkzaam zijn, door den Minister zullen wor den vastgesteld. Voorts worden regelen gesteld omtrent het toelaten van Regeeringscommissarissen en anderen tot de vergaderingen van crisis-orga- nisaties en over het zenden van notulen van alle vergaderingen van crisis-organisaties aan daarvoor aangewezen personen. Tenslotte is bepaald, dat vreemdelingen slechts dan tot de crisis-organisaties mogem wortden toege- laten, wanneer zij op 1 Januari 1932 in Nederland gevestigd waren en (bleven. Regeeringscommissarissen. De verdere beschikkingen bevatten de ver schillende benoemingen. Allereerst van de Regeeringscommissarissen en van het College van Regeeringscommissarissen. Benoemd zijn: A. tot regeeringscommissaris le. voor de steunverleening aan de melk- veehouderij en de beperking van den rundvee- stapel: L. Biickman, te 's-Gravenhage; 2e. voor de steunverleening aan de suiker- bietenteeltProf. Mr. E. G. J. Gimbrdre, te Tilburg; 3e. voor de steunverleening aan de varkens- houderij, de granen, de peulvruchten en de fabrieksaardappelenIr. S. L. Louwes, te Zwolle; 4e. voor de steunverleening aan de boom- en bloemkweekerijIr. C. P. H. Moerlands, te Boskoop; 5e. voor de steunverleening aan de griend- en rietcultuur: J. G. van Oord, te Werken- dam; 6e. voor de steunverleening aan de bloem- bollencultuurMr. M Slingenberg, te Haar lem; 7e. voor de steunverleening aan de aard- appel-, vlas- en cichoreiteelt: Ir. G. G. P. Ste vens, te 's-Gravenhage; 8e. voor de steunverleening aan de pluim- veeteelt en de garnalendrogerrjIr. J. G. Tukker, te Apeldoom; 9e. voor de steunverleening aan de groen- ten- en fruitcultuurF. V. Valstar, te 's-Gra- venhage. B. Ingesteld is een College van Regee ringscommissarissen waarin is benoemd: le. tot lid tevens voorzitter; Mr Dr. A. A. van Rhijn, secretaris-generaal van het depar tement van economische zaken, voorzitter van de centrale commissie, bedoeld in artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933; 2e. tot lid tevens onder-voorzitterMr. J. J. Wintermans, wnid. directeur-generaal van den landbouw, te Gravenhage; 3e. tot leden: de onder A genoemde Regee ringscommissarissen. C. Aan het College van Regeeringscom missarissen is als secretaris toegevoegd: Mr. D. Koning, tijdelijk ambtenaar bij het Land- bouw-Crisis-Bureau van het departement van economische zaken, te 's-Gravenhage. Tuchtrechtspraak. Eveneens zijn thans benoemd de verschil lende tuchtcolleges. De samenstelling is als volgt Centrale commissie. Voor het tijdvak van 1 Mei 1934 tot en met 31 December zijn benoemd: I. in de centrale commissie voor de crisis- tuchtrechtspraak te 's-Gravenhage: tot voorzitter: Mr. Dr. A. Slotemaker, oud vice-president van het gerechtshof te Am sterdam, te Aerdenhout; tot plaat&vervangend voorzitter: Mr. J. L. M. Meckmann, raadsheer in den "Hoogen Raad der Nederlanden, te 's-Gravenhage; tot rechtsgeleerd lid; Mr. W. N. J. M. Smit, raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, te Amsterdam; tot plaatsvervangend rechtsgeleerd lid: Mr. Dr. A. J. Warren, raadsheer in het gerechts hof te 's-Gravenhage, te 's-Gravenhage; tot secretaris: Mr. F. M. A. Schokking, tijdelijk ambtenaar bij het landbouwcrisis- bureau van het departement van economische zaken, te 's-Gravenhage; tot leden: H. L. Claus, te Nijmegen; Chr. v. d. Heuvel, te Heemstede; Jan Schilthuis, te 's-Gravenhage; Dr. A. J. Swaving, te Voor- burg. II. in de commissies voor de crisis-tucht- rechtspraak te Goes: tot voorzitter: Mr. W. M. G. Jolles, presi dent der arrondissements-rechtbank te Mid- delburg, te Middelburg; tot plaatsvervangend voorzitter: Mr. Th. Portheine, vice-president der arrondisse ments-rechtbank te Middelburg, te Middel burg; Itot rechtsgeleerd lid, tevens secretaris: Mr. H. C. J. Zaaijer, advocaat en procureur, te Goes; tot plaatsvervangend rechtsgeleerd lid, tevens plaatsvervangend secretaris: Mr. C. M. Kegge, advocaat en procureur, te Goes; tot leden; S. Caljouw Pz., te Middelburg; C. Gast, te Broulwershaven; G. J. van Poppel, te Gilze; J. G. Vaes, te Rotterdam. Commissie van advies. Tenslotte zijn nog benoemd de leden van de Commissie van advies, die gelijk bekend den Minister over administratieve geschil- len zal adviseeren. In deze Commissie zijn benoemd: Voor het tgdvak van 1 Mei 1934 tot en met 31 December 1935: A. le. tot lid, tevens voorzitter: Jhr. Mr. G. W. van der Does, advocaat en procureur, te 's-Gravenhage; 2e. tot lid, tevens plaatsvervangend voor zitter: Mr. F. J. de Jong, advocaat en procu reur, te 's-Gravenhage; 3e. tot leddn: Mr. L. E. Roes, advocaat, te 's-Gravenhage; Mr. A. J. N. M. Struycken, advocaat en procureur, te 's-Gravenhage; J. Biemond, te Bleiswijk (Z.-H.); Alb. Borst Pz., te Rotterdam; Prof. Ir. B. v. d. Burg, te Wageningen; Dr. Ir. W. J. Droessen te Roer- monid; Ir. R. C. Jonkman, te Zutphen; Ir. C. Koopman, te Zierikzee; M. Marra, te Morra (Fr.); C. Th. Moors, te Nieuw-Vosmeer (N.-B.). B. Aan de Commissie is als secretaris toe gevoegd: Mr. F. M. A. Schokking, tijdelijk ambtenaar bij het Landbouw-Crisisbureau van het Departement van Economische Zaken te 's-Gravenhage. NEDERLANDSCHE DEELNEMENG AAN DE BRUSSEtLSCHE WERELD- TENTOONSTELLING. H.M.'s gezant, jhr. Tjarda van Starcken- borgh Stachouwer, heeft zich Zaterdag brj den Belgischen regeeringscommissaris voor de Brusselsche wereldtentoonstelling van 1935, graaf van der Burch begeven, .en hem mededeeling gedaan van het besluit van de Nederlandsche regeering, officieele deel te nemen aan deze tentoonstelling. Dit bericht werd door graaf van der Burch met bijzondere voldoening vernomen. Aan den Nederlandschen gezant is dan ook de verzekering gegeven, dat de Nederlandsche afdeeling over een der best gelegen terreinen zal kunnen beschikken. Omtrent den om- vang van de Nederlandsche deelneming is evenwel nog niets met zekerheid bekend. In Belgische kringen hoopt men nochtans, dat zij zeer belangrijk zal zijn. MR. T. J. VERSOHUUR. De gezondheidstoestand van oud-minister Mr. T. J. Verschuur is, naar Wrj vernemen, thans zoover ten goede gekeerd, dat hij bij gunstig weer eenigen tijd in de buitenlucht mag doorbrengen. HET VERBOD VAN DE N. S. B. VOOR AMBTENAREN. Prof, de Savomin Lohman heeft na zijn Zaterdag te Amsterdam gehouden rede in antwoord op een hem gestelde vraag zijn vroeger afgelegde verklaring teruggenomen, dat hij bevredigd was door de motiveering van Minister Colijn van het verbod van het lidmaatschap van de N.S.B., voor ambtena- ren, terwijl een zoodanig verbod niet is uit- gevaardigd wat de S.D.A.P. betreft. De minister, zoo zeide hij, had dit verbod gegrond op een uitlating in het orgaan der N.S.B., dat gehoorzaamheid aan de partij prevaleert boven gehoorzaamheid aan „een corrupfe regeering". Later, aldus spr., is mij. gebleken, dat de minister hier niet geciteerd heeft, maar sleehts een betwistbare samenvatting van het in bedoeld orgaan betoogde gegeven heeft, op grond waarvan spr. zijn aanvankelijke persoonlijke meening handhaaft, dat, zoo lid maatschap van de N.S.B. voor ambtenaren verboden moet zijn, dit nog in veel sterkere mate geldt voor het lidmaatschap der S.D.A.P. ORISIS-RCNDVEE-CENTRALE. In aanshiiting met vorige publication van de crisisrundveecentrale omtrent vergunning tot het aanihouden van boventallige vaarskal- veren uit erkende meerwaardige veestapels, ddenie nog het volgende: Ter venkrijging van een identiteitsbewijs voor kalveren aan te houden boven het toe- gewezen aantal is het noodig dat de toege- w-ezen kaveren ook voldoen aan de eischen betreffende afstamming gesteld voor boven tallige kalveren. Vender dat alle kalveren uit den betreffenden veestapel zijn geboren. In- dien een eigenaar van een erkenden meer- waardigen veestapel zich kalveren aankoopt, waardoor hij komt boven het aantal hetwelk hem in de eerste imstantie is toelbedeeld, heeft hij hiermede het redht verloren gebruik te maken van levering voor meerwaardige vee stapels. RIJKSVELDVVACHT EN ARBEIDSWET. Voor den kantonrechter te Delft heeft zich Woensdag een bakker uit Monster te verant- woorden gehad, die had geweigerd aan een rijksveldwaohter inlichtingen te verstrekken omtrent zijn werktijd, zulks in verband met een overtreding van. de Arbeidswet. De ver- dadht gaf dit feit toe, en zei dat hij geen tijd er voor had den veldwaohter te woord te staan. De ambtenaar van het O. M. zeide van meening te zijn, dat men ook verplicht is aan rijiksveldwachters de noodige inlichtingen te verstrelkken omtrent A nbeid swe tove rtr edin - gen. Op het platteland heeft men niet overal voldoende ambtenaren der imspectie, zoodat het goed is dat ook marechaussee en rijks- veldwacht aan de hanidhaving der wet kunnen medewerken, en men dus verplicht is hen op vragen te antwoorden. Spr. eisdhte dan ook 10 subs. 5 dagen hechtemis. De kanitonrechter, Jhr. Mr. Lunsingh Wichers, zeide deze meening niet te deelen. In arta. 79 der Arbeidswet wordt onder de op- sporingsambtenaren niet de rijksveldwacht genoemd, zoodat geen verplichting tot ant woorden kan worden gevorderd. Mitsdien werd verdachte van rechtsvervolging ont- slagen. EEN OUD VOORRECHT VAN HET HOOGERHUIS OP ZIJ GEZET. Het oude privilegie van de leden van het Engelsche Hoogerhuis is op zrj gezet, toen dit Huis toestemde in het optreden van lord Derby als getuige voor de previlegie-commis- sie, ingesteld door het Lagerhuis tot het in- stellen van een onderzoek naar de door Chur chill uitgesproken beschuldiging tegen sir Samuel Hoare en lord Derby. Deze zouden zooals gemeld, pressie hebben uitgeoefend ter verkrijging van een wijziging van zekere ver- klaringen, die afgelegd moesten worden voor de speciale commissie van het parlement in zake de Inidische constitutioneele hervorming. Het Hoogerhuis nam ,dit besluit naar aanlei- ding van een schriftelijk verzoek van het La gerhuis, waarin de toestemming van het Hoo gerhuis in het getuigenis afleggen van lord Derby gevraagd werd. Lord Derby was aan- \vezig en stemde ten voile in met het sanc- tionneeren van zijn getuigenis. Toen lord Hailsham de desbetreffende motie indiende, zeide hij, dat een traditie van 260 jaren be- paalde, dat geen lord in het Lagerhuis mocht verschijnen of een geschreven antwoord zen den of zich door een raadsman doen vertegen- woordigen tot het antwoorden op eenigerlei beschuldiging aldaar, op straffe van geplaatst te worden onder bewaking van den officier van het Huis, bekend als den .Black Rod" dan wel te worden opgesloten in den Tower van Londen. Hailsham voegde hieraan toe, dat lord Derby deze straffen wenschte te ver- mijden, doch getuigenis wilde afleggen en zich derhalve verstaan had met de betrokken in stance van het Hoogerhuis, in verband waar- mede hij voorstelde, dat, Wanneer lord Derby het verzoek van het Lagerhuis gepast oor- deelde, hem toestemming verleend zou wor den tot het afleggen van getuigenis. DR. SCHACHT VERGIST ZICH. Dr. Sohacht heeft schrijft de N. R. Crt. weer een rede gehouden, een radiorede dezen kee.r. Als hij spreekt is tegenwoordig steeds oppassen de boodschap. Want zijn woorden zijn gewoonlijk duur voor het buiten land, en wantrouWen is steeds erbij op zijn plaats. Men zal zich herinneren, dat hij het vorige jaar plotseling een algemeen transfer- moratorium voor de Duitsche obligatieschul- den afkondigde, maar tenslotte, toen hij in Juni te Londen stevig werd aangepakt, in staat bleek een accoord aan te bieden, Waar bij aan de houders van Duitsche obligaties 75 pet. van hun vordering aan rente, aan sommigen zelfs 100 pet. kon worden uitbe- taald. Dit is een nuttig lesje geweest voor de buitenwereld voorzoover zij dit lesje nog noodig had. Op de rede, die Dr. Schacht thans gehou den heeft, is ook weer heel wat aan te mer- ken. Wij zullen met een punt beginnen, om- dat dit niet van zakelijken doch van persoon- lrjken aard is, maar zijn beteekenis heeft voor het geheel, daar het een scherp licht werpt op zekere eigenaardigheden van den spreker. ,,De marxistische regeeringen hebben, ten einde deze sommen op te brengen, hooge belastin- gen geheven", zoo zeide hij. Dr. Schacht be- doelt daarmede de sommen, die voor schade- loosstelling zijn betaald. Dat de spreker van marxistische regeeringen spreekt, terwijl Duitschland na den oorlog slechts gedurende betrekkelijk korten tijd regeeringen onder marxistische leiding of zelfs maar met een marxistische minister van financien heeft ge had, is reeds een historische onjuistheid, die Dr. Schacht niet mocht overkomen. Wij heb ben verleden jaar hier eens statistisch het aandeel der marxisten in de regeeringen der Duitsche republiek vastgesteld, en dit bleek ook ons verrassend klein. Maar Dr. Schacht zou in geen geval zoo mogen spre- ken. Van begin 1924 tot 1930 toe is hij de voomaamste finaneieele adviseur van de Duitsche regeeringen geWeest. "Hij heeft dit ambt als president van de Rijksbank aanvaard op het oogenblik, waarop Duitsch land zich gereed maakte, door het aanvaarden van de regeling Dawes, zijn groote, jaarlijk- sche betalingen te gaan beginnen. Dr. Schacht is, zooals ook zijn taak was, de man geweest die scherper dan iemand toezag, dat wat be taald moet worden, ook door den belastlng- betaler werd opgebracht. Hij heeft dit voort gezet tot de regeling Young in werking zou treden. De regeling Young is ontworpen door een delegatie, waarvan Dr. Schacht vrijWel de dictatoriale leider was. Eerst toen het verdrag door de regeeringen zou worden on- derteekend, heeft hij plotseling, op doorzich- tige voorwendsels, zijn ontslag genomen. Hij begreep toen, dat de Wind politiek uit een an deren hoek ging waaien. Dr: Schacht heeft zich, zoolang hij rijkspresident was, nooit ver- zet tegen de „vervullingspolitiek" van de Duitsche al dan niet marxistische kabi- netten. Vervulling was ook het doe! van zijn presidentschap van de Rijksbank. Speculee- rend op de kortheid van geheugen van zijn landgenooten en van een gedeelte van de bui tenwereld, smaalt hij nu op hetgeen hij inder- tijd ijverig, en naar het scheen met voile over- tuiging, heeft gediend. Den langsten tijd van zijn rijksbankpresidentschap was hij ook lid van de democratische partij. Wat wij Dr. Schacht zien doen is dus datgene, waarvoor de Duitscher vroeger een bij uitstek oneer- biedige vergelijking had: Bezoedelen van het eigen, verlaten nest. Belangwekkender echter zijn de onzakelijke onjuistheden in het betoog van Dr. Schacht Het is haast overfbodig, den leizer daarop te wijzen, maar iets moeten wij toch opmerken. Het verdrag van Versailles is aan alles schuld. Ook wij hebben hier nooit een goed woord' over gehad voor dat verdrag. Maar de finan eieele redeneeringen, waarop dan de bewrjs- voering van Dr. Schacht berust, kloppen niet- De milliarden, die Duitschland voor schade- loosstelling heeft betaald, hebben Duitschland nooit verlaten. Zelfs de belastingpenningen, die ervoor zijn opgebracht, kwamen aan de Duitsche volkshuishouding ten goede. Het be- taalde. geld kWam namelijk als leening of cre- diet uit het buitenland. Duitschland heeft nooit moeite gehad, de bedragen voor schade- loosstelling op te brengen, omdat het nog veef meer in het buitenland voorgeschoten kreeg dan het daarvoor noodig had. Juist onder het bewind van Dr. Schacht als rijksibankpresi- dent stroomden de milliarden in vreemd geld Duitschland binnen. Zij sch'iepen daar hinnen- landsch crediet, dat het bedrijfsleven meer dan achteraf goed gebleken is. heeft bevrucht. Daardoor was de normalisatie en mechanisa- tie mogelijk, die Duitschland mede aan zijn probleem van werkloosheid heeft geholpen. Dat kwam echter niet door het geld dat het land in den vorm van buitenlandsch geld voor schadeloosstelling verliet, maar door het bin- nenlandsch crediet, dat dit buitenlandsch geld van vreemden oorsprong op zijn doortocht idoor Duitschland daar had geschapen, Wij moeten hier een niet zeer fraaie herinnering ophalen. In Mei 1927 hadden wij erop gewe- zen, dat het buitenlandsche geld, dat aart Duitsche ondememingen geleend werd, tech- nisch de betaling van de schadeloosstelling mogelijk maakte, doch dat op een kwaden dag als de buitenlanders hun geld terug zouden willen zien, de noodige marken er wel tot be taling zouden zijn, maar niet het vrerrvle geld om die marken te transfereeren, daar die iramers in de kas van de oorlogsver^oe- ding verdWenen zouden zijn. Het was toen "van den kant van de Duitsche rijksbank, dat men ons het verwijt maakte, door dergelijke op- merkingen het crediet van Duitschland in Nederland te schaden. Nu klaagt iDr. Schacht precies over dezen gang van zaken, maar tracht hij anderen ver- antwoordelijk te maken voor datgene, wat onder zijn gezag op touw is gezet, en ook onder zijn gezag jaren heeft kunnen voort- duren. Hij Wil dat de wereld hem geloof schenkt, als hij nu, de fouten van vroegere regeeringen critiseerende, de houding aan- neemt van daartegenover de eerlijkheid en het gezond inzicht te vertegenwoordigen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1