ALSEMEEN WEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee menscben op den weg J No. 9131 VRIJDAG 13 APRIL 1934 74® Jaargang Binnenland Feuillelon Buitenland EERSTE BLAD Burgemaester en Wethouders van TER NEUZEN St, 9 ass1 IN DEPOSITO GEVEN VAN GEMEENTE- GELDEN BIJ BOERENLEENBANK. NEUZENSCHE COURA nu WWv km fefca Vnnr aIItati rece ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0 KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvert en tien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DXT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA\ OND. doen te weten, dat door den raajd dier ge- meente in zyne vergadering van 8 Februari 1984 is vastgesteld de volgenide verordening: De gemeenteraad van Ter Neuzen besluit A. in te trekken de verordening op de hesf- fing van schoolgeld voor bet geiwoon laiger onidenwijs en voor bet uitgebreid lager onderwys in de gemeente Ter Neuzen, vastgesteld 14 December 1933. B. vast te stellen de navolgende verordening VERORDENING op de heffing van i schoolgeld voor het gewoon lager omderwijs en voor het uitgebreid lager ondenwijis in de gemeente Ter Neuzen. Ten Artikel 1. behoeve van de gemeente wondit, ter tegemoetkoming in de kosten /van bet open- baar gewoon lager omdierwijs en van het open- baar uitgebreid lager oruderwijs, welke voor rekening van de gemeente blijven, van de ouders der scboolgaanide kinderen of bij ont stentenis van beide ouders van de voogden of veraorgers, schoolgeld gebeven. Gelyke heffinig geschiedt van de ouders der kinderen, die op brjzondere scbolen, als be- cjoeld in art. 88 der lager onderwijswet 1920 school gaan, of, bij ontstentenis van beide ouders. van de voogden of verzorgers. Artikel 2. 1. De schoolgeldplichtigen worden inge- deeld in klassen. 2. Als grondslag voor deze indeeling wordt genomen de beilajstbare som bedoeid in art. 37 der wet op de inkomstenbelastinig 1914 der ouders of bij bun ontstentenis die belastbare som der leerlingen volgenis de kobieren dier belasting over bet loopende belastingjaar, of zoo dat inkomen nog niet op deze wijze is be- paald, volgens de kohieren over het laatst verloopen belastingjaar of indien ook dat niet miogelijk blijkt, of de schoolgeldplichtigen niet in de Ryksinkomstenbelasting zijn aange- slagen volgens schatting door Burgemeester en Wethouders, met lnaobtneming van de bepalingen der wet op de inkomstenbelasting 1914. Artikel 3. Het scboolgeld bedraagt /per leerling: de gezin gelijktijdig een school van dezelfde soort bezoekt, wordt het schoolgeld voor den tweeden leerling met twintig, voor den der- den met veertig, voor den vierdeci met zestig en Voor den vijfden leerling met taohtig ten honiderd verminiderd en is voor de volgende leerbngen geen schoolgeld verscbuldigd. 3. Bij vermindering van de belastbare som volgens het kohier der Ryksinkomstenbelas ting, welke ingevolge het bepaalde bij het vorig artikel tot grondslag by de klasse- indeeling beeft gestrekt is het schoolgeld slechts naar den grondsiag van de verminder- de belastbare som verscbuldigd. 4. Bij de berekening wordt 0,005 en minder voor niets, meer dan 0,005 voor een cent berekend. Artikel 4. Van hem voor wie de belastbare som min der dan 800 per jaar bedraagt wordt geen schoolgeld geheven. Artikel 5. 1 Januari en Klasse r* G m W X) c O) o h* o XU ■M C <u o XI o> u- 5 a o OL O >- C/i w- r T3 CT3 pc-— V O h <V d> J3 »- O. 5,20 6,40 8,— 10 12,- 16,— 20,- 24,- 30,— 36,- 42,- 48, - 54,- 60,- 66,— 72,- Indien meer dan een leerling uit hetzelf- 1 van 800 1000 2,60 2 meer dan 1000 1200 3,20 3 1200 1400 4,— 4 1400 1600 5- 5 1600 1800 6,- "6 1800 2100 8,- 7 2100 2400 10,- 8 2400 2700 12,— 9 2700 3000 15,— 10 3000 3400 18,— 11 3400 3800 21,— 12 3800 4200 24,— 13 4200 4700 27,- 14 4700 5200 30,— 15 5200 5700 33,— 16 5700 of meer 1 36,- 1. Het belastingjaar begint eindigt 31 December. 2. Het scboolgeld is alieen verscbuldigd over de maanden, gedurenide welke de kinde ren als leerlingen van de school staan inge- schreven, de vacanties inlbegrepen. Geideelten van een maand worden voor een heele berekend. 3. Afischrijving van scboolgeld kan ver- leend worden, ingeval een leerling in de on— mogelijkbeid verkeert, door ziekte of om and ere reden, welker geldigheid door burge meester en wethouders is te beoordeelen, de school te bezoeken. Artikel 6. De aanslagen welke ingevolge deze veror dening vermindering ondergaan zijn slechts tot bet verminderde bedrag verscbuldigd. Het teveel betaalde wordt zoo spoedig mogelijk teruggegeven. Artikel 7 1. Wanneer blijkt, dat een aanslag niet of te laag is opgelegd, kan de te weinig ge beven belasting van de belastingplichtige of zijne erfgenamen worden nageivorderd, zoo- lang niet sedert den aamvang van bet be lastingjaar drie jaren zijn verstreken 2. De in bet eerste lid bedoelde personen worden op een afzoniderlijk kohier gebracht. Artikel* 8. De invordering dier bij deze verordening geregelde heffing zal plaats hebberi volgens de verordening op de invordering vastgesteld bij besluit van den raad dezer gemeente did. 10 November 1932. Artikel 9. 1. Deze verordening treedt in werking op 1 Januari 1934. 2. Alsdan vervalt de thans geldende ver ordening van 10 November 1932, Konmklijk goedgekeurd den 16 Januari 1933, no. 5. Deze biijft van kracht ten aanzien van vorige be- lastingjaren. Vastgesteld door den raad der gemeente Ter Neuzen in zijn openlbare vergadering van den 8 Februari 1934. get. J. HUIZINGA, Voorzitter. get. B. I. ZONNEVIJUjESecretaris. Zynde aan deze verordening goedkeuring verleend bij Koninklijk Besluit van den 24 Maart 1934, No. 48. En is hienvan afkondiging geschied waar het behoort, den 11 April 1934. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. 30 APRIL CRISISPOSTZEGELS. Ook een met een beeltenis van de Prinses. Zooals bekend, zal bunenkort een tweetal bijzondere frankeerzegelr met toeslag worden uitgegeven, waarvan de extra-opbrengst ten bate komt van het Nationaal Crisis-comitd. De zegels zullen gedurende het tydvak van 30 April tot en met 31 Juli a.s. verkrijgbaar zijn met een frankeerwaarde van resp. 5 en 6 cent, terwyl de toeslag is bepaald op resp. 4 en 5 cent. De geldigheidsduur ook voor het intemationaal verkeer eindigt 31 Mei 1935. De zegels dragen de beeltenis resp. van H.M. de Koningin, Beschermvrouwe en van H.K.H. Prinses Juliana, Eere-voorzitster van het Nationaal Crisis-comite. De gravures zijn vervaardigd door H. See- gers te Haarlem, naar teekeningen van Fokko Mees en P. W. van Baarsel. De zegels zijn van hetzelfde formaat als de Prins van Oranje-zegels; het 5-centzegel is uitgevoerd in blauwe kleur, dat van 6 cent in paars. DE KWESTIE-ZW ERTBROEK IN DE V.A.R.A. De heer Zwertbroek he eft geen genoegen genomen met de, door bet bestuur der S. D. A. P. benoemde commissie van onderzoek in zijn zaak met het VA RA -bestuur, omdat zij hem niet de noodzakelrjke onpartijdigheid waarborgt. Een der leden bijvoorbeeld is een bediende van het partijsecretariaat, die dus o,a. de handelingenvan zijn dir'&cten chef zal bebben te onderzoeken en te berecbten. De beer Zwertbroek verlangt, dat behalve de door het partijbestuur aangewezen leden, een ^elijk aantal door hem zal worden aangewezen, met een jurist als voorzitter. tallen van guldens, of de belegging plaats vindt bij een officieele rijksinstelling, dan wel bij de Nederlandsche Bank of bij de Bank voor Nederlandsche gemeenten. Ged. Staten wenschten in dit geval niet af te wijken van de destijds vastgestelde regelen en eischten een onderpand voor bet geheele te beleggen bedrag, omdat de gemeente Ursem reeds krachtens ee>n in de maand November van 1932 genomen en later goedgekeurd raadsbe- sluit een bedrag van ten hoogste 1400 bij de plaatsely-ke boerenleenbank mocht beleg gen zonder onderpand. De gemeenteraad ging in beroep bij de Kroon, daarbij o.m. aanvoerende, dat de soli- diteit van de plaatselijke boerenleenbank, aan- gesloten bij1 de Centrale te Utrecht, gelijk dient te worden gesteld met de Bank voor Nederlandsche gemeenten en derhalve vrijge- steld dient te worden van het verstrekken van onderpand. De raad achtte een onder pand bovendien overbodig, omdat bij de plaatselijke boerenleenbank alle leden hoofde- lijk aansprakelrjk zijn. Thans is brj Kon. besluit het beroep van den gemeenteraad ongegrond verklaard. De Kroon achtte den door Ged. Staten gestelden eisch in het belang van de veiligheid van het door de gemeente in deposito gegeven bezit nood- zakelijk. Ten aanzien van de onbeperkte aan- sprakelijkheid der leden van de boerenleen bank overwoog de Kroon, dat hierin welis- waar eenige waarborg voor de terugbetaling der in deposito gegeven gelden is gelegen, doch dat vooral in de tegeriwoordige finan- cieele omstandigheden geen volstrekte zeker- heid bestaat, dat de leden in staat zullen bly- ken om aan hunne verplichtingen te voldoen roman van HULBERT FOOTNER. (Nadruk verboden.) 28) (Vervollg.) Ik ga loopen, zei hij tot Charley, terwyl jij de paarden verzorgt. Wat kan een uur helpen, vond Charley. Maar Garth wist niet meer wat bij doen moest. Charley eobter wist hem over te halen om vender te rijden met Rina. Hij zou loopende nakomen. Hij kon immers veel beter de sporen letzen en zij konden nu telkens e/en paard onbelast laten e-n zoo eeniigermate rust geven. Qmstreeks tien uur trokken Garth en Rina dloor een dal waar Nick Grylls gekampeerd had. De asch van het vuur was nog warm. Hier was blijlklbaar het geheele kamp bij elkaar g-ekomen, want het spoor van de veer- tien paarden was gemakkelijk te volgen. Nauwelijks waren zij vender getix>kken, of Garth zag op eendgen afstanid een witte vlek in bet gras. Het was een stuk linnen, waar- op in kleine letters geborduurd stond „N. Bland". Deze vonidst maakte hem bijna machiteloos,' en een nieuwe wanhoop overviel hem. Hij gaf zijn paard de sporen en Rina volgde onve-rsdhillig. /Spoedig begon de sneeuw te vallen in groote losae vlokken. Rina keek emstig naar den donkeren hemel. We kunnen beter van de vallei terug- keeren zei ze. Onzin! riep Garth terug. Dat beetje sneeuw kan geen kwaaid. Het zal spoedig gaan regenen trouwiens! Rina antwoordde niet meer. De Kroon beeft een beslissing genomen, be- treffende het in deposito geven van gemeente gelden bij Boerenleenbanken, welke beslissing zoowel voor de gemeeotebesturen, als voor bedoelde banken van groote beteekenis is. Vooral op het platteland toch plegen vele ge meenten hun gelden ter leen te verstrekken of in bewaring te geven bij de Boerenleenbank ter plaatse. In de vergadering van den raad der ge meente Ursum van 10 Augustus 1933 is o.m. besloten tot het rentegevend beleggen van het reservefqnds van het gemeentelyk electrici- teitsbedrijf bij de Cooperatieve Boerenleenbank te Ursum, zulks onder voorwaarde, dat de rente der tie beleggen gelden niet zal mogen dalen benedqn 3 pet. en de gelden opeischbaar zijn met inachtneming van een opzeggings- termijn van acht dagen. Ged. Staten van Noord-Holland onthielden aan dit raadsbesluit.-huh goedkeuring, omdat in het besluit de bepaling ontbreekt, dat voor het geheele te beleggen bedrag door genoem- de bank een onderpand! ten minste ter waarde daarvan moet worden gegeven. Ged. Staten hebhen nameiijk reeds In 1931 onder de aan- dacht van de gemeeotebesturen in de provincie Noord-Holland gebracht, dat voortaan brj het ter leen verstrekken aan of het in bewaring geven van gemeentegelden brj derden een on derpand ten minste ter waarde van het ter leen verstrekte of in bewaring gegeven bedrag moet worden gegeven, tenzij de ter leen ver strekte of in bewaring gegeven som biijft be- neden een bedrag berekend naar een gulden per inwoner naar boven afgerond in honderd- DE MONUMENTEN VOOR KONING ALBERT. Te Brussel en te Gent. De gemeenteraad van Brussel beeft, in zijn jongste bijeenkomst, een crediet van 100.000 francs uitgetrokken voor de oprichting van een monument, ter hermnering aan koning Albert. Dit voorstel werd aangenomen met 22 tegen 2 stemmen en 9 socialistische ont- houdingen. De tegenstemmers waren 2 com- munisten. Te Gent heeft een plaatselrjk comite een openbare inschrijving geopend, ten einde ook in deze stad tot bet plaatsen van een monu ment ter eere van den gestorven konmg te kunnen overgaan. Tot nu toe is reeds een bedrag van meer dan 110.000 francs inge- zameld. SEXIT',ELK VOORLIOHTING OP MEXICO'S SCHOLEN. De ouders van schoolplichtige kinderen hebhen te Mexico City een protest-demon- stratie gebouden tegen de beslissing van den minister van onderwrjs, dat aan de kinderen op de scholen sexueele voorlichting moet wor- den gegeven. De politie tr&chtte met sabel en gummistok de demonstranten te ver- strooien, doch dezen beantwoordden dit met een hagel van steenen. Vervolgens trachtte de brandweer de demonstranten uiteen te spuiten, doch ook dit mislukte. Zeven man- nen en vrouwen werden gekwetst, terwyl zeven vrouwen en IT mannen werden gear- resteerd. DE GRONDSLAGEN VAN HET NAT.-SOCIALISME. Bij de uitgevers W. P. van Stockum en Zoon in Den Haag is een brochure verschenen van H. Krekel over de grondslagen van het Duit- sche nationaal-socialisme. Over de aantrek- kelijkheid van den nieuwen koers voor de jeugd zegt de schrijver: Het nieuwe dat leeft in de corpsen en bon- den, in de nationale volksche politieke orga- nisaUes dit trekt de jeugd. Niet alleen bij zondere wijsheid of een diep inzicht in de situatie doet Hitler winnen, maar het feit, dat de jeugd naar zijn partij loopt en die stuwt tot de allesbeheerschende macht in bet land. Alies wat aan nieuwe denkbeelden om- trent de verhouding van volk en staat uit de jonge generatie voortkomt, vloeit samen in de NSDAP, de draagster eener niets ontziende politieke actie. De nieuwe generatie heeft ge- leerd dat de politieke daad het een en het al is, dat alle theorie slechts achteraan komt. Daarin verschilt de staat van Hitler zoowel van het rdgime van Weimar als van de Duitsch-nationalen. Republikein en conserva- tief zwoeren beiden brj hun systeem; het niebwe echter is, dat er geen systeem, geen theorie noodig is. Enkel het besef van de nood- zakelijkheid van sommige elementaire dingen: nJ. van bet rechte verband tusschen volk en staat, de goede verhouding tusschen leiders en volk. Geworteld in de ervaringen der front- generatie is een elite ontstaan, welke niet als brj de liberalen en conservatieven door abstracte Bildung of materieel bezit is uit- verkoren maar krachtens een nieuw selectie- principe nameiijk dat van mannelijk ,,sich- einsetzen", van gewillige plicbtsvervulling en een simpel zich geven aan de dagelijksche dingen. In de S.A. is de verbroedering der standen werkelijkbeid; baar geest van ka- meraadscbap is een modeme, geheel nieuwe wijze van volksvorming. Het gevolg van deze levenshouding is echter tevens, dat dikwijls de noodige egards onthreken voor de gevoe- lens van den ander en veel ook van wat waar de heeft vemietigd wordt. De sehaduwzijde valt den buitenstaander het eerst in het oog. Het is echter verkeerd enkel dit eene ele ment te iwillen zien: men moet het nieuwe. hoe ruw ook van buiten, in zijn wezenlrjke kern willen verstaan. Niet zonder grond ver- gelrjkt de oude garde der nazi's zich bij Cromwell's ..ironsides"; zij zijn onverwrikbaar en hard als deze in bun strijd tegen wat zij voor het volksleven een gevaar achten. In den strijd tegen het communisme bebben zrj tevens het positieve van hun eigen wezen leeren verstaan. Men kan dit misschien bet best omschrrjven als een streven naar alge- heele vemieuwing des levens uit een volksch puritanisme, gedragen door een geest enthousiaste kameraadschap. van De sneeuw begon dichter en ddchter te vallen, de wind werd soberper en spoedig werd het uitzicht gelheel belemmerd. Toen brj omkeek zag bij Rina niet meer en riep baar. Kan niet volgen in de sneeuiw! riep zy. terwyl zij onversobillig en gelaten in den zadel zat. Ik rijd door! zei Garth beslist. Zij gaf geen teeken. Hij consiulteerde zijn compas. We zijn steeds in noord-westelijbe rich- ting gegaan. Waar trekken zij op aan Naar de Death River, zei ze. De Cros sing ligt noord-west. Hoe ver? vroeg hij. Misschien vijf en zeventig mijl. Twee dagen reiizeo. Dan wacht jij op Charley! riep hij. En jullie komen zoodra de sneeuiw opiboudt. dbarley zal niet meer komen, zei Rina op een toon van volslagen fatalisme. Hij zal ons niet kunnen vindieo in de sneeuiw. Hij zal stenven! Ik ken dat! Sterven in de sneeuw, herhaalde Garth angstig. Wat moest bij dioen? Natalie ginds en de worstelenide jongeti alleen in den sneeuwstorm. Je zult hem nooit vinden, zei Rina wan- bopig, toen hij terugkeerde om Charley te zoeken Garth galoppeerde weg in de hoop den jongen binnen anderhalf uur te zullen vinden. Toen hij eindelijk meenlde op de juiste plaats gekamen te zijn, riep hij Charley's naam voortdurenid, maar zijn stem kionk ijl en ver- gsefs door de wildemrs, en de uren verliepen, zonder dat hij een spoor van den jongen kon vinden. Toen begon het zelfverwijt Garth te plagen en het leek hem, alsof Ihij deze ge heele reis tot een onheil had gemaakt door een reeks grove fouten. Hy had nu nog amper drie uren voor de a,vond zou vallen en hij durfde niet vender terug te gaan. Toen hij op het punt stond den moed op te geven, zag bij de sporen van een man in i -de "sneeuiw. Hij verdubbelde zijn geroep •onverstaanibaar geluid tenslotte drong tot hem door. Charley! Charley! riep Garth. Hy zag een verhevenheid in de sneeuw en ging er been. Een menscbelijkie figuur lag er onder. De oogen en het ge-zicht waren met sneeuw Garth liet zich van bet paard glijden en zijn arm onder Charley's scbouder leggend, drukte bij hem aan zijn borst. Ben jij bet werkelyk? vroeg de jongen. Ik meende iets te hooren. Garth klopte hem op den rug. Hou je flink kerel! riep by. Alies is in orde! Heb je Natalie gevonden? vroeg de jongen. Garth schuidde bet boofid, Dan had je niet terug mogen komen, zei Charley bedroefid. Dat verwacbtte ik niet. Garth drukte hem vaster tegen zich aan. Lieve jongen, zei hij. Ik kon je niet in de sneeuw laten sterven. Zij stegen op en trokken langzaam verder: maar spoedig moest Garth -hem uit den zadel ldchten om hem te laten loopen. Met een arm ondlersteunde hij den jongen, terwijl hy met den anderen het paard leidde. Maar bet werd een te zware taak en ten slotte beslcot bij het paard aan zijn lot over te laten. Hij trok zijn hoed over zijn oogen, sloeig Charley's arm over zijn sehouder en worstelde tegen -d'en storm op. Charley sprak alleen om Gartih te verzioeken alleen verder te trekken en hem achter te laten. Mabr voor Garth was elk verzoek een aansporlng om moediger te vecb- ten tegen het moodweer. Hij had nog negen mijl te loopen en binnen twee uur zou de Ivond vallen. Daartia zou het naciht zijn en storm op de prairie en dan. De geldachte daaraao deed hem Charley vaster omklern- men en dapper sloeg bij zich, door den storm heen. Hy meende zijn do el nabij te zijn toen de duistecnis plotseling neerviel/ over de wil- demis Zijn hoofd werd suf. Alleen ®jn bee- nen deden nog dienst, gehoorzjjmend ban zijn yzeren wil. Nog vocbt brj, maar zijn knieen begonnen onider hem te k.nik.k^n bij zakte neer. Met een laatste kracbtsinspanniog strompelde bij weer op en waggelide een hon- deid yards verder. Hij viel neer en voelde plotseling den grond onider zijn voeten weg- zinken. Hij wist toen, dat hij in bet dal was aangekomen. Toen gaf hij Charley een laatste dronk whisky en ging op zoek naar Rina. Spoedig zag hij baar vuur in den sneeuwnacht onder de boomen branden en een flauiwen schijn door het sneeuiwgordijn werpen. Aan een spit hing een klein dier te roosteren HOOFDSTUK XXUI. De eenzame vervolger. Tijdens den nacht hield de sneeuwjacht op en toen de morgen kwam was de lucht helder en koud. Garth was gaan slapen met het voomemen om omstreeks vier uur op te staan. Maar de natuur stelide haar wetten en het was zeven uur toen hij ontwaakte. Hij maak te zich zelf en Rina venwijiten over den ver- loren tijd. Een blik op Charley zeide hem, dat de jongen niet in staat zou zijn den tocht te vervolgen. Hij gaf Rina bevel bij Charley te blijven. terwijl hij verder trok. Rina keek veihaasd. Wat ga je doen? vroeg ze wanhopig. Drie man om te schieten en Mary, die haar bewaakt. Jie hebt geen kans! Ik zal een weg vinden! zei hij moede- loos. Vertel mij iets aver de Death River! Rina wees naar het noord-westen. Een groote rivier en veel water, zed ze. Komt van de bergen met groote watervallen. Maakt een meer beneden! Boven de water vallen heel ruime rotsen. Onbegaanbaar. Be- neden de watervallen een diep donket dal. De kleurlingen zeggen daar zijn geesten. Er is maar een plaats om over te steken, een halve mijl beneden de watervallen. Garth zadelde zijn paard, pakte dekens en voedsel en verliet Charley en Rina Omstreeks den milddag nadat bij naar schat ting een mijl of elf gereden had, kwam bij aan een ravijn, dat breeder en d/ieper was dan hij tot dusver bad ontm-oet. Een water- stroompje liep in het miidJden tusschen de be- VRIENDSCHAP VOOR FRANKRIJK. Nadat verleden week een honderdtal Belgi- sche parlementsleden een bezoek aan de Jaar- beurs te Rijssel heeft gebracht, bij welke ge- legenheid de socialistische burgemeester van Antwerpen, de heer Huysmans, zulk een op- zienbarende rede over de noodzakelijkheid van een sterk Fransch-Belgisch bondgenootschap hield, is de heer Van Cauwelaert, de Belgi- sche minister van nijverheid en middenstand, naar Rijssel gegaan om er de Jaarbeurs te bezichtigen. Ook hij werd aan een feestmaal geestdriftig gehuldigd. Nadat tal van sprekers het woord hadden gevoerd hield de heer Van Cauwelaert zijn rede, waarin bij niet minder welsprekend dan de heer Huijsmans, het verleden week deed, den lof der Fransch-Belgische wapen- broederschap zong, om te eindigen met de ver- klaring: Mocht ooit evenals in 1914 het nood- lottig uur slaan, dan zal Belgie zijde aan zijde naast Frankrijk staan'". Onder een storm van geestdriftig applaus werd de heer Van Cauwelaert tot eereburger van de stad Rijssel benoemd. sneeuiwde steenen door. Hij frischte zich op en liet zijn paard drinken. Tegelijk bedacht hij, dat Grylls den vorigen dag toen de storm ibegon, bder moest gepasseerd zijn en dat hij vermoetdelijk aan den kant had gekampeerd tot de storm voorbrj was. Een twee honderd yards zuidelij-k vonid bij de sporen van paar den, de asCb van een vuur en tairijke sporen van paarden en menschen dOor elkaar. Garth maakte zicbzelf weder verwijten bij de ge- dadhte, hoe kort de af stand was geweest, die hem van Natalie scheidde. Hoe verder hij trok des te hooger werden de heuvels en des te dieper de dalen. Het landschap verandende meer en meer en werd mtsachtig. Het paard begon moeilijker te loopen. Het dier was niet opgiewassen tegen den tocht en het duurde niet lanig of het zakte in elkaar en wierp zijn ruiter over den kop. Toen Garth bij het beest terugk.wam lag het dioad. Hij maakte een pak van dekens en voedsel, torste het op zijn rug en trok te voet verder. Gedurenide de rest van den dag en den volgenidem dag verandende het landschap slechts weinig. Er liep geen directe weg naar d'e bergen en Garth berekende, dat hij vrdfeg of laat de karavaan moest zien passeeren op den een of anderen heuvel. Den tweeden nacht hicorde hij, toen hij zich wilide neerleggen om te slapen een zwaar en vaag gelui'd in de verte. Hij schreef dit toe aan" het afrollen van rotsblokken, waarvan Rina vertelid had, en deze gedacbte spoorde hem opnieuiw aan. Hij had nog een anidere rede am zijn tocht te bespoedigen, want isde- ren daig werd het iets warmer en de sneeuw begon te smelten. Hij legde zich eenige uren ter ruste en trok 's morgens vroeg weer ver der. Na den mididag werd de weg weer moei lijker en begon een beviigie pijn te voelen in zijn rug. Maar hij wilde er niet op lettcn. Ilij mocht niiet falen, doch het klimmen vermoei- de hem zeer en bij begen angstig te worden. Hij leunide tegen een rots. Zijn brandende C'C'gen diwaalden over de sneeuwvlakte. Daar zag hij tusschen twee heuvels in een blauwe streep: de Death River lag aan zijn voeten. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1