ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De dood van H.M. Koningin Emma Ons Volk in rouw No. 9121 WOENSDAG 21 MAART 1934 74e Jaargang EERSTE BLAD UZENSCHE GOURANT ABONNEMENTSPKIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. Eeii edele Vorstin is aan het Nederlandsehe Volk ontvaHen. Het ibericht van het overladen van H. M. Adel- heid, Emma, Wilhelmina, Theresia, Prinses van Waldeck-Pyrmont, weduwe van Z. M. Willem III, Koning der Nedterlanden treft ons land als een slag. Holland's volk is in diepen rouw gedom- peld. In Hollandsche steden, Hollandsche dor- pen, Holandsche gewesten, overal waar Hol landers wonen, wordt het heengaan onzer geliefde Koningin Emma gevoeld als een droef en onher- stelbaar verlies. Het bericht van dit verschedden doet het vader- landsche hart met diepe ontroering aan. De schoonste en hoogste eigenschappen dde een Koninklij.k gemoed kunnen sieren, leefden in die warme rustige menschenhart: liefde, trouw, eenrvoud en noblesse waren zijn deugden; omver- getelijk veel is ons volk Koningin Emma ver- schuldigd en de toegenegenheid die het over- groote deel van de Nederlandsehe natie on3 Vorstenhuis toedraagt, is mede aan Haar per- soonlijkheid, die zich zoo alom en al door gevoe- len deed, te danken. Koningin Emma had een plaats in ons aller hart weten te veroveren. Het Duitsche Prin- sesje, dat als jong Koninginnetje naar Holland kwaim om den troon te bestijgen naast den ouden, grijzen Koning, heeft het werkelijk weten te voi'brengen in de nuchtere, weinig onstuimige harten der bewoners van het lage land aan de woeste Noordizee een syimpathie te wekken, die weldra overging tot toegewijde aanhankelijkheid en diepe, warme, liefde. Men zegt van den Hollander, dat hij niet gauw in verrukking raakt over personen, die hij niet door en door kent, dat zijn practische, zakelijke natuur weinig geimponeerd wordt door pracht en praal en dat hij uit den aard van zijn koel en nuchter karakter er niet snel toe komt om zich te geven. Maar men zegt ook, dat hij als hij zioh een- maal geeft dat doet zonder veel vertoon, zonder veel uiterlijke ontroering, zonder veel drukte, maargeheel en al, met ziel en lichaam, met zijn bloed en hart, zijn Kiel en zaligheid, met elke vezel van zijn lichaam. Eer echter de Hollander 'zddver komt, moet er een wonder geschieden! Dat wonder heeft Koningin Emma verricht. iDe Duitsche Prinses von Waldeck Pyrmont, die naar Holland kwam, heeft dit wonder bij de Hollanders verricht. Zij 'bleef geen Duitsche, zij werd een Hollander, door en d66r, zij leefde met land en volk mee en de manier, waarop zij zich beminid maakte, toont, dat zij het Hollandsche karakter bij haar komst hier te lande onmiddellijik aangevoeid heeft. Want niet door uiterlijk vertoon en door een indrukwekkende omgeving imponeerde zij. Enkel en alleen: door haar eigen lieve en zachte persoonlijkheid, door haar goede en zuivere hart en door haar aller harten voor zich winnende, oprecht gemeende vriendelijkheid. Zij was in den goeden zin en als maar weinig anderen in ons land: populair. Zij leefde in het hart van het volk. En met het klimmen der jaren groeide de liefde, die men haar in Holland toedroeg. Zoo was het mogelijk, dat een volkomen on- Hollandsche uitbundigheid een menigte van tien- duizenden aangreep, toen zij b.v. in 1928 tijidens de Amsterdamsche Olympiade in het ontzaglijk Stadion verscheen. De hulde, die de grijze Koningin-Moeder tobn gebracht werd, is onver- getelijk voor hen, die dit indrukwekkend moment meemaakten, buitenlanders keken verrast op; zulk een grenzenloos enthousiasme rekende men den Hollander niet in staat. Rustig en liefst onapgemerkt ging de Konin gin-Moeder haar weg door 't veeibewogen leven. Overal goeddoende, ibelangstelling, mede-lijden of mede-vreugde blijk gevende. Hoeveel werken van liefdadigheid heeft zij niet verricht, ook in diepste stilte. Haar initiatief in den grooten strijd tegen T. B. C. is algemeen be'kend; onder de liefdadigheidsibloeimen (de zeer vele!), die telken jare verkocht worden, (blijft nog altijd de schoonste: het Emma-hloempje. Een blijvende getuige van haar llefdadig werk. Zij was: Koningin Emma, de „Koningin Regentes", en als zoodanig werd zij de opvoed- ster onzer geeerbiedigde Vorstin, en later als de grijze Koningin-Moeder, het symbool van Moeder en Landsvrouwe. Den 31en Augustus 1898, toen Wilhelmina den 18-jarigen leeftijd foereikt had, derhalve volgens de Grondwet de regeering mocht aanvaarden, eindigde het Regentschap. Met een proclamatie nam Koningin Emma als Regentes afscheid van ons volk. Hierin bracht zij haar raadgevers en het volk dank en hierin komen de bekende woor- den voor in den aldus geuiten wensch: Moge het ons Land met zijne Bezittingen en Kolonien onder de regeering van Koningin Wilhelmina wel gaan! Het zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn". De Regentes heeft gelukkige woorden gevon- den in daze proclamatie. Het Nederlandsehe volk heeft haar leiding ten hoogste gewaardeerd en daarvan ook blijk gegeven door de aanbieding van het longlijdersgesticht: Oranje Nassau-oord. Het was namelijk de uitdrukkelijke wensch van Hare Majesteit, dat de bijeengebrachte gelden zouden bestemd worden voor dit doel, zooals het huldelijk uit Oost- en West-Indie door haar werd bestemd voor de zieken- en leprozenverpleginig in die gewesten. En dit gebaar heeft ook ons volk op prijs gesteld. En ook daaraan denken wij, naast het vele andere, wat zij was en deed, op dezen droer ven dag terug. Ook gaat onze gedachte thans uit naar de leden van het Koninklijk Huis, die een zoo groot verlies te betreuren hebben. In 't foijzonder H. M. de Koningin zal dieip getroffen zijn door het heengaan van haar zoo beminde Moeder, terwijl de Prinses haar lieve Grootmoeder zeer noode zal missen. Het Nederlandsehe volk rouwt met het Koninklijk gezin. Nadat het avondbulletin een glimp van hoop had; doen gloren op weder herstel van H.M. de Koningin-Moeder, werd Biinsdagmorgen met des te grooter ontroering het berichit ontvangen, dat 'H.M. de Kcciingin-Moeder om kwart v66r acht rustig en kalm was heengegaan. Zij was ruim 75 jaar oud. Aan het sterfbed bevonden zich de Koningin, Prinses Juliana en de Vorst van WaLdeck. De laatste was, toen het einde snel naderkwam, ijlings opgeroepen van het paleis Noordieinde. Nederland heeft een groot verlies geleden, maar onedndig zwaarder is de slag die het Koninklijk gezin Dinsdagmorgen trof. De duizenden, die verzameld waren voor hef Paleis Voorhout, betoonden hun innige deelneming jegens de Koningin en de Prinses, toen dezen, diep ontroerd, het Paleis verlieten. Minut»n van groote spanning. Gisteroehtend om 10 minuten over half 8 reden twee auto's in snelle vaart aan hfet Paleis aan het Lange Voorhout voor. In de eerste zat de vorst van Waldeck, in de tweede Prins Hendrik. Nog voor de auto stopte, spronig de vorst van Waldeok er uit en snelde het Paleis binnen. Prins l-.erudrik volgde hem op den voet. Even later zag men jlhr. mr. H. G. Schimmel- penninck, grootmeester van de Koningin-Moeder het paleis binnensnellen. De Prins bleef tien mi nuten ten paleize. Even later kwam het officieele bericht, dat H..M. de Koningin-Moeder te kwart v66r 8 rustig was ontslapen en dat de Koningin, de Prinses en de vonst van Waldeck aan het sterfbed aanwezig waren. Het bericht verspreidde zich in de Residentie met ongelooflijike snelheid. Het gebouw van het Roode Kruis was het eerste, dat de vlag halfstok heeseh. Om half negen zag men baron van Heem- stra, den seeretaris van wijlen de Koningin-Moe der, uit het paleis komen. Hij wisselde enkele woorden met jhr. Schimmelpenninck en begaf zich daama diep ontroerd en met betraande oogen naar het naast het paleis gelegen huis. Tien mi nuten over half negen werd de kleine stormstan- daard omlaag gehaald en de groote standaard officieel gehesohen. De gordijnen van het paleis werden gesloten. Zoodra de vlag halfstoks wap- perde gmg een groote ontroering door de hon- derden v66r het paleis, die het hoofd ontblootten en eon diep stilzwijgen in acht namen. H.M. de Koningin-Moeder had Maandag in den loop van den dag nog eenig voedsel tot zich ge- nomen. 's Avonds laat had dr. De Jonigh nog een sprankje hoop, doch Dinsdagochtend kwam een ongunstige wending. De pals werd zwakker en even later werd het bulletin uitgegeven, dat de toestanid hopeloos was. De laatste oogenblikken. 'Hoewel niet onveiwaoht, is het overlijden van H.M. de Koningin-Moeder tooh velen, zelfs in de naaste omgeving van (het Paleis, overvallen. Het bulletin van Maandagavond, waarin sprake was van minder hoesten, doch voortdurende zwakte, was door velen als een teeken beschouwd, dat het wellicht nog ten beste kon keeren en in elk geval had men er niet uit kuemen opmaken, dat het einde reeds zoo nabij zou zijn. Tooh bleek reeds des nachts, dat men niet algemeen zoo gerust was over den toestanid. Uit de kringen van de Hofhouding vernam men dat de behatidelende ge- neesheer juist het minder hoesten een ongunstig teeken had geacht. Daaruit vdel af te leiden, dat de af matting van het lichaam steeds toenam. Deze uitputting werd gaandeweg erger, zoodat de dokter om 7 uur moest constateereo, dat er geen hoop meer was. Verschillende dames en hee- ren van de Hofhouding hadden den geheelen nacht in het Paleis doorgebracht en toen de dok ter verklaard had, dat het einde niet verre meer zou zijn, werden deze dames en heeren in de ge- legenheid gesteld van H.M. afsoheid te nemen. Inmiddels waren Prins Hendrik en de Vorst van Waldeck ten Paleize gearriveerd. Nadat de Prins afscheid van H.M. had genomen, trokken zich de Kcningin, de Prinses en de Vorst van Waldeck terug in de ziekehkamer, die weldra sterfkamer zou worden. Ook de dokter en de beide verpleegsters waren aanwezig. De doiodsstrijd duurde slechts kort en was niet hervig. Zacht en kalm is H.M. om kwart voor acht ontslapen. Wijlen H.M. de Koningin-Moeder heeft tot vrij- wel de laatste oogenblikken het bewustzijn behou- den. Ook toen Prins 'Hendrik en de Vorst van Waldeck het vertreik betraden, gaf H.M. nog een teeken van herkenning. De teraarde-bestelling. De teraarde-bestelling van H.M. de Koningin- Moeder is bepaald op Dinsdag 27 Maart a.s., in de Nieuwe Kerk te Delft. In de Tweede Kamer. De voorzitter doet mededeeling van de vol- gende ingekomen Koniniklijke iboodschap: Het heeft Gode behaagd onze beminde Moeder na een kort ziekbed tot Zich te nemen. Met diepe aroefheid geven wij u daarvan kennis. Wij zijn overtuigd, dat geheel ons volk deelneemt in de smart, die ons en de onzen vervult, en hier- mede bevelen wij u in Godes heilige bescherming. (w.g.) WILHELMINA. 's-Gravenhage, 20 Maart. Rede van den voorzitter. De voorzitter houdt terwijl alien zich van hun zetels verheffen, de volgende rede: De hoop van het land werd niet vervuld. Wat gevreesd werd, dag en nacht, is over ons ge- komen. Een zware slag treft het Vorstelijk Huis. Een zware slag treft ook de natie. Treffelijke gade, wijs bestuurster, in waren Koninklijken eenvoud, trouw moeder, grootmoeder, vol van teere zor- gen voor het beminde kleinkind, zoo zag de natie Haar, zjj had Haar lief. Wat zij gegeven heeft aan Nederland, gaf Nederland Haar weder. Zij schonk ons gansch Haar hart, ons volk gaf Haar het zijne. De weemoed over dit verscheiden wordt om- gloord door den glans der rijke gave, die in Haar geschonken werd. Wij buigen het hoofd en danken God voor wat Hij onis bestemde. Besloten wordt de iboodschap te beantwoorden met een adres van rouwfoeklag, dit dadelijk in de afdeelingen te behaudelen en de behandeling der op de agenda staande onderwerpen te ver- dagen. De vergaderinig wordt geschorst tot half drie. De ministers (behalve de heer Kalff, die on- gesteld is) en de Kamerleden hebben de rede van den voorzitter staande aangehoord. De communisten waren afwezig. Herdenking in den Raad van State. Gisteren kwam de Raad van State in 'buiten- gewpne vergadering bijeen tot het ontvangen van het bericht van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin-Moeider. Nadat voorlezing was gedaan van een missive van den directeur van het kabinet, waarin inge- volge de bevelen van Hare Majesteit de Konin gin, kennis wordt gegeven, dat Hoogst Derzelf- der Moeder heden omstreeks 7,45 uur is ont slapen, heeft de vice-president de overledeu Vorstin herdacht in hetgeen Zij als Koningin, als Regentes en als Koningin-Moeder voor ons Vaderland is geweest en uitinig gegeven aan 's Raads gevoelens, van innige deeineminig me' de beproefde Koninklijke Familie. Nadat de Raad besloten had audientie aan te vragen bij H. M. de Koningin, bij Z. K. H. den Prins der Nederlanden en bij H. K. H. Prinses Juliana, werd deze buitengewone vengadering door den vice-president gesloten. Afkondiging van het overlijden in den, land)e. Er is een brief van den minister van Binnen- landsche Zaken uitgegaan aan de Oommissaris- sen van de Koningin, luidende: „Hierbij heb ik de eer U hoogedelgestren'gen te verzoeken het overlijden van H. M. in alle ge- meenten uwer provincie te doen afikondigen en de ibesturen dier gemeenten uit te noodigen om op Woensdag 21 Maart en op den dag der be- grafenis de klokken te doen luiden driemaal daags: te weten van 89 v.m., 121 n.m. en 45 nm. Voorts noodig ik U Hoogedelgestrengen uit wel te willen bevorderen, dat alle tooneelvoor- stellinigen en openbare vermakelijkheden worden geschorst krachtens de bestaande wettelijke voorschriften of zoo noodig tenigevolge van een verizoek daartoe aan de ondememers dier ver makelijkheden van overheidswege te richten en wel van heden tot en met 22 Maart en op den dag der begrafenis". De deelneming van auto rite item Onder de eersten, die blijk van ibelangstelling hebben gegeven door teekening in het condo- leantie-register waren ds. Welter, ouddiofpredi- kant, de Fransche gezant, baron de Vitrolles, de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. baron W. L. de Vos van Steenwijk. Men verwacht ten paleize de jongste zuster van wijlen de Koningin-Moeder, prinses van Enbach, die tegen 11 uur met den Duitschen trein zal arriveeren. Op registers ten Paleize wend druk geteekend. Onder de eersten, die op deze wijze van deel neming deden blijiken waren de heer en mevrouw Oolijn. Voorts kwamen him handteekening' ploatsen Sir Cecil Hurst, president van het Per- manente Hof van Internationale Justitie, ver- scheidene reohters in dat Hof, vele gezanten, luitenant-generaal Seyffardt, chef van den gene- ralen staf, alsmede tal van andere hooge mili- tairen, oud-Minister Alting von Geusau en ir. de Vogel, president-curator van de Technische Hoogeschool. By de paleizen was voorts zeer groote belang- stelling van de zijde van het publiek. Onder hen, die hun deelneming kwamen betuigen wareu mr. Loder, cud-president van het Permanente Hof, ir. Damme, directeur-genersal van de P. T. T., verscheidene directeuren van rijks- diensten, oud-minister van wiog de heer Bos- boom, de heer Zuyderhoff, voorzitter van de Algemeene Rekenkamer, verscheidene staats- raden. De bezoeken van burgerlijke en militaire auto- riteiten, leden van het corps diplomatique en anderen blijven aanhouden. De menigte voor het paleis is onderwijl tot eenige duizenden aange- groeid. Onder leiding van kolonel Diemont heeft een deputatie van cavalerie-officieren een krans gebracht. Algemeen worden cocardes gedragen van zwart met oranje-rand. Ten teeken van rouw zijn bij verschillende departementen de gordijnen neergelaten. Een aantal gezanten onder wie de deken van het corps diplomatique heeft rouwbeklag bij den minister van buitenlandsche zaken inigediend. Uit de Hoofdstad. Snel had zioh gistermongen de treurmare van het overlijden van Koningin Emma door de Hoofdstad verspreid en reeds een paar uur later zag men overal, ook in de verder afgelegen woemwijken, de vLaggen halfstok uitstekein, veel oranje-blanjeibleu. De bionenstad was weldra ge heel in dezen rouwtooi gehuid. Dicht hing vooral de Kalverstraat, maar ook in andere winkelstra- ten zooals de Nieuw Dijk en langs het Damrak en het Rokin, het vlaggedoek nser, en in de bocht van de Heerengracht vlagden de patricierswonin- gen en kantoorgebou'wen huis aan huis. Ook de gemeente- en rijksgebouwen, de torens der ker- ken, droegen al gauw het rood-wit en blauw half stok en hetzelfde was het geval met de schepen in de haven. Het Kciainklijk Paleis stond te mid den van den vlag-gentooi nu waarlijk als een sterf- huis, met geloken oogen. Het carillon was stilge- legd; geen muzikale inleiiiddng aan de aankondi- ging van uren en halfuren. Des miiddagis 12 uur af zijn ten paleize registers van rouwbeklag ter teekening neergeiegd. Elken dag, van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds zal er voor iedereem gelegenheid zijn hierop te teekenen. De ingang is aan de achterzijde van het Paleis, op den N.Z. Voorburgwal. Een laatste groet van de hofhouding. Dinsdag tusischen half twee en twee uur zijn de dames en heeren van de Hofhouding van wijlen Hare Majesteit de Koningin-Moeder alsmede de leden van het pe rsoneel der hofhouding in de ge legenheid gesteld een laatsten groet te brengen aan het stoffelijk overschot van de Vorstin. Het stoffelijk hulael van H.M. de Koningin-Moeder bsvindt zich nog in het slaapvertrek, gelegen op de tweede etage in den linkeirvleugel van het paleis. Het stoffelijk hulsel ligt in het ledikant, waarin de Vorstin ook gedurende haar ziekte gelegen heeft. Zijj is geihiwd in een eenvoudige witte lijk- wade, terwijl eenige bloemen op het doodsbed geschikt zijn. Ook draagt Koniagin Emma nog het beikende witte weduwenkapje, dat zij tijdens 'Hiaar leven steeds gedragen heeft. De leden van de hofhouding toefden alien enkele oogenblikken in de doodenkamer en verlieten daarna door een tegenoverliggenden uitgang het vertrek. Deelneming te Brussel. Hoewel niet onverwacht komende, is het be- ruclit betreffende den docd van H.M. de Koningin- Moeder door de Nederlandsehe kolonie in Belgie met diepe ontroering vemomen. Aan den gevel van het Nederlandsch gezantschapsgehouw hangt de driekleur halfstok en zijn de gordijnen neer gelaten. In den loop van Dinsdagochtend kwamen reeds talrijke hooggeplaatste Belgische personen en voomame leden van de Nederlandsehe kolonie hun innige deelneming betuigen in den rouw, die het huis van Oranje en de Nederlandsehe natie treft. Onmiiddellijk nadat het treurige nieuws de Bel gische regeering had bereikt, heeft de minister van buitenlandsche zaken zijn kabinetschef graaf d'Ursel verzocht een condoleanos-bezoek te bren gen aan den Nederlandschen gezant. Dit bezoek had Dinsdagmorgen te 11 uur plaats. De graotmaarscholk van het Belgische hof, graaf de Lannoy, heeft tegen den middag, na- mens koning Leopold, een bezoek van rouwbe klag gebracht aan H.M.'s gezant. De minister van buitenlandsclhie zaken, mr. Hymans, heeft zich eveneens naar het legatiegebouw begeven om den Nederlandschen gezant zijn deelneming en die van de andere leden der Belgische regee ring te betuigen. Als blijk van deelneming in den rouw, die de Nederlandsehe natie treft, hebben de Belgische radiostations Dinadagmiddag ben uur, na het voorlezen van het doodsbericht van de Koningin- Moeder, een minuut gezwegen. Te Brussel zijn verschillende recepties afgelast. Ook is het groote Vioamsoh-Hollandsche feest van de afdeel'imig Brussel van het Aig. Ned. Ver- bond, die Zaterdag a.s. moest plaats hebben tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Uit Engeland, De koning en de koningin van Engeland hebben een persoonlijk bericht van deelneming gezonden aan de Koningin ter gelegenheid van den dood van de Koningin-Moeder, wier overlijden Dinsdag ochtend uit Den Haag werd medegedeeld. De Koningin-Moeder heeft Engeland verschei-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1