ALGEMEEN KIEUWS- EN ADVERTENTIEGLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Schoonmaak No. 9113 VRIJDAG 2 MAART 1934 74® Jaargang Binneniand Buitenland EERSTE BLAD TER NEUZEN, 2 MAART 1934 AXEL. KLOOSTERZANDE. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSB inn en Ter Neuzen J 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor hot buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVac 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAG AVOND, TWEEDE KAMER. Vergaderinig van Woensdag. De heer Roestam Effendi (comm.) vraagt een interpellatie aan, betreffende de laatste maatregelen der Indische regeering jegens de leiders der P. M. I. Hierover zal in een volgende vergadering worden beslist. Eenige kleine wetsontwerpen worden zonder debat en z.b.s. aangenomen. Bvenzoo die in- eake onderhandschen verkoop aan Noord-Hol- land van terreinen, beboorende tot de proef- zuivelboerderij te Hoom en onteigening voor den bouw te Nijmegen van een electrisohe centrale voor de electriciteitsvooriziening van Gelderland. Voortgezet wordt de bebandeling van de Indiscihe begrooting voor 1934. De heer Cramer (s.d.) zegt, dat op den dienst der volksgezondheid te stenk bezuinigd wordt. De heer Van Boetzelaer van Dubbel- it»in (c.-h.) wenscht ruimer verstrekking van levensmiddelen. De heer Wijnkoop (comm.) bepleit verschil- lende maatregelen voor de volksgezondheid. Minister Colijn betoogt, dat wel de kosten van wat de regeering uitgeeft voor de volks gezondheid dalende zijn, maar daarmede nog niet de zorg daarvoor. De heer Rutgers (a.-r.) wenscht voorzich- tigheid inzake de rubberrestrictie. De heer Roestam Effendi bepleit de belan- gen der inlandsche rubberproducenten. Spr. komt in het algemeen op voor den in- landschen landbouw. De heer Joekes (v.-d.) ibetoogt, dat de ruib- berproductie evenredig moet zijn aan de beboefte. Vergadering van Donderdag. Het wetsontwerp departement van oorlog van de Indische begrooting voor 1934 wordt aangenomen met 56 tegen 23 stemmen. (Tegen soc.-dem. en oommunisten; de chr. dem. Van Ronton), het wetsontwerp betreffende marine wordt aangenomen bij zitten en opstaan. Met 56 tegen 19 stemmen (tegen soc. dem. en comm.) wordt aangenomen een voorstel van den voorzitter om zoo kort na de behandeling van de Indische begrooting de interpellatie- aanvraag van den heer Effendi (comm.) be treffende de jongste maatregelen der Indische regeering jegens de Leider der Partei Nasio- nal Indonesia diet toe te staan. De voorzitter deelt mede, dat hij voomemens is in de week van 12 Maart geen openbare vergadering te doem houden. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging van de woningwet. De heer Vliegen (s.d.) betoogt, dat de regee ring blijkbaar aan den bouwvereenigingen een deel van hun vrijheid wil ontnemen. De heer Smeenk zegt, dat men in den Haag niet te veel op de stoel der gemeente moet gaan zitten. De heer Kuipers heeft bezwaar tegen de oemtraliseerende werking der wijziging. Mej. Katz (c.h.) hoewel niet voor centrali- satie, kan zich begrijpen, dat de regeering in dezen trjd in wil grijpen als er gemeenten zijn, die huurverlaging tegcawerken. MINISTER VERSCHUUR. Naar wij vernemen heeft minister Ver- schuur ©an lichten aanval van blindedarmont- steking. De minister moet eenige dagen rust bouden. (N.R.Crt.) DE SLIJTVERKOOP OP ZON- EN FEESTDAGEN. De Veneeniging Nederlandsche bead van kof- fiehuis-, restauranthouders en slijters, heeft een adres gezonden aan de Tweede Kamer, waarin bezwaran worden ontwikkeld tegen bet wetsontwerp tot wijziging der winkelslui- ttngswet. Niet alleen thans, maar ook in de boekomst wordt de slijtverkoop van allerlei dranken, sterke, zwak-alcoholische en alcohol- vrije, op bedoelde dagen beiet. De winkelslui- tingswet is, zooals ook uit een onderzoek van regeeringszijde ingesteld ten aaruzien van dezen verkoop is geblekea, buitengemeen schadelijk geweest en z(j heaft de zorgen van tal van ex- ploitanten op ongeoorloofde en op moeilijk te dragen wijze vergroot. Adressante dringt er bij de Kamer sterk op aan te willen bevorderen, dat deze slijtverkoop ook op Zon- en feestdagen mogelijk wordt.. WERING VAN BUITENLANDSCHE MUSICI. In verband met de actie tot wering van bui- tenlandsche musici in Nederland door de Na- tionale Wierknemersvereeniging, heeft het be- stuur van de Nationale Werknemers-Vereeni- ging een brief gezonden aan het hoofdbestuur van de A'VRO, waarin verzocht wordt zooveel mogelijk Nederlandsche orkesten te engagee- ren om voor de microfoon te spelen. BEGROOTING VAN WATERSTAAT. Verschenen is de memorie van anbwoord aan de Eerste Kamer over de begrooting van Waterstaat voor 1934. Hieraan wordt ontieend, dat de Minister hoopt, binnenkort de indiening van een ont- werp voor een nieuwe motor- en rijwielwet te bevorderen. Tn 1933 is bij rechterlijike uitspraak in bijna 550 gevallen van straf, aan bestuurders van motorrijtuigen opgelegd, de straf van ontzeg- ging van rijbevoegdheid uitgesproken. Dit is niet weinig. Ben voorstel voor samenvoeging van de fcramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen, dat de oommissie voor het tramivraagstuk onlangs heeft ingeizonden, is nog hij de regeering in onderzoek. TEGEN RUIMER ALCOHOLVERBRUIK. De Nationale commissie tegen het alcoho- lisme heeft in een adres aan de Tweede Kamer haar bezwaren uiteengezet tegen de voorgenomen wijziging van de Winkelslui- tingswet, waarbij aan gemeenten de bevoegd- heid zou worden gegeven om op Zondagen gedurende zes uur gelegenheid te geven voor den verkoop van sterken drank. Adressanten dringen aan op verwerping van het voorstel. DE WIERINGERMEERPOLDER. De directie van den Wieringermeerpolder te Alkmaar heeft aan ongeveer 20 bedrijfs- leiders en adspirant-bedrijfsleiders in den Wie ringermeerpolder tegen 1 November als zoo- danig ontslag aangezegd. De ontslagenen zullen in de gelegenheid worden gestelid een bedrijf van de a.s. herfst uit te gerven boerde- rijen te pachten, terwijl zij desgewenscht ter voorbereiding van de exploitatie van een boenderij reeds dezen zomer gewassen op stam in de Wieringermeerpolder kunnen koopen. RUKSDIENST DER WERKLOOSHEIDS- VERZEKERING EN ARBEIDS- BEMIDDELING. De directeur van den Rijksdienst der Werk- loosheidsverzekering en Arbeidsbemlddeling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 594.000 leden van ingevolge het Werkloos- heidsbesluit 1917 gesubsidieerde vereenigin- gen in de week van 55 tot en met 10 Februari j.l. heeft bedragen 30.2 pet. In de vorige verslagperiode (22 tot en met 27 Januari) bedroeg het percentage 34.2. De werkloosheid is derhalve in den loop van twee weken gedaald met 4 pet.; sinds de week van 25 tot en met 30 December 1933, toen de werkloosheid 37.4 pet. bedroeg (zij stond toen sterk onder den invloed van de vorst), is zij gedaald met 7.2 pet. Bij 1063 organen der openbare arbeidsbe- middeling stonden op 10 Februari 1934 in totaal 399.323 werkzoekenden ingeschreven, onder wie 382.109 manned. Van dezen waren werkioas 374..942 personen, onder wie 363.031 mannen. Op 27 Januari j.l. bedroeg het totale aantal ingeschrevenen bij een ongeveer gelijk aantal organen 409.160. Van dezen waren werkloos 383.686 personen, onder wie 372.198 mannen. Het aantal ingeschreven werkzoekenden is der halve sedert 27 Januari 1934 gedaald met 9837, het aantal werkloozen met 8744. BELASTINGONTDUIKING. In de inspectie Middelburg, omvattende Walcheren en Noord-Beveland (de gemeente Middelburg uitgezonderd) hebben zich 142 belastingplichtigen aangemeld, die gezamen- lijk een bedrag van pl.m. f 850.000 aan ver- zwegen vsrmogen aangavca. Voor de gemeente Middelburg, waarvan de aanslagregeling ressorteert bij den inspecteur der ragistratie enz. zijn de cijfers resp. 25 en ruim 200.000. Te Aruhein ruim een, millioen. De gelegenheid welke de minister van Fi nancien heeft opengesteld om verzwegen ver- mogen straffeloos alsnog onder de aandacht der belastingautoriteiten te brengen, heeft ook te Arnhem succes gehad. Niet minder dan i 1.000.000 is thans reeds bij de inspectie der directe belastingen als verzwegen vermogen aangegeven, toebehoorende aan ongeveer 200 belastingplichtigen. Men verwacht, dat dit be drag, gezien den tot 1 Mei opengestelden ter- mijn, nog aanmerkelijk zal stijgen. IR. MUSSERT ONTSLAGEN. Prov. Staten van Utrecht hebben zonder discus si e en z.h.s. aangenomen het voorstel van Gedeputeerden, om aan ir. A. A. Mussert eervol ontslag te verleenen als hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, aangezden hij niet bereid is geweest zijn leiderschap van de N.S3. te laten varen. Ook in de commis sie van rapporteurs was over 't voorstel geen woord gezegd. BELASTING OP HET VERVOER NAAR BELGIe. De A.N.W.B., Toeristenbond voor Neder land, meldt ons: Ingevolge onlangs plaats gevonden wets- wijziging wordt met ingang van 1 Maart het vervoer naar Belgie van goederen en het ge- zamenlijk vervoer van personen (autobus- autocar) aan nieuwe bepalingen onderworpen. Aan belasting moet woiden betaald 2% pet. over het transporttarief op Belgisch grond- gebied. De verrekening van deze belasting geschiedt door den door iederem buitenlaad- schen ondernemer in Belgie aan te wijzen ver- antwoordsiijken vertegenwoordiger. Deze moet namens den Minister worden erkend door den directeur van het Zegel, of, bij ontstentenis van dezen, door den directeur der Registratie van het ambtsgebied, waar de vertegenwoor- diger is gevesitigd. Het niet nakomen van de voorschriften wordt met een boete van frs. 500 gestraft Indien men na 1 Maart taij binnenkomen in Belgie de verbintenis op formaat-papier, vol- gens voorgeschreven teicst, met zulk een ver- tegenwoordiger niet kan toonen, dient men 100500 frs. als waanborg te deponeeren, welk depot, of gedeeite daarvan, slechts wordt gerestitueerd, nadat men aan zijn verplichtin- gen inzake het doen erkennen van een ver- tegenwoordiger heeft voldaan. Een uittreksel van de wettelijke voorschrif ten, voor zoover deze voor de buitenlandsche ondememers van ibelang zijn, wordt op aan vraag door de AJJ.W,B.-bureaux te Amster dam, Arnhem en Den Haag gratis verstrekt. STEUN AAN VERBOUW VAN PEULVRU CHTEN. De drie Centrale Landbouworganisaties heb ben zich oalangs tot den Minister van Econo- mische zaken gewend met het verzoek wel te willen overwegen of aan den verbouw van peulvruchten steun zou kunnen worden ver- leend. Thans heeft de minister naar „De Tele- graaf" meldt in antwoord op dit schrijven aan de drie Centrale Landoouworganisaties mede- gedeeld, dat hij reeds eenigen tijd geleden den Regeeringscommissaris, belast met den steun aan den graanbouw, had verzocht deze aange- legenheid te bestudeeren en dat het door dezen onlangs uitgebrachte rapport hem, den Minis ter, heeft bevestigd in zijn meening, dat de verbouw van peulvruchten met name groene erwten, veldboonen, bruine en witte boonen zooveel mogelijk behouden moet blijven. ,,Voor veldboonen is zelfs zoo schrijft de minister letterlijk gezien de beperking van den verbouw van verschillende hakvruchten en zaderijen, eenige uitbreiding niet onge- wenscht." Over deize aangelegenheid zal nog het oor- deel der Landbouw-criSis-Commissie worden ingewonnen. Bventueel te nemen maatregelen zullen, voor zoover zij een directen steun inhouden, slechts gelden voor den oogst 1934 en niet voor daaraan voorafgaande. SCHRIFTEIIJKE VRAGEN. De heer Van der Weijden heeft aan den Minister van Justitie de volgende vragen gesteld I. Is het den minister bekend: le. dat, afgezien van het groote aantal openbare executies van landbouwbedrijven, dat in den laatsten tijd plaats heeft, bjj een groot aantal hypotheekboeren en tuinders, die in de volstrekte onmogelijkheid verkeeren aan him wettelijke verplichtingen van geheele of gedeeltelijke aflossing en rentebetaling te vol- doen, de wanhoop steeds grooter. wordt en dat dezen in menig gevalj om het uiterste onheil, faiilissement, vetlieS' van toekomst en goeden naam te ontgaan, ertoe overgaan hun bedrijven zonder faiilissement aan hun hypot- heakhouider over te dragen? 2e. dat deze z.g. stille executies reeds groote afmetingen hebben aangenomen, waar bij even goed als bij openbare executie, zonder tegenprestatie van den hypotheekgever door dezen het geheel wordt tot zieh genomen en den oorspronkelij'ken eigenaar a.h.w. het eer- lijk verworvene wordt afgenomen? 3e. dat vele van deze tot wanhoop ge- dreven en wetteiijk weerlooze debiteuren, die zich niet opgewassen gevoelen tegen gerouti- nerde en soms meedoogenlooze zakenlieden, steeds meer tot ongewenschte practijken hun toevlucht nemen om het laatste restje van hun bezit te redden? II. Meant de minister niet, dat het, waar reeds in September van het vorig jaar in de Troonrede een wetsontwerp werd aangekon- digd tot reigeling van executies van landelijke eigendommen, gebiedend ncodzakelijk is met grooten spoed toedoeld wetsontwerp in te dienen en te behandelen of, als dit niet moge lijk is, voorloopig een zeker executie-verbod in het leven te roepen, evenals dat in 1914 ge- beurd is hij de wet van 4 Sept. St.bl. 444, houidemde bepalingen strekkende om den rechter gelegenheid te geven dadelijke uitwin- oing te voorkomen naar aanleiding van gelde- lijke moeilijkheden in verband met de ook toenmaals heerschende buitengewone omstan- digheden Het Tweede-Kamerlid de heer Vliegen heeft aan den minister van justitie de volgende vragen gesteld: Is den minister bekend dat de burgemeester van de gemeente Laren (N.-H.) eenige vreemdeimgen van Duitsche nationaliteit, die naar zijn oordeel in Nederland niet mochten verblijVen, over de Duitsche greos heeft doen zetten? En acht de minister zulks in over- eenstemming met art. 12 van de Vreemde- lingsnwet Behoort het tot de bevoegdheid van den burgemeester om bij dergelijke uitzettingen eigenmaohtig te beslissen over welke grens de betrokken perscnen zullen worden ver- wijderd Is het overeen te brengen met de Neder landsche opvatfcing van i het assyl-crecht dat in gevallen waarin dat recht buiten werking wordt gesteld, de niet toegelaten personen over de grens wordea gebracht van het land waar ze zeker aan politieke vervolging zijn overgeleverd Heeft men de bedoelde personen niet in de gelegenheid gesteld zelf het land aan te wij zen over welke grens ze uit het land zouden worden verwijderd? Indien ook de minister van oordeel is dat in dit geval niet is gehandeld naar de richtige opvatting van de vreemdelingenwet, welke maatregelen denkt hij dan te nemen om zuike feiten voor het vervolg te voorkomen? LEOPOLD HI EN HET VLAAMSCH. In de Volksgazet schrijft Kamlel Huysmans, burgemeester van Antiwerpcn „Iedereen weet dat wij geen vleiers zijn. Noch van koningen, noch van bankiers, noch van partijgenooten. Maar, wij wenschen alles te zeggen. Deze konimg is 'n artist in het zeg- gen. Zijn uitspraak van het Fransch was keu- rig. Zander accent. En zijn Nederlandseh was puik. Buitengewoon puik. Wij waren van plan, hier Herman Teirlinck geluk 'te wenschen voor het uitstskend resultaat zijner lessen maar wij weten dat hij die niet zal aannemen. Hij zal zelfs beweren dat hij er voor niets tusschen is. In alle geval is de Nederlandschie uitspraak en oratorische „Schwung" van koning Leopold veel beter en artistieker dan de gewone pres- tatie van de driekwart onzer Vlaamsche Ka- merleden, fronters inbegrepen." TOENEMING VAN HET AANTAL MILLIONN AIRS Ondanks de wereldcrisis en de depreciatie van het pond sterling schijat het de Engel- schen niet zoo slecht te gaan. Het aantal mil- lionnairs is, volgens de United Press, in het afgeloopen jaar met 17 vermeerderd, zoodat er nu in het geheel 150 zijn een respectabel aantal. Het is bovendien in het geheel niet j zoo eenvoudig om in Engeland millionnair te j worden. Een Britsch millionnair moet vijf- maal zoo rijk zijn als een dollar-millionnair, vijftien maal rijker dan een Duitsche en zes- tien maal zoo vermogend als een Zwitsersche millionnair, om over Fransche en Italiaansche maar niet te spreken. De Engelsche belas- ting-autoriteiten vinden dan ook dat men eerst voor dezen titel in aanmerking komt bij een jaarlijksch inkomen van 100.000 pond ster ling. Men moet dus al zeer goed bij kas zijn om tot de „upper 150" gerekend te worden. Naar de hier heerschende begrippen zou het aantal Engelsche millionnairs aanzienlijk grooter zijn; want 10.000 gelukkigen hebben de belastingambtenaren medegedeeld, dat zij een inkomen hebben van 10.000 tot 50.000 pond. Ook het aantal van deze lieden is, sedert het uitbreken van den wereldoorlog, aanzienlijk toegenomen, n.l. met 240 personen. Het departement van financien verheugt zich wel het meest over dat aardige ronde getal van 150 millionnairs, want het ontvangt van deze het eveneens aardige ronde getal van 30 millioen pond sterling als inkomstenbelas- ting. DE VRIJLATING DER BULGAREN. De correspondent van de Daily Telegraph heeft te Moskou Dimitrof, na diens aankomst per vliegtuig, gesproken. De Bulgaar noemde de brandstichting in den Rijksdag, waarvoor hij en zijn lotgenooten zoolang gevangen hebben gezeten, „een anti- communistische actie". Over de politiegevangenis te Berlijn, waar- heen hij na zijn vrijspraak te Leipzig was over- gebracht, was Dimitrof heel slecht te spreken. Zijn liefste wensch was „de huidige heerschers van Duitschland in die catacomben te aien. Als iemand er enkele maanden in vertoeft, wordt hij een lichamelijk wrak." Over de nazi's zeide de Bulgaar, dat er geen werkelijke eenheid van gevoelen onder hen be- staat. De lager-geplaatsten voelen heel an- ders dan de hoogeren. „Want eerstgenoemden zijn proletaries en hebben innerlijk sympathie voor de Sowjet-Unie." /Op de vraag hoe de Rijksdag z.i. in brand was gestoken, antwoordde Dimitrof: ,,De eenige die weat hoe dit gebeurd is, is de man die de brandstichting op touw heeft gezet. En daarom zullen we het pas te weten komen als hij voor een proletarische rechtbank staat. Maar ik geloof dat v. d. Lubbe den brand in het restaurant van den Rijksdag heeft gesticht, terwijl anderen de groote zaal zelf in brand staken." VERDWENEN GELDEN VAN VAKVEREEND3INGEN. Het onderzoek van de boeken van de geli- quideerde sociaal-democratische ..Arbeiter- bank" te Weenen heeft aan het licht gebracht dat door de leiding van de hank den laatsten tijd 5 millioen schilling naar het buitenland is verplaatst, welk bedrag voor een deel reeds is opgenomen. Zoo heeft de gevluchte leider van de spoorwegarbeidersorganisatie hij een bank te Zurich de 1.8 millioen schilling opge nomen die als kas van de vereeniging waren gestort op de Arbeiterbank. De politie heeft verder een aantal geheime bankconto's van de sociaal-democratische partij, tot een bedrag van 4 millioen schilling, in beslag genomen. Tegen de leiders van de Arbeiterbank is een strafvervolging- wegens bedrog ingesteld. In de gemeente Mautem (Stiermarken) zijn gearresteerd de leider van den Schutzbund aldaar en de vroegere burgemeester van St. Michael, Klingbacher. De sociaal-democrati sche burgemeester van Fohnsdorf in Karin- thie, Horvatek, is te Bucholz gearresteerd. NED. HERV. KERK. De heer A. v. d. Flier, cand. en hulpprediker te Ter Neuzen, is beroepen te Gaast-Ferwoude. VERPLAATST. Bij resolutie van den minister van Financien is verplaatst de rijksklerk P. Nonnekes van de inspectie der directe belasting te Ter Neuzen naar het accountantsbureau te Tilburg. BESMETTKLIJKE ZIEKTEN. Het aantal aangegeven gevallen van be- smetteiijke ziekten over de week van 18 tot en met 24 Febr. in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk: Arnemuiden I, Sluis 2, (het 2e en het 3e geval in 66n gazin), Vlissingen 2. „Het Centrum". Als het hart spreekt. Het is de geschiedenis van een Jong weesje, dat, geheel verlamd, in het weeshuis zal wor den opgenomen, doch waarover de kruidenier Sidney, ean goedhartig man, zich ontfermt en de kleine ender zijn hoede stelt. Geen opoffe- ringen zijn hem te groot en zoo gebeurt het dat hij alles verkoopt om de noodige gelden voor een operatie brjeen te krijgen. Helaas blijft de operatie zonder resultaat. Arm als hij nu is, eischt het weeshuis de kleine Mildred thans op en tijdens zijn afwezigheid wordt zij naar haar aieuw verblijf gebracht. Eerst mag hij zijn pleegkind nog eenmaal per week bezoeken. doch ook dit kiein geluk wordt hem later ont- zegd. Sidney legt zich bij deze harde beslis- sing neer, maar het leed wordt hem te groot, geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en roode werkhanden. Deze worden weder- om spoedig gaaf, zaoht en blank door Purol. (Ingez. Med.) en zoo kwijnt hij weg. Zijn vrienden, twee geestelijken, staan aan zijn emstig ziekbed. en als hij zachtjes den naam van zijn pleegkind noemt, besluit de priester het kind uit het weeshuis te halen. Dan volgt het treffend we- derzien en als Mildred naar „Oom Sidney" wil Snellen, gebeurt het wonder, dat haar beentjes haar dragen. Bij het hooren van de zoo geliefde stem, valt de zieke in een heilzame slaap. die ook voor hem algeheele genezing brengt. He Schaduw. De Schaduw is de naam van den aanvoerder van een bende, die zich wil wreken op den sheriff Tim Collins, die hen voortdurend ach- tervolgt. Doordat tusschen Tim en zijn jonge- ren broer Bud oneenigheid ontstaat, ziet de bende hierin een goede gelegenheid om Tim in een hinderlaag te lokken. Bud wordt met den dood bedreigt als hij zijn hulp niet ver- verleent, doch deze ziet nog kans Tim te waar- schuwen. Deze komt thans den naam van ,,De Schaduw" te weten, als hij de koffer van Nina, het danseresje onderzoekt en tevens ook haar indentiteit weet vast te stellen. Hij weet de bende te arresteeren, doch deze ontsnapt. De vrijheid is echter van korten duur, want Tim is de bende te slim af en na een gevecht wor den alien gevangen genomen. Dezer dagen had op de bovenzaal van hotel „De Linde" hij den heer A. Raes alhier de jaarlijksche algemeene ledenvergadering plaats der Cooperatieve Boerenleenbank alhier. De voorzitter, de heer Jos. Buysrogge, opende met een woord van welkom deze bij- eenkomst en dankte voor het genoten vertrou- wen in de instelling gedurende het afgeloopen jaar, dat voor de bank zeer gunstig mag ge- noemd worden. De inlagen overtroffen de terugbetalingen met ruim f 7000, terwijl 40 nieuwe spaarbankboekj.es werden genomen. Alle verschuldigde intresten werden betaald, terwijl de aflossingen over het algemeen zeer bevredigend waren. Na verschillende afschrij- vingen kon aan het reservefonds nog een be drag worden toegevoegd van 3.276,83. zoo dat dit thans /\>4.950,98 bedraagt. D,e aftredende leden van het bestuur en den raad van toezicht, de heeren Alph. de Nijs en Jac. Vinke, werden herkozen. Voor dit jaar zal de rente van voorschotten bedragen 4 voor spaargelden gedeponeerd van Jan. tot Jan. 3% voor de overige spaargelden 2,4 Den rekening-eourant- houders zal worden berekend 4 en 2,16 respectievelijk voor debet- en creditsaldi. DAME IN BiEN HAAG Kon alleen nog aehteruit Ioopen 25 jaar lang rheumatische pijnen „AlIe pijnen zijn nu verdwenen" „Plus minus 25 jaar geleden begon mijn vrouw te tobben met rheumatiek, zelfs zoo hevig, dat zij om vooruit te komen aehteruit moest ioopen. Haar handen kon zij niet ge- bruiken en het Ioopen viel haar hoogst moei lijk. Nu twee jaren geleden werd zij weer zoo hevig aangetast, dat zij zich driemaal per weak door electrischen stroom moest laten be handelen. Deze behandeling, die drie maan den duurde, en vanzelfsprekend veel tijd kostte,. gaf niets. Daarna kreeg zij op een hevige manier ischias, waarvoor zij tusschen zakken met warm zaad drie maanden het bed moest. houden. Aanvankelijk dachten wij, dat zij na deze ziekte nu geheel hersteld zou zijn, maar nauwelijks was ze weer op de been of de pijnen kwamen weer terug. Daarom begon zjj met Krusehen Salts en nu, na gebruik van twee fleschjes Krusehen, gevoelt zij zich zo<5 flink; alle pijnen zijn verdwenen en tegen Ioopen ziet zij nu niet op. Ik breng het bovenstaande on der Uw aandacht, opdat ook anderen, lijdscide aan rheumatiek, door gebruik van Krusehen Salts weer op verbetering mogen hopen. Het is een groote uitkomst dat mijn vrouw nu weer geheel bevrijd is van rheumatische pijnen." (Origineele brief ter inzage.I C. v. d. S„ te H. Krusehen Salts spoor.t de inwendige organen aan tot krachtiger werking. Urinezuur en af- valstoffen, die zich mochten hebben opgehoopt, en de aanleiding zijn Uwer rheumatiek, wor den verwijderd. Gezwellen en pijnen verdwij- nen, stijve ledematen worden weer normaal en ge gevoelt U wear gezond en lenig als voorheen. Krusehen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a fl. 0,90 en fl. 1,60 per flacon, omzetbelasting inbegrepen. Stra- lende gezondheid voor 56n cent per dag. Let op dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpakking de naam Rowntree Handels Maatschappij Amsterdam voorkomt. Adv. GROENENDIJK. Vemiellng. Het emplacement van de Z.V.T.M. alhier is en blijft een door de jeugd geliefkoosd speel- terrein. Een stavig zeil ter bescherming van balen kunstmeststof bleek dezer dagen echter niet stevig genoeg te zijn voor de aldaar spe- lende, stoeienda en ravottende jeugd. Bij de politie werd aangifte gedaan van vemieling. Na dit ,,blij" spel zal vermoedelijk een minder prettig volgen. Terug naar de Missie. Na ean paar maanden van welverdiende rust doorgebracht te hebben bij zijn familie alhier is deze week Pater Sameel (Lazarist) vertrokken naar Parijs, waar de Eerwaarde enkele dagen verblijft in hat Moederhuis der Paters Uazaristen. Hij begeeft zich op 6 Maart a.s. te Le Havre aan boord van het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1