ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Tw ee mensclien op flenweg Mercurius Haverhout No. 9107 eerste blad VRIJDAG 16 FEBRUARI 1934 74e Jaargang Binnenland Feuilleton SNEL WERKEND BurgemeestEr en Wethoudeis van TER NEUZEN cent per pondspak en onschadelijk Tegen een opko- mende ongesteld- heid en tegen iioofd- pijn helpt As pirin afdoen- de. Let crop, dat U de echte Aspirin krijgt met het Bayer-kruis den oranje band, alleen helpt snel, zonder ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFGON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en elich6's worden naar plaatsruimte berekend. - Handelsadvertentien bjj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. do en te weten dat door den raad dier ge- meente in zrjne vergadering van den 14-e-n December 1933 is vastgesteld de navolgende vearordening: VERORDENING op de heffing van op- centen op de gemeentefondsbelas- ting in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. JEr zullen jaarlijks, met ingang van het be- lastlngjaar 1 Mei 1934 tot en met 30 April 1035, ten behoeve dezer gemeente op ds hoofd- flnm der gemeentefondsbelasting worden ge- heven honderd (100) opcenten. Artikel 2. De opcenten worden niet geheven op de aan- olagcn van hen, die binnen het Rijk geen vaste woonplaats hebben. Artikel 3. De lnvordering geschiedt overaecikomstig de verordenlng op de invordering vastgesteld dd. 13 Juni 1933. Artikel 4. Deze verordenlng wordt herzien zoodra de gemeente voor de heffing der gemeentefonds- belating wordt gerangschikt in een andere dap de derde klasse. Artikel 5. De verordening van 12 Juni 1933, goedge- keurd bij Koninklijk Besiuit van 28 Juli 1933 no. 48, blijft van kracht ten aanzien van vorige belastingjaren. Vastgesteld door den raad der gemeente Ter Neuzen in de openbare vergadering van den Wen December 1933. get. J. HUIZINGA, Voorzitter. get. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Eijnde aan deze verordening goedkeuring verleend bij Kcninklijk besiuit van 26 Januari 1934 No. 195. En is hiervan afkondiging ge- schied waar het behoor.t, den 16sn Februari 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERVVET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makem bekend, dat het verzoek van G. H. KOOMAN te Ter Neuzen (Sluiskil), om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie G no 2184, sen benzine- motor te mogen plaatsen, door hen is inge- willigd. Ter Neuzen, den 13 Februari 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. De begrooting van het staatsbedrijf der Alg. Landsdrukkerij 1934 wordt zonder debat en z-h.st. aangenomen. Aan de orde is de begrooting P. T. T. 1934. De heer Mendels (s.d.) betoogt, dat Minis ter Reymer kort voor zijn aftreden eerf wijzi- ging hesft gebracht in het radio-controle- reglement, welke in strijd is met de wet. Hetgeen verboden wordt ten opzichte van politieke uitzendingen, is in strijd met de wet, welke alleen normcn stelt voor openbare orde, goede zeden of de veiligheid van den staat. De Minister heeft brieven gekregen, volgens welke men zich ergerde over bepaalde uit- roman van HULBERT FOOTNER. (Nadruk verboden.) 7) (Vervolg.) Natalie was beleedigd. Ik zie er graag lief uit, protesteerde ze. Ook dan zul je er lief uitizien, zei de anne Garth. Zij veranderde van orderwerp. Wat een raw beest is die groote kerel. Arme duivel! zei Garth onwiiiekeurig. Hij hegreep aan zijn eigen gevoelens 'n weinigje van wat in Nick moest omgaan. Natalie keek hem verwonderd aan. Beklaagt u hem? vroeg ze. Een beetje. WaarOm? Wei, ik denk, dat hij nooit ismand heeft gezien als u, zei hij rustig. Maar hij hddt u! Natuurlijk! Waarom? vroeg zij weer, doch zjj had onmiddellijk spijt van haar vraag. Garth wendde zich af. Hij denkt, dat ikdat ik mddr 'ben dan ik ben. Zij veinade hem niet te verstaan. Wat zullen we doen, hoe zullen we ons Jeigens hem gedragen? vroeg zij. Na de Landing zal hij ons niet me§r hinderen, zei Garth. Hij gaat de rivier af naar het Miwasameer, terwjjl wij naar het noorden trekken naar het Caribou-meer. zendingen, maar hoeveel tienduizenden erge- ren zich niet over uitzendingen van den K.R.O. D,e Minister had die brieven in de prallemand moeten deponeiren. De heer v. d. Hoeven (c.h.) doet het genoe- gen, dat men strenger is gaan optreden tegen de politiek in den aether. Spr. juicht toe, dat de bestemming der opbrengst van geluktele- grammen zal worden herzien. Niet alle jeugd- vereenigingen, die een uitkeering krijgen, be- hooren daarvoor in aanmerking te komen. Spr. critiseert behalve het optreden van den N.B.A.S. dat van de A.J.C., die er onschuldig uitziet, maar niet anders is dan een voorpor- taal der S.D.A.P. De heer De Zeeuw (s.d.) bepleit het nut der uitkeeringen aan den N.B.A.S. en de A.J.C. Spr. verheugt zich, dat de Minister verklaard heeft de V.A.R.A. te willen behouden. Deze opvatting is echter voor de V.A.R.A. niet van blijvende waarde. Bovendien wordt het haar practisch onmogelijk gemaakt, zich uit te leven. De straf van de V.A.R.A., wegens de vijf minuten stilte na het doodsbericht van Van der Lubbe acht spr. onbegrijpelijk en vela niet-sociaal-democraten met spreker. Minister De Wilde zal bij de eventueele regeliog van de v,erdeeling van de opbrengst der gelukstelegrammen met de gemaakte op- merkingen rekening houden. Het radio-vraagstuk is zeer moeilijk. De uitvinding der radio is te vergelijken met die der boekdrukkunst, maar is veel gevaarlijker. De groote vrijheid op radio-gebied hier te lande kan alleen bestaan, als de overheid de noodige middelen heeft, om op dit terrein mcester te blijven. DE HOUDING DER N.S B.-LEIDING TEGENOVER DE AMBTENAREN-LEDEN. Wat hat orgaan van Ir. Mussert schreef. De Regeeringspersdienst meldt: De karakteristiek, door den Minister-Presi dent, Dr. Colijn, in de Eerste Kamer gegeven van de houding der N.S.B..-leiding tegenover de ambtanaren-N.S.B.-leden, heeft tegen- spraak gevonden vaa de zijde der N.S.B. De karakteristiek was niet, zooals ten onrechte in verschillende Kamerverslagen was meege- deeld, vervat in den vorm van oin citaat uit- een circulaire of pamflet der N.S.B., zoodat de ontkenning van het bestaan vaa zulk een circulaire of pamflet door de N.S.B.-leiding niet ter zake dienende kon zijn. De karak teristiek was, gelijk in de dagbladpers ter wegneming van het misverstand dienaangam- de is meegedeeld, een samenvatting van ver schillende uitingen van de zijde der N.S.B. Een tegenspraak van de ministerieele samen vatting, welke zich bepaalt tot ontkenning van. het bestaan van een uitspraak, naar de letter overeenkomende met de door Dr. Colijn gege ven karakteristiek, kan dus al even min ter zake dienende zijn als de tegenspraak van ae niet geuite bewer.'ag, dat de gebezigde zin sneden aan een circulaire of pamflet ontleend zouden zijn. De zinsneden in de samenvatting, waarop zich de tegenspraak betrok, luiden: ,,Thans zijt gij de slaaf van ecu Regeering, die haar macht ontieent aan een corrupt bonzenstel- &:1. Gij hebt aan mij een belofte gedaan. Deze belofte praevaleort boven de trouw aan een corrupte Regeering." Aan te toonen valt dus, dat er uitingen be staan, Welke ten rechte in de gewraakte zin sneden konden worden saamgevat. Ecnige citaten uit „Vclk en cn Vaderland". Hiertoe is het voldoende, uit de nummers van ,,Volk en Vaderland" van 6 en 13 Januari j.l., het orgaan der N.S.B., waarop de heer Ir. A. A. Mussert als algemeen leider staat vermeld, een aantal zinsneden te citeeren, die, Gelukkig voor mij, dat ik niet alleen geigaan ben, zei zij. - Ik ben blij, dat ik uw vertrourwea een weinig gewonnen heb, zei Garth. Maar zoudt u mij niet eens iets over u zelf vertellen? Haar geheimzinnigheid had hem gedurende de reis voortdurend gehindord. Natalie begreep hem. Ik zou u graag inlichtcn, zei ze, maar niet hier, nu is het niet de geschikte gelegen- heid. Zij stapten weer in den wagen en. de reis werd voortgezet. Later op den dag kwamen de reizigers bij Nell's huds. Natalie ging er binnen en ver- heelde haar bewondering voor Nell's sdhatten niet. Toen trok het gezelschap weer verder en Garth was verheugd, dat Natalie wat ruimer plaat3 had, vooral nu de weg veel rawer werd. Het zal ongeveer vijf uur zijn geweest, toen men den laatsten heuvel bestesg. Boven op de top hield de oude Paul zijn paarden en wees met een welsprekend getaar naar het prachtige vergezicht beneden. Daar zagen zij de machtige Miwasa-rivier, die van de bergen in het Oosten kwam en met een bocht naar het Noorden nwenkte. En gind3, naar links, lag de Landing, de uitsrste post van de beschaafde wereld. Nu resd men het laatste dorpje binnen, waar de inwoners bij aankcmst van de port- koets samenliepen en weer was het meisje met de groens veeren op haar hoed het middelpunt der ibelangsteliing. Garth vertrouwde haar toe aan de zorgen van mrs. Trud°au, die haar naar de bovenver- ■dieping leid.de. Toen hij teruglcwam in de zaal vroeg hij den esrs-ten man, dien hij ont- moette, waar de bisschop verfcleef. Buiten, en ergens dien kant op. Wat? riep Gart.h. Ja, buiten, de bisschop en zijn gezelschap zjjn twee dagen geleden de rivier opgegaan. Garth keerde zich om en zag Nick Gryils luisteren met een grijns om zijn mond. in onderling verband beschouwd, het vormen van een duidelijk beeld nogelijk maken. In „Volk en Vaderland" van 6 Januari 1934 komen de volgende zinsneden, gericht aan de ambtenaren-leden der N.S.B. Vocr: „Tevergeefs hebt Gij hot vertrouwen gehad in den Voorzitter van «ttn Ministerraad, dat hij als hoog3te ambtenaar van den Staat v66r U zou staan, wann-cr Gij bedreigd werd door de wolven, die ik signaleerde in mm afscheids- brief aan den hoogleeraar Aalberse." „Dat hij U en mij nu aitgeleverd heeft aan de wolv.en om hen tijdelijk tevreden te stellen... ...de gevangenen van de politieke partij- bonzen. „Evenals hen (militairca) onthef ik u hier- bij van Uw lidmaatschap der N.S.B.... „Men zal U dan afvoeren van de ledenlijst; Uw nummer blijft echter open. Gjj blijft daar- pp recht houden, zoodat Gij het terugontvangt, wanneer Gij eens in de geledsren kunt terug- keer.en. „Velen zjjn er onder U, die door het geweld hun conscientie aangedaan, de ambteljjke loop- baan vaarwel zouden willeio zeggen om voor- taan geheel de N.S.B. te dienen. ,,Uw gevoelens voor het schip zijn onver- anderd. „dat voor een van politieke partrjen onaf- hankelijke Regeering zou rschtvaardigen, u van het schip te jagen. „Gij zijt door het lidmaatschap der N.S.B. in uw plichten in geen enkel opzicht te kort geschoten en zoudt dit in de toekomst ook uiet doen. „Gij gevoelt u nu Rsgeeringsslaven, omdat de Regeering naar willekeur over u be3chikt ■sn zich aan uw conscientis niets gelegen laat liggen. ,,Bedenkt, dat gij ten siotte niet een Regee ring dient, maar uw volk. Gericht tot lodcn van Landstorm en Bargerwacht. Aan leden van Landstorm cn Burgerwacht wordt het volgende gezegd: „Gij hebt niets gedaan en zoudt ook nim- msr iets willen doen, dat in strijd zou zijn met datgene, wat uw meerderen in die korp- sen met recht van u mochten verwachten. ,,'Het staat te vreezen, dat deze korpsen nu instrumenten moeten worden in handen van politieke partijen. GeWapende partijlegers met het doel om ons zoo noodig met geweld te beletten, langs legalen weg aan het bewind te komen. Het staat nog te bezicn, of het jonge Nederlandsche volk zich daartoe, als het sr op aan komt, zal leenen. „Gij laat deze terreur over u heengaan. ,,Er zijn superieuren geweest, dat weet ik, die u willen dwingen om zelf uw ontslag te nemen, die dus van mcening zijn, dat gijzelf moet te kennen geven onwaardig te zijn om in uw korps te dienen. Daartoe hadden zelfs degenen, die Dreyfus veroordeelden, niet den trrarigen moed, die begrepen tsnminste, dat men van den veroordeelde niet kan verwach ten, dat hijzelf zijn degen brak. Hierait blijkt hoe diep bij semmigen die hooge posities in- nemen, het fatsoensbegrip gevallen is. „De N. S. B. heeft u noodig. ,,Gij h:bt de groote taak om mee te werken aan de vormlag van de discipline, het solida- VIUGKOKENO EENIG NEDERLANDSCH FASRIKAAT (lagez. Med.) HOOFDSTUK V. Op Miwasa-Landlng. Miwasa-Landing is, om zoo te zeggen, het uiterste puntje van de beschaafde wereld. Hier, in de herberg van Tradeau is het laat ste bilj&rt en de laatste piano. Hier slaapt de zwerver voor het laatst op een matras, voor de wildernis hem opneemt. De bisschop had een brief voor Garth ach- tergelaten. Ik verneem, schreef hij, dat kapitein Jack Dexter's Etoconiboot de rivier opgaat in het midden van de we&k, en daar ik met mijn toeibereidselen tooh vroeger klaar ben dan ik had verwacht, ga ik met mjjn geleide verder op. Vermoedeijjk zult U ons wel inhalen daar wij den geheelen tijd tegen stream op moeten. Ik zal trachten voor U een wagen te reser- veeren asm het Warehouse te Musquesapi. Dat zal gemakkeljjker voor U zijn, daar dit eerste gedeelte van de. reis. een worstelen is tegen den stroom. De goede man had er bij Let schrijven van zjjn brief geen begrip van, hoe zjjn welwil- lendheid Garth in verlegenheiid zou brengen. Na het avondeten zaten hjj en Natalie in de kleine spreekkamer boven de aangelegen- heid te bespreken, terwijl de 15-jarige jonge- juffrouiw Tradeau hen trachtte te ondenhou- den, door populaire liedjes aan de rammelende piano te ontworstelen. Van beneden steeg het rumoer op van lichte en zware stemmen en het voortdurend geklots van de biljart- ballen. Natalie tooverde een kostelijke uitdrukking van hulpelooslieid op Garth's gezicht, toen zij vroeg: Wat raad U mij te doen? Hoe kan ik U raden, vroeg hij met af- go.vend gelaat, ik ken al uw omstandigheden niet. Maar die kan ik U vertellen, zei ze. Voelt U niet, dat de redenen waarom ik ga niet zoozeer van invloed moge zijn op ons besiuit als de vraag of ik kan gaan? Garth zag het niet bepaald zoo in, doch hij riteitsgevoel en den kameraad3chapsgeest in het geestelijk leger, dat de N. S. B. is. Uit een tweede artikel, hetwelk tot opschrift heeft: „Colrjn buigt voor de bonzen", en „D,e a'wakke, sterke man", worden geciteerd: „hebben de bonzen de Kerstrede voor een verraderlijken aanval in den rag misbruikt. ..Minister Colijn heeft zich met dit besiuit gelijk geschakeld; hij heeft zich gedwee ge- voegd in het eenheidsfront der parlementa- riers. „Steeds meer werpt de parlementaire demo cratic het masker af en toont zich in de voile afzichtslijkheid van haar verwording. Dwin- gelandij en zedelijk bederf, bonzen geknoei en willekeur zijn de vruchtea van het tegenwoor- dig systeem. Eerst mocht men aannemen, ,,dat de Regee ring niet van zins was om voor de benauwde en daarvoor valsch geworden bonzen te wjjken van den weg van recht en rede". Het hoofdartikel van „VoIk en Vaderland" van 13 Januari 1934, onderteekend Mussert", bevat, onder den titel „De afgebrande lucifer der Regeering", de volgende passages: „De Regeering heeft het lidmaatschap van, of de med ewer king aan de N. S. B. voor de ambtenaren verboden. Dit beteekent, dat hon- derden ambtenaren, plichtsgetrouwe dlenaren van hun volk, onder bedreiging met cntzetting uit hun ambt, gedwongen werden, een bewe- ging, die ten doel heeft, de geestelijke her- leving der natie tot stand te brengen, te ver- laten. Zij werden gedwongen, hun conscien tis geweld aan te doen want hun hart is nationaal en sociaal voelend en blijft dit om hun gezin niet broodeloos te doen zijn. „Dlt edel voorgaan van de Regeering heeft den Marxisten nieuwen moed gegeven. De Regeering kan door haar maatregei alleen de ambtenarrn bereiken. De marxisten (o.a. in Utrecht) hebben daarna getracht, hetzelfde te bereiken bij den middenstand, door het ver- spreid-en van biljetten met namen van winke- liers, van wie zij vermoeden, dat zij fascistisch voelen, met onder die oamen de reeds geheel ingeburgerde leuze: „Fascisme is moord". „Tot dit fatsoenlijk deel van ons volk richt ik mij met het dringend verzoek, de noodige aandacht te schenken aan de handelingen der Regeering ea deze te beoordeelen naar het geen zij bedoelen ,en hetgeen zij waard zijn. ..Ambtenaren lid van de N. S. B. Er uit met die trouweloozen. Zij hebben de partij- toonzen te dienen, niet den Staat". ,,Het is uitgesloten, dat een Regeering, die zou staan boven de politieke partijen, die in- derdaad alleen en uitsluitend het belang van Volk en Vaderland zou behartigen, toi 66n van deze maatregelen zou zfn overgegaan. „Het is het werk van de politiekelingen, die achter de schermen aan de touwtjes trekken. ,,Met 14 van de 100 Kamerzetels is men de gevangene van de touwtjestrekkers. „Maandcn geleden hebben reeds de politie kelingen getracht om den Bijzonderen Vrij- willigen Landstorm om te zetten in gewapen- de partijlegers. Daarvoor was noodig, dat de N. S. B.-ers eruit verdwijnen, want die willen wel mede werken aan de handhaving van de orde en rust van 's lands wettsn, maar niet aan de handhaving van politieke partijen". Hierna volgt een verwijzing naar „Volk en Vaderland" van 6 Januari, waarna daze pas sages worden geciteerd: Wanneer sr leden waren, die mijn advies vroegen, dan was mijn antwoord: Het uiterste wat gevraagd mag worden is open en eerlijk belijden het lidmaatschap der N. S. B. cu wanneer men dan zonder een woord van dank uit B.V.L. of Burgerwacht zijn ont slag krijgt, dit correct en waardig aanvaarden. Ontslag nemen kunt ge m.i. niet, want daar- dcor verklaart gij u zeif onwaardig om in uw korps te blijven dieuen. wilde niet om vertrouwen vragen en zweeg. Mjjn voornaamste zorg is, of de bisschop als wij hem imhalen, mij zal o-pnemen; en ik wil me zelf niet opdringen. Wat dat betreft, zei Garth, in het Noor den moet men geven en nemen. Daar gaat het anders toe dan in de gewone maatschappij. Dat kan ik U wel in plaats van den bisschop antwoorden. Dan zie ik niet in, waarom ik niet gaan zou, zeide zij. In zijn venbeelding zag Garth zicbzelf den geheelen tocht in haar gezelschap, maar zijn bezorgdheid voor haar wekte zijn verzet. Ik ben er nog, zei hij ,ik bedoel, dat U reist in mgn gezelschap. Zelfs in het hooge Noorden behoort een meisje rekening te hou den met wat de menschen zeggen. Natalie haalde onverschihig haar schou ders op. Zoolang mijn geweten in orde is, kan ik gerast zijn, zeide zij. Mijn zen-ding is te ge wichtig. En het houdt verband met mijn verdere leven, voegde zij er met een diepere stem aan toe, ik moet daar boven i&ts op sporen! Juffrouw Tradeau beeindigde haar lied met een oorverdoovende dissonnant en keerde zich om alsof zij een applaus verwachtte. Je speelt praohtig, kind, zei Natalie vleiend. Wat heerlijk om zelfs hier nog mu- ziek te kunnen genieten! Speel nog eens wat anders. Toen het meisje speelde, zetten zij hun gesprek voort. Kan ik niet in uiw plaats gaan, vroeg Garth. Zij schudde beslist hot hoofd. Ik heb het beloofd, zei ze. Het was een belofte, gegoven zonder de omstandigheden te kennen, ging Garth voort. Deze wildernis is geen plaats voor U. Ik kan het niet verdragen dat U honger en kou en ellende moet lijden en dat alle3 staat on3 te wachten afgezien nog van de g-avaren, die wij niet mogen onderscha-tten. Natalie keek hem aan met glanzende oogen. Damme jongen, riep zij uit, maar er was Uitsluitend verkrtjgbaar in de oranjeband-buiajes van 20 tab!. 70 cts. en oranjezakjes van 2 tabl. a tO eta. Ingez. Med. Concluslcs. Deze uitlatingen van het N.S.B.-orgaan kunnen in de volgende conclusies saamgevat worden De ambtenaren zijn dienaren van hun volk niet van de Regeering. De Regeering is slaaf van de knoeiende, dus corrupte partrjbonzen. De Regeering vord-ert, dat de ambtenaar de partijbonzen dient, niet den Staat. De Regeering dient niet alleen cn uitslui tend vaderland en volk. De handeling van de Regeering is hetzelfde als de boycot en broodroof, door de sociaal- democraten geoefend tegen de winkeliers. -Het fatsoenlijk deel van het volk doorziet de bedoeling van de Regeering. De ambtenaar meet door Mussert van zijn lidmaatschap worden ontheven, zoodat hij lid zou blijven, als deze ontheffing niet plaats vcod. Daarin praeveleert het woord van Mus sert boven dat der Regeering. Ook blijkt, dat de N. S. B. het afvoeren van de ledenlijst, waartoe ambtenaren wor den gedwongen, niet anders beschouwt dan als een formeele handeling. In wezen blijven de afgevoerden aan de N. S. B. verbonden. De militair-en blijven werken in bet geestelijk leger der N. S. B. De Regeering mist den grondsiag voor haar gezag volgens de bovenstaande citaten in het volk, zij vindt dien grondsiag in de macht der bonzen. De verhouding tusschen den heer Mussert ■en de zijnen is die van een leider, am wien de gelofte van trouw is afgelegd, met wien men gaat „door dik en dun" („Volk en Vader land" van 13 Jan. 1934), van wien men ,,de bevelca" gehoorzaamt. Legt men hiernaast de voorstelling van het gezag- d,er Regeering en zijn grondsiag, dan blijkt ook daaruit, dat, ingeval van strijd tusschen het bevel der Regeering en het bevel van Mussert, dit laat ste praevaleert. En h.ermede is dan de samenvatting naar recht cn strekking zoc-wel in haar geheel als onderdeel na onderdeel rechtstre.eks uit het orgaan der N. S. B. in controleerbaren vorm afgeleid. HET SPOORWEGVIADUCT BIJ HET STATION WOENSDRECHT. Er bestaan p'.annen tot het maken van een viaduct over ce spoorlijn nabij het station Wocasdrecht. De toestarrd van de spoorweg- overgang Woensdrecht en van de wegen hier- op uitkomende, speciaal van den weg aan de Zeeuwsche zijde, eischte reed3 lang verbete- ring en het strev-en naar een afdoende ver- beter ug heeft geleid tot het maken van plan- nen vcor een viaduct. Alvorens hiertce te kunnen ov-ergaan is een dijkversterking noodig gebleken, waar ds tcederheid in haar stem, gelooft U werkelijk, dat dit een reden voor mij zou zijn om niet te gaan? Ik ben geen pop. Als U eens wist hoe ik er uaar veriang om de werkel(jkheid te doorleven; om voor mijn leven te werken en door te dringen tot onder de oppervlakte der -dingen! Garth werd stil onder de bewondering van haar helderen geest. En laat op den avond, toen men ter ruste ging, zei zij: Zoodra de stoomboot vertrokken is en het dus te laat is om nog terag te keeren, zal ik U vertellen wat ik ginds te doen heb. Den volgenden morgen zocht Garth een onderhoud met Jack Dexter, den kapitein van de Aurora Borealis. Hij was tegelijk eigenaar, bestuurder en expl-oitant vaa de boot en was een voor Garth nog vreemd type. Hij had een rood gezicht en angstige gezwollen oogen. Garth vemam, dat hij misschien wel een tocht zou maken naar Warehouse. Den vol genden dag zou hij er wel nader van h-ooren. Bent (1 er nog niet zeker van of U gaat. vroeg Garth. Niets is zeker op de wereld, zeide kapi tein Jaek, terwijl hij zeker van z'n succe3 den cirkel rondkeek. Garth beet op z'n lip. Hebt U niet voldoende lading om te ver-trekken? vroeg hij rustig. -Volop lading, aatwoorddo de schipper koel, en ook gen-oeg om stroom-af ts gaan. Maar ik vind het van groot belang te weten, wat U van plan bent te doen, zei Garth mot verheffing van stem. Kapitein Jack keek eens naar de lucht. Er is geen water in de rivier, zei hij tenslctte. Dus U gaat niet zei Garth. Dat zeig ik niet, zei Jack. Het kan spoedig gaan regenen en dan stQgt het water. Maar de lucht was hel-der en blauw. D-enkt U, dat ik hier een eeuw blijf wachten tot het gaat regenen? vroeg Garth. Heeft de bisschop u niet gezegd, dat ik U zou brengen? vroeg Jack wiser. Ik kan natuurljjk mijn woord tegenover de kerk niet ibreken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1