ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN My n Eiland Aspirin zonder omzellielasting~voor (I No. 9093 MAANDAG 15 JANUARI 1934 74® Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD Ondanks de nieuw^^omz< de oranje-band biHsies en van de oraile zakj astinlfblijft de prljs van n 2* tabletten 70 cent abletten 10 cent TER NEUZEN, 15 JANUARI 1934 SAS VAN GENT. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor BelgiS en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post - Abonnranenten voor het bultenland alleen by vooruitbetallng. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTBNTI6Nper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag -verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst Aen dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrystelling. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat aan JANNIS PIETER FOKKE DE GQEDE, iuge- echrevene voor den dienstplicbt, lichting 1933, Uit de gemeente Ter Neuzen, met ingang vaa 10 Maart 1934, voorgoed vrystelling van den dienstplicht wegens kostwinnerschap is verleend. Tegen deze uitspraak kan binnen tlen dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door dicns wettigen vertegen- woordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hun wettige vertegenwoor- digers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zyn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij den Burgemeester, ter Secretarie dezer gemeente. Ter Neuzen, 15 Januari 1934. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. VEKBOD VAN ENVOER VAN VARKENS IN BELGIE. De Moniteur Beige zou Zaterdag een decreet bevatten, volgens hetwelk de invoer van var- kens nit Nederland en Denemarken, wegens het voorkomcn van vlekziekte in deze landen, met Ingang van vandaag wordt verboden. DE FINANCIEN VAN DE GEMEENTEN. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft in zijn departement een bespreking gehouden met vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten der onderscheideae provincies ter be spreking van den algemeenen financieelen toe- stand, met name wat betreft de beoordeeling van de gemeentebegrootingen voor 1934. Naar wy vernemen, is besproken bet leggcn van een basis voor een blijvend nader overleg tusschen de Departementen van Financien, Binnenlandsdhe Zaken en Sociale Zaken en de colleges van Gedeputeerde Staten. Daartoe is een commissie ingesteld van hoofdambtenaren der genoemde departemen ten, die zal samenwerken met vertegenwoor digers van Gedeputeerde Staten, wanneer de begrooting van gemeenten uit de betrokken provtncie wordt bezien. Omtrent deze basis van samenwerking is overeenstemming ver- kregen. BUREAU VAN DEN NED. R.It. M1DDENSTANDSBOND. Als opvolger van Mr. J. A. G. M. van Hel- lenberg Hubar heeft het hoofdbestuur van den Ned. R.K. Middenstandsbond met ingang van 1 Maart benoemd tot directeur van het bureau van den Ned. R.K. Middenstandsbond Mr. F. J. H. Bach, tot dusver directeur van het Cen- traal jflanze-bureau in het bisdom 'Haarlem en leider der sociaal-juridi3che afdeeling van het bureau van den N.R.K.M. Mr. van Hellen- berg Huibar heeft zich bereid verklaard als 61) door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) (Vervolg.) Ik beet me op de lippen, tot Ik het bloed in myn mond voelde druppelen. „In 't begin wordt 't een soort van familie- r6uaie," ging hij nog zachter voort, „maar dat is, entre nous, niet voor laag. Meer dan een paar dagen zullen we geen last hetaben van den ouwen heer. 't Zou ongetwyfeld heel jam mer zjjn, als er iets met hem gebeurde, maar gelukkig heeft Christine my daa om haar te troosten. En volgtas mij heeft zy een natuur, die door liefde en zachten drang best te win- nen is". Het koude zweet brak me uit. Als de man nog lang zoo doorgiogMaar op dat oogenblik ging de groene tusschendeur open en kwam Craill de hall weer in, met een toundel oude kranten onder zijn arm; in zijn hand droeg hy een blik petroleum ea een lin- nen tasch, - Manning nam de tasch van hem aan en be- keek haar critisch. „Dat is wel gesbhikt Craill", zei hy, ter- wyi hy ze weer teruggaf. „Leg al dat andere maar neer en help dan Mr. de Roda die dia- manten inpakken. Over vyf minuten moeten we hler weg zijn". Hy keerde zich weer naar my en tikte met zyn wijsvinger een modderspatje van zijn mouw, dat hy daar blykbaar pas ontdekt had. „Wat ik zeggen wou, Dryden", ging hy voort, „in de opwinding van ons onverwacht weerzien heb ik totaal vergeten je te bedan- ken voor je vriendelijke hulp in zake 't ont- dekken van de bergplaats van die steenen. Dat was juist het punt, waarmee ik geweldig adviseur zyn diensten ter beschikking van den NjR.K.M. te blijven stellen. Eveneens met ingang van 1 Maart is drs. H. L. Jansen, leider der economische afdeeling van het bureau van den N.R.K.M. benoemd tot adjunct-directeur van dit bureau. HET RAPPORT-LDENBURG. De Haagsche Post verneemt, dat de com- missie-Idenburg, indertijd ingesteld, om te on- derzoeken, hoe er nog meer op de begrooting van defensie valt te bezuinigen, o.m. voorstelt het beroepspersoneel der marine tot ongeveer de helft terug te brengen, het aantal officieren en hoogere onderofficieren belangryk te ver- minderen, het corps mariniers op te heffen, de marine in Nederland geheel in Den Helder te concentreeren, zoodat de marinestations te Amsterdam en Vlissingen vervallen. Voorts zou de dislicatie der vloot met afschaffing van al het verouderde materieel, geheel ge- wijzigd worden. MIDDENSTANDSCOMMISSIE UIT DEN VRIJHEIDSBOND. De liberale staatspartij „De Vryheidsbond" heeft ingesteld een middenstandscommissie om aan het hoofdbestuur te adviseeren om trent datgene, wat in den middenstand leeft. Van deze commissie, welke onder voorzitter- schap staat van den heer H. J. Peletier te Leeuwarden, lid van de Prov. Staten van Friesland, maken voorts deel uit de heeren L. de Groot, oud-wethouder der gemeente Rot terdam te Rotterdam, A. Ingenool, lid van den Hoogen Raad van Arbeid te 's-Graven- hage, J. J. Korff, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland te Amsterdam, Ed. G. SchUr- mann voorzitter van de afd. Kleinbedryf van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en Dr. I. H. J. Vos, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Amsterdam. VARKENS AAN RUSLAND VERKOCHT. Naar het Handelsblad verneemt, heeft de Ned. Varkensoentrale 10.000 varkens aan Sowjet-Rusland verkocht. Hieruit blijkt dus, dat dit land nog wel degelijk belangstelling heeft voor Nederlandsche veehouderyproduc-; ten. Zooals men weet, moet het aantal varkens prijno Maart a.s. tot de gestelde grens zijn ingekrompen. De mogelijkheid bestaat daa ook, dat nog meer varkens aan de Russen zullen worden verkocht, omdat het ,,overcom- pleet" nog groot is (naar schatting 100.000 stuks). EEN RUMOERIGE AVOND TE BRUSSEL. Naar aanleiding van de voorgenomen maat- regelen tot eerherstel van ambtenaren werd te Brussel door het fascistisch naticaale legioen een betooging gehouden, die Vrijdag- avond tot laat in den nacht groote opwinding in de hoofdstad heeft verwekt. Socialistische en commmistische tegenbetoogers waren in grooten getale opgekomen, doch de autoritei- tca hadden gezorgd, dat een groote politie- macht en marechaussee op de been was. Auto's, die leden van het nationale legioen in uniform aanbrachten, werden met flesschen en steenen aangevallen. In de nabijheid van de Groote Markt zou een steen geslingerd zijn in den auto van den minister vein Defensie, in mm maag zat. Wijlen je diepbetreurde oom had 't aldoor over den hondekop, maar eerlijk geizegd was 't geen oogenblik by me opge komen, dat 't iets met de bergplaats te maken had. Ik dacht, dat hy dien grooten hond van 'm bij den „kop" had. En pas toen jy zoo ge- dienstig was om me van dien haard te ver- teilen dat je oom er speciale werklui voor had laten komen viel me op, dat die knop vdel op een hcadekop leek. Vreemd, niet, dat ik zoo suf geweest ben, om 't niet eerder te zien, maar zelfs de besten onder ons zijn niet onfeilbaar. Non semper arcum tendit Apollo, zooals beider vriend Horatius zegt". Hij keek de kamer rond, of hij iets zocht. Zijn blik bleef op mijn schryftafel rusten, waar twee kandelaars stonden met hun stom- pjes kaars er nog in. Hy nam er een uit zijn houdertje en raapte den bundel kranten op, die Craill achteloos op den grcad neergegooid had. „Ik heb laag gedacht over de vraag, Dry den, hoe jou een passend exit te verschaffen", ging hij voort. „Een paar buitengewoon inge- nieuse methoden hebben zich daarbij aan me opgedaan; maar ik geloof, dat het huis in brand steken het veiligste plan is. Ik hoop toch, dat je door je hofmakery niet vergeten hebt, om je tegen brand te verzekeren?" Van het oogenblik af, waarop hy Craill weg- gestuurd had om de petroleum te halen, was het me duideiyk geweest, wat hy van plan was. En als hy op eenig teeken van geeste- lyke inzinking gehoopt had, kwam hy w51 be- drogenjiit. ,,Dezen keer haal je een strop, Manning", zei ik droog. „Je kunt niet verwachten, dat al je moorden even lucratief zyn". Die pyl trof doel, ondanks al zyn zelfbe- heersching. Zyn linkerhand balde zich tot een vuist en tegelijk gleed een uitdrukking van verbazing over zyn gezicht. jZoo, zoo! Ben je aan het informaties- inwinnen geweest!" zei Manning nonchalant. „Ja, vriendlief", was myn antwoord. „Een onsmakelyke bezigheid, maar cndertusschen ben ik een paar nogal belangrijke dingen te weten gekomen. Op het oogenblik zijn ze in het gelukkige bezit van de politie Hij lachte zachtjes. „Wel wel! Ik heb Christine's smaak cnderschat", zei hy. „Je Devtee, die zich toevallig daar in de buurt betvond. Het nationale legioen zag af van een op- tocht naar het graf van den Onbekenden Soldaat. In de Groote Harmonie werd door het nationale legioen een vergadering gehou den. De opmarscheerende leden van het na tionale legioen werden door de tegenbetoogers herhaaldelijk aangevallen en de politie en marechaussee hadden het dan ook zeer druk om de betoogers in bescherming te nemen. Omstreeks halftwaaif waren een dertigtal betoogers en tegenbetoogers gearresteerd, on der wie zich het socialistische kamerlid Spaak bevond. Twaalf betoogers liepen verwondin- gen op. De kwetsuren van twee hunner wer den zoo ernstig geacht, dat zy in het zieken- huis moesten worden opgenomen. Tegen middemacht warden op het Beurs- piein een 300-tal betoogers uitjeengedreven door de marechaussde. De opwinding bleef nog lang na middernacht voortduren. FOUTEN BIJ DEN VESTINGBOUW. Aan de Matin" wordt uit Nancy gemeld, dat bij den vestingbouw aan de Fransche Oostgreuzen een reeks van fouten aan den dag is gekomen. De betonmuren van geschut- torens, die den meter dik moesten zyu, zijn in werkelijkheid slechts 60 c.M. dik. Tengevolge van slechtgemengde cement hadden zich in de muren en geschiittorens reeds scheuren voor- gedaan. Bepaalde vest'ngwerken waren als gereed afgeleverd nog voordat de te Parijs ter goedkeuring liggende plannen met de noodige bekrachtiging waren teruggezonden. Een kolcnel der genie had deze feiten als een groot schandaal gekenmerkt. Volgens het blad waren reeds drie militaire deskundigen uit Parys voor een onderzoek ter plaatse aan- gekomen. BRAZILIe NEEMT 20.000 ASSYRIeRS OP. Te Gen5ve verluidt, dat de Braziliaansche regeeriug er in toegestemd heeft 20.000 As- syriers op te nemen, die thans zonder vaste woonplaats zijn. Hun zal een gebied worden toegewezen aan de rivier Parana. Het trans port van deze Assyriers, dat cngeveer een millioen pond sterling zal kosten, zal gedeel- telijk door de regeering van Irak worden be- taald. DOODVONNISSEN OP HET STELEN VAN GRAAN. Volgens den correspondent van de Times te Riga, zouden op het eind van de vorige week aan het centrale bestuur te Moskou 98 dood- vonnissen gemeld zyn van ambtenaren en boe- ren, die zich schuldig gemaakt hebben aan diefstal van graan, verdeeld over zeven ver- schillende gevallen, te Kotelnitsj en in de buurt van Moskou en Gorki. DE BEUL IN PRUISEN ZENUWZIIl:i. Sedert het nieuwe rsgiem in Duitschland zijn alleen reeds in Pruisen meer dan 50 te- rechtSiellingen met de handtoijl uitgevoerd. Als scherprechter fungeerde de te Maagden- burg wonende wasscherij ondernemer Grop pier. Thans wordt medegedeeld, dat Groppler zijn functie neerlegt. Bij de laatste terechtstelling, welke hy met de handbijl uitvoerde, de terechtstelling van drie jeugdige aiioeiders, heeft zich een eigen- aardig tooneel afgespeeld. Groppler kreeg een zenuwinstorting en verklaarde niet langer in staat te zijn de functie van scherprechter uit te voeren. bent niet zoo ezelachtig-dom als ik dacht". Dit interessante onderhoud werd gestoord door Craill, die de Roda en de steenen in den steek liet en met dreigend gebalde vuisten op me afkwam. „Hebt u gehoord, wat-ie daar zei, patrocn Geef 'm een blauwe boon te slikken en laten we dan weggaan. We moeten 't meisje nog halen „Kalm aan, Craill," was het onverstoorbare antwoord. „We hebben tij.d genoeg, om ens programma netjea en zonder ons te haasten af te werken". Hij deed een soort inspectietocht door de kamer, bleef bij het staand horloge staan en gooide daar de kranten neer. „Trek die twee tafels dezen kant op", begon hij. „En gooi die blokken-kist hier, tegen den muur, leeg. Z<56 zal 't ens wel geen moeite kosten om een vreugdevuurtje te stoken. Dat is 't voordeel van die oude huizen door de betimmering met goed droog hout branden ze als kurk". Met een grijns van leedvermaak op zyn lee- lyk gezicht toog Craill aan 't werk. De Roda bleef met 't zakje diamanten in zijn trillende handen voor den haard op den grond zitten en staarde ons suffig aan. Toen Manning zag, dat zyn instructies uit' gevoerd werden, nam hy het blik petroleum, haalde de kurk uit de tuit en goot meer dan de helft van den inhoud over de houtblokken en de rest over de twee tafels en de lambri- zeering uit. Daama boog hy zich voorover en zette het stompje kaars .-midden tusschen de proppen papier. ,,Snap je, 't Dryden?" vroeg hy. „Zoo iets als een langzaam werkende. lont. Als er niets onverwachts gebeurt, heeft dat stompje kaars 'n minuut of tien noodig om op te branden. 'n Goede gelegenheid voor jou om ta gebedje op te zeggen. En voor ons tijd genoeg om Christine op te pikken, de beenen, of liever de motorboot, te nemen en 'n eind de baai in te zijn, v6<5r de goede burgers van Pen Mill tot de ontdekking Homen, dat - je hun hulp noodig hebt". Bij die laatste woorden streek hij een lucifer aan, stak de kaars voorzichtig aan en ging een paar stappen achteruit om 't resultaat te hewonderen. Ingez. Med. SUGGESTIE EN HYPNOSE. Er was j.l. Zaterdag in het ..Concert- en Bioscoopgebouw" groote belangstelling voor het optreden van den heer Bordini en men was vol verwachting naar hetgeen deze zou ten beste geven. De animo om medewerking te verleeaen, hetgeen voor zoo'n gelegenheid onontbeerlijk is, was aanvankelijk niet groot en cutbrak aanvankelijk bij de dames geheel. Toen de heer Bordini de medewerking van eenige heeren, die zich voor zijn werk beschikbaar stelden verkreeg, bleek met welke gemakkelijkheid hij hen, die daarvoor vatbaar bleken onder suggestie bracht en in slaaptoestand onder zijn invloed verschillende handelingen liet verrichten. Zonder de minste moeite maakte hij zijn sujettcn wakker en cnmiddellijk weer in slaap. Hetzelfde gebeurde ook toen h'j medewerking van dames verkreeg en de dame die als sujet diende met zijn pianist een quatre main liet spelen. Sterk was het, dat hij, bui ten de zaal staande twee ender suggestie ver- keerende op een stoel zittende personen drong zich achterover te laten vallen. De wyze waarop de heer Bordini met zijn sujetten optrad, gaf herhaaldelijk aanleiding tot hilariteit. Verbluffend was de wijze waarop hij, ge- blinddoekt verschillende hem ter hand gestel de voorwerpen beschreef en ook zijn proeven van gedachtenlezen, bij het uitvoeren van vooraf vastgestelde opdrachten. De heer Bordini deelde mede, dat hij 2 Februari a.s. weer naar hier terugkomt. Het is te verwachten, dat het hem ook alsdan niet aan belangstelling zal ontbreken. EEN AANHOUDING. Omtrent het justitieel onderzoek naar den alhier op 17 December 1.1. plaats gehad heb- benden geheimzinnigen diefstal in de Brouwe- rijstraat alhier vernemen wy, dat het te Mid- delburg voortgezet onderzoek der justitie aanleiding heeft gegeven tot het in observatie houden van de vrouw L. N., bij wie een deel der vermiste voorwerpen zyn gevonden. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be- kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daar achtar vermelde adressen: Kinderportemonnaie, J. C. M. Bonte, Dyk- straat 37. Eenig geld, J. de Ruijter, Kazemestraat 44. Blauwe pots, P. Jansen, Lange Kerkstraat 49. „Schiet op, patroon", drong Craill angstig aan. „Wat heb je d'r aan hier te stasn klet- sen we hebben de steenen nou toch". „Gaan jullie maar vast vooruit", was Man ning's antwoord. „V56r jullie by de boot zyn, heb ik je al ingehaald". Craill maakte een beweging of hij het kost- bare zakje van de Roda wou afnemen. Met een gegrom, dat niets menscheiyks meer had, weerde de Roda hem af. Manning begon te lachen. ,,Mr. de Roda draagt de diamanten, Craill", zei by. ,,Ze zijn veilig by hem". Met het zakje tegen zijn borst geklemd suk- kelde de Roda achter zyn gespierden metgezel aan. En zonder 6£n woord verdwenen ze samen in den tuin. Op hetzelfde oogenblik, dat ze weg waren, kwam Manning naar me toe. ,,Ik moest je eigenlyk een prop in den mond stoppen, Dry den", zei hij nadeakend. ,,Het raam moet open blijven om een behoorlyken tocht te krijgen en 't kon zyn, dat iemand je hoorde piepen". Onder het spreken had hy zyn zakdoek op- gevouwen en nu ging hij een paar treden van de trap op, legde den breeden kant over mijn mond en knoopte de einden, na ze eerst pyu- lijk-styf aangetroklten te hebben, op myn ach- terihoofd vast. Daama kwam hy weer voor me staan en bekeek zyn werk voldaan-glim- lachend. .jGoeiendag, vriendlief", zei hy langizaam. „Ik ben bang, dat je 't eerste half uurtje niet bepaald voor je pret uit zult zijn, maar dan moet je maar denken, dat lijden feitelyk een gecamoufleerde loutering is. Als er eenige waarheid schuilt In de wysheid, die de kerk je probeert ibij te brengen, is 't een ideale voorbereiding voor het leven hiemamaals''. Met een spottende buiging keerde hij zich om, keek nog even keurend naar de brandende kaars en ging vlug-stappend weg, de kamer door en door de openslaande deuren den tuin in. ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. Stilte! Een stilte, zoo volkomen, dat ik het kloppen van mijn hart hooren kon. En mijn oogen staarden naar het kleine gele vlammetje, dat Glace heerenhandschoen, J. Andriessen, Lange Kerkstraat 86. Gouden damesring, J. Harte, Tuinpad 22. Portemonnaie met inhoud, bureau van politie. ■Huissleutel, bureau van politie. Voetbal, J. HarpePieters, Noordstraat 28. Glace handschoen, C. Huijssea, Steenkamp- laan 38. Paar glace handschoenen, W. de Buck, hotel Rottsrdam, Westkolkstraat. Armband, A. Tollenaar, Axelschestraat 123. Boek, J. van Drongelen, Pierssenspolder- straat 36, Sluiskil. i Portemonnaie met inhoud, L. Doppegleter, Oostkant 2. Glace dameshandschoen, J. Fokke de Goede, Eteenkamplaan 37. Zaklantaarn, P. Looy, Nieuwediepstraat 64. BEKRONIN G. Op de nationale tentoonstelling te Zuidzande op 13 en 14 Januari gehouden, behaalde de heer P. de Jonge te Hoek een eere- en een eerste prijs met Wit VI. Reus voedster (oud). STOOMTRAM-MAATSCHAPPIJ BRESKENS—MALDEGHEM. Een te Oostburg gehouden vergadering van obligatiehouders der stoomtramweg maat- schappij BreskensMaldeghem heeft een defi,- nitief comite benoemd tot behartiging van de belangen der obligatiehouders dezer maat- schappij. RADIO-STATION TE VLISSINGEN. Dezer dagen is op het vliegveld Vlissingen een Rijksradiostation van den berichtendienst voor de luchtvaart gevestigd. Het is vry zeker, dat reeds zeer bennen- kort een aanvang gemaakt zal worden met den bouw van een radiobaken te Vlissingen. Ook te Haamstede op Schou/wen-Duiveland zullen soortgelijke voorzieningen getroffen worden; vennoedelijk zal in Februari de bouw vau een rijksradiostation aldaar ter hand ge- nomen worden. Arbeitlsbeurs. Aan 't eind der vorige week stonden als werkloos iogeschreven bij de beurs: 56 fabriksarbeiders, waarvan 41 geheel- en 15 gedeeltelijk werkloos waren; voorts 54 transportanbeiers; 10 landarbeiders; 3 tim- merlieden; 3 metselaars; 1 koperslager; 11 grondwerkers; 3 kantoorbediendea; 3 chauf feurs. in zya krater vaa proppen papier zoo rustig stond te branden. Vyf minuten waren er verloopen, sinds Manning weggegaan was vyf verschrikke- lijke, eiadelooze miauten, die zich met een witgloeiende punt voor altijd in myn geheugen hebben gegrift. Tweemaal had ik geprobeerd mijn oogen dicht te doen, maar de afschuwe- lijke aantrekkingskracht van het brandende stompje kaars was beide keeren sterker, vddl sterker dan mya wil getolekea. Ik had aan de touwen, die me bonden, gerukt, tot het bloed door de stukgeschaafde huid van myn polsen kwam en nu, uitgeput en byna bewusteloos van de pijn, stead ik gelatea op het einde te- wachten. Angst voor mezelf vcelde ik niet al myn gedachten waren by het afschuwelyke lot dat Christine wachtte, als het Manning gelukte haar aan boord vaa zya jacht te krijgen. Ik trachtte me voor te stellen, wat er zou ge- beuren, als Dean en Campbell de vlammen van het brandende huis zagen. Zaover ik wist, waren ze totaal onkundig vac Meaning's plannen. En natuurlijk zouden ze eerst pogin- gen tot blusschen in het werk stellca ca als ze daarna, door het een of andere wonder, de waarheid rieden, zouden ze te laat zyn, om nog tusschen beide te kunacn komen. Met brandende oogen staarde ik naar het kleine gele vlammetje, dat met een onrustlg flakkeren het laatste stadium inluidde. Nu was het einde oaby. Een minuut nog vyf en veertig seconden Klang! Groote hemel! Wat was dat? Een gesteun wrong zich door den doek, die myn mond bedekte, naar buiten en met een pyalijkea ruk draaide ik myn hoofd om en staarde naar den donkeren rechthoek van de openstaande tuindeuren. Iemand was het hekje by de boschjes door- gekomen en haastte zich nu, langs het pad, naar het huis toe. Ik hoorde het ritselea vaa de laag-afhangende takken, een zacht, elgen- aardig geschuifel op den houten verandavloer en het volgende oogenblik strompelde, buiten adem ca druipend van 't water, een slank figuurtje den lichtkring binnen. Christine! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1934 | | pagina 1