ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. Mijn Eiland Eerste Blad No. 9062 WOENSDAG 1 NOVEMBER 1933, 73e Jaargang BINNENLAND. FEUILLETON BUITENLAND TER NEUZENSCHE COURANT BOJSBinneri Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerlka 2,overige lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Citgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor ejken regel meer f 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bfl vooruitbetaling. Grootere letters en clichFs worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarlef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VEKSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND CONTIN GENTEERIN GEN. De Staatscourant bevat een Kon. besluit, waarbij de invoer van electrische stofzuigers en onderdeelen daarvan wordt gecontingen- teerd voor den tijd van 6 maanden, te rekenen vanaf 1 October. Het percentage van den toe- gestanen invoer is bepaald op 100 van. het aantal stofzuigers, dat gemiddeld per 6 maan den in de jaren 1930—1931—1932 is ingevoerd. Voorts bevat de Staatscourant een Kon. besluit, waarbij de contingenteering van den invoer van gloeilampen voor den tijd van zes maanden ongewijzigd wordt verlengd. Tenslotte bevat de Staatscourant een Kon. besluit waarbij de invoer van alle broodsoor- ten en deeg voor den tijd van 12 maanden, aanvangende 1 November wordt gecontingen- teerd. Deze contingenteering is vastgesteld op 100 pet. van het gewicht van den gemiddelden invoer van 12 maanden in de periode van 1 November 1930 tot 1 November 1932. ■In verband met deze laatste contingentee ring wordt de aandacht er op gevestigd, dat de thans afloopende contingenteerende bepa- lingen voor brood slechts betrekking hebben op tarwebrood en deeg van tanwebloem en tarwemeel. ONRUST IN DE N. C. R. V. ITegen het voorloopig bestuur van den kring van Hervormde luisteraars uit de N. C. R. V., bestaande uit de heeren C. Bevelander, K. Jonker, K. de Kamper, R. W. Kamphuis, J. W. Oldenhof, W. R. Schut en J. van Steipvoort, alien leden van de N. C. R. V. te Apeldoom, heeft de heer Al Weener, directeur van ge- meentewerken te Ede, bij den officier van jus- titie te Amhem een aanklaoht ingediend we- gens smaad, eventueel laster en beleediging. Genoemd comite, ontevreden met den gang van zaken in de N. C. R. V., welke vereeniging naar hun meening een te sterk eehzijdig ge- reformeerd karakter draagt, zond aan ge- noemde vereeniging een adres, waarin talrijke grieven voorkomen. Naar aanleiding van dit adres, waarin verdachtmakingen werden geuit aan het adres van den heer Weener, diende deze zijn aanklacht in. OOoP. SUIKERFABRIEK DINTELOORD 25 JAAR. Maandag bestond de Coop. Beetwortelsui- kerfabriek Dinteloord 25 jaar. De groei der ondenneming gedurende de afgeloopen 25 jaar birjkt wel het duidelijkst uit de volgende cijfers In de eerste campagne (1909) werden ver werkt 63 millioen K.G. bieten, welke 87.000 zak ruwe suiker van 100 K.G. opleverden. De fabriek werkte toen met 475 arbeiders. Deze campagne duurde 73 dagen. In 1932 werden niet minder dan 341 millioen door VICTOR BRIDGES. (Nadruk verboden.) 37) (Vervolg.) Ik wist, dat je vaa het kleine vierkante portaal, halverwege, de geheele hal kon over- zien. De bovenste helft van de trap bestond maar uit twaalf treden en zes daarvan had ik al achter den rug. Die zevende echter werd de klip, waar mijn onderneminkje strandde. Op hetzelfde oogenblik, dat ik mijn voet erop zette, uitte het lamme ding een luid protest- gekraak en tegelijk daarmee hoorde Ik be- neden me een verschrikte ibeweging. Ik be- greep, dat ik daama wel met Sherlock Hol- mes-spelen kon ophouden! Met een enkelen lenigen sprong was ik de vijlf laatste treden atf en keek over de balustrade recht in het gezicht van Manning. Hi) stond op het haardkeedje, met zijn ge zicht naar de ruimte, waar de houtblokken lagen. Met uitzondering van een paar zachte pantoffels van rood juchtleer, was hij in het zelfde niet bepaald ovenbluffend warme tenue als ik met dit verschil dat ik daarenhoven nog een wapen had de pook, die ik nog steeds stijf in mijn hand geklemd hield. Bij het hooren van het onverwachte geluid haa hij zich blijkbaar half omgedraaid, maar ter- wijl die onverwachte stoomis toch een schrik voor hem geweest moest zijn, stond hj m aan te kijken, zonder lets van zenuwachtig- heid of angst in zijn oogen. Hallo, Manning!" begon ik opgewekt „Wat voer je daar in 's hemesnaam uit?" Een paar oogentolikken bleef hij zoo staan - dan begon hij te lachen en ging noncha lant op het s teen en haardmuurtje zitten. ,,Op heeterdaad betrapt," zei hij kalm. „En dat na al de moeite die ik me getroost heb am je niet wakker te maken." ,,iHiuil daar maar niet om," zei ik kort. ,,Ik lag al een half uur wakker." Onder het spre ken iiep ik de laatste tien treden af en kwam over het karpet naar hem toe. „Wat voer je op dit uur bier uit?" herhaalde ik. Hij stak me zijn hand toe. Op de palm lag zijn kleine, bijna vrouwelfik-kokette cigaret- tsnkoker. ,,Dit is' de ware schuldige," legde hij me lucbtig uit. ,,Gisteravond heb ik 't ding hier op den schoorsteenmantel gelegd en natuur- K.G. peeen verwerkt. 1150 arbeiders vond'en werk in een campagne welke 90 dagen duurde, terwijl 304 man buiten de campagne werkzaam was. In dat jaar werden niet minder dan 462 duizend zak witsuiker gefabriceerd. Dr. P. F. Vlekke is sinds de oprichting di recteur der fabriek. ijiv. - -c ii DE SALARISVERLAGING VAN HET RIJKSPERSONEEL. Dinsdag is een speciaal propaganda-orgaan van het moderae comite ter behartiging van de algemeene taelangen van overheidspersoneel A.C.O.P. verschenen, waarin het overheids personeel wordt opgewekt openbare vergade- ringen tegen de voorgenomen nieuwe salaris- veriagingen voor het rijkspersoneel en de on- derwijzers bij te wonen. Bedoelde vergaderin- gen worden Zaterdag gehouden te Amhem, Deventer, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard, Utrecht en Vlissingen en Zondag te Amsterdam en 's Gravenhage. Het comite vestigt er in het propsCgandablad de aandacht op, dat is komen vast te staan dat het houden van openbare vergaderingen niet in strijd is met de beslissing van den minister- raad dat de ambtenaren zich zullen hebben te onthouden van elke openbare actie tegen de overheid en haar beleid. DE UITVOER VAN POOTA ARDAPPELEN. Op schriftelijk vragen van het Tweede Kamerlid Bakker betreffende het nemen van maatregelen van regeeringswege tegen ont- duiking van de prijsregeling ten aanzien van den uitvoer van pootaardappelen, heeft de Minister van Economische Zaken geantwoord: Het is den ondergeteekende bekend, dat zich ten aanzien van den uitvoer van pootaardap pelen eenige wrijving tusschen belanghebben- den heeft voorgedaan, welke er toe leidde, dat de werking van een onderling afgesproken regeling dreigde te worden bemoeilijkt. De aankoop voor uitvoer in sommige gedeelten van het land kan hiervan invloed hebben on- dervonden. Dientengevolge kan het zijn, dat niet alleen de Friesche exporteurs en leveranciers, doch ook anderen, die zich wel aan de bovenbedoel- de regeling hebben gehouden, zijn teleurge- steld. Een algemeen hindende regeling verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Tegen eventueele overtredingen zijn daarbij maatregelen getroffen. DE ONLUSTS5N IN PALESTLNA. De spanning in Palestina, aldus een V. D. bericht, duurt voort. Het aantal dooden hij de onlusten is gestegen tot 33. Op een vergadering van het Arabisch uit- voerend comite is overwogen bij den Volken- bond te protesteeren. Alle poorten van Jeru- zalem worden door de politie, welke niemand lijk heb ik 't, met naar bed gaan, vergeten. Om even over drieen vannacht werid ik wak ker en natuurlrjk had ik maar een wensch 'n cigaret te rooken. Zoolang ik 't kon heb ik 't udtgehouden, want ik was ibang om je wakker te maken, maar eindelijk werd 't me te bar. Ik hen stilletjes opgestaan en de trap afgeslopen als een dief en juist (toen ik dacht: ziezoo, dat heb je 'm netjes geleverd stak jij je hoofd over de balustrade." Hij zweeg, stak een cigaret op en hield mij den koker ivoor. ,,'t Spijt me geweldig, dat 't zoo geloopea is. 't Is gewoon een schande om je gastheer uit zijin toed te halen, alleen omdat je zelf de slaaf van een verkeerde gewoonte bent." De vent vertelde dat alles zoo gewoon en zoo genoegiijk, dat ik hem geldofd zou hebbm, als ik niet geweten bad dat hij stond te liegen. ,,Je faoeft je niet te verontschuldigen," zei ik. Zonder het te weten heb je me een ge- noeglijke vijf minuten bezorgd. Ik was over- tuigd, dat je een inbreker was en een boos- wicht af straff en is een van mijn geliefkoosde bezigheden." Hij nam me op zooals ik met pook en al voor hem stond. „Ik ben hlij, dat je bijtijds je vergissing ge- merkt heb," zei hij lachend. „Je hetot lets pri- mitiefs, Dryden, vooral in pyjama en dan met die pook!" Onder het praten door nam ik scherp de entourage van den haard op. Voor zoover ik kon zien, was alles nog precies als den vori- gen avond trouwens, ik had hem niet den tijd gelaten om aan datgene, wat hij wilde doen, te beginnen. En nu begreep ik ook, dat ik verkeer^ had gedaan met hem dadelijk achtema te gaan dat ik door mijn impuisi- vitedt het geheele fraai toeraamde plan in de war had gestuurd. Edn oogenblik vloog de bijna onweerstaan- toare beboefte in me op om hem in zijn kraag te vatten en hem zoo te dwingen me de waar- heid te zeggen. Maar de angst, dat ik Chris tine daarmee in moeilijkheden zou brengen, weerhield me ook nu en met inspanning van al mijn krachten dwong ik me gewoon te blijven. La ten we wat drinken en dan weer naar .bed gaan," stelde ik voor, „of je moest een wandeling over het eiland en een bewonderen van den zonsopgang verkiezen." Onder het spreken ging ik naar de open- slaande deuren en op hetzelfde oogenblik dook een groote donkere schim uit de duister- nis onder de veranda op. Hallo!" ging ik voort. „Daar hetoben we nog iemand, die komt kijken wat er aan de hand is. Gewoonweg een familie-reunie." Meteen sohoof ik de deuren vaneen en laat hinnenikomen of vertrekken, bewaakt. En- gelsche onderdanen zijn opgeroepen om poiitie- diensten te verrichten. Te 'Haifa is de opwinding onder de Arabie- ren zeer groot. Bij een straatbetooging werd Maandag, evenals in 1929, geroepen: ,,Doodt de Joden". Een deputatie van Arabische vrouwen is door den hooren commissaris ont- vangen. Zij hetoben geprotesteerd tegen het bloedvergieten. De algemeene staking duurt nu reeds drie dagen onafgebroken voort. Alle Arabische winkels zijn nog steeds gesloten. Ook te Damascus, de hoofdstad van het Fransche mandaatgebied Syrie, is een alge meene staking geproclameerd ten teeken van sympathie mat de Palestijnsche Arabiereti. In alle moskeeen te Damascus zijn de bij de on lusten gedoode Arabieren herdacht. De Fran sche autoriteiten hebben alle Arabische bla- den vertooden. Het Deensche schip Polnia, waarmede 900 Joodsche emigranten zich naar Palestina wil- len begeven, moest op last der Palestijnsche autoriteiten koers zetten naar Egypte. De Egyptisehe regeering zou den Joden evenmin toestaan te debarkeeren. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn enkele schoten gelost op de regeeringsbureaux te Jeruzalem. De politie beantwoordde het vuur. Er is niemand geiwond. Dinsdagmorgen waren de straten in de stad bezaaid met spijkers, klaarblijkelijk met het doel het vervoer van de regeeringstroepen te belemmieren. De staking van de Arabische winkeliers en chauffeurs duurt voort. Nadat de Palestijnsche regeering de ver- zekering gegeven had, dat zij in Palestina zou- den worden toegelaten, heeft de Egyptisehe regeering toegestaan, dat de Joodsche emi granten aan boord van de Polnia aan land gingen. NIEUWE BELGISCHE BANKBILJETTEN VAN 100 FRANCS. Door de Nationale Bank van Belgie zal, bin- nen niet al te langen tijd, worden overgegaan tot de uitgifte van nieuwe biljetten van 100 francs. De verschillende tinten zijn derwijze gekozen, dat men verwacht, het namaken van deze biljetten voortaan vrijwel onmogelijk zal zijn. De teekening, geleverd door den directeur van de Antwerpsche Academie voor Schoone Kunsten, E. Vloors, stelt, symbolisch opgevat, de Schelde en de Maas voor. NA DE REVOLUTIE OP CUBA. Uit Havana wordt gemeld, dat daar Maan- dagavond bekend werd, dat het hoofd van het Cubaansche leger Battista, zich met een ge- wapende macht vervoegd heeft bij de petro- leumtankinstallatie van de Shell Mex en om de sleutels vroeg. Toen men hem vertelde dat hij die sleutels moest opvragen op het Brit- sche gezantschap waar zij zich bevonden, zag hij af van zijn voomemen. Hij begaf zich ech ter naar de terreinen eerst van de Standard Oil en toen naar die van de Sinclair Company waar hij zich in het bezit stelde van de voor- handen petroleum, die hij in de stad liet distri- bueeren. ging op zij. Vriendschappeijik wuivend met zijn langen, dunnen staart kwam Satan bin- nen, maar bij bet zien van Manning bleef hij stokstijf staan. Ik keek gexnteresseerd toe, maar na een poosje kwam de hond blijkbaar tot de conclusie, dat door mijn tegenwoordig- heid al het schijnbaar-onordelijke tot op zekere hoogte ,,in orde" moest zijn want hij wandelde de kamer door en ging zitten, pre cies midden op het haardkleedje. Ik deed de deuren dicht en kwam de kamer weer in. ..iDaar zit hij altijd," zei ik. ,,Ik denk dat mijn oom 'm dat oorspronkelijk g-eleerd heeft en nu toeschouwt hij het als zijn prive eigen- dom. Als we morgen beneden komen, zit hij nog precies op dezelfde plaats." Manning had, oeri en al aandacht, elke ibe weging van den grooten head zitten aankij- ken. Bij mijn iaatste woorden stond hij op. „Ik bedank voor de whisky-soda," zei hij:. ,,'t Is er een tikje te vroeg voor en ik heb jouw ijzeren constitutie niet. Onder de wol, dat lijkt me op het oogenblik het toeste. Ik heb zoo'n voorgevoel, idat ik na deze cigaret wel in slaap zal vallen." „Doe wat je wilt," zei ik droogjes. „Je kent 't recept voor morgenochtend opstaan wanneer je wilt en ontbijtem zoo gauw je honiger hebt. Het spek en de eieren houdt Bascomh wel warm voor je." We gingen samen de trap op en voor mijn deur, waar we bleven staan, maakte Man ning nogmaals zijn excuses. ,,Je toent een sportieve kerel, Dryden," zei Manaing. „Ik zou geweldig uit m'ja humeur geweest ziji.i als iemand me c.p zoo'n onmoge- lijk uur het bed uitgehaald had." ,,Ik word altijd in een "oeminnelijke stem ming wakker," was mijn aatwoord. ,,Een quaestie van gezoncLheid en goede whisky." Ik bleef wachten tot hij zijn kamer iage- gaan was. Daama volgde ik zijn vcorbseld, in het gelukki'ge besef, dat ik na 't gebeurde van diea nacht ten minste niet meer beleefcl tegen hem behoefde te zi,n. Door mijn steenmiteit had ik de heele zaak in die war gestuurd en ik was zoo woedend op mezelf, dat het een haartje scheelde of ik had den pook in de haardopening gesmeten. 't Was om gek te worden als je bedacht, dat ik met een beetje meer overleg nu het hewuste geheim zou weten! In plaats daarvan had ik het moeten to el at an dat Manning de val, waarin hij bijna gevangen was, weer kalmpjes uitwandelde en het resultaat was dat ik me de haren uit het hoofd trok en hij me op zijn kamer waarschijnlijk in zijn vuistje zat uit te lachen. Mijn eenige troost was, dat ik niet langer wakker behoefde te blijven. Ik kon gaan TER NEUZEN, 1 November 1933. VRIJWILLIGE VOLDOEMNG VAN BELASTING. De minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist is ont- j vangen wegens over vorige jaren te weinig be- taalde belastingen naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Ter Neuzen 15. NUTSAVOND. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de in dit nummer voorkomende adivertentie van het Departememt Ter Neuzen der Maatschap- pij tot Nut van 't Algemeen, betreffende een op aanstaanden Vrijdagavond in het „Luxor- Theater" te geven tooneelavond, waartoiji een voordracht-uitbeelding zal worden gegeven van Ibsen's ,,Peer Gynt" met muziek van Ed ward Grieg, coder leiding van deo heer Ru Mulder. Dit belooft een zeer mooie avond te worden. Deze avond is ook voor niet-leden tegen entree toegankelijk. CUB. WINTERLEZENGEN. In de Maandagavond in ,,Ons Huis" gehou den jaarvergadering van de Vereeniging voor Chr. Winterlezingen, werd mededeeling gedaan dat het bestuur den heer H. Heersema bereid had gevonden het voorzitterschap te aanvaar- den. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat er een batig saldo in kas is. De voorloopige regeling der lezingen voor de a.s. winter is als volgt: November: Ds. De Kluis, Ned. Herv. predi- kant te Vlissingen; Decembernog in onder- handeling; Januari: Dr. J. H. Bavinok, Geref. predikant te Wassenaar; Februari: Ds. J. A. Tazelaar, Geref. predikant te Rotterdam. [De heeren C. Leunis en D. H. Littooy werden •als bestuurslid herkozen. SCHEPEN BINNENGESLEEPT. Hedenmorgen kwam de sleepboot Alice" sleepende 3 schepqn uit die richting Hans- weert met bestemmiog naar Ter Neuzen. Ter hoogte van den Margarethapolder werd meer en meer duidelijik, dat de .Alice" het bij de krachtigen Noordwesten wind met de 3 schepen ni-et klaar zou spelen. Een der sche- pen, de S H V 61 kreeg, door de woelige gol- ven der Schelde ook reeds veel water binnen. De kapitein van de S H V 61 en die van de „Walkure" beide geladen met kolea, bestemd voor Gent vroegen assistentie van sleepbooten, waarop de sleepbooten ,,Hollandia" en ,,Jan" van de Ter Neuzensche Tug Boat Company, die voor hulpverleening waren u-itgevaren resp. de ,,Wa)kure" en de „,S H V 61" hebben vastigemaakt en in de haven van Ter Neuzen gesleept. De .Alice" is daar met het derde schip gearriveard. slapen in het rustige besef, dat ik mijn plicht niet verzuimde. Want wat Manning ook be neden bad laten liggen als excuus voor een tweeden strooptocht, met Satan midden op het haardkleed zou hij het wel niet wagen het te gaan halen. ELFDE HOOFDSTUK. ,,'t Is even over half negen, m'neer!" Ik deed, suffig-geergerd, mijn oogen open en zag Bascomb, die met een kop thee in z:j|n hand voor mijn bed stond. Ik knipperde tegen het schelle licht en ging langzaam rechtop zitten. ,rHebt u Satan vannacht d'r ingelatsa, m'neer?" vroeg hij stuursch. Ik aardzelde. Wat moest ik antwoorden zoolang ik niet wist of hij wat gezien of ge- hoord had? ,,Was je wakker?" vroeg ik. Hij schudde van neon. „Nee, ik heb niiks gehoord, maar toen ik vammorgen beneden kwam, zat-ie middetv op het haardkleedje en dus Hij zette de thee op het nachtkastje naast mijn bed en trok de gordijnen verder open. ,,'Ik ben gisteravond tegen twaalven wakker geworden," vertelde ik hem, ,,en toen leek 't me toch beter om Satan maar m huis te laten. Ik voelde dat ik beter zou kunnen slapen." Ik dronk mijn kopje voor de helft leeg en greep mijn cigarettenkoker. ,,Roep den dokter over een minuut of tien. Ik sta nu meteen op dan heeft hij straiks vrr, spel in de badkamer." Bascomb knikte en ging zonder verder een woord de kamer uit. Maar aan zijni gezicht zag ik, dat hij me niet geloofde. Misschien had ik verstandiger gedaan als ik hem in ver- trouwen genomen had, maar eerlijk gezegd schaamde ik me niet weinig over de uils- kuiken'-manier, waarop ik de zaak in de war had gestuurd. En daarbij kwam nog dit, dat ik door zijn nurksch, gesloten karakter nooit recht wist wat ik aan hem had en hoe hij op iets zou reageeren. Wasschen en scheren zijn bezigheden, die het houden van diepzinnige overpeinzingen ia de hand werken en gedurende het volgende kwartier in de badkamer dacht ik over allerlei na. Over het geheel genomen had ik geen reden om z66 pessiimistisch over mijn nachte- lijke prestatie te d'enken. Natuurlok had ik als prive-detective niet bepaald een schitte- rend figuur geslagen, maar tea slotte wist ik nu een ding zeker, namelijk dat mijn theorie over Manning dat hij een gewiehtige reden had am het huis te willen nazoeken juist was. Te oordeelen naar hetgeen hij 's nacTnts geriskeerd had, hing het succes van zijn plan- A.R. (KIESVEREENIGING IN ZEELAND. Zaterdagmiddag vergaderde onder voor zitterschap van den heer mr. P. A. Schwartz, thans burgemeester van Maassluis, het pro- vinciale comite van a.-r. kiesvereenigingen in Zeeland. De besprekingeo van de wijzigingen in het program van beginselen nam veel tijid. De vergadering kon zich niet vereenigen met de voorgestelde redactie van art. 4 (comscientie- bezwaren) en nam een voorstel van de centrale-Vlissingen aaq om in art. 19 te schrappen het gedeelte over de practische toepassing van het vrije handelsverkeer. Aan de orde was nu de verkiezing van een voorzitter wegens vertrek van mr. Schwartz. Enkele der aanwezi,gem wilden aanhouding van dit punt om mtusschen het reglement te wi.lzigen in dien zin, dat de voorzitter niet wordt aangewezen door het provinciaal comite, ibestaande uit 21 personen, maar door de afgevaardigden van alle kiesvereeni gingen. Dit werd echter bestreden en vond geen meerderheid. Het breede comite zal binnen- kort een afzonderlijke vergadering houden. voor de verkiezing van een voorzitter. Hiema nam de heer Schwartz afscheid van de Zeeuwsche a.-r. kiesvereenigingen. Spr. dankte hartelijk voor al de vriendschap en waardeerinig, steedis ondervonden. Een belang- rijke leerschool op .politiek gebied heeft hij doorgemaakt. De vice-voorzitter, d.e heer G. v. d. Putte (lid van Ged. Staten) verklaarde, dat de anti-revolutionairen in Zeeland den heer Schwartz ongaame zien vertrekken. JHR. MR. J. W. QUARLES VAN UFFORD 12i/2 JAAR COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND. Met ingang van 1 Mei 1921 is Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, destijds griffier der Staten van Overijssel, benoemd tot Commis saris der Koninging in Zeeland. Het was de wensch van den Commissaris, dat bij zijn op heden vallend 12V2jarig verblijf in Zeeland, geen bijzondere herdenking zou plaats heb ben, maar wel mag hier worden vastgelegd, dat Jhr. Quarles van Ufford zijn groote werk- kracht geheel in dienst der Provincie en zijn inwoners stelt, niet alleen als Commissaris, maar ook mede als voorzitter van den Raad van bestuur der N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij. Ook mievrouw Quarles van Ufford heeft In al die jaren groote belangstelling voor Zeeland en haar bevolking getoond. Dat dit alles wordt gewaardeerd, is wel gebleken in September 1932, toen beide bij een auto-ongeluk gewond zijn en bij de vreugde over hun geheel herstel van de bekomen verwondingen. ALGEMEENE VERGADERING (SCEURINGS-- DIENST ZEELAND. Onder leiding van den,1 heer W. Kakebeeke heeft die Keuringsdienst Zeeland op Vrijdag- men in hoofdzaak d&arvan af en als dat wer- kelijik 'zoo was, had ik door mijn interventie, ondanks mijn voorbarigheid, leelijk ro-et in het eten gegooid. Maar onder tusschen beviel me de manier maar half, waarop hiji zijn nederlaag geaccep- teerd hal. Zelfs als ik zijn bewonderenswaar- dige kalmte en brutaliteit in aammerking nam. dan nog had hij voor iemand, die gedwars- boomd wordt op het oogenblik, dat hij het suc ces van zijn ondememing verzekerd ziet, on- begrijpelijk weinig gevoel getoond. Hij had er wel teleurgesteld uitgezien, maar meer als iemand die betrapt was op een foefje, waar- mee hij gehoopt had in een slag te winnen, en die, met alle troeven in handen nu, kalmpjes wacht op een betere gelegenheid. Ik had er wat voor gegeven om te weten. hoe hij over de rol, die ik gespeeld had. dacht. 't Feit dat ik geen minuut na hem op 't appel verschenen was, moest hem te deniken hebben gegeven. En dan de manier waarop ik na afloop van den een-acter Satan binnengelaten had! Natuurlrjk was het moje- lijik, dat hij beide handelingen, de een zoowei als de andere, even onschuldig gezien had, als ik ze had willen doen voorkomen, maar waar schijnlijk was het niet. Hij zou wel twijfelen, niet goed weten wat hij aan me had en zoo'n geestestoestand in een man van zijn kaliber was op zicbzelf al een voldoening. Als Dean er nu maar geweest was om de zaak voor me uit te kienen. In gevallen, waarbij het om ingrijpen of meteen van leer trekken gaat, ben ik je man, maar biji een zaak als deze als het op ,,kop"-gebruiken aankomt kan hij er tien van mij aaei en na vijf minuten redeneeren zou hij al den vinger gelegd hebben op een bel-an.grijk punt, dat ik over het hoofd gezien had. Als ik niet een afspraak met Drayton gehad had, was ik dadelijk na het onttoijt naar Harwich gegaan. Nu moest ik wachten tot ik uit London, terug was. Op den terugweg naar mija kamer klopte ik bij Manning aan en vertelde hem dat zijn bad klaar was. „Kom even binnen," noodigde hij me uit. Ik deed de deur open en kwam de kamer in., juist toen hij zijn scheermes, dat hij blijkbaai pas gebruikt had, op zijti riem stond aan ta zetten. Hij wuifde me vriendschappelijk toe. ,,Hoe gaat 't er mee?" informeerde hij op gewekt. ,,Ben je nog in slaap kunnen komen? Ik ben dadelijk ingeslapen en voel me weer zoo frisch als een hoentje." ,,Prachtig," antwoordde ik. ,,Dan kun je Bascomh's spek en eieren de noodige eer aan doen. Dat is een van zijn gevoelige punten." (Wordt vervolgd. V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1933 | | pagina 1