ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. "keeknieuwsT No. 9042 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1933 73e Jaargang B I N H E N L A N D ~B U I T L A H D TER NEUZEN, 15 September 1933. HrtWKMKVTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerlka f 2,overlge lan den f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Oltgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20, KLEFNE ADVERTENTIeN per 5 regels 50 cent bfl vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONO. HINDER WET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van JAN FRANCIES DE THEIJE, slager te Stoppeldijk, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie C, no. 5033 en M no. 77 (ged.) een slagerij te mogen oprichten door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 12 September 1933. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVXJLLE, Secretaris. TWEEDE R AM Eli. Vergadering van Woensdag. Voortgezet wordt de behandeling van het ontwerp omzetbelasting. Aan de orde is lijst A (goederen waarvan weeldebelasting wordt geheven). Minister Oud neemt over een amendement- IJzerman om beeldhouwwerken niet hooger te belasten dan schilderijen en voortbrengselen van igrafische kunst. De heer Kortenhorst (r.k.) verdedigt een amendement om brandkasten van tabel A af te voeren. De minister ontraadt dit, waarna de heer Kortenhorst het amendement intrekt. De heer J. ter Laan (s.d.) wil electrische kooktoestellen en braadroosters van lijst A schrappen om het gebruik van electrische energie vooral ten plattelande niet te rem- men. De minister zegt al zeer tegemoetkomend te zijn geweest en in dezen niet Verder te kun- nen gaan. De heer Van der Waerden (s.d.) wil met gas-kooktoestellen niet anders handelen dan met electrische. Men is hier te lande met elec- trisch koken achter bij andere landen, b.v. bij Denemarken en Zwitserland. Hier hebben wij niet yraalde te maken. De heer Vervoom (platt.) is tegen het amendement. De heer Bierema (lib.) is er voor, juist met het oog op de belangen van het platteland. Het amendement-ter Laan wordt verworpen met 52 tegen 30 stemmen. De heer J. ter Laan (s.d.) verdedigt een amendement om electrische klokken en pen- dules beneden 25 gulden verkoopprijs of waarde van lijst A te schrappen. De minister ontraadt dit, waarna het amen dement wordt verworpen met 60 tegen 21 st. De heer J. ter Laan verdedigt een amende ment om goedkoope foto-toestellen en een- voudige lemzen vrij te stellen van de weelde belasting. De minister acht fotografeeren niet voor beroep altijd een zekere luxe. Het amendement wordt ingetrokken. De heer J. ter Laan wil post 12 van lijst A zoo wijzigen, dat er alleen haarden boven 60 gulden onder vallen en onderdeelen voor cen- trale verwarming er ook buiten blijven. De minister heeft bezwaar, waarna het amendement wordt ingetrokken. De heer Kortenhorst (r.k.) verdedigt een amendement om gouden en platina horloges van lijst A te schrappen. De Kamer heeft, nadat nog enkele wijzi- gingen zijn gabracht in de tabellen, die de goederen bevatten, welke als weelde-artikelen worden beschouwd, en welke van de omzet belasting zijn vrijgesteld, het wetsontwerp met 68 tegen 6 stemmen aangenomen. DE SCHEIDENDE NEDERLANDSCHE GEZANT TE BRUSSEL. Koning Albert heeft Dinsdag den heengaan- den Nederlandschen gezant bij het Belgische hof en mevrouw Van Nispen tot Sevenaer op het slot te Laken een diner aangeboden, waar- bij mede aanzaten de Nhderlandsche legatie- secretaris en baronesse Van Boetzelaer van Oosterhout, de Belgische minister van staat en mevrouw Van Cauwelaert, de directeur van de Nationale Bank van Belgie, mr. Van Zee- land en verschillende andere leden van het Belgische corps diplomatique en van de hof- houding. Tijdens en na het diner heeft de Koning zich langdurig met den scheidenden gezant en mevrouw Van Nispen tot Sevenaer onderhouden. „DE NOORD-BEVELANDSCHE BRUG". Naar men van bevoegde zijde aan de Midd. Crt. meedeelt, hebben eenige bestuursleden van de vereeniging „De Noord-Bevelandsche Brug" een onderhoud gehad met den heer Bongaerts, ingenieur te 's Gravenhage, be- treffende de beste inrichting, die men zou kunnen inslaan om de meeste kans te hebben, het doel der vereeniging te bereiken. Het zou de bedoeling zijn, een bedrag taijeen te brengen, waaruit alle kosten der voorbe- reidende werkzaamheden geheel kunnen wor den bestreden. Deze gelden zouden later worden geresti- tueerd uit het kapitaal, voor den bouw der brug benoodigd. DE AFZET VAN V ARI)A IM'ELEN Het Tweede Kamerlid Bakker heeft aan den Minister van Economische Zaken de volgende schriftelijke vragen gesteld: Is de Minister niet van oordeel, dat de door de Regeering ingestelde regeling, tot afzet van aardappelen, aan de binnenlandsche con- sumenten, zoowel b(j dezen als bij de aardap- pel-producenten aanleiding zal geven tot grocte ontevredenheid, aangezien aan laatst- genoemden ondanks de groote kosten, en de verlie_en door uitschot van aardappelen, welke uit bedoelde regeling voor hen voort- vloeien, slechts een zeer klein gedeelte van den prijs, welke door de consumenten voor de aardappelen moeten worden betaald, ten goede komt, en eerstgenoemden een bij uit- stek hoogen prijs voor dit product hebben moeten besteden? Zou het niet gewenscht en noodizakelijk zijn om in het belang zoowel van aardappelpro- ducenten, als van de consumenten, nader een regeling te overwegen, waarbij met minder ambtelijke bemoeiingen, en Regeeringsappara- ten, welke uit de huidige regeling noodwendig voortv.loeien met de daaraan verbonden kos ten, den verbouwers een behoorlijke prijs voor hun aardappelen gegarandeerd zou kunnen worden en dat met veel geringer verschil tus schen den productie- en consumptieprijs dan bij de bestaande regeling het geval is? Vreest de Minister niet, dat met handha- ving van de voor consumptie-aardappelen aan- gegeven maat, in het voorjaar van 1934 een tekort aan dit product zal ontstaan, of dat de prijzen daarvan voor de consumenten zeer hoog zullen worden? Zou de Minister ook zoodanige maatrege- len willen bevorderen, dat de uitsluitend voor menschelijk gebruik geschikte uitgezeefde aardappelen beschikbaar kunnen worden ge steld tegen uiterst lage prijzen voor groote en behoeftige gezinnen, alsmede voor werk- loozen en arbeiders welke bij de werkverschaf- fing te werk gesteld zijn? DE PRAKTIJK VAN DE CRISIS- PACHTWET. Thans zijn eenige gegevens betreffende de werking van de Crisispachtwet over het eer ste jaar van haar werking, n.l. van 1 Juli 1932 t.m. 30 Juni 1933 bekend gemaakt. In totaal bedroeg het aantal verzoekschrif- ten tot geheele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van een pachttermijn ingediend in het jaar van 1 Juli 1932 tot 1 Juli 1933 21.551. Hn genoemd tijdsverloop werden afgehan- deld 21.119 verzoekschriften, waarvan 5331 of 26.2 pet. door verschillende omstandigheden met werden behandeld. In 2192 gevallen of 10.4 pet. kwam een min- nelijke schikking tot stand. Een beslissing van de kamers voor crisis- pachtzaken werd gevoerd in 13.396 gevallen of 63.4 pet. In slechts 31 van de 2192 gevallen kwam de tot stand gekomen minnelijke regeling neer op handhaving van den pachttermijn, in 761 en 1273 gevallen (34.7 en 58.1 pot. van het totaal aantal regelingen) op reductie van den pachttermijn van resp. 1 t.m. 25 en 26 t.m. 50 pet. In 7 gevallen hield de aannemelijke regeling geheele ontheffing van de verplich- ting tot betaling van den pachttermijn in. De beslissingen van de kamers voor erisis- pachtzaken leidden in 307 gevallen tot hand- having van den pachttermijn. De meeste be slissingen gaven reductie van 26 tm. 50 pet. (7995 of 59.7 pet. van het totaal aantal be slissingen verder werd in betrekkelijk veel gevallen tot reductie van 1 t.m. 25 pet. en 51 t.m. 75 pet. besloten, n.l. in resp. 3650 en 1295 gevallen of resp. 27.2 en 9.7 pet. Geheele ontheffing werd uitgesproken in 60 gevallen Omtrent de twee maanden van de werking der Crisispachtwet in haar gewijzigden vorm (Mei en Juni 1933) zij nog meegedeeld, dat ingediend werden 1448 verzoekschriften, een aantal, dat ver bleef beneden het aantal ver zoekschriften, dat van Juli 1932 tm. 30 April 1933 gemiddeld in twee maanden werd inge diend, n.l. ruim 4000. Evenwel was het aan tal in de maanden Mei en Juni veel hooger dan in de 3 voorafgaande maanden (resp. 1448 en 755). In hoeverre deze stijging toege- schreven moet worden aan het feit, dat van Mei 1933 af de wet ook toepasselijk is op pluimveehouderij en tuinbouw, kan ui.t de ver- strekte opgaven niet blijken. VERLAGING VAN HAVENGELD TE ANTWERPEN. iHet havengeld te Antwerpen wordt met 75 pet verminderd voor zeeschepen, die in deze haven komen bunkeren of scheepsbehoeften voor eigen gebruik innemen, op voorwaarde dat zij de haven alleen met dit doel aandoen, en binnen 24 uur na het beeindigen van deze werkzaamheden de haven verlaten. DE BESCHERM1NG TEGEN HET EUCHTGEVAAR. Hoewel de Belgische luchtdoelartillerie, sedert het einde van den oorlog, aanzienijk is ver.beterd, gaat het departement van lands- verdediging, volgens een goed voorbereid plan, met de versterking van het afweergeschut voort. Zoo zal, in de tweede helft van deze maand, bij de jaarlijksche schietoefeningen van het regiment luchtveldartillerie, aan de kust tusschen Middelkerke en Westende, van een nieuw, door de Koninklijke Kanonnen- gieterij, te Luik, geleverd snelvuurkanon van het kaliber 7.5 c.M. gebruik worden gemaakt. De projectielen van dit kanon kunnen een ver- cicale hoogte bereiken van 8500 meter. Verder zijn nieuwe machinegeweren besteld en ook lichte kanonnetjes die gebruikt wor den tegen zeer laag blijvende vliegtuigen. WEER STAKING IN DE BINNENVAART IN FRANKRIJfS. De binnenschippers hebben besloten opnieuw te gaan staken. Aan de samenvloeiing van Seine en Oise bij Oonflans hebben zij met hun schepen twee versperringen gevormd. In verband met de nieuwe staking van de binnenschippers, overweegt de minister van openlbare werken maatregelen o- uitbreiding van het conflict en het vormen verkeers- versperringen tegen te gaan. I .ou Dander- dag een delegatie van de schippers ontvangen. Omtrent de oorzaak van deze nieuwe sta king wordt uit Parijs gemeld, dat in een Woensdag gehouden vergadering van schip pers werd geconstateerd, dat den overeen- komsten, welke bij de laatste staking waren getroffen niet waren gestand gedaan. De schippers hebben daarom besloten op nieuw te staken. Naar de „Petit Parisien" vemeemt, heeft de minister van arbeid besloten, dat de nieuwe afsluitingen, welke de stakende schippers in de Oise heibben gelegd, moeten worden afge- broken. In den nacht zijn afdeelingen soldaten te Conflans aangekomen. Twee sleepbooten zijn van Rouaan naar Conflans vertrokken. FANATIEKE BELANGSTELLING. De Japansche minister van oorlog generaal Araki, ontiving een petitie van 9 jongelieden, die verzachtende omstandigheden bepleitten voor de 11 cadettea, beschuldigd van mede- plichtigheid aan den moord op den 77-jarigen eersten minister Inoekai, welke in Mei van het vorige jaar is gepleegd. De jongelieden die de petitie indienden, hadden elk hun pink afgesneden en deze 9 lichaamsdeelen met de petitie aan den minis ter gezonden, als bewijs van de fanatieke be- langstelling welke het proces tegen de cadet- ten in de naticnalistische kringen des lands had verwekt. DE AMERIKAANSCHE PROEFNEMING. Het gaat schrijft de N. R. Crt. met de Amerikaansche proefneming nog altijd niet naar wensch. Men heeft kunnen lezen van stakingen in de confectiebedrijven van witte goederen en van moeilijkheden in de electrici- teitsindustrie, welke, als wij het bericht goed begrepen hebben, vooral de anthraciet- en bruinkoolmijnen betreffen, die electriciteit produceeren. In het eerste geval heeft men te doen met een actie van de zijde der werk- lieden om een behoorlijke toepassing van de codewet, in het tweede geval met een verzet, zoowel van de oifcernemers als de werklieden, tegen de codewet. Dit is een oud verschijn- sel, dat in andere takken van industrie reeds is overwonnen of, als bij Ford, met een voor- loopige nederlaag van de regeering geeindigd is. Dat juist een geval als dat van Ford anderen eveneens tot verzet prikkelt, laat zich begrijpen. Doch dit ter zijde. Wij wil len nu eerst even stilstaan bij een ander ver- schijnsel, en wel dat van moeil(jkheden in de textielindustrie, omdat deze van anderen aard zijn, en de aandacht vestigen op een averecht- sche werking van het codescelsel, waarvoor bij den aanvang door velen gewaarschuwd is en die zich hier thans inderdaad voordoet. De invoering van korter werktijd bij, naar verhouding, hooger loon, heeft althans in dezen tak van nijverheid de eerste, welke een per- manente code aanvaard heeft geleid tot een prijsverhooging van het product. Dit gold vooral voor de zijde- en de katoenindustrie. Tot overmaat van ramp is bovendien de prijs van de onbewerkte katoen gestegen, wat voor katoenen goederen een nieuwe prijsverhoo ging van de algemeene koopkracht van het publiek tengevolge van de vermindsrde werk- loosheid en de (geringe) loonsstijging is ech- ter zoo zij al merkbaar is niet van dien aard, dat zij gelijken tred houdt met de prijs- stijging voor deze textielgoederen. De eerste drie maanden, voor Augustus, ging de omzet in deze branches flink vooruit, thans is er een terugslag waar te nemen. Intusschen is in Juli de permanente code tot stand gekomen, welke een werkweek van ten hoogste 40 uur voorziet, met minimumloonen van ongeveer 20 gulden in het Zuiden en 21.5 gulden in het Noorden der Unie. Men staat nu voor de vraag of deze toe- stand vol te houden is. Handhaaft men de loonen, dan zal men of arbeiders moeten ont- slaan, wat tegen de bedoeling der codewetten ingaat, die juist meer handen werk beoogen te geven, of den werktijd nog moeten vermin- deren, wat natuurlijk het product nog weer duurder zal maken en nog nadeeliger op den afzet zal inwerken. In beide gevallen zou men moeten spreken van een falen van het stelsel, althans voor dezen specialen bedrijfstak. Natuurlijk kan men zich ook op het standpunt stellen, dat dit weer een van de overgangs- moeilijkheden is en dat de industrie, om haar afzetgebied te behouden en te vergrooten haar prijzen moet verlagen, totdat inderdaad het publiek van grootere koopkracht blijk zal geven. Dat zou neerkomen op verkoopen met verlies en waarschijnlijk alleen mogelijk zijn met financieelen steun van banken of van de regeering. Hierbij doet zich weer het crediet- vraagstuk voor, dat wij een dag of tien ge- leden in ander verband reeds aanroerden. Nu is het wel een deel van de sociale taak der banken om de industrie te steunen of over tijdelijke moeilijkheden heen te helpen, doch de ervaring leert, dat zij daartoe alleen gene- gen en goed beschouwd ook alleen bij machte zijn -als er een redelijke kans be- staat op overwinning der moeilijkheden. De Amerikaansche bankiers, wat men hun ook verwijten moge, zijn echter conservatief ge- noeg om geen vertrouwen te stellen in het oeconomische avontuur van president Roose velt; zoolang zij daarvan althans niet een schijn van resultaat zien. In de schetsen van geld- en fondsenmarkt in ons Avondblad van Zaterdag, heeft onze financieele deskundige gewezen op de houding van het bankierscon- gres te Chicago, dat duidelijk te kennen heeft gegeven, dat de hulp van de banken wel ver- wacht kan worden zoodra een oeconomisch herstel zich baan gaat breken, maar daaraan niet vooraf kan gaan. Met andere woorden, de banken willen wel gaarne het nationaal herstel zien intreden en zullen het, wanneer het zoover is, van ganscher harte bevorderen, maar risico nemen zij niet op zich. Deze hou ding wordt ook door een goed deel van de industrie aangenomen. Daarbij moet echter in zooverre een onderscheid gemaakt worden, dat het de banken zoo zij het risico wildan dragen wel mogelijk zou zijn dc beweging van den president te steunen, doch dat de industrie en de handel daartoe voor het groot- ste deel zonder hulp van de banken niet in staaO zouden zijn. Van de banken hangt dus veel af en daarmee ook van de houding der regeering tegenover hen. Zooals wij bij een vorige gelegenheid ook uiteenzetten, wordt er nog heel wat geld bij en door de banken vastgehouden, dat in om- loop zou kunnen worden gebracht om naar 's presidenten wensch handel en industrie te steunen. Toch blijft de roep om inflatie aan- houden, die vooral van de zijde van den land- bouw komt, welke de stijging van de prijzen der industrieproducten al begint te gevoelen, doch zelf niet in staat is zijn prijzen te ver- hoogen. Het zal de regeering moeilijk vallen op den duur niet toe te geven aan dezen eisch. Tot dusver heeft de obsorptie van werkloozen door de codemaatregelen nog niet aan het doel beantwoordt. Dat wekt ontevredenheid. Zonder financieelen steun zal het moeilijk zijn de bedrijven tot vermeerdering van personeel en verdere verkorting van den werktijd te be- wegen. De vrees is groot dat zulks zal moe ten leiden tot ingrijpen der regeering, zoowel ten aanzien van het beheer der banken als ten aanzien van inflatie. Als men daarmee begint is het einde echter nog niet te over- zien. De codes zijn thans in de meeste industrieen aanvaard. Het komt nu asm op de uitwer- king. Dat geldt zoowel voor de financieele zijde van het vraagstuk als voor dat van de arbeidsbetrekkingen. De werkgevers zijn door de codes gedwongen tot erkenning der alge meene vakbonden, maar een monopolie heb ben deze niet; de z.g. bedrijfsbonden zijn niet verboden. Kan dat niet leiden tot bevoorrech- ting van hen, die niet in algemeene bonden zijn georganiseerd De automobielcode bevat een bepaling, dat de ondememer werklieden aan mag nemen en ontslaan zuiver op grond van hun verdiensten, zonder rekening te hou den met hun aangesloten zijn bij de vakbe- weging. Zooals men in ons Ochtendblad heeft gelezen komt Green, de voorzitter van de fede- ratie van den arbeid, die onder de nieuwe om standigheden een figuur van beteekenis is ge- worden, tegen deze bepaling op. Van zijn kant volkomen begrijpelijk, want hij kan in deze bepaling, hoe redelijk zij ook klinken moge, niet anders zien dan een achterdeur voor de ondernemers, om de vakbeweging, die zij gedwongen waren door de voordeur binnen te halen, toch weer op straat te zetten. Dit is voor de regeering een netelige kwestie, daar haar houding steeds een van beide par- tijen van zich af moet stooten, terwijl zij bei- der medewerking noodig heeft om althans een kans op slagen te hebben. Green blijft ook aandringen op verkorting van arbeidstijd en verdere verhooging der loonen, zoodat de vakvereeniging indirect mee- werkt aan de actie, die tenslotte op inflatie zal moeten uitloopen. Gunstig ziet het er in de Vereenigde Staten nog lang niet uit. DE GEZANGENKWESTIE. Van de generale synode. Dr. W. A. van Es, lid der verleden week gesloten generale synode der Geref. kerken, schrijft ,ons over de belangwekkende beslis sing inzake de gezangen het volgende: Een van de belanigrijkste en merkwaardigste besluiten van de synode is zonder eenigen twijfel dat in de dusgenaamde „Gezangen- kwestie". De .synode heeft er heel wat tijd aan besteed, er is nauwelijks een ander punt van het synodale agendum te noemen, waar bij de ,,sluizen der welsprekendheid" zoo zijn opengezet en de praeses in dit opzicht zoo lankmoedig was. Voor- en tegenstanders, maar dan voor al de eersten voelden blijkbaar: het ging ,,er op of er onder". En alle zeilen werden jnjgezet om het scheepke veilig in de haven te brengen. Er zullen er wel niiet veel geweest zijn, die naar de synode zijn gegaan met de gedachte, dat de gezangen" er komen zouden. En nog bij het debat in de eerste ronde stonden de papieren niet hoog. Maar daar keerden toen opeens onder invloed van de toenemende wel sprekendheid de kansen. Met een overgroote meerderheid gingen ze met niet minder dan 50 van de 56 stemmen er door. We vinden dit alles zeer merkwaarditg. Men heeft jn de „gezangen-kwestie" een symptoom van geestelijke verzwakking gezien. Dit is niet juist. Maar wel is ze een bewijs, dat er successievelijk wat in de Geref. kerken ver- anderd is. De kwestie zelve is al heel oud, en, wat haar zoo penibel maakte, is altijd ge weest, dat er verschil over was tusschen het vollk en de kerkelijke leiding. Zoo was het al geweest in de 16e eeuw. De kerken der retformatie die onder invloed van den beken- den leider der Gereformeerden Petrus Datheen stonden, gebruikten reeds vrije liederen. Dat kan als een bewijs worden genoemd, hoe er oorspronkelijk zeker bij het volk geen be zwaar tegen het gebruiken van het vrije kerklied was. De kerkelijke leiders dachten er echter anders over. Ze namen een klein bundeltje over, maar verder meenden ze reeds op de synode van 1578, dat waar er nog meer in gebruik waren ze moesten worden afge- steld. Daarmede eindigde toen evenwel de ge- schiedenis niet. Een paar eeuwen verder leefde de gezangenkwestie weer bij vemieuwing op en toen in veel heftiger vorm. Het was nu echter niet het volk, dat ze begeert, maar de kerkelijke leiding, die ze het volk wilde op- drimgen. En hadden ze dit nu maar met zulk een bedachtzame voorzichtigheid gedaan, als de kerkelijke leiders van de 16e eeuw. Ze deden het echter met geweld. Dit heeft toen bij het volk verzet gewekt, te meer, waar die gezangendwang gepaard ging met een door het volk, dat nog bij de oude Geref. belijdenis leefde, gevoelde verzwakking in der vaderen geloof, o.a. blijkend uit den inhoud van een deel der toen opgelegde gezangen. Zoo is de verwerping van gezangen onwillekeurig bij het volk, dat aan de oude waarheid vasthield het schibboleth der orthodoxie geworden. Zoo was het voor een groot deel in de dagen der Afscheiding. Zoo ook voor een deel in kerkelijke beweging van 1886. Zoo is het ook nu nog altijd bij een groot deel der Gerefor meerden in de Herv. kerk. En onder zulke omstandigheden was het dat de dusgenaamde „gezangenkwestie" ook weer in onze Geref. kerken opgekomen is. Onze generale synodes hebben toen daarbij van meet af een voor- zichtige leading gegeven. Langzamerhand hebben ze de oogen er voor laten opengaan dat de „gezangenkwestie" geen principieele kwestie was, dat we reeds een kleinen bundel gezangen hebben, die het volk in het bijzon- der bij de vieringen van het Kerstfeest; gaarne zingt. Nu heeft de synode den beslissenden stap gedaan. Wat zal men in de kerken zelf daarvan zeggen? Er waren er op de synode, die zware mutsen op hadden. Dat men over de bezwaren heenstapte, is niet het minst daaraan toe te schrijven, dat men juist uit die streken, waar men den grootsten tegenstand duchtte, zoo geruststellend sprak. Of men daarin gelijk had, zal nu moeten blijken. We hopen hartelijk dat het zoo is. Doch in ieder geval is het een gunstig teeken, dat onze breedste vergadering, bij alle voorzichtigheid en bedachtzaamheid, die ook altijd in geeste lijke en kerkelijke zaken betaamt, niet voor vooroordeel is geweken en zich niet heeft laten leiden door vrees daarvoor, wat anderen wel zeggen zouden, ook zelfs al zou men dan in den helaas niet altijd even nobel gevoerden kerkelijken strijd, misbruik willen maken van een daad, die tot haar schade zou kunnen worden uitgelegd. BAKKERSWEDSTRIJD. Bij den ter gelegenheid van de 23ste jaar- vergadering van den Zeeuwschen Bakkers- bond te Ierseke vanwege de afd. Oostelijk en Westelijk Zuid-Beveland van den Nederland schen Bakkersbond gehouden wedstrrjd op bakkerijgebied, waara&n verbonden was een wisselbeker, beschikbaar gesteld door den Zeeuwschen Bakkersbond, werd deze beker toegekend aan den heer D. van de Vrede te Ierseke. Frozen werden o.m. behaald door de vol gende bakkers uit Zeeuwsch-Viaanderen Klasse II: Bruinbrood, kort model. 5e prijs— A. J. Eckhardt te Ter Neuzen. Klasse IVOngebuild tarwebrood. 5e prijj H. Verhage te Ter Neuzen. Klasse V. Gebuild tarwebrood. A. J. Eck hardt te Ter Neuzen. Beschuit. 3e prijs M. J. Brevet t.e Oost'burg. Marsepeinwerk ter opluistering. Eereprijs met lof der jury K. J. Pouwer te Oostburg. AUTO-ONEEVAL* iDonderdagmiddag reed de heer A.';- van Zaamslag, in de richting van het dorp, komend van Ter Neuzen. Plotseling schijnt een defect aan de auto te zijn ontstaan, waardoor een zwenking werd gemaakt met het gevolg, dat de heer A. in een naast den weg loopende sloot terecht kwam. De auto werd zwaar be- schadigd, o.a. werd de stuurinrdchting ont- wricht, terwijl een wiel van den wagen af- ging. De heer A. kwam met den schrik vrij. JAREN L'iNG LAST VAN DUIZELIGHEID. Door slechte spijsvertering. In drie weken totaal veranderd - ,,Voordat ik Kruschen nam", schrijft een vrouw, „voelde ik mij steeds duizelig er opge- blazen door hardlijvigheid, ik werd er zoo ze- nuwachtig onder, dat 't /ninste of geringste me hinderde. Ik heb er geen woorden voor U te zeggen hoe blij ik ben, dat ik er toe be- sloot, een proef met Kruschen Salts te nemen. 18 maanden lang heb ik het nu genomen. Ik zou het geen dag willen missen. Het is een prachtig middel voor ieder die geleden heeft zooals ik. Ik voel me nu beter dan ooit tevo- ren. Nadat ik Kruschen Salts drie weken ge nomen had, was ik 't opgezette gevoel vol komen kwijt. Kruschen Salts verhindert wli de te sterke gewichtstoename, waar zuoveel vrouwen op middelbaren leeftijd last van heb ben. Men voelt zich er zoo gezond en frisch door"- Mevr. J. M Kruschen Salts is als t. ware een natuur- recept om uw lichaam inwendig schoon te houden. Het verhindert dat zich in Uw inwen- dige organen afvalstoffen ophoopen, die Uw gezondheid benadeelen. Het zorgt ervoo'r, ciadt frisch bloed door Uw lichaam stroomt en ge U gezond en levenslustig voelt als nooit te- voren. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijg baar bij alle apothekers en drogisten a /0,90e en f 1,60 per flacon. Stralende gezondheid voor een cent per dag. Let op dat op het etiket op de flesch, zoowel als op de buitenverpak- king, de naam Rowntree Handels Maatschap- pij Amsterdam voorkomt. LUXOR-THEATER, „Quick, de Clown Het Rotterdamsch Nieuwsblad schrijft o.a.: .Quick de Clown" is gebouwd op een origi- neele basis. Men heeft erin te doen met een paljas, die geen bedrogen minnaar is. Hij is. niet de tragische figuur, welke de traanklie- ren tot levendige actie prikkelt. Men behoeft volstrekt niet met hem te doen te hebben. En nu is het alleen maar de vraag, met wat voor clown men het liefst te doen heeft. met een met wien men te doen moet hebben of met edn, met wien men niet te doen behoeft te hebben. Hans Albers maakt de keus - moeilijk. Hans Allbers is n.l. als volstrekt aanvaardbaar e- tragische clown zijn. En Lillian Harvey is men graag principes prijs t een rol heeft, die haar ligt. Dat de rol, die haar in viel, haar ligt, is een feit. Dat de film hiermee „vooi een even onomstootelijk feit.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1933 | | pagina 1