/VLGEMEEN NIEUWS- FN APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Eerste Blad. Wegens het Kerstfeest bITn eYl A N D DE ZWA^E UeVe~VROUW El N D SEIZOEN Ho. 8930 WOENSDAG 21 DECEMBER 1932 72e jaargang. zal as. Maandag GEEN numrner van dit blad ver- schijnen. BTJITENL AHD BRAND IN KOEPER VAN KON. PAREIS TE BRUSSER. TER NEUZEN, 21 DECEMBER 1932. g&gs&z&si au.««iiijiM!iir.«<giwBESSU>«> ABONNEMEN-i'SPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen ner post J'l 80 per 3 maanden - Bij voorultbetaling fr. per post /6,60 per jaar - Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post A,bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefeter: Firrna P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 - TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /'0,80 Voor elken rege' meeI f 0,20 Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bii regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrtfgbaar is. - Inzending van advertentien liefst een dag voor de uibgav* DIT BRAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGA V ONi TWEEDE KAMER. Vergadering van Maandag. De Kamer behandelde de afdeeling mijn- wazen, waarbij werd aangedrongen zoowel op beperking van den invoer van steenkolen, als op bevordering van den afzet onzer steen kolen in het binnenland. De Minister ver- wees naar de internationale besprekingen. De heer Bongaerts (r.-k.) bepleit meer overleg met de Kamers van Koophandel in het zuiden des lands bij kanaalaanleg en bruggen- bouiw. De Minister kan dienaangaande geen be- paalide toezeggingen doen. De heer Albarda (s.-d.) verdedigt 'n amen- aement om de vier millioen, uitgetrokken voor aanleg der Twente-kanalen, te vermeerderen met edn gulden, ten einde uit te spreken dat den oorspronkelpken opzet moet worden be- houden en niet over te gaan tot verminde- ring van de afmetingen der sluizen. Bij de bespreking over dat onderwerp doet de Minister de toezegging t. a. v. de sluizen in de Twentsche kanalen te zuilen terugkeeren naar de oorspronkelijke plannen. Kanaal door Zuid-Beveland. De heer Bongaerts (r.-k.) beboogde, dat Nederiand ten aanzien van de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland tegenover Belgie geen verpliohting op zich heeft ge- nomen. H(j spreekt er zijn verwondering over uit, dat men hier met vrije hand in de sehat- kiat kan grijpen, hoewel de regeering tot de Twonte-kanalen zoo zuinig is geweest, en be- houdt zich voor om aan 'n verdere verbree- ding van 't kanaal door Zuid-Beveland niet mee te iwerken, zoo lang de quaestie der waterwegen naar Antwerpen niet is opgelost. De heer Krijger (c.-h.) betoogt eveneens, dat de verbetering van het kanaal door Zuid- Baveland niet op een verplichting van Neder- Land jegens Belgie berust. Met de verbetering selve stemt hij in. Minister Reymer zegt, dat geen enkele ver plichting tegenover Belgie de regeering heeft doen besluiten tot veiibetering van het kanaal. zy is een nationaal belong en daarom is zrj ter hand genomen. De waterstaatsbegrooting werd hierna zon- der hoofdelijke stemming goedgekeurd. Vergadering van Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van de begrooting van het departement van Onder- wjjs, Kunsten en Wetenschappen. De heer Faber (s.-d.) wil meer waarborgen voor de deugdelijkheid en betrouwbaarheid der eindexamens. Speaker zegt dat het han- delsavondonderwijs niet bevredigd werkt. De heer v. d. Bilt (lib.) en mej. Westerman (lib.) hebben eenige wenschen ter verbetering van de regeling der eindexamens van de H.B.S. De laatste sprsekster klaagt over het gTOOt aantal dure boeken en herdrukiken, dat de ouders moeten koopen. Mevr. BakkerNort (v.-d.) zegt, dat de leeraarssalarissen wel bijzonder door de kor- ting zijn aangetast, ook als gevolg van een nieuwe regeling van de klasse-splitsing. De heer Zijlstra (a.-r.) waarschuiwt tegen de opruiende actie van den bond van absti nent stuideerenden onder de leerlingen van middelbare scholen. De heer Moller (r.-k.) wijst op onbillijkheden in de salarisregeling voor leeraren M. O. Spreker zegt verder, dat bij den bouw van nieurwe scholen de bemoei- zucht van de rijksgebouwendienst veel te ver gaat. De heer Tilanus (c.-h.) critiseert eveneens den aandrang tot het veelvuldig koopen van dure boeken. De heer Van Wijnbergen (r.-k.) negt, dat aan alle inrichtingen van bijzonder ofnderwjjs een zelfde maatstaf moet worden aangelegd. DE TAKW lAVET. Naar „De Tijd" vemeemt wordt er naar gestreefd, het mengpercentage van de inland- eche tarwe vastgesteld te krijgen op 37 a 38 procent. Men veronderstelt, dat het daardoor in de toekomst niet meer noodig zal blijken, veilinger, van inlandsche tarwe te houden. KRANIG MEISJE GEHULDIGD. Op het stadhuis te Venlo is de 8-jarige Benny Theunissen, die onlangs met levens- gevaar drie kinderen uit een brandende boven- waning heeft gered, vanwege den Kon. Nederl. Brandweerbond het gouden kruis van ver- diensten voor moed en zelfopoffering geschon- ken. De uitreiking geschiedde door den voor- ssitter van den bond, den heer Fvan t Sant uit 's Gravehhage, in tegenwoordigheid van den heer Van der Meulen uit Breda, secreta- pis van den bond, burgemeester Mr. B. Berger van Venlo en de oprperbrandmeesters en brandmeeste rs van het stedeljjk brandweer- korps. Het weekiblad „De Dameskroniek" had tot zijn lezeressen het verzoek gericht, een klei ndgheid bij te dragen teneinde Benny Theu nissen een verrassing te kunnen bereiden met het resultaat, dat het meisje dezer dagen een rjjwiel, een gouden armbandhorloge met inscriptie benevens een spaaibankboekje kon worden aangeiboden. TARIEF VOOR DEN IN-, UIT- EN DOORVOER VAN AARDAPPEREN. Bij beschikking van den Minister van Eco- nomische Zaken en Arbeid is: A. ingetrokken het bepaalde bij de be schikking dd. 10 October 1929, voor zooveel betreft het onderzoek van voor in-, en door- of uitvoer bestemde zendingen van aard- appelen; B. voor onderzoek van voor in-, door- of uitvoer bestemde zendingen op plaatsen, ge- legen binnen den inspectiekring, door den dir.-gen. van den landb. aan 'n ambtenaar aan- gewezen, vastgesteld het navolgende tarief aardappelen, per zending, voor zooveel op den- zelfden dag door denizelfden ambtenaar onder- zocht, 0,30 per 1000 K.G. of gedeelte daar- van; C. het bepaalde sub 2 in zijne beschikking d.d. 15 October no. 12297, gewijzigd als volgt: „voor deee inspectie berekend wordt het tarietf, zooals dat nader is vastgesteld bij ministerieele beschikking dd. 19 December no. 14357. (St.Ct.) Kleederen voor Heeren en Kinderen 10 vermindering ZUIVERBRUG 7 GENT (Ingez. Med.) Dinsdagochtend is vermoedelljk als gevolg van kortsluiting brand uitgebroken in den koepel boven den rectotervleugel van het koninklijke paleis te Brussel. Dank zij het directe optreden van de brandweer kon uit- breiding van het vuur spoedig voorkomen worden en de brand kan thans als gebluscht worden beschouwd. Op het plein voor het paleis had zich een tamelijk groote menigte verzameld. DE WERKROOSHEID IN DE WERERD. Volgens een rapport van het Intemationaal Arbeidsbureau kan het aantal werkloozen in de geheele wereld geschat worden op ruim 30 millioen en het daardoor gederfde bedrag aan loonen en salarissen op 4 milliard pond ster ling per jaar. HOOVER HEEFT GESPROKEN, MAAR NA PARIJS Hoover heeft sohrijft de N. R. Crt. een boodschap gezonden aan het Congres; wederom over de kwestie der oorlogsschulden. Het Congres, zoo meldt ons een nieuwsbureau, heeft die boodschap met ijskoud zwijgen aan- gehooird. Wij kunnen er niet over zwijgen; daar zijn wij krant voor. Maar ijskoud blij- ven wij eronder, tegen het Congres op. Eer- lijk gezegd stemt deze boodschap ons eenigs- zins meewarig; want in werkelijkheid is het een machtelooze demonstratde. Het initiatief is reeds lang aan de, in dezen onvruchthare, 1 aiding van Hoover ontsnapt. Eens heeft hij iets gedaan. Dat was in Juni 1931, toen hij het voorstel deed van het groote moratorium. De wereld zal hem voor goed dankbaar moe ten zijn voor deze daad. Want op het laat ste oogenblik bracbt hrj in geordende bewe- ging, wat anders als een wilde stortvloed over Europa zou losgebroken zijn. Hij opende de legale behandeling van het bankroet deE oor logsschulden, onverschillig van welken aard. Dit bankroet heeft zich daama, wat Europa betreft, naar omstandigiheden normaal ont- wikkeld en is te Lausanne in een hoogst be- vredigenid voorloopig accoord geeindigd. De eenige staat die niet de consequenties heeft willen trekken uit de beweging, door president Hoover op zoo gelukkige wijze en op het juiste oogenblik ontketend, zijn de Vereenigde Staten geweest. De schuldeischers in Europa kregen vermaningen te over uit Amerika te hooren, vermaningen tot groot moeddgheid tegenover hun Duitsche schulde- naren. Zoo lang er in die richting nog niets positiefs op gang was klonken die vermanin gen zeifs veelbelovend. Men seheen er menig- maal uit te mogen opmaken dat de Amerika nen, reeds met verdraai'ing van een der schoonste woorden uit den Bijbel, te kennen wilden geven dat zij bereid waren hun schul- denaren te vergeven mits dezen ook mildheid betoonden tegenover hun eigen schuldenaren. Naarmate de ontwikkeling ten goede in Europa echter vaster vormen aannam, werd de houding van Washington vager. Onze Londensche correspondent heeft ver- leden week herinnerd aan verschillende gele gemheden waarbij Hoover de Europeanen aan- ieiding gaf om te verwachten dat er bij een bevredigende schikking in Europa van Ame rika veel tegemoetkomendheid te wachten zou zijn. Hij wees op bet communique dat op het bezoek van Laval aan president Hoover volg- de; verder op een mededeeling van Chamber lain omtrent voorspiegelingen, in 1931 aan den Engelschen gezant te Washington ge daan. Dat zijn officieel vastgelegde afspra- ken of besprekingen geweest, waarop men nu wij'zen kan. Veel talrijker zijn de gevallen die moreel de Amerikaansche regeering moes- ten binden maar waarop men zich, om hun onderhandsch karakter, niet kan beroepen. Talrijke malen hebben de boogste en ver- trouwdste vertegenwoordigers van het Ame- rikaansch gezag in Europa in intieme bespre kingen veelbelovend r toespelingen gemaakt of aanmoedigende wenken gegeven die op halve beloften leken. Tijdens de conferentie van Lausanne was er voortdurend contact en warsn er zelfs nachtelijke ontmoetingen tus- schen de geallieerde minister-presidenten ter 1 ningsdetegatie te Geneve, die van grooten in- vloed zijn geweest op den loop van zaken. Het is eenvoudig ondenkbaar dat eenig Ameri- kaansch dipiomaat, na alle ervaringen in deze overprecaire aangelegenheid, zoo dwaas zou zijn geweest nog een stap te doen of con kik te geven, zonder zich solide met het gezag van het Witte Huis te hebben gedekt. Maar zoo is de Amerikaansche politiek ge weest: verzekerende dat er geen verband mocht bestaan tusscben de betalingen voor herstel en de Amerikaansche varderingen, vervolgens in strijd daarmede handelende, dan weer ieder verband loochende enz., tot ten- slotte de verklaring van Hoover in Juni 1931 en de daarop volgende onderhandelingen met de Franschen over kwesties van oorlogschuld en herstel, het verband voorgoed schenen te hebben gevestigd. Maar Amerika wilde en Hoover durfde tenslotte geen verantwoorde- lijkheid uit dien hoofde aan. En zoo hebben wij dan het tafereel aanschouwd dat de heele wereld aanvaardde wat onvermijdelijk uit het moratorium van Hoover moest voortvloeien, behalve Hoover zelf, die nu tegen 15 Decem ber zijn vorderingen wilde inzamelen alsof er niets was gebeurd. Dit spel met de wereld was niet mogelijk. Daarom heeft Hoover zijn greep op de dingen verloren. De dingen gaan hun gang, Amerika leidt ze niet meer maar zal zich moeten haas- ten, wil het niet gedwongen warden ze met scha en schande aohterna te loopen. Voor- zeker, Engeland en eenige heel kleine schul denaren hebben nog betaald. Maar Amerika zal ook met de Britten het een en ander be- leven als er bij een ongewijzigde houding van Washington een nieuwe termijn voor betalin gen zou aanbreken. Om al deze redenen maakt de boodschap van Hoover op ons een hulpeloozen indruk. Hoeveel malen hebben wij van hem reeds ge- hoord wat hij hierin nu weer zegt en voor- stelt. En dat zegt hij nu met een stem die een machteloozen klank heeft. Als het Con gres niet mee wil, zoo verklaart de man met uitgehold gezag en een regeeeringsduur van nog eenige maanden, zal hij zelf handelen. Dit moet handelen zijn voor een toekomst, die zijn autoriteit niet meer zal beleven. Zijn machteloosheid en de onstandvastig- heid van zijn beleid zijn echter slechts een weerspiegeling van de ongelukkige houding van het Amerikaansobe Ik. Hij moest nu wat doen, omdat vooral de houding van Frankrijk daartoe noopt. Daarom herhaalt hij wat hfl reeds vele malen gezegd heeft, soms met groote beslistbeid en dan weer ver- legen mompelend omdat hij gemerkt had dat de zijnen hem dat reeds kwalijk namen. Hij verklaart zich bereid, met de staten die betaald hebben het eerst te' onderhandelen. Maar En gel and, waar het financieel alleen op aan komt, zal dien voorrang maar matig waardeeren. Het is de eerste geweest die een regeling van schulden heeft gezocht, en dat is het, vergeleken met anderen, op vele honderden millioenen guldens te staan geko- men. Geen Britsch minister zal nu nog een accoord aangaan dat niet voorziet in een be handeling als meestbegunstigde natie, opdat Engeland tenslotte niet opnieuw bij zijn min der gewtillige mede-schuldenaars ten achter komt. Betalers en niet betalers zijn ook moeilijk te scheiden. Onze Londensche correspondent wijst op de moeilijkheden die zich daarbij zou- den voordoen. De scheiding is zelfs ten deele willekeurig. Want als Amerika met Enge land onderhandelt, zuilen deze onderhandelin- Tabaksbelasting. Bedrijfsvergunninghouders dienen het ver- schuldigde vergunningsrecht k f 5,— over 1933 v66r 20 Januari 1933 ten kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen te vol- doen. Zij, die van hunne vergunning geen gebruik meer wenschen te maken, zuilen deze met een schriftelrjk verzoek om intrekking v66r 1 Januari a.s. moeten inzenden. in de Vermogensbelasting, noch in de Rijks- inkcmstenbelasting naar een inlcomen van. f 1200 of meer te zijn aangeslagen. De Rijksingezetene, die geen Nederlan-de* was, doch tusscben 3 December 1913 en 3 December 1919 zijn woonplaats of hoofdver- blijf binnen het Rijk had, heeft deizelfde rech- ten. Voor nadere inlichtingen wende men zach rechtstreeks tot den Raari van Arbeid be Mid- delburg. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakc be- kend, dat omtrent onderstaande gevonden: voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daaracihter vermelde adressen: Damestasch, F. H. Cnop, cafe de Zon.. Baandijk 1. Damestasch, M. Zegers, Van Siteenbergen- laan 18. Wollen handschoen, HarpePieters, Noord- straat 28. Gouden ring, Van Pienbroek, Noordstr. 73 Jongensjas, J. v. d. Werf, Vlooswijkstr. 53 Portemonnaie, W. Gart, Kerkhoflaan 47. Rgwiel, v. d. Bulck, Nieuweddepstraat. Handschoen en zwarte muts, J. Stoffijn Steenkamplaan 26. Twee zakken aardappelen, P. Loof, Bastion straat. GEMEENTERAAD VAN AXEL. Nog niet eens gereed ;met het verwerken van den zeer zwaren maaltijd, die de ge- meenteraad van Axel den versiaggevers op Dinsdag 22 en Woensdag 23 November l.L heeft bereid, werden we tegen gisteren weer i opgeroepen voor het verslaan van een agenda, die ons niet onibedenkelijk voorkwam, voor I /wat betreft den duur en de uitvoerigheid der Een gemengd koor zorgde voor afwisseling. beraadslagingen. En de verwachting is niet t beschaamd, de vroede vaderen hebben er kans INSTITUUT VOOR ARBEIDERS- toegezien, in het belang der gemeente weer ONTWIKKELING. niet minder dan 4 uren vol te praten. Aange- Gisteravond trad in het ..Concert- en Bios- =ien het verschijnen van het uRvoerig versing nog wel eenigen tijd zal aan loopen, zuilen wij er thans reeds in 't kort iets van meedeelen. Op de desbetreffende vragen van den raad heeft de Comimissaris der Koningin geant- woord geen aanleiding te zien voor verlagtag van de emolumenten der veldwacihters, die voor deze gemeente zelfs niet hoag zijn, terwijl Ged. Staten ook niet geneigd blijken over te gaan tot een herziening van de jaarwedde van den burgemeester, secretaris en ontvan- Doch dit is niet voldoende, men m^oet'hem 1 SW welke antwoorden feiWpk overeenkomen zien. Dan pas kamen zijn liedjes en praatjes vorig raadszrttmg u.tgesproken PROPAGANDA-AVOND. Gisteravond werd in de Geref. Kerk alhier een goed bezochte propaganda-avond gehou- den uitgaande van de Jongelings- en Meisjes- vereenigingen op Geref. grondslag. Mej. Bilius hield een inleiding over „De vrouw in de brieiven van den apostel Paulus waarin zij de beteekenis der Christen vrouw in de oudheid, in de dagen van de komst van Ohristus op aarde en in den tegenwoordigen tijd op meesterlijike wijze schetste. De heer J. van de Ree behandelde daama „Art. 37 der Ned. Geloofsbelijdenis", waarop j eenige bespreking volgde. Daama volgde een stukje varia van mej. B. Feij. De presiidente der Meisjesvereeniging, mej. Van de Ree, behandelde daama een van geest- drift tintelend propaganda-onderwerp, waarin zjj de taak der Jongelings- en Meisjesvereeni ging uiteenzette. Het slobwoord werd gesproken door den weleenw. heer Ds. S. Groeneveld, die er op wees, dat, hetgeen we dezen avond mochten hooren uit den mond der jeugd, een reden is om, trots hetgeen rondom ons valt waar te nemen, met voldoeniing op dezen avond terug te zien. coopgebouw" op voor het Instiuut voor Ar- beidersontwikkeling te Ter Neuzen de heer Willem van Iependaal van Rotterdam met zijn gezelschap. Deze avond -die bij ontstentenis van den voorzitter geopend werd door den heer A. de Pauw was matig bezet. Het aangebodene was een beter lot waard. Veien zijn in de geiegenheid geweest den heer Van Iependaal te hooren door de radio. tot zijn recht. Deze volkszanger .brengt liedjes zonder eenige pretentie, doch hekelt in zijn sarcas- tische liedjes op treffende wijze in zijn oogen bestaande wantoestanden, terwijl zijn meer humoristische liedjes opvallen door vaak tref fende vergelijkingen. Uit zijn liedjes spreekt een groote liefde voor het volk. Kortom een zanger van het waaraohtige levenslied. Naast hem traden op de violist Dirk Kaste- lijn en als ibegeleider aan de piano Oscar Heina. Deze artisten brachten gemakkelijk door het publiek begrepen muziek op sublieme wijze. Eenige onjuistheden in de begeleiding meenen we meer te moeten toeschrijiven aan de piano dan wel aan den pianist. Roel van Saduinen verzorgde de refrein- zang achter de schermen. Volgens zijn ,,ibaas" j een gevolg van ,,plankenkoorts". Ons inziens verwachting. De raad stelde, na uitvoerige bespreking aan Burg, en Weth. een crediet beschiktoaar voor het inrichten van ontwikkelingsonderwijs voor volwassen werkloozen, waarvoor ook door de Regeering financieelen steun wordt ver- leend. Er is hiervoor overleg gepleegd door de verschillende organisaties, die onder voor- zitterschap van den wethouder, den heer Oggel, een commissie voor de regeling hier- van hebben gevormd. Enkele leden bleken at bijzonder bezorgd, of de omstandigheid, dat een der ondenwijzers van een lagere school voor dat onderwijs zijn school zal moeten verlaten, het onderwijs van het kind niet zal schaden, ofschoon de heer Oggel aantoonde dat dit voor dien onderwijzer en school geen bezwaar behoeft op te leveren. De Voorzitter wees er op, dat dit deel der zaak buiten de. bemoei'ing van den raad ligt en men dit ge- kan hij echter gerust voor den dag komen. van uen iaau i.gi en men uu. ge- Een wel verdiend applaus na ieder numrner voeglijk ter beoordeelmg aan het schoolfoe- gen idet onder den invloed staan van het feit ^loonde de artisten voor hun moeite TMn Hp nmiiTip snrak rip hppr Dp Pa dat Engeland dezen keer nog heeft betaald, maar beheerscht worden door de omstandig heid dat Engeland reeds heeft aangekondigd den volgenden keer niet anders dan Frankrijk te zuilen handelen. Om al deze redenen is de boodschap van Hoover niet bijster belangrijk. Het is anders dan toen Hoover zijn moratorium aankondigde. Toen bracht hij dingen in beweging die wereld- historische beteekenis hebben gekregen, maar waarmede hijzelf onmiddellijk het contact verloor, of een contact behield dat hem nu •niet tot eere strekt. Hij was daarbij als de wandelaar over de sneeuwvelden, die met zijn voet een iawine ontketent en dan verder loopt, zelf onbereikbaar voor hetgeen hij on der zich heeft te weeg gebracht. Het effect van zijn daad heeft hem toen in den roep ge bracht over krachten te beschikken die hij in werkelijkheid niet bezat. Hij spreekt nog als of hij werkelijk een Hercules was. Maar de wereld ziet hem nu met volkomen nuchterheid. Hoover heeft gesproken, maar na Parijs. Nu geeft Parijs het tempo aan. En in dit tempo is geen plaats meer voor eeuwig wei- felen, voor voortdurend voorspiegelen en weer loochenen. Amerika moet mee. Daar is geen houden aan. VERTREKUUR TREINEN. Trein 303, die 's morgens 8,50 uur vertrekit richting Selzaete, zal vanaf 2 Januari a.s. alleen rijden des Zondags. BENOEMD. Met inganig van 1 Januari 1933 is benoemd tot Agent der Arbeidslbemiddeling en Werk- loosheidsverzekering te Westkapelle de heer J. Leunis, thans volontair ter secretarie alhier. RIJKSBERASTINGEN. Personeel-, grond- en inkomsten- belasting. Belanghebbenden worden eraan herinnerd, dat v66r 1 Januari 1933 de aanslagen in de Grondbelastdng en in de Personeele belasting aver 1932 geheel voldaan moeten zijn, terwijl op de aanslagbiljetten der Inkomstenbelasting Na de pauze sprak de heer De Pauw nog een kort propaganda woord voor het Instituut voor Anbeidersontwikkeling. AFDEELING AXEL DER Z. L. M. stuur en de inspectie kan overlaten. Tot wederapzeggens werd benoemd tot on- derwijzeres in de handwerken aan de open bare school mej. M. Dieleman. Tot leden werkgevers der commissie van toezicht op de Artbeidsbemiddeling werden be- noemd de heeren A. van 't Hoff, Jan den Gister wend alhier in het Hotel Centraai fjamer en J. J. Michielsen, en tot leden een vergadering gehouden van leden van den kring Axel der Z. L. M., wonende in de gameenten Philippine, Hoek en Ter Neuzen ten ein.de te komen tot de oprichting van een plaatselijke onderafdeeling van den kring Axel der Z. L. M. werknemers de heeren Fr. J. Thieleman. P. Huijssen en P. C. Mangold. Afgewezen werd het verzoek van den plaat- selijken raad der S.D.A.P. en het N.V.V., oib, evenals het vorig jaar een Kerstgave uit te i reiken aan werkloozen. De Steunoommissle x uin.cn a.0,11 vv ci niuGZCU. ltc otcunuuiiuu Na een uitvoerige gedachtenwisseling werd had geadviseerd evenals het vorig jaar besloten tot oprichting van een plaatselijke bedrag van 5 uit te reiken. de verschuldigde termtjnen aangezuiverd moe- conferentie en de Amerikaansche ontwape- j ten worden. afdeeling Hoek en een plaatselijke afdeeling Ter Neuzen. Op een nader te bepalen dag in den loop van Januari zal zoowel te Hoek als te Ter Neuzen een vergadering worden gehouden waarin Statuten en Huishoudelijik Reglement zuilen iworden vastgesteld. VRIJWILLIGSE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's rijks schatkist wegens over vorige jaren be weinig betaalde belastin gen naar inkomen en/of vermogen (gewetens- geld), is ontvangen bij den ontvanger der directe belastingen te Oostburg een som van f 12,40. KALENDERS. De Firma Gebroeders Duvekot te Goes, handelende in Koloniale waren, zond ons een exemplaar van haren kalender voor het jaar 1933. Zij is begrijpelijk bedoeld als reclame voor de firma, doch die is zeer bescheiden ge houden. Het is een maandkalender, die een sieraad ibeteekent zoowel voor kantoor als voor huiskamer, daar zoowel het dekfolad als ieder der maandbladen in fotogravure een mooi plekje van ,,Ons Eigen Land" in beela brengt. De maand Januari vertoont de prach- tige oude kerk met onivoltooiden toren te Veere. KOSTELOOZE OUDERDOMSRENTE. Volgens de bepalingen der Ouderdomswet 1919 baeft iedere Rijksingezetene, die op 3 December 1919 65 jaar of ouder was wiens geboortedatum derhalve valt v6or 4 Decem ber 1854 alsnog recht op een kostelooze ouderdomsrente, warmeer men aantoont niet Burg, en Weth. stelden voor hierop met in te gaan, doch stelden voor in plaats hier- van ook aan de werklooze landarbeiders die nog uit hun werkloozenkas udtkeering ont vangen ook een kolenibon te verstretoken, zoo als die voor de steuntrekkende werkloozen is geregeld. Met verwerping van deswege door de heeren Verschelling en Hamelink gedane voot- stellen, werd ten slotte het voorstel van Burg en Weth. aamgenomen. Burg, en Weth. stelden voor afwijzend te beschikken op een verzoek van J. E. Blansaart om hem voor het geven van muziekond-erwijs op 2 avonden per week een schoollokaal af te staan, zulks op grond van het raadsbesftiil dat de school voor zulke doeleinden niet meer beschikbaar zal gesteld worden. Uit de be sprekingen bleek, dat aan dit venzoek tot grondslag ligt de bedoeling om het muziek- gezelschap „Concordia" en de zangvereeni- ging ,,Orelio" waarvan adressant directeur is, aan een lokaal te helpen. Aan dezen is tegere 1 Januari a.s. het gebruik der school opge- zegd. Het verzoek werd afgewezen, doch te kennen gegeven, dat de opzegging van het lokaal tegenover de vereenigingen soepel zal worden toegepast en wanneer deze kunnen aantoonen, dat zij een lokaal in uiitzichi hebben, zal niet op een half jaar worden gazien. Aan eenige ouders van schoolgaande kinde ren, die meer dan 4 K.M. van de school ver- wijdend wonen werd een vergoeding toagekena aver 1932 berekend tegen 20 per jaar, terwijl de verrekening der bijdragen voor het bijzon der onderwijs over de jaren 1928, 1929 en 1930 geregeld werd. Het suppletoir kohier der he- lasting op de honden werd vastgesteld op 10 Bij het nu volgende voorstel van Burg, en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1