ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Eerste Blad. Winkeliersvereeniging „KLIM0P" No. 892 L WOENSDAG 30 NOVEMBER 1932 72£ Jaargang. BINNENLAN D BUITENLAND DE ZWARTE LIEVE VR0UW 8 F 0 S I. GEMEHGDE BE RICHIE B' DR. KROP OVER DE GELOOFSVERVOLGINGEN IN RUSIAND. Dozen Winter koopt men weer het goedkoopst in AARDENBURG. VOETBAL. %- - VBOXXEMF.NTSPRl.ISBinnen Ter Neuzen f 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen •r per'pMt f 1 80 per 3 maanden Bij voorultbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post - Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. Ultgeefster: Flraia P. J. VAN DE SANDE. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0.20 Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrygbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave-, DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De beer Albarda (sJd.) oefent naar aanlei- ding van een ingekcmen stuk critiek op de straf, in den Helder opgelegd aan bestuurs- ieden van den Bond van marineschepelingen, wler vrouwen hebben deelgienomen aan de be- tooging op 8 November en dient een motie in, waarin wordt aangedrongen op herziening van de straf. De voorzitter stelt voor, dat zij zal worden behandelid op een nader te bepalen dag. De heer L. de Visser (comm.) wil oogen- bBkkelyke behamdeling van de motie. De heer Boon (lib.) steunt het voorstel van den voorzitter, omdat nog beroep van de straf- fen open staat. De heer Albarda dringt op althans spoedige b«toandeling van de motie aan. De heer de Visser repliceert en wordt door den voorzitter aanhouidend tot de orde geroe- pen. Spr. gaat door en roept: Wat kan mij dat vend... De voorzitter stelt voor, den heer de Visser voor vandaag den toegang tot de Kamer te cmteeggen. Hiertoe wordt besloten met 69 tegen 23 stem in en (tegen: sociaal-demcraten, commu- nisten en Floris Vos). De vergadering wordt voor een krwartier ge- soborst. Daama wordt artikel 2 van het wetsontwerp tot wyziging van de LO. wet (iwachtgeld- ragelingaangenomen met 54 tegen 38 stem- na«n (tegen s.d., vrijz.-desm., lilberalen en Flo- rie Vos). Het wetsontwerp wordt aangenomen met 51 tegen 38 stemmen (tegen: deizelfden). Aan de orde is de begrootlng van binnen- l«*dsche zaken voor 1933. Mevr. de Vries-Bruins (s.d.) bepleit onder- bronging van het krankzinnigenwezen bij Volksgezond he I d De heer Zandit (st.ger.) ontwikkelt bezwa- *«m tegen den zomertijd. Hy dient een motie in, udtsprekend, dat de zomertijd niet meer zal worden ingevoerd. De heer Dr. Vos (lib.) sin it zich aan bij het botoog van mevr. de Vries-Brulns. De heer v. d. Heuivel (a.r.) wil eveneens afschaffing van den zomertijd. De heer Braat (plattel.) evenzoo, in het bijzonder wegens de schade van den zomertijd voor plattelandsscholen. Komt de regeering niet met een ontwerp tot afechaffing, dan zal spr. een initiatief-voorstel inidienen. De heer Ketelaar (v.d.) klaagt over onrvoldoende toelichting van de begrooting. De minister geeft te kennen dat van hem goen voorstel tot afschaffing van den zomer tijd is te verwachten. De motie-Zandt tot afschaffing van den zomertijd wordt met 54 tegen 22 stemmen vorworpen. Voor stemmen: de Staatk. Geref., de heeren Trurjen, Loerakker en Suring (R.K., de chr.- htetorischen van Bcetzelaer, Lovink, Lang- man, Krijger, Tilanus, Snoeck Henkemans, Batoker en Weitkamp; de soc-democraten v. d. Heide, v. d. Sluis, Schaper; de anti-rev. Dnymaer van Twist, de Wilde en Visscher en de heeren Bierema (v.b.) en Braat plattel.). BELASTINGONTDUIKING. Nog steeds sehijnen er personen te zijn die nadat zij in vroegere jaren vermogens- of in- Immstenibelasting hebben ontdoken, blijven vwortgaan met jaar in jaar uit onjuiste aan- giften in te leveren, hoewel zij gaarne hun vorhmiding tot den fiscus zouden willen zuive- ren. De vrees voor strafvervolging of wel de onEekerbeid ncpens de te betalen belasting weenhoud't hen hun belastingzaken in het reine te brengen en voor het vervolg juiste aangiften te doen. Naar het Hbl. van bevoegde zijde heeft ver- nomen wordt echter in gevallen waarin de l»elastingschuldige geheel uit eigen beweging den inspecteur met de ontduikingen in kennis stelt, volstaan met vordering van de te weinig betaalde belasting over de jaren, waarvoor de termijn voor navordering nog niet is verstre- toen, dus over ten hoogste drie jaren zonder eenige verhooging. Strafvervolging zal tegen Bulk een belastingschuldige niet worden inge steld. Bovendien kan aan hem, die te weinig betaalde belasting niet dadelijk en in eens kan voldoen, gelegenheid worden gegeven het ver- schuldigde op eenigszins langen termijn aan te zuiveren. 1NVOER VAN TAFEL- EN SERVETGOED. De minister van Econmische Zaken en Ar beid heeft, gezien artikel 6, tweede lid, van bet K. B. van 24 Augustus, tot rageling van den invoer van tafel- en servetgoed, het in voormelde bepaling bedoelde bedrag, waarvoor aisnog toeiwijzing zal worden verstrekt, vast- gesteld op 25 pet. van het bedrag, waarop de •anvrager overeenkomstlg de by voormeld besiuit gestelde regelen ten hoogste aanspraak kan maken. moeten blijven. Senator Gore is er voor, dat de betalingen van Engeland aan de Ver. Sta ten worden gelijk gemaakt aan die van Frank- rijk. Echter op voorwaarde, dat Engeland ooncessies zal doen inzake de invoerrechten op Ameriikaansche landbouwproducten. Deze beide meeningea vermeldend, komt het ge- noemde blad tot de slotsom, dat men zich op het oogeniblik in de kringen der Congresleden al iets minder onverzoenlijk begint te toonem wat betreft de invordering der sohuldien van Europa aan de Ver. Staten. De democratische senator Harrison heeft voor de radio gesproken over het schulden- vraagstuk. Hy veriklaarde zich tegen schrap- ping of vermindering der oorlogsschuiden. Een eventueel besluit om de betalingen in goud, welke op 15 December moeten geschie- den, op te schorten, zou moeten worden voor- afgegaan door een bestudee.ring van andere mogeiyke manieren van betaling. Onder de schuldemaarlanden zijn er, betoogde Harrison, die goederen voortbrengen, welke wy niet kun- nen produceeren. Zouden wy niet voor later gebruik van Engeland hoeveelheden tin, rub ber, jute en zilver kunnen accepteeren? Wij zouden zelfs voor een deel van de termijnen i aandeelen in industrieele ondememingen kun- J nen aanvaarden. Ik doe, zoo verduidel.jkte Harrison zijn bedoeling, niet het voorstel daar- toe over te gaan. Enkel bepleit ik, dat zulke mogelijkheden zulien worden bestudeerd, voor wij toestaan, dat de ons toekomende betalin gen zullen aehterwege blijven. Zeker dient een dergelijk onderzoek op grondige wijze te geschieden. WAT ENGELAND OP 15 DECEMBER MOET BETALEN. De financieele secretaris van de schatkist verklaarde op een desbetreffende vraag in het Engelsdhe Lagerhuis, dat Groot-Brittannie in December aan de Ver. Staten 30.000.000 schuldig is aan aflossing van kapitaal en 65.550.000 aan interest. De betaling aan aflossing had voor ben hoogste twee jaar kun nen worden opgeschort, indien daarvan ten minste 90 dagen van te voren kennis was ge- gegeven, hetgeen niet was geschied. De Ame- rikaansche minister van financien kan volgens de bestaande overeenkomst van een dergeiyke kenndsgeving evenwel vrijstehing verleenen. GOEDE VOORUITZIOHTEN VOOR KERSTMIS. Naar de Star meldt, zijn er in de Londen- sche hotels thans al meer kamers voor de Kerstdagen besproken dan sinds jaren het ge- val is geweest. Volgens het blad zijn Parys en Berlin somber gestemd, maar Londen (met de betaling van 28 millioen pond boven het hoofd der natie hangende) blijft vroolijk. Bereisde bezoekers verzekeren, dat Londen Weenen en alle andere steden, die een repu- tatie hebben van vroolijkhedd, in de schaduw stelt en thans de biydste stad is in Europa. Behalve te Londen, zyn er ook in Zuid-Enge- land al veel kamers in de hotels besproken voor Kerstmis. EEN MILLIOEN VRIJWILLIGERS. Het dagblad „Peiping and Tsientsin Times" publiceert een telegram, naar Geneve gezonden door 14 oommandanten van vrywilligers- detachementen, waaronder generaal Ma, Soe Ping Weng e.a. en waarin Japan wordt be- schuldigd Mandsjoerye te hebben bezet. Het telegram vermeldt verder, dat bet Cbineesche volks reeds in opstand is gekomen en gereed staat den bazetters tegenstand te bieden. Het aantal vrywilligers in het N.-O. gedeelte van Mandsjoerije bedraagt reeds een millioen. Het telegram eindigt aldus: ,,Het is mogelijk, dat de regeering van China niet in staat is Mand sjoerye te beroveren, maar het Cbineesche volk heeft zelve besloten de Japansohe bezet- ters weg te jagen". EEN A.S. KABINET-VON SCHLFJCHER Von Hindenburg's Kabinetsformatie werd eenige malen de naam van den coming man" in Duitschland genoemd generaal von Schleioher. Deze heeft althans links en rechts besprekingen gevoerd met de party politici en de vakvereenigingsleiders. Zonder veel suc- ces evenwel. De soc-democraten hebben hem al geizegd, dat een kabinet-von Schleicher niet eens een welwillende neutraliteit van de s.-d.'s zal krygen. De houding der naizi's is niet veel beter. Oak Hitler heeft den heer von Schleicher bestryding toegezegd. En de Duitsch-nationalen doen ook niet al te toe- schletelijk, want zy vreezen, dat hij op het stuk der landbouwproductie niet zoo toe- schietelijk zal zijn als von Papen. DE SCHtJLDENTKWESTIE. BUjike.ns een bericht in de Herald Tribune ■al senator Pittman voorstellen goed te vin- ^en, dat de betaling, die Engeland moet doen, gesohiedt in een buitenlandsche muntsoort, Dit zou dan een uitzonderingsmaatregel TER NEUZEN, 30 NOVEMBER 1982. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Bij Kon. besluiit van 25 November is, met ingang van 1 Maart, benoemd tot directeur van de R.H.BjS. te Ter Neuzen, de heer ir. G. Westerhof, thans leeraar aan die school. AMBTSJUBILe. Zondag herdacht Ds. J. v. d. Berg, Geref. preddkant te Capelle a.d. IJssel zijn 40-jarig ambtsjubileum. De jubilaris was o.a. predi- kant te Ter Neuzen. Gisteravond trad in de Ned. Herv. Kerk alhier voor een naar schatting 1000-tal hoor- ders en hoorderessen op de om zijn arbeid voor de verdrukten in Rusland bekende Dr. F. J. Krop, van Rotteidam, met het onder- werp: „De Russische geloofsvervolgingen en het dreigende gevaar van het bolsjewisme". De bijeenkomst werd geopend met het zin gen van Ps. 118 3 en gebed. In schrille kleuren schilderde spreker het leven van diegenen in Rusland die het nog bestaan durven op eenigerlei wijze te leven by het Woord van God en met klem waar- schuwde hy tegen het postvatten van de ge- dachte als zou de practyk van het commu- nisme niet zoo erg zyn als haar tbeorie. Wie zulks meent kent niets van de feiten. Het communisme onzer dagen is niet het communisme der liefde als in Hand. 2 wordt beschreven maar een communisme van den haat. Dit bewnzen de afschuwelijke licfhame- lyke en geestelijke folteringen die men de duizenden die om des geloofs wille gevangen zitten, doet ondergaan. Hy wilde het daarom niet hebben over communisme, want die naam is nog te moon, maar over bolsjewisme. Teekenend is, dat, waar by het uitbreken der revolutie de Protestanten en Roomsch- Katholieken nog een eenigszins dragelijik leven hadden, in verhouding tot de Grieksch- Katbolieken, hetgeen spreker toeschreef am opportunistische bedoelingen dit nu juist omgekeerd is. Op hoe hooger peil het geloof staat, hoe heviger de haat is van het bolsjewisme tegen dat geloof. Spreker behandelde hiema de vele systemen die men te baat neemt om de ziel van het kind te vergiftigen met communistische ideeen, waaraan vooral de school wordt dienstbaar gemaakt. Vervolgens schetste hij de ontwrichting van het gezinsleven. Het leven van de predikanten gaat alle beschrijving te boven. Die onthoudt men zelfs de voedselkaarten, terwyl het hen ook ver- boden is eenigen arbeid te verrichten om in hun omderihoud te voorzien. Vreeselijk noemde hij het woeden van den bond van godloozen en (behandelde daama in de breedte het duistere en sinistere werk van de zoo gevreesde G.P.Oe, een instituut dat reeds, zij het in veel gematigder vorm, be- stond onder 't Czarenregtme, dat echter thans op ongobreidelde wijze te werk gaat en de schrik van duizenden is. Ten slotte concludeert spreker, dat ook de kerk is te kort gekomen in hare roeping tegenover het proletariaat en hij ihoopte, dat de geloovigen te samen want dat is de Kerk zich humne roeping bewust mogen worden, want niet door de wapens hoezeer soms noodig om tijdeUjike uitwassen tegen te gaan maar door het Geloof is het Bolsje wisme te keeren. Ook de Westersche beschaving, met name den handel, treft hier een emstig woord van protest en spreker zeide, dat aan de balken en het graan dat uit Rusland in de Wester sche landen komt, bloed kleeft. Hy sloot zich in dit verband van harte aan by de leer van Calvijn die, in tegenstelling met Luther, geen scheidsmuren wildie tusschen Kerk en Maatsohappij, maar heel het Staat- kundig- en Maatschappelyk leven opeischt voor de eere Gods. Na eene opwekking om de verdrukte ge- loofsgenooten in Rusland met gaven te ge- denken, sloot spreker de bijeenkomst met dankgebed. Van de gelegenheid tot het koopen van lectuur over Rusland ten bate der ongeliuk- kigen werd ruimschoots gebruik gemaakt. ST. NICOLAAS IN DE STAD. Op uitnoodiging van het ibestuur der Win- keliersvereeniging „Ter Neuzen Klimop" zou St. Nicolaas, vergezeld van zijn knecht heden een bezoek brengen aan Ter Neuzen. Tegen het middaguur was bij de aanlegplaats de jeugd in zeer grooten getale saamgestroomd, terwijl ook tal van ouderen niet ontbraken, om zich te vermeien in het vroolijk gedoe der kinderen. 't Was op de Scheldt nevelig en het was iets over den middag toen uit den nevel de provinciale boot „Zeeuwsch-Vlaan- deren" te voorschijn kwam, waarmede de hcoge gast zou arriveeren. Aan de aanleg plaats stond voorts reeds gereed het bestuur der Winkeliersvereeniging en een groep leden van het muziekgezelschap, die, onder leiding van den directeur, den heer Schirris, de in- tocht van Sint zou opluisteren. De tijd van wachten ward benut om verschillende by dit feest toepasselijke liederen, zoowel de oude bekende als nieuw aangeleerde te spelen, en toen de stcomboot binnenstoomde, met St. Nicolaas en Zwarte Piet op de brug zichtbaar hieven de kinderen luide hoera's aan, terwijl de muiziek het „Ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan" liet hooren. Nadat hier de venwelkoming door den voor zitter der Winkeliersvereeniging, den heer Van den Bruele,, was uitgesproken, waarvoor Sint minzaam dankte, werd hy uitgenoodigd plaats te nemen in het gereedstaande rijtuig en ving, met de muziek voorop, de tocht aan. die voorloopig het vereenigingslokaal, in het „Hotel 's Lands Welvaren" tot doel had, om St. Nicolaas in de gelegenheid te stellen zich na zijn verren tocht wat te restaureeren. De heuselijk zeer Zwarte Piet had het onderwijl al druk met het uitdeelen van goede gaven. Daaruit bleek hoever de Nose-beweging al be- kend is, want Ziwarte Piet had uit het verre Spanje een grooten voorraad allerkostelijkst Neuzengebak meegebracht, dat de kinderen die zoo gelukkig waren er een te krijgen, met blijkbare graagte nuttigden. De intocht was inderdaad een zegetocht en het was voor zoo'n gelegenheid ook mooi weer geworden, zocdat alles meswerkte. In den namiddag werd de tocht doer de ^ad aangevangen, en viel daaraan overal groote belangstelling ten deel. Ondertusschen bleek de „St. Nicolaasmarkt" ook in ander cpzicht een succes, door het cvergrocte aantal bezoekers uit de omgeving, dat markt, straten en winkels vulde. bet groote Magazyn voor Heeren- en Kinderkleeren, ZUIVELSTEEG 7 - GENT (juist aan de Zuivelbrug). Er is maar 66n ingang! juist aan de brug. Echte crisis-pryzen. Pardessen en Gabardinen, groote voorraad. (Ingez. Med.) JAARMARKT TE AXEL. J.i. Maandag is vermoedelijk voor de laatste maal, aangezien de gemeenteraad op de be grooting voor het volgend jaar daarvoor geen bedrag meer beeft uitgetrokken, gehouden de jaarmarkt. Er waren aangevoerd 55 stuks hoomvee, 10 paarden, waaronder 1- en 2-jarige veulens, 9 vette varkens en 25 biggen. De uitgeloofde premies werden toegekend als volgt: Paarden 37 jaar: le prijs M. van Fraayen- hove, M 18, Axel; 2e prys dezelfde. Hengstveulens 12 jaar: le prijs Iz. de Feyter, L 42, Axel. Sohoonste merrieveulen: le prijs Adr. de Putter, Zaamslag (Veer); 2e prijs dezelfde. Schoonste hengstveulen beneden 1 jaar: le prys Victor IJsebaert, Koewacht. Schoonste merrieveulen beneden 1 jaar: le prris J. den Hamer, Axel. Schoonste veulen 23 jaar: le prys Adr. de Putter, Zaamslag (Veer). Rundvee. Kalfdragende vaarzen: le prijs E. Dekker Fzn., Axel; 2e prys P. B. v. Hoeve, Axel. Schoonste 2-jardg rund: le prys Adr. de Regt, Axel; 2e prijs Gebr. Verstraten, Axel. Schoonste hokkeling: le prijs A. Picavet, Westdorpe. J. VerstratenBoer. Blankert, Axel. S. Blankert, Axel. Vetste os of stier: Vetste rund: G. S. Vetste varken: G. DE GENTSCHE BLOEMENTENTOONSTELLING. Op 22 April van het volgend jaar zal, naar Reuter uit Gent bericht, de officieele opening plaats hebben van de groote Gentsche Flo- ralia. Men wil tracbten de opening te doen samenvallen met een bezoek van den Londen schen lord-mayor. Zaterdagmiddag werd by het grenskantoor der invoerrechten een jongmensch aangehou- den. Uit zyn zakken kwamen achtereenvolgens te voorschyn een revolver, 200 kogels, een groot mes en een scherpe byl, terwijl hyi, als een rooverhoofdman, een gordel had beves- tigd, waaraan hing een tasch, by wijze van pistoolhouder. Deze verschillende dingen werden op het kantoor in bewaring genomen terwijl de politie gewaarschuwd werd. Het bleek een 15-jarig jongmensch te zyn uit Middelburg, die des morgens met de tram reeds in de ridhteng Belgie was gepasseerd De politie was reeds van de verdwijning op de hoogte en heeft hem weder naar de ouders teruggebracht. By ondervraging bleek, dat hij een aanzienlijk bedrag aan geld van huis had medegenomen, en naar Afrika wilde gaan om wilde dieren te schieten. (Midd. Crt.) DE HORLOGEWEDSTRIJD. RUMP bonnen alleen geldig zyn wanneer de twee vragen beantwoord zyn: 1. Welk is het kostbaarste hortoge 2. Wanneer zal de klok stil vallen? Vergeet niet Uw naam en adres duidetijlc in te vullen. Het Bestuur van de Wihkehersvereenigingr „TER NEUZEN KLIMOP". ZEEUWSCHE VOETBALBOND. le klasse B S'luiskil ontvlng de leiders en bracht deze na. fellen strijd een 21 nederlaag toe, zach daar- door zelf vaster op de tweede plaats vesti- gende. Hoofdplaat ontving Breskens en moest toe- zien, dat de badplaatsbewoners de puntee meenamen 23 2e klasse B. In deze klasse was aisnog een wedatrijd vastgesteld, n.l. Axel IIONW I. Toch vondt deze weer geen doorgang, omdat de fabriefce- menschen niet opkwamen. 2e klasse E. Breskens II speelide thuis tegen F.C. Sluis II en won met 40. Z.-Vl. Boys zegevierde met 41 over het tweede elftal van Hoofdplaat. Biervliet werd van de eerste plaats vendron- gen, doordat zy met 23 de punten moest af- staan aan IJzendijke II. 3e klasse B, Het jonge Temeuzen IV haalde na een moeilyken stryd de punten weg by de Tern. Boys (34), laatstgenoemden aizoo de eerste nederlaag toebrengende. BKVV, dat te gast was by Scheldestrijders II, zegevierde ten tweeden male met spirekea- de cyfers (16) over dit elftal. De stand in bovenstaande klassen luidtc le klasse B. Zooals wij in het bekende Neuzenmanifest schreven, was de belangstelling voor den Horlogewedstrijd vorig jaar groot, en ook thans is reeds gebleken dat de bonnen van de Winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen Klim op" voor den Horlogewedstryd een groote aantrekkingskracht bezitten. Een duidelijk raambiljet hangt in de etala- ge's van onze leden, alwaar de bonnen ver strekt worden, en wel vier bij een aankoop van een gulden aan goederen, of een per kiwartje. In de Nieuwstraat, by den horlogemaker Van de Ree, liggen, in de etalage, 10 horloges uitgestald, die van verschillende waarde zijn. Men moet nu bepalen, welk van de 10 hoilcges het kostbaarste is. Boven deze horloges is een klok geplaatst, die verzegeid is. Hiervan wordt gevraagd op te geven wanneer die zal stilvallen. De eerste prys bedraagt 40, de tweede 25, de derde f 15, de vderde f 10, en vervolgens nog 4 troostprijzen van 2,50. De ingevulde bonnetjes moeten uiterlyk Woensdag 7 December v66r 9 uur des avonds ingeleverd worden by den heer M. Adriaansen Noordstraat. De pr.nswinnaars ontvangen dus van de Winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen Klimop" bons naar gelang den gewonnen prijs. Voor de waarde van de bons kan men bij de leden- winkeliers goederen, levensmiddelen of wat dan ook aankoopen. Men behoeft dus geens- zins in edn winkel dit bedrag te besteden, en is volkomen vry boe en op welke wijze men de gewonnen prijzen bij een of meer van de leden in goederen of waren wil omzetten. Nogmaals wijzen wij er op, dat de Horloge- IJizendyke 6 4 1 1 13—7 9 Sluiskil 5 4 1 12—7 8 Breskens 4 3 1 17—9 6 Stoppeldijk 4 2 1 1 7—4 5 F.C. Sluis 3 2 1 5—6 4 Hoofdplaat 3 1 2 10—7 Z Clinge 3 1 2 107 2 Hontenisse 3 1 2 8—5 2 Hulst 3 3 3—18 STEEN 4 4 5—20 2e klasse B. ONW I 4 3 1 14—9 6 Terneuzen ni 2 2 14—3 4 Koewacht 2 2 9—6 4 Axel II 2 1 1 6—7 1 Scheldestr. I 3 1 2 8—12 I Oranje 1 1 2—9 Westdorpe I 2 3—10 2e klasse E. IJzendijke II 2 2 4—2 4 Breskens II 3 2 1 9—4 4 Z.-Vl. Boys 3 2 1 7—3 4 Biervliet 5 2 3 10—13 4 Hoofdplaat II 4 1 3 7—11 Z F.C. Sluis II 1 1 0—t 3e klasse B. BKVV •4 3 1 219 6 Tern. Boys 4 3 1 15—3 6 Sluiskil II 4 3 1 11—6 6 Temeuzen IV 3 2 1 19—9 4 Scheldestr. II 4 1 3 8—16 2 Westdorpe II 1 1 1—3 ONW II 1 1 17 Stoppeldijk II 2 2 1—15 MET PEPER GEGOOID. Maandagavond werd er gebeld aan de wonrag van de familie M. aan den Schieweg te Rot terdam toen de familie niet thuis was. Het dlenstmeisje, de 20jarige C. P. ging naar de straatdeur cm te zien wie er was. Aanvanke- lyik zag zy niemand, maar toen zy de deur op. een kier opende, kwam er opeens een man ce voorschyn, die riep: ik zal je leeren m# te plagen, waarna hy haar den inhoud van een zakje peper in het gezicht wierp. Het meiaje werd pijnlijk aan de oogen getroffen. Zij is in het ziekenhuis Eudokia behandeld. Zy heeft den dader niet herkend. De man is verd/wenen. SCHEDELBREUK. Te Diepenveen is de 9jarige J. Jonkman. die naast een vrachtauto fietste en zich daaraan vasthield, gevallen; de knaap kreeg een sche- delbreuk en was dadelijk dood. VERMIST MEISJE GEVONDEN. Maandagnacht omstreeks 12 uur heeft de recherche in een perceel aan de Keizerstraat in Den Haag aangehouden de venmiste 17- jarige Alexandrina Peverelli. Tevens is in dSt

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1