4LGEKIEEN HIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN, DeSlapende Boeddha Serste Blad. bihhenlahd No. 8919 VRIJDAG 25 NOVEMBER 1932 72e Jaargang. FEUILLETON BUITENLAHD Autoschool van Gent an-valkehbur GENTSCHE AUTOSCHOOI TER NEUZEN, 25 NOVEMBER 1932. LEEU WARDEN- *0 AROSVFMENTSPttWS: Binncn Ter Nenzen 1,40 per 3 maanden - Buiten Ter Neuzen fr Ur f 1,80 per 3 maanden - Bij voor uitbe tiling fr. per post 6,60 per jaar vJT Belgie" en Amerika 2,25, overige landen 2,60 per 3 maanden fr. per post - A.bonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. 4&i Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken re"el meet f Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. - Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAV ONP twebde KAMER. Vergadering van Woensdag. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot tijdelijke heffing van opcen- ten op snamige invoerrechten en aceijnzen. De heer Zandt (stk. ger.) ontvouwt een aantal bezwaren tegen de verhooging der op- cenben op thee, waardoor ook Indische belan- gffli zullen worden geschaad. Bvenzoo tegen die betreffende benzine, zuidvruchten en vooral suiker. De heer Kortenhorst (r.k.) aoht het gewij- zigdia wetsontwerp nog slechter dan het vorige. Voor een jaar zou spreker meegaan, mits de Minister in het loopende parlemen- talre jaar een technische herziening van het tarief aan de orde stelt. De heer Oud (v.d.) heeft erveneens bezwaren tegen het gewijzigde ontweip en wel van in- tematdonalen en technisdhen aard. Spreker is tegen de verhoogde belasting op thee, tabak en benzine, alsook op suiker, welke hooger wondt opgevoerd dan ze coit geweest is. Hij twijdfolt aan het eenjarig karakter dezer wet. De heer Bierema (lib.) zet uiteen, dat het nieuwe ontweip, zoo ndet met den letter, dan toch met den geest van het verdrag van Ouchy in strijd is. Er worden nieuwe lasten gelegd op voedingsmiddelende handel en de Indische belangen worden geschaad. Van den verhoogden suikeraccijns verwacht spreker een zeer sterken achteruitgang van het ver- bnuik. Spreker voelt niet veel voor het ont weip. >De heer Colijn (a.r.) kan niet toestemmen, dat dit nieuwe ontweip zoo veel slechter is dan het vorige. Het is niet meer in strijd met het verdrag van Ouchy en spreker kan er thans zijn stem aan gevein. De Kamer keurt het wetsontwerp goed met 5# tegen 41 stemmen. Voor: a.r., c.h. en r.k. NIEUWE AARDSCHOKKEN. Mededeeling van het Meteoro- logisch Instituut in De BUt. Het Meteorologisch Instituut in De Bilt heeft berichten uit Uden, Oss en Venray ont- vangen over daar Woensdagnacht ran half vler en om 4 uur 40 min. gevoelde aardschok- k«i. Beide schokken zijn geregistreerd in De Bildt om 3.8 en 4.20 (tijd van Greenwich) at 3.28 en 4.40 Amsterdamsche tijd geheel in overeenstemming dus met de waamemin- gen. De aardschokken zijn ook te Heerlen ge registreerd, de eerste sterker dan de tweede. Het zpn blijkbaar nabevingen van de aard- beving van Zondagavond 11 uur 56 min.; zij beveetigen de juistheid van de uit de waar nemingen in De Bilt afgeleide plaats van den oorsprongNoordoostelijk Noord-Brabant. Ben Woensdagmorgen uit Uccle bij Brussel ontvangen brief is geheel in overeenstemming met deze plaatsbepaling, namelijk richting van Uccle uitgereikendN.O., afstand ongeveer 120 K.M. Als begintijd der registreering geeft Uccle op: 23 uur 37 min. 13.8 sec. De begintijd in De Bilt, in het voorloopige be- richt van Zondagnacht opgegeven als 23 u. 37 min. 5 sec., taleek bij nauwkeurige uitme- tlng van de diagrammen te zijn: 23 uur 37 min. 4 sec., dus ongeveer 10 seconden vroegei dan Uccle, overeenkomende met een afstands- verschil van ongeveer 60 K.M. door F. J. A. L. CORDENS. (Nadruk verboden.) Wat de gegeven berichten uit Duitschland betreft, de gegeven begintijden van Jena en Heidelberg zijn in goede overeenstemming met: epioentrum N.O.-Noord-Brabant, doch door een onjuiste inbeipreatie van het verdere deel van het seismogram meet de door Jena berekende afstand te klein zijn uitgevallen, en ook de richtingsbepaling was ndet geheel i juist. Nu is bij naburige aardbevingen de be- paling van het epioentrum udt de waarnemin- gen van een enkel station dikwijls zeer lastig, ze kan aamleiding geven tot vergissingen, vooral wanneer, zooals in dit geval, die dia- gramuitslagen te Jena, dat op ongeveer 400 K.M. afstand van het epicentrum is ge- legen vrij klein geweest zullen zijn. BEVRACHTINGSREGELING VAN DE BINNENSOHEEPVAART. Ingediend is thans het aangekondigde wetsontwerp houdende tijdelpke maatregelen ter bevordering van een zooveel mogelijk evanredige vrachtverdeeling in de binnen- soheepvaart. De toelichting zet uitvoerig den emstigen toestand uiteen, die in de particuliere binnen- schipperij heerseht. Een gezondmaking van het bedrijf schijnt ^borhands niet mogelijk; men zal zich er toe moeten bepalen een middel toe te passen, dat het zieke organisme nog eenige levenskracht doet behouden. Daartoe schijnt in de eerste plaats noodig een eenigszins evenredige ver- deeling van het vervoer per binnenvaartuig over da aanwezige vervoereenheden. De Minister wenscht daarbij geenszins uit het oog te verliezen, dat hier zooals in elk ander bedrijf, bij den ongebreidelden concur- rentiestrijd alleszins lofwaardige eigenschap- pen, zooals vakbekwaamheid, betrouwbaar- heid, ijver en doorzettingsvermogen, den door- slag kunnen geven. Met hetgeen de onder- nemer zich op deze wjjze heeft verworven zal dan ook zooveel mogelijk rekening moeten worden gehouden. In de tweede plaats schijnt het door deze vrachtverdeeling, welke aan de comcurrentie althans hare grootste scherpta ontneemt, mogelijk de vrachtprijzen, welke thans gedaald zijn tot een voor het bedrijf doodelijk niveau, op een zoodanig peil te brengen, dat de aan het vervoer deeinemende schipper tijdens dat vervoer van een bestaansminimum verzekerd lijkheid aanvaardt voor de nakoming van de bepalingen der bevrachtingsovereenkomst door partijen. De voorgestelde regeling zal uiteraard niet betrekking hebben op de intemationale Rijn- De beoogde vrachtverdeeling wordt niet na- gestreefd voor zooveel di. beurtvaart betreft. Het moet derhalve mogelijk zijn voor deze vaart ontheffing te verkrijgen van het laad- en vervoerverbod. Een algemeene ontheffing voor de beurtvaart zou het gevaar van ont- duikinig kunnen medebrengen. Aan de bevrachtingscommissie zal een tamelijk groote vrijheid moeten worden ge- laten. De noodige eenheid wordt daarbij ge- waarborgd doordat de verschOlende bevrach- tingsreglementen de goedkeuring van den met de uitvoering der wet te belasten Minister zullen behoeven, terwijl tier beslechting van eventueele gesohillen en ter bevordering van uniformiteit in de uitvoering der wet, eene beroepsinstantie zal moeten worden ge- schapen. Deze instantie, de raad van beroep in be- vraohtingszaken waarvan de sa/memstelling nader bij ministerieele beschikking zal wor den geregeld zal hebben te beslissen in geschillen betreffende beurtvaart en tank- vaart, vaste relaties, schepen, in eigen be- drijf varende met eigen goederen, en eigen- handel-schippers. Bij de voorgestelde regeling wordt uitge- gaan van de gedachite, dat de praktische uit voering zooveel mogelijk aan belanghebben- den moet worden overgelaten en met inacht- neming van de bijzondere plaatselijke om- standigheden dient te geschieden. In ver- band hiermede wordt voorgesteid bij Konink- hjk besluit de Kamers van Koophandel te be lasten met de instelllng van Bevrachtings- commissies voor de binnenvaart en de aan- wijzing van het ressort dier oommissies. Het is de bedoeling, dat in het ressort van een Bevrachtingscommissie in beginsel de be- vrachting van binnenvaartuigen niet anders dan door bemiddeling van de bevoegde Com- missie of namens haar door de door haar aan- gewezen organen (bijkantoren, respectievelpk correspondentschappengeschiedt. De Com- missie keurt de vervoercondities en wijst het voor belading in aanmerking komend vaartuig aan. Primair zijn de vervoereischen, secundair is de wachittijd. In de bevrachtingscommis- sies zullen de bij de bevrachting in de bin nenvaart belanghebbende partijen vertegen- woordigd moeten zijn. De commissie brengt daarop partijen tot elkander, waarbij zij geenerlei verantwoorde- TOENEMENDE STUDENTENBEV OI jilN G TE GENT EN TE LEUVEN. Evenals aan de Rijksuniversiteit te Gent is de studentenbevolking te Leuven dit jaar al- weer aanzienlijk toegenomen. Op het einde van het academisch jaar 19311932 waren, aan de Katholieke universiteit, aldaar, 4073 studenten ingeschreven. Voor het jaar 1932 1933 bedraagt het aantal inschrijvingen reeds ongeveer 4300. Bijna al de studenten komen- de uit het Vlaamsche land loopen nu college in het Nederlandsch. DE AANSLAG OP HOOVER BLJ.JKT GEFINGEERD TE ZIJN. De spoorwegwachter, die op den Ameri- kaanschen verkiezingsdag had gemeld, dat hij een poging had ontdekt, om Hoover's trein in de lucht te doen vliegen, heeft thans be- kend, dat de geheele zaak een mystificatie is. Door de directie van de Southern Pacific wordt medegedeeld, dat de man heeft ver- klaard, dat hij de geheele geschiedenis slechts heeft verzonnen, om bekend te worden. De 22 dynamietpatronen, die op de spoorbaan werden gevonden, had hij uit een verlaten mijn meegenomen. DE AMERIKAANSCHE FEDERATIE VAN DEN ARBEID EISCHT SOCIALISATIE VAN DE BANKEN. Het te Cincinnatie vergaderende congres van de Amerikaansche Federatie van den ar- beid heeft een resolutie aangenomen, waarin wordt uitgesproken, dat het publiek zijn ver- MIRYSTRAAT 10 - Tel. 194.98 Stdohter: FINOULST. Bestuurder: I. A. D. SELZAETE: Fr. Wittoucklaan 22. Vraagt prospectus gratis. (Ingez. Med.) trouwen in de particuliere banken heeft ver- j loren en waarin socialisatie van alle banken j wordt geeischt, aangezien de banken in pri- vaat bezit door hun eigenaars worden gebruikt i voor een genadeloos vergaren van kapitaal, zonder rekening te houden met de huidige nooden van de wereld en misbruik maken van den financieelen noodtoestsind van tal van ge- meenten. Voorts werd een resolutie aangenomen, waarin intrekking werd geeischt van het z.g. achttiende amendement, waardoor de vrijheid der vakbeweging in de Vereenigde Staten aanzienlijk wordt beperkt. CRISIS-VARjLEN SHUT. Naar de heer H. J. Colsen, voorzitter der Commissie, ons mededeelt, is aan Zijne Exce!- lentie den Minister van Economische Zaken en Landbouw het volgende adres verzonden, onderteekent door ongeveer 1400 person en. Excellentie! Ongeveer 400 varkenshouders, handelaren en slagers van Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen ter vergadering te Hulst bijeen, hebben de volgende motie aan genomen: Ontstelt over de werking en de uitvoering van de Crisis-Varkenswet, en het betreurende dat de boeren een verplichten steun moeten aanvaarden dat een groot bedrag in mindering van be- doelde steun komt als gevolg van het feit, dat tengevolge van de uitvoering van de varkens- crisiswet, een groot aantal ambtenaren, con- troleurs, merkers, enz. in functie is; dat genoemde steunregeling, gehoord de vele grondige en deskundlge verklaringen, tot ge volg moet hebben dat de varkenshouders nog verder worden geruineerd; voorts van meening zijnde, dat aan de be- sturen der gewestelijke varkens-centrales een te groote eenzijdige bevoegdheid is toegekend; dat het onjuist is tot lidmaatschap dier cen trales verplicht te worden; dat er in den omtrek van Hulst twee rijks- veldwachters aangesteld schij'nen te z(jn door de gewestelijke varkensoentrale; dat er tengevolge van de crisisvarkenswet 30 minder wordt geslacht, doordat de ex port naar Belgie hier geheel stilstaat; dat in normale tijden drie-vierde der biggen verhandeld werd met Belgie, maar nu ten gevolge van het merken geheel is opgehouden; dat tengevolge dezer wet ook de slagers ge- dupeerd worden; verzoekt den Minister van Economische Zaken eh Landbouw Intrekking van bedoelde wet te bevorderen, of wel te overwegen, in hoeverre maatregelen zijn te treffen, om aan den noodtoestand der varkenshouders, handelaren en slagers tegemoet te komen en hun voor een volkomen ruineering te be- hoeden; besluit deze motie ter kennis te brengen van de regeering en van de Tweede Kamer. GEMEENTERAAD VAN AXEL. Woensdag waren de leden dies namiddags half 2 weer op het appel, met uitzondering der heeren Van de Bilt, Van Bendegem en I. d'e Feijter, welke laatste in den loop der ver gadering verscheen. Allereerst moeten we nog vermelden, dat den vorigen dag, naar aanleiding van een vraag van den heer Van Bendegem, die de gemeente gaarae zag ontlast van de hooge Ingez. Med.) brjdragen van middelbaar en nijverheidsonder- wiis besloten werd een verzoek tot wets- wijziging te richten tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal en dit onderwerp voorts aan- hangig te maken bij de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten. We veronderstel- len niet, dat men van dit optreden veel suc- ces verwacht. Nadat Woensdag de heer De Rurjter mhch- tingen had ontvangen op zijn vraag naar den hooger geraamden post voor nijverheidsonder- wijs, hetgeen Burg, en Weth. noodig achten, nu wegens de crisis zooveel jongens naar d® ambaohtsschool te Ter Neuzen wor den gestuurd, sprak de heer 't Gilde zijn leedwezen uit, dat voor de muziekgezelschap- pen een lagere subsidie wordt voorgesteid Hij meent, dat meer waardeering voor het werk der beide gezelschappen „Concordia' en Hosanna" op zijn plaats was. Hij verwacht geen resultaat van het doen van een voorstel, doch kondigt aan, dat „Ooncordia" al het mogelijke zal doen, om zich geheel vrij van den steun der gemeente te kunnen maken. De post verpleging van krankzinnigen moet nog met 1500 worden verhoogd, nu weer 2 nieuwe gevallen voorkwamen, en bedraagt nu f 6280. De beer Van Kampen leidde nu een aanval in op de positie der verloskundige, die 750 jaarwedde geniet, hetgeen volgens zijn bere- kening o,p 30 per behandel geval neer- komt, hetgeen hoog is. De heer Hamelink voegde daaraan de klacht toe, dat zij ook van minder gesitueerden, die het feitelrjk niet hebben, voor hulp ook belangrijke bedragen vordert, terwijl toch de jaarwedde voor hulp aan zulke menschen wordt gegeven. De voorzitter wees er op, dat de betrokkene ambtenares is in den zin der wet, en zij op deze jaarwedde is benoemd. Een voorstel om die jaarwedde met 100 te verminderen, werd met algemeene stemmen aangenomen. De heer Verschelling wilde /500 afnijpen van de verhoogde subsidie voor het Burgerl(jk Armbestuur, omdat hij bang is, dat steim- trekkers daarheen zullen moeten verhuizen. De Voorzitter wijst er op, dat zulks door over- sdhrijding van den 65-jarigen leeftijd auto- matisch ook plaats heeft; de regeling is nu eenmaal zoo. En waar de heer Verschelling klaagt, dat de bedeelden te weinig zouden krijgen, wijst hij er cp, dat de eenige manier om ontevredenheid over het beleid van het Armbestuur uit te spreken is: de leden bij aftreding te vervangen door anderen, terwijl de heer Dieleman er op wijst, dat het, als men meent dat te weinig gegeven wordt, zeker geen goede methode is, om aan dat bestuur dan minder geld ter beschikking te stellen dan het vraagt. De post bleef onver- anderd. Nu volgde echter een emstige aanval der t BESTUURDER: R. MORTIER Lange Meire, 2 (Kouter) Gent Telefoon: 19393 p Dag-, avond-, Zondaglessen, gekend voor gt degelijk en voll. onderricht. Zondagleer- j gang te Selzaete: Zaal Gaumont, Markt. (Ingez. Med.), (Vervolg.) ,,Ik zal u uitleggen", sprak zij na een poos, aich meer tot Alfred wendend dan tot mij, „ioe het komt, dat ik gedwongen was, mijn •■derdanen aan den treinoverval te laten deel- a«men. Dit kan misschien als inleiding die- »«n tot een andere mededeeling, die ik u heb t« doen. Op uw morgenwandelingen heb gij reeds gezien en hierbij keek zij ons lachend aan dat die grenzen van mijn gebied aan de ■uidzijde zeer goed beschermd zijn, ten min- sfce z66, dat het een oningewijde zeer moeilijk aal vallen er binnen te komen of het te ver laten. Als gjj later tijd vindt om elders een ktfkje te nemen, zult gij bevinden, dat mijn rijk aan de Noord- en Oostzijde door onbeklim- bare bergen wordt begrensd en dat in het Westen zich een strook moerasiand uitstrekt, dat niet is door te trekken dan alleen door degenen, die terdege met het terrein bekend a$n. We voelen ons hier dus tamelijk veilig aan de uiterste grenzen van het door Enge- land bezette gebied. En aan onze volkomen afzondering en aan de ontoegankelijkheid van het land danken w(j het, dat we tot dusver van de Britsche overheersching zijn bevrijd gebleven. Maar wij hadden andere vijanden. Het is onnoodig hier uiteen te zetfcen, om wat reden of liever redenen wij in tweespalt ge- raakten met de nabab van Patloora aan den voet der Westelijke bergen. Dat is jaren ge- ieden, ik was toen nog een kind. Door ver- raad was de nabab in het bezit gekomen van een onzer geheime toegangswegen en op zekeren nacht werden wij door een groote macht overvallen. Onze mannen streden moedig, maar tever- geefs, en velen vonden den dood. De nabab was geldzuchtig en w(j stelden hem tevreden met vele kostbaarheden en edelgesteenten en verbonden ons bovendien om bij zijn eersten oproep hulptroepen te zijner beschikking te stellen voor den strijd tegen de Engelschen. Een van de punten der vredesovereenkomst hield als bepaling in, dat wij den bergpas, waardoor h(j was binnengerukt, niet zouden mogen versterken; wjj hebben dat ook niet gedaan, maar na eenige jaren vonden wij het wenschelijk, die bergspleet volkomen onibruik- baar te maken, zoowel voor Patloora als voor ons. Daar wij het echter om zekere redenen wenschelijk achtten, met hem in contact te blijven en hem in de gelegenheid te stellen, zich tot ons te kunnen wenden, hebben wij een middel weten te vinden om hem langs een anderen geheimen weg toegang te geven tot ons gebied, wanneer hij ons mededeelingen had te doen. Slechts eenmaal heeft de nabab daarvan gebruik gemaakt en dat was eenige dagen voor uw komst, toen hij mij kwam her- inneren aan de door ons aangegane verplich- ting om hem hulptroepen te leveren. De nabab heeft hier met onzen Raad verschillende plan- nen besproken, maar w(j voelden er niets voor om vijandig tegen de Engelschen op te tre- den; dit achtten wij in de tegenwoordige om- standigheden volmaakt nutteloos. Wij. waren echter door ons woord gebonden en hij stond op zijn eisch. Er was toen natuurlijk geen sprake van een treinoverval; de nabab wilde alleen troepen in het veld hebben voor de een of andere ondememing. In zijn goed ver- borgen legerkamp kreeg hij bericht, dat er een extra-trein naar Patna gaan zou, waarin zeer hooggeplaatste militairen zouden reizen. Dit laatste bleek naderhand onwaar; maar zoodra de nabab het hoorde, vatte hij het plan op, zich van den trein meester te maken en de bevelhebbers als gijzelaars mee te voe- ren, in de hoop, dat het slaan van een grooten slag een opleving van het Indisch verzet tegen de Engelsche ondedrukking ten gevolge zou hebben". ,,En hierin vergiste hij zich", viel Alfred haar in de reden. ,,Ja", hernam de begum koel, „dat heb ik hem van te voren voorspeld; de tijd daar- voor is nog niet gekomen". „Ik vrees, Hoogheid", zei Alfred rustig, ,,dat die tijd nimmer komen zal, ten minste niet, voordat de groote taak, die mijn land zich heeft gesteld om in Indie beschaving en rust te brengen, geheel is voltooid". Haar oogen fonkelden. „Giji spreekt van beschaving", zei zij. „Is onze beschaving niet duizenden jaren ouder dan de uwe Staat onze beschaving niet oneindig hooger dan uw veelgeroemde beschaving van het Westen? Uw beschaving, die zich ten doel stelt de ver- volmaking der techniek en het verwerven van stoffelijken rijkdom, en de onze, die alleen zich toelegt op de veredeling van geest en hart en de harmonische ontwikkeling van 's menschen hoogste eigenschappen. En heeft er ooit meer orde en rust geheerscht in Indie, dan toen de groote Aurengzeb zetelde op den pauwentroon te Delhi?" „Het rijk van Aurengzb ging te niet", her nam mijn vriend, ,,en de kostbare pauwen troon werd meegenomen in den oorlogsbuit der Perzen". „Wat weet gij daarvan?" sprak zij heftig. ,,Nog eens, gij kent de geheimen van Chinda- war niet. Ik zeg u: eenmaal zullen de tijden vervuld worden, en als Indie ontwaakt is, zal wederom een nakomeling van Aurengzeb zetelen op den ouden troon in het keizerspaleis te Delhi. En de tijd van het ontwaken is naby. Wij zwegen. Zij was pracbtig, zooals zij daar zat met uitgestoken arm in haar opbrui- sende vaderlandsliefde, en geen van beiden waagden wij het haar tegen te spreken. „Zie", sprak ze, en wees naar het schil- derij aan den muur, „een nakomeling van hem, een man met zijn gaven van geest en hart, zal Indie wederom groot maken en zich- zelf doen zijn". Nogmaals staarde ik naar het schilderij, en nogmaals trof mij de frappante gelijkenis met den geheimzinnigen Moonah Singh. Maar voordat ik in de gelegenheid was een vraag te stellen, ging zij voort, maar nu met vol maakt rustige stem: ,,Vergeef mij, dat ik mij een oogenblik heb laten gaan en vergeten heb, dat gij een Engelschman zijt. Maar laat denk ik tjians praten over u zelf, dat zal u, ik, meer belang inboezemen". Alfred boog. „Toen gij onder geleide van Akbar over den Ganges werd gebracht, zal het u mogelijk opgevallen zijn, dat de manschappen van den nabab tot een heel anderen stam behooren dan de mannen van Chindawar". ,,Ja", zei ik, „en mijn vriend heeft aan- stonds bemerkt dat Akbar zelf geen volbloed Hindoe is". „Dat is zoo. Er zijn veel vreemden in het rijk van den nabab, veel Mahomedanen, en de in mijn klein gebied zeker niet zult verwach- ten te zien". Zij sloeg op de gong en gaf in de landstaal eenige bevelen aan een binnentredende hof- dame. Drie jonge meisjes verschenen om een kleinen hofstoet te vormen, de prinses stond op en wenkte ons haar te volgen. Na een kleine voorhal te zijn doorgegaan, kwamen wij aan een gang, waar vier solda.ten der lijfwacht ons opwachtten. We gingen de lange, spaarzaam verlichte gang door, nog een overigen aanbidden de wreede godin Kali, j gang en nog een. De lucht werd kil en de terwijl wij hier de zuivere leer van Boeddha wanden toonden alle teekenen van vochtig- belijden. Toen de nabab met zijn krijgsvolk heid. ons jaren geleden overviel, werd ons een kost- ,,Gij zijt nog steeds in het inwendige van baar nationaal heiligdom ontstolen. Geen f den berg", sprak de prinses, „wacht maar". Hindoe zou het wagen een hand naar onze heiligdommen uit te steken; dat moet het werk geweest zijn van een vreemde. Wij hebben toen ons beklag gedaan bij den nabab, maar de schat werd niet teruggevonden. j een soort van loge, geflankeerd door granieten Toen sprak een onzer heilige mannen tot mijn j pilaren. vader: „Vreemden hebben ons den schat ont- „Ziet", sprak de vorstin. roofd; vreemden zullen ons dien schat terug- Voor ons strekte zich een geweldige tem- bezorgen". Die voorspelling leeft steeds in de pelruimte uit, gestut door reusachtige zuilen, harten van mijn volk, en dagelijks worden zij die in den berg waren uitgehouwen. De aan bij het tempelgebed er aan herinnerd. Maar zuilen en wanden aangebrachte lampen wier- nimmer komen er vreemden in dit afgesloten pen een fantastisch licht op het gepolijste, land. Begrijpt gij nu, waarom mijn mannen u veelkleurige maimer, dat vloer en wanden hierheen hebben gebracht? Gij droegt het dekte. De enorme hoogte der pilaren ver- teeken van vriendschap en vertrouwen, en loor zich in de donkerte, waar temauwemood mijn mannen, die geheel op eigen gezag ge- het uitgebeitelde lofwerk der bogen te onder- Hier en daar werd de gang door dwarsgan- gen doorsneden, die naar onbekende bestem- ming voerden. Eindelijk werd een voorhang- sel voor ons weggeschoven en we stonden in handeld hebben, hoopten, dat in u de voorspel ling vervuld zou worden". Wij zagen elkander aan. Dat leek hetzelfde wat Bengor ons verteld had. Goede hemel, was dat nu de reden, waarom wij daar waren? Om het gebazel van den een of anderen ouden fakir? Maar wjj waren in het hoi van den leeuw, en als bij ingeving begrepen we alle- bei, dat het op dit oogenblik geen zin zou hebben ons tegen de meening van onze gast- vrouw te verzetten. Wij moesten deze zaak rijpelnk met elkaar bespreken en dan zou er nog wel een gelegenheid komen om ook onze meening te zeggen. Ons zwijgen bracht de prinses in den waan, dat wij haar volkomen begrepen hadden. ,,Ik zal u nu iets laten zien", sprak ze, „dat gij scheiden viel. Heel in de verte stond midden tusschen twee zuilen een zwarte verheven- heid, een offertafel of iets dergelijks, waar- voor zich drie in het wit gekleede gedaanten bewogen, en daarachter op een hoog voetstuk een geweldig groot beeld, waarvan de vormen in de duistemis niet te onderscheiden waren. De begum liet ons even wachten, zoodat wij het heerlijk tempelaspect vlugtig in ons op konden nemen. Daama daalde zij eenige treden af naar den beganen grond en wij volg- den De vier soldaten stieten met den steel van hun piek op den vloer, zoodat de slag dreunend door de gewelven klonk; toen rezen de drie witte gedaanten bij het altaar op en kwamen ons tegemoet. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1