ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DE VIERDE SEPTEMBER No. 8888 WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1932 72e Jaargang. FEUILLETON DE ZWARTE LIEVE VROUW BINNENLAND ,,En nu", zei Gerald, wiens toon nu plotseling ernstig werd, kunnen jullie me eenige vragen stellen, maar denk er aan, hierover praat ik niet meer". Dezen Winter koopt men weer het goedkoopst in TAB' bij verkoudheden en rheumatiek IN- EN DOORVOER VAN AARDAPPELEN EN VERSCHE GROENTEN. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overige landen f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFinna P. J. VAN I>E SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. HINDERWEX. Verdaging der beslissing op een verzoek om vergnnning. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN; gelet op het verzoek, onder dagteekening van 25 Juli 1932, ingediend door de ASSOCIA TION COOPERATIVE ZELANDAISE DE CARBONISATION te Sluiskil, gemeente Ter Neuzen, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het oprichten van een cokestransport- inrichtinig, op het perceel kadastraal bekend in Sectie G no. 2285; overwegende, dat de beslissing op dit ver zoek niet kan worden genomen binnen den termijn, bepaald in artikel 8, eerste lid, der Hinderwet, op grond dat nog niet is inge- komen het bericht van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in het Xe district te Dordrecht omtrent het al of niet voldoen der inrichting aan de eischen gesteld krachtens artikel 6 der Veiligheidswet; gelet op artikel 8, tweede lid, der Hinder- wet; b e s 1 u i t e n de beslissing voormeld te verdagen. Ter Neuzen, 13 September 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. GRONDBELA STING. De Burgemeester van TER NEUZEN; gelet op artikel 15 der wet van 26 Mei 1870 Stbld. no. 82, tot regeling der Grondbelasting; brengt ter kennis, dat de door hem ont- vangen staten der uitkomsten van meting en schatting enz., in bovenvermeld artikel be- doeld, gedurende 30 dagen op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat een ieder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, een kennisgeving zal worden toegezonden. Ter Neuzen, 14 September 1932. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. BEVOEGDHEID TOT STEMMEN BIJ VOLMACHT. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat een kiezer, met inaehtneming van het in de Kieswet bepaalde, bevoegd1 is bij volmacht te stemmen, indien zjjn beroep of werkzaamheden medebrengen, dat hij herhaaldelijk of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stemming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn bui ten de gemeente op welker kiezerslijst hij voorkomt, mits zijn afwezigheid, indien hij gedurende het tijdvak of de tijdvakken, waar in hij aldus werkzaam is, een of meermalen in die gemeente terugkomt, als regel telkens langer dan drie dagen duurt. Mede is, met inaehtneming van het in de kieswet bepaalde, ibavoegd bij volmacht te stemmen de vrouw, welke, gehuwd met een kiezer, die voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden, met haar man, in verband met diens beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt te zijn. De kiezerslijst wrjst aan, welke kiezers be voegd zijn bij volmacht te stemmen en voor welke verkiezing zij daar.toe bevoegd zijn. De aanwijzing geschledt niet dan nadat de AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) 55) Vervolg.) ,,Wat 'n knap staaltje van je, beste jongen. Niemand van ons had dat kun- nen denken!" Op een toon van bewonde- ring sprak Myra deze woorden. Gerald lachte vroolijk en liet zich neer- vallen in een stoel, tegenover dien, waarin zijn doorluchtige neef zijn elegante per- soonlijkheid had neergezet. ,,Nu dan", waagde Leslie, na eenige oogenblikken van stilzwijgen, „wat is dien nacht gebeurd, toen Venning stierf?" ,,Vermoord werd", verbeterde Gerald op dood kalmen toon. ,,Weet je nog, dat ik bij de deur stond Welnu, ik was het, die de lichten uitdraaide. De hoofdscha- kelaar bevond zich in de hall, naar ik voorheen al ontdekt had. Een verbin- dingsdraad die onder de plint langs den vloer doorliep naar de leeslamp diende voor de lichtvoorzienina. Ik knipte dien draad door en maakte crnarna contact met een aangelaschten draad. In den nacht van den moord zette ik mijn voet op dien draad en verbrak ik den stroom. De lich- belanghebbende een daartoe strekkend met redenen omkleed verzoekschrift aan het ge- meentebestuur heeft ingediend; de indiening moet geschieden voor 1 Januari en niet eerder dan 1 October van het voorafgaande jaar. Formulieren voor de bedoelde verzoekschriften zijn van 15 September tot en met 31 Decem ber ter gemeente-secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. De belangheibbende, die een verzoekschrift als ibovenbedoeld heeft ingediend en die van de gevraagde bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan in persoon mededeeling ter secre tarie van de gemeente, op welker kiezerslijst hij moet voorkomen, aan den burgemeester of aan den daartoe door deze aangewezen amb- tenaar. De mededeeling kan geschieden zoo- dra het verzoek is ingediend, doch niet later dan een week na den dag der candidaat- stelling. Hij geeft daarbij op naam en voornamen, dagteekening en plaats van geboorte van hem zelf en van den door hem aangewezen ge- machtigde. Van de aanwijzing wordt een schriftelijke volmacht opgemaakt. De volmacht wordt door den kiezer en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ondertee- kend. Een afschrift van de volmacht wordt den kiezer uitgereikt. De gemachtigde moet in persoon ter secre tarie van de gemeente mededeelen, dat hij de volmacht aanneemt. Van de aanneming wordt aanteekening gedaan onder het origineel der volmacht; deze aanteekening wordt door den gemachtigde en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ondertee- kend. Indien de aanneming niet reeds gelijk- tijdig met de aanwijzing heeft plaats gevon- den, geeft de burgemeester of de door dezen aangewezen ambtenaar onverwijld van de aan wijzing kennis aan den gemachtigde met op- roeping om binnen vijf dagen ter secretarie de volmacht te komen aannemen; is binnen dien termijn de volmacht niet aangenomen, dan is zij vervallen en kan de kiezer niet opnieuw voor dezelfde verkiezing een gemachtigde aanwijzen. Als gemachtigde mogeni slechts aangewezen worden zij, die in de gemeente bevoegd zijn tot het deelnemen aan dezelfde verkiezing. Indien de kiezer een gemachtigde heeft aan gewezen v66r de vaststelling van de kiezers lijst, en na de vaststelling dier lijst mocht blijken, dat de gemachtigde niet aan dezen eisch voldoet, wordt de volmacht als vervallen beschouwd en kan de kiezer niet opnieuw voor dezelfde verkiezing een gemachtigde aanwijzen. Een kiezer mag niet meer dan een aanwij zing als gemachtigde aannemen, behoudens dat hij een tweede aanwijzing mag aannemen, indien beide aanwijzingen zijn geschied door personen, die tot zijn huisgenooten behooren. Ter Neuzen, 14 September 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. het groote Magazijn voor Heeren- en Kinderkleeren, ZUIVELSTEEG 7 - GENT (juist aan de Zuivelbrug). Er is maar een ingang! juist aan de brug. Echte crisis-prijizen. Pardessen en Gabardinen, groote voorraad. (Ingez. Med.) ten gingen uit." Hij zweeg even om een sigaret op te steken, ook de Viscount en Leslie bedienden zich. „Naast mij, aan de andere zijde van die lamp stond een schrij flessenaar bijna vlak tegen den muur. Herinneren jullie je dat?" De anderen knikten en hij hervatte: ,,Tusschen die lessenaar en den wand be vond zich dus een kleine ruimte. Daar hing een revolver, die bevestigd was aan een kram, die achter in de lessenaar ge- draaid was. De revolver was voorzien van een knaldoover en dat er geen flikke- ring gezien werd was toe te schrijven aan een chemisch proces, ik denk, een Zwit- sersch preparaat van kruit." Dan rees hij overeind, schonk zich een glas water in en dronk dit ineens leep. ,,Zoodra alles in 't donker gehuld was, trok ik met mijn linkerhand mijn dienst- revolver uit mijn zak. Vervolgens nam ik de geruischlooze revolver van d'r plaats en schoot op Venning. Ik wist waar hij zat en missen doe ik niet 1 Toen ik dat gedaan had loste ik een schot met mijn dienstrevolver en dat schot hebben jullie allemaal gehoord en de kogel vloog boven Venning's hoofd in het paneel. Tenslotte hield ik mijn linkerarm rechtop ver van mij af en de geruisch looze revolver verwondde het gewricht van mijn linkerhand. Dat was de mooiste truck van de heele geschiedenis, maar ik speelde 't toch klaar. Zooals ik voorzien had, was het niet meer dan een vleesch- wond en het vleesch was niet geschroeid, wat het gewone gevolg is van een geslo- ten schot." Weer zweeg hij even en liet z'n blik- ken gaan over z'n toehoorders. ,,'t Is een verhaal, als had zooiets me urenlang in beslag genomen," zei hij ten slotte. „Maar in werkelijkheid duurde alles niet langer dan anderhalve minuut, zelf heb ik me erin geoefend en den tijd vastgesteld. Toen ze met het licht VERBOD VAN PARTICULIERE GEWAPENDE CORPSEN. Aan de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer betreffende het wetsvoorstel van den heer Albarda c.s., houdende verbod van particuliere gewapende corpsen, is het volgende ontleend: Bovenal moet aandacht gevraagd worden voor het verschijnsel, dat het begin van fas- cistische strijdorganisatie in Nederland be- staat en dat 't in niet onbeduidende mate de belangstelling van jongelieden geniet, terwp onder de leerlingen van middelbare scholen een gymnasia een uitgebreide em hier en daar zelfs door leeraren gedulde en bevorderde propganda wordt gevoerd voor de fascisti- sche corpsen, waarbij de uniformkleeding en de oefeningen in militair verband als aan- trekkelijkheden dienst doen. Laat men dit alles onibelemmerd zijn gang gaan dan kun nen in betrekkelijk korten tjjd zich ook hier te lande toestanden ontwikkelen, die groote gevaren opleveren. Het onderhavige voorstel betoogt niet het- zelfde doel als het mede door drie der voor- stellers ingediende voorstel tot nadere rege ling van de vrijwillige opkomst van ddenst- plichtigen en reservepersoneel. Het is dus ook niet bestemd am in de plaats van laatstge- noemd voorstel te treden als dat niet wordt aangenomen. Het eene wil beletten dat de regeering een gewapende macht op de been brengt, zonder dat de Staten-Generaal daaraam hun goed- keuring behoeven te hechten. Hierbij kan voor zoover het gewapende corpsen betreft, alleen de Bijz. Vrijwillige Lamdstorm betrok- ken zijn. Het andere voorstel wil alle parti culiere corpsen doen verdwijnen. MANIFEST ANTI-REV. PARTIJ. De anti-rev. bladen publiceeren het ont- werp-verkiezingsmanifest der anti-rev. partij voor de stembus van 1933. Het manifest wordt voorafgegaan door een inleiding, waarin gemotiveerd wordt waarom ditmaal niet met een uitvoerig program van actie moet worden uitgekomen. Thans in het midden latend in hoeverre de in latere jaren gevolgde methode van een uitvoering en in bijzonderheden afdalend stembusprogram op zichzelf al dan niet aan- beveling verdient, zeker is het, dat zulk een program bij de komende verkiezing niet op zijn plaats is. Waar z66 weinig te voorzien valt omtrent het verloop van de economische en financieele verhoudingen, ware het pure misleiding aan de kiezers een reeks maat regelen in uitzicht te stellen, waarvan men tevoren op goede gronden aannemen moet, dat geen enkel kabinet er uitvoering aan zal kunnen geven, indien de omstandigheden zijn, zooals nu te voorzien is, dat ze zullen zijn. Niet alleen echter in dezen meer algemee- nen zin is soberheid bij de stembus ge- wenscht. Ook waar het geldt maatregelen, die juist in verband met de bijzondere tijds- omstandigheden, wel genomen zullen moetem worden, zal men zich tot algemeene aandui- dingen hebben te bepalen. Indien wij b.v. van oordeel zijn, dat de re geering geroepen is om maatregelen te nemen tot instandhouding van onze bronnen van volksbestaan, dan valt het, onder de bekende omstandigheden, ten eenenmale buiten het bestel van een stembusprogram om aan te geven door welke middelen dit doel moet be- reikt worden. Daarvoor toch kunnen in 1934 binnenkwamen, vonden ze mij met de dienstrevolver in mijn hand en m n linker- gewricht verwond. De geluidsdemper had ik weer teruoqehangen, nadat ik het laat- ste schot had afgevuurd. Ik legde jullie een zeer aannemelijke verklaring voor en jullie hapten allemaal." ,,Nou Dat zou ik meenenkwam de Viscount in 't midden. Gerald knikte. „Toen Bryce en ik na afloop van het drama de kamer onderzochten, paste ik zorgvuldig op, om zelf dat gedeelte van de kamer te doorzoeken, dat ik zelf inge- richt had. Had Bryce die revolver ont dekt, dan was ik er ingeloopen. 't Ligt voor de hand, dat ik ze toen nog niet ver- wijderen kon. Wat ik wel deed, was, den electrischen draad weer lasschen, onder den schijn van den vloer te onderzoeken. Dat was tamelijk eenvoudig en ik'ging er zoo voor zitten, dat Bryce niet kon zien wat ik deed." ,,'k Geloof, dat jij genoeg van dat grijs- grauwe goedje onder je krullige schedel- kap hebt, is t niet?" lachte de Viscount. Gerald glimlachte en ging verder. Bryce was overtuigd, dat de revolver in de kamer verborgen moest zijn, en hij bleef achter, toen ik vertrok, om af te wachten, hoe 'k't aan zou kunnen leggen, om t ding terug te halen. Dat kon slecht afloopen. De mogelijkheid bestond, dat hij zou schieten, maar omdat ik hem ken- de, dacht ik wel, dat hij den moordenaar in levende lijve wilde hebben en dus waagde ik het erop. Zoodra ik de kamer binnen kwam 't was twee uur later, tusschen twee haakjes, Leslie, ik gebruikte daarvoor den haard, die ons zoo goed be kend is, viel hij me op t lijf. 'k Gaf hem een tik op z'n snuit, vloog naar den lessenaar, greep de revolver en retireerde weer, alvorens hij van dien mep was bij- gekomen. En die was leelijk raak ge- weestHij lachte als zag hij alles nog geheel andere middelen noodig zijn dan in 1935 en in 1936 weer andere dan in het jaar tevoren. Neemt men dit alles in acht, dan zal het concept-program wil men, ons verkiezings- manifest kart moeten zijn, niet mogen vervallen in bijzonderheden en in zijn karak- ter moeten beantwoorden aan den eisch van voldoende duidelijke omschrijving van het te voeren crisisbeleid. De inhoud van het eigenlijke manifest luidt: Overtuigd, dat de zorgvolle tijdsomstan- digheden nog lange jaren hun invloed op het leven van staat en maatschappij zullen doen gevoeien en dat het regeeringsbeleid, althans in de komende vierjarige periode, in belang- rijke mate den stempel van een crisisbeleid zal hebben te dragen, acht de anti-rev. partij het ongewenscht bij de komende stembus op te treden met een breed uitgewerkt program van actie. Daarentegen wenscht zij, rekening houdend met de geestelijke en stoffelijke nooden in het bijzonder aan dezen tijd eigen, en zich baseerend op haar program van beginselen. den verkiezingsstrijd te voeren langs deze richtlijnen 1. Aan de geestelijke en zedelijke belangen van ons volk worde voortdurend aandacht geschonken; met name worde opgekomen voor bevordering der Zondagsrust, voor hand- having der publieke eerbaarheid en voorts voor alles wat het Christelijk gezinsleven, en wat daarmee verband houdt, bevestigen kan. 2. Krachtige handhaving van het gezag; voorkoming en indien noodig besliste betauge- ling van alle wanordelijkheden. 3. Volstrekte handhaving van het finan cieele evenwicht in de Staatshuistoouding, al- lereerst door sterke bezuiniging op de uit- gaven en dus mqf zooveel mogelijk vermijding van verhooging van den reeds zoo zwaren be- lastingdruk; een waakzaam toezioht op de gemeenten ter bereiking van hetzelfde doel. 4. Krachtige medewerking aan alle pogin- gen om het intemationale ruilverkeer te foe- vrijden van de belemmeringen, die tot zulke rampspoedige gevolgen voor ons land hebben geleid. 5. Met inaehtneming van intemationale af- zetmogelij'kheden, krachtige steunmaatrege- len tot instandhouding onzer nationale wel- vaartsbronnen. 6. Bij het ontbreken van normale werkge- iegenheid worde voor alles aandacht geschon ken aan de gelegenheid tot werkverruiming en werkverschaffing. Geldelijke steun kome eerst dan in aanmerking, indien de vol strekte onmogelijkheid blijkt de gelegenheid te verschaffen om door arbeid in het onder- houd te voorzien. 7. Voor Ned.-Indie moet onmiddellijk wor den gehroken met den sohijn van naar een siuitende begrooting te streven door een ge heel denkbeeldig bedrag aan inkomsten aan de budgetpolitiek ten grondslag te leggen, zooals tot nu toe geschiedde. 8. Bij het nemen van de veelszins harde crisismaatregelen mogen de eischen van sociale gerechtigheid niet uit het oog worden verloren. 9. Bij mogelijkheid van hervatting van op- bouwenden arbeid zij ons program van be ginselen en ons program van actie voor de stembus van 1929, voor zoover nog niet uit- gevoerd, richtsnoer voor de parlementaire actie. SALARISVERLAGING BIJ DE ARBEEDERSPERS. De „Residentiebode" meldt: Naar wij vememen, is bij de N.V. De Ar- voor zich. Dan vervolgde hij: „Twee dagen lang sprak Bryce als had een leelijke verkoudheid hem te pakken. M'n vuist moet wel goed aangekomen zijn. En zijn neus Opgezwollen en rood en pijnlijk, dat wed ik. Arme duivelAls blikken hadden kunnen dooden, dan was ik tien tellen nadat ik opgestaan was om hem aan te gapen, een lijk geweest Wederom heerschte er stilzwijgen in de schemerdonkere kamer en toen begon Gerald weer te vertellen. „Tusschen twee haakjes, Bryce was de zelfde als Mr. Pressland en 'n actief agent voor Naisuki en Centraal Londen. Even- eens was hij expeditieagent voor Europa Ik begrijp niet, dat ik daar niet eerder den reuk van te pakken had. Ik gaf hem zooveel geld, dat hij kon werken. Voor ons was hij een blufferige, bemoeizieke dwaas, die niets van z'n beroep verstond, maar tot z'n eer zij gezegd, hij heeft zich nooit in de kaart laten kiiken. Daar schenen de hersens van Mr. Pressland te werken." n Dubbele rol dus teemde de Vis count. ,,Dat schijnt bij de Yard nog al in zwang te zijn. Zijn er behalve jij en Bryce nog meer, die n dubbel bestaan leiden?" ,,Hoe stierf Mr. Chatterton vroeg Myra nu op kalmen, evenwichtigen toon. ,,Dat was een lastiger karweitje," mom- pelde Gerald. Bryce, die op mij eenige verdenking koe9terde vanwege den raad- selachtigen moord op Venning, drong er op aan, dat slechts hij en ik de wacht bij Chatterton zouden houden, en dus moest ik mijn plannen wijzigen. In dien bewus- ten nacht zaten we met z'n drieen op de sofa. M'n taak werd mij vergemakkelijkt doordat wij Chatterton in den arm moes- ten nemen, opdat hij niet zou vallen. Hij had zich n.l. 'n sterke morphine injectie toegediend. Ik had een spuitje met strych nine in mijn zak, teneinde hem een onder- huidsche inspuiting toe te kunnen dienen, Welger namaak en let er op dat op elke tablet het woord "Bayer" staat. Prijs 75 cts. (Ingez. Med.) beiderspers, welke, zooals men weet, de ver- schillende Nederlandsche socialistiscbe dag- bladen uitgeeft, als „Het Volk", „Voor- waarts", ,,Vooruit" enz. een salarisverlaging toegepast over de geheele linde. Merkwaardig is nog dat deze salarisverla ging is gemotiveerd niet alleen met een be roep op de ongunstige bedrijfsresultaten, maar ook met een beroep op de daling van den levensstandaard. Maar ook zonder die motiveering is deze salarisverlaging, wel ke bovendien nog gepaard gaat met verschil- lende ontslagen, merkwaardig. Overal protes- teert men en organiseert men protestdemon- straties tegen voorgestelde salarisverlagingen, maar in eigen bedrijf wordt met srtille trom en zelfs met een methode van georganiseerd overleg, welke volgens het personeel zelf een aanfluiting is van het georganiseerd overleg, salarisverlaging ingevoerd, gepaard met ont- slag. VERLAG1NG BOUWVAKLOONEN. In de Maandagmiddag op het departement van binnenlandsche zaken onder voorzitter- schap van den secretaris-generaal mr. dr. K. J. Frederiks, gehouden bespreking tusschen de Interdepartementale commissie en de vertegenwoordigers van werkgevers- en werk- nemersbonden in het bouwbedrijf, hebben de vertegenwoordigers der organisaties aan de commissie mededeeling gedaan van het com- promis, dat tusschen hen is getroffen ten einde aan den wensch der regeering tot ver- laging der geldende arbeidsvoorwaarden tegemoet te komen. In de 4e klasse, w.o. behooren Vlissingen en Middelburg, zijn de loonen thans geregeld als vblgt: Geschoolden thans 55, wordt 50 ct., geoefenden thans 45, wordt 40 ct., onge- schoolden thans 40, wordt 35 ct. In de vijfde klasse, waartoe een aantal klei- nere gemeenten behooren bedraagt het loon voor geschoolden thans 50, wordt 45 ct., ge oefenden 40 wordt 35, ongeschoolden thans 36, wordt 31. De nieuwe overeenkomst zal tot eind Sep tember 1933 duren. De Minister van Oeconomische Zaken en Arbeid, gelet op de wet van 7 Juli 1932 (St.bl. no. 321 j, houdende bepalingen tot wering van den Colorado-kever bij in- en doorvoer van aardappelen en versche groen- ten, heeft: a. aangewezen als land, waaruit, met in gang van 22 September 1932, de in- en door voer van aardappelen verboden is: Frankrijk. b. aangewezen als land, waaruit, met in gang van 22 September 1932, de in- en door voer van versche groenten van 15 Maart tot en met 14 October verboden is, tenzij de zen- dingen vergezeld zijn van eene schriftelijke verklaring, afgegeven door den Plantenziek- tenkundigen Dienst van dat land, inhoudende, dat de versche groenten niet zijn aangetast door den Colorado-kever en dat zij afkomstig en dat gelukte mij zonder dat Bryce het zag. Dat was niet moeilijk. Chatterton's lichaam zelf onttrok die manipulatie aan t oog van Bryce, en ik koos een oogen- blik, dat zijn aandacht door iets anders in beslag werd genomen. Om twaalf uur haalde ik dien true weer uit. Als kleine jongen leerde ik buikspreken, zooals jullie weten, en zesmaal heeft me dit goede diensten bewezen. Ik liet het geluid uit een der hoeken vandaan komeii en zei: ><De zesde t Geluid scheen van achter het tochtscherm te komen en Bryce en ik vuurden er dadelijk op, en we doorboor- den het ding met onze kogels. Toen we ophielden met schieten, wrong Chatter ton zich met een ijselijke kreet van ons los en de strychnine deed haar werk. Hij had het prikje van de spuit zelfs niet ge- voeld, dood als hij was voor ieder gevoel, en het was voor Mandeville, toen deze kwam, onmogelijk om te bepalen, waar- aan Chatterton gestorven was. Zijn armen waren overdekt met „putjes", lidteekens van zijn eigen injecties, en die verborgen mede de inspuiting, die ik had toege diend." Dan ging hij op bedaarden toon voort. ,,En ik meen. dat t na dit voorval was, dat 't vermoeden van Bryce op mij nog versterkt werd. Hij was een slimme aast. Eens. dat hij in de kamer was, vertelde ik m'n plan, om op n goeien nacht de pak- huizen van Naisuki eens te zullen onder zoeken. 't Is te begrijpen, dat, toen ik de veemen naderde, ik niet onopgemerkt was gebleven. Drie van die gele jongens, Nai suki incluis, hebben me, de een na den ander aangepakt. 't Was een heet ge- vecht en een van die snaken had twee gaatjes in z'n schouders alvorens ik hem den raad kon geven wat uit den weg te gaan." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1