DOOR PAARD DOODGETRAPT. NOORD-BRABANTSCHE WERKLOOZEN NAAR NOORD-BEVELAND. TYPHUS EN ROODVONK TE MAASTRICHT. GOED AFGELOOPEN. INVAL IN EEN SPEELHOL TE ROTTERDAM. wal en toen deze maar steeds niet kwam op- dagen, heeft de vriend de politie gewaar- schuwd. Daarna zijn vier agenten aan het dreggen gegaan. Terwijl zij daarmee bezig waren, hoorden zij op een afstand van 50 M. een man schreeu- wen. De politiemannen begaven zich er heen, waarna zij van hem vemamen, dat hij met een vriend aan het zwemmen was geweest en dat hij even te voren zijn vriend, de 29jarige P. J. Langenberg uit de Aert van Nesstraat had zien wegizinken. De agenten zijn toen op de door den vriend aangegeven plek gaan dreg gen en na 20 minuten was de drenkeling op- gehaald. Met een zuurstofapparaat is nog eenigen tijd getracht de levensgeesten op te wekken, maar deze bleken reeds te zijn geweken. Het stoffelijk oversohot is naar het ziekenhuis aan den Coolsingel gebracht. De politie is daarop voortgegaan met het dreggen naar G. Den heel en avond is men daarmee doorgagaan, maar zonder resultaat. Te Wijk bij Duurstede is de 33jarige stuur- man van de stoomboot Schoterland in de Lek verdronken. De stuurman dook boven van de boot af en kiwam in een strooming terecht. Hij kwam niet meer boven. Zaterdagavond is de 34jarige mijnwerker Nieuwmark bij het zwemmen in den bruin- koolvijver te Brunssum (Limburg) verdron ken. Het lijk is later opgehaald. Zondagmiddag is de 17jarige P. v. d. Mee- berg in het Hollandseh Diep nabij de Roode vaart, bij het zwemmen verdronken. Het lijk is door een schipper gedregd. Wolff meldt uit Dusseldorp dat Zondag bij het baden zeven menschen in den Rijn zijn verdronken. Te Budel kreeg het 8jarig zoontje van den landbouwer V. J. bij het spelen in de weide een trap van een paard. Het ventje werd met verbrijzelde borstkas opgenomen en overleed eenige uren later. ONGELUKKIGE VAL. Toen een lOjarig zoontje van C. uit Kerk- rade, zijn vader op de fabriek, waar deze werkt eten bracht, viel de knaap. Hij kreeg een her- senschuddiing en schedelbreuk. De knaap is in het ziekenhuis te Kerkrade overleden. Wegens drukke oogstwerkzaamheden lieb- ben een tweetal landbouwers van Colijnsplaat een dertigtal werkloozen der werkverschaffing te Rucphen (N.-Br.) in dienst genomen. Het vervoer geschiedde voor de eerste maal per autobus. ZWAVELZU URFLESCH GEBROKEN. In het s.s. Flandria te Amsterdam werden flesschen zwavelzuur geladen. De flesschen, met een inhoud van honderd liter, bevinden zich in manden, die aan hun ooren twee aan twee worden opgetakeld. Van een mand brak het oor, zoodat de flesch tegen een andere flesoh aanstootte en stuk ging. De reepgast, die in het ruim stond, kreeg de flesch met inhoud over zich heen en is met vele brand- en snijwonden naar een ziekenhuis gebracht. BIJ HET PLUKKEN VAN EDELWEISS VERONGELUKT. Zondag Is nabij Meiringen de 22jarige Her mann Tannler uit Meiringen bij het plukken van edelweis verongelukt. Zijn lijk is gevon- den. Mr. L. B. J. van Oppen, burgemeester van Maastricht, rioht naar de Msb. meldt, op de stedelijke aanplakborden eene openbare waarschuwing tot de Maastrichtsche bevol- king, om in verband met het voorkomen van verscheidene typhus-gevallen geen ongekookte melk te gebruiken. Enkele gevallen hadden reeds een doodelij- ken afloop. Een huisgezin uit Rijckholt heeft 9 van de 15 gezinsleden lijdende aan bovenge- noemde besmettelijke ziekte. De vader over leed eraan. Het aantal roodvonk-patienten nam even- eens toe en loopt in de tientallen. AUTO BIJ „DE VINK" DOOR BRUGLEUNING GEREDEN. Zaterdagmiddag ongeveer 1 uur, is op den Rijksstraatweg bij „De Vink" onder de ge- meente Voorschoten een auto, bestuurd door den heer Van den Berg uit Arnhem, door de leuning van een hulpbrug gereden (men is daar den weg aan het verbeteren) en van een hoogte van 4 meter in een put terecht ge- komen en daarna in het water gestort. Mevr. Van den Berg en haar dochtertje werden zeer zwaar gewond, terwijl de heer Van den Berg en zijn zoontje minder emstige verwondingen opliepen. Alle vier inzittenden zijn naar het St. Elisabeths-ziekenhuis te Leiden overgebracht. INBREKER ROOKTE EEN SIGAAR. Door het uitsnyden van een ruit heeft een inbreker zich toegang verschaft in het land- huis van den heer B. H. K. te Voorschoten. De bewoners werden om ongeveer drie uur gewekt, doordat zij leven in huis hoorden. Toen de heer K. het licht opstak, zag hij nog juist den dief de trap opvluchten. Bij onderzoek door de politie die spoedig aanwezig was, bleek dat het huis van onder tot boven over hoop gehaald was. Laden van kasten enz. lagen overal verspreid, het was een ware chaos. Er wordt echter weinig venmist, het zilver werd onaangeroerd gelaten, eenige flesschen wijn die het heerschap had gereed gezet, moest hij achterlaten bij zijn overhaaste vlucht. Dat de dief reeds langen tijd in het huis aanwezig was, bewijst dat hij in het kantoor eerst de gordijnen heeft dicht getrokken en blijkbaar op z'n gemak een sigaar heeft ge- rookt. Hjj had blijkbaar ook honger, daar hij in de voorkamer van een stuk kaas heeft gegeten. CAF6BRAND TE WE EN P. Toen Zondagmorgen half 6 een hengelaar er op uittoog, ten einde te Muiden zijn gelult te beproeven en de Heerengracht te Weesp passeerde, zag hij rookwolken opstijgen uit het cato ,,'t Loosje", toebehoorende aan den heer W. Laarhuis. Onmiddellijk maakte de hengelaar alarm en een vlakbij wonende brandmeester was spoedig ter plaatse. Daar de eigenaar die naast het cafe woont, zeer vast sliep, werd een ruit van de catodeur stukgeslagen, waardoor men haar aan de bin- nenzijde kon openen. Dikke rookwolken kwamen naar buiten. Door tot nu toe onop- gehelderde oorzaak was het buffet in de gelag- kamer in brand geraakt. Doordat alle ramen van het cafe gesloten Waren, had het vuur geen uitbreiding gekregen. De brandweer verscheen spoedig op het tooneel van den brand en onmiddellijk begon het blusschingswerk. Inmiddels had de rook zich een weg naar boven gabaand, waar de bewoners, het gezin van den heer v. D., post- ambtenaar, met drie kinderen ijlings een goed heenkomen moesten zoeken. Ook de heer Laarhuis was inmiddels ontwaakt, evenals de bij hem inwonende Friesche arbeiders, die aan de nieuwe Merwedekanaalbrug werken. Zij waren zoo zenuwachtig, dat zij het beddegoed uit de ramen wierpen. Vermoedelijk is de brand ontstaan, doordat in het buffet achteloos een brandend sigaret- teneindje is weggeworpen. De brandweer slaagde er vrij spoedig in, het vuur meester te worden. GEVANGENE BLIJFT BIJ POGING TOT ONTVLUCHTING MET ZIJN HOOFD TUSSCHEN DE TRALIES HANGEN. Het fraaie zomerweer had waarschijnlijk verlokkelijk gewerkt op een der gratis-ver- pleegden in het Huis van Bewaring te Maas tricht. Derhalve besloot, zoo meldt de „Msb." van kosthuis te veranderen, wrong zich door een tralie-raam, doch moest ervaren, dat zijn hoofd noch voor-, noch achteruit kon. Goede raad was duur, met de vrijheid in zicht leed de uitbreker een tantalus-kwelling. Zelfs de omwonenden namen meewarig aan zijn leed deel, zij het met zekeren angst, tot- dat eindelijk de smid A., wonende aan de Tongersche Straat, verscheen, en deed wat de vluchteling had behooren te doen, namelijk de tralies doorvijlen. DIEVEN IN HET BAD. Zij hadden de sleutels van een groot aantal hokjes. De Schiebroeksche politie heeft, volgens de H. Crt., een goede vangst gedaan in de zwem- inrichting „De Wilgenplas". In de afgeloopen maanden zijn herhaaldelijk klachten bij de politie ingekomen over het zoekraken van voorwerpen van waarde, horloges, portemon naies met geld enz. De politie hield dagelijks een oogje in het zeil, doch de stroom van klachten werd al grooter en grooter. Reeds eenige dagen had een agent verden- kingen tegen twee jonge mannen, die geregeld kwamen zwemmen. Zij waren keurig gekleed en deden zich voor als uiterst beschaafde lieden van wie men niets slechts mocht ver- wachten. Vrijdagmiddag waren beide heeren weer in „De Wilgenplas". Na eenigen tijd kwam iemand aangifte doen van diefstal van een portemonnaie. De agent heeft toen op de loer gestaan. Weldra zag hij e6n der beide verdachte personen naar een hokje gaan klaarblijkelijk zijm eigen hokje een oogen- blik verdwijnen en daarna weer te voorschijn komen. Met een duplicaat sleutel opende de agent de cabine. Terstond onderwierp hij de kleeren en een koffertje aan een nauwkeurig onderzoek. Hij vond allerlei voorwerpen, die in de afgeloopen week waren ontvreemd, o.a. vijf zilveren sigarettenkokers. Toen de beide „heeren" in hun cabines wa ren om zich aan te kleeden, werden de huisjes omsingeld. De vogels waren gevangen. Vele bezoekers, die zagen wat er gebeurde, schaar- den zich ook om de huisjes. Een groote men- schenmacht stond te wachten op de dingen, die komen zouden. Toen 66n van de ver dachte heeren zijn cabine opende, was hij niet weinig verbaasd, zulk een menschen- menigte te zien. Dadelyk sloot hij zich weer op, begrijpend wat er aan de hand was. Hij trachtte toen nog enkele gestolen voorwer pen onder de richels van het badhuisje te laten verdwynen, maar de badmeesters, die buiten stonden, vingen alles netjes op. Het tooneel was eigenlijk hoogst komisch. Weldra werden de beide mannen door de politie, omstuwd door honderden menschen, naar het gemeentehuis van Schiebroek ge bracht. Aldaar bleek, dat de aangehoudenen in het bezit waren van enkele gouden hor loges met en zonder kettingen, gouden en zil veren potlooden, vulpenhouders, een fototoe- stel, een lap stof voor een heerencostuum, zilveren sigarettenkokers, allerhande geld- stukken, een doosje met halve guldenstukjes, dasspelden enz. enz. Vrijdag deden nog eenige Rotterdammers aangifte van diefstal, n.l. A. J. D. (een gelds- bedrag), J. S. (een zilveren potlood, een erf- stuk), J. H. van H. (drie bankbiljetten van 10 en een medaille) en W. K. (vier briefjes van /10). Vermoed wordt, dat beide mannen v£61 meer hebben gestolen. Want eenige maanden geleden reeds namen de diefstallen in „De Wilgenplas" een aanvang. De aangehoudenen bleken te zijn de 20- jarige reiziger C. J. M. R. en de 23-jarige boekhouder J. C. O., beiden uit Rotterdam. De laatste is geen onbekende van de politie. Hij heeft reeds een vonnis ondergaan wegens diefstal in een pand in de Tuindersstraat. R. legde een bekentenis af. O. bleef ont- kennen. Het is gebleken, dat de heeren er een bij- zonder handige manier van „werken" op na hielden. Zij waren bij hun aanhouding in het bezit van 22 sleutels, voorzien van loodjes van cabines. Ook hadden ze nog andere sleu tels en loopers bij zich. Wanneer zij hadden gezwommen, hielden ze hun sleutel tot den volgenden dag onder hun berusting. Des avonds lieten ze bij een slotenmaker een duplicaatsleutel maken, zoodat ze weldra een heele collectie hadden. Iederen dag gingen ze naar den Wilgenplas. Ze maakten er vrienden en deden ,,dik". Verder hadden zij een lijst in hun bezit met de nummers van 50 hokjes, waartoe zij zich toegang konden verschaffen. Men heeft voorts een spaarbankboekje op de heeren gevonden, waaruit blijkt, dat ze in den loop van den zomer aardig wat rijker zijn geworden. De familie Scheepstra uit Heerenveen, vader, moeder en twee kinderen, zou met de schoonmoeder van den heer S. en nog twee kinderen Zondag gaan roeien. Om 8 uur 's morgens was men nog maar net op weg, toen uit Heerenveen de motorboot van den heer U. de J. naderde, die recht op de roeiboot aanvoer. De roeiboot werd overvaren en zonk onmiddellijk. Zes der inzittenden aldus meldt de Courant raakten te water, een der meisjes wist op een schip over te springen. De schoonmoeder van den heer S. en zijn echtgenoote wisten zich aan de motorboot vast te grijpen, maar van drie kleine kinderen van 3, 4 en 5 jaar verdwenen twee in de diepte. De heer S. slaagde erin het oudste kind te grijpen en aan een schipper over te reiken, terwijl de heer Wind gekleed te water sprong en een tweede kind op het droge bracht. Het derde kind dat onder de motorboot was ge raakt, werd eveneens nog door den heer S. op het droge gebracht, terwijl eenige andere personen, die te hulp waren gesneld beide dames op den wal brachten. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De heer De J. was, doordat pas korten tijd een motorstuur op zijn boot was aangebracht, in de war geraakt. In plaats van af te sturen had hij recht op de roeiboot aange- stuurd. ZEILJACHT OMGESLAGEN EN GEZONKEN. Tijdens een onweersbui is op den Amer het ijzeren zeiljacht ,,Carnan", eigenaar de heer R. Terwindt, uit Kerkdriel omgealagen en gezonken. Van de zes opvarenden geraakten drie dames te water en werden door de juist pas- seerende sleepboot „Risico IV" uit Oosterhout opgepikt. De overigen zaten toevallig in het bijbehoorende motorbootje en namen de dren kelingen over. Het wrak ligt midden in de vaargeul. De Rijikswaterstaat zorgde voor bebakening en verlichting. Uit Dordrecht is reeds een ber- gingsvaartuig voor lichten aangekomen. VROUW VERMORZELD. Even buiten Groningen was Vrijdag de 44- jarige mej. T. LaurensCoehoorn op weg naar den woonwagen, waarin zij woont door den zandstorm, die ook in het Noorden van ons land heeft gewoed, overvallen. Zij ging op zij van den weg loopen en is tusschen de rails van de Drachtster Tram gekomen. Daar zij niets kon zien ep de gierende wind haar ook het hooren belette, werd zij door een pas- seerende tram gegrepen en vermorzeld. Men vond eenigen tijd later het afschuwelijk-ver- minkte lijk van het slachtoffer. Den machinist van de tram treft geen schuld. Hij had nagenoeg geen uitzicht en heeft onophoudelijk de stoomfluit in werking gesteld. Hij1 heeft niets van het droevig ongeval gemerkt en hoorde eerst op het tram- station wat was gebeurd. EEN JUWELIERS-eTALAGE GEPLUNDERD. Zondagmorgen vroeg, tusschen vijf en zes uur, bemerkte, schrijft de Tel., een wielrtfder, die toevallig naar den juwelierswinkel van den heer A. Polak, Sarphatistraat 69 keek, dat de zijruit beschadigd was. Hij beide de firma op en deed van het gebeurde mededee- ling aan den breeder van den heer Polak. Laatstgenoemde toch vertoeft met vacantle in het buitenland. De politie werd eveneens van het gebeurde in kennis gesteld. Het onderzoek wees uit, dat de ruit ver- nield was en dat uit de Stalage verscheidene met briljanten bezette sieraden, alsmede een aantal zilveren artikelen gestolen waren. De zijruit welke van gebogen glas is, wordt beschermd door metalen rasterwerk. Uit dit rasterwerk was een stuk gesneden. Ook uit de ruit, zoodat de daders de voorwerpen in de etalage maar voor het grijpen hadden. De zijruit werd gekozen omdat de groote ruit door een zwaar rolluik beschermd wordt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de dief haastig te werk is gegaan. Eenige voorwerpen van 1200 had hij laten liggen. De inventarisatie kon nog niet plaats vin- den. Vermoedelijk is voor eenige duizenden guldens gestolen. De Sarphatistraat ter plaatse, nabij het Weesperplein, heeft ook in den vroegen morgen verkeer. FAMILIE TWIST. Vrijdagavond heeft te Weert, een vechtpartij plaats gahad waarbij tenslotte een der vech- tersbazen van een revolver gebruik maakte en zekeren W. S. uit Weert, 'n schotwond in den onderkaak toebracht, meldt de ,,Limb. Koerier". Toen nl. de vechtende personen, die schoon- broers zijn, handgemeen waren, trok de dader W. L. thans woonachtig te Tilburg, zijln re volver en loste op z'n tegenstander een schot, dat aan den eenen kant der kaak doorboorde en aan de andere zijde weer naar buiten drong. De auto, waarin L. reisde, werd in beslag genomen. Ook S. werd door de politie reeds gehoord. De verwonding is vrij emstig. TER ERNSTIGE WAARSCHUWING. De 28-jarige landbouwersknecht J. B., te Asten, beging de onvoorzichtigheid na drukke werkzaamheden op het land, waardoor hij in sterk-verhitten toestand verkeerde, veel koud water te drinken met het noodlottig gevolg, dat hij ongeveer een uur later overleed. ONBESUISDE AUTORIJDERS. Tegen acht uur Zondagavond naderde in voile vaart op den Haarlemmerweg uit de richting Amsterdam een auto, bestuurd door den eafehouder H. aldaar, die plotseling de file waarin hij reed, op z(j schoot en trachtte de voor hem rijdende wagens te „snijden". Deze manoeuvre mislukte evenwel, daar op dat moment eveneens met groote snelheid een personenauto uit de richting Haarlem even eens een aantal auto's voorbij wilde rijden. Een botsing was het gevolg. Met een harden klap vlogen beide auto's op elkaar. Een derde auto, komende uit Amsterdam en bestuurd door den heer H., die achter eerstgenoemde auto aanreed, botste tegen de op elkander ge reden auto's aan. De auto uit Haarlem, waarin de familie P. uit Amsterdam was gezeten, werd vrijwel ge- heel in elkaar gedrukt. De 5 inzittenden wer den alien gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis te Haarlem. Allen kregen min of meer ernstige hoofdwonden. De auto van den eafehouder werd slechts licht beschadigd. De inzittenden kregen vrij wel geen letsel. De politie heeft proces ver- baal opgemaakt. INBRAAK. Uit een perceel aan de Keizersgracht te Amsterdam, alwaar in den avond van 7 dezer is ingebroken, zijn, blijkens nadere gedane aangifte, gestolen: 28 coupons heerenstof, ter waarde van /500, een handkoffer, een bedrag van 70 en verschillende sieraden, ter ge- zamenlijke waarde van pl.m. /385. DIEFSTAL EN STRAATROOF. Naar men aan de N. R. Crt. meldt, is de Haagsche politie er deizer dagen in geslaagd klaarheid te brengen in een aantal gerucht- makende zaken van diefstal en straatroof, die in den loop van de laatste maanden in Den Haag zijn geschied. Op 8 Juli j.l. werd door een rechercheur bij een horlogemaker in Scheveningen een partij gouden voorwerpen in beslag genomen, welke afkomstig waren van een inbraak, eenigen tijd daarvoor in Scheveningen ge- pleegd. De rechercheur kwam in het bezit van enkele aanwijzingen omtrent de persoon die de voorwerpen te koop had aangeboden en hij slaagde er in nog dienzelfden dag een 17-jarigen scholier, J. v. d. M. genaamd, wonende te Scheveningen te arresteeren. De jongen werd aan een scherp verhoor on- derworpen en al spoedig bekende hij by de bewuste Inbraak betrokken te zijn geweest en de gestolen voorwerpen aan den horloge maker te hebben verkocht. Zijn verklaringen leidden tot twee andere arrestaties, n.l. die van den 19-jari,gen tas schenmaker H. A. V., en van den 24-jarigen kantoorbediende H. L. R., beiden wonende te Scheveningen. Het onderzoek toonde voorts aan, dat de horlogemaker zich in enkele gevallen aan heling had schuldig gemaakt, zoodat den vol genden dag de recherche er toe overging hem eveneens te arresteeren. De aangehoudenen bekenden en daarmee was de bewuste inbraak - in een villa aan den Belved&reiweg opgehelderd. Voor de arrestanten was de zaak echter hiemuee niet afgeloopen, want toen de politie aan het zoeken ging kwam het een na h,et ander aan het licht. Niet minder dan vijf inbraken zijn opgehel derd. Op 14 Juni werd ingebroken in een huis aan de Kweekerijweg, tijdens afwezigheid der bewoners. Een geldkist met 300 aan goud- geld werd gestolen. Op 7 Mei werd in de Nieuwe Parklaan in gebroken en verschillende voorwerpen van waarde gestolen. Op 29 April werd ingebroken in de Stad- houderslaan icn een groote partij sieraden ge stolen. Op 27 April werd ingebroken in een villa aan den Badhuisweg en verschillende kleine voorwerpen gestolen. Op 21 April werd ingebroken in een huis aan den Nieuw,en Duinweg, waar voor ruim f 2000 aan gouden en zilveren voorwerpen werd gestolen. De drie aangehoudenen hebben bekend zich aan al deze inbraken te hebben schuldig ge maakt. In combinatie hebben zij deze dief stallen gepleegd, alles meenemende uit de huizen wat van hun gading was. Voor de beide oudsten van de arrestanten was de zaak daarmee nog niet ten einde. Zij hebben bekend zich schuldig gemaakt te heb ben aan ernstige gevallen van straatroof. Op 5 Januari werd op de Laan Copes van Catten- burch een dame een taschje ontrukt, op 23 Januari in de Groenhovenstraat een dame een tasch met 1820 en op 19 Maart in de van Nijenrodestraat eveneens aan een dame, een taschje met kleine voorwerpen. Een aantal misdrijven is daarmee dus opge helderd. Zoowel de drie jongelui als de hor logemaker zijn in het Huis van Bewaring op- gesloten. Het onderzoek in deze omvangrijke zaak is eerst dezer dagen geeindigd. Maandagmiddag om half vijf heeft de poli tie een inval gedaan in pand 21 aan de Boompjes te Rotterdam. Reeds geruimen tijd bestond het vermoeden, dat in een der lokalen van dit pand, waarin verschillende kanboren zijn, een speelhol gevestigd was. De huurder van dit lokaal, dat op de eerste 6tage aan de voorzijde is gelegen, een zekere W. F. L. T. staat al jaren bij de politie be kend als iemand, die er zijn werk van maakt, om gelegenheid tot hazardspel te geven. Als er de kans toe was, trachtten T. en zijn hand- langers menschen van buiten of vreemdelin- gen, die de stad bezochten, mee te tronen naar het speelhol en herhaaldelijk moeten er bezoekers belangrijke sommen zijn kwijt ge raakt. Eenige maanden geleden heeft de politie nog een zaakwaarnemer aangehouden, die bij de regeling van een erfeniskwestie, een familie van den Linker Maasoever voor een groot bedrag had benadeeld. Dit geld, zoo verklaarde hij, had hij in het speelhol aan de Boompjes verloren. Het was Maandagmiddag niet de eerste maal, dat dte politie een inval in dit pand heeft gedaan; de vroegere invallen, die op verschil lende tijdstippen waren ondernomen, hadden evenwel geen resultaat opgeleverd. De strijd van de politie tegen dergelijke speelholen is vrij moeilijk omdat getracht moet worden om te bewijzen, dat er bij wijze van beroep gele genheid wordt gegeven tot hazardspel. De aangifte bij de politie van een enkeling, die berooid een dergelijke inrichting heeft ver- laten, zal dan ook meestal niet voldoende zijn om het speelhol uit te roeien. Hoewel men dus reeds geruimen tijd wist, dat er in dit pand een speelhol moest zijn en ondanks de mislukte invallen, die waren geschied, werd het pand natuurlijk voortdurend in de gaten gehouden en toen vemomen was, dat er Maan dagmiddag weer een aantal menschen was binnen gegaan, werd opnieuw een inval gedaan. Het pand werd door een aantal recher- cheurs omsingeld; een groote arrestanten-auto werd verde'kt in den tunnel onder den op- rit van de Boompjes neergezet en daarop zijn een inspecteur van het bureau aan de Groote Paauwensteeg en eenige rechercheurs naar binnen gegaan. Dit geschiedde natuurlijk zeer behoedzaam en daar er verschillende kantoren in het pand gevestigd zijn en de voordeur dus open staat, viel dit niet op. Daarop is aangeklopt aan de deur van het kantoorlokaal op de eerste etage aan de voor zijde, gesommeerd werd deze open te maken. Toen de politiemannen konden binnentreden troffen zij er een gezelschap van dertien man nen aan, waaronder de huurder van het lokaal W. F. L. T. Op de tafel, waarom het gezelschap had gezeten werden eenige Iede ren kokertjes voor het werpen met dobbel- steenen en eenig geld gevonden. Het geheele gezelschap is daarna naar den arrestanten-auto geleid, waarbij een van de personen, na reeds te zijn ingestapt, nog kans gezien had om uit te stappen en aan den haal te gaan. Hij werd evenwel spoedig gegrepen. Een en ander trok natuurlyk nog ad wat be- kijks op de Boompjes. Met den arrestanten- auto is het gezelschap naar het bureau aan de Groote Paauwensteeg gebracht, waar een verhoor werd afgenomen. De huurder van het lokaal T. is In arrest gesteld, verdacht van het geven van gelegen heid tot hazardspel. De twaalf anderen, die bezoekers van de speelgelegenheid waren, zijn later vrij gelaten. Onder hen bevonden zich geen menschen v?n buiten of vreemdelingen en alien stean bekend als vrij geregelde bezoekers van speelgelegen- heden. Deze menschen hadden vrij veel geld op zak, maar in hoeverre er met dit geld ge- speeld is, kan natuurlijk moeilyk worden nagegaan. Er zou, volgens verklaringen, in deze speelgelegenheid met dobbelsteenen z(jn gespeeld en wel het spel, dat onder de ,kenners" bekend staat als „zeven of twaalf". Vermoed wordt, dat T. in dit pand al een ;aar lang een speelgelegenheid exploiteerde. PANIEK IN EEN AUTOBUS. In een autobus, waarmee een gezelschap miesjes van Nijmegen, naar Beuningen en Weurt vervoerd werd, is zoo meldt het Hbld. plotseling een paniek uitgebroken, doordat een der inzittenden, die een brandlucht meende waar te nemen, alarm maakte. Twee meisjes sprongen aan de achterzijde uit het voertuig Beiden kwamen te vallen. Een van haar brak een arm en kreeg eenige hoofdwonden, terwijl de andere een hersenschudding opliep. Na voorloopig verbonden te zijn, werden zij naar haar woningen overgebracht. Van brand iyi de autobus was intussehen geen sprake. GOED AFGELOOPEN. Een wagenpoetser van de Nederlandsche Spoorwegen heeft Maandagmorgen aan het Centraal Station te Amsterdam een avontuur beleefd, dat veel slechter voor hem had kun- nen afloopen dan het geval is geweest. De man was n.l. op het dak van een Pullman- wagen geklommen om een paar ruitjes van de dakbedekking schoon te maken. Toen hij zich oprichtte, kwam hij in aanralcing met het zich vlak boven hem bevindend geleidingsnet, van de electrische treinen. Het gevolg was dat de man gedurende een onderdeel van een seconde den vollen stroom door het lichaam kreeg. Hij maakte daardoor een buiteling kwam opnieuw met het net in aanraking en viel daarna van het dak van den wagon op het perron. Wonderlijk genoeg was de poetser slechts een kort oogenblik buiten bewustzijn; toen hy weer bij zijn positieven was, bemerkte hij noch van den val, noch van de aanraking met het net eenige schadelijke gevolgen. Een in middels gewaarschuwde geneesheer achtte het echter gewenscht om het slachtoffer ter ob- servatie naar een der ziekenhuizen te zenden. OPGEPAST. Te Glanerbrug verkocht een vischventer, uit Enschedd een groote hoeveelheid gerookte paling. Later op den avond werd de genees heer biji een zestal personen geroepen, die van de visch gegeten hadden en bij wie vrij zware vergiftigingsverschijnselen, geconstateerd wer den. De visoh is in beslag genomen en naar Utrecht opgezonden. Ook in Enschede waren verschillende per sonen na het gebruik van visch van denzelfden koopman onpasselijk geworden. VALSCHE POSTWISSEL. De politie te Delft heeft gearresteerd den 18-jarigen W. W. Het jonmensch had Vrij dag aan het postkantoor te Delft een ver- valschten postwissel aangeboden, dien hiji uit- betaald had gekregen. Hij veranderde den postwissel, dien hij ten bedrage van 1 aan zichzelf had geadresseerd, in 25, terwijl ook de naam van den geadresseerde en de straat- naam verwijderd en veranderd werden. De jongeman had dezelfde true ook reeds toe- gepast in Kerkrade en Rotterdam. In totaal heeft hij zevenmaal een bedrag van 25 weten te winnen. EEN CLANDESTIENEN ZENDER. De recherche heeft met ambtenaren van de telefonie en telegrafie in een perceel aan de Archimedesstraat te 's Gravenhage een clan- destienen zender in beslag genomen, waar- mede een 22-jarige bewoner, die voor zijn examen als amateurzender leerde, aan het oefenen was. DE OOIEVAARS EN DE BLIKSEM. De zomer van dit jaar heeft, vooral in het buitenland, vele en zware onweders met zich gebracht, die vaak door blikseminslag groote schade hebben aangericht. Daarbij is niet vastgesteld, of de bliksem ook in huizen is ingeslagen, die een ooievaarsnest op hun dak hadden. In ieder geval is het een oud bijge- loof, dat dergelijke huizen tegen den bliksem beschermd zijn, aldus „de Grondwet". In een oud boek heet het: „Van de dieren hebben, vooral de vogels een bliksemafwerende kracht, en speciaal de ooievaar op het dak beteekent dus niet alleen kinderzegen, maar ook beschutting tegen het onweer". Aan die besohermende eigenschap van den ooievaar wordt weinig aandacht geschonken. Toch is hier niet alleen van bijgeloof sprake. Zooals zoo vaak in dergelijke dingen verbergt zich ook hier een stukje natuurwetenschap. Men heeft namelijk waargenomen, dat de bliksem speciaal inslaat op plaatsen met groote onderaardsche wateraderen, omdat daar de grootste ontlading bereikt wordt. Als wij menschen op zoek gaan naar dat onder- grondsche water, dan maken we gebruik van de diensten van een wichelaar, die met zijn roede de plaats, waar zich het water bevindt. aangeeft. Het is echter gebleken, dat ook dieren, vooral vogels, gevoelig zijn voor de ,,uitstralingen" van het ondergrondsche water, die voor hen schadelijk zijn. Zoo zijn de nestplaatsen der ooievaars en vaak ook die der zwaluwen, vrij van de storende water- invloeden, die op den bliksem een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenen. Daardoor is het te verklaren, dat de blik sem slechts zelden in een huis slaat, op welks dak een ooievaar zijn nest gebouwd heeft. En daarmee is tevens het bijgeloof uitge- legd, dat de aanwezigheid van een ooievaars nest een bezwerenden invloed op het hemel- vuur zou hebben. BRANDSPUIT MAAKT SLECHTE REIS. Waarschijnlijk tengevolge van hooibroei is te le Exloermond de boerderij van den heer H. E. totaal afgebrand. Bij de eerste poging om tot blusschen over te gaan heeft zich nog een tragisch voorval voorgedaan. De brand- spuit zou door eenige arbeiders gehaald wor den, doch op weg naar de plaats van den brand zijn deze met spuit en al van de brug in het kanaal gereden. De meeste hunner konden spoedig weer tegen de brug opklim- men, doch een hunner, W., bleek in het water onder de spuit te zijn geraakt. Na ongeveer tien minuten daar in de knel gezeten te heb ben, werd hij bevrijd en opgehaald. Het ge- lukte dokter A., na herhaalde toepassing van kunstmatige ademhaling, de levensgeesten bij W. weer op te wekken. Zijn toestand is thans nog levensgevaarlijk, daar hij bij den val in- wendige kneuzingen opliep. De boerderij brandde intussehen geheel uit. Verzekering dekt de schade. ONWEER IN MECKLENBURG EN IN DE MARK. Boven Midden-Mecklenburg heeft Zondag- nacht een hevig onweer gewoed. Door den bliksem geraakten verscheidene gebouwen in brand en een aantal schuren met den pas bin- nengehaalden oogst, brandden af, terwijl ook in de stallen verscheidene stuks vee om- kwamen. In de Altmark sloeg de bliksem in ver scheidene huizen in en te Gross-Wudicke werd een landbouwer op het veld door den bliksem gedood. In de buurt van Prignitz ontlaadde zich eveneens een hevig onweer, dat gepaard ging met hevigen regenval. Te Neuhof bij Dall- min brandde een 72 meter lange schuur met een groote heveelheid graan af. Te Goemitz had een aantal leden van een sportvereeniging onder een boom geschuild. Toen de regen iets minder werd, vluchtten zij naar den overkant van den weg in een schuur. Nauwelijks waren zij onder den boom van- daan, of deze werd door den bliksem getrof- fen en knapte af,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 3