AtGEMEEN NIEUWS- C.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. DE VIERDE SEPTEMBER bimhenland No. 8876 WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1932 72e Jaargang FEUILLETON 46) CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Bmten Ter Neuzen fr per post 1 80 per 3 maanden - Bij voor uitbetaling fr. per post 6.60 per jaar Voor Belgne en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Pinna P. J- VAN DE SANDE. GIRO 38150 TEGEFOON No. 25. A DVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSOHIJNT IEDEREN MA A NO AG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DE ECONOMISGHE ONDERHANDEGINGEN MET DUITSCHGAND. Het Eerste Kamerlid Blomjous heeft aan de Ministers van Economische Zaken en Ar beid en van Buitenlandsche Zaken in verband met de berichten in de pers betreffende den loop der besprekingen te Berlijn over onzen handel met Duitschland - welke besprekin gen zijn gevoerd in den vorm van een drie- lioeksonderhandeling tusschen Duitschland, Denemarken en Nederland, de volgende vra- gen gericht. Zijn de Ministers niet van meening, dat de politiek der Duitsche Regeering in deze er op is gericht een totaal contingent voor den invoer van boter in Duitschland vast te stel- len, het aan de belanghebbende importeerende landen overlatende oin in onderling overleg te bepalen, welk deel van dit totaal aan elk af- zonderlijk zal toevallen? Zijn de Ministers eveneens van oordeel, dat het niet wel mogelijk kan worden geacht, dat de bij den invoer van boter in Duitschland be langhebbende landen het eens zouden kunnen worden over een onderlinge verdeeling van dezen invoer, daar het bij voorbeeld voor Denemarken toch wel uiterst moeilijk zal zijn bij die onderhandelingen rekening te houden met de zooveel grootere beteekenis van Neder land voor Duitschland als afnemers van Duit sche producten? Zijn de ministers niet van oordeel, dat het uitsluitend de Duitsche regeering is, welke kan en heeft rekening te houden met de be teekenis der onderscheidene in Duitschland boter-importeerende landen als afnemers der Duitsche producten en met het belang, welke het Duitsche volk heeft bij het behoud van elk dier afzetgebieden Zien de Ministers, evenals ondergeteekende in Duitschland's streven om de onderhande lingen in bovengenoemde richting te sturen, niet de bedoeling om door het drijven naar langdurige besprekingen, tusschen de in Duitschland boter-importeerende landen on derling, welke door den aard van het onder- handelingsobject toch gedoemd zijn onvrucht- baar te blijven de inwerkingtreding der Clearing-wet door Nederland tegenover Duitschland op de lange baan te schuiven? Zijn de Ministers niet van oordeel, dat de wijze, waarop Nederland's uitvoer naar Duitschland, meer in het bijzonder gedurende de laatste jaren, is beleinmerd, alleszins het gebruik van het ons onlangs door de wet- geving geschonken verweermiddel rechtvaar- dlgt Zijn de Ministers en in het bijlzonder de, Minister van Economische Zaken en Arbeid, van dezelfde zienswijze als ondergeteekende, dat de pas ingevoerde Crisis-Zuivelwet be- zwaarlijk aan haar doel kan beantwoorden zonder een, ten minste gedeeltelijk, herstel van den uitvoer van zuivelproducten, met name vooral van boter? Meenen de Ministers niet met hem, dat wij tegenover geen enkel land moreel zoo sterk staan om een redelijke behandeling in deze te bedingen dan juist tegenover Duitschland, ge- zien de wijze waarop Nederland den zoo om- vangrijken Duitschen invoer binnen ons ruil- gebied tot zelfs in de allerlaatste tijden toe- liet en daarenboven op velerlei wijze het Duitsche bedrijfsleven steunde, en wij zelf, ongetwijfeld mede door die ruime hulp aan Duitschland, in het midden der economische moeilijkheden zijn geraakt? Is de Regeering deswege met ondergetee- i kende overtuigd en is z\j bereld om onver- wijld de Clearings-wet tegen den invoer van Duitsche producten in werking te stellen om eindelijk te trachten, nu op allerlei wijzen gevoerde onderhandelingen hebben gefaald, aan Duitschland de wederkeerige onmisbaar- heid der ruilgebieden van beide landen te doen beseffen en gevoelen? EEN DURE VEItGISSING. Bij den aanleg van den sluisput voor het TwenteRijnkanaal te Eefde, bij Zutfen, is, naar uit Zutfen aan het Vad. wordt gemeld, in 1931 een nieuw cafe, de Sluis, gebouwd. Thans loopen er ter plaatse geruchten, dat blijkens door het gemeentebestuur van Gors- se.1 ontvangen mededeeling Waterstaat bij de berekening van het trace een fout van onge- veer 8 meter zou hebben gemaakt, zoodat of het cafe onteigend en afgebroken, of ge- meentegrond van Gorssel zou moeten worden aangekocht. In beide gevallen zou deze ver- gissing het Rrjk zoowat tien mille kosten. HET POSTVERKEER MET BEGGIe. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft den tekst bekend gemaakt van het op 4 Augustus vernieuwde postverdrag tusschen Belgie en Nederland. Brieven van het eene naar het andere land moeten met 10 cents (1.50 fr.) worden ge- frankeerd, mits zij niet zwaarder zijn dan 20 gram; voor iedere 20 gram meer 7V2 cents (0.90 fr.). Voor het grensiverkeer djw.z. als de kantoren van afzending en ontvangst ten hoogste 30 KM. uit elkaar liggen wordt 6 cents (0,75 fr.) frankeering vereischt, met 5 cents (0.75 fr.) voor elke 20 gram meer. IS ONS FRUIT WAARDELOOS? Het lid van de Tweede Kamer, de heer Braat heeft den Minister van Economische Zaken gevraagd of het hem bekend is, dat het hier te lande geteelde fruit zoo "goed als waardeioos is door den vrijen invoer van bui- tenlandsch fruit en dat hderdoor o.a. het West- land zeer wordt gedupeerd. De heer Braat vraagt verder of de minister bereid is onze fruitteelt te beschermen door het nemen van contingenteeringsmaatregelen. CKISISPACHTWET EN TUINDERS. Het Tweede Kamerlid, de heer Ch. L. v. d. Bilt, heeft aan den minister van Justitie ge vraagd of het juist is, dat de kantonrechter te Haarlem zich onbevoegd heeft verkilaard kenmis te nemen van een verzoekschrift krachtens de Crisispachtwet 1932 en wel, om- dat de aanvrage een perceel tuingrond betrof. De heer v. d. Bilt vraagt of de minister 00k van oordeel is dat de Crisispachtwet niet geldt voor tuinbouwbedrijven, zooals de genoemde kantonrechter meende, en of de minister in- geval hij meent, dat de tuinbouwbedrijven wel onder genoemde wet vallen, daarvan den kantonrechter wil doen blijken. SPOEDIGE DROOGGEG4JING VAN ZUIDERZEEPOLDERS GEWENSCHT. Het lid van de Tweede Kamer de heer Peereboom heeft den minister van Water staat gevraagd of het hem bekend is dat ten- gevolge van de afsluiting der Zuiderzee, het visscherijbedrijf der Urkervisschers, den on- dergang nabij is. Aan deze visschersbevolking, die tengevolge van deze afsluiting vrijwel zonder eenigerlei inkomsten is, is tot op heden geen schade- loosstelling verstrekt, dan alleen een geringe crisissteun. Is de minister niet van meening, vraagt de heer Peereboom dat indien de afsluiting van de Zuiderzee niet spoedig wordt gevolgd door een verdere droogmaking, er voor de visscherij bevolking niet maar alleen een crdsisteun, maar een werkelijke schadeloosstelling noodig is wegens broodrooving. De heer Peereboom vraagt verder of de Minister eenigerlei toezegging wil geven dat spoedig daadwerkelijk steun zal worden ver strekt en of hij wil bevorderen, nu de afslui ting der Zuiderzee een fedt is, dat 00k de verdere drooglegging spoedig ter hand wordt genomen. KEANSUEGGING OP HET GRAF VAN PRINS WIGGEM I. Zaterdagmorgen is op het graf van Prlns Willem I in de Nieuwe Kerk te Delft de krans gelegd vanwege den Vlaamschen Blauwvoet Bond. Nadat de vertegenwoordi- gers zich met hun vaandel rond het monu ment hadden geschaard sprak de voorzitter van den bond, dr. Borms, die er op wees, dat aanwezig waren de vertegenwoordigers van Vlaanderen, die het voorbeeld van Prins Wil lem I willen volgen, n.l. tot vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland. Hierna werd de krans gelegd en werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, gevolgd door ,,De Vlaamsche Geeuw". DE PREMIES VOOR HET BURGERLIJK PENSIOENFONDS. De Vereeniging van Nederiandsche gemeen- ten heeft zich gewend tot den minister van Financien met een adres, waarin de geldelijke verplichtingen van de overheidslichamen aan het Algameen Burgerljjk Pensioenfonds wor den behandeld. Adressante wijst erop, dat het tekort in het Pensioenfonds op 1 Juli 1922 werd gesteld op rond 254 millioen, terwijl dit tekort van de tweede belans op 31 December 1927 was teruggeloopen tot rond f 218 millioen. Deze gunstige uitkomst is een gevolg hier- van, dat de openbare lichamen voor de na 1 Juli 1922 aangestelde ambtenaren een bij- drage in het pensioenfonds storten, welke ver uitgaat boven het bedrag dat noodig is voor dekking van de werkelijke risico's. In de eerste balans werd dan 00k reeds geconsta- teerd, dat de premie ad 15% te hoog was. De vereeniging wijst er verder op, dat de in de eerste balans uitgesproken meening, dat voor de nieuw aangestelden met een premie van 7.82 voor het ambtenarenpensioen kan worden volstaan, in de tweede balans feitelijk bevestiging vindt, daar die percentages niet worden weersproken. Adressante verzoekt daarom den minister zulk een verlaging van de premie voor het eigen- en voor het gezinspensioen voor de na 1 Juli 1922 aangestelde ambtenaren in em- stige overweging be nemen. En nu de gemeen- ten weldra staan voor de behandeling van de begrooting voor 1933, zou de vereeniging het van heel veel belang aehten, indien spoedig tot zulk een verlaging kon worden overge- gaan. MEER STAATSGOTERIJBRIEFJES. Op de vraag van het Tweede Kamerlid den heer K. ter Gaan betreffende wijziging van artikel 2 der wet op de Staatsloterij in dien zin, dat meer loten kunnen worden uitgege- ven, heeft minister De Geer geantwoord, dat deze vraag eerst in September a.s. zal kun nen worden beantwoord. DE PRIJZEN DER VARIKENS. De Nederiandsche varkenscentrale deelt mede dat zij maatregelen heeft genomen, waardoor de prijs der varkens langzaam aan dichter bij den kostprijs zail komen. Zij heeft den richtprijs voor exportvarkens, welke vanaf Donderdag a.s. zullen worden geslacht, vastgesteld op 15 cent per pond levend ge- wicht. Deze prijs is aangenomen om eerst even te zien hoe de zaak loopt, doch de Ned. varkenscentrale hoopt dat zij zeer spoedig tot een hoogeren richtprijs zal kunnen over- gaan. ZEER GROOTE TARWEOOGST VERWACHT. Het Tweede Kamerlid de heer Braat, heeft aan den Minister van Economische Zaken ge vraagd of hem bekend is, dat een zeer groote tarweoogst is te wachten. Door art. 2 van de Tarwewet 1931, zal die oogst in ons land niet geheel voor broodberei- ding kunnen worden gebruikt, waardoor deze oogst gedeeltelijk minder waard zal worden. Is de Minister bereid, vraagt de heer Braat, maatregelen te nemen ten einde spoedig te geraken tot wijziging van art. 2 der Tarwewet 1931, in dien zin, dat het daarin genoemde percentage van 25 pet. wordt gebracht op 50 pet. Van den heer Braat aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid: Is het den Minister bekend, dat het hier te lande geteelde fruit zoo goed als waardeloo3 is door den vrijen invoer vanuit het buiten land en dat hierdoor o.a. het Westland ernstig wordt gedupeerd? Is de Minister bereid onze fruitteelt te be schermen door het nemen van contingen teeringsmaatregelen DE NEDERLANDSCHE DUMPING IN BEGGIS. De heer Vliegen, lid der Tweede Kamer, heeft aan de Ministers van Economische Za ken en van Buitenlandsche Zaken gevraagd of het juist is, dat in Belgie door Nederiandsche ondememingen met regeeringshulp dumpings- practijken worden uitgeoefend, hierin be- staande: le. dat bet hoogovenbedrijf te IJmuiden zijn product in Belgie 50 francs per j ton lager levert dan de normale prijs daar te I lande bedraagt, daartoe in staat gesteld om- dat de Nederl. Regeering, die eventueele ver- liezen zal dekken, het bedrijtf heeft gemachtigd tegen elken prijs zijn product te verkoopen teneinde al zijn arbeiders aan het werk te houden; en 2e. dat de OranjeHNassaumijnen op dezelfde wijze werken en verkoopen als het hoogovenbedrijf, dat nog 11.000 ton aan voor- raden heeft. Mocht dit niet juist zijn, moet dan de door de directie der IJmuidensche hoogovens ge- geven tegenspraak van in de Belgische pers voorkomende berichten inzake genoemde dumping, niet onvoldoende worden geacht en is dan een officieele tegenspraak van Regee- ringswege niet gewenscht? Wanneer de berichten waarheid bevatten voor wat de steenkolen betreft, achten de Ministers het dan niet gewenscht, zoolang de in Belgie heerschende staking in de kolen- mijnen voortduurt, extra uitvoer van steen kolen naar Belgie tegen te gaan? FRANKEERING BIJ ABONNEMENT VAN NIET-PERIODIEKE DRUKWERKEN. Met ingang van 1 September a.s. worden eenige wijzigingen in de postvoorschriften aangebracht welke het gevolg zijn van de bij de wet van 4 Februari 1932 1.1. vastgestelde wijzigingen van de Postwet en de Pakketpost- wet. De wijzigingen betreffen o.m. de frankee ring bij abonnement, waarbij het mlnimum- aantal niet-pgriodieke drukwerken wordt teruggebraeht van 1000 tot 500. Tevens mag voortaan de aanwijzing „frankeering bij abon nement" of „pact pave'gevolgd door den kan- toomaam door middel van een stempel afdruk worden aangebracht. Gewone aangeteekende stukken kunnen voortaan bij uitreiking aan huis 00k aan een volwassen huisgenoot (geen dienstpersoneel) van den geadresseerde worden afgegeven. Bij ambtshalve aanteekening van stukken is voortaan tweemaal het recht voor gewone aanteekening verschuldigd. In de bepalingen omtrent de behandeling van de onbestelbare en geweigerde stukken worden eenige wijzigingen gebracht. De desbetreffende bepalingen van de pak- ketpostwet zijn voorts zoodanig gewijzigd, dat de gelegenheid kan worden gegeven, het port en het verrekenrecht van binnenlandsche postpakketten niet bij vooruitbetaling te vol- doen; voorshands zal alleen het port voor ge wone pakketten ten laste van den geadres seerde kunnen worden gelaten. Ten slotte heeft 00k de regeling betreffen de het verleenen van korting op de binnen landsche posttarieven eenige verruiming ondergaan. GEEN KOFFIE-BEUASTING. Bij informatie aan het Departement van Financien blijkt het in eenige bladen voor komende bericht over een te verwachten in- voering van een koffie-belasting uit de lucht gegrepen te zijn. THANS GEEN BESUISSING IN ZAKE AG OF NIET INVOERING VAN HET GEZIN SP ERSOONSKAARTEN STEGSFX. Naar het „Weekblad voor Gemeentebelan- gen" meldt, heeft de Minister van Binnen landsche Zaken onder dagteekening van 11 Juli aan de gemeentebesturen bericht, dat in verband met de bijzondere tijdsomstandig- heden thans geen beslissing kan worden ge nomen in zake de al of niet invoering van het gezinspersoonskaartenstelsel. Het tijdvak der proefneming wordt daar om verlengd tot uiterlijk 1 Januari 1935. DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN 1931. Aan het verslag van de Rijkspostspaarbank over 1931 zijn de volgende cijtfers ontleend: In 1931 bedroeg het aantal inlagen 2.637.583 tegen 2.586.274 in 1930, terwijl het bedrag der inlagen was 194.972.429,14 tegen 148.956.752,76 in het voorafgaande jaar. De inlagen vermeerderden dus in totaal met 101.309 en in bedrag met 46.015.676,38. Terugbetaald werd in 1.447.285 posten f 141.193.328,16 of, 11a aftrek van de rente, in den loop van het jaar uitbetaald bij geheele afbetaling van boekje3, 140.976.764,25 tegen in 1930 in 1.372.016 posten 133.563.862, ver- meerdering dus in aantal 75.269 en in bedrag f 7.412.902,25. Aan rente werd goedgesolireven een bedrag van 10.058.930,60 (incl. de in den loop van 't jaar uitbetaalde rente ad 216.653,91) zoo dat het tegoed der inleggers einde 1931 be droeg 439.237.670,42 zijnde 63.833.149,61 meer dan einde 1930. Het aantal spaarbankboekjes steeg met 73.194, waardoor er 31 Dec. 1931 2.217.220 in omloop waren. Het aantal staatssehuldboekjes vermeer- derde in 1931 per saldo met 653 en steeg daardoor tot 27.630. 1 AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) Vervolg.) Toen Bryce den volgenden morgen iets opvallends meende te ontdekken in de manier van doen van zijn collega, schonk hij daar evenwel niet de minste aandacht aan, maar ging rustig met zijn werk door. Guest, die geheel in beslag genomen werd door zijn bestudeering van een krant, beantwoordde het vormelijke: „Goeien morgen" van den ander met een verkorting daarvan en volstond met; ,,Goeie". Om negen uur was Guest al met z'n onderzoek begonnen en een deel lag al in de prullemand en het stapeltje naast zijn bureau werd langzamerhand kleiner. Hij had Randall naar de verschillende krantenbureaux gezonden en vandaar de copie ontvangen van alle publicaties van een maand terug. In het bezit hiervan, was hij de kolommen van de verdwenen personen van elke krant gaan onderzoe- ken. Om elf uur lagen The Mail, The Daily News, The Westminster Gazette, The Star, The Standard en The Telegraph in de papiermand. The Morning Sum The Sketch, The Miror, The Chronie, The, Morning Post, The Dispatch en The Herald lagen nog voor hem, om nagezien te worden. Eerstgenoemd blad nam hij op en door- liep de Septemberaflevering, maar zonder resultaat. In vervelende stemming nam hij het October-nummer, toen opeens daar trok 'n kleine paragraaf in de kolom, die hij juist doorlas, zijn aandacht. „PICWICK. GUILFORD CONSIG- NATIE ARRIVEERT SEPT. 12. VOOR F. P. H. NICKLEBY". Dus de zending voor Guildfort zou den 12den voor Farnham, Petersfield en Ha- vant aankomen! Dat was de noodlottige-datum, dacht- hij en met nog meer ijver begon hij de krant te doorsnuffelen, en in de vijf vol gende nummers ontdekte hij nog twee aankondigingen. Doch geen van beide lag in de lijn van zijn ,,plan de campaane", doch beide waren geteekend ,,Nickleby en dienden tot bevestiging van het feit dat die mede deeling van hem kwam. Alles wat hem nu nog te doen stond was een onechte boodschap in te voegen. van Chuzzlewit, Wally, aan Pickwick, Pressland, waarin hij hem opriep, en dan zat Pressland in Queer Street. Hun manier van correspondeeren was vernuftig bedacht en blijkbaar hadden zij daartoe besloten om alle brieven, die vermoedens konden doen rijzen, te ver- mijden. Om Wally maakte Guest zich niet druk. Dat was maar 'n werktuia, n bij- Ioopertje, maar die in geen geval de her- sens van de anderen had. Hubert Chat- terton was dood, Naisuki eveneens. Maar Mr. Pressland leefde nog en was nog in vrijheidmaar o zoo ver. Maar nu had hij het aas, dat Press- land uit z'n hoi zou lokken. De inspec- teur glimlachte fijntjes en het aas zou Pressland slecht bekomen. Guest nam een potlood en krabbelde eenige woorden op een stuk papier. De boodschap luidde: ..PICKWICK. ONGELUK. LYON'S HOEKHUIS. VIER. OCT. 28. HOOFDINGANG. CHUZZLEWIT". Hij drukte op de schel en liet Randall komen. ,,Zorg ervoor, dat dit deze week iede- ren dag in de „Morning Sun" wordt ge- zet", gelastte hij hem. ,,Uitstekend mijnheer". Randall ver- trok met zijn boodschap. Twee minuten daarna kwam Mitchell binnen en overhandigde een telegram aan Guest. Toen Guest 't gelezen had, keek Bryce van zijn bureau naar hem op. ..Waarvoor dient die tusschenvoeging in de Morning Sun?" vroeg hij nieuws- gierig. Zijn collega keek hem even stilzwijgend aan en legde het hem daarna uit. Bryce floot zachtjes voor zich uit. ,,En heb je Pressland op die manier geseind?" vroeg hij. Guest haalde zijn schouders op. ,,Die snuiter is knap", zei hij, ,,maar ditmaal hoop ik hem toch te knippen". Bryce ,,sloeg" aan 't denken. Wat drommel, hoe zou Guest dat nu weer klaar spelen? Altijd had hij iets achter z'n mouw". ,,Nu we zullen hopen, dat je met Press- land beter succes zult hebben, dan met den moordenaar! zei hij boosaardig. ,,Ik voor mij", en hier werd hij ironisch, ,,ik geloof, dat je appels wilt zamelen zonder den boom te schudden Guest glimlachte en tikte met het telegram, dat hij in zijn hand hield. ,,Vriend Wally probeert er tusschen uit te knijpen, terwijl de baan nog vrij is", zei hij en gaf het rose formulier aan Bryce. ,,Drommels, dat had ik niet verwacht liet Bryce zich uit met verrassing in zijn oogen. Is hij er van door? Ik denk, dat het de moeite wel waard is om dat jong- mensch na te laten gaan Hij las het telegram door: YACHT VAN CHATTERTON, CHARA II. WORDT UITGERUST. DYSART". Het was verzonden vanuit Newhaven. ,,De laatste week heeft Wally zich op alles voorbereid gehouden", zei Guest, „en naar ik hoor," hebben zijn procureurs hals over kop de bezittingen van den oude getaxeerd. Er mocht eens iets tusschen komen". Bryce knikte in gedachten verzonken. lij zou er eens op letten. De daarop volgende dagen had Bryce het vreeselijk druk. Wally Chatterton's gangen werden ijverig nagegaan en Bryce nam de ge- woonte 's avonds laat een wandelingetje te maken door het park, van Lancaster Gate naar Kensington Gore, teneinde een oogje te houden op het goed van Chat- terton. Soms hield hij even tegenover het huis stil en bleef staan kijken als wilde hij aan die ijzeren poorten inlichtingen ontlokken. Maar meer dan eens trof hem dan de koele blik van een politie-agent, die in de nabijheid post gevat had, wat hem echter eer woedend dan blii maakte. Op 'n keer maakte Bryce weer zoo'n uitstapje, en gevoelde zich nog slechter gehumeurd dan anders, wat aanleiding was tot een reeks van interessante voor- vallen. Dien avond 't liep tegen vijven deed het park bijzonder koud aan. De hemel was helder en een striemende, scherpe wind blies de laatste blaadjes van de boomen en joeg koud en guur over het gras. Bryce, bezig met z'n eigen gedachten, slenterde met gebogen hoofd langs Lan caster Gate, en had de wereld rondom hem als het ware vergeten. Als eerste gevolg van zijn verwazing liep hij tegen een lantaarnpaal op. Eerste omstandigheid, die hem woedend maakte. Even later bufferde hij tegen een oude dame, en vielen haar pakjes op de straat- steenen. Tweede omstandigheid. Kort daarop botste hij eerst tegen een slagers- jongen, dan tegen een kindermeisje op, struikelde over een hond, dien zij aan een koofd hield en tenslotte ondervond hij de wet van den weerstand bij een flink on- bex*ispelijk gekleed jongmensch, die een van de huizen daar in de buurt verliet. 't Chique jongmensch slingerde den droomer zoo van zich af, dat de inspec- teur een buiteling maakte, waarbij hij z'n evenwicht verloor. Dat was te erg! Waarom dat kon dat volk niet uitkijken waar t liep? Met vlainmende oogen keek Bryce in het vriendelijk lachend gezicht van Vis count Medway. ,,Ha, zoo, mijn vriendzei dc man van adel op luchtigen toon, „zie ik je weer eens? Zit je nog steeds mijn rampzaligen neef op de hielen?" ,,Rampzalig!" bromde Bryce geergerd. ,,Wis en zeker, of noem je het geen ramp, als jij ze op de hielen zit?" was de fijne, dubbelzinnige vraag. „Maakt hij het je tegenwoordig nog al lastig? Of ligt de handel zoowat stil? Ofen hier zweeg hij, terwijl er een bijzondere gloed in zijn oogen "kwam, „is die stroeve uitdrukking van je gelaat te wijten aan 't onvermogen om die mi> daden, een lid van 't Hoogerhuis op den hals te schuiven?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1