ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DE VIERDE SEPTEMBER No. 8875 BINNENLAND FEUILLETON BUITENLAHD a HnyvnMESTSPRH8Biimen Ter Neuzen 1,40 per 3 ma&nden Buiten Ter Neuzen tr. per post f 1,80 per 3 maanden By voor uitbetaling fr. per post /6.60 per Jaar Voor BelgiS en Amerika f 2,25, overlge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Aboamementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. ragwfster: Firma P. 1. VAN DE SANDH. GIRO 38160 TELBFOON No. 26. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken rego! meer f 0.SC Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement te gen vermlnderd tariefhetwelk op a&nvra&g verkrygbaar is. Inzending van advertentien llefst ££n dag voor de uitgave. OIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONB, DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis inge- volge artikel 38, juncto artikel 16 der drank- wet, dat bq hen is ingekomen een verzoek om een verlof B van PASSQHIER ADRIAAN DAVIDSE, van beroep banketbakker, wonende te Ter Neuzen, voor zyn winkel, plaatselijk gemerkt 41 en gelegen aan de Noordstraat Binnen twee weken nadat deze bekendma- king is geschiedt kan ieder tegen het ver- leenen van dit verlof schriftelijk bezwaren lndienen bij burgemeester en wethouders. Ter Neuzen, den 13 Augustus 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. DE WIJZIGING DER POSTVVET. Met ingang van 1 September a.s. worden eenige wijzigingen in de postvoorschriften aangebracht, welke het gevolg zijn van de by de wet van 4 Februari 1932 j.l. vastge- stelde wijzigingen van de postwet en de pak- ketpostwet. De wijzigingen betreffen o.m. het frankee- ring bij abonnement, waarbij het minium- aantal niet-periodieke drukwerken wordt teruggebracht van 1000 tot 500. Tevens mag voortaan de aanwyzing „frankeering bij abon nement" of „port payd" .gevolgd door den kantoornaam, door middel van een stempel- afdruk worden aangebracht. Gewone aangeteekende stukken kimnen voortaan bij uitreiking aan huis ook aan een volwassen huisgenoot (geen dienstpersoneel) van den geadresseerde worden afgegeven. Bij ambtshalve aanteekening van stukken is voortaan tweemaal het recht voor gewone aanteekening verschuldigd. In de bepalingen omtrent de behandeling van onbestelbare en geweigerde stukken wor den eenige wijzigingen gebracht. De desbetreffende bepalingen van de pak- ketpostwet zijn voorts zoodanig gewijzigd dat de gelegenheid kan worden gegeven, het port en het verrekenrecht van binnenlandsche post- pakketten niet bij vooruitbetaling te voldoen; voorshands zal alleen het port voor gewone pakketten ten laste van den geadresseerde kunnen worden gelaten. Ten slotte heeft ook de regeling betreffende het verleenen van korting op de binnenland sche posttarieven eenige verruiming onder- gaan. VOORRANG VAN 'S RIJKS-SCHAT,KIST BOVEN PAND. Kort geleden is gemeld, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veen- kolonien, bij den Minister van Financien be- denkingen had ingebracht tegen het bepaalde bij art. 12 van de wet van 1845 (invorderings- wet), waarin aan 's Rijks schatkist, voor wat de directe belastingen aangaat, recht van voorrang op pand en hypotheek is toegekend. De Kamer wees daarby op het gevaar voor credietgevers bij het verleenen van voor- schotten tegen onderpand van effecten e.d. vooral, in dezen tijd, nu de omstandigheden ten aanzien van credietverleentng zoo geheel anders zijn dan ten tijde van de totstand- koming van die wet. Blijkens het antwoord op dit adres heeft de Minister van Financien tot de ontvangers der directe belastingen een aanschryving gericht om in het algemeen, zonder zijn vooraf ver- kregen toestemming, geen door een belasting- schuldige in onderpand gegeven zaken te doen in beslag nemen, noch onder een pandhouder AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) 45) Vervolg.) In een anderen hoek van de kamer legde Mandeville juist een kwistig bewerkte, holle kroonlijst neer, die hij bekeken had en daarna onderwierp hij de gramophoon aan een uiterst nauwkeurig onderzoek; t hefboompie, de klakdoos, de reflector, 't kastje zelf, 't naaldendoosje, 't mechanis- me, alles wat ook maar iets kon verber- gen, hoe klein het ook was. De dokter bromde ontstemd en smeet het slingertje neer. Zoo brak hij twee platen. Guest keek fronsend en drukte op een van de houtknoesten in den vloer, terwijl hij er, om maar iets te doen, met zijn voet overheen schuurde. Langzaam kwam er beweging in. Met een uitdrukking van verrassing bukte Guest zich en raakte hij den knoest met zijn wijsvinger aan. Snel trok hij zijn vinger terug en stak hij het bezeerde lid in z'n mond. „Daar loopt een stroom langs", zei hi; met een beteekenisvol glimlachje. Mandeville kwam naderbij. ,,Heb je gummizolen onder je schoe- nen?" vroeg hij. derden-ibeslag te doen leggen op de opbrengst van door dezen verkochte onderpanden, noch krachtens artikel 7 der voormelde wet een vordering op zoodanige opbrengst aan den pandhouder te doen beteekenen. Dat op deze wijze het recht van voorrang boven pand alleen met medewerking van het hoofdbestuur der belastingen zal kunnen wor den uitgeoefend, moge volgens den Minister een waarborg zijn, dat met alle omzichtigheid en beleid zal worden opgetreden. DE GEVOLGEN DER WINWEL- SLUIT1NGSWET. Naar men aan de „Maasbode" mededeelt, zijn met het Bestuur van den Koninklijken Nederl. Middenstandsbond aan het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid besprekin- gen gevoerd over de gevolgen van de sedert 1 Mei 1932 in werking getreden winkelslui- tingswet 1930. Daarbij zijn verschillende bezwaren naar voren gebracht, die zich by de uitvoering der wet hebben voorgedaan, in het bijzonder die welke de winkels van banket, suikerwerk en chocolade, alsmede eenige andere zaken on- dervinden van de sluiting op Zondag. Aan voornoemd bestuur werd toegezegd, dat zoo spoedig mogelijik te dier zake een on derzoek zou worden ingesteld en dat naar aanleiding daarvan zou worden overwogen of en op welke wijze aan de geopperde bezwaren zou kunnen worden tegemoet gekomen. BELASTING OP KOFFIE? Bate van 18 y2 millioen gulden voor de schatkist verwacht. Eenige jaren geleden is de Regeering ge komen met plannen, om een koffiebelasting in te voeren. In handels- en ook in scheeepvaart- kringen ontmoetten die plannen toen echter een dusdanig verzet, dat zij werden terug- genomen. Thans verluidt echter, dat zij op- nieuw vasten vorm hebben aangenomen en de „Wekelijksche Uitlotings-courant" weet zelfs te melden, dat bij de indiening van de Ryks- begrooting in September a.s. zal worden voorgesteld, tot de heffing ervan over te gaan. Is het blad wel ingelicht, dan zal deze belas- ting- dartiof cont per ponxl bcdragon. Aannemende, dat tengevolge van deze be- lastingheffing het verbruik met 100.000 balen vermindert, zal toch, zoo berekend het blad, bruto nog ongeveer 18% millioen gulden uit deze belasting worden verkregen. EEN DAGZEGEL-KWESTIE. Op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Kupers aangaande het plakken van dag- zegels voor arbeiders, die wegens de economi sche omstandigheden slechts drie dagen per week in de onderneming van den werkgever arbeiden, n.a.v. een uitspraak van den Cen- tralen Raad van Beroep, heeft de Minister van Economische Zaken en Arbeid geant- woord: Blijkens de bedoelde uitspraak van den Centralen Raad van Beroep maakt deze geen onderscheid tusschen arbeiders, die in den regel in dezelfde kalenderweek niet langer dan drie dagen in dienst van denzelfden werk gever werkzaam zijn, en arbeiders, die gedu- rende de geheele week ter beschikking van den werkgever zijn, doch van wier arbeids- kracht slechts gedurende drie dagen in de week gebruik gemaakt wordt. Zooals uit de beslissing van den Oentralen Raad blijkt, is naar zijn oordeel op een arbeider, tot deze laatste groep behoorende, het z.g. dagzegel- besluit van toepassing. Inderdaad bestaat de mogelijkheid, dat, ten gevolge van het feit, dat op de bedoelde personen het dagzegelbesluit van toepassing zal zijn, him rente eventueel minder zal be- dragen dan indien dat besluit niet op hen van toepassing was en weekzegels werden geplakt. Hoewel niet ontkend kan worden, dat de Guest keek hem vragend aan. Die man was niet goed wijs. Gummizolen...? Te deksel! Gummi was een slechte ge- leider! In gespannen verwachting zette hij z'n voet op den knoest en drukte. Langzaam zonk het ovale stuk hout naar beneden. Dan keek hij de kamer rond. Er was niets veranderd. Boven je!" riep opeens Mandeville in de hoogste verrassing uit, terwijl hij naar het plafond wees. Guest keek en zag hoe in de zoldering 'n kleine donkere opening zichtbaar geworden was. ,,Verduive!d netjes!" zei hij, liep de kamer door, klom bovenop de boekenkast, vanwaar hij bij de opening kon. Voorzichtig helde hij over en stak z'n vrije hand ten onderzoek uit, en eenige oogenblikken greep hij in een ijle ruimte. Even later wolkte de stof naar beneden, en dan sloeg hij tegen iets aan, wat op een klein, tinnen kistje leek. Behoedzaam trok hij zijn hand terug en er kwam een langwerpig kistje voor den dag, en terwijl hij dit met de grootste zorgvuldigheid vasthield, daalde hij naar omlaag. Hij zette zich neer, maakte het voor zichtig open en nam er een stapel netjes opgevouwen papieren uit. Een uur lang bracht hij door met het nazien ervan en toen eerst kreeg hij een idee van de geweldige organisatie, welke die Japannees had ingesteld. Een lijstje bevatte de namen van Nai- suki's afnemers, en het lezen daarvan verrastte hem ten zeerste. Vijf leden van het Hoogerhuis, drie leger-officieren, ad- vocaten, mannen van zee- en luchtdienst, tegenwoordige oeconomische omstandigheden mede in verband met het systeem der Invalidi- teitswet zich in de toekomst bij het toeken- nen van renten zullen kunnen doen gevoelen, kan, waar de omstandigheden manen eer tot verlichting dan tot verzwaring van de sociale lasten voor het bedrijfsleven over te gaan, de Minister voorshands geen aanleiding vinden een voorziening, om weer weekzegels te doen plakken, te bevorderen. INVOER VROUWENBOVENKLEEDING. Bij Kon. besluit is heT invoercontingent voor vrouwen- en meisjesbovenkleeding zonder rubber, geen gebreide of tricot en niet ver- vaardigd van wollen of halfwollen stoffen, gebracht op 100 Deze bepaling heeft geen terugwerkende kracht, zoodat zij alleen van beteekenis is voor die firma's, die nog over een tegoed op de toewijzing eventueei ;de invoervergunning beschikken. De Kamers van Koophandel zijn gemachtigd tot het afgeven van een suppletie-vergunning tot een bedrag gelijk staande met 42% der factuurwaarde van iedere in te voeren partij goederen als bovengenoemd. Het con- sentrecat over de af te geven suppletievergun- ningen bedraagt UITVOERING CRISISVARKENSWET. Het lid der Tweede Kamer de heer Keestra heeft aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid gevraagd: 1. Acht de Minister- de in zijn circulaire aan de hoofden der vleeschkeuringsdiensten van 8 dezer (onderwerp: uitvoering Crisisvar- kenswet) voorgeschrevey waging van de var- kens n& de slachting djet noodeloos om- slachtig 2. Is de Minister bereid alsnog aan ge- noemde ambtenaren mede te deelen, dat, in de gevallen, waarin vooraf op juiste wijze het levend gewicht is vastgesteld, geen nieuwe weging na het slachten behoeft plaats te heb ben, doch een door den Minister te bepalen percentage van het levend gewicht wordt aan- gemerkt als het geslacht gewicht? NEDER^r ^TOEgS 00011 De Italiaansche koning heeft drie zilveren en twaalf bronzen medailles toegekend aan de officieren en de bemanning van het Neder- landsche schip „Alhena", die zich onder- scheiden hebben bij de redding van de schip- breukelingen bij het vergaan van het Ita liaansche mailschip ,,Mafalda" op 25 October 1927. De minister van Marine heeft aan den kapi- tein van de ,,Alhena", den heer Moolenaars, een zilveren en aan den radiotelegrafist, den heer Wentzel, een bronzen herinnerings- medaille toegekend. DE TARWEWET. Het lid der Tweede Kamer de heer Braat heeft aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid gevraagd: Is het den Minister bekend: a. dat een zeer groote tarweoogst hier te lande te wachten is; b. dat die oogst door belemmering van art. 2 van de Tarwewet 1931 in ons land niet ge heel voor broodbereiding zal kunnen worden gebruikt, waardoor deze oogst gedeeltelijk minder waard zal worden? Is de Minister bereid maatregelen te nemen om spoedig te geraken tot wyeiging van art. 2 der Tarwewet 1931, in dien zin, dat het daarin genoemde percentage van 25 pet. wordt gebracht op 50 pet. INVOER VAN BELGISCH BROOD. Nadat de regeering heeft kennis genomen van een rapport over den invoer van Belgisch brood in ons land, is, naar de „Telegr." meldt, dokters, een rechter en zelfs een minister; ook stonden er namen op van menschen, die hij goed kende, namen van oude ban- dieten en bekende oplichters. Een ander document vermeldde de in- komsten over het jaar, die tot zes cijfers beliepen. Hij zag, dat de inkomsten in drieen verdeeld waren en aan den datum zag hij, dat voor twee dagen de balans nog opgemaakt was. Blijkbaar waren de sommen gelds voor Naisuki, Pressland en Hubert Chatterton, of misschien voor Wally Chatterton bestemd. Wat de organisatie betrof, deze was, naar hij ontdekte, veel uitgebreider dan hij verwachtte. Over de geheele wereld had hij agenten, die in iedere stad van eenige beteekenis werkten. Op heel verschil lende wijzen werden de verschillende klanten bediend. De organisatie had een leger van vrachtauto's honderd twee-en-dertig voor Engeland alleen. Verder twee een- dekkers, die in een hangar in Kent onder- gebracht werden, n water- en passagiers- vliegtuig, om 't vaste land te bedienen. Ook stond er een vloot van „losse" schepen in de papieren vermeld, die alle havens van Europa voorzagen. Nog een andere lijst hield de namen in van 3 mannen, die samen de eigenaars waren van de spoorwegen in het noor- den, en die in een industrie-district Nai- suki's waren aan den man brachten. En hoe was het mogelijk, de man hac zelfs een eigen postkantoor. Dicht aan het strand gelegen, deed het schijnbaar dienst als correspondentie- school, maar in werkelijkheid werd er die namens den Minister van Economische Zaken een brief aan de commissie van advies ex axt. 4 der Tarwewet-1931 gezonden, waarin mee- gedeeld wordt, dat wellicht stappen tot con- tingenteering van den invoer van buiten- landsch brood gedaan zullen worden. UITVOER NAAR BEEGIe. Het lid der Tweede Kamer de heer Vliegen heeft tot de Ministers van Economische Zaken en Arbeid en van Buitenlandscbe Zaken de volgende vragen gericht: 1. Is het juist, dat in Belgie door Neder- landsche ondememingen met regeerings-hulp dumpingspraktijken worden uitgeoefend, hier- in bestaande: 1°. dat het hoogovenhedrijf te Umuiden zijn product in Belgie 50 francs per ton lager levert, dan de normale prijs daar te lande bedraagt, daartoe in staat gesteld, om- dat de Nederlandsehe regeering, die even- tueele verliezen zal dekken, het bedrijf heeft gemachtigd tegen elken prijs zyn product te verkoopen ten einde al zijne arbeiders aan het werk te houden; en 2°. dat de Oranje-Nassau- mijnen op dezelfde wijze werken en verkoopen als het hoogovenhedrijf, dat nog 11.000 ton aan voorraden heeft? 2. Zoo dit niet juist mocht zijm, zijn de Ministers dan niet van oordeel, dat de door de directie der Umuidensche hoogovens ge geven tegenspraak van in de Belgische pers voorkomende berichten ter zake van het onder vraag 1 vermelde, onvoldoende moet worden geacht en een officieele tegenspraak van re- geeringswege in hooge mate gewenscht is? 3. Mochten de berichten waarheid bevat- ten voor wat de steenkolen betreft, achten de Ministers het dan niet zeer gewenscht, zoo- lang de in Belgie heerschende staking in de kolenmijnen voortduurt, extra uitvoer naar Belgie van steenkolen uit de Limburgsche mijnen tegen te gaan? HITLER WORDT GEEN RIJKSKANSELIER. In de laatste dagen trad sterk naar voren de mogelijkheid van het optreden van den ,T;tlwjlrolroBoflUnr Vnnr Viof oogenblik is die kans verkeken. De Rerlijnsche correspondent van het „Han- delsblad" telefoneerde Zaterdagavond De historische onderhandelingen tusschen de leiders der nationaal-socialistische partij en de tegenwoordige officieele instanties te Berlijn zyn, gelijk men in Duitschland pleegt te zeggen, „kurz und schmerzlos" geweest. Hitler kwam vanmorgen vroeg per vlieg- tuig uit Munchen aan. Zijn eerste bezoek gold generaal Von Schleicher, zijn tweede rijks- kanselier Von Fapen, zijn derde en beslis- sende, dat om vijf uur 's middags plaats had en niet langer dan een kwartier duurde, den rijkspresident. De bevolking van Berlijn had zich van deze „historische oogenblikken" als gewoonlijk niet veel aangetrokken. Het zwoele zomer- weer en het week-end lokten de menschen bij honderdduizenden naar buiten. In de gloei- hitte waren alle verkeersmiddelen in de rich- ting der omstreken uitverkocht. Slechts de allerfanatiekste aanhangers van het swasti- kakruis hadden zich oip de trottoirs in de Wilhelmstrasse in de gloeiende zon opgesteld om Hitler te huldigen. De groote man bleef echter in een gesloten auto onzichtbaar, zoodat men slechts de carosserie een ,,Heil!" kon toeroepen, wat dan ook prompt geschiedde. Wat Hitler met generaal von Schleicher be- sprak, is in bizonderheden niet bekend. Over het onderhoud van het nationaal- socialistische opperhoofd met den rijkskanse- lier wordt verteld, dat de heer von Papen nog verder ging dan men gisteravond aannam en Hitler niet alleen het vice-kanselierschap, het rijksministerie van binnenlandsche zaken, en correspondentie gevoerd, die tot de orga nisatie behoorde. Ten slotte leunde Guest achterover en zuchtte. Naisuki's nauwgezetheid om alles tot in de kleinste bijzonderheden uit te werken, had hem als 't ware ver- bijsterd. Een uitgebreider organisatie was nog nooit op touw aezet. Maar wat hem van alles het meeste intrigeerde en belang inboezemde, was 'n kleine portefeuille, dat niets anders be vatte dan krantenknipsels, die, naar het scheen, uit de kolom van de verdwenen personen geknipt waren. Hij koos er drie of vier uit en las ze. Ze waren uit een dagblad geknipt en de namen van de vier welbekende Dickens' typen stonden er op vermeld. Op deze manier: ..CHUZZLEWIT. HET RIALTO RESTAURANT. WOENSDAG. VIER. TWEEDE WANDTAFEL. RECHTS. PICKWICK"; dan: PICKWICK. COPPERFIELD'S HUIS. DONDERDAG. VIER. NICKLEBY." vervolgens: „COPPERFIELD. LAATSTE CONSIGNATIE OP WOENSDAG. GUILFORD. PICKWICK"; enzoovoorts. Daaruit legde Guest de wijze af, waar- twee andere rijksportefeuilles, maar ook het minister-presidentschap in Pruisen en nog an dere Pruisische ministerzetels aanbood. Hitler bleef echter onverzettelyk by zijn eisch zelf rijkskanselier te worden en in rijks- en Pruisische regeering voor zyn partij alle belangrijke portefeuilles te erlangen, wat dus een nat.-soc. partijdictatuur zou beteekenen. Toen de rijkskanselier dit onherroepelijk van de hand wees, had de audientie van Hitler by den rijkspresident feitelijk nog slechts for- meele beteekenis. Zij had desondanks plaats. Of zij een „historisch kwartiertje" is ge worden en inderdaad een eenigsizins drama- tisch verloop had, gelijk ons wordt bericht, kunnen slechts de weinige ooggetuigen be- vestigen. Bij het onderhoud tusschen Hindenburg en Hitler waren rijkskanselier von Papen en staatssecretaris Meissner, verder de nat.-soc- Rohm en Frick aanwezig. De rykspresident stelde Hitler de vraag: Is u bereid met eenigen uwer partijgenooten in de rijksregeering te treden?" Waarop Hitler kort antwoordde: ,,Neen, ile kan my slechts bereid verklaren de volledige regeeringsmacht in het rijk op my te nemen." Hetgeen den heer von Hindenburg aanlei ding zou hebben gegeven op te staan, ten teeken dat de audientie afgeloopen was. De rijkspresident moet er nog aan hebben toegevoegd: ,,Ik hoop dat uw partij in de oppositie een houding zal aannemen, die volk en vaderland tot zegen zal kimnen strekken," Inderdaad „kurz und schmerlos". De traditie getrouw zullen de politic! mr morgenochtend in woord en schrift de vraag stellen: Wat nu? Het meest eenvoudige ant woord is": voorloopig blyft alles bij het oude In het rijk regeert verder het kabinet Fapen-Schleicher en als tegen 30 Augustus de rijksdag bijeenkomt, zal 6f deze regeering voor hem verschijnen, of in de weken, die ons nog van deze nieuwe zitting van het rijks- parlement scheiden, zal voor en achter de coulissen nog worden bedisseld en gehandeld om toch nog een kabinet van de nationaal- socialisten tot stand te brengen. Het eerste komt ons voorloopig het waar- schijnlijkst voor. Upj- jjll l^ol o u ii 4V«n»*n .urn ri r tn nemen, hoe de nationaal-socialisten reagee- ren. Vanochtend verklaarde het hoofdorgaan hunner partij in Berlijn, de ,,Angriff", dat het in deze historische oogenblikken zich van elk commentaar wenscht te onthouden. „AIle mogelykheden staan voor ons open," kon men daar lezen, „wordt ons de eene weg versperd. dan hebben wij genoeg andere tot onze be schikking om in staat te zijn elk slap com- promis krachtig van de hand te wijzen." Deze opmerking kon door de sphinx ge- dicteerd zijn. „Genoeg andere wegen..." daar- kan men van alles by denken, te beginnen met normale oppositie in den rijksdag, tot den burgeroorlog toe. De heeren zullen duide— lyker moeten worden. De houding van den rijkspresident komt ons volkomen correct voor. Hij alleen heeft volgens de grondwet het recht een rijkskan selier te benoemen. Stelt hy vooralsnog in den heer Hitler voor dit hooge ambt niet vol- doende vertrouwen, dan schrijft zijn geweten hem voor niet tot die benoeming over te gaan. Hitler heeft niet de meerderheid, maar slechts iets meer dan een derde van de kie- zers achter zich. Zijn partij is verreweg de sterkste in Duitschland. Volgens klassieke parlementaire gebruiken had de rijkspresident hem daarom met de formatie van een kabi net kunnen belasten. In dat geval had Hitler toch ook een regeering tot stand moeten bren gen, dat het vertrouwen van den rijksdag ge- niet. Dus ten slotte een coalitie-kabinet. Daai Hitler echter uitdrukkelijk verklaarde geen coalitie te willen maar de macht voor zyn partij alleen te verlangen, kon hem de for matie niet worden toevertrouwd. op de vier leiders van de bende zich ver- stonden en den tijd meedeelden, waarop zij tezamen kwamen. Vier uur was blijkbaar gekozen als het gunstigste tijdstip om zich te vrijwaren voor iedere hinderlaag, hun misschien door iemand gelegd, die op de hoogte was met den aard van hun onderhoud. Buiten dien gestelden tijd zou zich nie- mand naar de vastgestelde plaats be- geven. De afleiding der namen was dui- delijk. Pickwick Pressland; Nickleby Naisuki; Chuzzlewit Wally Chatter ton, en Copperfield Hubert Chatter ton, omdat zijn huis vermeld stond en. Wally geen eigen huis bezat. Dit was het eerste aanknoopingspunt naar den geheimzinnigen Pressland. Langs dezen draad hoopte hij den hoofd- agent te bereiken en hem te arresteeren. Nog vele andere dingen werden hem thans duidelijk. Nu Hubert dood was en. Naisuki onschadelijk geworden, konden Pickwick en Wally Chatterton de pro- fijten samen deelen. Bij die gedachte drong het. tot hem door, dat het leven van Wally in gevaar verkeerde. Maar dat was ook met Pressland her geval, zoo peinsde hij grimmig. Iemand had zich in de vingers gesneden. En dat sneetje zou verkeeren in een leelijke snee in Pressland's zij Hoogst voldaan over zijn nachtelijken arbeid, ging Guest naar huis om zicfe tegen het krieken van den dag ter ruste te begeven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1