ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. Binnenscheepvaartcongres. Nd 8854 MAANDAG 27 JUNI 1932 72e Jaargang. RAADSVERGADERING GENTSCHE AUT0SCH00L BINNENLAND fomfinv ZCro k (vlUwi-? CUk XCC, ASPIRIN vertj ARONNEMENTSPRUS: Binnen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen It n«r post 1 80 per 3 maanden B$j voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abcnnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetallng. Uitgecfster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 88150 TELEFOON No. U. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 1 0,Jt Grootere letters en cliche's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Intending van advertentien liefst £en dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGA\OND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat een openbare vergadering van den gemeenteraad is belegd op Donderdag 30 Junl 1932, des namiddags twee uur. Ter Neuzen, 27 Juni 1932. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. KIEZERSLIJSTEN KAMEK VAN KOOPHANDEL. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat vanaf 1 Juli 1932 gedu- rende veertien dagen op de gemeentesecre- tarie voor het publiek ter inzage zijn neder- gelegd afschriften van de kiezerslijsten voor de afdeelingen Groot- en die voor het Klein- bedrijf der Kamer van Koophandel en Fabrie- ken voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eventueele verzoeken om verandering of verbetering der kiezerslijsten, moeten voor 15 Juli 1932 worden toegezonden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 27 Juni 1932. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Woensdagnamiddag. Des namiddags werd het congres in het Luxor-Theater" voortgezet en werd door den Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford 'n woord van welkom uit- gesproken aan de deelnemers van buiten de provincie. Hij sprak er zijn vreugde over uit, "dat men Ter Neuzen de eer heeft aangedaan daar te vergaderen. Hij wees er op, dat Zee- land door belangrijke wateren wordt door- kruist, men heeft daar zoowel de maehtige Wester- als de Ooster-Schelde en de bekende kanalen. Zeeland bezit een vloot, die de brug moet vormen voor de communicatie tus- schen de verschillende deelen der provincie en die dienst kan niet goed genoeg zijn. Veel verbetering is daaraan reeds gebracht, maar toch bestaan er nog verschillende wenschen. Hij acht evenwel gelukkig het land dat nog wenschen, dat nog idealen heeft. Hij ver- trouwt dat de regeering in Den Haag, als dat mogelijk is, aan de wenschen van Zeeland zal tegemoet komen. Hij brengt der Regeering dank voor het belangrijk deel dat zij bijdroeg in de totstandkoming der verbeteringen en de verbindingen. Op de agenda staan verschillende punten, die ook voor deze provincie van groot belang zijn. Door de alhier te houden besprekingen zullen zij in breeder kring bekend worden. Moge dit strekken tot bevordering der be- staande wenschen. Alsnu werd voortgegaan met de agenda- punten, allereerst over Primaire vaarwegen in Friesland. Over dit onderwerp praeadviseeren de hee- ren dr. S. Ferwerda, K. Salomons, A. Wester - huis en H. Visser Wz. De eerste pleit uitvoerig voor de verbetering van het kanaal FonejachtLeeuwarden— Harlingen. De heer Salomons concludeert lo. dat het zoowel voor de Noordelijke provincien, als voor de scheepvaart van groot belang is dat: a. er een verbeterde verbinding van Gro- ningen met de Zuiderzee komt, geschikt voor schepen van ten minste 1000 ton. b. in Friesland zoowel de trajecten Fone jachtHarlingen en OudehofLemmer, als de hoofdweg Groningsch-Friesche grens Stavoren ten spoedigste verbeterd worden. Deze verbeteringen zullen alleen dan vol- doende effect hebben, wanneer de betreffende vaarwaters tezelfderttjd tolvrij worden ge- maakt. 2°. Wanneer verbetering van alle drie routes, althans gelijktijdige uibvoering daar- van, niet doenlijk is, dan moet aan de ver betering over Stavoren de voorkeur of voor- rang worden gegeven, omdat: a. dit de meest gewenschte route is, zoo- lang de Zuiderzee nog niet is drooggelegd. b. idem, als de tegenwoordige plannen van polderindeeling worden uitgevoerd. c. de veronderstelde voordeelen van een kanaal door den noordoostelijken polder en het vervallen der ringvaarten, deels denkbeel- dig zijn, deels overschat worden, terwijl de voordeelen er van niet tegen de nadeelen op- wegen. d. nu de commissie, alsmede de regeering en de Ged. en Prov. Staten van Groningen zich voor de route Stavoren hebben verklaard, het zeer ontactisch zou zijn, met gewijzigde voorstellen te komen. De heeren A. Westerhuis en H. Visser Wz. bepleiten de verbetering van den scheep- vaartiweg GroningenZuiderzee en de juiste wijze van aansluiting van dezen waterweg aan het net van groote waterwegen in het verdere gedeelte van Nederland. Zij bevelen het congres aan zich uit te spreken voor: a. een grooten scheepvaarweg van de Zui derzee door het groote scheidingskanaal tus- schen de beide Zuidelijke polders. b. voortzetting van dezen korten en vei- ligen vaarweg door een grootscheepskanaal door den N.O. polder, ongeveer van Urk naar Lemmer. c. verbetering van den vaarweg Lemmer— ZijlroedeGrooteBrekkenStroomkanaal KoevordeOudhof. d. verbetering van den vaarweg Oudhof Groningen langs de door H.H. hoofdingenieurs aangegeven waterwegen. Uit de nu volgende discussie bleek, dat hiermede een voor het Noorden brandende kwestie was aangesneden, waarbij blijkbaar met elkaar in strijd zijnde plaatselijke of ge- westelijke belangen naar voren treden, die van invloed zijn zoowel op de praeadviezen als op de stelling der sprekers. Eerste spreker was de heer Dr. Ferwerda, weersprak in hoofdzaak het praeadvies van den heer Salomons, en pleitte voor behoud van Harlingen als importhaven. Friesland zou er zich tegen verzetten als aan die haven die functie zou worden ontnomen. Er moet aan de eischen van Groningen worden vol- daan, zonder dat die van Friesland in het ge- drang komen. De heer Jordens, secretaris der Kamer van Koophandel. te Deventer, onderwierp het prae advies van den heer Salomons aan critiek, waar dit beweert dat de Geldersche IJsel kan uitgeschakeld worden als verkeersweg van het Noorden des lands met Limburg. Bewe- ren dat die vaarweg niet geschikt is, is een verouderd standpunt. Hoe zou men er dan toe komen het kostbare Rijn-Twente kanaal daarop te laten uitmonden? De heer Berg, havenmeester van Delfzijl betwistte, dat de door de praeadviseurs aan- gehaalde cijfers der haven van Delfzijl in dien vorm beteekenis hadden. De heer Wagenborg beluisterde in de woor- den van Dr. Ferwerda provincialisme; er is maar een goede scheepvaartverbinding en die loopt van Noord naar Zuid en gaat over Stavoren. Hij zegt dit als Delfzijler en als schipper uit de praktijk. De door hem ge- noemde route is de kortste zelfs van uit Rot terdam, naar een gebied als Oldenburg in Duitschland. Ook de heer Westerhuis bestreed het prae advies van den heer Salomons en meent, dat deze daarin enkele onjuistheden heeft ge- plaatst. De heer Salomons verdedigde zich hierop zeer breedvoerig tegen de bezwaren die tegen zijn stellingen zijn ingebracht, deze nader ver- dedigende. Hij beschouwt als de alles over- heerschende kwestie de verbinding van Gro ningen met het Zuiden. Men heeft evenwel niet alleen ruime, maar ook kostelooze vaar waters noodig. Hij is van meening dat de Geldersche IJssel voor schepen van meer dan 1200 ton niet meer voldoet. De heer Visser acht de bezwaren van het ijsbearijf, die nog al eens ter sprake kwamen, overdreven. De burgemeester van Stavoren bracht de technische bezwaren naar voren, die bestaan tegen een kanaal door den Noordoosterpolder. Niet alleen zou dit veel geld kosten, maar er zou veel schutwater geloosd moeten worden en de schepen zouden in den polder eerst 5 y2 M. moeten duiken, om later weer 5% M. naar boven te komen. Hij gelooft niet dat de schippers zulke duikeenden zijn, dat zij aan zoo'n kanaal de voorkeur zouden geven. De ScheldeRynverbinding. Over dit onderwerp heeft de heer Ir. A. A. Mussert, hoofdin'genieur van den Prov. water- staat in de provincie Utrecht, een prae-advies uitgebracht. Deze behandelt de Rijn-Scheldeverbinding, op grond van de bestaande overeenkomst tus- schen Nederland en Belgie, na de afscheiding in 1839, en de verplichtingen die Nederland daarbij op zich nam. Als gevolg van die ver plichtingen is, toen in de zestiger jaren ten behoeve van den spoorwegaanleg naar Vlis- singen een dam moest worden gelegd in het Kreekrak, een anderen scheepvaartweg aan- gelegd, die even gemakkelijk moest zijn als die welke werd afgesloten, waarvoor men heeft aangelegd het kanaal Hansweert- Wemeldinge. Daartegen heeft Belgie wel ter- stond oppositie gevoerd en zelfs getracht de mogendheden tot ingrijpen te bewegen, doch de feiten hebben geleerd, dat dit een goede scheepvaartweg was. Na den oorlog eischte Belgie herziening van het verdrag van 1839 en stelde als eisch een nieuwe korte verbinding van de dokken van Antwerpen met den Rijn, hetgeen vol- gens het Nederlandsch Memorandum van 7 Mei 1929 volgens de regeering onvereenigbaar zou zijn met de essentieele belangen van Nederland omdat dit de beteekenis zou hebben van het scheppen van een kunstmatigen Rijnmond te Antwerpen en de verlenging op Nederlandsch gebied zou vormen van de dok ken van de Belgische havenstad en daarom het toestaan van een Antwerpen-Moerdiijk- kanaal of een dat de kenmerken daarvan had een politieke onmogelijkheid was. Toch was aan Belgie te kennen gegeven, dat men ver- der wilde gaan dan de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland. De heer Mussert komt verder op het be kende West-Brabantsche kanalenplan, waar voor sinds de laatste maanden propaganda wordt gemaakt, een kanaal Dintelsas-Bath, met zeehaven te Bergen op Zoom in verbin ding met de Wester-Schelde. Hij meent, dat een bescheiden zeehaven Bergen op Zoom in het Zuiden de rol zou kunnen vervullen van die van Delfzijl in het Noorden. Men behoeft daarbij uiteraard niet te denken aan zelfstandige lijnen, uitgaande van Bergen op Zoom, maar louter aan de ge- legenheid om voor Brabant bestemde goede- ren te lossen of uit Brabant afkomstige goe- deren te laden uit- resp. in booten welke naar Antwerpen opstoomen, resp. van Antwerpen afkomen. Het verschepen van Nederlandsche goederen via Antwerpen zou daardoor zooveel mogelijk worden voorkomen. Ook voor Zeeuwsch-Vlaanderen kan deze haven van beteekenis worden. Bergen op Zoom zal nooit een mededinger worden van Ter Neuzen, omdat Bergen op Zoom de in- valspoort zal zijn voor Noord-Brabant, terwijl Ter Neuzen dat is voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bergen op Zoom zal echter de gelegenheid scheppen om Zeeuwsch-Vlaanderen en Bra bant tot elkander te brengen. Zeeuwsch-Vlaanderen is uit nationaal oog- punt een eiland: het is zonder vreemd terri- toir te betreden alleen te water bereikbaar. Met Nederland is het alleen verbonden via Vlissingende oorspronkelijke verbinding met Bergen op Zoom is te loor gegaan door de natuur en de afdamming van het Kreekrak. Welnu, de open Scheldetak naar Bergen op Zoom zal de mogelijkheid tot herstel van deze oude verbinding heropener.Zeeuwsch-Vlaan deren zal minder geisoleerd zijn, dan nu het geval is. Een snelverbinding Bergen op Zoom WalsoordenTer Neuzen (wellicht via Breskens doorgetrokken naar Vlissingen) met krachtigen rijkssteun omdat een groote Rijksweg van Brabant of Zuid-Beve land naar Zeeuwsch-Vlaanderen nu eenmaal niet is aan te leggen zou voor dat doel van groote beteekenis zijn. Komende tot de vraag wat deze plannen, gemakshalve de Brabantsche plannen ge- noemd, uitstaande hebben met de Schelde- Rijnverbinding is volgens de prae-adviseur het antwoord, dat ook het bescheiden Een- drachtskanaal, voor de afwatering en de bin- nenscheepvaart bestemd een Rijn-Schelde verbinding zou vormen. Het verbindt den zuidelijksten Rijnmond bij Dintelsas met den open arm van de Wester-Schelde bij Bergen op Zoom. Vele binnenvaartschepen zouden aan de nieuwen weg de voorkeur geven boven den bestaanden weg over Wemeldinge en Hansweert. Echter zou het nieuwe kanaal geen Rijn- Scheldeverbinding zijn in dien zin, dat daar van gebruik zou kunnen worden gemaakt door groote Rijnschepen die: zouden dus aan- gewezen blijven op de cohventioneele Rijn- Scheldeverbinding: de tussehenwateren met het kanaal door Zuid-Beveland. Bij ieder belanghebbende en belangstellende in de vaart zullen nu de 'vrag&i opkomen, maar waarom maakt rrven dap het Een- drachtskanaal niet onmiddellijk geschikt voor de groote Rijnvaart en hoe moet men dan met het kanaal HansweertWemelditge Het antwoord op de eerste vraag moet luiden, dat het inderdaad overweging zou verdienen om het Eendrachtskanaal onmiddellijk voor de Rijnvaart geschikt te maken, ware het niet, dat de houding van Belgie die voorals- nog onmogelijk maakt. Het is een gemakkelijk controleerbaar feit, dat Belgie aan onze havens en onze scheep vaart afbreuk doet, zooveel dit in zijn ver- mogen is. De heer Mussert somt als onze grieven op: 1°. De benadeeling in samenwerking met Frankrijk van onze belangen door de droits d'entrepot et d'origine, het vrije sleepen en verleenen van premien. 2°. De achterstelling van onze havens door de berekening van de loodsgelden in gedepre- cieerde valuta. 3°. De niet weder-instelling van de uitzon- deringsspoorwegtarieven voor Ter Neuzen. 4°. De bedreiging met aftapping van Maaswater. 5°. Het maken van de „stop van Lixhe". 6°. Diverse andere. Deze punten worden voorts breedvoerig toegelicht. De heer Ir. Mussert eindigt aldus: Met deze korte opsomming van onze be zwaren zal hier worden volstaan, ofschoon zij verre van volledig is. Behalve de ophef- fing van al de bovengenoemde bezwaren, be- hoort tot onze verlangens de opheffing van elk Belgisch servituut op de Ooster-Schelde en de kanalen door Walcheren en Zuid-Beve land, een behoorlijke regeldng van de belood- sing op de Wester-Schelde, de aanleg over Belgisch gebied van een rechtstreekschen autoweg Maastricht's Hertogenbosch, een volkomen verzekerde volstrekt gelijke behan- deling van Nederlandsche en Belgische vaar- tuigen op de Belgische vaarwegen, enz. Dit alles en zoo noodig nog meer, is te ver- krijgen, wanneer de Nederlandsche Regeering doelbewust daamaar wil streven, door eener- zijds handelend op te treden en anderszijds zich te onthouden. Het handelend optreden betreft de ver- wezenlijking van de Brabantsche plannen, het aanleggen van den Scheldearm naar Bergen op Zoom met aansluitend Eendrachtkanaal geschikt voor vaartuigen van 500 A 600 ton. Het zich onthouden bestaat daarin, dat de bouw van de nieuwe schutsluis te Ter Neuzen en de verruiming van het kanaal Hansweert- Wemeldinge achterwege blijft en dat het Eendrachtkanaal niet toegankelijk wordt voor Riijmschepen. Belgie heeft het begrip stop of kurk uitge- vonden te Lixhe, maar een monopolie voor deze uitvinding heeft het niet. Wij beschik- ken nu over 2 kurken: Ter Neuzen en Hans weertWemeldinge. Deze zijn te vermeerde- ren met een derde: de sluis bij Dintelsas in het te maken Eendrachtkanaal. De verwijdering van de kurk te Dintelsas ten behoeve van de Rijnvaart van Antwerpen en de verwijdering van de kurk van Ter Neuzen ten behoeve van de zeevaart van Gent, zou voor Belgie van zoo groot belang zijn, dat de situatie door ons volkomen be- heerscht wordt. Wij hebben moreel en juri- disch het recht en tegenover ons zelven den plicht om deze kurken te handhaven, totdat Belgie zich verbonden heeft onze bezwaren op te heffen en onze wenschen in te willigen. Wij kunnen lang wachten, doch zullen slechts kort behoeven te wachten, wanneer Brussel tot de ontdekking komt, dat het in 1876 aan- gevangen tijdvak van Nederlandsch defaitis- me, hetwelk zijn culminatiepunt vond in het verdrag van 1925, definitief is geeindigd, om plaats te maken voor een beleid dat doelbe wust gegrondvest is op het ,,Je Maintiendrai"'. Het bovenstaande voert tot de conclusie, dat het gewenscht zal zijn, dat zoo spoedig mogelijk plannen worden opgemaakt en on- derzocht voor den aanleg van een open Schelde-arm naar Bergen op Zoom, met aan- sluitende binnenscheepvaartkanaal voor vaar tuigen tot 500 A 600 ton van Bergen op Zoom naar Dintelsas. Voorts, dat overwogen wordt op welke wijze Ter Neuzen zoo spoedig mogelijk wordt be- vrijd van de kunstmatige achterstelling, welke wordt gevormd door de huidige rege- ling van de loodsgelden en de opheffing van de uitzonderingstarieven. De heer De Grooff, de historie van het kanaal HansweertWemeldinge memoree- rende, uitte daaromtrent verschillende klach- ten, voornamelijk in verband met de afmetin- j gen en de scheepvaart belemmerende spoor- brug te Vlake. Hij wees in verband hiermede op het kanaal door Walcheren, dat veel rui- mer is, veel beter geoutilleerd, met betrekke- lijk weinig scheepvaart, terwijl dat van HansweertWemeldinge het drukst bevaren kanaal in Europa kan genoemd worden. In- dien bijtijlds was gezorgd voor verbetering van dit kanaal, zou van Belgie nimmer zoo'n aandrang gekomen zijn om een nieuwe ver binding. Hij bestreed het prae-advies van den heer Mussert, betoogende dat 't bestaande kanaal met veel minder kosten kan worden verbeterd, dan het graven van een nieuwen vaarweg zal kosten. Als zeehaven heeft Bergen op Zoom bovendien geen toekomst, evenmin als zulks het gteval is met Vlissingen. De heer De Grooff Jr. bepleitte de drin- gende noodzakelijkheid van verbreeding van het kanaal HansweertWemeldinge en het modemiseeren der bruggen en sluizen, met het oog op de groote beteekenis van de vaart door het kanaal. Dr. Van der Poel acht het vraagstuk waar- bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewijden en beginnel. Lange Meire 2 (Kouter), Gent. Lessen op den auto zelf. Bestuur: R. MORTIER. (Ingez. Med.) over he.t hier gaat meer van politiek belang dan een waterstaatsvraagstuk, in verband met de te verwachten herziening van het Verdrag met Belgie. De bedreiging van een verbinding met de dokken van Antwerpen met het Hollandsch Diep moge thans dank zij de actie in Noord-Brabant ontstaan voor het oogenblik voorbij zijn, men behoort aan te nemen, dat er in elk geval een nieuwe verbin ding van de Wester-Schelde met de Holland- sche stroomen zal komen. Men behoort daar om niet te rusten en er tijdig bij te zijn, aan- gezien na de verkiezingen in 1933 dit vraag stuk opnieuw aan de orde zal komen. De heer Ir. Mussert erkende de tekortko- mingen van het kanaal Hansweert'Wemel dinge. Gedeeltelijk is de verbetering der slui zen al uitgevoerd en voor het overige aan de orde. De verbetering van de spoorbrug is te wachten. lets anders is zulks, wat de ver breeding betreft. Indien men overtuigd is. dat er eenmaal een nieuwe verbinding komt, acht hij het niet verantwoord, thans nog tevens enorme bedragen te besteden voor ver betering van een waterweg, die dan nog wel zijn beteekenis beteekenis behoudt, doch die door den nieuwen vaarweg aanzienlijk zal worden ontlast. Aangezien de tijd thans drong, voor het maken van een tramrit door een deel van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, werd de zit- ting van het congres verdaagd. Aan het tramstation stond de door de direc- tie van de Z. V. T. M. aangeboden bevlagde tramtrein gereed, en nadat het gezelschap daarin had plaats genomen, ving de rit door dit vruchtbare deel van Zeeuwsch-Vlaanderen aan. D6 congressisten konden thans met eigen oogen aanschouwen een deel der akkers die door hun rijke opbrengst in de oorlogs- jaren zoo'n groot aandeel hadden geleverd in de voedselvoorziening voor ons land. Trjdens den rit werd vanwege de Directie, aan de gasten eenig gebak en rookgerief gepresen- teerd, dat zeer gewaardeed werd. De rit ging over Hoek, Philippine naar Sas van Gent, waar men bij het station uitstapte, om door het nieuwe deel van Sas van Gent en het daar aangelegde park te wandelen door het oude deel, over de drie kanaalbruggen (welke wandeling gelukkig niet door een langdurig openstaande brug werd onderbroken) naar de halte Passluis, waar men weer in den tram plaats nam en den rit vervolgde langs West- dorpe, Drie Schouwen naar Axel. Bij den ingang, aan het kanaal hield de tram stil en stapte het gezelschap uit, onder belangstelling van vele ingezetenen. De con gressisten werden daar begroet door het ge- meentebestuur en wandelden naar de markt waar het stadhuis met zijn aardig torentje en den zonnewijzer aller aandacht trok. Dat het verschenen gidsje voor het bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen door de bezoekers ook gelezen was kon men bemerken aan de vraag of daar nu de vroegere Hoeksche klok was opgehangen. De gasten werden nu genoodigd in de bovenzaal van het hotel ,,Het Wapen van Zee- land" van den heer H. P. Dieleman waarna de burgemeester, de heer F. Blok, een harte- lijk woord van welkom sprak, verklarende, dat het aan hem en aan de bevolking van Axel groot genoegen deed, dat biji het maken van een excursie door de deelnemers aan het Binnenscheepvaartcongres te Ter Neuzen ook Axel was opgenomen in de plaatsen die wer den bezocht. Deze tocht was, na de inspan- ning van den voormiddag, waarin de bespre kingen waren gewjjd aan de belangen der binnenscheepvaart, een zoo belangrijke tak van ons volksbestaan zeker een welkome verpoozing. Al is het bezoek tekort om de geheele gemeente te bezien, zoo hoopt hij toch dat de bezoekers, door hetgeen zij hier waar- nemen, van Axel een goede en aangename herinnering zullen meedragen, en dit zoo mogelijk tot een wederzien zal leiden. Hij sprak de hoop uit, dat de besprekingen op het congres onder Gods Zegen mogen strekken Lai op den oranje band on het Bayerkruls. PilftTScClp (ingez. Men.) tot bevordering der belangen die worden be - oogd. Hij noodigde vervolgens het gezelschap uit tot het gebruiken van eenige ververscbdngen- De voorzitter, de heer Mr. Smeenge, was, zooals we dat van hem gewoon zijn, terstoml in actie om deze hartelijke verwelkomiag te beantwoorden. Hem is deze geboden afwia- seling zeer welkom, omdat de congressistin. daardoor in de gelegenheid zijn, iets van dit mooie land te zien. Hij bracht een woord van. dank aan den directeur van de Z. V. T. M-, den heer Wind van Merkesteyn, die dezen tocht heeft aangeboden. Hij sprak de hoop uit, dat de streek door deze maatschappg zoodanig zal mogen worden bediend, dat daarover geen klacbten vallen, en de exploi- tatie voor de maatschappij goede resuitateu moge afwerpen, en de buidel van den direc teur er nimmer eene mag zijn die geen Dawa&i meer maakt als men haar schudt. Spreker heeft bij zijn bezoek aan dit stadje reeds een gunstigen indruk gekregen: Hij sag mooie straten, plantsoenen in aanleg of die er nog komen moeten. Vermoedelijk zal veel daarvan door werkloozen zijn verricht. Dit is de goede zijde van den oorlog, dat men in dat opzicht meer is gaan aanpakken dan vroeger. Hij beschouwt den oorlog als een ramp, maar we moeten niet steeds wijzen op de ellende die deze tengevolge bad, zij heeft. ook iets goeds nagelaten. De indruk dien de bezo'ekers uit bet Noorden van Zeeuwsch- Vlaanderen gekregen hebben, zal er zeker een zijn, om hier nog wel eens terug te komen. Hij eindigde met een heildronk in te stellen op dit gewest. Weer op de Markt gekomen werd het ge zelschap alvorens daar te vertrekken op de gevoelige plaat vereeuwigd, wandelde men Axel door tot de Stationsstraat en nam. daar weer plaats in de tram, die het gezelschap weer door welige koren- en andere velden via het mooi gelegen Zaamslag naar Ter Neuzen terugvoerde, waarbij de entrde der stad langs die zijde de bijzondere aandacht der bezoekers had. Door een en ander was het wat later ge~ worden dan het programma aangaf en was het voor hen die voomemens waren deel te nemen aan den in het Luxor-Theater" te houden gemeenschappeliijiken maaltijd weeral tijd zich daarvoor gereed te maken. Bij het betreden der zaal hieek, dat deze- tijdens den tramrit van congreszaal was ge- metamorfoseerd in een keurig aangerichte eetzaal, waar lange, hoefijzers gewijze ge- plaatste tafels de deelnemers wachtten. Zooals reeds gemeld, werd bij den aanvang van den maaltijd op voorstel van den voorzit ter, den heer Mr. Smeenge, een telegram van bulde verzonden aan H. M. de Koningin. Het symphonie-orkest Onder Ons". dat de tafel- muziek verzorgde zette bet „Wilhelmus' in-, dat staande werd meegezongen. De vervol gens opgediende gerechten lieten zich goad smaken en er heerschte een zeer gezeQjge stemming, waartoe ook zeer bijdroeg de op- luistering van het symphonieorkest, onder ieiding van den heer M. P. Harte. De be- schikking over een dergelijk orkest, dat ziefc voor dergelijke gelegenheden welwillend be- schikbaar stelt, was voor de bezoekers nit den vreemde een verrassing en de dames ea heeren genoten voor hunne prestaties bijzon- deren bijrval. Aan het eind werd o.m. gezongen het ..Nea- zenlied". waarvan de tekst was verstrekt. Men was nog zeer gezellig bijeen, toen de voorzitter voor het middemachtelijk uur de tafel ophief, doch er was ook nog eenige tijd van rust noodig en de volgende morgen was het vroeg dag. DE KONINGIN TE VVERNIGERODE. Vrijdagmiddag is de Koningin te Wemtge- rode, met een gevolg van 7 personen aange- komen. Aan het station werd zij namens rijka- president Von Hindenburg verwelkomd door Landrat Von Stoch, die haar 'n bouquet rozen overhandigde. De koningin heeft zich naar Schier begeven, waar zij gast zal zijn op bet jachtslot van vorst Ernst van Stolberg Wer- nigerode. TOEKOMSTIG OVERCOMPLEET AAN. OHRISTELIJKE ONDERWIJZERS. Blijkens een mededeeling in „De Christe- lijke Onderwijzer" zullen bij het christeijjk onderwijs volgens het gewiijizigd wetsvoorstei- Terpstra, in de eerste drie jaar p.m. 1000 ozi- derwijzers moeten afvloeien. De kweek- en normaalscholen zullen echter tot 1 Januari 1935 ongeveer 2000 nieuwe krachten opleveren. Dat is een overcompleet van 3000. Voor nieuwe plaatsen en vervanging vam gepensionneerden enz. zullen in dienzelfden tijd pl.m. 1650 onderwijzers noodig zijn. Ie het gunstigste geval zal het overcompleet bij bet christelijk onderwijs op 1 Januari 1935 ten minste 1350 leerkrachten bedragen, welfc getal een jaar later, volgens genoemd blad:.. de 1500 zal hebben overschreden. COUPONBOEKJES NED. SPOORWEGEN. De A.N.V.V.V., de Ned. Spoorwegen en. de. Hotolhoudersbond Horecaf, zijn tot samen werking gekomen in de pogingen dier licha- raen, om het reizen in eigen land voor Neder- landers in dezen zomer te bevorderen. Als gevolg hiervan is besloten tot de volgencte regeling: van 1 Juli tot 15 September

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1