ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCHVIAANOEBEN. „TER NEUZEN KLIMOP" XLmDP. Y Daar zijn ze weer! Waar moet ik binnengaan? Onze Winkelweek 1932 No. 8852. WOENSDAG 22 JUNI 1932. 72e JAARGANG. No. 5 JUNI 1932 - Verschijnt als 5t past 11 WINKELIERS-VEREENIGING BINNENLAND EERSTE BLAD UITGAVE VAN DE WINKELIERS-VEREENIGING B Er zijn nu koopjes te halen Nu is het daarvoor de beste tijd Maar Ter Neuzen heeft meer Ook als woonstad Nu alles groen staat Kent U Ter Neuzen op Zaterdagavond Maar komt U zelf kijken Grijpt de kansen Er zijn koopjes te halen Kijken kost niets Wat weerhoudt U dan nog Waar een wil is, is een weg Ter Neuzen verwacht U Die vraag LID VAN DE „TERNEUZEN KLIMOP" Ai onze leden Neemt U a.s. Woensdag de proef? Wij hebben groote plannen; Onze Winkelweek 1932 zal mooier, grootscher worden nog; Lees en herlees Bewaar daarom dit blad Vel geen oordee! TEGENGAAN VAN LINTBEBOUWING. NEUZENSCHE COURANT MEUZEN-MAWIFEST De Wimkeliersvereeniging ,,Ter Neu zen Klimop". Nu niet om een feest aan te kondigen, neen, maar enkel en alleen om Uw aan- dacht opnieuw te vestigen op Ter Neuzen. U moet weten dat in Ter Neuzen de tijd is aangebroken, dat U op vele winkel- ruiten met groote letters vindt aangeduid: ..Uitverkoop", .Groote Opruiming". enz. We leven in een tijd van malaise, en dan zijn deze immers dubbel welkom? Welnu U kent Ter Neuzen toch wel, of is U er nog nooit geweest? Dan wordt het toch hoog tijd, dat U de voornaamste winkelstad van Zeeuwsch- Vlaanderen eens leert kennen. Weet U wel, dat U in Ter Neuzen tientallen mooie winkels aantreft die U het beste bieden tegen de laagste prijzen? Want Ter Neuzen is niet duur; neen het is er bepaald voordeelig. En uitzoek? Nou maar, keuze te over! Komt U naar Ter Neuzen, dan gaat U zek.er niet teleurgesteld naar huis. Probeert het eens. Elken Woensdag is het hier weekmarkt, de eenigste in Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze wordt vanuit alle hoeken van ons gewest dan ook reeds druk bezocht. Vele kramen staan hier uitgestald vanaf I1 uur v.m. tot 5 uur n.m.. Is U kooplustig, dan kunt U ook hier Uw hart ophalen. Maar ook om er maar eens rond te neuzen is het hier aangenaam. Er heerscht hier 's Woensdags bepaald een gezellige drukte. Doch niet alleen als koopstad is Ter Neuzen aantrekkelijk, is onze plaats zeer gezocht, en dit is alles- zins begrijpelijk. Men vindt hier toch een rijke afwisse- ling. Scheepvaart, Handel en Verkeer brengen hier een aangenaam vertier. Maakt U bij warm weer maar eens een wandeling naar de Pier; U zult verbaasd staan hoeveel menschen U daar aantreft die verfrissching zoeken aan de boorden van de Schelde. Hoe mooi, die groote zeebooten die Ter Neuzen passeeren op weg naar Ant- werpen of terug naar zee. Hoeveel schepen gaan er niet dagelijks door onze groote zeesluis, en dan de vele binnen- schepen die op- en afvaren. Hoe mooi zijn onze oude wallen, waar- op nu een wandelweg is aangelegd, en waarop banken zijn geplaatst die den vermoeiden wandelaar tot rusten nooden en wat een schitterende vergezichten van hieruit. is het wel de mooiste tijd om dit alles te genieten. Dan moet U komen in de Noordstraat, waar U bijna huis aan huis de mooiste winkelzaken aantreft het lijkt dan wel de Kalverstraat te Amsterdam. Het auto- en rijwielverkeer is er dan ook gedurende bepaalde uren verboden, daar dit gevaar zou kunnen opleveren voor de vele voetgangers die dan de straat bevolken. De bestratingen in Ter Neuzen zijn modern aangelegd, alle met keurige trot- toirs, die den voetganger veiligheid geven. Wij steken nu wel de loftrompet over onze stad, en U kunt denken, dat alles overdreven is. Overtuigd U zelf, en U zult bekennen: ,.De helft is mij niet aangezegd". Het is wonderlijk, maar het is toch een bekend feit, dat wie eenmaal Ter Neuzen bezocht heeft, gaarne terug komt. Op a.s. Woensdag 29 Juni wordt in onze stad een RECLAME-MARKT ge- houden. Alle kooplieden zetten dan hun beste beentje voor, terwijl onze winkeliers zich ook niet onbetuigd laten. Er is dan voor U wat te verdienen! Dit is de juiste gelegenheid om onze stad met Uw bezoek te vereeren. Wij zullen U gaarne ontvangen, en zullen het op hoogen prijs stellen U in onze zaken te mogen bedienen. Komt U maar eens kijken. en toch kunt U ook hiermede soms winst doen. Het is zomer, de dagen zijn lang en de wegen zijn goed berijdbaar. om eens op de fiets te stappen en naar Ter Neuzen te komen? Fietst U niet? Wel daar zijn dan toch ook de treinen, tram en autobussen die U naar Ter Neuzen brengen. Gelegenheid is er te over. Vanuit Uw plaats niet? Tracht dan met geburen en vrienden gezamelijk een autobus te huren, dat kost niet veel, en U komt hier op een gemakkelijke manier. En de wil is er bij U, daarvan zijn wij overtuigd. Wij hebben nu nog een vriendelijk ver- zoek. Als U Ter Neuzen bezocht hebt, en U mocht aanmerkingen of klachten heb ben over middelen van vervoer of over de bediening in winkelzaken, houdt dit dan niet voor Uzelf, maar laat ons dit weten. Het is voor U een kleine moeite en stelt ons in staat te probeeren U tevreden te stellen. Uw schrijven kunt U desnoods onge- frankeerd inzenden aan ons secretariaat: Dijkstraat 82. Hier kunt U bij Uw bezoek aan Ter Neuzen desgewenscht ook in- lichtingen bekomen. De Winkeliersvereeniging ,,Ter Neuzen Klimop", HET BESTUUR. Deze vraag doet zich onwillekeurig voor als men voor 't eerst in een vreemde stad inkoopen wil doen. is in Ter Neuzen niet moeilijk te beant- woorden. Bij elk lid van onze Vereeniging prijkt het volgende schild aan deur of etalage. I HUM BP. I I. Gaat U een winkel binnen waar dit schild aanwezig is, wees dan gerust. U kunt dan rekenen op een keurige en aan- gename bediening. streven immers naar hetzelfde doel; ,,Door een nette bediening en levering van goede waar tegen billijke prijzen Uw vertrouwen te winnen, om daardoor in staat te zijn hun zaak op steeds hooger peil te brengen Deze zal worden gehouden van 29 Augustus t/m 3 September. Hebt U onze winkelweek 1931 mee- gemaakt? Het weer was niet gunstig, doch ondanks dat is deze zeer goed geslaagd. Is U er zelf niet geweest dan heeft U zeker wel gehoord van vrienden of buren hoe mooi het toen in Ter Neuzen was. De Woensdag was de groote dag. Toen trok de groote reclame-stoet door de stad. Dat zal dit jaar weer zoo zijn. Wij laten ons niet door de malaise terneerdrukken, nog minder gaan wij bij de pakken neer zitten, neen, Klimop" is onze leuze, de Ter Neu- zensche winkelweek moet dan ook op steeds hooger peil komen. Wij kondigen hiermede nog slechts voorloopig onze Winkelweek aan; U kunt dan met Uw plannen hiermede reeds rekenen. Onze groote aankondiging zal plaats hebben in Augustus. Wij komen dan weer met onze groote karavaan. onze advertenties; deze wijzen U den weg wanneer U in Ter Neuzen wilt komen winkelen. De advertenties onzer leden herkent U gemakkelijk aan het Neuzen"- of „Klimop"-insigne dat daarin is afgedrukt. over deze aanbiedingen alvorens U per- soonlijk volledig op de hoogte te stellen. In onze advertenties kunnen wij natuur- lijk slechts enkele artikelen noemen; daarom noodigen wij U uit in onze zaken te komen kijken, want wij bieden U veel meer! INKRIMPING POSTDIENST. Gisteren en heden hi eld de Centrale bond van Nederl. post-, telegraaf- en telefoonper- soneel een buitengewoon congres in gebouw Tivcli te Utrecht, waar o.m. behandeld is de inkrimping van de postbestellingen, de kor- tere openstelling van de loketten op de P.T.T.-kantoren en de gevolgen daarvan voor publiek en personeel. Gisteravond werd een demonstratie gehou den door de Utreehtsche straten. Alle Tweede Kamerfracties waren uitige- noodigd1, dit congres bij te wonen. Ingediend is een wetsontwerp tot vaststel- ling van bepalingen tot het tegengaan van lintbebouwing langs wegen onder beheer van het Rijk of op het Rijkswegenplan voor- komende. Het wetsontwerp en zijn memorie van toe- lichting zijn in het algemeen ontleend aan de voorstellen van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving. Langs de Rijkswegen zijn bebouwingen ont- staan, die reeds voor de verschijning van het modeme verkeer hinderlijk waren en voor de verbreeding van die wegen financieele en an- dere beletsels vormden. i Wil men tot een behoorlijke oplossing voor een steeds grooter wordend euvel als lint- De drukte op de weekmarkt te Ter Neuzen. bebouwing bekend komen, dan zal men de bestaande wetgeving terzake met haar ver van eenvoudige procedure moeten laten ver- vallen en een geheel nieuwe regeling van bree der strekking in het leven moeten roepen. De minister van Waterstaat heeft ge- meend, hiertoe een stap te moeten doen. Hij acht het niet toelaatbaar lager te gedoogen, dat het Rijk jaarlijks vele .millioenen besteedt voor den aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande wegen en terzelfdertijd duldt, dat deze wegen hun, zoo juist voor het snel- verkeer verkregen waarde door bebouwing wederom ten deele verliezen, en worden in- gesloten in een hinderlijk keurslijf, dat in de toekomst bij noodig gebleken verbreeding, of aanleg van paralleliwegen, niet dan met groote kosten weer zal kunnen worden verwijderd. Een nieuwe regeling als hier bedoeld is neergelegd in het ingediende wetsontwerp, aan het slot waarvan de bepaling is opge- nomen dat de wet van 1922 is ingetrokken. De gedachtengang is daarbij geweest, dat men regelen moet stellen, waardoor wordt gewaanborgd, dat de Rijkswegen ook in de toekomst aan redelijke verkeerseischen zul len blijven voldoen. Noodig is daarvoor, dat, bebouwing vlak langs de Rijkswegen overal behoudens overheidsvergunning wordt ver boden; dat de mogelijkheid wordt geopend langs de daarvoor in aanmerking komende Rijkswegen bebouwing over een breedere strook, behoudens overheidsvergunning, tegen te gaan, indien de belangen van het verkeer dit eischen en dat het uitwegen op Rijks wegen, behoudens overheidsvergunning en verkregen rechten, niet wordt toegelaten. Verder aanvaardt het ontwerp niet als een axioma, dat, wanneer in het algemeen be- lang eigenaren in hun bevoegdheid ten aan- I zien van het gebruik van hun eigendommen worden beperkt, deswege steeds schadeloos- stelling moet worden gegeven. Vandaar, dat wordt voorgesteld, een tege- moetkoming te verleenen aan hen, die door het verstrekkende bouwverbod onredclijk zwaar wordt getroffen. DE NEDERLANDSCH—BELGISCHE HANDELSBETREKKIN GEN. De N. R. Crt. schrijft; Van het departement van Buitenlandsche Zaken ontvangen wij de volgende mededeeling betreffende de onderhandelingen tusschen de vertegenwoordigers van de Oslo-staten. Deze .mededeeling luidt: De vertegenwoordigers der Nederlandsche, Belgische en Luxemburgsche regeeringen heb ben te Ouchy, na overleg met de betrokken ministers van Buitenlandsche zaken een con- ventie geparafeerd voor de wederkeerige en geleidelijk voortgaande verlaging van de eco- nomische slagboomen, welke conventie zij on- verwijld aan hun betrokken regeeringen ter definitieve goedkeuring zullen voorleggen. De conventie is gebaseerd op beginselen, welke bij verschillende gelegenheden door den Volkenbond zijn geformuleerd. De voordeelen, welke zij toekent, blijven gereserveerd voor de staten, die er aan deelnemen. De conventie staat open voor alle staten. Zij wordt voorafgegaan door een inleiding, waar- in de contracteerende staten verklaren over tuigd te zijn, dat de geleidelijke verwezenlij- king van een grooter vrijheid is voor de wereldwelvaart". Zij zeggen ,,in dezen zin een geconcerteerde actie te willen ondernemen, waaraan alle staten kunnen deelnemen en hierdoor te willen bijdragen aan het herstel van den algemeenen economischen toestand". Zij verbinden zich in hun wederkeerige be- trekkingen geen nieuwe rechten in het leven te roepen en om door een jaarlijksche ver- mindering van 10 pet. over te gaan tot de verlaging der bestaande rechten tot aan een zeker peil. Zij verbinden zich bovendien onder elkander geen enkelen maatregel van beper- king der in- of uitvoeren toe te passen, be houdens in speciale, bepaalde gevallen. Elke derde staat zal bevoegd zijn tot de conventie toe te treden op voet van gelijkheid. met de andere onderteekenende staten. Verbetering. In het door ons gepubliceerde uittreksel van het verslag van den Belgischen oud-minister-president Poullet, rapporteur voor de begrooting van buitenlandsche zakem aan den huidigen stand van de Nederlandscfc- Belgische betrekkingen gewijd (ook door ons opgenomen in het nummer van Maandag j.I.» Red. T. N. Crt.), zijn een paar zinstorende seinfouten geslopen. Waar onze correspondent, die het stuk ge- deeltelijk uit het Fransch vertaalde (de zoo- genaamde officieele Nederlandsche vertaling van dit verslag was, op vele plaatsen, vrfjwel onbruikbaar), gemeld had: „Intusschen zullen wij het verkeer van Antwerpen met den Rijn, met de daartoe geschikte middelen blijven verdedigen. Die, welke wij tot nu toe hebben gebruikt, hebben een zeer bemoedi- gend resultaat gehad" werd, bij vergissing,, gedrukt: „Intusschen zullen wij het verkeer van Antwerpen met den Rijn, met de daartoe geschikte middelen blijven verbeteren; die welke wij tot nu toe hebben gebruikt heb ben geen bemoedigend resultaat gehad". wat natuurlijk, in verband met de hier bedoelde Belgische compensatiepremies, kostelooze sleepdiensten, enz. juist het tegenovergestel- de zou beteekenen van hetgeen door den rap porteur werd bedoeld. DE BRUG BIJ VLAKE. Op een desbetreffende verzoek ontving het Hoofdbestuur der Schippersvereeniging be- richt, dat wegens de geringe doorvaarthoogte en de sterke wisselingen in den kanaalwater- stand het onder de gesloten brug doorvaren van de spoorbrug te Vlake niet kan worden toegestaan, TOOH KALI IN ROTTERDAM. Reeds met den opslag aan de Merwehaven begonnen. Wij lezen in Scheepvaart" Kali gaat geregeld in Rotterdam aankemen, in groote hoeveelheden, niet alleen voor het binnenlandsch verbruik maar ook voor den export over zee. Het is een belangrijk be- richt, dat in staat is droeve herinneringen te doen vervagen en reden is tot verheugenis. Rotterdam zal hiermee een belangrijk knoop- punt worden en het stukgoedverkeer zal er een aanzienlijke uitbreiding door ondergaan. mitsde gemeente beseft, dat zij door spoedige verlaging van havenrechten deze uiting van krachtig particulier initiatief op alle mogelijke wijze moet bevorderen. Meyer en Co's Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam heeft namens het Deutsche Kali Syndikat te Berlijn met de N.V. Com. Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij een overeenkomst afgesloten, welke de Rotter- damsche haven zal maken tot belangrijk steunpunt in de.n afzet van deze Duitsche kali. De loodsen van Swarttouw aan de Merwe haven zijn reeds gereed gemaakt om de kost- bare kali in ontvangst te nemen, groote par- tijen zijn al aangevoerd en worden in de lood sen opgeslagen. Omvangrijke voorzieningen zijn in de lood sen getroffen moeten worden. Zoo zijn de ijzeren spanten in de kolossale ruimten zorg- vuldig met een bijzondere menie-verf bedekt moeten worden ter bescherming tegen de in- werking van de kali; deze uiterst modeme loodsen waren toch gebouwd voor stukgoe- deren, hebben enorme luiken in de overkap- ping, waardoor het mogelijk is de grijpers

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1