ALGEMEEN NIEUWS- F.N AQVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. DE VIERDE SEPTEMBER No. 8842 MAANDAG 30 MEI 1932 72e Jaargang. BINNENLAND FEUILLETON GENTSCHE AUT0SCH00L De afsluiting van de Zuiderzee. NEUZENSCHE COURANT *BONNEMENTSPRIJS: Biunen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post /1,80 per 3 maanden Bjj voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige Ian den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. M. AD VERTENTI8NVan 1 tot 4 regela /0,80 Voor elken regel meer /0,2a Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement te gen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrjjgbaar is. Intending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. COLLECTE GEWAPENDE DIENST. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat op Dinsdag 31 Mei a.s., een aanvang zal wor den gemaakt met de jaarlijksche collecte ten behoeve van bet fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Ter Neuzen, den 28 Mei 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. J. Li. DREGMANS, Wnd. Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De heer Kupers (s.d.) vraagt verlof te mogen interpelleeren over den arbeid in, en de inkrimping van de werkverschaffing, de verlaging van de steunnormen ten aanzien van werklooze arbeiders, de verdeeling van de kosten der werkloosheid tusschen rijk en ge- meenten en de bevordering van den woning- bouw en andere middelen ter bevordering van de werkverruiming. Op dit verzoek zal Dins dag worden beslist. Voortgezet wordt de behandeling van bet Godslasteringsontwerp. De heer Marchant (v.d.) meent, dat de godsdienst vaak misbruikt wordt en daarom de actie der communisten begrrjpelijk is. Ech- ter heeft deze actie geen enkele kans van slagen; zij is een stumperig bedrijf. Spreker zet voorts uiteen, dat men met deze wetsbepalingen in de grootste moeilijkheden komt en dat de persoon Gods buiten bet strafrecht staat. Hoewel verwerping van het ontwerp feitelijk ongeraden is door den in- druk, dien dit zal maken, ziet spreker geen andere oplossing. De heer Slotemaker de Bruine (c.h.) wenscht geen stap te zetten in de ricbting van wettelijke bestrijding van de ongeloofs- propaganda. Geestelijke overtuigingen kun- nen niet bestreden worden met uitwendige middelen. Spreker noemt het ontwerp ondui- deljjk en tweeslachtig, hetgeen voor hem vol- doende is het af te wijzen. DOOR EEN MARECHAUSSEE DOOD- GESCHOTEN. Het Tweede Kamerlid de Visser heeft den minister van justitie gevraagd: 1. Is het juist dat een arbeider uit Opbicht in Limburg op 16 Mei j.l. door een marechaus- see is doodgeschoten omdat hij zonder licht reed en niet onmiddellijk stilhield toen hij daartoe werd aangeroepen? 2. Acht de regeering het toelaatbaar ook al werd genoemde overtreding in de nabij- heid van de grens gepleegd dat hierbrj van de vuurwapens werd gebruik gemaakt met noodwendige gevolgen als sub 1 genoemd? 3. Is de regeering bereid, oogenblikkelijk maatregelen te treffen, waardoor herhaling in den vervolge wordt voorkomen? 4. Is het juist dat het slachtoffer voor- noemd een weduwe met tien kinderen onver- zorgd achterlaat? 5. Zoo ja, is de regeering dan bereid de nagelaten betrekkingen voor het verlies. schadeloos tet stellen, en waarin zal die schadeloosstelling bestaan AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk vetboden.) 15) Vervolg.) ,,Mr. Wace werd in den nacht van de plaats der misdaad telefonisch wegge- roepen verklaarde Bryce, „en dat wel door een dame, en wij kwamen tot de bevinding, dat U die dame was, daar wij wisten, dat hijdat U ,,Dat wij verloofd zijn?" veronderstelde miss Morrel. „Hpe dan ook, ik zou niet weten. waarom ik aan een ieder, die ver- kiest daarnaar te vragen, een verklaring zou moeten afleggen van de handelwijze van mr. Wace. De eenvoudigste weg zou toch zijn Leslie... mr. Wace zelf te vragen niet waar, mr. Bryce?" ,,Inspecteur Bryce", verbeterde de ander, terwijl hij haar heimelijk bestu- deerde. Miss Morrel sprong op. Eensklaps schoot het door haar gedachten, dat Bryce met zijn ,;Yard" de Scotland Yard be- doelde. „We hebben mr. Wace reeds verzocht ons zijn handelwijze uit te leggen", ver- volgde Bryce, ,,wat hij echter weigert, zonder twijfel om particuliere redenen, maar redenen, die voor ons geen verkla ring bevatten, omdat natuurlijk tot op zekere hoogte zijn veiligheid op het spel EEN NIEUW WAPEN VOOR DE MARECHAUSSEE. Bij het wapen der marechaussee is een traangas-gummistok ingevoerd, te gebruiken bij relletjes enz. Het is een gewone gummi- stok, zoo meldt de N. R. Crt., doch in het handvat is een kleinen loop, waarin den traan- gaspatroon zit, die wordt afgeschoten door middel van een veer met een naald. BEZUINIGLN GSCOMMISSIE-WELTER. Zaterdag is het tweede en laatste deel van het rapport der bezuinigingscommissie-Wel- ter aan de Koningin aangeboden. Het bevat voorstellen tot verlaging van uit- gaven, betreffende de departementen van De- fensie, Waterstaat, Economische Zaken en Arbeid en Kolonien, voorts beschouwingen over het gemeentelijk financieel beheer en het vraagstuk der kleine gemeenten in verband met de Rijksfinancien, een samenvatting van het geheele rapport en slotbeschouwingen over den financieelen toestand in de naaste toe- komst. DE LUCHTVERBINDING NEDERLAND NEDERL.-INDIe. In een omzendbrief aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken hier te lande deelt de directeur-generaal der P.T.T. mede, dat het voorshands niet in het voomemen ligt, maat regelen te treffen tot beperking of stopzet- ting van den luchtdienst NederlandNederl.- Indie. Bedoelde dienst, die thans nog aanzien- lijke offers vraagt zal op den duur alleenm stand gehouden kunnen worden met den krachtigen steun van handel en nijverheid. De directeur-generaal doet daarom een beroep op de Kamers om er toe mede te werken, dat het publiek een zoo groot mogelijk gebruik van dien dienst maakt. NATION ALE GIFT. De Minister van Financien maakt bekend ,dat door hem van een onbekende met grooten dank is ontvangen een obligatie, groot f 1000 der 4 Staatsleening 1931 met coupon 1 Juni 1932 e.v. ter vemietiging, tot eenige ver- lichting van de financieele lasten van het Rijk. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T AUGEMEEN. In de 146ste algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke te Amsterdam is gehouden, werd het jaarver- slag uitgebracht. Hieraan ontleenen wij, dat de maatschappij 12 districten telt met 224 departementen, te- zamen 21.298 leden. Thans is ruim 71 pet. van het aantal depar tementen in districtsverband vereenigd, tel- lende tezamen ruim 74 pet. van het aantal leden. Terwijl in 1922 het kapitaal der maatschap pij was gedaald tot 134.775,24, waarbij was te voegen het Nieuwenhuyzenfonds ad f 233.415,84, tezamen f 368.191,08, beloopen deze bedragen per 30 Juni 1931 277.231,07 en 302.560,80, tezamen 579.781,87; in 9 jaren tijds een vermeerdering dus van 211.590,79. Hieraan is nog toe te voegen de erflating van mr. Gerbert Rebel, overleden te Nijme- gen, die het totale bezit dicht bij de f 600.000 heeft gebracht. Het verslag werd na enkele opmerkingen goedgekeurd. Verschillende voorstellen kwa men vervolgens in behandeling. Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur, om f 2000 uit de algemeene kas ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling en ontspan- ning der werkloozen. staat. Wij kregen geen gunstigen indruk van de houding van mr. Wace. Zijn ge- drag was al te gereserveerd. Als de broer van Gerald zag hij zich meermalen in den hachelijken toestand politioneele vragen te moeten beantwoorden. En uit zijn ge- reserveerde houding leiden wij af, aange- zien hij niet rechtstreeks iets met de mis daad heeft uit te staan, dat hij inlichtin- gen achterbaks houdt, betreffende de plaats waar zijn broer zich bevond, en die voor ons van waarde konden zijn". ,,Maar heusch, zoudt U zich kunnen indenken, dat Les mr. Wace ooit z'n hulp of instemming voor de volvoering van die misdaad zou geven?" Onstuimig deed Miss Morrel een stap voorwaarts, terwijl zij gejaagd sprak, als wilde zij voorkomen. dat de inspecteur z'n redeneering, die zij duchtte, zou door- zetten. ,,Het denkbeeld is belachelijk; bovendien ik wil U dit wel zeggen: mr. Wace bracht het overie gedeelte van den nacht en den vroegen morgen hier in dit huis door, in gezelschap van mijn moeder en mij". Bryce fronste zijn voorhoofd. ,,Dank U, miss Morrel", zeide hij. ,,Mijn moeder zal mijn woorden beves- tigen", vervolgde het meisje fier, „en ook de bedienden Bryce knikte wezenloos en vertrok. Wederom was hem een stelling ont- nomen. Heel trotsch was de inspecteur niet op zijn arbeid van dien ochtend, en allerminst wenschte hij, dat dit Guest ter oore zou komen. Zijn verdenkingen van zijn col- lega, waren, nadat de kogel.uit het hand- Sewricht van Guest verwijderd was, on- oudbaar gebleken, en hij gevoelde geen lust om lucht te geven aan zijn verdere vergissingen, terwijl hij trachtte de mis daad op een ander te schuiven. De begrooting, sluitende met een bedrag van f 68.830 aan inkomsten en uitgaven, werd goedgekeurd. Aan het slot van de vergadering is een in- leiding gehouden door den heer Hovens Greve, algemeen secretaris, over het werk voor ont wikkeling en ontspannlng van werkloozen. AANVOER VAN KOLEN UIT HET BUITENLAND. Het Tweede Kamerlid Boon heeft den mi nister van Waterstaat de volgende vragen ge- steld: 1. Is het den minister, sedert de behande ling van de begrooting van de Staatsmijnen voor 1932, niet gebleken, dat in den loop van het jaar 1931 de N. V. Nederlandsche Steen- kolen-Handelmaatschappij, waarin het Staats- mijnbedrijf voor 200.000 gulden aandeelhouder is, uit het buitenland met schepen heeft aan- gevoerd 194.471.348 KG., dus ruim 194.471 ton kolen, en dat daarvan slechts een hoeveel- heid van 10.265.411 K.G., of ruim 10.265 ton is aangevoerd met Nederlandsche schepen, of wel 5% pet. van den geheelen aanvoer, die voor het overige plaats heeft gehad in 105 schepen onder vreemde vlag? 2. Moet de minister dan niet erkennen, dat de in de M. v. A. betreffende de vermelde be grooting aan de Tweede Kamer gedane ver klaring „In tegenstelling met hetgeen sommige leden meenden te weten, voert deze maatschappij (n.l. de N.V. Nederlandsche Steenkolen-Han- delsmaatschappijnaar den ondergeteekende is medegedeeld, hare kolen voor een groot deel in Nederlandsche schepen aan", op een volkomen onjuiste inlichting berust? 3. Is de minister bereid de herkomst mede te deelen van de gegevens waarop deze in lichting gegrond is? 4. Acht de minister het oirbaar, dat de Staatsmijnen, die aanspraak maken op den steun van de Nederlandsche overheid bij den afzet van haar producten, en dien steun ook in ruime mate ontvangen, een belangen- gemeenschap hebben'aangegaan met 'n onder- neming, die als voormeld, ongeveer 184.000 ton buitenlandsche steenkolen verladen in 105 schepen van vreemde nationaliteit heeft aan gevoerd, zulks terwijl een groot deel van de Nederlandsche handelsvloot, waaronder ver- scheiden in het bijzonder voor de kolenvaart bestemde stoomschepen, werkeloos in de havens is opgelegd? 5. Is de minister niet van meening, dat waar de Staatsmijnen nationalen steun genie- ten, zij bij den invoer van vreemde kolen door een onderneming, waarin zij groote belang- hebbenden zijn, aan de Nederlandsche scheep- vaart een zekere voorkeur behooren te ver- leenen 6. Is de minister bereid mede te deelen of hij, sedert hem de sub 1 vermelde feiten zijn bekend geworden, maatregelen heeft genomen ten einde den aanvoer van buitenlandsche kolen voor de Nederlandsche Steenkolen-Han- delsmaatschappij, voor zooveel mogelijk, te doen geschieden door Nederlandsche schepen, en zoo ja, welke 7. Wil de minister mededeelen. tot welke resultaten voor de Nederlandsche scheepvaart de sub 5 bedoelde maatregelen, indien geno men, hebben geleid? bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewrjden en beginnel. Lange Meire 2 (Kouter), Gent. Lessen op den auto zelf. Bestuur: R. MORTIER. (Ingez. Med.) Het koele briesje bracht zijn naarstige hersenen weer aan het werk. Nu bleef Hubert Chatterton nog over, HOOFDSTUK VI. Oostersche sluwheid. Hubert Ghatterton schoof de manchet van zijn rechterarm terug, nam het spuitje voor de onderhuidsche inspuitingen ter hand, duwde den zuiger naar binnen in zijn arm en keek onderwijl verstolen naar zijn zoon. Teaenover hem in een stoel gezeten, sloeg Wally deze operatie met onverschillige oogen gade en zette hij tegen zijn vader een onkinderlijk, zuur gezicht. ,,'t Zou beter zijn, maar heel zuinig met dat goedje om te springen", sprak hij op koelen toon. ,,Voorloopig krijg je niets meer". ,,Wat bedoel je?" Met een schok zat Hubert Chatterton recht en keek zijn zoon aan met open- gesperde ooqen. ,,Wel alle drommels, antwoordt mij! Wil die gekke Naisuki niet meer leveren? Ik moet 't hebben. Dat weet je. Ik wil het hebben. En als je het me niet geeft, zal ik ,,Wat zal je dan?" spotlachte Wally openlijk. „Zeker mij denzelfden weg op- sturen als George Wace?" Een afsohuwelijke blik lag er in de oogen van den anderen Chatterton, toen deze naar zijn zoon keek. ,,Wat weet jij van George Wace?" vroeg hij op zacht brommenden toon, terwijl hij z'n tanden liet zien. ,,'n Hoop meer dan je meent, ongeluk- kige", gaf Wally brutaal terug. ,,Vol- doende om je voorgoed buiten het bereik van den ,,moordenaar te houden!' Chatterton keek behoedzaam naar z'n zoon. 't Was duidelijk, hij moest oppas- sen. Wally wist iets, en dan nog niet DE HANDELSMOEILIJKHEDEN MET DUITSOHLAND. De onderhandelingen mislukt. De Nederlandsche gedelegeerden voor de onderhandelingen met Duitschland, nopens den Duitsch-Nederlandschen handel, die in het bijzonder tot taak hadden te trachten een leniging te krijgen van de belemmering voor onzen uitvoer naar Duitschland, de heeren Hirschfeld en Ries, respectievelijk van het departement van Economische Zaken en van Financien hebben Vrijdag Berlijn verlaten en zijn onverrichterzake naar Nederland terug- gekeerd. 1 De Nederlandsche delegatie, die behalve uit de genoemde heeren voorts uit Hr. Ms. gezant te Berlijn graaf van Limburg Stirum bestond, heeft niets kunnen bereiken en in geen enke] principieel punt ook maar eenige genegenheid tot het doen van concessie bij de Duitsche onderhandelaars gevonden. Alle vroegere berichten over een afbreken van deze onderhandelingen waren voorbarig. Thans echter staat het vast. Het fiasco, dat zij hebben geleden behoeft overigens niemand te verbazen, die de men- taliteit van Duitschland in de tegenwoordige crisis-omstandigheden kent. Zelfs een gema- tigd en democratisch blad als de Vossische Ztg. schrijft heden in een commentaar op het antwoord van Minister Verschuur in de Twee de Kamer, waarover het blad een telegram van zijn Haagschen correspondent bdvat, dat Duitschland tot geen tegemoetkoming in staat is en keurt vrij scherp af het Nederland sche voomemen represailles toe te passen. Het blad schrijft: Represailles tegen iemand, die zelf onder dwang handelt, zijn geen middelen tot verbetering van den toe stand. Elke repressieve bemoeilijking van den industrieelen uitvoer van Duitschland naar Nederland laat het Duitsche opnemingsvermo- gen voor Nederlandsche producten nog slechts verder dalen". Ietwat eigenaardig is de slotzin van den commentaar: „Niet tegen elkaar, doch slechts met elkaar kunnen Duitschland en Nederland middelen en wegen vinden om de inkrimping van het handelsverkeer te beletten." Van een gelegenheid tot medewerking is echter aan de Duitsche zijde maar zeer weinig gebleken. Sedert jaren is men in Duitschland gewend over zijn ongeluk te jammeren en ver- wacht men, dat de geheele wereld ten behoeve van Duitschland zich opofferingen zal ge- troosten. Deze mentaliteit had blijkbaar ook de Duit sche onderhandelaars bevangen, evenals het geheele officieele Duitschland en de publieke opinie van uiterst recbts tot uiterst links in den ban van deze mentaliteit zijn. Eenige verwondering moet het nog baren, dat bij deze onderhandelingen de Nederland sche consul-generaal en chef van de handels- afdeeling aan het gezantschap te Berlijn. Wolff, niet aan de Nederlandsche delegatie was toegevoegd, daar hij een van de eersten is geweest, die de tegenwoordige toestanden in Duitschland niet slechts heeft zien naderen, doch ook in zijn officieele rapporten heeft ver- meld. HET CONFLICT VERSCHUUR—POSTHUMA. De Standaard (Anti-Revolut.) voelt niets voor een explosie-methode. De publieke gedachtenwisseling tusschen de heeren Verschuur en Posthuma lokt niet uit tot navolging. De gebleken prikkelbaarheid aan beide zij- den begrijpt het blad echter wel. eens zeker, maar dat was voldoende om rekening met hem te houden als met een gevaar. ,,Wace zei je daarmee op te houden", ging Wally voort, die vermaak schiep in de verslagenheid van zijn vader, ,,of er van af zien te raken en er van af te blij- ven. Er was geen plaats voor U tweeen en hij stierf plotseling!" Zijn vader sprong op. De laatste woor den hadden den ouden man hevig ge- schokt. Er was omtrent Wally's bedoe- ling geen vergissing meer mogelijk. ,,Maar dat is nu de kwestie niet", ver- vervolgde Wally op ruwen toon. „Als gevolg van het feit, dat die dwaze Ven ning ons huis voor begraafplaats uitge- kozen had, hebben wij alien de laatste week min of meer onder politie-toezicht gestaan, en ik geloof, dat die nieuwsgie- rige bemoeial van 'n Guest er de lucht van te pakken heeft. Vanmorgen ontving ik van Naisuki een codebrief, waarin stond, dat de laatste consignatie van morfine, slecht verliep, en dat de politie ze in be- slag nam, voor hij ze kon bergen. 't Is niet heel erg, maar 't wijst er op, dat de speurneuzen achter ons zitten, en we zul- len voorloopig zeer voorziohtig moeten zijn." Van schrik ontspanden zich de lippen van Chatterton. Jij moest voorzichtiger geweest zijn", mompelde hij verdrietig. ,,Hoe kwamen zij erachter? Waarom nam Naisuki geen betere voorzorgen?" „Dat klinkt heel mooi uit iouw mond", wierp Wally tegen, „ik aoe het vuile werk ea jij zit lekker achteraf in den buit te graaien. Als 't soms voor je van be- lang is te weten... helers ontvangen even- veel als makelaars!" Die leugen werd geloofd en z'n vaders schrik was voor Wally een groote, alhoe- wel ongepaste voldoening. Aan den kant van den heer Posthuma ergemis over het z66 lang ,n.l. nagenoeg drie maanden, uitblijven van antwoord op een door den landbouw gedane vraag en aan de zijde van den heer Verschuur even groote ergemis over het feit, dat een oud-Minister voor zijn terminologie leentje buur speelt bij vrijgestel- den van ambtenaren-organisaties, die zich b.v. in 1924 de weelde veroorloofden te zeggen, dat zij den toenmaligen Minister van Financien uit het regeerkasteel zouden ranselen. Zoo bont heeft de heer Posthuma het niet ge maakt. Z66 ver gaan particulieren trouwens in het algemeen niet. Dat laten ze liever over aan de dienaren van de Overheid, aldus het blad. Maar zonder nu juist zoo ver te gaan, ging de heer Posthuma toch wel te ver. Al kan het de prikkelbare stemming wel begrijpen. Aan den anderen kant acht de Stand, het antwoord van den Minister acht gevend op het verzuim der Regeering evenmin geluk- kig. Intusschen, aan beide zijden is nu stoom afgelaten. Dat vermindert gemeenlijk de span ning. En daarom zou men nu, in gemeen overleg weer aan het werk kunnen gaan. In gemeen overleg. Want al is het waar, dat de beslissing bij de Regeering moet blijven, voor de goede werking van zulke ingrijpende maat regelen als thans genomen moeten worden, is nauwe samenwerking met het bedrijfsleven onvermijdelijk. De behoefte daaraan wordt in de departe- mentale bureaux ongenoegzaam gevoeld. En dat is, bij de heerschende gisting gevaarlijker dan men id de ministeries schijnt te denken. Daarom hoopt het blad, dat beseft zal wor den, dat de explosiemethode niet de beste is en dat het beter is om het anders te doen. POSTVRAAGSTUMKEN. Mevrouw Bakker-Nort, lid van de Tweede Kamer, heeft den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: Is de Minister niet van oordeel dat de direc- teur P. T. T. in dezen trjd een te ruim gebruik maakt van zijn bevoegdheid om het aantal postbestelling te verminderen en de uren voor het openstellen van verschillende post- en hulppostkantoren te beperken? Is het juist dat overwogen wordt tal van hulppostkantoren en stations en postkantoren in hulppostkantoren om te zetten, en de auto- matiseering van den telefoondienst door te voeren, waardoor tal van ambtenaren over- bodig zullen worden en het aantal werkloozen zeer vergroot zal worden? Is de Minister niet van meening dat boven- genoemde belemmeringen van een vlug post- verkeer het herstel van het economisch leven in den weg staan? En is de Minister bereid een gedetailleerd overzicht te publiceeren van de reeds geno men en in voorbereiding zijnde maatregelen op dit gebied? Zaterdagnamiddag te 1.02 uur is het laatste gat in den afsluitdijk diohtgekomen en is daarmede de Zuiderzee weer een binnenmeer geworden. De eerste werkzaamheden voor de afslui ting werden begonnen op 29 Juni 1920, des middags, toen de eerste bak grond werd ge- stort in het Amsteldiep, zijnde het begin van den afsluitdijk tusschen Noord-Holland en Wieringen. Die dijk kwam gereed op 31 Juli 1924, doch de oplevering kon door verzakkingen eerst plaats hebben 28 Dec. 1925. Op 27 Juli 1929 was de 18 K.M. lange dijk tot afsluiting van den Wieringermeerpolder „Je moet je dadelijk met Naisuki in ver- binding stellenzei de oude man, die zich vermande nu hij voorzag dat hij zijn plan- nen bedreigde. ,,Goed". bromde Wally, „vanmiddag nog aa ik naar zijn huis om te hooreiv wat of er gebeurd is. 't Is voor mij toch even erg als voor jou. Ik zal deze even wegle9gen duidde hij, op z'n sigaret wij- zend, die een bijzonder aroma verspreidde. Feitelijk waren het waarschijnlijk deze dingen, waardoor Guest ons in de gaten kreeg. Dien avond, dat hij hier geweest was, ontdekte ik n Turf -sigaret onder het haardkleedje, en er waren nog maar elf van die dokterssigaretten in de doos, terwijl ik er twaalf inliet. U rookt ze niet, en Guest rookte ..Turf". Eenvoudig genoeg, mijn beste Watson. Wacht je voor Guest. Die is n graadje te sluw!'. Wally keek ontstemd naar de spiraal- tjes van den blauw-grijzigen rook, die langzaam opkringelde naar het plafond. ,,Als hij een van die dingen te pakken krijgt, dan kun je je leven er onder ver- wedden, dat hij ze scheikundig laat on- derzoeken. Jarenlang heb je onder ver- denking gestaan en dit zou juist den door- slag geven". Had hij geweten, hoe dicht hij aan de waarheid toe was, het zou hem nog onge- ruster gestemd hebben, dan hij reeds was. Enkele uren vroeger had Guest aan z'n lessenaar gezeten 't zuster-exem- plaar van de sigaret, die Wally op dit oogenblik rookte, voor den dag gehaald. en het aan Bryce doorgegeven. ,,'n Aardig souveniertje ,niet?" had Guest fijntjes glimlachend gevraagd. Bryce berook ze zorgvuldig. „Wat is daarmee?" vroeg hij wan- trouwig. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1