ALGEMEEN NIEUWS- F.N AGVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. n Eerste Blad. DE VIERDE SEPTEMBER No. 8841 VRIJDAG 27 MEI 1932 72e Jaargang. BINNENLAND FEUILLETON Autoschool van Gent MIRYSTRAAT 10 - Tel. 194.98 In een oogwenk had hij het gat ont- dekt. waaruit Weston, de reus in burger, den kogel verwijderd had. Toen hij den juisten hoek opnam, zooals de kogel in het hout gedrongen was, kwam Bryce tot het besluit, dat het schot van Guest moest geweest zijn, maar daarom stond het nog niet vast, dat Myra een van de beide schoten gelost had, n.l. dat Venning ge- dood en Guest gewond had. Het eenige ten haren gunste en van zeer groot belang was het feit, dat zij zich niet had kunnen bewegen, zonder dat de oude Chatterton het gezien of gehoord moest hebben en het zou allerminst aan te nemen zijn, dat de oude haar uit een zekere misplaatste ridderlijkheid voor den arm van het ge- recht wilde beschermen. Neen, die uitleg hield geen steek. Want heusch, Chatter ton behoorde niet tot diegenen, die aan- spraak kunnen maken op den titel van ..ridderlijik", vooral niet in dit geval, waar in hij zoodoende een schulaige zou be schermen, die later in staat zou zijn wraak op hem zelf uit te oefenen. Met weerzin liet Bryce varen, wat hij zich eerst als een veelbelovende theorie had voorgesteld. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENT8FRIJS: Biimen Ter Neuzen 11,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post jl,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post /6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,25, overlge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bfl vooruitbetaling. Dtl^eeffiter: Firma P. J. VAN DIG SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. "Ut. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer f 0,20 Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bfl regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvr&ag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de nit gave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDKREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag. Aan de orde is het wetsontwerp tot aanvul- ling van eenige belasting-ontwerpen. De heer De Jong (r.k.) ziet in dit ontwerp een stap naar grootere rechtszekerheid voor de contribuabelen. Spr. bepleit uitbreiding van de mogelijkheid tot kwijtschelding van be- lasting. Minister De Geer zal dit overwegen. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomen. Aan de orde is het ontwerp tot dekking van het pondenverlies der Ned. Bank. De heer Koster zegt, dat niet de goudwis- selpolitiek de bank parten heeft gespeeld, maar de wrjze, waarop die is toegepast, n.l. door het in voorraad hebben van een te groot bedrag aan buitenlandsche wissels op een trjdstip, dat dit groot risico meebracht. Wat de regeling zelf betreft, had spr. het logisch gevonden, dat geen uitkeeringen aan staat en aandeelhouders zou plaats hebben alvorens het verlies zou zrjn gedekt. Iedere andere oplos- sing is willekeurig. Alvorens zijn stem te be- palen wenscht spr. van de regeering te ver- nemen, welke houding zal worden aangenomen bij de onderhandelingen in 1937 over verlen- ging van het octrooi. De heer Van Embden (v.d.) kan het uit- gangspunt van deze regeling niet aanvaarden, maar acht de winsten, in de toekomst te ma- ken, door de Bank te laag geraamd. Hij bere- kent, dat in de jaren 1920'26 de geaniddelde jaarlijksche winst na aftrek van de winst, be- haald op de goudwissels, bedroeg 13% mil- lioen. Spr. berekend, dat verwerping van het ont werp den Staat een voordeel biedt van /1% millioen per jaar. De koersdaling van de aan- deelen, die daarvan het gevolg zou zijn, ziet spr. niet als een gevaar voor ons ruilmiddel. De saneering, die de regeering voorstelt, acht spr. een boekhoudkundigen kunstgreep en dus schijn. De Kamer moet deze regeling ver- werpen en aandringen op een werkelijke sa neering. De heer De Gijselaar (c.h.) acht deze rege ling onbillijk tegenover de aandeelhouders. Hij zal zich echter niet tegen het ontwerp. ver- zetten. De heer Van Citters (a.r.) acht het optre- den van de regeering alleszins gemotiveerd. Een ongestoord functioneeren van de circula- tiebank is een algemeen belang van de eerste orde. Spr. gaat met de regeling mede, maar had gaame een vluggere afschrijving van het verlies gezien, zij het ten koste van dividend. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp inzake tijdelijke maatregelen tot hulpverleening aan de melkveehouderij. Minister Verschuur zegt, dat maatregelen voor de zandboeren en de varkensteelt in on- derzoek zijn. Wat de melkveehouderij be treft, de afzet is zeker een voomame factor, doch de remedie is thans in de eerste plaats in het binnenland te zoeken. Een deel der kaasproductie zal moeten worden omgezet in boterproductieom al te groote hoeveelheden boter te voorkomen, is dan een menggebod voor margarine onvermijdelijk. AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) 14) (Vervolg.) ,,Welnu, met een dame", vertelde Leslie beschroomd en met het gezicht van een doodgraver. ,,Zou het onbescheiden zijn te vragen met welke dame?" vroeg Bryce. „Ja zeker!" In dat korte antwoord lag een niet te miskennen wrevel. Bryce trok zijn wenkbrauwen op, doch bleef zwijgen. „Mag ik LI vragen, waar U zich bevond tusschen twaalf uur en half vier?" ging hij voort. ,,Ook op die vraag ben ik zoo vrij niet te antwoorden sprak Leslie, terwijl zijn gelaat zijn opkomenden toorn verried. ,,Laat ik U de vraag anders stellen", onderbrak Bryce hem zoetsappig. „Hoe laat nam U afscheid van die dame?" Leslie Wace rees overeind, terwijl veront- waardiging op z'n gelaat te lezen stond. ,,Dat noem ik toch al te verregaand", protesteerde hij woedend. ,,Ik ben niet van plan om me over zuiver particuliere aangelegenheden te laten uithooren!" Bryce negeerde zijn uitbarsting. ,,Wilt II ons tenminste vertellen, of U zich omstreeks dien tijd in de nabijheid van Chatterton's huis bevond?" vroeg hij. „Neen, daar was ik niet", zei Leslie. Spreker betoogt, dat een boterprijs van f 1,60 per kilo, als door dit ontwerp is te ver- wachten, in vergelijking met de prijzen in vorige jaren, billijk is. Evenzoo een prijs van f 1,10 voor de beste margarine met 25 per cent boter. Getracht zal worden, 2 millioen kilogram onvermengde margarine beschik- baar te stellen voor de allerarmsten, wellicht langs den weg van boterkaarten. Slechts in uiterste noodzaak zal verwerking van melk in brood worden voorgeschreven. Spreker verwacht, dat de voornaamste be- palingen der wet 1 Juli a.s. in werking kun- nen treden. Hij verwacht voorts, dat de con- sumptiemelk niet in de regeling zal behoeven te worden betrokken. Wat de bekende telegrammenwisseling be treft, een bode heeft het telegram aan den heer Posthuma tot den volgenden ochtend in zijn zak gehouden. De onderhandelingen te Berlijn met Duitsch- land hebben tot nu toe onbevredigende resul- taten. Wellicht zal de regeering moeten komen met een eenzrjdige deviezenregeling. Tegenover Duitschland mogen we niet zonder meer het zwaard opsteken, doch als de Kamer a zegt, moet ze straks ook b zeggen. PRODUCTIE VAN ONGEMENGDE MARGARINE NOG MOGELIJK. De Tweede Kamer heeft Woensdag het wetsontwerp tot tijdelijke steunverleening aan de melkveehouderij gqedgekeurd met 53 tegen 12 stemmen. Tegen stemden de sociaal-demo- craten voor zoover zij aanwezig waren. Met 56 tegen 20 stemmen is van te voren aangenomen een amendement-Boon om een artikel in te voegen, volgens hetwelk bij al- gemeenen maatregel van bestuur den marga rine fabrikanten kan worden toegestaan, niet met boter gemengde margarine tot een door den minister te bepalen hoeveelheid, zooveel mogelijk in evenredigheid van elke gewone productie, te fabriceeren en tegen een door den minister te bepalen prijs te zijner be- schikking te stellen ter distributie tot dien prijs onder het behoeftige deel der bevolking. Aan den minister zal worden overgelaten of dit zal gesdhieden via de crisiscomite's of op' andere wijze. Verworpen zijn twee subamendementen- Hiemstra hierop, beoogende om te bepalen, dat het bovenstaande den margarinefabrikan- ten zal worden toegestaan en niet, dat het slechts kan gebeuren; voorts om te spreken niet van behoeftige" maar van „minst draagkrachtige." HERZfENING LAGER ONDERWIJSWET. De ,,Maasbode" verneemt, dat het wijzi- gingsontwerp van de Lager Onderwijswet, na behandeld te zijn door de commissie van voor- bereiding der Tweede Kamer, door minister Terpstra op enkele essentieele punten is her- zien. De publicatie van dit laatste ontwerp bene- vens samenvatting van het overleg tusschen den minister en de commissieBeumer is in de eerste dagen der volgende week te ver- wachten. Gesticht in 1919 door H. FINOULST. Bestuur: FINOULST. - 1. A. D. KORTRIJK Leiestraat 48 - Tel 1139 Theorie, Practijk. Rijlessen op Auto met dubbel stuur (EENIG IN VLAANDEREN). Prospectus gratis. (Ingez. Med.) ,,Dank U, dat is alles", beeindigde Bryce. ,,0, als ik vragen mag, hoe denkt men erover?" wilde Leslie weten. Guest kwam tusschen beiden, terwijl hij een bevredigend gebaar met z'n hand maakte. ,,We wenschen enkel zekerheid te hebben, dat II om dien tijd niet in de buurt was", zei hij op zachten toon. ,,U heeft het nieuws zeker al vernomen? Mooi zoo. Wij wenschen natuurlijk op de hoogte te zijn met de bewegingen van een ieder, die, zij 't ook slechts zijdelings, in verband staat met dat betreurenswaar- dig voorval". ,,Lieve hemel! U verdenkt mij er toch niet van, dat ik iets heb uit te staan met den moord op Chatterton, is t wel?" wierp Leslie verbluft tegen, terwijl angst en ontsteltenis op z'n gelaat te lezen stonden. „We vermoeden niets", mompelde Bryce. ,,We zoeken bijzonderheden om- trent den moord, maar uw antwoorden zouden 'n vermoeden rechtvaardigen". „Nu. als dat alles is, dan ga ik", zei Leslie nu een toontje lager. „Aangezien ik geen inspecteur van politie ben, heb ik mijn werk!" Die opmerking deed Guest lachen, doch ze ergerde Bryce. „Brutale dwaas", snoof deze. „In ieder geval, we hebben vat op hem. Dat is duidelijk". „Dat ezelsjong bracht zijn tijd dus door met naar haar oogen te kijken en haar goeien dag te zeggen! Een nacht op het bureau zou hem goed doen, dien leelijken nietsnut!" Boos fronste hij zijn voorhoofd. „H'm", stemde Guest in. „Heer, hoe dwaas zijn deze schepselen! Tusschen GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN Vergadering van Dinsdag 24 Mei 1932, des namiddags 2 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge- meester. Tegenwoordig de heeren: L. J. Geelhoedt, D. Scheele, J. J. de Jager, M. de Jonge, C. A. Verlinde, D. van Aken, A. de Bruijn, P. F. de Bakker, H. J. Colsen, L. J. van Driel, C. van den Bulck, J. H. van Doeselaar, P. van Cad- sand en J. Huijssen. Afwezig de heer N. A. Hamelink. De VOORZITTER opent de vergadering. Hij deelt mede dat de heer Hamelink bericht heeft gezonden vermoedelijk later ter verga dering te zullen komen. Hij stelt aan de orde: 1. Notulen. De notulen der vergadering van 10 Maart 1.1. worden met algemeene stemmen vastge- steld zooals die zrjn versohenen. 2. Ingekomen stukken. a. De begrooting der Gezondheidscommis- sie voor 1933, op een eindcijfer van 1585,96. Het aandeel door Ter Neuzen bij te dragen is uitgetrokken op f 262,65. Burgemeester en wethouders stellen voor, deze voor kennisgeving aan te nemen. De heer COLSEN verklaart aan deze be grooting zijn stem niet te kunnen geven, aan- gezien de posten blijkbaar nog zijn geraamd naar den tijd dat de financien goed waren en hij zou de commissie aan willen schrijven om de raming der verschillende posten te vermin- deren. Hij is van oordeel, dat de leden der commissie het lidmaatschap van dat college moeten waamemen in het belang der gemeen- schap, doch niet om daarvan te genieten en dan herinnert hij aan hetgeen hij heeft opge- merkt bij het behandelen der rekening, dat f 60 in rekening was gebracht voor een reis naar Baam. Die reis is gemaakt door een lid. Spreker acht dat dan geld vermorsen en hij zou gaame zien, dat de raad zich uitsprak, dat d« commissie hare uitgaven aan den lagen kant zal houden. De h^er VAN DRIEL noemt dit een eenigs- zins pijnlijke zaak; hij iiab- ook wel instemmen dat voor het door den heer Colsen bedoelde geval bezuiniging mogelijk schijnt, maar ove- rigens is zijn fractie van oordeel, dat de Ge zondheidscommissie over de noodige fondsen moet kunnen beschikken om de uitgaven, die zij in het belang der volksgezondheid heeft te doen, te kunnen dekken. Voor grove be- snoeiingen op deze begrooting zou hij dus zijn stem niet kunnen geven. De VOORZITTER merkt op, dat men nu niet meer op de behandeling der rekening moet terugkomen. Wat die gewraakte post betreft, meent hij, dat dit er anders bij staat, dan het er uit ziet. Die reis naar Baam liep over 2 dagen en dan bestaan er voorschriften bij het Reisbesluit, hoe zoo'n reis berekend mag worden. Nu kan men zoo'n bedrag te veel of te weinig vinden, maar als de voor schriften eenmaal zoo luiden, dan is er niet veel aan te doen. Ook kan er moeilijk bij voorbaat aanmerking op de ramingsposten ge maakt worden, doch kan men dat zoo noodig doen na het indienen der volgende rekening. Spreker kan hieraan toevoegen, dat burge meester en wethouders, alvorens te adviseeren tot vaststellen der laatste rekening, ook in- lichtingen hebben gevraagd omtrent enkele posten. In elk geval moet men, indien men er op ingaat ook nader preciseeren. De heer SCHEELE geeft wel toe, dat men thans niet meer moet terugkomen op de reeds twee haakjes, dat is uit Shakespeare". Bryce keek wantrouwig op naar z'n collega, onzeker of dit citaat als op hem van toepassing werd bedoeld, of op Leslie Wace. „Er is nog veel van den afgeloopen nacht, dat opgehelderd dient te worden", bromde de man met den gehavenden neus, terwijl hij dat orgaan stevig vast hield en zijn betoog nogal verward inleidde. ,,Vreemd, dat Myra 't zelfde zou ver- klaren!' „Vrees en vermoeidheid", antwoordde Guest. ,,Bovendien, zij is een meisje, weet U". Nadenkend legde Bryce zijn vinger tegen het puntje van zijn neus. „Ja, maar zij zat tegenover Venning", antwoordde hij prompt. Chatterton en ik eveneens", was het tegenwoord. ,,Daar hebben we het al over gehad". Bryce werd geprikkeld omdat de ander zoo kort aangebonden was. ,,Envervolgde Guest, ,,jij bent de chaperon van de dame, ik niet". Op welk gezegde inspecteur Bryce, bij de aedachte aan zijn laatste mislukking om bij de dame in kwestie betrouwbare informaties in te winnen, zich niet ver- plicht achtte te antwoorden. Niettemin, toen hij de kamer weer in oogenschouw nam, ^aar het drama zich had afgespeeld, dienzelfden avond van de mislukking om een draad te vinden, die de gebeurtenissen van den laatsten nacht verklaarbaar maakte, kon Bryce een ver- denking van Myra maar niet van zich af- zetten. Op haar plaats gezeten, liet hij de mis- daad weer aan zijn herinnering voorbij- gaan en zocht tevens te ontdekken, waar een kogel, door haar afgeschoten, terecht moest komen. Toen hij dat punt bepaald vastgestelde rekening, maar acht den heer Colsen toch volkomen gerechtigd om zijn stem te laten hooren, dat de Gezondheidscommissie bij het voteeren harer uitgaven rekening zal houden met de omstandigheden. De VOORZITTER vermeent, dat men dit denkbeeld wel algemeen kan steunen. De heer VERLINDE merkt op, dat, indien men aan de Gezondheidscommissie zou schrij ven dat hare ramingen tp hoog zijn, men dan toch behoort aan te geven welk bedrag te hoog is. De VOORZITTER: Tot op zekere hoogte, men kan haar in het algemeen aanbevelen zui- nig te zijn met hare uitgaven. De heer VERLINDE: Dan gaat het even- als bij de Rekenkamer, die dringt ook elk jaar op bezuiniging aan, maar daarvan komt niets terecht. De VOORZITTER: Een enkele maal wel eens een dubbeltje. De heer COLSEN herinnert, niet gezegd te hebben, dat er met die f 60 voor de reis naar Baam meer gerekend is dan behoorde, doch dat hij het veel vond. De reiskosten zijn retour 2e klasse 15, en dan is het een dag er naar toe en den anderen dag terugreizen. Hij vindt daarvoor 45 in rekening brengen on- verantwoordelijk. De heer VERLINDE merkt op, dat dit in verband met het Reisbesluit wel niet kan. De VOORZITTER: We kunnen dit thans niet verder uitzoeken. Met algemeene stemmen wordt overeen- komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. b. Bericht van R. Verschelling, dat hij de beaoeming tot lid van het burgerlijk armbe- stuur aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. c. Het raadsbesluit van 21 April 1932, tot verlaging van den erfpachtscanon voor twee perceelen der Woningbouwvereeniging ,,Werk- mansbelang", voorzien van het bewijs der goedkeuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, d.d. 9 Mei 1932, waarbij deze mededeelt, de steunregeling voor in deze gemeente wonende werklooze landarbeiders te hebben verlaagd tot 21 Mei. Hij verzoekt evenwel, gelet op de loonen in het landbouwbedrijf met ingang van 8 Mei voor landarbeiders het volgende tarief van steunverleening toe te passen: Uitgetrokkenen. Art. 6. De steun bedraagt ten hoogste: a. voor gehuwden en ongehuwde kostwin- ners 7 per week, benevens f 0,50 per week per gezinslid boven 2 personen tot een maxi mum van 8 personen. b. voor kostgangers 6 per week. Reglementair nog niet rechthebbenden, dub- bel-uitgetrokkenen en ongeorganiseerden. Art. 18. De steun bedraagt ten hoogste: a. voor gehuwden en ongehuwde kostwin- ners /6 per week, benevens 0,50 per week per gezinslid boven 2 personen tot een maxi mum van 8 personen. b. voor kostgangers 5 per week. Gaame zal hij vememen dat dit tarief zal worden toegepast. Aangenomen voor kennisgeving. e. Het raadsbesluit van 21 April 1932 tot wijziging der rekening-courant overeenkomst met de Boerenleenbanlt te Ter Neuzen, voor zien van het bewijs der goedkeuring van gede puteerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. had, ging hij de kamer door en bestudeer- de zorgvuldig de lambrizeering boven den stoel, waarin Venning gezeten had. Nieuwe wegen zoekend naar de oplos- sing, gingen zijn gedachten weer terug naar Leslie Wace. Weliswaar had die comedie van dien moraen een volledige vrijspraak voor den broeaer van den moor- denaar meegebracht naar niettemin zou het tegelijkertijd toch ook geen schade doen, als men zich vergiste omtrent de bewegingen van Leslie in den afgeloopen nacht. Bryce hield zich aan de theorie van de „uitsluiting", en hier kon dit dienen om het terrein wat te zuiveren. Tenslotte kon toch slechts een onderzoek Leslie's f. Een adres van L. de Vos en 30 anderen, huurders van woningen van het gemeentelrjk woningbedrijf te Sluiskil, die daarin vragen of er geen mogelijkheid is de huur hunner wonin gen te verminderen. Burgemeester en wethouders deelen mede, dat de hoofdinspecteur voor de Volksgezond heid verklaarde, dat de regeering in geen ge val met de huurverlaging rekening zou hou den en het bedrag eener eventueele huurver laging dus geheel ten laste der gemeente zou blijven. De huurprijzen der woningen te Sluis kil zijn, in verband met die van de Woning bouwvereeniging in de kom, billijk te noemen. Verlaging te Sluiskil zou dus verlaging in de kom moeten insluiten. Burgemeester en wethouders stellen in ver band met de financieele gevolgen hiervan voor, op het verzoek afwijzend te beschikken. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. g. Een schrijven van den Minister van Economische Zaken en Arbeid, dd. 6 Mei 1932. die daarin, naar aanleiding van de door den gemeenteraad in zrjn vergadering van 10 Maart 1932 vastgestelde verordening, als be doeld in artikel 9, eerste lid der Winkelslui- tingswet 1930 (Staatsblad 460) opmerkt, dat alleen aan de zuivere plattelandsgemeenten, waar in verband met den arbeid op het land vrij algemeen volgens den zomertrjid wordt ge- leefd, en waar dus de z.g. zomertijd niet wordt gevolgd, wordt toegestaan gedurende dien zomertijd een sluitingsuur van 9 uur n.m. vast, te stellen. Daarom zal artikel 2 in de vastge stelde verordening, waar dit voor Ter Neuzen ook aldus is bepaald, dienen te worden ge- schrapt. Tegen artikel 3 (het geopend zijn van win- kels waarin tabaksfabrikaten worden verkocht op Zondag, gedurende 4 uur) bestaan zijner zijds geen bezwaren. In verband daarmede stellen burgemeester en wethouders voor te besluiten overeenkom- stig den wenk van den Minister. Nader is evenwel ingekomen een adres van B. W. van Kolk, alhier, luidende als volgt: dat hij, naar aanleiding van het mondel'inge onderhoud per 10 Mei j.l. met den edelachtbare heer burgemeester te dezer stede, die hem voor inwilliging van zijn verzoek inzake uit- voering van de winkelsluitingswet verwees een beroep te doen op Z. E. den Minister van Eco nomische zaken afd. Handel en Nijverheid welke alleen de bevoegdheid heeft competen- ties te doen inzake uitvoering van genoemde wet; dat hij op 10 Mei j.l. een verzoek heeft in- gestuurd aan genoemden Minister welk ver zoek hierop neerkwam, dat aan hem B. W. van Kolk vergunning werd verleend op be- paalde en facultatieve avonden van 17 tot en met 23 uur gelegenheid wordt gegeven om zrjn beroep als handelaar in patates frites uit te voeren; dat hiji op 19 Mei d.a.v. bericht heeft ont- vangen van Z.E. den Minister van Economi sche Zaken afd. H. N. No. 10270 dd. 18 Mei 1932, hetwelk als bijlage hierbij gaat, en waaruit blijkt dat de raad van een gemeente deze vergunning verleent; dat dit de eenigste bron van inkomsten is, waarvoor hij bovendien groote kosten heeft moeten maken; dat hij tot dit beroep is overgegaan, omdat hij heeft willen probeeren voor arbeid niet af- hankelijk te raken van den steun of het B. A.; dat hij daarom meent beleefd doch met ge- paste vrijheid tot uw raad te kunnen komen. opdat de vergunning welke door uw raad vol gens Z. E. den Minister hierboven genoemd. onschuld vaststellen. Nog steeds plannen beramend voor dat onderzoek. belde Bryce den volgenden morgen bij nummer 10 aan, in de Merton Street, en in ant woord op de vraag van de heldere dienst- bode, die de deur op de etage van Ken sington opende, verzocht hij miss Morrel even te mogen spreken. Miss Morrel liet hem tien minuten wachten, eer zij ver- scheen. Tenslotte trad zij de kamer bin- ze was een donkerharig, tenger nen. meisje, dat er zeer lief en bevallig uitzag ze was gehuld in een losse en gracieuze ochtendjapon, die er zeer veel toe bijdroeg om de buitengewone jeugdigheid van haar verschijning nog te verhoogen. Inspecteur Bryce boog. ,,Miss Morrel?" waagde hij, met ietwat helderder geluid dan eerst, vanwege de averij, die z'n neus had opgeloopen. ..In eigen persoon", antwoordde zij met heldere stem, ,,Mag ik U verzoeken?" ,,Ik ben hierheen gekomen van de Yard, ambtshalve, miss Morrel", viel Bryce haar snel in de rede, in verband met den moord op Izaac Venning, begrijpt U"' De gelaatsuitdrukking van miss Morrel getuigde, nog duidelijker dan woorden dit hadden kunnen doen, dat zij dit zeer zeker niet begreep. ,,'t Doel van mijn komst was om even te vememen, hoe laat of mr. Wace gis- terenavond uw huis verliet", vervolgde Bryce. „Zooals U ongetwijfeld weet, is mr. Wace de broeder van den ,,moorde- naar en dat hij toch in zekeren zin in verband staat met de misdaad, zij het dan ook in een onschuldige relatie, en eene, die U heel gemakkelijk kunt ontzenuwen". Miss Morrel fronste het voorhoofd. ,,Ik weet zelfs niets van een connectie af tusschen mr. Wace en mij", merkte ze koel op. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1