ALGEMEEN NIEUWS- F.N APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. m Eerste Blad. ASPIRIN No. 8837 WOENSDAG 18 MEI 1932 72e Jaargang. RAADSVERGADERING BINNENLAND GENTSCHE AUT0SCH00L BUITENLAND. DE ZWARTE LIEVE VROUW 8 Vooral Dames eenig op de wereld TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Bii.iien Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen Ir. per post f 1,80 per 3 maanden Brj voor ultbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belglfi en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen brj vooruitbetaling. ETitgeefsterrFlrma P. J. VAN DID SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 16. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 10,20 Grootere letters en cliches vrorden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen vermlnderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar Is. Inzending van advertentien liefst 6Gn dag voor de ultgave. [JIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAA NDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat een openbare vergadering van den gemeenteraad is belegd op Dinsdag 24 Mei 1932, des namiddags twee uur. Ter Neuzen, den 18 Mei 1932. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEU ZEN, brengt ter openbare kennis van cafe- en logementhouders en verdere pndememers van voor het publiek toeganke- lijke bedrijven, dat vanaf heden op het Gemeentehuis (bodekamer), op de gewone kantooruren gratis verkrijgbaar is: EEN DIENSTREGELING VAN DEN PROVINCIALEN STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE, ingaande 22 Mei 1932 tot nadere aankondi- gihg. Ter Neuzen, 18 Mei 1932. De Burgemeester voomoemd, J. HUIZINGA. 18 MEI. 18 Mei is de herdenking van de opening der eerste Vredesconferentie in Den Haag in 1899. Er zijn dus sedert dien drie en dertig jaren verloopen en men vraagt zich terecht af, of de menschheid intusschen eenige vooruitgang heeft te boeken op den weg der internationale samenwerking. Deze vraag moet ongetwijfeld bevestigend worden beantwoord. Tegelijk met het Verdrag van Versailles tverd de Volkenbond geboren en deze is thans ongetwijfeld een bruikbaar instrument bij het voeren van buitenlandsche politiek en onmisbaar om internationale samenwerking tot stand te brengen. De Bond heeft zeer waarschijnlijk als ideologie in vele kringen afgedaan, doch dit neemt niet weg, dat hij als realiteit ongetwijfeld in kracht heeft gewonnen, niettegenstaande de talrijke deceptie's van de laatste jaren. Dat de Bond geen wonderen zou kunnen verrichten in het begin van zijn bestaan, had men reeds veel vroeger moeten inzien. Er was toch slechts tot stand gekomen een vereeniging van staten, (waarvan het bestuur werd gevormd door een Raad en wier algemeene vergadering slechts besluiten kon nemen met algemeene stemmen, meer niet. En nog steeds ontbreken als leden twee groote staten, t.w. de Vereenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Republieken. Hier heeft men n.b. met ontzaggelijke gebieden te doen, die over voldoende grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen beschikken om ieder voor zich een autarchie te vormen, zoodat dus een groot territorium buiten de gestie van den Volkenbond valt. De meeste leden-staten van den Volkenbond zijn in tegen- stelling hiermede samengepakt in een gebied, dat zich zelf niet eens kan voeden en waar onderling gekrakeel aan de orde van den dag is: bedoeld zijn West- en Midden-Europa. Bovendien hebben de volken dezer leden zich in den achter ons liggenden wereldoorlog op leven en dood bestreden. En dat alles is nog maar zoo kort geleden, dat het de meesten onzer nog versch in het geheugen ligt en alleen tot het bewustzijn der jongeren niet voldoende is doorgedrongen. Had men nu werkelijk na dit alles goed overdacht te hebben kunnen verwachten, dat de Volkenbond in de achter ons liggende jaren Iwonderen zou hebben verricht? Het is te dwaas om van te spreken! Intusschen gaan wij thans een tijdpfcrk van zeer groote ontnuchtering en versobering op aller gebied tegemoet. Het is als het ware alsof men uit een droom ontwaakt is: een droom, die achttien jaren geduurd heeft en waarin men gehad heeft een groote wereldoor log, politieke revolutie's en twee economische crises. De nooden van dezen tijd dwingen intusschen de menschheid (wel, zich zelf te herzien. Wat honderden bijeenkomsten en besprekingen niet hebben kunnen tot stand brengen, schijnt onder den dwang der economische noodzake- lijkheid geboren te worden. Men behoeft waar- lijk geen aanhanger van het historisch mate- rialisme te zijn om dit te erkennen! De rege- ling van herstel- en intergeallieerde schulden iets waar de Volkenbond reeds buiten staat, omdat de Vereenigde Staten van Amerika de groote crediteur zijn zullen thans worden opgelost in dezen zin, dat de Vereenigde Staten aan het kortste einde trekken; de bud- getten voor oorlog zullen in de meeste staten zoo zwaar worden, dat de Volken deze een- voudig niet meer in deze mate zullen of lie- ver kunnen opbrengen, hetgeen dan prac- tisch op een ontwapening neerkomt. En nau- twere economische aaneensluiting met name in West- en Midden-Europa moet wel tot stand komen op grond van economische nood- zakelijkheidZoo kan men doorgaan. De nood der tijden zal tenslotte dwingen tot politieke en economische stabiliteit! Naar onze meening zal deze tijd, die er een is van geweldige destructie en tegelijk van schepping van een basis voor nieuwen en grooten vooruitgang, mede tengevolge hebben dat de Volkenbond zich in de toekomst beter zal kunnen ontplooien als organisatie der internationale gemeenschap. Want internatio nale politieke en economische gebonden- heid zal meer noodzakelijk worden dan ooit. Reeds kan men zeggen, dat het tegenwoordige West- en Midden-Europa eco- nomisch althans een monstrum is gewor- den. Binnen het kader en onder auspicien van den Volkenbond zal hier veel tot stand moeten komen, teneinde de hoognoodige rationalisatie der productie te kunnen doorvoe- ren. Naar een zgn. „Pan-Europa" zal men ongetwijfeld zoo veel mogelijk moeten streven, doch iwij kunnen niet anders inzien, dan dat dit door middel van de organen van den Vol kenbond zal moeten geschieden. Want welke organisatie beschikt er in de werkelykheid over andere organen? De internationale poli tick loopt nu eenmaal over Geneve. Samen werking met andere complexen, met name de Vereenigde Staten van Amerika en de Sowjet- Republieken, zal het wordt nu reeds be- proefd steeds via Geneve tot stand komen. Wat er op het gebied van de regeling der arbeidsvoorwaarden, doch vooral van die van productie en distributie in de toekomst nog zal zijn te regelen, kan thans met zekerheid nog niet worden gezegd. Maar het ligt voor de hand, dat de Volkenbond ook in deze zeer zeker een rol zal worden toebedeeld. Zoo zijn ,wij dan van meening, dat de Vol kenbond in de toekomst veel meer kans zal hebben internationale regelingen door te voe ren, die in het verleden onmogelijk bleken te zijn en dat zijn rol dus belangrijk grooter zal zijn dan in de achter ons liggende periode. Moge men dit bij de herdenking van 18 Mei in zoo breed mogelijke lagen der bevolking in zien en krachtig medewerken om den Bond zoo sterk mogelijk te maken! TWEEDE R AM ER. Vergadering van Vrijdag. De heer Wijnkoop (comm.) vraagt verlof den minister van Kolonien vragen te stellen over de voedselvoorziening in bepaalde deelen van Ned.-Indie. Hierover zal in de eerstvol- gende vergadering worden beslist. Het Wetsontwerp tot instelling van een Economischen raad wordt z. h. s. aangenomen Een tweetal kleinere wetsontwerpen wordt z.h.s. aangenomen. Voortgezet wordt de behandeling van de contingenteeringsontwerpen t.a.v. schoeisel, tricotgoederen, wollen- en halfwollen stoffen en bovenkleeding. De heer Vos (lib.) critiseert de contingen- teering in het algemeen en den tragen gang van zaken bij de uitreiking van consenten in het bijzonder. Spr. betwijfelt of al de contingenteeringen onze beta'ingsbalans wel ten goede komen. Mej. Katz (c.h.) betoogt, dat men thans wel gedwongen is van het vrije handelsstelsel tijdelijk af te wijken. De minister gaat echter ten aanzien van de damesconfectie met de con tingenteeringen te ver. Daarbij is zeer eenzij- dig te werk gegaan. Verschillende belangheo- benden werden niet gehoord. Ze is niet noodig. De minister neme dit deel der wetsontwerpen terug. EEN OPEN BRIEF IN BESLAG GENOMEN. Vrijdagochtend is door den politie-radio- omroep een bericht uitgezonden, waarin de hoofdcommissaris van politie te's Gravenhage de politie-autoriteiten verzoekt onverwijlde in beslagneming van een open brief no. 6 van den heer Heine, gericht aan dr. A. G. Kroller, met een daarbij behoorend pamflet, getiteld: ,,Het ontstellend KronerKroller Rotterdam- sche Bankschandaal". Deze publicatie zou zinsneden bevatten be- leedigend voor den minister van justitie. In verband met dit bericht verneemt men, dat de politie te Hilligersberg ten huize van den heer Heine een huiszoeking heeft gedaan en een groote partij pamfletten in beslag is genomen. De heer Heine is aangehouden en in het huis van bewaring te 's Gravenhage ingesloten. Voor een groot gedeelte was het pamflet nog niet verzonden. Alleen naar Am sterdam was reeds een partij verzonden. De politie zou Vrijdag den open brief in beslag nemen. De in bewaring stelling heeft plaats gehad bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewijden en beginnel. Lange Meire 2 (Kouter), Gent. Lessen op den auto zelf. Bestuur: R. MORTIER. (Ingez. Med.) op grond van de desbetreffende bepalingen in het wetboek van strafverordening, terzake van de handhaving der openbare orde. In ver band met de aanhouding van den heer Heine en de inbeslagneming van zijn nieu/wsten open brief en pamfletten verneemt men, dat deze maatregelen uitsluitend genomen zijn op grond van de zinsnede in de betrokken gesohriften, welke beleedigend geacht werden voor den minister van Justitie. DE BESCHULDIGINGEN TEGEN HET CONCERN-MULLER. Naar gemeld wordt is de accountant R. Heyne, die, Vrijdagmorgen door de Haagsche politie is gearresteerd, ter zake van het ver- spreiden van den Open brief aan Dr. A. G. Kroller, waarin o.a. een zinsnede voorkwam, welke beleedigend werd geacht voor den Minister van Justitie, Vrijdagmiddag in tegen- woordigheid van den officier van Justitie, Mr. Blok, alsmede den verdediger Tj. Mobach door den rechter-commissaris Mr. Van Wageningen verhoord, waarna hij, na het onderteekenen van een verklaring, waarbij hij zich verbond zich van verdere voor politie en justitie belee- digende qualificaties te onthouden, op vrije voeten is gesteld. INSPECTRICE NIJVERHEIDSONDERWIJS Bij Kon. besluit van 10 Mei is benoemd tot inspectrice van het nijverheidsonderwijs, be- last met het toezicht op het landbouwhuis- houdonderwijs en het nijverheidsonderwijs voor meisjes ten plattelande, mej. G. G. Sm.it, thans adjunct-inspectrice. WAT GAAT ER BIJ DE POSTERIJEN GEBEUREN? Het bestuur van den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoon- personeel (C.B.T.T.) schrijft: De meening heeft ingang gevonden, dat ook bij het staatsbedrijf P.T.T., tengevolge van de slechte tijdsomstandigheden, over het begroo- tingsjaar 1932 op een tekort moet gerekend worden. De opbrengst bij P. T. T., die over de eerste maanden van dit jaar beneden de raming is gebleven, geeft oogenschjjnlijk aan deze meening steun. Hierdoor ontstaat echter een onjuist beeld van de werkelijke, kemge- zonde financieele positie van dit Staatsbedrijf. Op de P.T.T.-begrooting voor 1932 is n.l. bij voorbaat een post van vier millioen gulden ge- reserveerd, die als (winstsaldo in de schatkist wordt gestort. Pas wanneer het tekort groo ter zou worden dan 4 millioen gulden, zou van een begin van een werkelijk tekort ge- sproken mogen worden. Het bestuur van C.B.P.T.T. schrijft nu, dat deze vooruit gereserveerde winstpost van vier millioen gulden niet op eenige wettelijke ver- plichting steunt en daarom verlangd mag worden, dat dit bedrag in de bedrijfskas blijft. Uit het feit, dat nog niets er op Wijst, dat dit inderdaad zal geschieden, moet aldus genoemd bestuur, de groote ontstemming verklaard worden, die dezer dagen onder het P.T.T.-per- soneel valt waar te nemen. In de groote steden zal, naar in de pers werd medegedeeld, van de 4 postbestellingen er wellicht een vervallen; in de kleinere ste den en op het platteland wordt de tweede be- stelling opgeheven. Een groot aantal P.T.T.- kantoren en hulpkantoren zal zeer binnenkort slechts 5 of 6 uur per dag worden opengesteld. Het bestuur van den C.B.P.T.T. zal zich tot verschillende officieele instanties wenden om te waarschuwen tegen de z.i. noodlottige ge- volgen van een en ander beperking van diensten en sterke uitbreiding werkelosheid en daarbij den eisch stellen, dat de vier millioen gulden winst, die vddruit op de be- grooting is gereserveerd, in de kas van het Staatsbedrijf P.T.T. behoort te blijven. HET WETSVOORSTEL-ALBARDA c.s. INZAKE PARTICULIERE GEWAPENDE CORPSEN. Aan het voorloopig v rslag inzake het voor- stel van wet van den heer Albarda c.s. hou- dende verbod van particuliere gewapende corpsen is het volgende ontleend: Vele leden vroegen zich af, tegen welke particuliere gewapende corpsen" dit voorstel gericht is. Van de zijde dier leden, die zich voorstanders toonden van het voorstel, werd daarop geantwoord, dat alle particuliere ge wapende organisaties bedoeld zijn, ook de bijzondere vrjjwillige landstorm en de vrijwil- lige burgerwachten. Naar het oordeel dezer leden kon niet worden erkend, dat deze orga nisaties particuliere instellingen zijn; zij zijn immers niet door deze gesteund. Van andere zijden werd deze opvatting be streden. Sommige leden konden niet toegeven, dat de genoemde instituten zouden zijn te be- sehouwen als particuliere gewapende corpsen in den zin van dat wetsvoorstel. Naar hun meening zijn het semi-officieele instellingen; zij worden van rijkswege geregeld en zijn uit sluitend ter beschikking van de overheid, de bijzondere vrijwillige landstorm staat onder militaire leiding, die benoemd wordt door den Minister van Defensie; de leden der burger wachten hebben een buitengewone aanstelling bij de politie. Verscheidene leden, die in het midden lieten, of hier van particuliere corpsen sprake is. zouden in ieder geval den Bijzonderen Vrijwil- ligen Landstorm en de Vrijwillige Burger wachten niet verboden willen zien. Verscheidene leden waren van meening, dat het gevaar waartegen het voorstel zich keert, in ons land denkbeeldig is. De voorbeelden uit het buitenland, waamaar de voorstellers verwijzen, hebben van het maken van een ver- gelijking geen waarde, want die buitenland sche organisaties staan in dienst van bepaalde politieke partijen, terwijl in Nederland geen enkele partrj zich van een dergelijk strijdmid- del bedient. Deze leden konden niet aan- nemen, dat het standpunt der onderteekenaars zou zijn, dat er in elk geval een verbod moet komen, onverschillig of het gevaar, waartegen dit verbod zich zou richten, al dan niet be- staat. Verscheidene andere leden bestrijden hun instemming met het voorstel en verdedigden het op de in de Memorie van Toelichting ont- wikkelde gronden. GEHEIMHOUDING JEGENS BELASTING- AMBTENAREN. Ingediend bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp tot aanvulling van de artt. 75 en 80 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en van de artt. 23 en 29 der Wet op de Ver- mogensbelasting 1892. Het komt herhaaldelijk voor aldus de memorie van toelichting dat personen die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt wet- tel(jk tot geheimhouding verplicht zijn, met betrekking tot bepaalde zaken van die zaken op voor derden begrijpelijke wijze melding maken in hun financieele administratie. Wordt aan zoo iemand door den belastingdienst ge- vraagd, zijn aangifte van inkomen of ver- mogen, dan wel nadere beweringen dienaan- gaande, te staven door het overleggen van boeken en andere bescheiden, dan doet de be- lastingplichtige. veelal een beroep op zijn wet telijke verplichting tot geheimhouding. Nu geschiedt wel is waar het vermengen van geheim te houden gegevens met andere in den regel niet met het oogmerk om een be- hoorlijke fiscale controle onmogelijk te maken, doch dit vermengen heeft toch wel tot gevolg, dat uit den kring der bedoelde personen aan- giften voorkomen, die getuigenis afleggen van gemis aan zorg om den fiscus te geven, wat hem toekomt. Het hiernevensgaande ontwerp beoogt, in het belang van de schatkist, van Rijk, provin- cien en gemeenten, hieraan een einde te maken. WERKTIJDVERLENGING VOOR DE AMBTENAREN Naar de ,,Rsb." verneemt, zal de bezuini- gingscommissieWelter in haar binnenkort te publiceeren rapport o.m. voorstellen om den arbeidstijd der rijksambtenaren met een uur per dag te verlengen. In verband hiermede zou ongeveer een zesde deel van de ambtenaren kunnen af- vloeien, hetgeen de commissie zich voor een deel voorstelt te bereiken, door het toekennen van vervroegd pensioen op 60-jarigen leeftrjd en voor zoover het daama nog overcomplete gedeelte betreft door op wachtgeldstelling. DE STRAF VAN BAANWACHTERES EBBEN TOT EEN WEEK VERMINDERD. Beschikkende op het door Mr. Nederveen, den raadsman terzake schuld aan het bekende spoorwegongeluk bij den overweg te Blerik— Grubbenvorst tot een maand gevangenistraf veroordeelde baanwachteres, vrouw Ebben, alsmede door de Federatie van R.K. Vrouwen- bonden in Nederland ingediend verzoek om gratie, heeft H. M. de Koningin de straf van een maand verminderd tot een eek. Zooals bekend reed bij dit noodlottige spoorwegongeval door nalatigheid der wach- teres een personentrein op een autobus, welke met marktbezoekers was gevuld, waarbij ver scheidene personen het leven lieten en een tiental zwaar- en lichtgewonden werden be- treurd. DE H. BLOEDPROCESSIE. De H. Bloedprocessie van Brugge, die Zon- dag j.l. haar jaarlijkschen ommegang zou hou den, in verband waarmede veel vreemdelingen zich naar de oude Vlaamsche stad hadden be- geven, is korten tijd, nadat zij (was uitgetrok- ken, door een geweldige stortbui uiteengere- gend, aldus de Brusselsche correspondent van De Maasb.". Er werd hierdoor z66 groote schade aan de kerkelijke gewaden veroorzaakt, dat het zeer waarschijnlijk is, dat dit jaar niet tot een nieuwen ommegang zal kunnen besloten worden. WEER VALSCHE BELGISCHE BANKBILJETTEN. Naar de corr. der N. R. Crt. te Brussel meldt blijken thans (weer een aantal valsche Belgische bankbiljetten van 100 frank in om- loop te zijn. De totdusver in beslag genomen biljetten zijn van het blauwe type. Zij zijn •echter veel te blauw van kleur en dragen het nummer 1429 T. 327. DE STRIJD OM BRUSSEL. Het congres van den Katholieken Vlaam- schen Landsbond dat ieder jaar, groote be- langstelling wekt in het Vlaamsche land, zal ditmaal geheel gewijd zijn aan het vraagstuk van het heroveren van Brussel door het Vlaamsche element. Ook het Vlaamsche Front, het Davidsfonds, groep Vlaanderen van het Algemeen Nederiandsche Verbond, het Verbond van Vlaamsch personeel der openbare besturen, enz. hielden zich reeds met deze kwestie bezig. Dezer dagen wordt een comite ey| NIEUWIGHEDEN: N I P" Kostumen, Demi-saisons, Gabardinen. Onze gansch vemieuwde stock laat ons verkoop aan de laagste prijzen toe! Zuivelbrug 7, Gent (slechts d&n ingang, juist aan de brug), staan dit jaar terug aan,de spits met mooie keus aan voordeelige prijzen! (Ingez. Med.) voor de herovering van Brussel, waarin Vla- mingen behoorende tot alle politieke schakee- I ringen zitting zullen hebben, opgericht en zal met de systematische propagandawerking een begin worden gemaakt. VERKIEZINGEN IN VICTORIA. In den Australischen staat Victoria, waar een arbeidersregeering onder leiding van Hogan aan het bewind was, zijn Zaterdag ver- kiezingen gehouden waarbij de regeering de nederlaag heeft geleden. Verwacht wordt, dat zij morgen zal aftreden. De feitelijke inzet bij deze verkiezingen was een door de premiers van de verschillende Australische staten op- gesteld plan om tot bezuiniging te geraken, dat o.a. loonsverlaging meebracht. Dit plan was niet naar den zin van de arbeiderspartij hoewel de premier Hogan er een voorstander van was. LINDBERGH EN AMERIKA. Een zeldzaam wreede daad die zeldzaam onverkwikkelijke verschijmselen aan het licht heeft gebracht is, schrijft de N. R. Crt., de moord geweest op het kindje van Lindbergh. Het lijk wel buiten twijfel, dat het kind reeds onmiddellijk na de ontvoering gedood of omge- komen is. Voor de ouders beginnen dan 2y2 maand van pijnigende onzekerheid. Van alle kanten wordt de bevrijding van hun kind hun als lokaas voorgehouden; het trekt Lindbergh over half Amerika, vrienden van hem zelfs over de halve wereld. Daarbij worden de arme ouders gekweld door onzekerheid omtrent de behandeling van hun kind. Onder welke om- standigheden en in welken toestand zullen zij het terugvinden, als het ooit teruggevonden wordt? Die mogelijkheid van het niet-terug- lijden vaak na sport- beoefening aan hoofd- pijn. Als altijd helpen ook hier Aspirin- Tabletten snel en zeker. Let op oranje band en Bayerkruis. Priji 75 cts. (Ingez. Med.) vinden van het kind terwijl het toch leeft, lijkt ons de wreedste overweging voor de ouders. Het was toch zeer wel denkbaar, dat de roovers, niet meer het risico wagende met het kind voor den dag te komen, het in him eigen misdadigerswereld tot een der hunnen lieten opgroeien. Welk levenslot moesten de arme ouders dan voor him lieveling voorzien? Deze mogelijkheid, onwaarschijnlijk als zij ons moge lijken, moet zich aan de ouders vanzelf hebben opgedrongen. Met zijn aangeboren volhardende activiteit blijft Lindbergh zelf in beweging. Stelt het eene spoor teleur dan vervolgt hij onmiddellijk een ander, hoe onwaarschijnlijk dit er ook moge uitzien. Hij betaalt losgeld voor zijn vefloren kind ,is bereid het nog meer malen te doen, om geen enkele kans te laten ont- snappen. Zelf tracht hij de politie en pers van het spoor zijner pogingen af te houden omdat zijn kind hem liever is dan eenige wrekende gerechtigheid. Schuw tracht hij zich aan de waarneming van anderen te onttrekken, om dat een indiscretie den dood van zijn kind te weeg kan brengen of, wat wellicht nog erger is, de bevrijding kan verhinderen, met het reeds geschetste gevaar, en bovendien met voortzetting van de kwellende onzekerheid, het rustelooze zoeken voor hem en zijn vrouw door hun heele leven heen. Dit is de persoonlijke kant aan de tragedie. Deze is tegelrjkertijd echter, om alleriei ver- schijnselen, een nationaai treurspei. Er is een ongeluk, en oogenblikkelijk is de lucht overdekt met het azende volk van gieren van alleriei soort. Van vele kanten komen de chantagepogingen los. Alleriei groepen van misdadigers en ook individueele misdadigers trachten van de onzekerheid gebruik te maken door het voor te stellen alsof zij het kind in hun macht hebben; een van deze groepen slaagt er zelfs in het losgeld uitbetaald te krijgen. Honderden van die brieven worden onmiddellijk door de politie als bedrog of ,,grappen" ontmaskerd. Het lijkt of een groot gedeelte van den zelfkant der misdadigers wereld in Amerika in beweging is gekomen om de angst der ouders te exploiteeren. Van den zelfkant der misdadigerswereld" moeten wij wel spreken, omdat de groote heeren dier wereld de machtige bendehoofden voor wie 50.000 dollar een bagatel is, en voor wie, jagers in het groot op menschenlevens, het stelen van een klein knaapje geen sport is, zelf in actie komen om bij het zoeken te helpen. Het is een goede gelegenheid om het aureool van romantiek om hun hoofd weer wat bij te kleuren door mede te dienen in een zaak die in ongekende mate het Amerikaansche- volk ter harte gaat. Al Capone hoopt tevens nog daardoor uit de gevangenis los te komen.. Het moge dan tijdelijk zijn, buiten die poorten kan men heel wat voor verdere bevrijding doen waartoe daarbinnen minder gunstige gelegenheid bestaat. Niet minder verschrikkelijk is de openbare belangstelling, die de pers opzweept en die zij tegelijk op de afschuwelijkste wijlze dient. De arme Lindbergh doet vergeefs pogingen om de zwerven van verslaggevers, die zich als klit- ten aan hem vastalampen, van zich af te houden. Hij moet hen herhaaldelijk smeeken, hem ten minste even los te laten, omdat hij meent, dat van het verborgen houden van zijn wegen het leven van zijn kind afhangt. De Amerikaansche pers, die het zoo menigmaal haar taak oordeelt zelfstandig naar misdadi gers te zoeken, vult haar machtelooze recher che naar de roovers aan met een effectiever recherche naar de bewegingen van Lindbergh en zijn helpers. Maandenlang weet zij, met telkens nieuwe sensaties en met een ijver, die in onze oude wereld in weinig landen door het publiek zou worden geduld, de spanning op voile hoogte te houden. Vele lieden bemoeien zich met het geval die er niets mede te maken hebben. De zucht om zelf in het middelpunt van de sensatie te komen zal daar in vele gevallen niet vreemd aan geweest zijn. Een uitgezochte gelegenheid om met een slag beroemd te worden; zoo be- roemd als door een vlucht over den Oceaan en met minder risico! Men heeft er de kosten voor over van geheimzinnige advertenties in de kranten, die natuurlijk de aandacht van liefhebbers voor chantage wekken. Op die manier kan men Lindbergh weer vele clues" aanbieden, waarvan enkele er veelbelovend genoeg uitzien om den vader, die immers geen mogelijkheid verwaarloozen wil, niet verwer- pelijk te ljjken. Zoo verzamelen zich misdaad en sensatie- zucht rondom dit geval. En de overdrachte- lijke gierenzwermen, waarvan wij spreken. zien zich verzinnebeeld in het vliegtuig van den ondememer die voor een dollar per stuk nieuwsgierigen uit de lucht het huis der be- zoeking laat bekijken. Dat kan nu voor een groot gedeelte uit zijn. De zorgen zijn nu aan de politie. Maar ook zij zal met de sensatiezucht die aan het geval vastzit, nog genoeg te stellen hebben. Amerika echter kan gaan overwegen, of er geen profrjt te trekken is uit deze bij uitstek

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1