Ter Neuzensche Courant Derde Blad. GENTSCHE AUTOSCHOOL BINNENLAND LANDBOUWBEKICHTEN. GEMENGDE BERICHTEN DE ZWARTE LIEVE VROUW Vrijdag 13 Mei 1932. No. 8836 VAN MB. H. SMEEMJE TACHTIG JAAB. Op 25 Mei a.s. zal het lid van de Eerste Kamer mr. H. Smeenge zijn tachtigsten ver- jaardag vieren. In verband met het feit, dat ongetwijfeld velen behoefte zullen gevoelen, om dezen populairen senator te huldigen voor het vele, wat hij voor ons volk en in het bij- zonder voor de Liberale Staatspartij ,,De Vrij- heidsbond" heeft gedaan, heeft het hoofdbe- stuur van de partij gemeend, aan haar leden gelegenheid te moeten geven om in het open- baar van hun gevoelen blijk te geven. Te dien einde zal een huldiging worden gebracht op Zaterdag 28 Mei des namiddags om drie uur in „Tivoli" te Meppel, het oude kiesdistrict van den jubilaris. Het ligt voorts in het voomemen om even- eens op dien Zaterdag in den voormiddag een autotocht door een gedeelte van Drente te maken. Daartoe zal om half elf precies van Tivoli in Meppel worden afgereden. In Dwin- gelo zal een gemeenschappelijke koffiemaaltijd fvorden gebruikt. De deelnemers aan dezen tocht zullen tijdig weer in Meppel terug zijn, om de huldiging te kunnen bijwonen. DE AFVLOEDNG VAN OVERCOMPLETE AMBTENABEN. Mevrouw BakkerNort, lid van de Tlweede Kamer, heeft den minister van Binnenland- sche Zaken, voorzitter van den raad van mi nisters, gevraagd: Bestaan er voor alle dienstvakken algemeene regelen voor de afvloeiing van overcomplete ambtenaren Zoo ja, is de regeering dan bereid deze mee te deelen? Zoo neen, is er dan geen aanleiding om een algemeene regeling vast te stellen en bekend te maken? IN- EN DOOBVOEBVEBBOD IN VERBAND MET COLOR ADOKEVER INGETKGIIKEN. De directie van den Landbouw deelt mede,. dat blijkens telefonisch bericht van den rijks- landbouwconsulent te Parijs, de Fransche regeering het bij decreet van 18 April j.l. als represaille tegen den door Groot Britannie, Duitschland en Nederland genomen maatregel tot wering van den coloradokever ingestelde verbod van in- en doorvoer van versche groen- ten, consumptie-aardappelen, levende planten, bollen, knollen en wortelstokken uit genoemde landen heeft ingetrokken, voor zoover betreft de levende planten, bollen, knollen en wortel stokken afkomstig uit Nederland. Voor ver sche groenten en consumptie-aardappelen blijft het verbod derhalve nog gehandhaafd. DE DEBDE ONTWIKKELINGSDAG TE MIDDELBURG. Op Zaterdag 7 Mei j.l. werd in ,,De Vergenoe- ging" te Middelburg de derde Ontwikkelingsdag gehouden, georganiseerd door een Commissie uit de Z. L. M., de Vereeniging van Oud-leerlingen van land- en tuinbouwcursussen op Walcheren, de B. V. G., de Ver. van Oud-leerlingen der R. L. W. S. en de Rijksconsulenten. In aanmerking genomen, dat op vele bedrij- ven de voorjaarswerkzaamheden, in verband met de weersgesteldheid, nog niet waren afgeloopen, was de bijeenkomst vrij druk bezocht. De Voorzitter, Mr. P. Dieleman, heette de aan- wezigen welkom en wees in zijn openingsrede op de waarde van een ontwikkelingsdag voor den landbouwenden stand. Spreker gaf vervolgens het woord aan den heer Ir. C. Stevens, Rijkslandbouwconsulent te Goes, die het onderwerp behandelde: Een en ander over de aardappelteelt. In de besprekingen werden de aardappelen hoofdzakelijk bezien van het standpoint van poot- goed-productie. Spreker merkte op, dat het nood zakelijk is, dat men zich meer en meer gaat toe- leggen op het voortbrengen van goed en gezond pootgoed, daar hiervoor nog een belangrijk afzet- gebied bestaat. Voor het verkrijgen van een gezond product dient de selecteur het volgende in acht te nemen: le. steeds uit te gaan van het allerbeste poot goed; 2e. een vroeg beginnende en steeds aanhoudende selectie van alles wat niet deugt; 3e. vroeg rooien en bewaren in een moderne bewaarplaats 4e. het beperken van het aantal rassen op een bedrijf en zooveel mogelijk isolatie toe- passen; 5e. het ontsmetten van de poters o.a. tegen Ehizoctonia. Spreker wees er in zijn inleiding op, dat het in het welbegrepen eigenbelang van onzen land bouw is ervoor te zorgen, dat de centralisatie in de gewassenkeuringsdiensten zoo spoedig moge lijk zijn beslag zal krijgen, waarbij steeds op den voorgrond zal moeten staan, alles in het werk te stellen opdat de kwalijeit van het voortge'orachte product elke toets der critiek zal kunnen door- staan. Na afloop werden verschillende vragen gesteld die door spreker uitvoerig werden beantwoord. De heer Dr. W. J. Franck, directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole te Wagenin- gen leidde daama het onderwerp: Contractteelt in land- en tuinbouw in en wel in het bijzonder de controle bij de af- levering van partijen contractzaad. Spreker behandelde uitvoerig de hoofdpunten. waarop dient te worden gelet bij de aflevering van op contract-geleverde partijen zaaizaad, noemde de daaraan verbonden risico's en bepleit- te de wenschelijkheid van algemeene samenwer- king tusschen de telers, provinciaal zoowel als interprovinciaal teneinde door deze samenwer- king te komen tot betere contractvoorwaarden. In verband met den belangrijken erwtenverbouw in Zeeland meende spreker, dat ook voorwaarden moeten worden vastgesteld waaraan de erwten moeten voldoen. Bij de gedachtenwisseling die op deze inleiding volgde kwam naar voren, dat in Zeeland nog niet veel contracttelers zijn, doch dat het zeer ge- wenscht is, dat zij zich vereenigen en aansluiting zoeken bij de andere telersvereenigingen. Vervolgens werd de bijeenkomst geschorst tot den namiddag. Na heropening door den Voorzitter werd de 3e inleiding gehouden door den heer W. Spinnaaij, landbouwonderwijzer te Middelburgdie sprak over: Beteekenis van onderwijs en ontwikkeling voor het platteland. Spreker wees op de groote waarde van goed lager onderwijs en goed vakonderwijs voor het platteland en meende, dat dit nog lang niet vol- doende tot het grootste deel van de landbouwende bevolking was doorgedrongen. Spreker bepleitte het veel meer benoemen van onderwijzers met acte land- en tuinbouw voor het platteland. In het bijzonder werd gewezen op de nood- zakelijkheid van ontwikkeling door lectuur, vak- literatuur en bibliotheken en het bijwonen van lezingen en excursies. Spreker eind%de zijn inleiding met een opwek- king het algemeen ontwikkelingspeil ten platte- lande op te voeren. Op deze inleiding volgde een geanimeerde ge dachtenwisseling. De laatste inleiding werd gehouden door den heer A. C. Zandee te Woensdrecht over het onderwerp: Beschouwingen over de tarweteelt. In dit bij uitstek practische en actueele onder werp behandelde spreker uitvoerig het zaaien, de verpleging, de oogst van het gewas en de bewa ring van de tarwe. Voorts werd gewezen op de waarde van de tarwe voor de vruchtwisseling en de werkverdeeling. Spreker kwam bij zijn inlei ding tot de volgende conclusies: a. ons landbouwbedrijf is een ondememing, waarbij de economische beginselen eischen, dat er naar gestreefd wordt de onkosten te dekken door de inkomsten. b. de ondememer van een landbouwbedrijf als zoodanig heeft de risico van zijn bedrijf te aanvaarden, doch dat onder de huidige om- standigheden, die de wereldmarkt beheer- schen waardoor een wanverhouding is ont- staan tusschen bedrijfsonkosten en bedrijfs- ontvangsten dit risico onevenredig is ver- groot. c. de granen zijn reeds lang in ons landbouw bedrijf een noodige schakel geweest en zijn dat nog. d. in verband met de financieele nooden van het landbouwbedrijf zijn de handelsgewassen om him speoulatief karakter een kleine rol in ons bedrijf toe te wijzen. e. voor onze goede kwaliteit inlandsche tarwe is zeer zeker plaats op de inlandsche markt als broodgraan. f. steun aan de tarweteelt noodzakelijk en zoo noodig verhooging van maalpercentage mogelijk. g. rationalisatie in onze bedrijven nog wel mogelijk - en te verwachten, waardoor grooter werkloosheid. h. In verband met de plaats der tarwe als broodgraan richtte de tarweverbouwer zich geheel op winnen van le kwaliteit. Ook op deze inleiding volgde een uitvoerige discussie. Vervolgens bracht de Voorzitter den sprekers dank voor hunne arbeid en sloot met een opwek- kend slotwoord de bijeenkomst. Een belangrijke dag voor den Zeeuwschen land bouw was hiermede ten einde. DOODEUJK ONGEVAL. Terwijl het vierjarig zoontje v£Ln den heer C. v. d. Burg in de Hofstraat onder voormalig Tongelre aan het spelen was, naderde een vrachtauto van Van Beek uit Hapert. Opeens stak het kind den weg over. De chauffeur trachtte nog te remmen maar kon niet ver- hinderen dat het kind onder de oogen van zijn vader werd overreden en even later dood op- genomen. AUTOBUS OMGEVADLEN. Dinsdagmiddag keerden de arbeiders uit Assen, werkzaam bij de werkverschaffing te Grolloo als gewoonlijk per autobus huiswaarts. Tusschen Grolloo en Schoonloo viel de auto bus, waarin zich 18 arbeiders bevonden, door slippen om, tengevolge waarvan er 8 verfrond werden en zich onder geneeskundige behande- ling moesten stellen. REEDS JONG OP HET SUECHTE PAD. Een kunstschilder te Oost en West Souburg is de dupe geworden van een elfjarigen jon- gen, die wel eens bij hem kwam en, naar thans blijkt, verscheidene kleine kunstvoor- werpen, tot een gezamenlijke waarde van enkele honderden guldens heeft ontvreemd, meldt de ,,N. R. Crt." De jongen heeft deze voorwerpen weggegeven of getracht ze te ver- koopen. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. In het ziekenhuis te Assen is overleden de heer J. H. Smit, uit 's Heer Arendskerke, een van de deelnemers aan den rit over de elf provinciale hoofdsteden, die 's nachts half-drie bij de Wittewijksbrug met zijn motorfiets is geslipt, m<Jt het hoold tegen de brug viel en een hersenschudding kreeg. EEN MEISJE VERMOORD. Dinsdagavond omstreeks halfacht had de 19-jarige Johanna de Groot de ouderljke wo- ning aan de Schootsche straat te Eindhoven verlaten, naar alle waarschijnlijkheid in gezel- schap van haar 24-jarigen verloofde C. de Bar, een werklooze uit Woensel. Toen het meisje te halftien nog niet thuis was, stelden de on- geruste ouders met behulp van eenige om- wonenden een onderzoek in, doch waarschuw- den niet de politie. Woensdagmorgen kwam evenwel een melk- rijder langs den Heuvelschen Dijk, een een- zamen landweg, en vond hij in een ondiepe greppel het lijk iiggen van een vrouwspersoon. Op haar lichaam lag een briefje van den vol- genden inhoud met nette en vaste hand ge- schreven: „Het meisje is vermoord door on- bekende personen en de jongen van dit meisje vindt men verderop." Het bloedspoor op den weg wees uit, dat een hevige worsteling de inleiding van dit drama is geweest. De dader moet zich hierbij van een vlijmscherp mes be- diend hebben. Aanstonds waarschuwde men de politie, die met een aantal burgers en politiehonden de bosschen afzochten. Het lijk van den jongen man is nog niet gevonden. Men heeft voorts gedregd in het nieuwe kanaal en de randen daarvan afgezocht, doch ook dit onderzoek is zonder resultaat ge- bleven. Het parket uit Den Bosch is gewaar- schuwd. Het is niet uitgesloten, dat de werklooze verloofde, tegen wien men zeer zware ver- moedens koestert, door het briefje de aan- dacht van de politie in een bepaalde richting heeft willen atieiden. (Handelsbl.j Omtrent het drama te Strijp bij Eindhoven waarbi, de 19-jarige mej. J. de Groot vermoord werd, wordt naaer gemeld, dat de dader nog niet is gevonden. Men neemt algemeen aan, dat de verloofde de 24-jarige werKiooze C. de B. de dader van den moord is. Dit is vooraamenjk gebleken uit het briefje dat bij het vermoordue meisje werd gevonden en na onderzoek bleek te zijn gescnreven door haar verloofde. Door de politie wordt een uitgebreid onder zoek ingesteld, doch tot heden toe werd nog geen resultaat bereikt. De politie begaf zich Woensdagavond naar Made, waar de verloofde veel familie heeft, doch daar heeft men hem niet kunnen vinden. Het gerucht als zou hij op de lijn tusschen Tilburg en Oisterwijk Woensdagmorgen door de trem overreden zijn, is niet bevestigd. De man die daar overreden is droeg een brii en de B. niet. EEN MOTORFIETS TEGEN EEN TOLBOOM GEBEDEN. Woensdagochtend ongeveer 7 uur is D. O. uit Overschie met zijn motorfiets tegen den gesloten tolboom op den Rotterdamschen Rj- wcg gercden. Hij werd met zware inwendige kneuzingen opgenomen. Dr. Breemer en Dr. Donkersloot verleenden de eerste hulp. Op hun advies werd O. per Roode Kruis-auto naar het ziekenhuis Eudokia aan den Bergweg te Rot terdam vervoerd. De motorfiets is zonder be- stuurder nog 21 meter doorgereden. TWEE MENSOHEN UEVEND VERBRAND. Dinsdagnacht heeft in de nabijheid van Neuss (D.) een vreeselijk auto-ongeluk plaats gehad, waarbij twee inzittenden levend ver- brandden. Een juffroulw Wynands, wonende te Broek- Sitterda, keerde met nog iemand in een per- sonenauto van Aken, iwaar zij inkoopen had- den gedaan, terug. Op circa twintig minuten afstand van Neuss botsten zij het hun auto tegen een vrachtauto, waardoor de benzine- tank scheurde en de auto in brand vLoog. De chauffeur kon met veel moeite gered worden, maar kreeg zware brandwonden. De twee in zittenden kwamen in de vlammen om. HET NUT VAN DE RADIO IN DIENST DER POLITIE. Dinsdagavond werd door de politie te De Bildt aangehouden een vreem deling, de 56- jarige Duitscher M. L., die niet in het bezit Was van een pas en die zonder middelen van bestaan binnen de gemeente vertoefde, terwijl hij in het bezit was van een rijwiel, waarvan hij de herkomst niet wenschte op te geven, zoodat diefstal werd vermoed. Woensdag avond om half acht werd dit geval per radio bekend gemaakt met een behoorlijk signale- ment van het rijwiel en reeds om 8 uur kwam Krmgen argeaaan, doch art neemt riiet weg, dat hij als realiteit ongetwijfeld in kracht heeft gewonnen, niettegenstaande de talrijke deceptie's van de laatste jaren. Dat de Bond geen wonderen zou kunnen verrichten in het begin van zijn bestaan, had men reeds veel vroeger moeten inzien. Er was toch slechts tot stand gekomen een vereeniging van staten, Waarvan het bestuur werd gevormd door een Raad en wier algemeene vergadering slechts besluiten kon nemen met algemeene stemmen, meer niet. En nog steeds ontbreken als leden twee groote staten, t.w. de Vereenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Republieken. Hier heeft men n.b. met ontzaggelijke gebieden te doen, die over voldoende grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen beschikken om ieder voor zich een autarchie te vormen, zoodat dus een groot territorium buiten de gestie van den Volkenbond valt. De meeste leden-staten van den Volkenbond zijn in tegen- stelling hiermede samengepakt in een gebied, dat zich zelf niet eens kan voeden en waar onderling gekrakeel aan de orde van den dag is: bedoeld zijn West- en Midden-Europa. Bovendien hebben de volken dezer leden zich in den achter ons liggenden wereldoorlog op leven en dood bestreden. En dat alles is nog maar zoo kort geleden, dat het de meesten onzer nog versch in het geheugen ligt en alleen tot het bewustzijn der jongeren niet voldoende is doorgedrongen. Had men nu werkelijk na dit alles goed overdacht te hebben kunnen verwachten, dat de Volkenbond in de achter ons liggende jaren Iwonderen zou hebben verrioht? Het is te dwaas om van be spreken! Intusschen gaan wij thans een tijdpfcrk van zeer groote ontnuchtering en versobering op aller gebied tegemoet. Het is als het ware alsof men uit een droom ontwaakt is: een droom, die achttien jaren geduurd heeft en waarin men gehad heeft een groote wereldoor log, politieke revolutie's en twee economische crises. De nooden van dezen tijd dwingen intusschen de menschheid (wel, zich zelf te herzien. Wat honderden bijeenkomsten en besprekingen niet hebben kunnen tot stand brengen, schijnt onder den dwang der economische noodzake- lijkheid geboren te worden. Men behoeft waar- lijk geen aanhanger van het historisch mate rialisms te zijn om dit te erkennen! De rege ling van herstel- en intergeallieerde schulden iets waar de Volkenbond reeds buiten staat, omdat de Vereenigde Staten van Amerika de groote crediteur zijn zullen thans worden opgelost in dezen zin, dat de Vereenigde Staten aan het kortste einde trekken; de bud- getten voor oorlog zullen -in de meeste staten zoo zwaar worden, dat de Volken deze een- voudig niet meer in deze mate zullen of lie- ver kunnen opbrengen, hetgeen dan prac- tisch op een ontwapening neerkomt. En nau- iwere economische aaneensluiting met name in West- en Midden-Europa moet wel tot stand komen op grond van economische nood- zakelijkheid! Zoo kan men doorgaan. De nood der tijden zal tenslotte dwingen tot politieke en economische stabiliteit! Naar onze meening zal deze tijd, die er een is van geweldige destructie en tegelijk van schepping van een basis voor nieuwen en grooten vooruitgang, mede tengevolge hebben dat de Volkenbond zich in de toekomst beter zal kunnen ontplooien als organisatie der intemationale gemeenschap. Want internatio- nale politieke en economische gebonden- heid zal meer noodzakelijk worden dan ooit. Reeds kan men zeggen, dat het tegenwoordige West- en Midden-Europa eco- nomisch althans een monstrum is gewor den. Binnen het kader en onder auspicien llUtfl uctwg i, -\xtxx men tirana wel gedwongen is van het vrije handelsstelsel tijdelijk af te wijken. De minister gaat echter ten aanzien van de damesconfectie met de con- tingenteeringen te ver. Daarbij is zeer eenzij- dig te werk gegaan. Verschillende belangheo- benden werden niet gehoord. Ze is niet noodig. De minister neme dit deel der wetsontwerpen terug. EEN OPEN BRIEF IN BESLAG GENOMEN. Vrijdagochtend is door den politie-radio- omroep een bericht uitgezonden, waarin de hoofdeommissaris van politie te's Gravenhage de politie-autoriteiten verzoekt onverwijlde in beslagneming van een open brief no. 6 van den heer Heine, gericht aan dr. A. G. Kroller, met een daarbij behoorend pamflet, getiteld: „Het ontstellend KronerKroller Rotterdam- sche Bankschandaal". Deze publicatie zou zinsneden bevatten be- leedigend voor den minister van justitie. In verband met dit bericht vemeemt men, dat de politie te Hilligersberg ten huize van den heer Heine een huiszoeking heeft gedaan en een groote partij pamfletten in beslag is genomen. De heer Heine is aangehouden en in het huis van bewaring te 's Gravenhage ingesloten. Voor een groot gedeelte was het pamflet nog niet verzonden. Alleen naar Am sterdam was reeds een partij verzonden. De politie zou Vrijdag den open brief in beslag nemen. De in bewaring stelling heeft plaats gehad bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewijden en beginnel. Lange Metre 2 (Kouter), Gent. Lessen op den auto zelf. Bestuur: R. MORTIER. (Ingez. Med.) op grond van de desbetreffende bepalingen in het wetboek van strafverordening, terzake van de handhaving der openbare orde. In ver band met de aanhouding van den heer Heine en de inbeslagneming van zijn nieuwsten open brief en pamfletten verneemt men, dat deze maatregelen uitsluitend genomen zijn op grond van de zinsnede in de betrokken geschriften, welke beleedigend geacht werden voor den minister van Justitie. DE BESCHULDIGINGEN TEGEN HET CONCERN-MULLER. Naar gemeld wordt is de accountant R. Heyne, die, Vrijdagmorgen door de Haagsche politie is gearresteerd, ter zake van het ver- spreiden van den Open brief aan Dr. A. G. Kroller, waarin o.a. een zinsnede voorkwam, welke beleedigend werd geacht voor den Minister van Justitie, Vrijdagmiddag in tegen- woordigheid van den officier van Justitie, Mr. Blok, alsmede den verdediger Tj. Mobach door den rechter-commissaris Mr. Van Wageningen verhoord, waarna hij, na het onderteekenen van een verklaring, waarbij hij zich verbond zich van verdere voor politie en justitie belee- digende qualificaties te onthouden, op vrije voeten is gesteld. IN SPECTRICE NIJVERHEIDSONDERVVIJS Bij Kon. besluit van 10 Mei is benoemd tot inspectrice van het nijverheidsonderwijs, be- last met het toezicht op het landbouwhuis- houdonderwijs en het nijverheidsonderwijs voor meisjes ten plattelande, mej. G. G. Smit, thans adjunct-inspectrice. corpsen is het volgende ontleend: Vele leden vroegen zich af, tegen welke „particuliere gewapende corpsen" dit voorstel gericht is. Van de zflde dier leden, die zich voorstanders toonden van het voorstel, werd daarop geantwoord, dat alle particuliere ge wapende organisaties bedoeld zijn, ook de bijzondere vrijwillige landstorm en de vrijwil- lige burgerwachten. Naar het oordeel dezer leden kon niet worden erkend, dat deze orga nisaties particuliere instellingen zijn; zij zijn immers niet door deze gesteund. Van andere zijden werd deze opvatting be streden. Sommige leden konden niet toegeven, dat de genoemde instituten zouden zijn te be- schouwen als particuliere gewapende corpsen in den zin van dat wetsvoorstel. Naar hun meening zijn het semi-officieele instellingen; zij worden van rijkswege geregeld en zijn uit sluitend ter beschikking van de overheid, de bijzondere vrijwillige landstorm staat onder militaire leiding, die benoemd wordt door den Minister van Defensie; de leden der burger wachten hebben een buitengewone aanstelling bij de politie. Verscheidene leden, die in het midden lieten, of hier van particuliere corpsen sprake is, zouden in ieder geval den Bijzonderen Vrijwil- ligen Landstorm en de Vrijwillige Burger wachten niet verboden willen zien. Verscheidene leden waren van meening, dat het gevaar waartegen het voorstel zich keert, in ons land denkbeeldig is. De voorbeelden uit het buitenland, waamaar de voorstellers verwijzen, hebben van het maken van een ver- gelijking geen waarde, want die buitenland^ sche organisaties staan in dienst van bepaalde politieke partijen, terwijl in Nederland geen enkele partij zich van een dergelijk strijdmid- del bedient. Deze leden konden niet aan- nemen, dat het standpunt der onderteekenaars zou zijn, dat er in elk geval een verbod moet komen, onverschillig of het gevaar, waartegen dit verbod zich zou richten, al dan niet be staat. Verscheidene andere leden bestrijden hun instemming met het voorstel en verdedigden het op de in de Memorie van Toelichting ont- wikkelde gronden. GEHEIMHOUDING JEGENS BELASTING- AMBTENAREN. Ingediend bij de Tweede Kamer is een wets- ontwerp tot aanvulling van de artt. 75 en 80 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en van de artt. 23 en 29 der Wet op de Ver- mogensbelasting 1892. Het komt herhaaldelijk voor aldus de memorie van toelichting dat personen die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt wet- telijk tot geheimhouding verplicht zijn, met betrekking tot bepaalde zaken van die zaken op voor derden begrijpelijke wijze melding maken in hun financieele administratie. Wordt aan zoo iemand door den belastingdienst ge vraagd, zijn aangifte van inkomen of ver- mogen, dan wel nadere beweringen dienaan- gaande, te staven door het overleggen van boeken en andere bescheiden, dan doet de be- lastingplichtige. veelal een beroep op zijn wet- telijke verplichting tot geheimhouding. Nu geschiedt wel is waar het vermengen van geheim te houden gegevens met andere in den regel niet met het oogmerk om een be- hoorlijke fiscale controle onmogelijlk te maken, doch dit vermengen heeft toch wel tot gevolg, dat uit den kring der bedoelde personen aan- giften voorkomen, die getuigenis afleggen van gemis aan zorg om den fiscus te geven, wat hem toekomt. j TTxtvrcn TT.1WI ZjCLCG.K.V, dat het zeer waarschijnlijk is, dat dit jaar niet tot een nieuwen ommegang zal kunnen besloten worden. WEER VALSCHE BEL1GISCHE BANKBILJETTEN. Naar de corr. der N. R. Crt. te Brussel meldt blijken thans Iweer een aantal valsche Belgische bankbiljetten van 100 frank in om- loop te zijn. De totdusver in beslag genomen biljetten zijn van het blauwe type. Zij zijn echter veel te blauw van kleur en dragen het nummer 1429 T. 327. DE STRIJD OM BRUSSEL. Het congres van den Katholieken Vlaam- schen Landsbond dat ieder jaar, groote be- langstelling wekt in het Vlaamsche land, zal ditmaal geheel gewijd zijn aan het vraagstuk van het heroveren van Brussel door het Vlaamsche element. Ook het Vlaamsche Front, het Davidsfonds, groep Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsche Verbond, het Verbond van Vlaamsch personeel der openbare besturen, enz. hielden zich reeds met deze kwestie bezig. Dezer dagen wordt een comite m >|hb NIEUWIGHEDEN: l\l K os turn en, Demi-saisons, Gabardinen. Onze gansch vemieuwde stock laat ons verkoop aan de laagste prijzen toe! Zuivelbrug 7, Gent (slechts 66n ingang, juist aan de brug), staan dit jaar terug aan,de spits met mooie keus aan voordeelige prijzen! (Ingez. Med.) voor de herovering van Brussel, waarin Vla- mingen behoorende tot alle politieke schakee- ringen zitting zullen hebben, opgericht en zal met de systematische propagandawerking een begin worden gemaakt. VERKIEZINGEN IN VICTORIA. In den Australischen staat Victoria, waar een arbeidersregeering onder leiding van Hegan aan het bewind was, zijn Zaterdag ver- kiezingen gehouden waarbij de regeering de nederlaag heeft geleden. Verwacht wordt, dat zij morgen zal aftreden. De feitelijke inzet bij deze verkiezingen was een door de premiers van de verschillende Australische staten op- gesteld plan om tot bezuiniging te geraken, dat o.a. loonsverlaging meebracht. Dit plan was niet naar den zin van de arbeiderspartij hoewel de premier Hogan er een voorstander van was. LINDBERGH EN AMERIKA. Een zeldzaam wreede daad die zeldzaam onverkwikkelijke verschijtnselen aan het licht heeft gebracht is, schrijft de N. R. Crt., de moord geweest op het kindje van Lindbergh. Het lijk wel buiten twijfel, dat het kind reeds onmiddellijk na de ontvoering gedood of omge- komen is. Voor de ouders beginnen dan 2l/2 maand van pijnigende onzekerheid. Van alle kanten wordt de bevrijding van hun kind hun als lokaas voorgehouden; het trekt Lindbergh over half Amerika, vrienden van hem zelfs over de halve wereld. Daarbij worden de arme ouders gekweld door onzekerheid omtrent de behandeling van hun kind. Onder welke om- standigheden en in welken toestand zullen zij het terugvinden, als het ooit teruggevonden wordt? Die mogelijkheid van het niet-terug- -nn is een ungeiuK., en uugenuiiKHenjK is ue - lucht overdekt met het azende volk van gieren van allerlei soort. Van vele kanten komen de chantagepogingen los. Allerlei groepen van misdadigers en ook individueele misdadigers trachten van de onzekerheid gebruik te maken door het voor te stellen alsof zij het kind in hun macht hebbeneen van deze groepen slaagt er zelfs in het losgeld uitbetaald te krijgen. Honderden van die brieven worden onmiddellijk door de politie als bedrog of „grappen" ontmaskerd. Het lijkt of een groot gedeelte van den zelfkant der misdadigers- wereld in Amerika in beweging is gekomen om de angst der ouders te exploiteeren. Van den zelfkant der misdadigerswereld" moeten wiji wel spreken, omdat de groote heeren dier wereld de machtige bendehoofden voor wie 50.000 dollar een bagatel is, en voor wie, jagers in het groot op menschenlevens, het stelen van een klein knaapje geen sport is,, zelf in actie komen am bij het zoeken te helpen. Het is een goede gelegenheid om het aureool van romantiek om hun hoofd weer wat bij te kleuren door mede te dienen in een zaak die in ongekende mate het Amerikaansche- volk ter harte gaat. Al Capone hoopt tevens nog daardoor uit de gevangenis los te komen.. Het moge dan tijdelijk zijn, buiten die poorten kan men heel wat voor verdere bevrijding doen waartoe daarbinnen minder gunstige gelegenheid bestaat. Niet minder verschrikkelijk is de openbare belangstelling, die de pers opzweept en die zij tegelijk op de afschuwelijkste wijlze dient. De arme Lindbergh doet vergeefs pogingen om de zwerven van verslaggevers, die zich als klit— ten aan hem vastalampen, van zich af te houden. Hij moet hen herhaaldelijk smeeken, hem ten minste even los te laten, omdat hij meent, dat van het verborgen houden van zijn wegen het leven van zijn kind afhangt. De Amerikaansche pers, die het zoo menigmaal haar taak oordeelt zelfstandig naar misdadi gers te zoeken, Vult haar machtelooze recher che naar de roovers aan met een effectiever recherche naar de bewegingen van Lindbergh en zijn helpers. Maandenlang weet zij, met telkens nieuwe sensaties en met een ijver, die in onze oude wereld in weinig landen door het publiek zou worden geduld, de spanning op voile hoogte te houden. Vele lieden bemoeien zich met het geval die er niets mede te maken hebben. De zucht om zelf in het middelpunt van de sensatie te komen zal daar in vele gevallen niet vreemd aan geweest zijln. Een uitgezochte gelegenheid om met een slag beroemd te worden; zoo be- roemd als door een vlucht over den Oceaan en met minder risico! Men heeft er de kosten voor over van geheimzinnige advertenties in de kranten, die natuurlijk de aandacht van liefhebbers voor chantage wekken. Op die manier kan men Lindbergh weer vele „clues" aanbieden, waarvan enkele er veelbelovend genoeg uitzien om den vader, die immers geen mogelijkheid verwaarloozen wil, niet verwer- pelrjk te lijken. Zoo verzamelen zich misdaad en sensatie- zucht rondom dit geval. En de overdrachte- lijke gierenzwermen, waarvan wrj spreken. zien zich verzinnebeeld in het vliegtuig van den ondememer die voor een dollar per stuk nieuwsgierigen uit de lucht het huis der be- zoeking laat bekijken. Dat kan nu voor een groot gedeelte uit zijn. De zorgen zijn nu aan de politie. Maar ook zij zal met de sensatiezucht die aan het geval vastzit, nog genoeg te stellen hebben. Amerika echter kan gaan overwegen, of er geen profijt te trekken is uit deze bij uitstek

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 9