Postzegel Albums Sehangselpapieren. Denkt U om onze Mei-Reclame? Gebrs. van Goethem, SLOOPERIJ BREEPOEL en VERMAST. ONZC s BE.TERE. AFWERK|M0 Heeren- Costuums 12.95 Kinder- Costuums Sas van Gent. Predikbeurten. SPORT, S C H A K E N. Bad- en Zweminrichting goederen op staal VOETBAL WEDSTRIJD HOUTWAREN Be'kendmaking. Groote Voetbalwedstrijd Electrische Installaties Profiteert nog van de reuzensorteering Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. Bij aankoop van een Heeren-Costuum of Demi-Saison vanaf A. 15,- een Parapluie of Wandelstok Cadeau. Woningbureau Lange Kerkstr. 41 Bij een Jongens-Costuum vanaf A. 5,- een mooie Voetbalvanaf A. 7,50 een Padvindersriem Cadeau. m 'v INGEZONDEN STUKKEN. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. Onze Adverteerders. TER NEUZEN. Aigemeene Vergadering AND. DEN HAMER, Voetbalvereeniging T.V.V. Terrein: MOFFENSCHANS T.V.V. I en Middelburg Combinatie. Tel. 121 Postrekening 77930 IN- EN VERK00P VAN ALLE S00RTEN Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip ..Brabant" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „Limburg" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „West Vlaandoren" Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Motorschip „Antwerpen" BEKENDMAKING. Voetbalvereeniging J.V.V. Terrein: MOFFENSCHANS. tusschen J.V.V. I en Ter Neuzensche Boys J.V.V. II en D.O.S. I Fa P. I. VAN DE SANDE, JE ADRES VOOR W. HAMELINK, le Verbindingstr. 4. Zelf bijfsen geefl voldoening,mirs met en onze cnze Weeding qevenaana mme,d CACHET en Weed(reJ ten volW daarom is °™f i.prW(ji de prijs den prfjs toed al zeer laaq is. O bij ons besteeu vanaf bezichtiqt onze etalaqes! vanaf 3. 95 iev0 29 KLEUREN TE HUUR WOONHUIS Axelschestraat 73. Van Bovenstraat 11. Bovenhuis, Pakhuizen, Winkelhuizen TE KOOP vele andere Huizen an Zaken. Mage het een spoorslag zijn voor de nog Diet vereenigde, winkfcliers om als lid tot „Ter JJenzen Klimop" toe .te troden. Wij wenschfen al onze leden een flinke verkoop met Pinksteren en een vroolijik hoog- <dag HET BESTUUR. ZONDAG 15 MEI 1932. Ned. Hervormde Kerk. Tea- Neuzen. 9% u. en 2 u., Dr. L. J. Cazemier. Zendingscollecte. Khbskil 9% n. en 2 u., de heer I. Verduijn, godsdienstonderw. te Breskens. Zen dingscollecte. Axel. 9% u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Sas van Gent. 9% u„ Ds. Akersloot van Houten Roos. Philippine. 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Axel. 9y2 u. en 2 u. Ds. J. S. Post. Hoek. 9 u., leesdienst; 6 u., Ds. A. Kok, van Zaamslag. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. A. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., Ds. B. van Neerbos. Axel. 9 u. en 2 u, leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5% u., leesdienst. Lokaal „Eben-Haezer". Kerkhoflaan, Ter Neuzen. Nam. 5% u., Bvangelisatie. R.K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H.H. Diensten om 7, 8% en 30 uur. 's Namiddags om 2% uur Lof. Hoek. Axel. MAANDAG 16 MEI 1932. Ned. Hervormde Kerk. 9 u., Ds. E. Raams. Gereformeerde Kerk. 9% u., Ds. J. S. Post. Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., Ds. B. van Neerbos. deeld tot 6 maanden gevangenisstraf, met af- trek van het voorarrest. "v De volgende zaken werden behandeld: C. V. G., oud 23 j., vlasbewerker te Aarden- burg, gedetineerd, werd vferdacht dat hij in de maand Maart 1932 te Aardenfourg heeft weg- genomen 82 baalzakken, toebehoorende aan W. P. de Feijter. Eisch: 4 maanden gevangenisstraf. Mr. v. d. Weel, verdachte's raadsman, refe- reerde zich aan het oordeel der Rechtbank. A. S., oud 45 j., arbeider te Axel, was op 22 Maart j.l. door den Kantonrechter te Ter Neuzen veroordeeld tot eene hechtenis van drie weken ter zake van openbare dronken- schap bij herhaling, gepleegd te Ter Neuzen op 13 Maart 1932. De veroordeelde was in hooger beroep ge- komen. Eisch: bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter. Mr. Thiery, uit Ter Neuzen, pleitte voor een lagere boete. P. F. C., oud 30 j., arbeider te Hontenisse, werd beklaagd dat hij op 25 Februari 1932 te Hontenisse den Penningmeester van de R.K. arbeidersbond Sint Deus heeft gepoogd op te lichten, door als werklooze den penning meester te bewegen hem over 24 en 25 Febr. j.l. waarop hij gelwerkt had uitkeering te doen geven, zijnde dit niet gelukt omdat het geval bekend was geworden en de penningmeester op de hoogte daarvan was. Eisch: 2 maanden gevangenisstraf. M. D., oud 37 j., koopman te Axel, werd ten laste gelegd, dat hij op 5 April 1932 onder de gemeente Koewacht aan den openbaren weg, de Karnemelkstraat, Maria de Roover wederrechtelijk van haar vrrjheid heeft be- roofd door haar te dlwingen van haar rijwiel af te stappen en door haar beet te pakken, waardoor zij niet ongehinderd haars weegs kon gaan. Eisch: 1 maand gevangenisstraf, voorwaar- delijk met een proeftijd van 3 jaar. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., leesdienst.^ ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE MXDDELBURG. Zitting van 13 Mei 1932. De volgende vonnissen werden uitgesproken J. H. H., oud 41 j., schilder te Axel, be- klaagd van een gewoonte te maken van het koopen van goederen zonder volledige beta- ling, is vrijgesproken. J. T„ oud 34 j., arbeider te Biervliet, is wegens diefstal veroordeeld tot f 25 boete of 14 dagen hechtenis. C. P. W„ oud 40 j., arbeider te Biervliet, is wegens alsvoren veroordeeld tot f 25 boete of 14 dagen hechtenis. C. L>. D., oud 60 j., bierbrouwersknecht te Hulst, gedetineerd, is wegens ontucht veroor- VOETBAL. Het terrein van de voetbalvereeniging Ter- neuzen is thans in een blok bouwland her- schapen. Het geheele veld is omgeploegd en weldra zal men overgaan tot de verdere be- werking, om bij den aanvang van het a.s. sei- zoen over een mooi gelijk veld te kunnen be- schikken. Het is de vereeniging gelukt tijdelijk over het H.B.S.-terrein te mogen beschikken, zoodat haar oefeningen geregeld doorgang kunnen vinden. Op eerste Pinksterdag gaat Temeuzen H naar Philippine, om tegen PHTVO I den strijd aan te binden, voor welke ontmoeting een medaille is uitgeloofd. Maandag, tweede Pinksterdag, vertrekt Ter- neiuzen I naar Deinze, om een tegenbezoek te brengen aan het alhier bekende Sportverbond der Leiestreek. De voetbalvereenigingen JW I en Ter Neu- zensche Boys zullen op eersten Pinksterdag een (wedstrijd tegen elkaar spelen op het ter rein van JW. Waar beide clubs uit Ter Neu zen afkomstig zijn, zullen velen dezen span- nenden wedstrijd willen bijwonen. Op den tweeden Pinksterdag zal men de voetbalvereeniging TW op haar terrein aan de Moffenschans aan het werk kunnen zien tegen een combinatie uit Middelburg, -terwijl voorts het jeugdige tweede elftal van JW een wedstrijd speelt tegen DOS I uit Vlissingen. De vereenigingen hopen op een drukke op- komst van de voetballiefhebbers, daar het entreegeld laag gehouden is, zoodat dit voor niemand een bezwaar behoeft te zijn. In de promotdewedstrijden kan dien dag ook de besliesing vallen, daar Middelburg op be- zoek krijgt Juliana en De Valk de laatste wedstrijd speelt tegen Helmond. Na een mooi begin zakte Middelburg later af, tot haar overwinning op De Valk haar in- eens weer de promotie naar de Eerste klasse in het zicht bracht en nu zij Maandag het zwakkere Juliana te bekampen krijgt, zal dezie laatste ontmoeting ook wel een overwinning bezorgen. Maar wat zal De Valk doen tegen het sterke Helmond, dat theoretisch nog een klein kansje heeft? Wel zou Helmond dan moeten iwinnen en Middelburg gelijk spelen, althans niet mogen winnen, doch haar kansje bestaat nog, om een nacompetitie te krijgen. Hieruit volgt, dat De Valk de zwaarste partij zal hebben te bekampen. Massakamp AntwerpenZeeland. De afgebroken pajtijen werden als volgt beslist Bord 1. Koltanowsky—Mullie (Middelburg) 1—0. Bord 2. SapiraIr. v. Italie (Vlissingen) Bord 5. JacobsHeemskerk (Middelburg) Bord 9. BerghmansP. Risseeuw Sr. (Zuid- zande) 0>1. Bord 10. Dattnee— Kraak (M'burg) 01. Zeeland won zoodoende met 19 tegen 18 punten, een magere overwinning dus, maar zeer eervol voor de Zeeuwen, daar Antwerpen over een zeer sterke ploeg beschikt. Van de drie ontmoetingn won Zeeland er nu twee en verloor er den. Ook de totaal-cijfers zijn in het voordeel van Zeeland, n.l. 52% tegen 46% punt. Volgend jaar Hemelvaartsdag wordt de massakamp wederom te Ter Neuzen gehou den. K. (Buiten verantwoordeljjkheid der Redactie) NAAR AXEL. Naar Axel! luidt weer het devies Sinds eeuwen aangeheven, Daar is op Tweeden Pinksterdag, 't Tooneel van vreugd en leven! Daar klinkt de bel! Het startschot klinkt! De pezen strak gespannen! Het edel ros van strijldlust blinkt! De rapste, snelste mannen Uit Vlaand'renland zijn weer present In d'oude, grijze stede! Nooit zag men zulk een „koers" om Gent, Nooit zulk een strijd van... vrede! Joehei...! Omhoog de vlag gezwierd, De dag is aangebroken, Dat d'edele sport haar hoogtij viert; De vlaggen uitgestoken! Naast 't Rood-Wit-Blauw het [Zwart-Geel-Rood Dat is het, wat wij wenschen Verbroedering, Noord en Zuid vereend, De taalverwante menschen! De Liebaard bij d'Oranjevaan, Doet d'Ouden Band herleven, Wees welkom in 't oud stedekijh En laat ons samen streven, Naar 't allerhoogste sportgenot, Dan is 't een lust te leven! Werp af vandaag je somberheid, Der tijdsomstandigheden! Een enkele dag slechts van jolijt, Die geeft je weer een reden, Kloekmoedig straks te wederstaan De dagelijksche zorgen, Dus aarzelt niet en... komt ter baan! Het schenkt je kracht voor morgen! Sa, vrienden, onze V. V. V. Toont zich weer onverschrokken En meester op het roemrijtk veld! Dus, alien opgetrokken! De bloem der „jockey's" staat weer klaar Met dertig snelle paarden, Nooit zag men zulk een ,,reuzenkoers" Waaronder de ,,vermaarden", Zoo talrijk opgekomen zijn! Dus, komt in dichte drommen! En sla vandaag weer het record, Opdat straks de kolommen Der bladen vol ,,van Axel" staan, Zoo zij, zoo moet het wezen, Opdat de oude, gouden naam, In eer zal zijn herrezen! Schijn vriendelijk neer, o Pinksterzon, Bekroon Uw glans ons streven, Als 't feest naar wensch weer slagen kon, Zal V. V. V. wis leven! Bloeimaand 1932. A. TH. 't GILDE. ZAAMSLAG. Dinsdag werd alhier in het cafd van den heer v. d. Veke door den architect L. de Bruijne te Ter Neuzen aanbesteed: het bou- wen van een woonhuis aan de Ter Neuzensche straat te Zaamslag. Eerste perceel (metselwerk) J. A. Lensen, Zaamslag, 4400. P. J. van Fraaijenhove, Spui, 4273. J. C. de Vos, Zaamslag, 4250. Oh. van de Velde, Zaamslag, 4242. H. P. Lensen, Zaamslag, 4237. J. Pouwels, Hontenisse, 4200. A. J. de Visser, Zaamslag, 4150. Tweede perceel (timmer- en ijzerwerk): A. D. Kaijser, Zaamslag, f 3184. L. Vermorken, Kloosterzande, 2900. P. E. Boeijkens, Kloosterzande, 2750. A. Gering, Hulst, 2744. J. Wisse, Axel, 2500. L. W. Hamelink, Zaamslag, 2197. J. de Krijger. Zaamslag, 2484. Derde perceel (loodgieterswerk) J. M. de Zeeuw, Zaamslag, 600. Vierde perceel (glas- en verfwerk: J. M. Wisse, Zaamslag, f 585. C. Dees, Zaamslag, 580. C. WisseGalle, Zaamslag, 573. C. Haak, Zaamslag, 489. D. R. Riemens, Zaamslag, 485. Perceelen I -j- H: C. H. H. Wisse, Zaamslag, f 7128. Massa: C. H. H. Wisse, Zaamslag, f 8238. Gegund aan A. J. de Visser, Zaamslag; J. de Krijger, Zaamslag; J. M. de Zeeuw, Zaamslag; D. R. Riemens, Zaamslag. WESTDORPE. Woensdag werd alhier in het oud gemeente- huis door den architect L. de Bruijne te Ter Neuzen aanbesteed: het afbreken en ter plaatse nieuw bouwen van een woonhuis te Westdorpe voor den heer A. van He eke aldaar. Ingeschreven werd als volgt: Eerste perceel (metselwerk): CI. Grjssel, Westdorpe, 2319. P. J. Kaas, Sas van Gent, 2259. Gebr. H. en F. J. de Wagenaere,' Sas van Gent, 2080. P. van Laare Zoon, Westdorpe, 2073. Tweede perceel (timmer- en ijzerwerk) R. Remerij en E. Adam, Westdorpe, f 1249. A. B. Remeij, Sas van Gent, 1235. Th. Geerinekx Zoon, Westdorpe, 1225. Derde perceel (loodgieterswerk): R. Heijman, Westdorpe, f 109. Aug. Groosman, Westdorpe, 107. F. J. Dhaeze, Sas van Gent, 98. L. Slock, Sas van Gent, 98. Vierde perceel (glas- en verfwerk) R. Crucke, Westdorpe, f 275. O. Remerij, Westdorpe, 215. Perceelen I H: C. Gijsel, Westdorpe, f 3568. Perceelen I -j- II HI: P. van Laare en Zn., Westdorpe, 3405. Massa: Gebr. H. en F. J. de Wagenaere, Sas van Gent, f 3653. Gegund: aan P. van Laare Zoon, West dorpe; Th. Geerinekx Zonen, Westdorpe; L. Slook, Sas van Gent (bij loting)O. Remerij, Westdorpe. AXEL. Gister werd door den bouwkundige P. le Feber Jr. aanbesteed: het bouwen van 2 woningen op een terrein te Spui, langs den weg Ter NeuzenAxel. Ingeschreven werd als volgt: Perceel 1. Metselwerk: P. van Alten, f 2510. J. A. Lensen, 2498. Wiemeersch Verstraeten, 2430. P. van Fraaijenhove, Spui, 2302. J. L. de Waele, 2273. Gebr. Van Driesschen, Lamswaarde, 2080. Joh. A. Lensen, Zaamslag, 2077. Perceel 2. Timmer- en ijzerwerk: J. van der Bent, Ter Neuzen, 1835. Aug. de Mette, Spui, 1834. Herm. van Luik, 1737. A. D. Kaijser, Zaamslag, 1687. M. van Doeselaar, 4 1600. A. P. Butler Zoon, 1600. J. van Damme, Groenendijk, 1584. W. Vercouteren, 1525. R. Magnus, Boschkapelle, 1433. Perceel 3. Lood- en zinkwerk: A. Mel, f 105,— Gebrs. Van Rijn, 87,50 Perceel 4. Glas- en verfwerk: W. A. de Jonge, f 328. A. Stallaert, Boschkapelle, 300. J. M. Wisse, Zaamslag, 284. C. Wisse, Zaamslag, 278. Gegund aan de laagste inachrijvers. Waar geen plaatsnaam is venmeld is Axel bedoeld. Van de N.V. Tabaksfabriek Th. Niemeijer te Groningen ontvingen wij een album „De Schat- ten der Aarde" (2e afdeeling). Evenals vroe- gere uitgaven is dit album keurig verzorgd, zoowel wat inhoud als de plaatjes zelf betreft. Op zeer duidelrjke wijze wordt erin verteld hoe de verschillende metalen, de mengsels er- van, ontdekt zijn en wordt beschreven de be- werking door alle trjden. Voor de verbruikers van bovengenoemde firma een waardevolle premie. Voor de zeer vele blijken w van belangstelling, bij onze 25jarige Echtvereeniging betoond, be- tuigen wij onzen harteiijken dank. Zaamslag, 13 Mei 1932. J. VAN WESTENBRUQGE en Echtgenoote. Kerkvoogden dei Ned. Herv. Gemeente van Ter Neuzen snaken bekend, aan obligatie-houders ten laste der Kerk, dat de nummers 158 - 168 196 - 223 - 178 zijn anfgetoot. Inwisselbaar op 1 September 1932. De Pres.-Kerkvoogd G. VERLINDE. voar aandeelhouders op Donderdag 19 Mei 1932, des avonds 8 uur, in „Hotel des Pays-Bas" te Ter Neuzen. De Voorzitter, PH. J. CALLENFELS. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor den verkoop van aan uiterst iage prijzen. Willemstraat 19, Hoek. MAANDAG a.a. (2e Pinksterdag) Aanvang 2 uur. fnlrie 15 ct. Kinderen 5 ct. HET BESTUUR. v/h C. VAN EJERDENBURG. BERGPLAATS OOSTSLUIS bij Java. oud en nieuw. B.v.: Baddings, Planken, Kepers, Latten enz. Een groote parti] nieuwe Kozijnen, Ramen en Deuren tegen spotprijs. Stellingplanken, Sparren, Speciekuipen, 1 Piano, Asbestplaten in alle soorten, alle soorten Teer-Asphaltpapier, ijzeren Balken in alle maten, Kettingen, Buizen, Klompen, tweedehands Meubels, Triplex, Directiekeeten en andere Keeten, Har- monicagaas, Puntdraad, Brandhout, enz. Alle soorten Kruiwagens, Rechters. Aile materialen zijn te koop of te huur alles aan zeer concurreerenden prijs. Aanbevelend. gevestigd te TER NEUZEN, op Maandag 30 Mei a.s., des v.m. 12 uur in .Hotel Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialen- handel „DE HOOP", Stationsiweg 4, Ter Neuzen. Aandeelhouders wortfen herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Maandag 30 Mei a.s., des v.m. 12 uur in .Hotel Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmateriaien- handel „DE HOOP", Stationsiweg 4, Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Maandag 30 Mei a.s., des v.m. 12 uur in „Hotel Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialen- handel „DE HOOP", Stationsiweg 4, Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. gevestigd te TER NEUZEN, op Maandag 30 Mei a.s., des v.m. 12 uur in Hotel Rotterdam" te Ter Neuzen. Stukken liggen ter inzage ten kantore der N.V. Bouwmaterialen- handel „DE HOOP", Stationsiweg 4, Ter Neuzen. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 19 der Statuten. DE DIRECTIE. Het Bestuur van den ZEVEN TRI- NITEITPOLDER maakt bekend: dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden gehou den op DONDERDAG den 26 MEI 1932, des namiddags 2 ure (Zomertijd), in het „Hotel 's Lands Welvaren", hij M. J. ADRIAANSEN te Ter Neuzen, en dat gedurende acht dagen v66r en nh den datum ten huize van den Ont- vanger-Griffier, voor de eigenaars van gronden in dien polder, ter inzage zul len liggen en in afschrift of druk ver- krijgbaar zijn: a. de rekening over 1931/32 en b. de begrooting voor 1932/33 met memorie tot toelichting. Ter Neuzen, 13 Mei 1932. Het Bestuur voomoemd, A. DE BRUIJNE, Dijkgraaf. JOH. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Het Bestuur van den ZAAMSLAG- POLDER maakt bekend aan de eige- naren van gronden in dien polder: dat de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1931/1932 en de ontworpen begrooting voor het dienst jaar 1932/1933 met de memorie van toelichting van heden af gedurende acht dagen ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage zullen liggen; dat eene vergadering van Stembe- voegde Ingelanden zal worden gehou den in het cafC van den heer R. J. v. d. VEKE te Zaamslag, op Dinsdag den 31 Mei 1932, des namiddags ten 4% ure (zomertijd) dat de begrooting na de vaststelling door de vergadering van Ingelanden, benevens de memorie tot toelichting mede gedurende acht dagen te rekenen van den dag na de vaststelling ten voormelden kantore ter inzage zullen liggen; en dat van voormelde stukken af- scbriften tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Zaamslag, 9 Mei 1932. Het Bestuur voomoemd, A. DE KOEIJER Fz„ Dijkgraaf. J. STOLK Lz., Ontvanger-Griffier. ZONDAG a.s. (le Pinksterdag) Aanvang 2,30 uur. MAANDAG a.s. (2e Pinksterdag) (van Vlissingen). Aanvang 2,30 uur. Entree 10 ct. Kinderen 5 ct. 19 Overal verkrijgbaar Bussen 16.25.40,65 ct. enz. Gedrukte huurcontracten en verzekert alle zaken. 528. IEEUW en 5TEIM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 6