ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. VOERMAN- Tweede Blad. Het feest van den Heiligsn Geest Het Lindbergh-drama. de PAUW Autoschool van Gent Winkeliersvereeniging; „KLIM OP" No. 8836. VFIJDAG 14 MEI 1932. 72e JAARGANG. BIMN EFLAND. BUITENLAND DA8SEN Voor Zeeuwsch-Vlaanderen TER NEUZEN TER NEUZEN, 13 MEI 1932. MIRYSTRAAT 10 - Tel. 194.98 fER NEUZENSCHE COURANT HE& En d,e uitingen van een onheiiigen geest in de wereld door Professor Dr. F. HARDT. Vrjfentwintig eeuwen geleden bezong Sopho cles in een beroemde ode den menschelijken geest: deze had de wilde dieren getemd en ge- leerd, om met het schip de wilde golven te doorklieven; hij had steden gebouwd en staten gegrondvest, hij had zich in de taal een werk- tuig geschapen om zichzelf te vereeuwigen en alle afstanden van tijd en ruimte te overwin- nen. Ondanks den statigen klank dezer ode moeten wij thans bijna om haar bescheiden- heid glimlachen. Hoe lang zou zij niet moe ten worden als een dichter van onzen t(jd haar eens voortzette en alles opsomde, wat de menschelijke geest b.v. in de laatste twintig jaar heeft voortgebraeht. Electrische trams en treinen, soms zelfs vliegtuigen overwinnen de afstanden, ook den afstand, die tijdens de ontwikkeling van onze cultuur is ontstaan tusschen onze woningen en de vrije natuur. De techniek is bijna onuitputtelijk, als het erom gaat, den menschen een dienst te bewijizen. Soms schijnt de overvloed van ifieuwe vindin- gen de mensohheid te benauwen. En zij, die verder zien, beseffen, ook het toenemend ge- vaar, dat de moderne techniek vormtin den volgenden oorlog. Ook het oorlogstuig doet ons dikwijls verbaasd staan over de vin- dingrijkheid van den menschelijken geest. En de „volgende oorlog", dat is iets, waarop wij moeten rekenen. Bij de gespannen verhoudin- gen, welke er thans in de wereld bestaan, is de kans daarop heel wat grooter, dan die op den „eeuwigen wereldvrede". En dank zij. de moderne techniek zullen in den volgenden oor log niet alleen de gewonden aan het front kermen, doch ook de vrouwen en kinderen in de steden omkomen door de gifgasbommen van onziohtbaar blijvende vliegtuigen of in wanhoop wegkwijnen onder een feilloos ge- organiseerde hongerblokkade. Dat is de tragiek van onze beschaving. Het kan blijven bij een betrekkelijke kleinigheid. Iemand verlaat zijn ongezellige kamers in de groote stad om een dag te verkeeren in de vrije natuur, die hem door de techniek uit zijn leven is genomen, al geeft de techniek hem nu ook de vervoermiddelen om op edn dag heen- en terug te gaan en althans dien eenen dag te genieten, te genieten van zon, lucht en water, van vroolijkheid en gezondheid wan- neer tenminste ook die enkele dag niet bedor- ven wordt door al te veel techniek, een al te voelbaar geinis aan de waarlijk ongerepte natuur. Het kan ook emstiger worden. De menschelijke geest onderwerpt en bouwt op, vormt en organiseert en tenslotte groeien zijn eigen werktuigen en instellingen hem over het hoofd. Hij beheerscht hen niet langer, doch wordt hun slaohtoffer! De menschheid heeft zich ontwikkeld naar het beeld van Goethe's „Zauberlehrling", die de door hem opgewekte geesten niet meer kon remmen, een onder- werp, dat ook door onzen Nederlandschen dichter Staring zoo geestig is bezongen. En het is goed om ons met Pinksteren, het feest van den Heiligen Geest, dit eens voor oogen te stellen. Want er is ook een onheilige geest, die nog even krachtig en onbedrij.vig is als oait. Wij stellen ons wel geen duivel met bokspooten voor, zooals onze voorouders van eenige eeuwen geleden, doch de onheilige geest is daardoor niet minder gevaarlijk ge- worden. Integendeel: misschien gevaarlijker, nog verleidelijker, als onzichtbare en ongrijp- bare „geest", nbg moeilijker af te weren, dan een modem gevechtsvliegtuig en het doode- lijke gifgas uit zijn bommen! Sophocles, die lang voor Christus leefde, prees in den menschelijken geest dan ook het ordenende, opbouwend helpende principe, het denken, dat zich door de liefde laat leiden. Hij voelt ook al niets van den geestelijken strijd tusschen het goede en het kwade en van gees telijken strijd in het algemeen, als het gaat tusschen een gevoelsmensch en een starre staatsregeling, tusschen verschillende moeilijk tegen elkaar af te wegen plichten, tusschen een scherp verstand en menschelijke dwalingen of elementaire natuurkrachten. Altijd laat de dichter den strijd uitloopen op een tragedie en toch is ook die tragedie tenslotte niets anders dan de overwinning van het goede over het kwade. Het kwade kan hoogstens op materieel, phy- siek gebied overw.innen. In het geestelijke moet het goede, het verstandige, het doel- matige overwinnen. Als reeds Sophocles dit inzag, hoeveel te meer moeten wij er dan naar handelen en leven. Goede voorbeelden kunnen wjj in elk tijdperk der geschiedenis vinden: persoonlijkheden, wier hoog besef van hun roeping hen onvergetelijk heeft gemaakt. Sommigen zijn bij hun leven met eerbewijzen overladen, vele anderen zijn gevallen als slachtoffers van een egoistische overheid of van de blinde woede van het volk. Doch zij alien zijn het, die de wereldgeschiedenis haar rijken inhoud geven en him leven ontleent zijn waarde alleen aan de innerlijke kracht van hun wezen, de kracht, die him gegeven is door den Heiligen Geest en die zij o.a. gebruikt heb- ben om tegen den dnheiligen geest te strijden! (Nadruk verboden.) TWEEDE KAMER. Vergadering van Donderdag. B(j de voortzetting van de behandeling der motie-Ter Laan over de werking van de On- gevallenwet zet minister Verschuur zijn rede voort. Spr. betoogt, dat de stof dezer wet zoo gemakkelijk aanleiding kan geven tot geruch- ten en critiek. De wet stelt algemeene regels, die echter op verschillende gevallen toepassing moeten vinden. In invaliditeit komen allerlei schakeeringen voor en een schatting daarvan is zeer moeilijk. Zij is dan ook opgedragen aan daarin afzonderlijk geschoolde medici, die so- ciaal besef moeten hebben. De Rijksverzekeringsbank is de gemeen- schapsinstelling, die als zoodanig wel er naar streeft binnen de perken te blijven, maar geen enkel belang heeft bij beknibbeling op de rech- ten. Juist in de laatste jaren is de Ongeval- lenwet meer sociaal toegepast, Iwaaraan spr. toeschrijft, dat de reserve met een millioen is afigenomen. Wat de rechtspraak betreft, merkt spr. op, dat de administrate zich daar- naar wel moet richten. Acht men die richting niet juist, dan dient de rechter door wetswijzi- ging op een ander spoor te worden gebracht. Spr. wijst er op, dat een commissie van over- leg zal worden samengesteld, die de klachten in eerste instantie kan opvangen. J. R. SNOECK HENKEMANS. In verband met het feit, dat de heer J. R. Snoeck Henkemans op 21 dezer 70 jaar wordt, heeft zich een commissie gevormd om hem te huldigen voor het vele, dat hij op verschillend gebied heeft gedaan. Dit zal geschieden op een op 21 dezer van half vier tot vijf uur in het hotel de Twee Steden in Den Haag te houden receptie. Als spreker zal hierbij mr. J. Schok- king optreden. Na de dagen, de weken van spanning, komt thans udt New Yersey het bericht, dat het lij'kje van het vermiste kindje van Lindbergh in de nabijheid van diens woning te Hopewell werd aangetroffen. Nader seint men ons: NEW YORK. Tben overste Lindbergh het bericht ontving, dat het lijkje van zijn zoontje gevonden was, is hij ijlings naar Hopewell in New Yersey teruggekeerd. In de omgeving van Norfolk had hij onderhandelingen geivoerd met vertegenwoordigers van de zoogenaamde ontvoerders. Dr. Condon en de scheepsbouwer Curtiss, die bemiddeld hadden tusschen Lindbergh en de zoogenaamde ontvoerders, zijn in opdracht van het hoofd der politie aan een verhoor onderworpen en zullen daama ter beschikking van de justitie worden gesteld om materiaal over de ontvoerders te verschaffen. De politie verklaart, dat pas nu het kind dood gevonden is, tegen de bemiddelaars strenger kan worden opgetreden. Men hoopt hierdoor de ontvoer ders op het spoor te komen. De politie koes- tert verdenking tegen een bepaalde groep per- sonen, (wier arrestatie elk oogenblik kan ver wacht worden. De nurse van de familie Lindbergh, Beppy Cow, heeft definitief het hemdje, dat men bij het lijkje gevonden heeft, als een hemdje van het kind herkend. De ambtenaar, die de over- lijdensakte in orde moest maken, verklaarde echter, dat hij door de identificatie van het lijkje door de kinderjuffrouw, niet ten voile was bevredigd. Hij maakte zijn overlijdensakte op over de doodsoorzaak van een onbekend kind. Indien de familie Lindbergh het lijkje zal beschouwen als dat van haar kind, kan de doodsakte alsnog worden veranderd en worden gezet op den naam van Augustus Lindbergh. Dr. Vaningen, die het kind nog ongeveer 14 dagen voor de ontvoering had onderzocht, verklaart het lijkje definitief als dat van baby Lindbergh te herkennen. Zijn meening Kvordt door andere medici gedeeld. Zij verklaren, dat de wonde aan de linkerzijde van den schedel, die ongeveer 2 y2 c.M. groot is, moet zijn toe- gebracht door den slag van een stok of een ander hard voorweip, doch het is ook moge- lijk, dat zij is veroorzaakt doordat het kind uit een auto is geworpen. Het lijkje moet ongeveer 2 maanden in de open lucht hebben gelegen. De mogelijkheid bestaat, dat de ontvoerders zich van het lijkje wilden ontdoen, toen zij vreesden ontdekt te zullen worden. De neger-chauffeur William Allen, die het lijkje heeft gevonden, deelde mede, dat hij ten- gevolge van een panne midden in het bosch moest stoppen en terwijl zijn begeleider bij den wagen bleef, zag hij plotseling in de aarde den vorm van een lichaam. Klaarblijkelijk hebben de moordenaars aarde op het lijkje geworpen. De chauffeur raakte zijn vondst niet aan, liet het lijkje liggen zoo als hij het gevonden had, en ging terstond den sheriff zoeken, die zich in een barbierswinkel bevond en zich terstond naar de plaats van de vondst begaf. Eenige weken geleden zijn dicht bij deze plaats in het bosch telegraafdraden aange- legd, zonder dat een der arbeiders het lijkje heeft ontdekt. Een der eersten, die van het vinden van het lijkje op de hoogte rwerd gebracht, was Presi dent Hoover. Mevrouw LindberghMorrow, die dezer dagen weer een baby verwacht, ontving het nieuws tamelijk rustig. Zij verklaarde, dat op den duur alles beter was dan de onzekerheid, waarin zij den laatsten tijd had verkeerd. NIEUWE BEZUINIGINGSMAATREGELEN. IN ENIGELAND. De minister van de schatkist, Neville Cham berlain heeft in een toespraak tot de Engel- sche bankiersvereeniging, den nadruk er op gelegd, dat verdere omvangrijke bezuinigingen op de staatshuishouding noodzakelijk zijn. De belastingdruk heeft in Engeland de hoogste limdet bereikt. Sevens moet iworden verwacht, dat de inkomsten zullen terugloopen. Een be- langrijke vermindering van de uitgaven, die noodzakelijk is, teneinde den belastingbetaler een werkelijke verlichting te brengen, kan alleen worden bereikt door een verandering in de politiek, welke verandering ver moet uit- gaan boven datgene, wat men tot dusver heeft overwogen. Wanneer de regeering door de om- standigheden zou worden gedwongen, drasti- sche bezuinigingen door te yoeren, hoopt spr. hierbij den steun te krijgen van alle helder- denkende en zich van hun verantwoordelijk- heid beftvust zijnde burgers. Engeland heeft meer dan eenig ander land het vertrouwen in zichzelf en in de oogen van de wereld terug- gevonden. De handelsbalans van April zal beter blijken dan in eenige andere maand sedert den oorlog. Chamberlain besprak vervolgens de confe rence van Lausanne en stelde in het licht, dat men er ernstig naar moest streven tot een definitieve regeling te komen van de herstel- betalingen en aanverwante problemen. Volgens de Star is Chamberlain voornemens op de begrootingsuitgaven van dit jaar nog in totaal 60 tot 100 millioen pond sterling te be- zuinigen. GES. GESCH. HUMDP (Ingez. Med.) DE GOEDEN STANDAARD WORDT IN ITALIe GEHANDHAAFD. Bij de behandeling van zijn begrooting heeft minister Mosconi gezegd, dat Italie voorne mens is den gouden standaard te handhaven. De goudreserves zijn versterkt, teneinde vol- doende dekking te verschaffen voor de bank- biljettencirculatie, onafhankelijk van de bui- tenlandsche wisselportefeuille. De minister verheelde niet, dat de finan- cieele toestand des lands de laatste twaalf maanden aanzienlijk achteruit was gegaan en hij durfde nog geenerlei inzicht op een spoe- dige verbetering openen. Voor het jaar 1932'33 verwacht de minis ter 18.647.000.000 lire aan inkomsten, wat 253 millioen minder is dan voor het loopende jaar. Alle inkomsten zijn lager geraamd, op de di- recte belastingen op levensmiddelen na, die 737 millioen meer moeten opbrengen. Tegen- over de vermindering van de inkomsten staat een vermeerdering der uitgaven met 736 mil lioen, iwaardoor het totaal 20.060.000.000 wordt. Het totale tekort wordt op 1.595.000.000 lire geraamd. Het tekort voor 1931—'32, aan- vankelijk op 424 millioen geraamd, heeft 2.147.000.000 bedragen. ONT VAN GER-GRIFFIER. In de gisteren te Hoek gehouden vergade- ring van stembevoegde ingelanden van den Van Wuyckhuisepolder werd aan den heer P. A. Rammeloo te Philippine op diens ver- zoek eervol onslag verleend als ontvanger- griffier. In diens plaats werd benoemd de heer P. Loof te Ter Neuzen. OVERGEPLAATST. De le luitenant J. H. Koole van het 14e reg. infanterie werkzaam bij. het Landstorm- Verband Middelburg, met standplaats Ter Neuzen, wordt met ingang van 1 Juli a.s. overgeplaatst bij het 16e reg. inf. te Amers- foort. LUXOR THEATER. Deze week brengt het Luxor Theater in haar programma's nogmaals een Ufa operettefilm n.l. „Hare Hoogheid beveelt". Een pretentieloos genoegen doet de Ufa ons weer met Kathe von Nagy en Willy Fritsch, vooral in deze dagen van pessimisme mogen wij voor deze afwisseling dankbaar zijn. Dit is weer een charmante operettefilm met al de goede eigenschappen, waarin de Duit- sche zang- en dansfilm uitblinkt. Kathe von Nagy speelt de hoofdrol en voortreffelijk. Een ouderwetsche operette overigens met het ge- bruikelijk gesol met de oude hofetiquette, kluchtige situatie's en goede muziek. En hoever steekt Kathe uit boven de sterren en sterretjes van overzee, niet in onbegrijpe- lijkheid van uiterlijk schoon ze is eigenlijk alleen maar lief maar wel in geest en gebaar. DE SPOORWEG MECHELENTER NEUZEN. De rekeningen over 1931 van de spoorweg- maatschappij MechelenTer Neuzen sluiten met een netto-winst van fr. 2.332.022. Op de preferente aandeelen zal 25 dividend wor den uitgekeerd, op de gewone aandeelen 125 francs. VEREENIGING VOOR VREEMDEXJNGENVERKEER. De vereeniging ter bevordering van Vreem- delingenverkeer „Ter Neuzen Vooruit" hield jj. Dinsdag in het .Hotel Centraal" hare jaar- vergadering, onder leiding van den voorzitter den heer Ph. J. Callenfels. In het jaarverslag van den secretaris werd gewag gemaakt van een stijgend ledental en van de succesvolle feestweek, die in het afge- loopen jaar met steun van het gemeentebe- stuur en onder medewerking van de Winke- liersvereeniging ,,Ter Neuzen Klimop" is ge- organiseerd. Uit de rekening en verantwoor- ding bleek, dat deze, ondanks het hooge be- drag dat voor de feestweek werd gevorderd, nog sluit met een bescheiden batig saldo, het- geen echter sleohts kon bereikt worden door de subsidie der gemeente en de inteeekenlijs- ten voor particuliere bijdragen. De aftredende bestuursleden, de heeren A. de Vrieze, M. de Jonge en J. F. de Cooker werden herbenoemd. Daama werden de plannen voor dit jaar besproken. In verband met de gebleken aan- gename samenwerking, verklaarde de verga- dering zich in beginsel bereid weer mee te werken voor het organiseeren van feestelrjk- heden in de door de Winkeliersvereeniging in de week van 29 Augustus tot 3 September te houden winkelweek. De plannen daarvoor zullen nog nader dienen te worden besproken. doch in verband met het aanvankelijk succes dat dit het vorig jaar aanvankelijlk had zal daarop zeker de paarden- en de watersport niet ontbreken. Voor het ringrijden te paard bleek althans het vorig jaar de liefhebberij weer herleefd en ook de kanowedstrijd en de gondeltocht bleken veler belangsteHing te trekken. ZOMERDAG. Gaarne maken we onzen lezers attent op de in dit nummer voorkomende advertentie be- treffende den te houden Zomerdag, uitgaande van de Chr. Jongedochtersvereen. ,,De Olijf- tak" en de Chr. Jongelingsvereeniging ,,Waakt en Edit" op Dinsdag 17 Mei (3en Pinksterdag) op de weide van den heer A. van Hoeve te Axel-Sassing. Het openingswoord zal worden gesproken door Ds. P. van Oeveren te Axel. Verder hopen als sprekers op te treden: Ds. Waar- denburg van Haarlem, Ds. De Kluis van Serooskerke, Ds. Hartjes van Vlissingen, Mevr. Tuinstra van Terwinselen, Ds. Van Selms van Hansweert, terwijl het slotwoord wordt gesproken door Ds. Raams van Hoek. Bij gunstig weder zullen ongetwijfeld velen een uitstapje naar de Sassing maken om de sprekers te beluisteren. OOoP. BOERENLEENBANK. In de Vrijdag j.l. gehouden jaarlijksche alge meene vergadering van de Coop. Boerenleen- bank te Ter Neuzen, onder voorzitterschap van den heer D. J. Dees, deed deze in zijn inleiding onder meer uitkomen, dat de depres- sie op financieel gebied, ook zich heeft doen gevoelen bij de Boerenleenbank en wel in dier voege, dat het spaargeld met een bedrag van ruim 9 ton is verminderd en gedaald tot een bedrag van ruim 1.900.000. Het ledental onderging een kleine vermin dering door bedanken, overlijden en vertrek en bedroeg per 31 December 1931, 500. Een en ander is te bejammeren omdat deze verminderingen moeten worden toegesehreven aan ongemotiveerde vrees voor de Bank. Het bestuur' is met het verstrekken van credieten steeds zeer voorzichtig te werk gegaan, het- geen blijken mag uit het feit, dat we voor verliezen op verleende credieten zijn gespaard gebleven. Met volkomen zekerheid mag niet worden beweerd dat we ook in de toekomsi voor kleine verliezen gevrijwaard zullen blij ven. Blijft de ongunstige toestand op land- Gesticht in 1919 door H. F1NOULST. BestuurFINOULST. - I. A. D. KORTRIJKLeieSTRAAT 48 - Tel 1139 Theorie, Practijk. Rij lessen op Auto met dubbel stuur (EENIG IN VLAANDEREN). Prospectus gratis. (Ingez. Med.) bouwgebied voortduren, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat ook de Bank verlies- postjes zal hebben te boeken, doch niet uit het oog mag worden verloren, dat uit het opge- richt garantiefonds voor bijzondere doeleinden eventueele schade tot een maximum van f 5000 per geval wordt vergoed. De reserve van 130.000 en de jaarlijksche winst is de bank borg voor deze kleine ver liezen. Ook met het oog op de verstrekte hypothe- ken, is de bank ruimschoots gedekt. Uit de verlies- en winstrekening en de balans over 1931 blijkt, dat de omzet over het afgeloopen jaar ruim 21 millioen heeft bedragen wat het vorig jaar nog overtreft. Aan spaargelden is ontvangen ruim 2.179.000 en terugbetaald f 3.054.000. Aan voorschotten werd terugbetaald bijna 110.000, terwijl 223.000 aan nieuwe voor schotten werd verstrekt. Per 31 December stond uit aan voorschotten 1.045.931,23. In loopende rekening 1.503.822,39. Aan waardepapieren kwam op de balans voor 127.410,94, waarvoor 5000 is gereser- veerd voor koersverschillen. De totale reserve steeg tot f 130.563,94 na toevoeginjg van 7.351,68.%als winst over 1931. De heeren L. de Feijter en C. Wolfert wer den respectievelijk als lid van het bestuur en Raad van Toezicht herbenoemd. Beiden ver- klaarden de herbenoeming te aanvaarden. Bij de randvraag werden eenige inlichtingen verstrekt omtrent, belegde reserve, het fonds voor bijzondere doeleinden en de noodzakelijke uitbreiding van het kantoorgebouw. Door den kassier zijn vervolgens eenige in lichtingen gegeven omtrent de geldelijke zaken waarvoor de Boerenleenbank hulp en tusschenkomst verleent. Nadat de voorzitter verzekering heeft ge geven dat de Boerenleenbank te Ter Neuzen er goed voorstaat, het bestuur en Raad van Toezicht nauwkeurig toezien op verstrekte en nieuw te verstrekken credieten, spreekt hij de hoop uit, dat de teruggehaalde gelden, weder- om aan de Bank zullen worden toevertrouwd, om in deze omgeving gebruikt te kunnen worden en wekt de leden op haar prachtige organisatie te steunen in het belang van hen- zelf en de geheele omgeving, waama hij de vergadering sluit. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 1 tot en met 7 Mei zijn in onze provincie voorgekomen 3 gevallen van febris typho'idea (in een gezin) te Schore; 1 geval van paratyphus (typheuze vorm) te Hoek; 5 gevallen van roodvonk, n.l. 2 te Vlis singen; 2 te Oost- en West-Souburg en 1 te Clinge. AXEL. V oorbeschouwing. Ter gelegenheid van den 2den Pinksterdag zijn door V. V. V. te Axel weer de traditioneele harddraverijen georganiseerd, die telkenjare zooveel duizenden bezoekers hebben. Waar de laatste jaren vanwege V. V. V. alles is gedaan om het programma steeds aan- trekkelijker te maken en het volgens officieele berichten thans vrijwel vaststaat, dat aan den strijd binnen de ringen zal worden deelge- nomen door niet minder den 21 der allerbeste dravers en 12 vluchters, daar is het aan geen twijfel onderhevig of het maximum aan prestatie's zal dit jaar worden bereikt. Als bijzonder attractienummer worden voor en na de harddraverijen grasbaanwedstrijden voor amateur-wielrijders georganiseerd. Deze wedstrijden zullen ook in de pauze plaats hebben en bestaan in: le. afvallingskoers; 2e. koppelwedstrijd; 3e. Australische achtervolging. Hetzelfde programma zal zoowel voor juniores als voor seniores worden vastgesteld. Wanneer dus het weer medewerkt zal er in Axel volop zijn te genieten voor de liefhebbers van paarden- en rijwielsport en verwacht het V. V. V.-bestuur dan ook een massale op- komst, daar geen moeite en kosten aan de samenstelling van dit programma zijn ontzien. De organisatie is in beproefde handen en het geheel staat onder leiding van het bestuur van het Verbond voor Paardenloopwedstrijden der beide Vlaanderen (voorwat betreft de hard draverijen), terwijl de grasbaanwedstrrjden onder deskundige leiding op het gebied van wielersport zulen staan. Overdekte tribune, ververschingstent en ruime rijwielbergplaats zijn op het terrein aanwezig en sporen wij den lezers aan op Tweeden Pinksterdag toch niet na te laten hun schreden naar Axel te richten. De Winkelsluitingswet. Naar men ons mededeelde hebben de heeren 't Gilde, Ortelee en Verschelling hun verzoek tot het houden eener spoedeischende vergade- dering van den gemeenteraad ingetrokken, nadat hun door den Burgemeester was meege- deeld, dat Burg, en Weth. maatregelen zouden nemen, dat de winkels op a.s. Maandag, 2en Pinksterdag, niet te 8 uur zouden moeten sluiten. In spoedeischende gevallen kunnen Burg, en Weth. overeenkomstig de wet een desbetreffenden maatregel nemen. hum dp: Winkelsluiting. Vele winkeliers stonden Maandag verbaasd toen zij om 8 uur de winkel moesten sluiten. De winkeliersvereeniging had in hare alge meene vergadering toch voorgesteld de week v66r Pinksteren tot 10 uur te mogen open blijven. En de meesten dachten dat deze bepaling ook door den gemeenteraad aange- nomen en door de Kroon bekrachtigd was. Dit is echter niet zoo. De winkels mogen eerst na Pinksteren tot Donderdag toe, tot 10 uur geopend zijn. Ieder winkelier zal direct het onnuttige van deze bepaling snappen. Na Pinksteren hebben we een stille, doode week. Deze bepaling berust dan ook op een abuis. Ons bestuur zal reeds volgende week een request bij B. en W. indienen om deze bepa ling .te doen luiden, dat voor 't volgende jaar V66r Paschen en v66r Pinksteren de winkels tot 10 uur zouden mogen geopend zijn. En wij twijfelen niet of aan onzen wensch zal vol- doening gegeven worden. Onze Secretaris in feest. Woensdag was het groot feest bij onzen Secretaris. De heer Meinema genoot het groote geluk den 40sten jaardag van zijne eohtvereeniging te mogen vieren. Het bestuur onzer vereeniging kon deze dag niet onopge- merkt laten voorbijgaan. Een mooie bloemen- mand werd besteld en in bloc ging het bestuur de gelukwenschen van heel de vereeniging overbrengen. Want wie zou meer reden hebben dan de winkeliersvereeniging, om onzen Secretaris te huldigen? Wat heeft hij voor onze ver eeniging niet al gedaan! Nooit is hem iets te zwaar, nooit is hem iets te veel en alles geschiedt met een ongeevenaarde toewijding en opoffering. De hulde die wij hem dan Woensdag hebben gebracht. was meer dan verdiend, en nog eens wenschen wij den heer Meinema en zijne: echtgenoote een genoeglijke, rustvolle levens- loop, die nog heel lang mag duren tot vreugde van zijn gezin en ook tot hulp en steun voor onze vereeniging. De aanstaande winkelweek. Zooals de meeste onzer leden reeds weten, wordt dit jaar de groote winkelweek gehouden van 29 Augustus tot 3 September. Is de datum ook nog ver verwijderd, toch zijn de voorbereidingen volop in gang. Immers wij willen tijdens die week de aandacht van wijd en zijd op Ter Neuzen vestigen. Groote feeste- lijkheden zullen weer georganiseerd worden, en aan reclame zal het niet ontbreken. Van nu af trekken we de aandacht op onzen Reelame-optocht. Deze moet van jaar tot jaar toenemen in groei en ontwikkeling. Een bij zonder beroep zal gedaan worden tot de winkeliers-auto-bezitters ten einde mee te werken aan de winkelweek-karavaan. Als ieder zijn steentje bijdraagt, wordt die karavaan de sohitterendste reclame die ooit door eene stad werd gemaakt. De vereeniging voor vreemdelingenverkeer heeft reeds vergadering gehouden en besloten werd weer samen met de winkeliersvereeni ging de feestelijkheden in te richten. Vele plannen zijn reeds ontworpen. Ook het Nose-Comite is in voile actie. Over al de mooie plannen uitwijden, zou misschien ietwat voorbarig zijn. Naarmate die plannen vorm en vastheid verkrijlgen. zullen wij ze kenbaar maken. Dit ziji genoeg vandaag: de winkelweek belooft iets grootsch te worden. Goed nieuws. De burgerij van Ter Neuzen herinnert zich de actie die wij op touw hebben gezet teneinde van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits- Maatschappij, de gelden destijds als waar- borgsom gestort, terug te verkrijgen. Het bestuur der winkeliersvereeniging „Ter Neuzen Klimop" kreeg nu van de P.Z.E.M'. een schrijven, waarin bericht werd, dat het bestuur besloten heeft al de gestorte waar- borgsommetje terug te betalen. Zoodat de winkeliersvereeniging hier op een mooi resultant kan bogen. Hieruit blijkt het nut en de noodzakelijkheid der vereeniging. De enkeling staat zwak, overal. Een flinke vereeniging wordt steeds welwillend aan- gehoord.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 5