ZOMERDAG Bakkers met ouderwetsche Ovens ASSELBERGS BELANGRIJKE PRIJSVERLAGING Van Sluis en Co's Ochtendvoer B Groote Harddraverijen Grasbaan-Wieler-Wedstrijden HARTZIEKTEN Vioollessen DE POEDERS VAN HET WIT KRUIS Oproeping van Eifgenamen. een mooie Rentenieiswoning J. P. A. SPAAS „Sanitas" St. Jacobstraat 1, Vlissingen. Tob Nooit N.V. Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Vereeniging tot Bevordering van M Vreemdelingenverkeer Professor von WANBERGEN vertroowdo Voederbietzaden Transvalia-Rijwieien Atelier „HARE HOOGHEID BEVEELT" „HUWELIJKSTRAGEDIE" „DE ZEEMANSBRUID" „KUSSEN IS GEEN ZONDE" Alle Huisvrouwen, Aanbesteding. Aanbesteding, Openbare Verkooping. Kaotoor van W. A. DEN BQGGENDE te Axel, Nieowstraat 80. Het HUlSenERF BELASTINGEN 1932-1933 FIJN VAN DRAAT OLIESTOOKINRICHTINGEN Technisch Bureau ^MIROU" iRii/n i mmtra STOOMVERVERIJ CHEM. WASSCHERIJ Firma WARRENS C? 5 °/o pandbrieven a 99 °/c Maandag 16 Mel (2den Pinksterdag a. s.) N.V. Ter Neuzensche Scheepsbouw Maatschappij ELECTRISCH LASCHBEDRIJF Een buitengewoon Pinksterprogramma Mederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. Het VERBOUWEN van een Woonhuis in de Tholensstraat. VRIJDAG 27 MEI 1932, aan te besteden Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1933, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken, aan de Waterkeering van den boven- genoemden oalamiteuzen polder. uitgaande van de Chr. Jonged. Vereen. „DE OLIJFTAK" en de Chr. Jongelingsver. „WAAKT EN BIDT" op DINSDAG V7 MEI (3e Pinksterdag), des middags 1 uur, op een weide van den heer A. VAN HOEVE te Axel (Sassing). Sprekers: Ds. P. VAN OEVEREN te Axel, Opening. Ds. WAARDENBURG te Haailem, over „Zoeken en Vinden". Ds. DE KLUIS te Serooskerke, over „Detaak der jongereninonzentijd". Ds. HARTJES te Vlissingen, over „Heilige Geest en Woord Gods". Mevr.TUlNSTRA teTerwinselen, over„Onze toekomstverwachtingen". Ds. VAN SELMS te Hansweert, over „Onze verantwoordelijkheid". Ds. RAAMS te Hoek, Slotrede. Toegang 30 ct. Kinderen lO ct. Op het terrein bergplaats voor fietsen tegen billijken prijs. Daar het terrein gratis gegeven is, verzoekt de Commissie vriendelijk aldaar de fietsen te stallen. DE COMMISSIE. Sluit U aan bij hen, die zich laten voorlichten en behulpzaam zijn bij het invullen hunner aangifte-formulieren tegen matig tarief door H. A. LYPPENS, Belasting-Consulent SPREEKUUR voor minvermogenden TANDARTS spreekuurvoor minvermogenden ZATERDAG's plaatsen wij op Uwen oven, met de beste en zuinigste BRANDERS ter wereld Weg met alle vuil, stof, hout en krullen Met tank en leidingen bedrijfsklaar en met voile garantiegeplaatst voor: Ook op gemakkelijke condities. Wij komen GRATIS demonstreeren SCHIEDAM - Vlaardingerdijk 195a Telefoon 68690 BERGEN OP ZOOM TELEFOON NR. 115 WEKELIJKSCHE BESTELDIENST IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN DEPOT TE TER NEUZEN KEURIGE AFWERKING SNELLE AFLEVERING NIEUWSTE MODEKLEUREN a f 4,50 per 50 K.G. Franco huis. „DE ROODE TOREN", Middelburg. Verkrijgbaar bijde Heeren J. DE PUTTER en A. LIJBAART, Hoek J. LIJBAART, SluiskilO. CORNELIS, PhilippineMej. Wed. VERHAGE, Ter Neuzen. Pandbrieven f 61.000.000.- Reserves f 1.526.672.66 t e AXEL. TE HOUDEN OP op het gunstig gelegen terrein der V. V. Z. F. Deelname van pl.m. 25 der beste Belgische Renpaarden. Voor en ri& de hierboven vermelde Harddraverijen en ook gedurende de Pauze voor Juniores en Seniores, waaraan alle op het terrein aanwezige wielrijders, (niet-bondsleden) mogen deelnemen, mits zij zich v66r 1 ure hebben opgegeven aan een der ondergeteekenden of aan het op het terrein aanwezige Secretariaat. Voor deze wedstrijden wordt een bedrag van 50,— aan prijzen en medaille's uitgeloofd. AANVANG der harddraverijen om 2 u. 30 des namiddags. ENTREE terrein /0,50 of 7 francs. SUPPLEMENT tribune /0,50 of 7 francs. Schoolgaande kinderen onder geleide half geld. Voor ongevallen op het terrein stellen de organisatoren zich niet verantwoordelijk. Het Bestuur van V. V. V. Axel, A. VAN MAALE, Voorzitter. A. TH. 'T GILDE, Secretaris. te UTRECHT INLICHTINGEN per brief geheet kosteloos. Nog verkrijgbaar Ook extra Ceka Bruine Boonen voor de zaai, FRANS DE BRUIJN, Mooier, Sterker, Billijker! Verkrijgbaar bij de bekende Agenten. Mevr. 't G1L0E-VAN STAVEREN ZANDSTRAAT 9 Telefoon 226 Vakkundig lasschen van gebroken Werktuigen, Machine-onderdeelen, Stoomketels, enz. EISCHT DE HOLLANDSCHE VERPAKKING ALLEEN DEZE WAARBORGT ECHTHEID! VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DROGISTEN ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 MEI AANVANG 8 UUR EERSTE HOOFDFILMDe charmante Film-Operette In de hoofdrollen WILLY FRITSCH en KATHE VON NAGY Bij deze zeldzame schitterende film, komt oog en oor in extase de melodieuse en pakkende muziek, frissche temperamentvolle spel, de prachtige ex- en interieurs, maken dit meesterwerk tot een film die U nooit meer vergeet. TWEEDE HOOFDFILM In de hoofdrollen HANS REHMANN en ANNA PUDOWKIN ZONDAGMIDDAG aanvang 4 uur: MATINEE. Hoofdfilm „HARE HOOGHEID BEVEELT" Prijzen Matinee: Balcon 0,60; lste 0,40; 2de 0,30. AANVANG 8 UUR MAANDAG 16 MEI EERSTE HOOFDFILM In de hoofdrollen BEBE DANIELS en LLOYD HUGHES Een boeiend filmdrama zingend en musiceerend. TWEEDE HOOFDFILM Operette-film. In de hoofdrollen XENIA DESNI en LIVIO PAVANELLI Toegang beide dagen boven 18 jaar. Plaatsbespreking van 6-7 uur. Prijzen avondvoorstellingenBalcon 1,25; Parketl,00; lste 0,75; 2de0,50; 3de0,30 MAANDAGMIDDAG aanvang 4 uuriVlATINEE. Hoofdfilm „KUSSEN IS GEEN ZONDE" Prijzen Matinee: Balcon 0,50; lste 0,40; 2de 0,25. Van bovengenoemde vereeniging zou bij genoegzame deelname, een afdeeling kunnen worden opgericht voor TER NEUZEN EN OMSTREKEN. die hiermede instemmen, kunnen hiervan een bewijs met handteekening insturen bij een van ondergeteekenden, v66r 20 Mei a.s. Mevrouw v. PIENBROEK— Coopmans. Mevrouw TIMMERMAN. Mevrouw STUFFKEN. Mejuffr. ZIJLSTRA. Ingevolge de bepalingen van art. 990 ran het Nederl. Burgerlijk Wetboek en art. 39 Notariswet, worden bij deze ten spoedigste opgeroepen ten kantore van ondergeteekenden notaris: a. de naaste bloedverwanten van wijlen den heer ALOYSIUS GOVAERT, over- leden te Westdorpe op 11 Maart 1932. b. de naaste bloedverwanten van wijlen zijne echtgenoote, Mevrouw PAULINA VAN LAERE, overleden te Westdorpe op 8 Juli 1914. Notaris Mr. A. H. LIJDSMAN, Hulst. Ondergeteekende, zal namens zijn last- gever op Zaterdag 21 Mei a.s in twee perceelen aanbesieden: Bestek en teekening per stel A /0,75 verkrijgbaar. D. W. F. CASTELEIJN, Bouwkundige, Axelschestraat 47. Het Bestuur der waterkeering van den oalamiteuzen polder NIEUW- NEUZEN, zal op des namiddags 3 ure, in het Hotel „Centraal" te Ter Neuzen, trachten Aanwijzing op Vrijdag 20 en Dins- dag 24 Mei a.s., telkens des voormid- dags van 10 tot 12 ure. Samenkomst aan het Directiegebouw. Buitendien geschiedt geene aanwij zing. Het bestek met bijbehoorende teeke ning is tegen betaling van 0,50 van- af heden verkrijgbaar ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, Kersstraat 35, en zal voor gegadigden ter in- zage liggen in het Directiegebouw. Ter Neuzen, 10 Mei 1932. Het Bestuur voomoemd, C. WOLFERT Hz., Voorzitter. H. J. VAN DEN OUDEN, Secr.-Ontv. De Notaris E. B. DUMO- LiEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van Madame de Wed. J. F. PEULEMANKIEBOOM te Westdorpe, op DONDEKDAG 19 MET 1932, namiddags 3 uur, in het cafd van den heer EMILE KIEBOOM, openbaar verkoopen bestaande o.m. uit 2 voorkamers en suite met veranda, keuken enz.. gunstig gelegen op bet dorp, groot 3 aren 29 c.a. (waarvan 1 are 43 c.a. erfpacbt). Te aanvaarden uiterlijk 1 Juli 1932. Notaris CALLENFELS te Ter Neu- Taen, zal op DINSDAJG 24 MEI 1932, des nam. te 2 uur, ten verzoeke van beeren Curatoren in het faillissement van J. E. J. JURRIJ (de Koster Co.), v66r en in het pand aan de Nieuw- straat 14 te Ter Neuzen, in het open baar verkoopen: Lips Rrandkast; 2 Cylinder Bureau's; 2 Bureau's Ministre; Schrijftafels; Vulbaard; 2 Schrijf- machines (A. E. G. en Adler) Schrijfmachinetafel; Copieerpers; Bureaustoelen; Leunstoelen; Stoe- len; Ronde Tafel; Boekenkast; Op- bergkast; Bureaulamp; Karpet; Schilderrjen; Etsen; Ledikant; Bed; Waschtafel; Nachtkast; enz. Betaling contant. Bezichtiging daags v66r den ver- koopdag van 2 tot 4 uur. Op MAANDAG 23 MEI 1932, des nam. hall twee zal ten verzoeke van de erven van den beer J. VAN DRON- GELEN te Zaamslag, in het hotel van den heer C. P. DE REGT aldaar in bet openbaar worden verkocbt: te Zaamslag, aan de Rozemarijn- straat, kadaster sectie F 1037, groot 90 c.A. Aanvaarding bij de betaling, zijnde uiterlijk 6dn maand na de toewijzing. AXELSCHESTRAAT 21 - TER NEUZEN. ■■■■■■■■■I Telefoon 257 TANDABTS Noordstraat 72, Ter Neuzen, Tel. 204. Zaterdags van 2S'/2 uur. Heerengracht 13. Telef. No. 105 van Half 3 tot 4 uur. fi. 365 Eenig adres voor Spedale Geneesmiddelen. Spulten voor alle doeleinden, concur reerende prflzen. Onze Gummiwaren zijn onovertrefbaar. Urie pillen genezen bedwateren radicaal, prfls f 2,50. Bulkbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen in de beste kwaliteiten en de laagste prjjzen, alle inlichtingen gratis. Brief adres: W. VUFWXNKEL. N OORDSTRAAT 67 Firma P. J. VAN DE SANDE. DE BANK atelt beschikbaar in stukken van flOOO,1500,en IIOO, met verplichte uitloting van V25 per jaar. De Directie: Mr. A. J. S. VAN L1ER. Mr. P. R. HOORWEG. Zeer veel ernstige lijders zijn dankbaar hun gezondheid teruggevonden te hebben door de Oostenrijksche geneesmethode in soorten. Klaverzaden en Graszaden Plant-Mais en Vitsen. Aanbevelend, Zaadteler - HULST - Telefoon 65 voor modeme DAMES- EN HKERENKT.F.KDINgE: naar maat. Uitsluitend le klas maat- werk. Onberispelijke pasvorm. Aanbevelend, J. SCHUMACHER, Schuttershofweg 8a. 1NGERICHT DE POEDERS VAN HET WIT KRUIS stillen onmiddelijk HOOFD= EN TAN DPI JN, PIJNLIJKE MAANDSTONDEN, en in 't alge* meen alle pijnen van ZENUWACH= TIGEN of RHEUMATIEKEN AARD. BM Dank aan hunne koortsafdrij. vende en opbeurende werking worden ze bovendien met bijval gebruikt in geval van GRIEP en verkoudheid. De ongemakken welke de griep eigen zijn, als, koortsachtige gesteltenis, pijnen in gansch het lichaam, moeite, neerslachtigheid, verminderen spoedig dank aan het gebruik der POEDERS VAN HET WIT KRUIS en de duur der ziekte wordt er aanzienlijk door verkort. LET ER OP 1° dat BUITEN, de doosjes een SLUITZEGEL dragen, gemerkt "Speciale verpakking voor Zeeuwsch Vlaanderen 30 cent.,, 2° dat de doosjes BINNEN, een uitsluitend Neder landsche circulaire bevatten en POEDERS VAN GROOT FORMAAT. Studio HAy,3

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 4