DAMBUBRIEK. i m. «en vergunningsrecht van honderd gulden ver schuldigd. Artikel 2. Het vergunningsrecht voor een bijzondere vergunning, als bedoeld bij, bet eerste lid van artikel 75 der Drhhkwet (Staatsblad 1931, no. 476), bedraagt vijf en zeventig ten bonderd van het bedrag, in artikel 1 bedoeld. Artikel 3. Het reoht wordt met vijftig ten honderd venminderd voor de lokaliteiten, die gedurende het jaar, waarvoor het vergunningsrecht ver schuldigd is, voor het publiek gesloten zijn tusschen Zaterdagavond zes uur en Maandag- morgen acht uur. De houder der vergunning legt v66r de betaling van het vergunnings recht aan burgemeester en wethouders een mededeeling betreffende deze omstandigheid over. Artikel 4. Het vergunningsrecht voor een hotelvergun- ning bedraagt jaarlijks 25 of zooveel minder als op den grondslag van het aantal der in het hotel voor logeergasten beschikbare kamers bij algemeenen maatregel van bestuur is be- paald. Artikel 5. 1. Het jaar, waarvoor het vergunnings recht is verschuldigd, loopt van 1 Mei van het eene tot en met 30 April van het daaropvol- gende jaar. 2. Voor een tusschentijds verleende vergun ning zijn slechts zooveel vierde gedeelten van het vergunningsrecht verschuldigd als er kwartalen in het vergunningsjaar over zijn, met dien verstande, dat een gedeelte van een kwartaal voor een geheel geldt. 3. Het vergunningsrecht is verschuldigd door den houder der vergunning. Artikel 6. 1. De schatting van de huurwaarde der lokaliteiten, waarvoor een vergunning als in artikel 1 of artikel 2 bedoeld is verleend ge- sehiedt jaarlijks door burgemeester en wet houders, na ingewonnen schriftelijk advies van een door hen aan te stellen deskundige. 2. Burgemeester en wethouders stellen, op grond van die schatting, den aanslag vast en brengen dezen onmiddellijk ter kennis van den belanghebbende. Artikel 7. De invordering van het vergunningsrecht geschiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van heden Artikel 8. Indien de houder van een vergunning b'ij schrifteljjke, door hem onderteekende, ver- klaring afstand doet van de vergunning wor- den van het betaalde vergunningsrecht aan den vergunninghouder op zijn verzoek zooveel vierden teruggeven, als het aantal kwartalen bedraagt, waarin van de vergunning geen ge- bruik wordt gemaakt. Geljjke teruggaaf geschiedt aan de rechtver- krijgenden, indien de vergunninghouder over- lijdt en het bedrijf niet ingevolge artikel 27, tweede lid der Drankwet (Staatsblad 1931, no. 476) wordt voortgezet; indien de overschrij- ding van de akte der vergunning ten name van den overlevenden echtgenoot of een der kinde- ren van den overleden vergunninghouder na 30 April wordt geweigerd en deze v66r dien dag het vergunningsrecht heeft betaald, alsmede indien het besludt, waarbjj de vergunning is verleend door de Kroon is vemietigd. Artikel 9. Deze verordening treedt in werking op 1 Mei 1932, op welk tjjdstip alle thans geldende bepalingen, betrekkelijk de heffing van het vergunningsrecht vastgsteld, vervallen. De verordening wordt met algemeene stem- men aangenomen. VERORDENING op de invordering van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein, in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. De invordering van het vergunningsrecht geschiedt door den gemeente-ontvanger. Artikel 2. De betaling van het recht geschiedt in 6dn termijn, aan den gemeente-ontvanger, tegen uitreiking van een kwitantie. De uitreiking van de kwitantie blijft achterwege indien de betaling geschiedt door middel van overschrij- ving op de postrekening van den gemeente- ontvanger. Artikel 3. Van iedere betaling wordt door den ge meente-ontvanger kennis gegeven aan burge meester en wethouders. Artikel 4. Deze verordening treedt in werking op 1 Mei 1932 op welk tijdstip alle thans geldende bepalingen, betrekkelijk de invordering van het vergunningsrecht vastgesteld, vervallen. De verordening wordt met algemeene stem- men aangenomen. 10. Vaststelling verordening op het heffen ven van verlofsrecht voor verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein, met bijbehoorende invorderingsverorde- ning. Dit voorstel wordt gedaan in verband met art 46 der nieuwe Drankwet. C5CLV. Oplosserswedstrjjd. Deze week drie problemen voor den wed- atrijd. Oplossingen worden ingewacht v66r 29 Mel a.s. In onze volgende rubriek zullen we den puntenstand der inzenders publiceeren. Wedstrijdprobleem no. 18 van W. Monsma, Grontngen. ZWART 1 2 3 4 5 WIT 47 48 49 50 Stand in cijfers: Zwart: 9 schijven op 9, 14, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 33. VERORDENING regelende. het heffen van verlofsrecht voor den verkoop vein zwak- alcoholischen drank in het klein, in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. Het verlofsrecht voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein krach- tens een verlof A bedraagt jaarlijks een som van vijf en twintig gulden. Artikel 2. 1. Het jaar, waarvoor het verlofsrecht is verschuldigd, loopt van 1 Mei van het eene tot en met 30 April van het daaropvolgende jaar. 2. Voor een tusschentijds verleend verlof A zijn slechts zooveel vierde gedeelten van het verlofsrecht verschuldigd als er kwartalen in het verlofjaar over zijn, met dien verstande, dat een gedeelte van een kwartaal voor een geheel geldt. 3. Het verlofsrecht is verschuldigd door den houder van het verlof. Artikel 3. De invordering van het verlofsrecht ge schiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van heden. Artikel 4. Indien de houder van een verlof bij schrif- telijke, door hem onderteekende verklaring af- stand doet van het verlof, worden van het be taalde verlofsrecht aan den houder van het verlof op zijn verzoek zooveel vierden terug- gegeven, als het aantal kwartalen bedraagt, waarin van het verlof geen gebruik wordt ge maakt. Gelijike teruggaaf geschiedt aan de rechtverkrijgenden, indien de houder van het verlof overlijdt en het bedrijf niet ingevolge artikel 46, vierde lid in verband met artikel 27, tweede lid der Drankwet (Staatsblad 1931, no. 476) wordt voortgezet, indien de over- schrijving van de akte van het verlof ten name van den overlevenden echtgenoot of een der kinderen van den overleden houder van het verlof na 30 April wordt geweigerd en deze v66r dien dag het verlofsrecht heeft be taald, alsmede indien het besluit, waarbij het verlof is verleend, door de Kroon is vemietigd. Artikel 5. Deze verordening treedt in werking op 1 Mei 1932. De verordening wordt met algemeene stem- men aangenomen. VERORDENING op de invordering van het verlofsrecht voor den verkoop van zwakalcoholischen drank in het klein, in de gemeente Ter Neuzen. Artikel 1. De invordering van het verlofsrecht schiedt door den gemeente-ontvanger. Artikel 2. De betaling van het recht geschiedt in termijn, aan de gemeente-ontvanger, tegen uitreiking van een kwitantie. De uitreiking van de kwitantie blijft achterwege indien de betaling geschiedt door middel van overschrjj- ving op de postrekening van den gemeente- ontvanger. Artikel 3. Van iedere betaling wordt door den ge meente-ontvanger kennis gegeven aan Bur gemeester en Wethouders. Artikel 4. Deze verordening treedt in werking op 1 Mei 1932. De verordening wordt met algemeene stem- men aangenomen. 11. Goedkeuring rekening Gezondheidscom- missie. Burgemeester en Wethouders stellen voor de rekening der Gezondheidscommissie wier zetel is gevestigd te Ter Neuzen, over 1931, goed te keuren in ontvangsten op een bedrag van 1484,23, in uitgaaf op 1059,86%, batig slot 424,36%. De heer COLSEN merkt op, dat hij bij het nazien der stukken getroffen is door een reke ning van 60 voor het bijwonen eeDer verga- dering te Baam en concludeert daaruit, dat de commissie nogal ruim met het geld omspringt. De VOORZITTER weet niet of dat een reis is die door 66n of door meerdere personen ge maakt is. De heer COLSEN zegt, dat uit de rekening blijkt dat dit 66n persoon betreft. De rekening wordt goedgekeurd met alge meene stemmen. 12. Goedkeuring rekening commissie tot wering van schoolve rz uim in de kom, dlens t 1931. Burgemeester en wethouders stellen voor de rekening der commissie tot wering van school- verzuim in de kom, dienst 1931, goed te keu ren in ontvangsten op een bedrag van f 367,75 in uitgaaf op f 277,batig slot 90,75. De rekening wordt goedgekeurd met alge meene stemmen. 13. Vaststelling dienst 1932. kohier hondenbelasting Het kohier der hondenbelasting voor den dienst 1932 wordt met algemeene stemmen vastgesteld op een bedrag van f 1417,50. Wit: 8 schijven op 12, 32, 35, 36, 38, 42, 43, 49. No. 19, van N. N. Zwart: 10 schijven op 7, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 28. Wit: 10 schijven op 20, 21, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 47. No. 20, van G. A. Kremer, Veendam. Zwart: 8 schijven op 8, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 29. Wit: 8 schijven op 27, 28, 32, 34, 36, 37, 46, 48. Voor alle drie geldt als steeds: Wit speelt en wint. Kampioenschap van Zealand. Zooals bekend waren de heer J. Strooband te Middelburg en schrjjver dezes met een ge- lijk aantal punten geeindigd. De beslissings- partijen hadden tot resultaat, dat de zilveren wisselbeker, verbonden aan den titel van kam- pioen van Zeeland, naar Ter Neuzen verhuist. Hieronder volgt de laatste partij, de vorige week te Goes gespeeld. De le beslissingspartij werd remise. De nieufwe Zeeuwsche kampioen behaalde in totaal 13 punten; de heer J. Strooband 11 p., L. Goedbloed te Vlissingen en J. v. Calmt- hout te Goes 7 p., J. Roelans te Middelburg 5 p.; M. Maas te Vlissingen 2 p. en J. Snoodijk te Goes 1 p. 1. 2. 3. 4. 5. Wit: K. 32—28 33—29 37X28 39—33 44—39 Zwart: J. Strooband, M'burg. 18—23 23X32 19—24 14—19 14. Besc,hikbaarstelling van een crediet in verband met het te houden Binnen- scheepvaartcongres. Burgemeester en wethouders schrijven aan den raad het volgende In Juni a.s. zal in deze gemeente worden ge- houden het congres voor de binnenscheepvaart waaraan ongeveer een 130tal personen zullen deelnemen. Wij achten ons ontslagen van de plicht U aan te toonen, dat het feit, dat onze gemeente als congresplaats is aangewezen in haar belang moet (worden geacht. Uit den aard der zaak dienen de deelnemers op waardige wijze te worden ontvangen en de gemeente is verplicht daarin een goed voor- beeld te geven. Naar raming zal aan een en ander een uit gaaf verbonden zijn van f 200, waarom wij U voorstellen ons voor bovengenoemd doel, een crediet tot gemeld bedrag ter beschikking te stellen. De heer VAN CADSAND vraagt, of burge meester en wethouders van meening zijn, dat het alhier houden van dat congres voor de gemeente eenig nut kan afwerpen. Als zulks het geval is, zal hij er zich niet tegen verzet- ten een crediet te verleenen om die menschen vriendelijk te ontvangen. De VOORZITTER acht het houden van der- gelijke congressen ongetwijfeld van een belang voor de gemeente; elke gemeente doet, Isvan- neer de gelegenheid daartoe zich voordoet, alle moeite om zulke congressen bij haar te zien houden. Waar onze gemeente bovendien zoo nauw bij de scheepvaart is betrokken, is er in het tegenwoordig stadium waarin de scheepvaart verkeert ook alle aanleiding steun te verleenen aan al hetgeen de scheepvaart tracht te bevorderen. Het voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 15. Benoemen lid Burgerlijk Armbestuur. De VOORZITTER verzoekt over te gaan tot het benoemen van een lid van het Burgerlijk Armbestuur, in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Crince. Zooals in den aanvang der vergadering is meegedeeld wor den door het betrokken college ter benoeming aanbevolen de heeren R. Verschelling en M. J. van Dixhoom. Hij noodigt de heeren De Jager en De Jonge uit, met hem het stembureau te vormen. Met 11 stemmen wordt benoemd de heer Verschelling; op den heer Van Dixhoom is 1 stem uitgebracht en 3 brief jes zijn'bianco. 16. Omvraag. a. De heer VAN DOESELAAR informeert, hoe het staat met de plannen voor verbetering van den Benedenweg te Sluiskil en het aan- brengen van een brandput aldaar. De VOORZITTER: Die plannen zijn allebei nog aanhangig. De heer VAN CADSAND acht het mogelijk, dat die plannen nog aanhangig zijn, maar het gaat daaimede, zooals reeds in den aanvang der vergadering in het algemeen over de zaken die bij burgemeester en wethouders aanhangig zijn is opgemerkt, zeer langdradig. Het is aan spreker ook bekend, dat burgemeester en wet houders bezig zijn geweest met het maken van een ontwerp voor die verbetering, dat niet is in den geest der voorstemmers, aangezien ze daarvoor willen onteigenen een stuk grond van behoorljjk grooten omvang en prijs. Vol- gens de meening van verschillende raadsleden zou deze zaak voordeeliger kunnen worden opgelost, misschien wel niet z66 doelmatig, maar toch voldoende. Men zou dat kunnen verkrijgen door daar een stukje grond in erf- pacht te vragen, dat de betrokken eigenaar zal willen afstaan tegen den prijs die nu voor de slachtplaats betaald wordt. Men zou dan een oprit kunnen maken aan het uiteinde van den Benedenweg, bjj Riemens, en kan er dan aan den anderen kant uit. Dht is naar spre- kers meening de oplossing. Men zou dan de sloot voor Riemens moeten rioleeren en een stukje grond van Kielman in erfpacht nemen. Volgens spreker zou dat voldoende zijn, en kan er geen bezwaar zijn dat werk uit te voeren, Wij vragen voor Sluiskil zegt hij nog niet eens een wandelpad, terwijl er ook geen rustbank bestaat. We vragen alleen zaken die kunnen strekken in het belang van de inwo- ners. Daarom vragen we ook voorziening in blusohwater. De VOORZITTER deelt mede, dat het plan voor het Benedenpad al in den raad zou ge weest zijn, indien burgemeester en wethouders een afdoend plan hadden kunnen overleggen. Zij hebben de zaak op verschillende manieren bekeken. Zij hebben de mogelijkheid overwo- gen van het aanleggen eener rioleering ran dom de stortplaats. Daarvoor moet eohter een overeenkomst worden getroffen met het polderbestuur, over aankoop van grond, maar dat heeft nog geen beslissing meegedeeld. Zoolang burgemeester en wethouders niet weten hoe ze de zaak kunnen oplossen, kun nen ze ook nog geen plan indienen, Maar dit kan hij wel zeggen, dat er niet zal worden overgegaan om voor het maken van een |weg grond in erfpacht te nemen, die gaat men dan koopen. In elk geval zijn de plannen in be- werking. De heer VAN CADSAND geeft te kennen, dat de gemeente, indien ze dat wenscht, den daar bedoelden grond ook wel zal kunnen koopen en veel billijker dan den grond dien burgemeester en wethouders nu gevraagd hebben; wel voor de helft, want hetgeen nu Beter is hier 4137, gevolgd door 3732. 6. mood 25 6. 29X20 25X14 7. 4137 1923 Natuurlijk! Zie de opm. bij wit's 5e zet. 8. 28X19 14X23 9. 50—44 10—14 10. 4641 1218 11. 3430 712 12. 3025 1419 13. 40—34 9—14 Een fraaie zet! Op wit 3732 zou nu dam voigen door 2329! (wit gedw. 33X24); 19X30 (35X24) en 13—19 met 17X46! 14. 34—30 15—20 15. 31—27 4—9 16 37—31 5—10 17. 30—24 20X29 18. 33X24 19 X 30 19. 25X34 14—19 20. 34—30 10—15 21. 30—25 17—22 Beter is 1721. Er ontstaat nu een voor wit voordeelige halve hekstelling. 22. 35—30 11—17 23. 30—24 19X30 24. 35X24 6—11 25. 28—33 1—6 26. 3430 27 27. 4440 Op 3934 zou voigen 1621, 2227 en 17X50. 27. 17—21 28. 42—38 21X32 29. 38X27 11—17 30. 40—35 6—11 Zlwak gespeeld. 1721 wordt nu voorgoed belet, waardoor zwart zeer in zijn bewegingen beperkt wordt. 31. 47—42 13—19 gevraagd is, is niet weinig. De heer SCHEELE acht he't gewenscht er toch eens op te wijzen, dat de heeren van Sluiskil door maar steeds met elkaar te willen concurreeren in het vragen voor him buurt, het maken der voorzieningen zelf in gevaar brengen. Waarom moeten ze maar steeds weer met die zaken in den raad voor den dag komen, terwijl ze weten, dat burgemeester en wethouders zich daarmede onafgebroken bezig houden. Er is ook gesproken met den heer Kielman, evengoed als er verbinding is ge- zocht met het polderbestuur, dat beloofd heeft eens te zullen komen praten. Hij meent, dat het toch niet noodig is, om daarop elke zitting opnieuw terug te komen. Burgemeester en Wethouders zijn wel bereid de voile honderd procent te geven en misschien nog meer, en wenschen dat tevens zoo goedkoop mogelijk te bereiken, men moet daarmede echter niet elke zitting die men heeft voor den dag komen, vooral den heer Van Cadsand moet hij den raad geven niet zoo revolutionair te zijn. De heer HAMELINK is ook van meening, dat de heeren van Sluiskil hier veel te veel over boomen. De heer VAN DOESELAAR: Dat is toch ons goed recht? De heer SCHEELE vraagt zich af, of de heer Kielman eventueel ook niet met verschil lende bezwaren zou afkomen, als men met hem ging onderhandelen. Hiji hoopt echter dat burgemeester en wethouders het tot een goed einde zullen kunnen brengen. De heer HAMELINK wijst er op, dat men tot nu toe feitelijk steeds heeft nagelaten de belangrijkheid van den Benedenweg aan te toonen, om daarvoor z66veel kosten te maken. Dit is geen zaak van algemeen belang, doch is er alleen om te doen enkele menschen die daar een bedrijf hebben aan een uitweg te helpen. De heer VAN DOESELAAR beschouwt de gevraagde verbetering een algemeen belang. De heer VAN CADSAND: Het is nog geen eens een wandelpad. De heer HAMELINK: Ik heb mij toch ook niet verzet tegen uw trottoir in de Pierssens- polderstraat b. De heer DE JONGE merkt op, al zoo een beetje ervaring te hebben gekregen, hoe het met de behandeling der zaken gaat, die aan burgemeester en wethouders zijn opgedra- gen. Hij herinnert, dat de raad aan het col lege heeft opgedragen met bekwamen spoed een plan te ontwerpen voor het bouwen eener nieuwe openbare school te Sluiskil. Dat is nu ongeveer 6 maanden geleden, doch de raad heeft er nog niets van bemerkt. Hij zou gaarne vernemen, hoe het daarmede staat. De VOORZITTER antwoordt, dat ook daar- aan gewerkt iwordt; er is naar terrain uitge- zien en daarbij is de aandacht gevallen, op 3 plaatsen, waarvan een teekening is gemaakt, die om advies is gezonden aan de schoolcom- missie, het hoofd der school, de ouder-com- missie. Wanneer die zich er over hebben be- raden komt de zaak weer opnieuw bij burge meester en wethouders in behandeling, die dan de adviezen zullen overleggen. De heer DE JONGE vraagt, of, hangende het onderzoek naar het terrain, aan den ge- meentebouwmeester reeds opdracht is ver- strekt voor het maken van een plan. De VOORZITTER antwoordt ontkennend, eerst moet beslist worden over den grond. De heer DE JONGE is van oordeel, dat on- dertusschen reeds opdracht had kunnen Wor den gegeven voor het maken van het ontwerp voor het gebouw, hij vindt het treurig, dat daaraan nog niets gedaan is. Ook gelooft hij er geen steek van, dat er drie plannen van terreinen zouden zijn gemaakt. Waar is het resultaat? Hij zou wenschen, dat de raad een besluit nam, dat opdracht gegeven wordt voor het maken van een plan van het gebouw. De VOORZITTER kan hem het geloof niet geven. Hij verzekert echter, dat de arbeid wordt voortgezet. Er kan onmogelijk op dracht gegeven worden tot het maken van een ontwerp voor het gebouw, indien men niet weet waar dat staan moet. De vorm en indeeling kan daarvan afhankelijik zijn, terwijl het ook een verschil maakt of het front aan het Noorden, dan wel aan het Zui- den komt te staan. De ligging van het gym- nastieklokaal en van de speelplaats kan thans onmogelijk worden aangegeven. In den loop der maand Mei van het volgend jaar zal men wel gereed kunnen zijn. De heer DE JONGE: Er is door den raad besloten dat de school in dit jaar gereed zou komen. De heer HAMELINK: We zullen toch ook nog moeten afwachten of iemand ons 40.000 wil leenen, eer we de school kunnen bouwen. De heer VERLINDE: Als ik genoeg had, zou ik er geen bezwaar in zien. De heer VAN CADSAND meent, dat er van de drie bedoelde terreinen maar een meer be- schikbaar is, en dat dit dus zooveel vertraging niet zal geven. De heer GEELHOEPTWe zijn over de terreinen aan het onderhandelen. De heer SCHEELE: En de heeren zullen binnenkort kunnen helpen beslissen. Maar toch zou ik eerder verwacht hebben, dat de vraag eens werd geopperd of met het plan moet worden doorgegaan, want: hoe moeten We aan het geld komen? Het zou misschien wel overweging verdienen, het nog eerst eens wat af te zien. De heer HAMELINK: Neen, neen! De heer SCHEELE: We zullen toch wel genoodzaakt zijn, het wat piano aan te doen, want als het ons gelukt het bedrag te leenen, Het is nu een kwestie van tempo's gewor- den. 32. 30—25 8—13 33. 33—29 Wit zet alles op alles, trouwens de eenige manier om het voordeel te behouden. 33. 23X34 34. 39X30 9—14 35. 30—24 19X30 36. 25X34 14—19 37. 34—30 19—23 38. 49—44 Om op tijd op veld 39 te zijn, als zwart soms 2328 speelt. 38. 39 39. 3025 914 40. 4439 1319 41. 4540 1520 42. 4034 20—24 Een valletje! Op (wit 3430 zou voigen 1420, enz. met winst. 43. 4238 2329 Vrijwel het eenige, daar zwart door 1721 (wit 4842) in moeilijkheden blijft. 44. 34X23 18X29 45. 27X18 12 X 23 46. 41—37 14—20 Zwart heeft zeer lastig spel overgehouden. 47. 25X14 19X10 48. 37—32 10—14 49. 31—26 712 50. 3631 1722 51. 39—33 1 Een combinatierijke zet. Wat moet zwart nu spelen? a. Op 14—19 of 14—20 volgt 35—30 met schijfwinst; b. op 12—18 volgt 32—28 en 38X27 (29X49); 4842 en 26X6 met winst; Zoo oud, als gij u voelt! Het leven is een genot, zelfs als gij 80 jaar zrjt, mits gij u maar jong voelt. Natuurlijk zrjt gij niet meer zoo sterk, doch vele kwalen van den ouden dag kunnen voorkomen worden door de organen gezond te houden. Pijn in de lendenen, stijve en pijnlijke ge- wrichten en spieren, urinestoornissen, aan- vallen van duizeligheid en soortgelijke klach- ten zijn te emstig om verwaarloosd te worden. Draag zorg, dat urinezuur en andere vergif- tige onzuiverheden behoorlijk uit het bloed gefiltreerd worden dan bestaat geen gevaar voor rugpijn, rheumatiek, ischias, spit, blaas- ontsteking of waterzucht. Neem zonder uitstel Foster's Rugpijn Pillen. Dit speciale middel heeft duizenden dankbare gebruikers gelukkig gemaakt, frisch, gezond en opgewekt. Volg hun voorbeeld en gebruik Foster's Pillen. 1,75 per flacon. Te Ter Neuzen bij Firma A. van Overbeeke- Leunis, Axelschestr. en Westkolkstr. 24 (Ingez. IVled,) zal dat toch zijn tegen een rente van 5% pro- cent en wordt onze begrooting voor rente en aflossing bezwaard met f 5000 a f 6000 's jaars. En dat is op het oogenblik geen klei- nigheid. De heer VERLINDE: In andere gevallen van schoolbouw wordt daar ook niet naar gevraagd. De heer DE JONGE: Voor andere scholen is er blijkbaar altijd geld te vinden. De VOORZITTER: Dat hebben we joist nog niet en daarom zitten we nog pogingen te doen om f 54.000 te leenen. De betrokkenen hebben zich voorloopig zelf geholpen. We zijn echter vol hoop, dat ook wij zullen kunnen bouwen. De heer DE BAKKER vraagt, of voor het zoeken van een terrain voor de nieuwe school niet kan geprofiteerd worden van het nieuwe stratenplan te Sluiskil. De VOORZITTER: Misschien wel. c. De heer DE BAKKER vraagt, of burge meester en wethouders nog niet genegen zijn de oude beerschuit zoo spoedig mogelijk te venkoopen, daar moet thans geld bij; en die ligt steeds in den weg. Hij zou dat ding bij in- schrijving willen verkoopen. Misschien kon met de opbrepgst daarvan de brug over de waterleiding betaald worden. De VOORZITTER vraagt, of de heer De Bakker het zoo lastig vindt, dat de gemeente voor tijd van nood over een reserveschip be- schikt. Burgemeester en wethouders hebben geen haast met verkoopen. De heer DE BAKKER meent, dat de schuit toch niet meer kan gebruikt worden, omdat de pomp er afgehaald is. De VOORZITTER: We zullen er eens over spreken. De heer DE BAKKER: En dan liefst zoo spoedig mogelijk. d. De heer VAN AKEN wijst op een ver- keerden toestand aan de Grenulaan; als het maar een klein beetje geregend heeft, staat de straat daar onder water. De heer VERLINDE is ook van oordeel, dat daaraan iets zal moeten gedaan worden. De draineerbuizen die naast den weg zijn aange- bracht, kunnen het hemelwater niet afvoeren en zijn daarvoor ook niet gelegd; die leiden het kwelwater af. Er zou naast den weg een goot van klinkers behooren te worden ge maakt, waarlangs het hemelwater in de riool- putten stroom.de. Nu loopt het water gewoon over de straat omdat er geen gelegenheid voor afvoer is. De heer VAN CADSAND verklaart, dat het hem genoegen doet, dat de heeren hier ook eens klagen moeten, en hier is het dan nog maar ovfer water. Dan moeten ze echter eens op Sluiskil komen, daar is het water en mod- der. Men moest daar na regenval eens een kijkje komen nemen aan den Benedenweg. De heer VERLINDE vervolgt naar aanlei ding dezer opmerking, dat hij volstrekt niet om persoonlijke belangen op het gebrek dat aan de Grenulaan kleeft wijst, doch wegens het algemeen verkeersbelang, dus ook in dat van den heer Van Cadsand, dien hij ook meer- malen over dat wielerpad naast de straat ziet. rijden. Als spreker zelf zijn woning bereiken of verlaten moet, kan hij van het droogliggen- de trottoir gebruik maken. De VOORZITTER schorst de openbare ver gadering, die overgaat in een zitting met ge sloten deuren. Na het weder openbaar worden der verga dering komt opnieuw in behandeling het voor stel vermeld onder punt 8 der agenda, betref fende het verleenen eener jaarlijksche bijdrage gedurende 40 jaar ad 575, ten behoeve van vemieuwing van den weg Philippine-Drie- kwart; zulks onder voorwaarde: 1°. het onderhoud van den weg niet ten laste der gemeente Ter Neuzen wordt ge- braoht; 2°. dat voor de vemieuwing prima Hol- landseh materiaal wordt gebruikt; 3°. dat voor zooveel mogelijk ook werk- loozen uit de gemeente Ter Neuzen zullen worden te werkgesteld. Het voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. Hiema sluit de VOORZITTER de ver gadering. c. Op 1217 volgt 3228 en 38X18 (29X49); 18—12, 31—27 en 26X6 met Winst d. op 24—30 volgt 35X24 en 32—28 met 38X7; e. op 1117 volgt 3227 (1218): 4842 (23—28); 27—21 (28X37); 21X34 met winst. f. Op 22—27 volgt 31X22 (12—17)32—28 (23X32); 38X27 (29X40); 22—18 (49X21); 18—12 wint. De voortzetting, die zwart nu in de partij deed was al evenmin goed. Toch had hjj een goede remisevoortzetting. Wie van onze lezers werkt die eens uit? Er volgde nu nog: 51. 22—28 52. 33X22 12—17 53. 3530! 17X37 54. 30X10 3741 (of?) 55. 105 dam 4146 dam het eenige. 56. 5X6 46—14 57. 3127 2934 58. 61 149 59. 1X45 9X36 60. 45—29 36—41 61. 29—15 41—28 62. 15—4 28—6 63. 26—21 16X27 64. 4X36 6—28 65. 3647 2819 66. 43—39 Zwart gaf het op. Dit eindspel is inderdaad verloren, daar zwart niet kan beletten, dat wit de volgende stand opbouwtDam op 35 en schijven op 15, 20 en 24, waama zwart de lange lijn moet verlaten en de witte schijven doorloopen naar dam. Wel een leerzame partij.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 3