(m OftV&OVS, 9KMBHGDK BERICHTKlT Gew. Tarwe-Organisatie voor Zeeland. S S 2 z e 2 9-6 S jj 05 3 o a 2 5 t a I I I 5 ^•S3 c i :2i •5 oJ MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Hoofdpijn-Tabletten 60 ct GEMEEN.TERAAD VAN TER NEUZEN. 35 cc be <N co on -a a JS 3 O CQ i2 <n "C o fn T3 O {- CQ 05 u, o TJ CO tj m y. ra o -Q T3 rO B 10 N u -W Si 10 S=h "!2 Al CO P U (0 M i? H g3 3 O as ovo-omvo - n envo m f NCNN t^'TO- cn o iinoo ^oorNcsn^N onmncnonn -^0\OOOOlflMN -.OOOOOONOnM ITi—(CTNU^it^OO'-i— CN CN -h -ooo.c^n^ 10 \D t^. O O) S l_ (N vOvO^OONOOO^ON f-<(NmNinoOO -> in in o-h op - *Tiri'vOTi"'0,*ir»~H m (N cn l^voooONooroirj O n co iri O n 10 -<r OCNCNfNCN—'(NCN cn vo -<r t>. in on •^•^roor^-^^co—'- cnircNoonoi'iri COtOO\ - CN vO ON ition^vo^oocn N lO ''T - -h - (N vovooinmtnoco CN fCNatslOO N <-H 00 00 ON 00 -rc^fn. o o T 00 ON vO o NO o o^ NO 00 m in .S Tj- afi 00 T3 CM C o vO Si CI T3 2 cn cn p, o 0 l - 4? 00 M On in o (N O t« TJ "U G C ca 2 CO JO NN _j "3CQ T3 -a jjj c ra ro "5 53 13 -O G G CO CO g: o ■?SQ ,w a - 2 73 o 3 o c w rf-Sffl H to* Het secretariaat der Gewestelijke Tarwe-orga- nisatie voor Zeeland schxijft ons: Bovenstaande cgfers vertoonen wel is waar een belangrijke uitbreiding van de tarweteelt, doch deze is zoo groot niet als de losse geruch- ten wel deden vermoeden. Hadden de slechte weersomstandigheden in het najaar 1930 de uit- zaai niet bemoeiljjkt, dan zou de oppervlakte tarwe in 1931 reeds grooter zijn geiweest en was de vermeerdering der uitzaai meer geleidelrjk ge- gaan. De uitbreiding van het ledental met 2400 (d.i. 40 beteekent reeds een vermeerdering der bebouwde oppervlakte van 6000 k 7000 HA. De uitbreiding en van het ledental fen van de bebouwde oppervlakte illustreert den toestand van den akkerbouw in onze provincie en is ver- klaarbaar, omdat: le. de tarwe het eenigste product is, dat bij be- hoorlijke opbrengst, met zekerheid rendabel kan worden verbouwd; 2e. de suikerbietenteelt, als gevolg van de steun- maatregelen, die betrekking hebben op 80 van de gemiddelde verbouw in de jaren 19281930, circa 20 is ingekrompen, het- geen beteekent, dat 4600 HA voor andere gewassen beschikbaar kwam; 3e. de vlasteelt absoluut niet loonend is, ondanks de in uitzioht gestelde maatregelen. Hier- door moet voor 5000 HA „iets anders" worden gezocht; 4e. de andere handelsgewassen als blauwmaan- zaad (1930: 1321 HA), kooizaad (1930: 554 HA), geel mosterdzaad (1930: 731 HA), karwij (1930: 521 HA), alsmede uien (1930: 2120 HA) eveneens ingekrompen zullen zijn, omdat de teelt steeds speoulatief is en de tijd er niet naar is om veel te risceeren; 5e. de haver- en gerstprijzen zoo laag zijn, dat deze teelten niet rendabel zijn en daarom zeer belangrijk ingekrompen zullen zijn, waardoor naar schatting 5000 k 7000 HA beschikbaar kwam voor andere getwassen. (Deze omstandigheden zijn plaatselijk verschil- lend, doch gelden voor het Zeewsche zaaiplan.) Het bovenstaande leert, dat er dus 14000 a 16000 HA beschikbaar kwam, die niet loonend bebouwd kan worden en waarvoor andere dan de gebruikelijke gewassen gekozen moesten wor den, of die braak zouden moeten blijven liggen. Er is reden om aan te nemen, dat de landbou- wers hun keuze hebben bepaald bij tarwe en aardappelen. Van dit laatste product is veel meer uitgepoot, naar schatting 5000 HA. (Zoo lang de officieele cijfers niet bekend zijn, blijven dit ramingen.) Had de mogelijkheid van deze uitbreiding niet bestaan, dan zou er reeds meer gebraakt zijn, daar dit veelal minder nadeelig is, dan jaar in, jaar uit gewassen te verbouwen, die verlies op- leveren. Mocht de tarweverbouw beperkt moe ten worden, dan kan men zeker verwachten, dat een volgend jaar veel meer gebraakt zal iworden. Er zijn reeds uitingen in de pers verschenen, dat deze uitzaai zeer verontrustend was, eendeels omdat bij een maalpercentage van 25 alle tarwe niet zou kunnen worden opgenomen, an- derdeels omdat de werkgelegenheid op de bedrij- ven belangrijk zou inkrimpen. Wat het eerste betreft, hierover kan men pas oordeelen, wanneer alle cijfers uit Nederland be kend zijn en dan zal men rnoeten afwachten, wat te dezer zake besloten wordt. Wat het tweede betreft, mag worden aangenomen, dat de uit breiding van een tarweteelt voornamelijk ten koste is gegaan van de inkrimping van de haver en gerst, waardoor er geen wijziging in de werk gelegenheid is gekomen en van het vlas, hetgeen zijn oorzaak vindt in de absoluut onvoldoende steunmaatregelen. In dit verband mag er op gewezen worden, dat de graanteelt in de jaren 1913 en 1914 (de beide jaren v66r den oorlog) resp. bedroeg 35.265 en 37.287 HA of wel 32 en 34 van het bouwland, terwijl dit in 1921 nog 35.598 HA (33 be droeg en nadien steeds is afgenomen, doch steeds nog 28 van het bouwland bedroeg. De inkrimping van de suikerbietenteelt wordt volledig gecompenseerd door de uitbreiding van de aardappelteelt, waardoor aan werkgelegen heid niet verloren is. Met bieten en aardappelen waren in 1930 bebouwd 33.383 HA (gemiddeld gedurende 1921 tot en met '30 36.565 HA) het geen dit jaar zeker bereikt zal worden. Bij dit alles mag niet vergeten (worden, dat wanneer de toestand niet spoedig verbetert, het meerendeel der landbouwers door geldgebrek ge- dwongen zal worden de intensiteit van het Zeeuwsche akkerbouwbedrijf belangrijk te ver- minderen, om op deze wijze tot een sluitende rekening te komen, waarnaar iedere landboifwer moet trachten te komen, wil hij niet ten gronde gaan. Door den steun aan de tarwe en de bieten alleen zullen zeer velen er nog niet kunnen komen, wanneer niet alle maatregelen, die hem ten dienste staan, genomen worden. Vaak wordt er een overdreven voorstelling gegeven van de financieele resultaten van den tarwesteun. Men dient echter wel te bedenken, dat de richtprijs van f 12,50 (Waarin de bewaar- premie is begrepen) berust op de productiekos- ten en de prijzen gedurende de laatste 10 jaar. Het bedrag, dat er netto voor den boer over- schiet, kan de verliezen op andere producten in zeer vele gevallen niet goed maken, vooral nu de gemengde bedrijven 00k in het gedrang zijn ge komen. Bij Apoth. en Drogitsen (Ingez. Med.) EEN TWEE-JAKJG VOETBAEMANIAK. In Gouda is een meisje van ruim 2 jaar dat alle Nederlandsche voetballers op haar duimpje kent. Het kind, de 2%-jarige Annie de Bruijn, is de dochter van een sigarenwin- kelier, die in het bezit is van een goede 130 plaatjes, welke voorkomen in de sigaretten- doosjes en waarop de beeltenissen van spelers uit het heele land zijn afgedrukt. Zonder de minste aarzeling noemt ze den naam van den betrokkene. Als het kleine ding lezen of schrijven kon, zou het geval misschien verklaarbaar zijn, want op de achterzijde van de plaatjes staan de namen der voetballers vermeld. Een kind van 2 V2 jaar heeft echter geen letters gege- ten of een pen gehanteerd. Eveneens zou men het verschijnsel gewoon kunnen noemen als de prentjes in een bepaalde volgorde lagen en het kind de namen van het rijtje af opnoemde. Maar 00k dit is het geval niet. Wjj hebben dit kunnen ervaren bij een be- zoek, dat wij bij het wonderkind brachten, schrijft het ,,Vaderland". De plaatjes kwamen op tafel. Eerlijk ge- zegd vonden we het geval wat vreemd. En daar de seance, als Annie werkelijk het voor- gestelde wonderkind was, zeker in elk geval moest slagen, schudden we de prentjes wat door elkaar. Wie is dat nu, vroegen we daarop, een willekeurig plaatje voorhoudend. Strabbing, klonk prompt het fijne, hooge stemmetje van de kleine. Even aan den ach- terkant gekeken, het klopte als een bus, 't was de Achillesman. En die? Wim Tap, zeide het meisje zonder aar- zelen. De volgende was |weer raak en zoo ging het steeds maar door, achter elkaar, welke pren tjes men 00k van het sbapeltje nam, elken keer werd het goede antwoord gegeven. Alle plaatjes werden getoond, honderd en dertig goede antwoorden kwamen. De namen Werden zuiver weergegeven. De moeilijkste, zoowel als de gemakkelrjkste, die van vier let- tergrepen en die van een klank, van welke club in Nederland dan 00k. Het was geen enkelen keer mis. Oak het onderscheid kende het wonderlijke ding zeer nauwkeurig. Da's Sterk van Unitas en da's' Sterk van 't Gooi, da's Jaap Paauwe en da's Bassie Paauwe. Het verschil door de voorletters van broers of gelrjknamige voet ballers, men kon het zoo gek niet verzinnen, de 2 -jarige noemde zonder de minste aarze ling den goede. Gezichten, die een wekelijksche wedstrijdbezoeker niet zou thuisbrengen of die als twee druppels water op elkaar lijken, be- stemde de kleine Annie tot den juisten be- zitter. De ouders wisten 00k geen verklaring voor deze wonderlijke geschiedenis. Een tjjd ge- leden, toen Annie nog geen twee jaar was had ze met de colleetie, die toen niet groot was, al niet de minste moeite en met het vermeer- deren der plaatjes is dit zoo gebleven. Het wonderkind zelf schijnt het heel ge woon te vinden en het als een aardig spelletje op te vatten. EEN ABME RIJ)KE. Dezer dagen is voor een rechtbank in Italiaansch Tyrol het verhaal verteld van een 81-jarigen man, die op een vlieringkamertje in behoeftige omstandigheden is gestorven, terwijl het achteraf bleek, dat hij een fortuin van 7 ton naliet. Deze eenzame oude huurde verleden jaar Juni een vlieringkamertje in Brixen. Drie maanden later stierf hij aan een hartgebrek. Niemand wist iets van den ouden man, be- halve zijn Duitschen naam Heinrich Brasse. Soms zag men hem in lompen gekleed naai een winkel gaan, waar hij voor een paar cen- ten brood en aardappelen kocht en elken dag haalde hij in een oud pannetje een beetje melk. De verhuurder zocht na zijn dood de vlie- ring af, in de hoop wat geld te vinden om de begrafenis te kunnen bekostigen. Onder een hoop oude kleeren vond hjj een kistje met 20.000 lire in goud. Hij zette toen het onderzoek voort en vond nog een aantal effecten en verschillende sleutels van safe's in onderscheidene plaatsen en chfequeboeken voor banken in vele landen. 't Fortuin dat de zonderling naliet bedroeg ongeveer 7 ton. Onder de papieren waren twee wilsbeschik- kingen. De eerste dateerde uit 1913 en be paalde dat 't geld werd nagelaten aan zijne familie in Duitschland. Het andere testament was slechts een maand oud en daarin schreef hij: „Ik onder- geteekende, Heinrich Brasse, geboren in Bonn aan den Rijn, deel hierbiji mede, dat mijn ge- neele fortuin bestemd is voor het Qhineesche volk in Oost-Azie of voor de Chineesche regee- ring en ik druk den wensch uit, dat het zal gebruikt worden om de Europeesche naties te bestrijden. Deze wonderlijke wilsbeschikking werd ge- publiceerd in de Brixensche dagbladen en het geld en de chfequeboeken werden in handen gegeven van den Chineeschen gezant te Rome. Maar zijn familie in Duitschland deed de noodig^ stappen om te voorkomen, dat het fortuin zonder protest overging in Chineesche handen. Op 5 Mei moest de rechtbank te Brixen beslissen of Brasse in het bezit was van zijn geestesvermogen toen h(j 't testament maakte. Een van Brasse's bloedverwanten, die in Bonn woont, mevrouw Nivelle geheeten, her- innerde zioh Brasse zeer goed. Zijn vader had een slagerij en toen die stierf, verkocht de zoon de zaak. Daama leidde hij een zwer- vend leven door Frankrijk, Belgie, Amerika, Frankrijk en Italie. Onder zijn papieren, zoo verklaarde deze dame, zijn gevonden een pas van den Fran- schen geheimen dienst, brieven van het Brit- sche ministerie van buitenlandsche zaken en van de sowjet-regeering. Was Brasse 'n ge- heime agent en werkte hij voor verschillende regeeringen? Wij weten er niets van, zei mervrouw Nivelle, we weten alleen dat hij een groot fortuin heeft nagelaten. HET MODERNSTE HUWELIJK. Dagelijks leest men schrijft de N. R. Crt. over een paar dozijn nieuwe uitvindin- gen en modeme ideeen op alle gebied, 00k op dat van het huwelijk (resp. echtscheiding) Van de volgende opvatting van den huwelijk- schen staat hadden wjj echter nog nooit ge- hoord. Het betreft het echtpaar kapitein Ri chard Wyndham, 'n kustenaar, en zijn Noor- sche vrouw. Als jong meisje verklaarde zij al nooit te zullem trouwen, tenzij ze een eigen huis, voor haar alleen, kon hebben; en dit ideaal is nu verwezenlijkt, daar hij in een studio in Kensington woont en zij met haar baby in een huis in Chelsea. Zelfs hun wittebroodsweken brachten zij ge- 3cheiden door! Dit brengt ons de anecdote te binnen van den zuinigen Schot, een winkelier, die, van zijn huwelijksreis teruggekeerd, op eeh vraag van een vriend, of hij een mooie reis gemaakt had, antwoordde: Ach neen, het was niets gedaan. Aldoor regen, en's avonds in het hotel kwam mijn patience nooit uit. Patience En je vrouw dan Mijn vrouw? Er moet er toch een op den winkel passen In ieder geval schijnen Wyndham en zijn vronw zich zeer wel te bevinden bij de schei- ding en naar de laatste aan een correspondent van de Sunday Express meedeelde, doet het 00k niets af aan de goede verhouding; het voorkomt juist kleine onaangenaamheden en geprikkeldheden. Is het niet een voordeel, dat zoodra zich zoo iets voor zou doen, beiden zich snel, als slakken, in hun eigen huizen kunnen terugtrekken Mevrouw Wyndham schijnt'het 00k niet een- zaam te vinden, want ze zien elkaar immers geregeld (zelfs dat!) en ze komen wel 2 of 3 maal in de week bij mekaar eten. Zoo schijnt het 00k immers niet altiid over rozen gaande leven van de „femmes d'artis- tes" te kunnen worden gerationaliseerd. Vrij van veel dagelijksche zorgen en stemmingen van gevoelige zenuwen. Maar: wat zouden de poezie en de roman- tiek ervan zeggen? BEMANNING VAN RUSSISCHEN ROBBEN- VANGER GERED. Noorsche robbenvangers hebben in de Noordelijke IJszee twaalf Russische visschers, die de bemanning vormden van den verganen Russischen Robbenvanger Centrosojos gered. De Russische schipbreukelingen hebben voor hun redding een geheele week op een ijsschots doorgebracht. Na de redding zijn de Russen van boord der Noorsche schepen overgenomen door een Russischen ijsbreker. EEN AANSEAG IN EGYPTE. Vrijdagochtend is een bom ontploft op den spoorweg bij het voorbijrijden van den trein, waarmee de minster-president, de ministers van verkeerswezen en onderwqs, de onder- voorzitter van de Kamer en andere autoritei- ten zich van Kairo naar Tammah in de pro vincie Cirga begaven. Bij de ontploffing zijn twee lijnwachters omgekomen en drie zwaar gewond. BLOEDIG DRAMA. In een modemagazijn te Gelsenkirchen vuurde op Hemelvaartsdag een koopman na een korte woordenwisseling revolverschoten af op den eigenaar van de zaak, die zwaar ge wond werd. Daama schoot de man de twee in den winkel spelende zoontjes van het slacht- offer van 7 en II jaar neer. Beiden waren onmiddellijk dood. Tenslotte joeg de man zidhzelf een kogel door de borst; hij werd eveneens zwaar gewond. De oorzaak van dit drama kon nog niet worden nagegaan; er moet jaloerschheid achter zitten. LA VTT.I.F, D'ORLEANS WEEK TERUG- GEVONDEN. De beroemde ballon ,,Lia ville d'Orleans", die in den herfst van 1870 uit Parijs opsteeg onder commando van Roliers, met belangrijke documenten voor het Fransche kabinet, dat in die dagen in Tours huisde, werd sinds vele jaren vermist, doch is, naar de „Tel." meldt, thans terugigevonden op den zolder van een van Oslo's musea. De gondel van de ballon is, tamelijk goed bewaard gebleven, evenals het ankertouw op den bodem van den gondel, doch van den ballon zelf is weinig meer over; het meeste is waarschijnlijk in gedeelten mee- genomen als aandenken in de zestig jaar, die er sedert de vlucht zijn verloopen. De gondel is van spanen vervaardigd en meet slechts 9 bij 9 voet, zoodat de luchtreizigers het niet erg comfortabel kunnen hebben gehad. Men zal zich herinneren, dat Rolliers met zijn ballon niet in Belgie landde ,zooals de be- doeling was, doch na eerst bijna in de Noord- zee ten onder te zjjn gegaan, later in Noor^ wegen terecht kwam. Uit Oslo werden daama de bericfaten naar Tours geseind. In verschil lende plaatsen in Noorwegen werd de ballon tentoongesteld en verdween toen spoorloos. Eerst nu is hij weer teruggevonden. ZIJDEN KOUSEN EN IANGE ROKKEN. De kousenwinkels klagen, dat de Engelsche vrouwen tegenwoordig minder zijden kousen koopen dan eenige jaren geleden het geval was en schrijven dat toe aan de mode van de lange rokken. Toen de rokken slechts tot boven, op, of ten hoogste even onder de knie vielen, moesten de dames onberispelijke zijden kousen dragen. Het minste torntje was al voldoende am een kous voor verder dragen on- geschikt te maken. Nu de rokken langer zijn kan men weer een kous dragm met een stopje op of bq de knie en 00k dragen vele vrouwen nu weer zijden kousen met katoenen boorden, wat in den tijd van de korte rokken 00k niet ging. TRAGISCH GEVOLG VAN DEN MOORD OP PRESIDENT DOLJMER. De moord op den Franschen staatspresident heeft indirect een tweede slachtoffer geeischt. Een te Parijs wonende Russische emigrant, die den moord op Doumer beschouwt als een ont- eering van alle in het buitenland wonende Russen, is uit het venster zjjner woning op straat gesprongen. In hoogst zorgiwekkenden toestand werd hij naar een ziekenhuis overge- bracht en daar is hjj gestorven. Voor zijn over- lijden verklaarde hjj zich het leven te hebben benomen omdat hjj de misdaad van Gorgoelof niet kon overleven. TIJGERS EN SIANGEN. In de nabijheid van Deli Toewa is een Karo- Batak aangevallen door een tijger, toen hjj even buiten den kampong kwam. Hij werd van terzijde besprongen, waarbij hij een zware ver- wonding aan de hand bekwam, meldt de „Deli Courant." De man droeg een parang en stelde zich met inspanning van alle krachten te weer. Een tweede maal sprang de tijger, waarbij de Batak nog erger gewond raakte, hij schreeuw- de om hulp, en toen vele menschen kwamen toeloopen, vluehtte de tijger. Den volgenden dag werd een drijf jacht ge- organiseerd, en is de tijger, die een flinke houw met de parang had gekregen, neerge- legd. Het blad meldt verder, dat de heer Klein, administrateur van Soengei Radja, dezer dagen een mannetjestijger heeft geschoten van 2.70 M. lengte. Enkele maanden geleden heeft hij op dezelfde plaats een mannetjestijger neergelegd. Naar het blad verder schrijft, is voorts in Sipente, nabrj Batang Toroe gelegen, dezer dagen een inlander door een slang gebeten toen hij zich in zijn tuin bevond, met het ge volg, dat't slachtoffer, dat nog de kracht had het dier te dooden, 15 minuten later reeds overleed. Het schijnt een soort Cobra te zijn; het dier is zwart van kleur en ongeveer 2 M. lang. AL CAPONE. Het Hooggerechtshof der Vereenigde Staten heeft het door Al Capone den misdadigers- leider ,ingediende verzoek om zijn vonnis aan revisie te onderwerpen, afgewezen. Al Capone had al zijn hoop gevestigd op het ingediende revisie-verzoek, maar nu net hof dit heeft ver- worpen ziet het er naar uit dat de voormalige koning van de onderwereld van Chicago zijn 11 jaar zal moeten uitzitten in de Deaven- wordt gevangenis, waarheen hij zal worden overgebraoht. Al Capone schijnt daar zelf eveneens van overtuigd te zijn, want toen hem de beslissing van het Hof werd medegedeeld was hij een gebroken man. Hij huilde en schreeuwde dat het een schandaal was, dat men hem door middel van juridische handig- heden elf jaar in de gevangenis wilde stoppen. Zijn overbrenging naar de Leavenwordt- gevangenis zal met uitgebreide voorzorgs- maatregelen geschieden, aangezien geruchten de ronde doen dat zijn vrienden en leden van zijn vroegere benden pogingen zouden willen doen om hem te bevrijden. Zijn mededeelin- gen, dat hijl, indien hjj in vrijheid zou worden gesteld, den baby van Lindbergh zou kunnen terugbezorgen, worden door de politie als op- snijderij beschouwd. Een uur vodr den aangekondigden tijd, is ,,-Scarface" Al Capone, de beruchte bendelei- der uit Chicago, van de gevangenis aldaar, een soort huis van bewaring, waar hij nog een zeker comfort genoot, overgebracht naar het tuchthuis, niet te Leavenworth, zooals was bekend gemaakt, maar te Atlanta in Geor- gie, waar hij de hem opgelegde gevangenis- straf zal ondergaan. Hij zal daar tien jaar. en bij zeer goed gedrag in elk geval toch zeven jaar, (moeten vertoeven. Het transport geschiedde onder de meest strenge voorzorgsmaatregelen. De handen ge- boeid aan die van een anderen gevangene, opgesloten in een gevangenwagen, die om- ringd was door vijf auto's met gewapende bewakers maakte Al de reis, voorloopig zijn laatste, tenzij... (in Amerika is iets anders, 00k mogelijk). Vddr zijn vertrek had Capone gedurende enkele uren gelegenheid afscheid te nemen van zijn moeder, zijn vrouw en zijn zusters. Vergadering van Donderdag 21 April 1932 des namiddags 2 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge- meester. Tegenwoordig de heeren: L. J. Geelhoedt, D. Scheele, J. J. de Jager, M. de Jonge, C. A. Verlinde, D. van Aken, A. de Bfuijn, P. F. de Bakker, H. J. Colsen, L. J. van Driel, C. van den Bulck, J. H. van Doeselaar, P. van Cad- sand, J. Huijssen en N. A. Hamelink. (3. Slot.) 6. Verlaging erfpachtscanons van in erf- pacht uitgegeven gronden. In het belang der volkshuisvesting zjjn schrijven iburgemeester en wethouders de volgende grondvoorschotten toegekend: A. Bij Koninklijk besluit van 12 November 1918 no. 59 19.532, |waarvoor is aangekocht een terrein in totaal groot 9177 M2. Op dit terrein zijn gebouwd 12 midden- standswoningen, 42 arbeiderswoningen en 25 arbeiderswoningen van het complex der 32. Voor de 12 middenstandswoningen met tuintjes is aangewend eene oppervlakte van 2125 M2., voor de 42 arbeiderswoningen eene van 4072 M2. en voor de 25 vvonincen eene van 2980 M2. De gronden zijn in erfpacht uitgegeven aan de woningbouwvereeniging Werkmansbelang, alhier. Eerstgenoemde oppervlakte tegen een canon van 20 ct. per M2, de beide laatstge- noemde tegen een van 10 ct. per M2. B. Bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Finan- cien d.d. 21 September 1922 no. 2615 N/V 2774 Afd. V, f 10.759,62, waarvoor is aange kocht een terrein in totaal groot 4328 M2. Op dit terrein zijn gebouwd 34 arbeiderswoningen, waarvoor zijn aangewend 3374 M2 grond, ter wijl het overig gedeelte ter oppervlakte van 954 M2 onlbebouwd is. Voor de 34 woningen moet door de woningbouwvereeniging .Werk mansbelang" alhier een erfpachtscanon wor den betaald van 15 ct., voor het onbebouwde gedeelte fefen van 20 ct. per M2. C. Bij Koninklijk besluit van 3 April 1920, no. 44, f 4000 bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financien dd. 23 October 1922 no. 5495 I M/V 2790 verhoogd tot 7796,60, waarvoor is aan gekocht een terrein groot 2995 M2. Op dit ter rein zijn gebouwd de 19 arbeiderswoningen en 7 woningen van het complex der 32. De grond is in erfpacht uitgegeven tegen een canon van 10 ct. per M2 aan de woningbouwvereeniging „Werkmansbelang" alhier. In totaal wordt aan erfpacht ontvangen f 2122,60, terwijl voor rente en aflossing per jaar moet worden betaald resp. 868,39 f 509,02 -j- f 368,36, is f 1745,77, zoodat een winst gemaakt (wordt van 376,83. Op deze wijze is tot 31 December j.L een winst gecalculeerd van 1777,44. Nu is het maken van winst niet verboden, wanneer deze maar aangewend wordt in het belang der volkshuisvesting. We hadden ons eerst ingedacht die gelden te zijner tijd te be- steden als bijdrage bij stichting van toekom- stige bouiwplannen, doch waar 00k het Rijk voor dergelijke bouwplannen geen gelden meer beschikbaar stelt kan de gemeente zulks 00k niet doen met gelden welke voor het grootste gedeelte met Rijkssteun zijn verkregen. Waar we dus die gelden niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken moet aan die winst een einde gemaakt worden en dit kunnen we alleen door de erfpachtscanon van enkele perceelen te verlagen. Door ons is overwogen welke canons dienen te worden verlaagd. Mede in verband met een indertijd ontvangen schrijven van het ministe rie van Arbeid, Handel en Nyverheid, viel ons oog op die welke ten laste der 34 woningen komt. Wordt deze nader vastgesteld op 10 ct. per M2, dan is de canon voor alle arbeiders woningen gelijk en wordt de winst geredu- ceerd tot een bedrag van 208,13. Een hooge canon geldt alsdan nog alleen voor de midden- standsiwoningen met tuintjes en onbebouwde grond, resp, groot 2125 M2 en 954 M2. Eene geljjke verlaging van het geheele complex zou den wij alleszins billijk achten, maar aange zien van de erfpachtsuitgifte der genoemde gronden twee notarieele akten zijn opgemaakt, meenen wij in het financieel belang der ge meente te moeten volstaan met U voor te stellen alleen de canon van het perceel grond groot 2125 M2 te verlagen en deze 00k vast te stellen op 10 ct. per M2. Alsdan wordt een verlies geleden van f 4,37 per jaar, welk be drag wij wenschen af te schrijven op de tot nu toe behaalde winst groot f 1771,44. De onkos- ten welke verbonden zijn aan het wijzigen der notarieele akten, zouden wij voor rekening der gemeente willen nemen. Resumeerende stellen wij U voor: a. De erfpachtscanon genoemd in het raadsbesluit van 29 Januari 1920 goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 27 Februari 1920 no. 185 en be- dragende 20 ct., te bepalen op 10 ct. per M2.; Ik heb ondervonden dat het goed is om een of twee maal per week des avonds het gelaat een paar minuten met Purol te masseeren, waar- na ik de gewoonte heb de niet in de huid ge- drongen Purol met een zacht doekje af te vegen. Deze eenvoudige behandeling geeft op den duur aan de huid een bijzonder zachte en mooie teinL (Ingez. Med.) b. die genoemd in het raadsbesluit van 16 Maart 1922, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland bij him besluit van 31 Maart/3 April 1922 no. 86 en bedragende 15 ct., te bepalen op 10 ct. per M2. Genoemde verlagingen kunnen ingaan, met ingang van den 1 Januari jl. In verband hiermede stellen wrj U voor in Uwe eerstvolgende vergadering het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Ter Neuzen, Overwegende, dat tot verlaging der erf pachtscanons, welke verschuldigd zijn voor die gronden, voor den aankoop, waarvoor grondvoorschotten zijn toegekend uit 's Rijks kas, moet worden overgegaan; dat verlaging noodzakelijk is, om het maken van winst te voorkomen; dat voor deze verlaging in aanmerking komt het terrein waarop de 34 arbeiderswoningen en het terrein waarop de 12 middenstands woningen zijn geboujwd; dat een klein verlies zal worden geleden, wanneer de canon voor beide terreinen wordt vastgesteld op 10 ct. per M2, welk verlies kan worden afgeschreven van de tot nu toe ge- maakte winst; dat alsdan voor alle bebouwde terreinen een erfpachtscanon geldt van 10 ct.; besluit De erfpachtscanon van het terrein waarop de 12 middenstandswoningen en van het ter rein waarop de 34 arbeiders|woningen zijn ge bouwd, thans bedragende resp. 20 ct. en 15 ct. per M2, met ingang van 1 Januari 1932 vast te stellen op 10 ct. per M2. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 7. Wijziging rentebedragen in rekening- courant overeenkomst met de Boeren- leenbank. De Cooperatieve Boerenleenbank alhier deelt schrijven burgemeester en wethouders ons mede, dat de rentevergoeding van bij haar uitstaande gelden wordt verhoogd van 2% tot 3 -terwijl van door haar ter leen ver- strekte gelden wordt gevraagd in plaats van 4 5 Wij stellen U in verband hiermede voor artikel 5 van de rekening-courant overeen komst d.d. 28 Augustus 1931 gesloten kradi- tens raadsbesluit van 6 Augustus 1931, goed gekeurd door Gedeputeerde Staten 21 Augus tus 1931, no. 55, le afd. te lezen als volgt: Artikel 5. De rente in rekening-courant bedraagt a. 3 's jaars, te vergoeden voor alle stor- tingen van en te berekenen voor alle be- talingen aan de gemeente, zoolang zij van de bank te vorderen heeft; b. 5 's jaars, te berekenen voor alle beta- lingen aan en te vergoeden voor alle stor- tingen door de gemeente, zoolang zij bij de bank in voor schot is. De rentegetallen worden elk loopend boek- jaar op 31 December berekend. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 8. Verleenen eener bydrage ten betooeve van vemieuwing van den weg Philip pine^Driekwart. Burgemeester en wethouders schrjjven het volgende In meerdere vergaderingen van de wegen- cammissie uit gedeputeerde staten met de gemeentebesturen van Philippine, Sas van Gent, Westdorpe en ons college, heeft de ver- betering van den erkend slechten toestand waarin de weg PhilippineDriekwart ver- keert, een onderwerp van bespreking uitge- maakt. Deze weg is lang 5420 M., waarvan onder de gemeente Philippine is gelegen 2080 M., onder onze gemeente 1775 M. onder Sas van Gent 1175 M., en onder Westdorpe 390 M. De totale verbeteringskosten zijn geraamd op een bedrag van 265.000. De Minister van Waterstaat heeft zich bereid verklaard eene bijdrage van 12% te verleenen, de wegen- commissie uit gedeputeerde staten zal een be sluit vorderen van de provinciale staten om 75 voor rekening van de provincie te nemen terwijl de vier betrokken gemeenten het resteerende of 12% zullen moeten betalen. De voor de gemeenten te betalen annulteit, zal, indien geleend wordt tegen 4% per jaar en de leening in 40 jaren wordt afgelost bedragen 1800, waarvan ten laste van onze gemeente komt ongeveer f 575. Wanneer deze wegsverbetering in uitvoering kan worden gebracht, zal met betrekkelijk weinig kosten eene prachtige verbinding wor den verkregen met West Zeeu,wsch-Vlaanderen aangezien 00k de weg langs het kanaal van Driekwart naar Ter Neuzen zich in uitsteken- de toestand bevindt. Wiji hebben dan 00k termen aanwezig ge- acht onze medewerking toe te zeggen, terwjjl hetzelfde gedaan is door de gemeentebesturen van Philippine, Sas van Gent en Westdorpe. In verband hiermede stellen wjj U voor, gedurende 40 jaren een bijdrage van f 575 uit de gemeentekas te verleenen, ten behoeve van de venbetering van den weg PhilippineDrie kwart, onder voorwaarde, dat het verder on- derhoud niet ten laste onzer gemeente wordt gebracht. De heer COLSEN verzoekt hierover bespre king in besloten vergadering.* De VOORZITTER heeft daartegen geen bezwaar en verschuift de behandeling van dit punt naar het eind der agenda. 9. Vaststelling verordening op het heffen van vergunningsrecht voor verkoop van sterken drank in het klein em bijbehoo- rende invorderingsverordening. Dit voorstel wordt gedaan in verband met art. 23 der nieuwe Drankwet. VERORDENING regelende het heffen van vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein, in de ge meente Ter Neuzen. Artikel 1. 1. Het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein, krachtens een volledige vergunning, een tapvergunning of een slijtvergunning, bedraagt jaarlijks twaalf gulden vijftig cent voor elke vjjftig gulden huurwaarde of gedeelte daarvan, welke de localiteit, in verband met den omvang van het bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, kan geacht worden te bezitten, met dien verstan- de, dat het recht niet lager dan veertig gulden zrj. 2. Indien een vergunning wordt verleend voor een nieuw bedrijf, is voor de eerste maal

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 2