R. E Bakkerij „DE KORENBLOEM" PINKSTER-jjANBIEDING A. VAN DEN BRUELE Lf. Firma J. L. JURRIJ pOEOEREf, LZINGA GA NAAR SCHAAR G A. Kaan, Ter Neuzen A. F. VAN HAUWE-ACKE Ter Neuzen Wed. B. D. KOENE-BLIEK - NB0RDSTR. 5 CELANESE-MAROCAIN JAPONNEN P. GALLE-REDEL in Kousen en Sokken VAN DEN BRUELE Uitgebreide sorteering zoowel in het goedkoope als in het betere genre Het beste adres voor een kerkrat. GOUD OP DEN BODEM DER ZEE? SCHEEPVAARTBEWEGING. WISSELKOERSEN. voqr groot en klein, in Bruin en Zwart. IJzersterke ROBINSON BOTTINES. Verderde fijnste DAMES-, HEEREN- en KINDERSCHOENEN Laatste modellen en fijnste ledersoorten. REPARATIE-1NRICHTING - HANDWERK KORTE KERKSTRAAT 13 NOORDSTR. 14 TER NEUZEN F oto-artikelen Camera's in alle prijzen Ontwikkelen afdrukken binnen 24 uur, in hoog- glans met kartelrand Films vanaf 55 cent Mooi en modern portretwerk Prachtige Trouwgroepen Door geheel Z.-Vl. aan huis te ontbieden voor het maken van Familiegroepen en Industrieele Foto's Prima afwerking en niet duurder dan elders DIT IS HET ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE GELEGENHEDEN, ALS VERJAARDAGEN, BRUILOFTEN, ENZ. VOOR HET BESTELLEN VAN TAARTEN, TUL- BANDEN EN ALLE SOORTEN GEBAKJES NEEMT PROEF MET ONZE SLAGROOMTAARTEN IETS BIJZONDERS TEVENS PRIMA VANILLE-IJS VERKRIJGBAAR PER GLAS EN PER WAFEL Concurreerende prijzen. Minzaam aanbevelend 23.75 Korte Kerkstr, 15 TER NEUZEN NOORDSTRAAT 20 - TER NEUZEN Grootste sorteering in PARFUMERlEN en TOILETARTIKELEN Haarsierspeldjes Haarborstels Zakspiegels Enz. - Enz. Haarklemmen Haarkammen Zakkammen Enz. - Enz. Beste adres voor wederverkoopers DOOR HET WOL- EN KOUSENHUIS TER NEUZEN SAS VAN GENT Nog grooter dan vorige jaren is ons sortiment in Kousen en Sokken. De dames die gewoon zijn bij ons te koopen, zijn er van overtuigd dat ze nergens beter terecht kunnen. En met Pinksteren koopt iedereenoud en jong, arm en rijk. En door onze geweldige hoeveelheid kunnen wij zoo gemakkelijk oud en jong, arm en rijk gerieven. Koopt met Pinksteren bij P.S. Onze klanten gelieven er goed nota van te nemen, dat wij Zaterdagnamiddag na 4 uur geen kousen meer op zicht geven. Wie kousen op zicht verlangt, kome in den voormiddag. TEK NEUZEN. Wanneer gij NIEUWE MEUBELEN wilt aanschaffen of OUDE MEUBELEN wilt laten restaureeren, vraagt dan eens prijs aan bij CRAPEAUDSTELLEN vanaf f 75,00 ARMFAUTEUILSTELLEN f 26,OO NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN van de politie te 's-Bosch per telefoon de mededeeling aan het bureau van, politie te De Bilt binnen, dat het bewuste rijwiel daar Zon- dagmiddag was ontvreemd. In verband hiermede werd de verdachte be- n evens het rijwiel ter beschikking van den commissaris van politie te 's-Bosch gesteld BRAND TE BEBGHEM. Woensdagavond heeft te Berghem, bij Oss een hevige brand gewoed. De brand is ont- staan in de met riet bedekte boerderij van P. van Berkel en greep zoo snel am zich heen. dat in korten tijd de geheele boerderij in de asch werd gelegd. Eenig vee kfwam in de vlammen am. Oak de inboedel ging* verloren. De brandweer was spoedig ter plaatse, doch daar ze slechts in het bezit is van een hand- spuit. stond zij machteloos tegenover de vuur- zee en kon ze niet verhinderen, dat het vuur °°k de naast gelegen, met riet bedekte woning van G. Mulder aantastte. Ook dit huis brand- de tot den grond af. Men slaagde erin het vee te redden. De naburige woning van Van den Heuvel heeft men met groote moeite kun- nen behouden. Omtrent de oorzaak van den brand tast men in het duister. Verzekering dekt de schade. Deze/ dagen heeft een inbreker te Beek bij Nijmegen in de R.K. kerk de offerblokken gelicht en daaruit een bedrag van ongeveer .1 70 ontvreemd. De verdenking rustte op een Duitscher, die veel in het grensgebied ver- bleef. Woensdag vertoefde de man in het op Duitsch gebied gelegen hotel Groot Musschen- berg. Aangezien de politie daarvan kennis had gekregen, werd een oogje in het zeil gehouden om den verdachte, indien hij zich op Neder- landsch gebied zou begeven, te arresteeren. Inderdaad heeft de man dit waagstuk on- dernomen, toen hij zich in de aan de overzijde van den straatweg op Nederlandseh gebied ge legen kapperszaak liet scheren. De man werd half geschoren gearresteerd. Hij werd in het bezit gevonden van een aantal valsche sleutels alsmede een sleutel van het tabernakel van een r.k. kerk, waarvan de herkomst niet be- kend is. Hij ontkende den kerkdiefstal te Beek gepleegd te hebben, doch verschillende getui- gen hebben hem pertinent herkend. DE ..LEVIATHAN", DE VROEGERE „VATERLAND", NA 18 JAAR WEEK IN DUITSCHLAND. De groote Oceaanstoomer „Leviathan" van de United States Lines is op een rondreis te Bremerhaven aangekomen. Het schip, met zijn lengte van 276 meter, nog steeds een der grootste schepen van de wereldvloot bevindt, zich thans voor het eerst na 18 jaar weer op Duitsch gebied, dat het indertijid als de Vaterland" van de HamburgAmerika Lijn moest verlaten. De .Vaterland" was in April 1913 bij Blohm en Voss te Hamburg van stapel geloopen en had twee reizen gemaakt, toen de oorlog uit- brak, waarna het schip in 1919 overeenikom- stig het verdrag van Versailles aan de ge- allieerde mogendheden moest uitgeleverd wor- den en door de United States Lines werd om- gedoopt tot „Leviathan". Op de Columbuskade te Bremerhaven had zich een groote mensclienmenigte verzameld, om het voormalige Duitsche schip te zien binnenkomen. Ter hoogte van den Hoheweg- vuurtoren ontmoetten de .Leviathan' en de ,,Europa" elkaar en brachten elkaar den ge- bruikelijken groet. In den loop van den mid- dag had het Duitsche publiek gelegenheid cm het schip te bezichtigen. MILLIONNAIR ADOPTEERT ZIJN SECRET ARESSE. De bekende Amerikaansche sportmaecenas en eerepresident van de New-Yorksche sport- commissie William Muldoon heeft op 86- jarigen leeftijd zijn secretaresse, die reeds zeer lang bij hem in dienst is, als kind aangenomen en haar in zijn testament tot eenige erfgename gemaakt. De secretaresse, miss Margaret Farrell, is 43 jaar. Zij verdient op het oogen- blik een zestig gulden per week. Het ver- mogen, dat zij bij den dood van William Mul doon zal erven, wordt op anderhalf millioen gulden geschat. Dit besluit van William Muldoon, die in zijn jonge jaren een beroemd worstelaar was en zelfs houder is geweest van het wereldkam- pioenschap, heeft in sommige Amerikaansche kringen verontwaardiging gewekt. William Muldoon heeft zich verdedigd tegen de aan- vallen met de motiveering, dat miss Farrell, die voortaan Miss Muldoon zal heeten, hem twaalf jaar trouw en eerlijk heeft gediend en veel eerder (en nu wordt de oude heer kras in zijh uitdrukkingen) de nalatenschap ver dient dan menige echtgenoote of dochter, die alleen maar het geld weet uit te geven, terwijl de secretaressen het werk doen. EEN ONTPLOFFING. Bij een ontploffing te Bootle (bij Liverpool) is een brandweerman omgekomen en zijn der- tien mensche gewond. Het ongeluk geschiedde bij de reparatie van een ondergrondschen kabel. Een brandwacht werd twintig meter ver weggeslingerd. Vier (winkels werden ern- stig beschadigd. Alle ruiten deomliggende huizen werden vernield. EDISON'S ZOON BEDREIGD. Naar de Fransche bladen uit Philadelphia vernemen, heeft William Edison, de zoon van den grooten Amerikaanschen geleerde, die on- langs is overleden, een anoniemen brief ont- vangen, waarvan de inhoud als volgt luidt: ..Overhandig ons onmiddellijk de som van 50.000 dollar, anders zullen wij u beletten uw uitvindingen op de handelsmarkt te brengen." De jonge Edison heeft terstond de politie van dit schrijven in kennis gesteld. Deze zou de gangsters, die den dreigbrief verzonden hebben, reeds op het spoor zijn. VAN EEN RIJKE ARME. In een New-Yorksch hotel is Mrs. Ida E. Wood gestorven, een in de tweede helft van de vorige eeuw te New-York heel gevierde schoonheid. Mrs. Ida Wood was 93 jaar oud en had de laatste tientallen jaren in totale afzondering doorgebracht, levend als een zon- derling en in gestage vrees, arm te zullen worden. Ze was de weduwe van Benjamin Wood, een krantendirecteur en een broer van den toenmaligen burgemeester van New-York. Door haar sociale positie bewoog ze zich in de hoogste kringen. Ze was de vroolijkheid zelve. Eens heeft ze met Koning Edward VII gedanst, toen die als Prins van Wales in New-York verbleef. n.en jaar lang leefde ze reeds eenzaam in het hotel, toen haar naaste familieleden tus- schenbeide meenden te moeten komen. Reden daartoe was vooral het groote fortuin, dat Mrs. Wood moest bezitten. En een onderzoek van de kamer waarin ze verbleef, bracht het kolossale bedrag van negenhonderd duizend dollar aan het licht, die letterlijk in hoeken en gaten verborgen waren. in de zittingen van de stbelen, van een divan, kortom overal. Het waren meest oude, uit den koers geno- men dollarbiljetten, die evenwel nog hun voile waarde hadden en verder gouden en zilveren munten. De matra.s van haar bed borg meer dan honderd duizend dollar. En yi koffers zaten stukjes touw, papier en allerlei rommeldingen opgestapeld, die de oude vrouw angstvallig bijeen gezameld en bewaard had. In een suikerzakje werd 50.000 dollars ge vonden, in een slip van haar japon genaaid vier honderd duizend dollars en in een cein tuur bleek ze een serie biljetten van tien dui zend dollars te hebben verstopt, In een oude doos werd een diamanten collier gevonden die experts op 75.000 dollar schatten. Behalve geld en kostbaarheden, had ze alle souvenirs aan de vroegere, blijde tijden be waard. Men vond koffers met programma's, balboekjes, enz. enz. Vijf weken lang duurde het doorzoeken van de kamer, waaruit ze zich slechts met geweld liet verwijderen. Ze was bijna heelemaal doof en kon ook haast niet meer zien. Haar voedsel bestond uit eieren, die ze op een gaspitje bakte, soms liet ze den piccolo van het hotel een gebraden kip of wat delicatessen halen. Niemand mocht echter haar kamer binnenkomen. Die bleef hermetiseh gesloten. Zelfs van schoonmaken wilde ze niets hooren. Haar bed maakte ze zelf op. Tot het verstoppen van haar fortuin is ze indertijd gekomen door het over den kop slaan van banken. Herhaaldelijk verloor ze groote sommen gelds en dit bracht haar er op een dag toe. alles op te vorderen en in contant geld om te zetten. Haar man was in den tijd een verwoed speler en men vertelde, dat Mrs. Wood hem altijd de helft van zijn winsten liet afdragen, die ze dan op haar naam vastzette. Ze was intelligent genoeg om bij den dood van haar man de leiding van het aan hem toebehoord hebbend blad „The New-York Daily News" over te nemen. Maar reeds toen, omstreeks 1890, voelde ze zioh blijkbaar onzeker worden en ze verkocht het blad voor 340.000 dollars, welk bedrag haar, op haar verzoek, door den kooper, den krantenkoning Munsey, in biljet ten van duizend dollar werd uitbetaald. Bij de paniek van 1907, <5<§n der financieele krachs, die de Vereenigde Staten regelmatig teisteren, verloor ze haar geheele vertrouwen in de banken en klaarblijlkelijk ook in de wereld, want ze trok zich heelemaal terug. Een zuster en een dochter gingen met haar mede. De dochter stierf in 1928 zeventig jaar oud en de zuster in het begin van het vorig jaar. Toen begon de periode, waarvan niemand meer dfc kamer mocht binnenkomen en de familieleden tenslotte bij den rechter aan- vroegen, haar onder curateele te stellen. De oude zonderlinge vrouw weigerde eerst de kamer te verlaten. In het ziekenhuis, waarheen ze in Januari j.l. werd gebracht' keerde ze echter tot rust en het liet zich aan- zien, dat ze nog wel enkele jaren zou leven. Maar ze stierf er heel tevreden, omdat men het voor haar aannemelijk had weten te ma- ken, dat haar geld absoluut veilig was. Ze was afkomstig uit New-Orleans en stamde af van een oude Engelsche familie die tot de hooge aristocratie behoorde. Het hotel, waarin ze als zonderlinge leefde, staat op New-Yorks bekende Vijfde Avenue. HET GOSPLAN VAN HET WEER. De sovjet-regeering heeft besloten, ook het weer aan banden te leggen en te regelen. Te Moskou is een speciaal „Instituut voor kunst- matig opwekken van regen" opgericht. Aan dat instituut zijn de volgende geleerden ver- bonden: Kramalej, Obolensky, Kazjinskv, Fedosejew e.a. Het instituut zal de taak heb ben, een gecentraliseerd bestuur voor het op wekken van regens voor de geheele Unie ir> te stellen. Volgens de „Wetsjernjaja Moskwa", aan welk blad wij deze mededeelingen ontleenen, worden aan het instituut apparaten gecon- strueerd, die regens kunnen opiwekken, doen ophouden, regelen. Het zijn schijnwerpers met intensieve ultraviolette stralen, bommen gevuld met electrisch geladen zand, enz. Het instituut bereidt plannen voor om door het het strooien van uiterst fijn zand boven wol- ken vocht-concentraties te vormen. De ingenieur Kazjinsky heeft de taak ge kregen het weer, te Moskou te regelen. Hij wil te Moskou en omgeving een goed klimaat insteilen. Daarvoor heeft hij een gecompli- ceerd stelsel van allerlei toestellen bedacht, die om Moskou een soort ring zullen vormen, een klimatologischen vestinggordel tegen wol- ken, mist, enz. Zij zullen de lueht ioniseeren. De aanrukkende wolken zullen door tegenaan- alien verspreid worden. Er zal een speciale dienst ingesteld worden, die dat stelsel van klimatologische bescherming van Moskou zal hebben te leiden. Volgens de „Wetsjemjaja Moskwa" zal Moskou in het vervolg verzekerd zijn van voortdurenden zonneschijn. De plannen gaan nog verder. Er zal een Gosplan van het weer opgericht worden. Deze instelling zal den regenval in de geheele Sovjet-Unie regelen en vooruit bepalen, wan- neer en waar hoeveel regen vallen moet. Dat alles wordt in vollen ernst geschreven! (Handelsblad.) Tweehonderd jaar geleden zonk in de Tafel- baai bij Kaapstad een Hollandsche brik, de Haarlem" genaamd. Op dezelfde plaats zonk later een ander schip, zoodat het Hol landsche schip daarvoor als fundament diende. Niettemin trachtte een maatschappij het Hol landsche schip te lichten. Een duiker heeft de zaak opgenomen en beweert, dat de Hol landsche brik op den bodem ligt en dat slechts de masten en de brug zijn weggeslagen. Voor het schip echter gelicht kan worden, moet de stalen stoomboot, die er boven op ligt, worden weggewerkt. Deze stoomboot, de ..Ryvengen" is vol kolen en deze kolen zullen er worden uitgehaald en verkocht, om de on- kosten af te dekken. Ten behoeve van dit werk wordt o.a. ge- bruik gemaakt van 'n verlichtingsapparaat van 70.000 kaars. Beweerd wordt, dat de ,,Haar- lem goud aan boord heeft. De bergingsmaat- schappij laat zich hierover echter niet uit, en hult zich in een geheimzinnig stilzwijgen. Van Ter Neuzen: 12 Mei. Noorsch s.s. FRODE, 360, ledig, Antwerpen. Voor Sluiskil: 12 Mei. Amerik. s.s. FLORI- DIAN, 2894, kunstmest, Antwerpen. Van Sluiskil: 11 Mei. Eng. s.s. KENNETH HAWKSFIELD, 910, ledig, Tyne. Van Sas van- Gent: 11 Mei. Eng. s.s. RY- DAjL FORCE, 550, veevoeder, Manchester. Voor Selzaete: 12 Mei. Nederl. m.s. GO- REQHT, 107, ledig, Londen. Van Kiemen: 11 Mei. Zweedsch s.s. MAJ- FRED, 514, pyriet, Oskarsham. Voor Gent: 11 Mei. Spaansch s.s. MARI DOLORES, 1866, fosfaat, Antwerpen; Duitsch s.s. AGHIM GRIESE, 118, ledig, Antwerpen; Eng. s.s. CEDARTREE, 824, ledig, Londen; Nederl. s.s. HENNIE, 129, ledig, Bosham; Ned. m.s. LIMBURG, 203, ledig, Shoreham. 12 Mei. Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, ledig, Londen; Letl. s.s. VAIDAVA, 1368, hout en vlas, Windau; Eng. s.s. CRIOHTOUN, 506, stukg., Leith; Eng. s.s. FALCON, 738, stukg., Londen; Fransch s.s. CAPT. ILLIAQEUR, 1194, fosfaat, Casa Blanca; Duitsch s.s. ADBLE TRABER, 1426, kolen, GdyniaEng. s.s. THE DUKE, 387, ledig, Rouaan. Van Gent: 11 Mei. Eng. s.s. TRENTWOOD, 369, ijzer, Middlesbrough; Letl. s.s. AUSMa' 1190. ledig, Gdynia; Duitsch s.s. AUGUST BLUME, 407, ijzer, Bilbao; Eng. s.s. MER GANSER, 946, stukg., Antwerpen; Nederl. m.s. ANNA, 83, aardappelen, New-Castle; Eng. s.s. MERSEY, 438, stukg., Goole; Zweedsch s.s. ASTRO, 302, ledig, Antwerpen; Noorsch s.s. BRAVORE, 855, restant, Santan- der; Nederl. m.s. REIN A 2, 158, ledig, R'dam; Nederl. m.s. CORMORANT, 90, aardappelen! Plymouth; Eng. s.s. BLACKCOCK, 226, stuk- goed, Londen. 12 Mei. Nederl. m.s. LIMBURG, 203, ledig, Antwerpen; Zweedsch s.s. STEN STURE, 657, ledig, Goole; Eng. s.s. PANDION, 999, stukg Belfast; Nederl. s.s. HENNIE, 129, fosfaat! Quimper. Amsterdam 13 Mei 1932. Vreemd Bankpapier. Bieden Laten Londen 9, 9,10 Duitsch 58, 59,— Fransch 9,70 9,80 Belgisch 6,90 6,95 W'n bf. HENRIETTE REMO GENOVA worden gegarandeerd, mits voorzien van ingenaaid etiquet, en zijn hier ter stede ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ: HULS1 It I m i I [TA1COT-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 10