ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Eerste Blad. C llBai HEEREN-BAAl ■r Wegens het Pinksterfeest DE VIERDE SEPTEMBER De Zomermode No. 8836 VRIJDAG 13 MEI 1932 72e Jaargang. zal a s. Maandag G E E N nummer ran dit blad ver- schijnen. FEUILLETON BINNENLAND IJsebaert's Leverpastei Neemt een blikje mee op Uw fietstochten. Zeer smake- lijk, en gemakkelijk te bergen. 20 - 50 ct. per ons TER NEUZENSCHE COURANT A1K>NNEMENT8PRIJ8: Bir,:nen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,80 per 3 maanden By voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amertka f 2,25, overige lan den f 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen btj voorultbetaling. CStgwefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 2*. ADVERTENTIBNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen vermtnderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £6n dag voor de nltgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA A NDAG-, WOENSDAG- en VKIJDAGAVOND. DIEN STPLICHT. Onderzoek van verlofgangers. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat bet onderzoek van verlofgangers, bedoeld in art. 41, derde lid, der Dienstplicht- wet, voor deze gemeente zal worden gebouden te Ter Neuzen, in de voormalige school A aan bet Soboolplein op Dinsdag 7 Jdni 1932, des voormiddags 9,30 uur. Wle bij het onderzoek moeten verschgnen. Aan het onderzoek moeten deelnemen de tot de landmacht beboorende groot-verlof- gangers, ingelijfd voor een der licbtingen 1920 en 1923. Zrj, die voor een dezer licbtingen zijn inge- ltjfd, maar ten gevolge van uitstel of om een andere reden tegelijk met een latere licbting de eerste oefening bebben volbracbt, moeten xich niettemin aan het onderzoek onderwer- pen, voor zoover zip althans niet behooren tot hen, die daarvan zijn vrijgesteld. Aan bet onderzoek moeten ook deelnemen de dienstplichtigen van de genoemde licbtin gen, die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan a. als verzorger by den rijkspostduiven- dienst; b. als hoefsmid bij de infanterie; a. als smid-bankwerker bij de voormalige oefenings-houwitser-compagnie d. in verband met erkende gewetens- bezwaren. Wle nlet bij het onderzoek behoeven te verschgnen. Aan het onderzoek nemen nlet deel zij: a. die bun eerste oefening nog niet beb ben volbracht; b. die in dlt jaar, v66r den voor het onder zoek bepaalden dag, in werkelijken dienst zijn geweest uit anderen boofde dan by wijze van straf; c. die bestemd zijn om in dit jaar voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst te komen; d. die elders wonen dan in Nederland; e. die zich buitenslands bevinden ter ult- oefening van de zeevaart (hieronder niet be- grepen de zeevisscherij) f. die de binnenvaart uitoefenen op andere landen en zich voor dit doel in een dier lan- den opbouden; g. die ingevolge de geldende bepalingen gebeel zijn vrijgesteld van opkomst in werke- lyiken dienst in geval van oorlog, oorlogs- gevaar of andere buitengewone omstandig- heden; h. die als vrrjwilliger behooren tot een der vnyiwilliga landstorimkorpsen Motordiemst, Vaartuigendienst of Spoorwegdienst; AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) 9) Vervolg.) ,,Laat dien vent dan loopen", duidde Guest op Flip. „Lk neem de verantwoor- ding op me". Canning keek beteuterd. ,,Nou. dan is 't in ordebromde Bryce. ,,Daar heb je Guest, afdeelings-inspecteur de hoogste macht Canning bevrijdde de gevangene tot al- gemeene verbazing. Flip boog spottend naar de zwijgende groep en ging heen. „Laat hem nagaan" viel Bryce in. ,.Laat maar", meende Guest. „Voor ons is hij niet te gebruiken. Waarschijnlijk maakte de Moordenaar" z'n toebereidse- len schriftelijk. Hij is niet zoo gek om z'n neus openlijk in de klem te steken en de kans te loopen uitgegierd te worden. Neen. de ..Moordenaar" stuurt z'n eigen bootje. Niemand ziet hem ooit". Hij wreef z'n kaak, waaraan Bryce nu eerst opmerkte, dat ze gezwollen was en voegde er bedenkelijk bij, ,,of voelt hem, behalve ik!' Achterdochtig keek Bryce nu naar z'n collega. ,,Wat wil je zeggen?" viel hij in. „Heb je hem soms pas gezien of gevoeld?" Dat vervelende gegrijns van Guest tergde z'n ambtgenoot bovenmate. „Of ik hem gezien heb?" vroeg de af deelings-inspecteur. „Zeker, en zooals U zoo lieftallig insinueert, gevoeld ook. i. die na hun ontslag als reserve-officier in de hoedanigheid van geiwoon dienstplichtige tot het leger zijn blijven behooren. Wijze van verschgning. De verlofganger moet bg dit onderzoek ver- schynen in uniform gekleed en bovendien voorzien van de overige tot zijn uitrusting be- hoorende goederen, voor zoover deze hem zgn uitgereikt of door hemzelf zijn aangescbaft. De verlofganger moet, zoo mogelgk, op elgen schoenen bu het onderzoek verschgnen. Onderworpenheid aan bevelen. De verlofganger staat niet alleen gedurende den tyd, dien het onderzoek duurt, maar ook zoolang bg ter gelegenheid van het onderzoek in uniform gekleed is, onder de bevelen van de autoriteit, die het onderzoek houdt, zoodat, indien hg ongeregeldbeden pleegt of zich aan een strafbaar feit scbuldig maakt, hetzy bg het gaan naar de plaats, voor het onderzoek bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of by het naar huis terugkeeren, hij te dier zake kan worden gestraft volgens bet Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet op de Krijgs- tucht. Nalatigheid. Een streng of een licbt arrest van ten hoogste zes dagen kan worden opgelegd aan den verlofganger, die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt of, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet aan zgn hierboven omschreven verplichtingen voldoet. Onverminderd deze straf, kan de verlof ganger, die zich schuldig maakt aan een der bedoelde feiten of wiens goederen bij bet on derzoek blijken niet in den vereischten staat te verkeeren, worden verplicht om op een nader te bepalen tijd en plaats te verschgnen of opnieuw te versehijnen tot het ondergaan van een onderzoek. De verlofganger, die, opgeroepen voor laatstbedoeld onderzoek, daarbij zonder gel dige reden nlet verschijnt of daarbg in ander opzicht zgn verplichtingen niet nakomt, kan in werkelijken dienst worden geroepen voor den tijd van ten hoogste twee maanden. Verhlndering. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dient daarvan zoodra mogelgk ter gemeente-secre- tarie te worden overgelegd een geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. De handteekening van den geneeskundige behoort gelegaliseerd te zgn door den Burgemeester van de gemeente, waar de geneeskundige woont. De verlofganger, die wegens ziekte of om een andere reden in de onmogelijkheid ver- keert om bij het onderzoek te verschijmen dan wel wegens woonplaatsverandering niet is opgeroepen, wordt door den Indeelings< districtscommandant verplicht bet onderzoek in October of November te ondergaan. Verschgning op anderen tgd of op andere plaats. Aan den verlofganger kan op zgn verzoek door den Indeelingsdlstrictscommandant wor den vergund, het onderzoek op een anderen dag, op een andere plaats binnen het district of in een ander district te ondergaan. Het verzoekschrift, waarin de reden duidelijk moet worden omschreven, moet tijdig en gefran- keerd worden toegezonden. Maakt een ver lofganger, aan wien een dergelijke vergunning is verleend, daarvan niet nauwkeurig gebruik, 'k Heb 'n heel aardig reunietje met hem gehad. k Heb hem niet meer ontmoet sedert hij een beetje roekeloos was met z'n handschoenen, die Amerikaansche om te boksen, Bryce, daar beneden in de Oost- Indie-dokken. Maar daar is onze kleine Gerald al overheen. Hij is geweldig onder den indruk van het oogenblik Alleen volgens jou", snauwde Bryce. „Ik zag hem dien dag niet bij de dokken". „Jij", merkte Guest koel op, ,,je kon geen hooiberg zien op twee duim af- stands; maar om op Gerald terug te komen, hij dook op, toen jullie er van door waren, en liet zich eenige mindere teedere bemerkingen ontvallen boven zijns vaders graf. Tegelijk kwam inspecteur Guest toe- gesprongen. Daar we allebei kort van stof waren, tastten we beiden maar op 'n fiksche wijze toe". Hij stak een sigaret aan. ,,Rooken? Niet? Nou, op jouw leeftijd moet je voorzichtig zijn hoor!" ,,Wel, voor den drommel, vertel op", riep Bryce uit. Guest bestudeerde oplet- tend een rookwolk van z'n sigaret. „Toen ik bijkwam", resumeerde hij be- dachtzaam, „had ik het heele kerkhof voor mij alleen. Broeder Gerald was er van door". „0, dus je liet hem weer schieten?" spotte Bryce. ,,Helaas" zuchtte Guest. ,,Met onfeil- bare nauwkeurigheid leg je je vinger op de wonde, kameraad". ,,Je schijnt er den slag van beet te heb ben". ging Bryce door. „M'n vinger op de wonde te leggen?" vroeg Guest met een onnoozel gezicht. „Neen", klonk het ruw, ,,menschen te laten ontglippen, voor wier gevangenne- ming je betaald krijgt, en iederen keer aan het kortste eindje te trekken". „U deelt die voorliefde niet, is 't wel, mr. Bryce snerpte Guest met fonkelende oogen. ,,Te bescheiden, niet? Laat de dapperheid maar voor de liefhebbers! de dan wordt de vergunning geacht te zgn ver- vallen. Wenscht de verlofganger uitstel van bet onderzoek tot October of November, dan kan hij ook daartoe het verzoek doen aan den In- deelingsdistrictscommandant. Ter Neuzen, 9 Mei 1^32. De Burgemeester voomoemd, J. HUTZINGA. TWEEDE KAMER. Vergadering van Woensdag. Voortgezet wordt de behandeling van bet wetsontwerp tot instelling van een econo- mischen raad. Het Dinsdag behandelde amendement- Joekes (om de mogelijkbeid niet uit te sluiten, behalve de erkende" adviescolleges over het- zelfde onderwerp ook den raad te hooren, wordt aangenomen met 51 tegen 19 stemmen. Het amendement Van Voorst tot Voorst (om ook tot de erkenning als adviescollege te kunnen toelaten colleges, die nu nog niet be- staan) wordt aangenomen met 52 tegen 19 stemmen. Art. 6 wordt aangenomen met 52 tegen 19 stemmen. Een amendement-Joekes om den raad de bevoegdheid te geven, speciale commissies van advies in te stellen, wordt verworpen met 40 tegen 27 stemmen. De eindstemming wordt bepaald op vandaag. Aan de orde is de motie-K. ter Laan, waarin hij vraagt wijziging van de Ongevallenwet op bet stuk van de schadeloosstellingen. De heer Ter Laan (s.-d.) licht zijn motie toe. Hij noemt de uitvoering van de sociale wet onsociaal. DE WIERINGERMEER. Op vragen van bet Tweede Kamerlid den beer Braat, over de bewerking van de gronden in den Wieringermeerpolder heeft de Minister van Waterstaat geantwoord: De directie van den Wieringermeerpolder beeft wegens onvoldoende ontzetting dit voor- jaar veel minder ingezaaid dan aanvankelijk was voorgenomen. Niettemin kunnen de bedrijfsleiders in den loop van dit jaar in functie treden, al zullen zij zich aanvankelgk met eenvoudiger werk moeten tevreden stellen dan anders het geval zou zijn geweest. Daar reeds in normale tijden in den land- bouw de regel geldt, dat „halve gewassen den boer bederven", kan het bezaaien van onvol- doend ontzilte gronden bij de tegenwoordige conjunctuur zeker niet aanbevolen. Dat hierin teekent zich af voor bet dragen van een „Renard" op gelijk welk toilet. De pelshande- laar A. BEKAERT, 12, Brabantstraat te GENT biedt U een uitgekozen verzameling: Renards, argentes, bleus, fumes, isabelle, ljmz, aan de iaatste verminderde prijzen. Rechtstreeksche invoer der afkomstige lan den. Telefoon 121.07. (Ingez. Med.) achtergrond is veiliger, he?" ,,Hoe bedAel je dat?" schreeuwde Bryce, terwijl hij dreigend 'n stap voorwaarts deed. ,,Ben je doof?" raasde de ander. ,,Kijk ns hier Bryce, vergeet je rol nu eens, he? Ik loop voor dit karweitje de stompen en de blaam op; jij krijgt niets, allerminst het Iaatste, hoe zegenrijk deze ook voor je zouden zijn. De een of andere gek kan toezien en critiek uitoefenen. Ik wil je niets te kort doen jij bent daar een baas in. Ik kan t stellen zonder je behulpzame wenken. Hou je daar nu maar aan, he? Als ik nog eens dat goedkoope geteem van je hoor, dan zullen we elkaar nog wel eens nader spreken. Hoor je? Jou lachende gek. Jij hebt een apart zintuig gekregen om mij aan te vallen, nadat je zelf tegen de lbmp bent geloopen. 'n Kind zou het gesnapt hebben"'. Hij glimlachte peinzend. ,,Maar ja, kinderen hebben verstand". Hij zuchtte en schikte z'n kleeren", die vreeselijk gehavend waren en de welspre- kende getuigenis droegen van een minder zachtzinnig gebruik. „Kalm, mannetje", bromde hij, „ik raakte haast uit m'n hu- meur". Bryce keek hem woedend aan en toen hij bemerkte, dat de agenten met opeen- gespalkte oogen stonden te smullen van die scene, zond hij hen ruw heen. Guest, op het punt t? vertrekken, keer- de zich om en glimlachte oolijk. „0, tusschen twee haakjes, Bryce", sprak hij, terwijl hij z'n tong tegen z'n wang duwde, ,,bijt nooit op je nagels. Die gewoonte zal op een goeien dag iemand aan de galg brengen". Met een spottend knikje verdween hij. Inspecteur Bryce keek naar z'n zorg- vuldig gemanicuurde nagels. Toen hij inspecteur Canning's verbijs- terden blik opving fronste hij woedend z'n wenkbrauwen. „Die leelijke bemoeial!" overigens ook een van de minst doeltreffende methoden moet worden gezien om onkruid te bestrgden, mag als bekend worden ondersteld. Het niet bezaaien beboeft evenwel geen ver- vuiling van de gronden met zich te brengen, aangezien hieraan door braakbewerking, mocbt deze gewenscht worden geoordeeld, paal en perk kan worden gesteld. Overigens toont de gescbiedenis van vroe- ger ingedijkte polders overtuigd de noodlot- tige gevolgen aan van de in de vragen aanbe volen methode, zoodat geen neiging bestaat deze te volgen. Uit het feit, dat in den loop van dit jaar de geheele oppervlakte van de in 1930 drooggevallen gronden reeds van een goede ontwatering zal zijn voorzien, moge blijken, dat hij het in cultuur brengen van de Wieringermeer de noodige voortvarendheid wordt betracht. Verder zullen in bet bijzonder de kleigronden echter eenigen tijd aan de wer- king der natuur moet worden overgelaten eer met succes tot bezaaiing kan worden overge- gaan. CONTINGENTEERINGS-WETSONT- WERPEN. Rijwielbanden. Aan bet Voorloapig Verslag der Tweede Kamer op bet wetsontwerp tot regeling van den invoer van rijwiel-buiten en -binnenban- den, is door het Handelsblad" ontleend: Eenige leden waren van gevoelen, dat in de contingenteeringsmaatregelen, zooals deze tot nu toe zijn genomen, weinig lijn viel te ontdekken. Zg wenschten gaame te veme- men, volgens welk systeem de Minister te werk gaat en in welke volgorde hg de onder- scbeidene artikelen voor invoerbeperking in aanmerking doet komen. Zrj hadden den in druk, dat degenen, die het sterkst aandringen, het eerst geholpen worddn en dat bij bet be palen van bet contingent het buitenland te veel invloed oefent. Verschillende leden gaven bun bevreemding (Ingez. Med.) te kennen, dat voor een artikel van zoo weinig beteekenis voor bet economische leven in ons land als de rijwiel-binnen- en buitenbanden, beperking van den invoer moet worden toe- gepast. Men daalt op deze wijze toch wel zeer sterk in onbeduidende onderdeelen van bet bedrijfsleven af en een consequente toepas- sing van een dergelijke handelwijze zou tot een uitbreiding van de contingenteering leiden, die naar de meening van deze leden door de groote meerderheid van ons volk niet ge wenscht wordt. Porselein en aardewerk. Aan bet Voorloopig Verslag der Tweede Kamer nopens de regeling van den invoer van porselein, fijn en sanitair aardewerk en muur- en wandtegels, wordt ontleend: Wat de contingenteering van porselein aan- gaat, wordt in de Nota ter griffie erkend, dat noch de invoer nocb de uitvoer abnormaai zgn. Verscbeidene leden stelden dan ook de vraag, waarom contingenteering feitelijk nog noodzakelgk is. Het feit, dat porselein bet aardewerk verdringt, Is een evolutie, welke niet is tegen te houden en waartegen het nemen van wettelijke maatregelen niet baat. riep Bryce woedend uit. „Hij gaat z'n ondergang tegemoet". Trotsch stapte hij op de deur toe. Terwijl hij z'n kraag opzette als wilde hij naar buiten gaan, wendde hij zich om tot Canning. »Wat bedoelde die kerel toch met m'n nagels? vroeg hij op woedenden toon. HOOFDSTUK. IV. Door wiens hand? Inspecteur Bryce keek met een voldaan glimlachje de kamer rond en dan weer naar z'n metgezel? ,,'n Tamelijk bezet huis, mijnheer" .opperde politieagent Ran- dalle bescheiden. Bryce knikte en liet z'n oogen nogmaals door de kamer gaan. Guest leunde, kalm rookend, terwijl z'n gelaat geen enkele uitdrukking verried, tegen de deur die toegang verschafte tot de hall. Een wei nig rechts van hem zaten Myra Wace met haar broeder Leslie op een divan, terwijl zij bepaald zenuwachtig rondkeken. Haar donkere oogen vielen beurtelings op elk der gasten en zij huiverde. Het zachte ovaal van haar lief, maar op dit oogenblik beangstigd gelaat stak bleek af tegen de zachte. wazige stof van, de zwarte japon, die zij droeg. Naast haar zat Leslie, wiens knap rond gezicht een trek van ver- veling droeg, doelloos met een vingerring te spelen. Z'n voeten, die in zijden kousen staken, over elkaar geslagen, lag hij ach- teloos daar neer, terwijl hij een oppervlak- kig gesprek voerde met Hubert Chatter- ton. die met z'n rug naar den haard stond. Op Chatterton's gelaat stond duidelijk angst te lezen, en zenuwachtig trok hij aan de sigaar, die z'n bevende hand vasthield. Verder in den kring stond, met z'n rug naar de gesloten, zware portieres, dokter Mandeville, de gebaarde, onheilspellend uitziende politie-chirurg. Guest riskeerde niets en had Mande- 825 ECHTE FRIESCHE cAtctpunten aa. voor Jriesch Aardewerk en Kopenvtrk. (Ingez. Med.) Verscbeidene leden stelden de vraag, waar om glaswerk niet is gecontingenteerd. Ook in de aan de aardewerkindustrie verwante glas- industrie heerscht groote werkloosheid. Het aantal arbeiders is nog meer teruggeloopen dan in de aardewerkindustrie. In Maastricht liep dit aantal terug van 1400 in 1926 tot 400 in 1932. In Leerdam dreigt hetzelfde gevaar, De invoer is zeer groot en bovendien moet ten gevolge van de waardedaling der munt in verschillende landen nog een grooter invoer worden geducht. Verscheidene leden drongen er op aan, dat de contingenteering van porselein en fg'n aardewerk verder zal gaah dan tot 90 en 75 van den invoer der jaren 1929 en 1930. Door- dat deze contingenteering naar de waarde geschiedt en er in deze artikelen een buiten- gewoon groote prijsdaling is, zal, zoo dit wets ontwerp op dit punt niet wordt gewgzigd, de invoer nog met boven den normalen invoer kunnen stijgen. Ook de contingenteering van sanitair aardewerk op een percentage van 85 achtten deze leden met het oog op de daling van het verbruik te boog. Leestklaar schoenwerb. Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de regeling van den invoer van leestklaar scboenwerk voelden sommige leden weinig voor deze hulp aan de Nederlandsche schoenenindustrie. Aangezien deze industrie buns inziens niet op de hoogte van baar tijd is, ware het veel beter, den natuurlijken loop van zaken zijn werking te laten. De hier aan het woord zijnde leden meenden bovendien, dat een te rigoureuze contingenteering moei- lijkheden met Tsjecho-Slowakije en eventueel andere landen zal opleveren. Hiertegenover merkten andere leden op, dat zij zulks niet waarschijnlgk achtten en dat deze vrees in ieder geval geen reden mag zgn om de nationale industrie, welke in moeilgk- heden verkeert, niet te bulp te komen. KECHTSZAKEN. FAILLJ S SEMENT PALEIS VOOR VOLKSVLIJT. Zooals de Maasbode onlangs meldde, bad een groep lotenhouders-1867 opnieuw het fail- lissement van de N.V. Paleis voor Volksvlijt aangevraagd, nadat dit was vemietigd door het Hof. Dinsdag deed de Eerste Kamer der recht- bank uitspraak en verklaarde de N.V. Paleis voor Volksvlijt opnieuw in staat van faillisse- ment. Tot rechter-commissaris werd benoemd Mr. H. D. Feenstra en tot curator Mr. D. K. G. de Jong. Naar het blad vemeemt zal de N.V. Paleis voor Volksvlijt wederom appel tegen dit von- nis aanteekenen. ville uitgenoodigd aanwezig te zijn, quasi als detective, ten einde Venning en Chat- terton geen vrees in te boezemen. Juist tegenover Leslie Wace en iets rechts naar Mandeville zat Izaak Ven ning, z'n groot zwaar lichaam belachelijk gekromd in een armstoel, terwijl een ang- stig lachje allerakeligst om zn losse lippen zweefde. Rechts van Venning, op den hoek, zat Wally, wiens handen langzaam over de pianotoetsen gleden en er klagende ac^ coorden aan ontlokten die de onheilspel- lende sfeer van de kamer nog verhoogden. In den hoek van den kamer stond, z'n armen op z'n heupen, Randall en vandaar hield hij een wakend oogje op Wally, die aan de piano zat, terwijl in 't midden van dien muur, tusschen Guest en Randall in, inspecteur Bryce stond. De klok op den schoorsteenmantel wees kwart voor elf. ..Wie is er op 't dak?" vroeg Bryce op gedempten toon aan Randall. Mitchell, mijnheer", antwoordde Ran dall. ,,De vorige maand werd hem de Paultonaffaire opgedragen, mijnheer". Bryce knikte. ..Die Moordenaar" is een gladde vogel, mijnheer", vervoDde Randall op moduleerenden toon. „Denkt U dat de mogelijkheid voor hem nog bestaat, om er tusschen uit te komen, mijnheer?" Zijn meerdere haalde de schouders op. Inspecteur Guest wel, naar 't schijnt", spotte hij met een wraakgierigen blik op den bewusten persoon. ,,U bedoelt Mandeville, mijnheer?" Juist", gromde Bryce. „Ik voor mij denk voorkomen is beter dan genezen!" t Onheil, dat de Moordenaar" aan- richt is grooter, dan dat Mandeville het kan helen, mijnheer!" antwoordde Randal! gewichtig. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1