ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Jrun'^ DE VIERDE SEPTEMBER ASPIRIN No. 8834 MAANDAG 9 MEI 1932 72e Jaargang. Bekendmaking. BINNENLAND FEUILLETON GENTSCHE AUT0SCH00L BUITENLAND EEN BEROEP OP HET PUBLIEK IN HET BELANG VAN ONZE VOGELS. Tegen eenlg op de wereld TER UZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSFRIJS: Bir-nen Ter Neuzen /1,40 per 3 maanden Bulten Ter Neuzen It. per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amertka 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij voonntbetaling. Ultgoofster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 2*. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 10,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 16, eerste lid der Drankwet, dat by hen is ingekomen een verzoek am een TAPVERGUNNING van: PETRUS FRANCISCUS MEERT, van be- roep bieriruishouder, wonende te Ter Neuzen, voor het rechter voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 22 aan de Nieuwe Kerk- straat te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeester en Wet- houders. Ter Neuzen, den 7 Mei 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUXZXNGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. De Gemeente-Ontvaniger van HOEK brengt beJanghebbenden ter kennis, dat hij voortaan zitting zal houden des Maandags en Vrydags van des voormiddags 912 uur. Hoek, 9 Mei 1932. De Gemeente-Ontvanger, W. C. VAN PETEGEM. HET KAMEREID SOHAPER. Wij hebben onlangs aan het s.-d. blad Voor- uit het bericht ontleend, dat de heer J. H. Schaper om gezondheidsredenen ook als lid van de Tweede Kamer zou bedanken. De heer Schaper heeft dit thans in een onderhoud met het Volkablad tegengesproken en o.m. ver- klaard: Mrjn drieledige functie van Kamerlid, Gede- puteerde en partijfunctionaris is me te zwaar geworden. Ik ga me nu beperken tot de Kamer on de party, om me daaraan volledig te kun- nen wijden. De functie van Gedeputeerde was vroeger gemakkelijker te vervullen dan thans; ze eischt de voile persoon en soms meer dan dat: Ik deed het werk gaame, maar mijn eigen- lijke levenstaak, mijn werk voor de arbeids- klasse in het parlement, kwam er den laatsten tijd door in de verdrukking. Daar komt nog bij, dat de gebeurtenissen in de partij, die aan de scheuring vooraf gingen, mij zeer hebben aangegrepen. Wanneer je gedurende feijna een halve eeuw je hebt gewijd aan de organisatie der arbeidersklasse en de partij steentje voor steentje mede hebt opgebouwd, dan gaat het je aan het hart en vergt het veel van je zenu- wen, als je ziet, hoe niets-ontziende sloopers bezig zijn de partij omver te halen. Gelukkig is de party opgewassen gebleken tegen de sloopershand, maar toch voel je na zoo'n ge- achiedenis sterker dan ooit, dat het dagelijks- sche partyieven je noodig heeft." „Dus u gaat zich in de toekomst weer meer aan de partij zelf wyden." „Dat is stellig mijri plan. Ik neem eerst een paar maanden rust. Eerst dacht ik na Pink- steren weer te beginnen, maar zoowel de voor zitter van de Kamer, wiens plaatsvervanger ik ben, als p.-g. Albarda hebben me sterk aange raden nu eens volkomen uit te rusten. Met September hoop ik met frisschen moed mijn taak in de Tweede Kamer weer op te nemen." HERDENKING DR. J. TH. DE VISSER. Vanwege den Kamerkring Amsterdam van de Chr. Hist. Unie is Woensdagavond in de Zendingskapel te Amsterdam een bijeenkomst gehouden ter herdenking van wijlen dr. J. Th. de Visser. Zeer velen w.aren daar, die met den overleden predikant-staatsman bevriend wa- AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) 7) (Vervolg.) Bryce liet een klein zilveren voorwerp zien, dat in z'n hand glinsterde. De agent groette. ,,Alles in orde?'' vroeg Bryce. ,,Ja, mijnheer ,,Hoe staan jullie opgesteld?" ,.Buiten den muur op zestig en binnen den muur op veertig pas afstand. mijn heer". ..Mooi zoo. Waar is inspecteur Can ning erg ens? „Bij dezen Zuidelijk gelegenmuur, mijn heer, om de spoorbaan te overzien". ,,Dank je. Goeden avond". Bryce schreed in de richting van de spoorbaan; nog tweemaal was hij genood- zaakt het kleine, zilveren insigne te too- nen, dat als bij tooverslag de donkere schaduwen terugjoeg, die op hem afkwa men om z'n gedrag te onderzoeken. Hij ontdekte inspecteur Canning, die met z'n zware schouders tegen den buitenmuur van het kerkhof stond te leunen en die zich moet indronk uit een flesch. ,,Goeien avond, Canningzei Bryce. „Goeden avond", voegde de ander hem ren, in zijn persoon en in zijn werk belang hebben gesteld of op eenigerlei wijze met hem hebben samengewerkt. Nadat dr. A. G. H. van Hoogenhuyze was voorgegaan in het gebed, heeft het eerst prof, dr. J. R. Slotemaker de Bruine het woord ge- voerd. Deze deed dan uitkomen, dat De Vis- ser's veelzijdig werk, dat van den filantroop, zyn arbeid op staatkundig en op sociaal ge- bied, zich gekenmerkt heeft door de eenheid van het beginsel, waarvan al zijn arbeid uit- ging: het Evangelie. Hy heeft zeker het ge- vaar gezien, dat het leven mid-del zou worden tot bereiking van een lager doel, maar toch de mogelijkheid gezien, om in dep politieken strijd den geestelijken normen den voorrang te laten. De arbeid van dr. De Visser, van hoe uiteenloopenden aard die moge zyn ge- weest, is dus toch een eenheid gebleven van hooge orde. Spreker besloot zijn herdenkings- rede met een „Geloofd zij God in diepst ont- zag" (Psalm 68 13), dat de vergadering daama gezongen heeft. Dr. P. A. Klap heeft daama wijlen dr. De Visser geschetst meer in het bijzonder als pre- dikant, wiens woord doel trof door het com plex van diepen en inhoudschoonen vorm en innige vroomheid. In zijn predikantstyd heeft dr. De Visser het Christ. Werkmansverhond gesticht, dat tot zoo grooten bloei is gekomen. Mej. mr. Frida Katz gaf eerst uiting aan haar diepgevoelden dank voor |wat zij voor eigen zieleleven van dr. De Visser -genoten heeft. In haar samenwerking met hem op politiek terrein heeft zij hem leeren kennen als een man met een kinderlijk vertrouwen op God, met een ziel van groote teerheid. Ds. L. D. Poot heeft de bijeenkomst met gebed gesloten. EERSTE KAMERLID LIGHT GEWOND. Woensdagmiddag, toen de heer Jan ter Haar, lid van de Eerste Kamer, per electri- schen trein uit Rotterdam van een zakenreis terugkeerde, is hij bij het plotselinge remmen in het Centraal Station te Amsterdam in den wagen achterover gevallen, waardoor hij het bewustzijn verloor. De heer ter Haar zou bij een herdenkings- avond van dr. de Visser optreden. Toen het bewustzijn teruggekeerd was, is hy per auto naar zijn huis vervoerd. Hij zal eenigen tijd rust moeten nemen. Het bleek, dat de heer ter Haar in zyn rug eenige spieren had gescheurd, hetgeen veel pyn veroorzaakte. De toestand is echter gelukkig niet veront- rustend. DE INITIATIEF-VOORSTELLEN-VAN DER SLUIS INZAKE DE PACHT. Verschenen is het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de voorstellen van wet van den heer Van der Sluis c.s. betreffende nieuwe regeling van de pacht en regeling der pachtcommissies, waaraan het volgende is ontleend: Vele leden hadden emstig bezwaar tegen de wijze, waarop hier van de aan de leden der Kamer toekomende bevoegdheid tot het indie nen van initiatiefvoorstellen gebruik is ge- maakt. In de eerste plaats herinnerden zy er aan, dat het recht van initiatief aan de Staten- Generaal is gegeven, opdat zy zekere wette- lyke maatregelen aanhangig kunnen maken, indien naar him meening de Regeering in dat opzicht in gebreke is gebleven. Van zulk een meening kan hier geen sprake zijn. Voorts noemden deze leden de -gevolgde handelwijze onjuist tegenover de Eerste Kamer. De in- diening, binnen zeer korten tijd na de verwer- ping door dat college van aan het oordeel der Staten-Generaal onderworpen wettelijke rege- len van voorstellen, welke dezelfde regelen on- gewijzigd inhouden, moet naar hun meening als een staatsrechtelijk ongewenschte daad worden beschouwd. Andere leden konden deze bezwaren geens- zins deelen. Zij waren er van overtuigd, dat, indien de Regeering tijdig zou hebben te ken nen gegeven, dat zy een voorziening op het stuk van het pachtvraagstuk voorbereidde, de toe, terwijl hij knorrig z'n blik afwendde van het achterlicht van 'n electrischen trein, die juist voorbij was gegaan en de nachtelijke stilte met z'n daverend geraas verscheurde. ,,'t Wordt koudbromde Bryce en de ander stemde hiermee in met n blik, die ten voile getuigde, dat deszelfs eigenaar niet door diezelfde kou zou zijn bevangen, ware het niet geweest door den misplaat- sten ijver van inspecteur Bryce. Bryce knikte en keek op z'n horloge. „Kwart voor elf. En onze vriend zal zich voor middernacht wel niet vertoonen, vermoed ik?" „Dat kan, overeenkomstig de ontvangen inlichtingen", stemde Canning in. „Nu laten we hopen, dat hij niet van z'n gewoonte afwijkt," bromde Bryce. ,,Ik ga nog even op verkenning uit," en met een kort goeden avond" verdween hij langs den dijk. Een uur verstreek, terwijl de klokken werktuiglijk ieder opeenvolgend kwartier sloegen. 't Was nog slechts eenige seconden voor het middernachtelijk uur, toen de politieagent Dawlish aan gindsche zijde van het kerkhof tusschen de grafsteenen tegenover hem eenige beweging ontdekte. Agent Dawlish haalde diep adem. Dat beteekende promotie. Binnen twee tellen was agent Havers van den uitersten rechtervleugel gewaar- schuwd en ondervond deze eveneens de onaangename gewaarwording van het vooruitzicht op een algemeenen aanval. Stelselmatig signaleerde hij den half- voorstellers zich daarover, afgezien van him oordeel over den inhoud dier voorziening, zou- den hebben verheugd en voorstellen hunner- zijds achterwege zouden zijn gebleven. Naar de hierboven in de eerste plaats ge- noemde leden meenden, moet het voorts wel voor elkeen duidelyk zyn, dat de Eerste Kamer allerminst geneigd zal blijken, ontwerpen. welke Zij verworpen heeft, te aanvaarden, als die haar bij wijze van initiatief-voorstel ander- maal in ongewijzigden vorm worden voorge- legd. Dat het min of meer zou vaststaan, dat de Eerste Kamer de voorgestelde regeling thans weder zou verwerpen, konden andere leden niet beamen. Hetgeen sedert de beslissing der Eerste Kamer over de Regeerings-ontwerpen in ver- schillende politieke kringen is geschied, geeft reden tot de veronderstelling, dat de moge-' lykheid van een aanvaarding van voorstellen van gelijken inhoud thans niet geheel uitgeslo- ten zou zyn. Daarby komt nog, dat gezien de werkwijze van de Staten-Generaal, verwacht mag worden, dat deze voorstellen niet meer zullen worden behandeld in de Eerste Kamer, zooals die thans is samengesteld. Sommige leden verklaarden, dat zij met een hemieuwde behandeling van de verworpen padhtwetten zouden hebben kunnen medegaan, indien met de bezwaren, door de Eerste Kamer tegen de ontwerpen gevoeld, rekening ware gehouden en met name 't continuatierecht daaruit ware geschrapt. Verscheidene leden gaven naar aanleiding van deze opmerkingen als hun meening te ken nen, dat een wettelyke regeling van de pacht, waarin het continuatierecht of een daarmede gel'ijk te stellen regeling wordt gemist, weinig aantrekkelyk is. Ontelbaar is het aantal duiven, meeuwen en andere vogels, dat den dood vindt door het vliegen tegen antenne-, telefoon en telegraaf- draden. In hun vlucht bemerken de vogels de dunne draden niet en komen op een dergelijke wijze daarmee in aanraking, dat ze of direct dood of zoo zwaar gewond zyn, dat ze na korter of 1 anger hevig lyden bezwijken. ,,Dierenvrienden", de bond voor dierenbe- scherming verzoekt een eenvoudig middel te willen toepassen, n.l. de draden te voorzien van kurken of wimpeltjes, op korte afstanden. Kurken zijn het meest aan te bevelen, daar ze het langst en. het best bestand zijn tegen vocht en weersgesteldheden. Gevraagd wordt, dat alle antenne-, telefoon- en telegraafdraden welke van heden af aangelegd of vemieuwd worden, van kurken worden voorzien. Speciaal wordt erop gewezen, dat het aanbrengen van kurken de radio-ontvan-gst niet schaadt. DE NOOD DER SCHIPPERS. Het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist heeft den minister van Economische Zaken en Arbeid de volgende vragen gesteld: Is de minister bereid: a. in te stellen een schipperscrisiscommis- sie; b. met zijn ambtgenooten te overleggen om: le. het nationale crisiscomitd een bydrage uit 's Rijks kas te verstrekken teneinde daar mede in den oogenblikkelyken nood der schip- pers met betrekking o.m. tot het betalen van rente en aflossing van hypotheken hulp te bieden 2e. het vervoer van materialen voor de Zuiderzee- en andere Rykswerken benevens bekend om haar degelijk onderricht in korten tyd voor ingewij-den en beginnel. Lange Metre 2 (Kouter), Gent. Lessen op den auto zelf. Bestuur: R. MORTIER. (Ingez. Med.) slaperigen agent Mason. Als bij toover slag verdween diens sufheid. Hij haalde z'n riem aan, en systematisch werd het ge- heele cordon gewaarschuwd. Heel stil begon het cordon zich samen te trekken. Niemand zocht te achterhalen, hoe die gestalte door de halfwakende be- zetting gekomen was, maar bij alien stone het vast, dat hij er niet meer uit zou ge- raken. Overal dekking zoekende, kropen de politie-agenten voorwaarts, dankbaar jegens de maan, die zich op dat oogenblik bescheiden had willen terugtrekken. 't Was heel goed mogelijk, dat hun prooi de heimelijke en onheilspellende geluiden, die hem omgaven, kon hooren, maar hij deed of hij niets merkte. Met z'n rug zat hij naar een graftombe gewend, die het eenvoudige opschrift droeq: IN MEMORIAM GEORGE WACE. en wekte hij in z'n halfgebogen houding den indruk van in gebed verzonken te zijn. In werkelijkheid echter kauwde hij op een homp droog brood en om z'n fijnbe- sneden, voile lippen speelden de aardigste glimlachjes. Agent Havers bewoog zich voorzichtig, maar niet voorzichtig genoeg. Met z'n voet raakte hij een droog takje en met een stille verwensching van z'n eigen lomp- heid, liet hij zich vallen en trachtte z'n zes voet lang, in t blauw-gekleed mannenlijf achter een schriel en absoluut onevenredig struikje te verbergen. De man op het graf van George Wace van de goederen, die van Rijkswege moeten worden verplaatst of ten behoeve waarvan Rijkssubsidie wordt verleend, zooveel mogelijk te bestemmen voor den Nederlandschen schip- per; c. toe te zien, dat de gelden, Iwelke voor het vervoer per schip worden beschikbaar ge steld, ook werkelijk aan de schippers worden uitbetaald DE MOEILIJKHEDEN BIJ HET V EISKRIJGEN VAN CREDIETEN EN HYPOTHEKEN. Naar gemeld wordt is door de Nederland- sche broederschap van gediplomeerde make- laars, gevestigd te Utrecht, tot den Minister van Financien een schrijven gericht in ver- band met de moeilijk te verkrijgen credieten en hypotheken. Zij verzoekt den Minister, het daar heen te willen leiden, dat de Staat der Nederlanden ten spoedigste overgaat tot het verstrekken van zjg. tydelijke hypotheken en credietposten op mime schaal, en wel onder eerste verband tegen een thans geldende rente en afsluitprovisie, terug te vorderen, zoodra het vertrouwen ten opzichte van het geven van gelden onder hypothecair verband weer verkregen is en daardoor financien beschik baar zullen worden gesteld, 6f dat de Staat zich aansprakelijk stelt ge durende een nader te bepalen tijdvak voor alle thans uit te zetten hypotheek- en crediet posten, m.a.w. een -garantie geeft voor den gulden, op grond waarvan het kapitajal- krachtig publiek de thans niet rouleerende gelden zal beleggen in pandbrieven, uit te geven door de erkende hypotheekbanken, of onder eerste hypothecair verband na taxatie door ter plaatse aanwezi-ge deskundigen; 6f dat de Regeering ten spoedigste een be- roep doet op alien, die gelden onder hypo thecair verband verstrekken (hypotheekban ken, levens- en andere verzekerings-instellin- gen, pensioenfondsen, partioulieren, enz.) om de meest mogelrjke clementie te gebruiken bij het niet aflossen der loopende posten, teneinde te voorkomen, dat executies in een zeer groote mate zullen geschieden, tengevolge waarvan vele en groote kapitalen onherroepelijk ver- loren gaan. NA DE INBRAAK IN NEYENRODE. Het Tweede Kamerlid mejuffrouw Katz heeft den Minister van Justitie gevraagd: Kan de Minister meedeelen, of het juist is, dat, naar verluidt, door verzekeraars met daders van de inbraak in kasteel Neyenrode, door middel van een tusschenpersoon, onder- handeld is, met de belofte van geheimhouding tegenover politie en justitie? Is het den Minister ibekend, of iets derge- lyks reeds eerder is voorgekomen? Meent de Minister niet, dat zulke hande- lingen misdryven in de hand werken? Vindt de Minister geen termen een onder- zoek te doen instellen en eventueel voorzienin- gen te treffen, dat dergelijke onderhandelingen in de toekomst voorkomen worden? HET VOORGESTELDE MARGARINE- MEN GGEBOD. De Unilever N.V. te Rotterdam heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres, waarin zij eenige beziwaren tegen het wets- ontwerp betreffende tydelijke maatregelen tot hulpverleening aan de melkveehouderij ken- baar maakt. Adressante, tot wier concern die Neder- landsche margarinefabrieken behooren, die te- zamen het overwegend grootste deel van de Nederlandsche margarine-consumptie en van den margarine-export dekken, zegt, het ont- werp uiteraard in de eerste plaats van uit het standpunt barer industrie te hebben bezien. Zij merkt evenwel als een principieele beden king tegen het wetsontwerp op, dat de ont- wrichting van de melkveehouderij. in wezen haar grand vindt in een overproductie van melk en melkproducten, althans in een produc- tie, die ver uitgaat boven de huidige koop- gaf geen teeken van leven en met een stil- len zucht van verlichting hervatte agent Havers behoedzaam zijn besluiping. De maan, die dat verstoppertje spelen begon te vervelen, kwam plotseling te voorschijn, in al haar bleeke pfacht. De man op het graf keek op en met een sprong stond hij op z'n voeten. Zes politiemannen omsingelden hem. Een ontstellende kreet, en agent Havers viel achterover, terwijl het bloed z'n neus uitstroomde. Hetzelfde gebeurde met Mason en daarop met Dawlish; alien vie- len onder den mokerslag van den vreem- den gast. Agent Marvin zou hun voor- beeld gevolgd zijn, had Havers zich niet op het critieke moment voorovergebogen en den vreemdeling beentje gelicht op het oogenblik, dat hij den ander een verplet- terenden slag wilde toebrengen. De dap- pere onbekende viel voorover en geduren de eenige oogenbldkken bedekte een war- relende massa kronkelend en om zich heen slaand, het graf van wijlen George Wace. Tenslotte loste die menschenklomp zich op in zes agenten en een knappen man van middelmatige lengte, die af en toe poogde een hap te doen in de broodkorst. die hij gedurende het gevecht angstvallig bewaard had; een poaing, die agent Mar vin, bij de aedachte, dat dat mannetje hem in de hand wilde bij ten, succesvol door- schouwde. De inspecteurs Bryce en Canning en de anderen van het cordon kwamen nu ook naderbij om het volgende tooneeltje in oogenschouw te nemen: een netgekleed man met een homp brood in z'n hand, L«t op den oranje band en het Bayerkruls. Prijs 75 ds- (lngez. Med*) krachtige vraag. De aanzienlijke prijsstyging van de zuivelproducten, die het ontwerp be- oogt, zal h. i. echter nimmer tot vermeerde- ring van den afzet maar veeleer tot verderen teruggang van het verbruik moeten leiden. Meer in 't bijzonder heeft adressante ern- stige principieele en practische bedenkingen tegen het voorgesteld menggebod. Haar prin cipieele bedenking is deze: dat het niet ver- dedigbaar is, een belangrijk deel van de lasten, welke aan den voorgenomen steun van de melkveehoudery verbonden zyn, te laden op de consumenten van margarine. Zij berekent, dat uitgaande van een natuurboterprijs van 1^5- per K.G., de kostprijs van de goedkoopste margarine bij een menging van 50 natuur- boter stijgt met bijna 200 hetgeen een overeenkomstige verhooging van den ver- koopsprijs met zich zal brengen. GereedeKjk mag worden aangenomen, dat margarine daar door tauten het bereik zou komen van een zeer belangrijk deel van de bevolking. Als gevolg daarvan zouden niiet alleen de margarine-verbruikers, de margarine-industrie en de margarine-handel emstig worden ge- troffen, maar doordoor zou tevens het doel, waarmee het menggebod werd uitgevaardigd, grootendeels worden verydeld. Daamaast wordt opgemerkt, dat mengen van margarine met een boter-percentage hoo- ger dan ongeveer 25 een product geeft, dat in consistentie, smaak en houdbaarheid onbe- vredigend, is en zich zeer moeilijk laat ver- pakken. Adressante verzocht, indien de Kamer on- danks de bezwaren haar goedkeuring mocht hechten aan het beginsel van het menggebod, het percentage der te mengen natuurboter in geen geval hooger dan 25 te stellen. PRESIDENT DOUMER OVERLEDEN. Hoewel de eerste berichten omtrent den toe- stand van den president der Fransehe re pu bliek hoopvol luidden, heeft de 75-jarige grijsaard de hem b'rjl den moordaanslag van Vrijdagnamiddag toegebrachte zware verwon- dingen niet kunnen overleven. In den vroegen morgen van Zaterdag is hij overleden. De afschuwelijke aanslag, waarvan de Fran sehe president Paul Doumer het slachtoffer is geworden, zal in de geheele wereld een kreet van verontwaardiging doen opgaan. De gryze_ eerbiedwaardige figuur, die Doumer was, de staats man, die zich boven alien partijenstand stelde, zou toch allerminst het mikpunt kun nen zijn voor een politieken aanslag. Het is nog niet volkomen duidelijk of de dader een fanaticus of een gek is. Aanvankelijk dacht men, daar de dader een Rus is, aan een bolsjewistisobe terreur- daad. Maar de moordenaar, Gorgoeloff, blijkt juist een anti-bolsjewist, een fanaticus van de tegen de bolsjewiki strijdende groepen te kijn. Derhalve zou er toch sprake zijn van een politieken aanslag, hoewel de meeste be- vastgehouden door agent Mason, die een. blauw oog heeft, door agent Havers, wiens neus nog volop bloedt, en door vier andere stoere leden van het corps, die al ien op verschillende plaatsen welspreken- de getuigenissen dragen van de nauwkeu- righeid en de kracht van de slagen des onbekenden. Bryce lachte stil. „Netjes, he vroeg hij naar den ge- vangene kijkende, die er echter niet op in- ging. Agent Dawlish staple vooruit en stelde vormelijk zijn bevinding vast. ..Aangetroffen, onwettelijk binnendrin- gende op particulier bezit, mijnheer," no- teerde hij. ..Beschuldigd weerstand te heb ben geboden aan een agent". ,,Zes agen ten," verbeterde de onbekende op verma- kelijken toon. ,,In de uitoefening van zijn „Hun," merkte de onuitstaanbare vent aan. ,,Plicht". Brengt-hem op," beval Bryce, en keer- de zich op z'n bielen om, gevolgd door de anderen. De politieagenten namen hun weg terug naar het station, 't Maanlicht werd onder- schept door een wolkenbank, maar even later beschenen hare stralen weer de wijde omgeving. Midden op het kerkhof viel een schaduw dwars over het witte, langwer- pige graf van George Wace; 't was het silhouet van een middelmatig groot en blank man, die donker gekleed en goed ingepakt was. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1