ALGEMEEN NIEUWS- F.H APVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. A Eerste Blad. DE VIERDE SEPTEMBER PIRIN de wereld Aankondiging. verkoudheden No. 8828 MAANDAG 25 APRIL 1932 72e Jaargang. BINNENLAND FEUILLETON GENTSCHE AUT0SCH00L BUITENLAND de vijanden de wegen en voefpaden met de kunstwerken. ACROBATENTOEREN. Dames Nieuwe Modecorsets Het was ruiten zeven. V TER NEUZENSCHE COURANT A HONNEMENTSFRIJSBiLnen Ter Neuzen 1,40 per 3 m Ran den Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post f 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overlge lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Ahennementen voor het buitenland alleen by vooruitbetallng. tntgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. t Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tanef, hetwelk op aanvraag verkrflgbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de oltgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJD AG A V OND. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 16, eerste lid der Drankwet, dat by hen is ingekomen een verzoek om een tnp-vergunning van: a. PIETER CORNELIS DE DOELDER. van beroep waterklerk, wonende te Ter Neuzen voor de benedenlokaliteit van het perceel plaatselrjk gemerkt No. 4 aan de Westkolkstraat te Ter Neuzen; b. VENANTIUS FRANCISCUS SCHELLE- MAN, van beroep verlofhouder, wonende te Ter Neuzen voor het rechter voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt O 187 te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunningen bezwaren m- dlenen by Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, den 25 April 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. HUT7.TNGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVULLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat, te beginnen op Maandag 9 Mei 1932, vanwege de gemeente een algemeene opneming zal worden gehouden van Zaamslag, 23 April 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, JOH. DE FEIJTER Pzn., Burgemeester. J. STOLK Lizn., Secretaris. GEDENKTEEJKEN DR. J. TH. DE VISSER. Het comity voor een gedenkteeken dr. J. Th. de Visser heeft een belangrijke gift van de Koningin ontvangen. Giften voor dit doel kunnen worden over- gemaakt op postgirorekening no. 17404 ten name van het dagblad De Nederlander, met toevoeging: voor gedenkteeken dr. J. Th. de Visser, alsmede aan de Nederlandsche Handel Maatschappy te 's-Gravenhage, ten gunste van de rekening: comitd voor een gedenk teeken dr. J. Th. de Visser. VERLAGING DER DUITSCHE INVOER- RECHTEN OP BOTER? Uit welingelichte landbouwkringen in Duitschland wordt medegedeeld, dat door de leiding van het Rijksverband der Duitsche industrie onderhandelingen gaande zijn met Deensche en Nederlandsche vertegenwoordi- AVONTURENROMAN door PETER BARON. (Nadruk verboden.) VOORWOORD. Ee;n enkel getemperd licht brandde in de kolossale, van eikenhouten paneelen voorziene kamer, en wierp zijn schijnsel slechts op de tafel, die er vlak onder stond. De hoeken lagen in een stille donkerte. Rondom de lange eikenhouten tafel, midden in de kamer, zaten zes mannen. Aan het hoofd van de tafel stond nog een stoel leeg. De vergadering zat daar zonder hoofd- man. Tegenover de open plaats zat Reginald Gorrel-Phelps, George Wace's rechter- handKoud, zwijgend en roerloos... Donker gekleed zat hij daar, 'n harde trek om z'n mond met de dunne lippen, terwij! z'n koude oogen zich beurtelings op elk van zijn makkers richtten. Aan zn' rechterhand zat Hubert Chat- terton, n man van middelbaren leeftijd, mager, en met een sluwen blik. Telkens gingen z'n handen naar z'n zenuwachtige lippen. Naast hem zat, in frappante teg.enstelling, de gemoedelijke en onberis- pelijk uitziende graaf Hugo Zachenitz van het Oostenrijksche gezantschap. Hij wPs jong, knap en van een donker uiter- lijk. Langzaam streelde z'n blanke hand z'n snorretje. Hij had donkere, geestige oogen, en n mat, cynisch glimlachje lag om z'n fijnbesneden lippen. 't Was een moeilijk te vergelijken tweetal: Chatter- ton, ten prooi aan n koortsachtige opwin- ding, de graaf, met een licht Hongaarsch gers over verlaging der Duitsche invoerrech- ten op boter. Van andere zijde wordt hieraan toegevoegd, dat de onderhandelingen niet in de eerste plants betrekking hebben op een verlaging van de botertarieven, doch op de mogelijk- heid om de huidige absolute contingenteering te wrjzigen in een proportioneele contingen teering, waarbij rekening zal worden gehou den met den omvang der vroegere leveran- ties. DE NOOD DER BINNENSCHIPPERS. Het Tweede Kamerlid Duymaer van Twist heeft den Minister van Arbeid, Handel en Nyverheid gevraagd: 1. Is het den Minister bekend, dat de nood, waarin de binnenschippers verkeeren, thans zoo hoog is gestegen, dat niet alleen de rente en de verplichte aflossingen van hypotheken niet meer kunnen worden betaald, doch dat ook in zeer vele gevallen het hoog noodige niet meer kan worden aangeschaft om in het levensonderhoud der gezinnen te voorzien? 2. Zoo het verstrekken van een renteloos voorschot emstige bezwaren ontmoet, de ver laging van scheepvaartrechten voorshands niet mogeiyk is en geen vrijheid kan worden gevonden een rijkssteunregeling voor de sohippers in het leven te roepen (zie ant- woord, ingezonden 2 April 1932 op vragen, door den ondergeteekende op 2 Maart 1932 gesteld)welke andere maatregelen zullen dan worden getroffen om de bittere armoede in de schippersgezinnen te lenigen en de binnen- schipperg voor totalen ondergang te behoe- den? EEN MASSA-ONTSLAG. Het personeel van de Picus Houtindustrie te Eindhoven heeft van de directie een circulaire ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat het geheele personeel, ongeveer 400 personen, tegen 29 April is opgezegd. De directie moti- veert dit massa-ontslag in verband met het feit dat de Nederlandsche regeering den in- voer van triplexhout uit het buitenland nog steeds toelaat. De hoop wordt uitgesproken dat het bedrijf met enkele personen spoedig weer kan worden heropend. VRIJWILLIGE AFVLOEIING VAN POSTPERSONEEL. I Naar „De Telegr." vemeemt, ligt het in de bedoeling van het hoofdbestuur der Pos- terijen, Telegrafde en Telefonie, om het per soneel van alle categorieen van den P.T.T.- dienst, dat hiertoe den wensch te kennen geeft, de gelegenheid te geven op wachtgeld te worden gesteld. INVOER VAN RUNDEREN EN BOTER IN BELGIE. De invoer in Belgie van runderen en var- kens, versch rund- en varkensvleesch en be- vroren vleesch, alsmede van boter is afhan- kelijk gesteld van een speciale vergunning, die versterkt moet worden door den Belgi- schen minister van Landbouw. bekend om haar degelijk onderricht in korten tijd voor ingewijden en beginnel. Lange Meire 2 (Router), Gent. Lessen op den auto zelf. (Ingez. Med.) air over zich van kalmte, koelheid en be- zadigdheid. Tegenover Chatterton zat de blozende Morrel met zijn ondeugefide glinsterende spleetoogjes, die nu hier dan daar scherp en onheilspellend heen gluurden. Hij was een valsch speler, 'n driest mensch, een volleerde deugniet. Naast hem zat de statige verschijnina met het weeke, witte aezicht van Izaac Venning, den Jood, een forsch aebouwd persoon, die onbe- schroomd zat uit te blazen en vergeefsche pogingen aanwendde, om zijn zenuwtrek- kenden mond en zijn bewegelijke handen in bedwang te houden. Terwijl zijn droge tong zijn niet minder droge lippen wat wilde bevochtigen, waren z'n oogen, die haast schuil gingen achter z'n dikke oog- leden, stijf gevestigd op den somber ern- stiaen Gorrel-Phelps. Ter rechterzij van Gorrel-Phelps be- vond zich het laatste lid, Stephan Lacey. de man zonder vrees, zonder geweten en zonder illusies. Een man, die niet dapper genoemd kon worden, wijl hij het woord vrees" niet verstond. Als steen, zoo koud was hij, en overschillig. Hij had een strak gelaat en een klemmenden blik. In voile zelfbeheersching zat hij daar te spelen met 't slipje van z'n zijden zak- doekje, dat uit den borstzak van zijn nu juist niet al te mooi gesneden jacket hing. Een naar het scheen onverbreekbaar stilzwijgen heerschte onder hen. De bedoelingen van de vergadering schenen niet erg duidelijk. Wei drong het onderscheid in het gedoe van een ieder van het zestal zich zoodanig bij hen op. dat den een de emoties van aen ander duidelijk werden. Ook deden de brutaal- sten onverschillig, of trachtten hun gevoe- lens te verbergen achter platte gebaren; de milder gestemden poogden zenuwach- tig hun ontroering tot bedaren te brengen, welke pogingen echter maar al te duidelijk hun waren zielstoestand openbaarden. Neen, er stak beslist wat achter dat vergaderen van die mannen zonder hun leider. WELDADIGHEIDSBRIEFKAARTEN. Het ligt in de bedoeling om over te gaan tot de uitgifte van bijzondere briefkaarten, welke met een bijslag boven de gewone fran- keeriwaarde verkocht zullen worden ten bate van het Nationaal Crisdscomitd. De briefkaarten zullen een frankeerwaarde hebben van resp. 3, 5 en 7% cent en verkocht worden voor resp. 5, 8 en 11 cent. Zoowel de op de kaarten te drukken zegels als de kaarten zelf zullen worden voorzien van voorstellingen, welke verband houden met het doel der uitgifte. De kaarten zullen zoo mogeiyk nog in den loop van dit jaar verkrygbaar worden gesteld met een geldigheidsduur tot 31 Dec. 1933. De niet verkochte kaarten zullen na afloop van den verkooptermijn worden vemietigd. Het Tweede Kamerlid, mevrouw van Itallie- van Embden heeft tot den minister van justi- tie de volgende schrifteiyke vragen gericht: Is het den minister bekend, dat in sommige inrichtingen van vermaak steeds gevaariyker toeren worden verricht met en door menschen, die hetzij zwevende in de nok van het ge- bouw, of geschoten uit een kanon, of op an dere gevaarlijke wijze mlsbruikt, soms licha- melijk ongedeerd en soms gewond weer uit hun werk te voorschijn komen? Is de minister geneigd om, mede ter beteu- geling van een ongezond groeiende sensatie- lust by de bezoekers van deze inrichtingen, het in het leven roepen van een wetsartikel te bevorderen, waarbij dergelijke gevaarlijke toeren met menschen strafbaar worden ge steld? DE BAGGERWERKEN OP DE SCHELDE IN BELGIe. De Antwerpsche correspondent van de Msb. meldt: Terwijl in de Belgische Kamer geinterpel- leerd werd over een vreei: de achteruitstelling van de Nedarlandsch-Belgische firma Labore- mus bij de aanbesteding van het Albert- kanaal, komt de ,,Schelde" met een nieuw feit voor den dag, waarbij een Nederlandsche firma werd uitgeschakeld zeer ten nadeele der Belgische sohatkist. Het gaat hierom. De Nederlandsche! firma Volker, bekend over de geheele wereld om haar specialiteit in baggerwerken, heeft sedert verscheidene jaren de baggerwerken op de Schelde. In het begin van 1931 kwam men plotseling tot de ontdekking, dat het contract- Volker ten einde liep en dat een nieuwe aan- besteding noodig was. Zulks gebeurde dan ook. Het resultaat scheen te zijn, dat een dochter-maatschappij van de Societe Generale de Belgique de laagste was. Doch bij nareke- ning bleek zulks niet het geval. Men zou daar- mee een verhooging krijgen van 35 pet. De directeur der -Scheldediensten te Ant- werpen vond zulks al te kras en stelde voor een nieuwe aanbesteding te houden. Het ministerie van zeewezen wees dit voorstel van de hand en gunde het werk aan de groep der Soci6t£ Gdnerale, met het gevolg, dat men op de Schelde thans ongeveer 2 maal zooveel be- George Wace was niet voor rede vat- baar. Hij stond tusschen hen en een winstgevende transactie. 't Was ongeluk- kig, te weten voor George Wace. Niemand van hen was kieskeuria uitge- vallen. Ook George niet, maar hij had ge- weigerd het laatste plan van Gorrel- Phelps te bekrachtigen, een plan, waar de overige vijf van harte mee hadden inge- stemd. Gezegd behoefde er niets meer. Nu werden daden vereischt. Phelps stond op en trad op een lesse- naer toe, die in den hoek van de kamer stond. Hij opende een van de laden en haalde er een pakje uit, waarna hij weer terugging naar zijn plaats en een pakje speelkaarten op tafel wierp. Dan legde hij een revolver voor zich en z'n oogn vestigden zich koud op Morrel. Lacey lachte schamper, welk geluid akelig in de ruimte weergalmde, en als antwoord daarop speelde er een oogen- blikje een duivelsch lachje om de lippen van graaf Hugo. Morrel gaf geen enkel teeken. In dergelijke oogenblikken ver- keert 't leven van een valsch speler in een hachelijke positie. Phelps, die onverstoord bleef, zoowel bij het lachen van Lacey, als bij den sma- lenden grijns van Hugo, stond op van zijn plaats. 't Is overbodig te verklaren waarom we zullen loten", zei hij op doffen toon, ter wijl z'n oogen, tusschen de bezwaarde oogleden door, elk der aanwezigen aan- keken. „We zullen loten volgens den leeftijd; de oudsten het eerst". Hubert Chatterton schrok op, doch maakte geen tegenwerping. ,,De hoogste kaart ver- liest en een aas zal voor een punt tellen". Terwijl hij weer ging zitten, legde hij de kaarten midden op tafel. ,,'t Spel is begonnen, heeren. Beproeft uw geluk!" kwam het spottend van graaf Hugo's lippen. Vijf paar oogen vestigden zich tegelij- kertijd op Hubert Chatterton. Zijn gelaat was doodsbleek de oud- onzer gezondheid, in hef bijzonder en zoovele daardoor ontstane pijnen. Uw beste wapen is Asplrin-Tabletten. Let op den oranjeband. Prijs 75 c+s. (Ingez. Med.) taalt als in Nederland. Deze zaak kost elk jaar aan de schatkist 10 millioen en wyi het contract loopt over 10 jaar, kan men zeggen, dat de regeering een cadeau doet aan de Socidt£ G6n6rale van 100 millioen. De Schelde noemt dit „het schandaal der baggerwerken op de Schelde". HET LOT VAN DE BELGENLAND. De Red Star Line spreekt het bericht tegen als zou de Belgenland, de grootste boot die de haven van Antwerpen aandoet, definitief deze haven verlaten om onder de vlag van de White Star Line, tusschen Liverpool en New-York in de vaart te komen. De Belgenland zal dezen zomer verschei dene reizen tusschen New-York en de Antil- len ondememen, maar in het najaar, indien de oeconomische crisis ten minste biyft aanhou- den, weer te Antwerpen worden opgelegd. Het schip zal ook, in Amerika, de vlag voeren van de Rad Star Line. Ook de Lapland, de tweede grootste mailboot van deze maatschappij, vertrek tijdelijk naar den vreemde en wordt door een kieiner schip, de Minnedosa, vervan- gen. LANDDAGVERKEEZING IN PRUISEN. De Courant, Het Nieuws van den Dag meldt hierom trent Glsteren zqn in vijf Duitsche landen (Prul- sen, Beieren, Wurtemburg, Hamburg en An- halt) nieuwe volksvertegenwoordigingen ge- kozen. Om 1 uur hedennacht berekende men, dat de nieuwe Pruisische Landdag zou bestaan uit 421 leden, als volgt over de partijen verdeeld: zetels. stemmen, Sociaal-democraten 93 (4.675.000) Duitsch-Nationalen 31 (1.525.000) Centrum 68 (3.374.000) Communisten 56 (2.820.000) Duitsche Volkspartij 6 (331.000) Economische Party 2 (191.000) verlangt ge gemakkelijk en sterk, be- stel deze in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabantdam 6, Dampoort- straat 25, Gent. Trouwe bediening. Afzonderlijke modellen voorzwaarlijvige Dames. (Ingez. Med.) ste van de aanwezige mannen strekte z'n hand uit en trok een kaart. Met iets als een verwensching wierp hij de kaart open op tafel en een hoorbare zucht verbrak de stilte. Harten Vrouw! ..Zelfopoffering is n mooi iets", merkte Lacey koeltjes op en de hand van Hubert Chatterton ging weer terug naar z'n lippen. Onbewoaen als altijd, schudde Gorrel- Phelps de kaarten weer en wachtte. Een slappe, met ringen gesierde hand strekte zich uit, greep een kaart en keerde ze voor de anderen om. ..Rgiten twee", trilde Venning met ver- lichte stem. „Was het de koning maar geweest," bromde Morrel, dan zou er een clublid minder geweest zijn!" ,,En meer plaats aan tafel", mompelde graaf Hugo lief- tallig. Weer opnieuw greep een hand naar de kaarten. 't Was 'n sterke hand, die noch aarzelde, noch beefde. Gorrel-Phelps met zijn onbewogen blik, bekeek ze. Hoog hief hij z'n kaart op, zoodat ze duidelijk voor alien zichtbaar was, terwij] zijn oogen even gevoelloos bleven. Klaver zes. Links van hem zat nog een zekere Gar- ven als een gesneden beeld. Graaf Hugo, die nog steeds z'n snor liefkoosde, keek bedachtzaam naar Morrel en vervolgens naar den revolver, voor hem op tafel. Ein- delijk bleven z'n spottende oogen rusten op den man, die het laatst getrokken had. 'n Oogenblik slechts vlamde de haat in de oogen van Gorrel-Phelps, maar onmiddel- lijk herstelde zich z'n gewone koude blik. ..Gelukkig, dat die revolver voor jou en niet voor Morrel ligt, Reginald", liet La cey op kouden tbon uit, maar z'n opmer- king had geen succes. Alle blikken vestigden zich op Morrel. Z'n oogjes flikkerden onheilspellend en langzaam stak hii z'n hand uit. Halver- wege bleef hij steken. Schuinsweg had hij gezien, hoe Gorrel-Phelps naar den revol- Duitsche Staatsparty 2 332.000 Nationaal-Socialisten 160 8.208.000 Duitsch-Hannoveranen 1 (52.000) Chr. Socialen 2 (255.000) In den vorigen Landdag hadden de sociaal- democraten 137 zetels, de Duitsch-nationalen 71, het Centrum 71, de communisten 48, de Duitsche Volksparty 40, de Economische partij 16, de Staatsparty 22, de nationaal- socialisten 9 en de Chr. socialen 4 zetels, overige kleine groepen tezamen 32 zetels. De uitslag in Beieren. De voorloopige uitslag van de Landdagver- kiezingen in Beieren luidt als volgt: Beiersche Volkspartij 1.272.000 stemmen, 45 zetels (vorige Landdag 40). Nat. Socialisten 1.271.000 stemmen, 43 zetels (9). Soc. democraten 604.000 stemmen, 20 zetels (30). Communisten 259.000 stemmen, 8 zetels (3). Beiersche Boerenbond en Staatsparti; 253.000 stemmen, 9 zetels (15). Duitsch-Nationalen 128.000 stemmen. 3 zetels (11). Volkspartij en Econ. partij 66.000 stemmen 0 zetels (4). Chr. socialen 42.000 stemmen, 0 zetels (0). Socialistische Arbeiders Partij 13.000 stem- men, 0 zetels (0). TER NEUZEN, 25 APRIL 1932. UITVOERING MEISJESPATRONAAT. Voor een matig bezette zaal gaf het meis- jespatronaat Zondagavond een uitvoering. Opgevoerd werd „Aan het Moederhart", een tooneelspel in 3 bedrijven. De rollen zaten er by de meisjes goed in en er werd gevoelvol gespeeld, zbodat de Eerwaarde Zusters, onder wier leiding het stuk ingestudeerd is, wel eer van haar werk hebben behaald. AHe aan wezigen waren dan ook ten hoogste voldaan. Na het stuk werden nog een paar liedjes ge- zongen en toen werd door den Weleerw heer Kapelaan met een kor-t dankwoord den avontf gesloten. SURSEANCE VAN BETALING. Inzake de aangevraagde surseance van be ta ling van I. A. Risseuw Jzn., bankier te Oostburg, aldaar en te Breskens het Bank- bedrijf uiteofenende onder den naam Sanderse en Co., is door de reehtbank te Middelburg bepaald, dat de vergadering van schuld- eischers zal plaats hebben op Zaterdag 25 Juni 1932, des voormiddags om 10 uur, in het ver had gegrepen. Bovendien was de loop van t wapen op den valschspeler gericht. 'k Zou niet graag iemand ontmoeten, die zoo begaafd is in het kaartspelen als jij, vergis je niet", sprak Phelps kalm. Morrel greep langzaam, tOTwijl hij er voor zorgde de beweging duidelijk zicht baar uit te voeren. Met een grijns gooide hij schoppen. negen bloot. ..Schoppen", merkte graaf Hugo vroo- lijk op, „zijn blijkbaar nog niet zoo kwaad als wel eens beweerd wordt". Vriendelijk glimlachte hij tegen Hubert Chatterton, wiens oogen hardnekkig op hem gericht waren. ,,Bid voor mij, Hubert", zei hij vroolijfc en trok. Vlug keek hij naar de kaart en vervolgens naar de koortsig gloeiende oogen van het oude lid. ,,Uwe" gebeden. zijn verhoord", sprak hij met stemverhef- B'ng, en keerde harten vier om. Een diep stilzwijgen omringde alien, toen voor het laatst de kaarten geschud werden. De beslissing ging tusschen Chatterton en Lace. De blikken der anderen zweefden tusschen deze twee. Graaf Hugo glim lachte bemoedigend naar den man, wiens beurt het was om te trekken. Hij negeerde Chatterton. Lacey, wiens maskerachtig gelaat geen enkele ontroering verried, keek gestadig naar Gorrel-Phelps. De ander pareerde diens blik en gelijktifdig vielen hunne oogen op den revolver, die voor den laatste op tafel lag. ,,Ik zou het maar niet doen", waarschuwde Lacey op gelijkmatigen toon. En Gorrel-Phelps trok zijn hand terug van het wapen. Lacey had den naam van onfeilbaar schutter en hij droeg zijn wapen onder zijn oksel! Lacey trok een kaart en met een ruwera lach slingerde hij zijn kaart op tafel. ,,De eer is aan U!" zeide hij tot dm verschrikten Chatterton, terwijl hij op- stond en een buiging maakte. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1