ALGEMEEN NIEUWS- F.N ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. EEN DAG RID DER Cerste Blad. No. 8823 WOENSDAG 13 APRIL 1932 72e Jaargang. Bekendkmaing. FKUILLETON. BINNENLAND DE ZWARTE LIEVE VROUW BUITENLAND Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE, wegen en de voetpaden met de kunstwerken. JWWWB—jfflWal—MtMB—HE 8»mgM»>a3«a «£2 UZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Biimen Ter Neuzen 1,40 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr per post 1,80 per 3 maanden Bij voor uitbetaling fr. per post 6,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,25, overige lan den 2,60 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen by vooruitbetaling. CItgeefster: Flrma P. J. VAN DIG SANDE. GIRO 38150 TELEFOON No. 26. ADVERTENTI6NVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20, Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement te gen verminderd tanefhetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien llefst feen dag voor de ultgave. HIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. KIEZERSLIJST. De op 22 Februari 1.1. vastgestelde^ kiezers- lijst, zooals deze thans luidt, blijft tof 1 April 1933 van kracht, behoudens de wijziging daar- in tengevolge van rechterlijke uitspraken, welke wijziging van de lijst bevelen, te brengen. De kiezerslijst blijft voor een ieder op de gemeente-secretarie ter inzage nedergelegd en in afschrift en stemdistrictsgewijze in uit- treksel, tegen betaling der kosten, verkrijg- baar. Ter Neuzen, den lien April 1932. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. DRANKWET. Burgemeester en We. bouders van TER NEUZEN, brengen ter opexibare kennis inge- volge artikel 16, eerste lid der Drankwet, dat brj hen is ingekomen een verzoek om een TAPVERGUNNING van GIDEON VAN DEN BERGE, van beroep verlofhouder, voor het beneden voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 69 en gelegen aan de Dijkstraat te Ter Neuzen. Binnen twee weken nadat deze bekend- making is gesehied, kan ieder tegen bet ver- leenen van deze vergunning schriftelijke be- zwaren indienen by Burgemeester en Wet- houders. Ter Neuzen, den 12 April 1932. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDER WEI. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van J. BONTE, bakker te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L. No. S 1557, 1965 en 2216, een nieuwe heeteluchtoven te mogen bouwen door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 12 April 1932. Burgemeester en Wetbouders voomoema J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend: dat de ouders, voogden of verzorgers, die hunne kinderen of pleegkinderen op 1 Mei a.s. op de openbare lagere school wenschen ge- plaatst te zien, zich daartoe v6or 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. De kinderen, die v66r 1 November 1932 zes jaar oud zyn, worden toegelaten. Burgemeester en Wetbouders van Hoek, Mr. J. A. VAN TIENHOVEN, Burgemeester. DREGMANS, Secretaris. brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in de eerste helft van de maand Mei 1932, vanwege de gemeente een algetneene op- neming zal gebouden worden van de Philippine, den 12 April 1932. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (get.) F. J. DHOOGE, Burgemeester L.B. (get.) P. J. L. VAN HOEK, Secretaris. door K. R. G. BROWNE. 76) Vervolg.) ,,Natuurlijk wil ik dat daarmee zeggen", beet Sir Walter hem toe. ,,Ik heb t ge- kocht, ik heb er een behoorlijken, een zeer behoorlijken prij s voor betaald, en ik zie niet in, waarom ik het terug zou geven. Vooral nu niet, na zoo'n behandeling. Weet je wel, dat dat een goedkeuren van een dergelijk gedrag zou zijn? Als dat meisje mijn dochter was zou ik haar leeren wat recht en wat scheef is! Zooals de zaak nu staat, moet ik een manier be- denken, om haar duidelijk te maken, dat met een zoodanige struikrooverstactiek niets wordt bereikt Bij die laatste woorden kreeg zijn "stem een triomfantelijken klank, want opeens had hij een manier ontdekt om iets van zijn opgekropte nijdassigheid te koelen op iemand, die niet tot repressaille-maat- regelen in staat was. Want Miss Craig was niet, als Mr. Hopper, een vertegen- woordiger van de groote, bevriende natie: ze was een gewoon meisje, een meisje zonder geld en zonder invloedrijke vrien- den. Behalve het feit, dat ze voor haar eigen onverantwoordeliike gedrag straf verdiende, kwam ze als zondebok voor den Amerikaan juist van pas. JULIANA-DAG TE BRUSSEL. Naar de correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt, zal, evenals vorige jaren, de verjaardag van Prinses Juliana in het Holland Huis aldaar worden gevierd. Alle leden der Nederlandsche kolonie in de Belgische hoofd- stad zullen tot deze viering worden uitgenoo- digd. Het feest zal bestaan uit een muzikaal gedeelte met de medewerking van het koor der leerlingen van de Nederlandsche school (liederen, reidansen, enz.van mej. Annie Menitz (violiste), jhr. mr. R. L. Humalda van Eysinga zang) en mr. J. E. Claringbould, secretaris der Kamer van Koophandel te 's Gravenhage, die een causerie zal houden over Den Haag. Hr. Ms. gezant en mevrouw Van Nispen tot Sevenaer zullen het feest met hun tegenwoordigheid vereeren. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De voorzitter herdenkt het tijdens bet Paaschreces overleden lid Van Vuuren en ves- tigt er de aandacht op, van welke beteekenis diens loopbaan als Kamerlid is geweest. Minister Donner sluit zich bierbij namens de regeering aan. De Kamer hoort beide redevoeringen staan- de aan. Zij gaat daama over tot het trekken van de afdeelingen en de vergadering wordt ge- schorst voor de verkiezing van afdeelings- voorzitters en ondervoorzitters. Benoemd worden tot afdeelingsvoorzitter de heeren Marcbant, Albarda, Colijn, Aalberse en Snoeck Henkemans, tot ondervoorzitter de heeren Fleskens, Rutgers van Rozenburg, Knottenbelt, Heemskerk en K. ter Laan. De heer Oud (v.d.) vraagt verlof om te in- terpelleeren inzake de stiohting van scbolen in de Wieringermeer. Woensdag wordt hier- over beslist. Het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 16 April 1929 te Rome gesloten verdrag tot bescherming van planten en eenige natu- ralisatie-ontwerpen worden z. h. s. aange- nomen. Bij bet ontwerp tot wijziging van de In- kwartieringswet bepleit de heer Faber (s.-d). meer eerbied voor gewetensbezwaren. Dq beer Tilanus (c.-h.) bespreekt de vrij- stellingen van de inkwartiering. De voorge- stelde uitbreiding acht spreker vanwege art. 17 overbodig. MAATREGELEN VOOR LOOPENDE PACHTCONTRACTEN. Op het voorstel van wet van den heer Ebels houdende bijzondere maatregelen ten aanzien van loopende pacbtovereenkomsten heeft de heer Boon eenige amendementen voorgesteld, waarvan een de strekking heeft om de crisis- pachtcommissie te doen bestaan uit den kan- tonrechter als voorzitter en uit twee leden, welke benoemd worden na overleg met de cen- trale landbouworganisaties uit niet tot de rechterlijke macht behoorende personen, die deskundig zijn ten aanzien van de verhoudin- gen op landbouwgebied. Een ander amendement stelt voor te be- palen, dat de beslissing der commissie met redenen omkleed moet zijn en uitvoerbaar is bij voorraad. HONDERD MILLIOEN EIEREN UIT DE MARKT. Naar de ,,Msb." vemeemt, bestaat het voor- nemen, om, tot steun van den eierprijs, in de eerstkomende maanden 100 millioen eieren uit de markt te nemen en in koelhuizen op te slaan. De cooperatieve vereenigingen zullen bij verkoop in het najaar onder bepaalde voor- waarden een eventueel verlies door Staats- ,,Maar, vader", argumenteerde Toby, ,,je kunt toch niet - „Tsjk", gaf Sir Walter ten antwoord. ,,Zoo is 't genoeg, Toby. Ik gevoel niet den minsten lust, om de zaak met je te bediscussieeren, jongenlief. Doe me een genoegen en zwijg er verder over", Met die vaderlijk-welwillende woorden draaide Sir Walter zich om en schreed, langzaam en statig, op de voordeur toe. Maar Peter liet dat niet zonder meer gebeuren. Sir Walter had wat de quaestie-Jane be- trof, precies het standpunt ingenomen, dat Peter had voorzien, dat hij innemen zou. Maar Peter had nog een snaar op zijn boog. ,,Een paar woorden onder vier oogen, Sir Walter zei Peter beleefd. „Ik wensch deze zaak niet verder te be discussieeren, Mr. Cardinal", gaf Sir Walter koeltjes ten antwoord. ,,Ik wensch het evenmin te bediscus sieeren", zei Peter vriendelijk. ,,Ik zou alleen graag 't adres van uw advocaat willen hebben". Sir Walter maakte een beweging van verwondering. ,,He? Het adres van mijn advocaat? Waarvoor?" ,,Dat zal ik u zeggen", zei Peter breed- sprakig. „Ik ben een vredelievend man, Sir Walter, maar u heeft, eh..., geduren- de de laatste paar uur, dingen van me ge- zegd, beleedigende dingen in tegenwoor digheid van getuigen, die ik niet kan ver- kroppen. Neen ging hij beslist voort, in zijn schik met het motjuste, „ik heb t geprobeerd, maar ik kan ze niet verkrop- garantie gedekt vinden. De waarde der opgeslagen eieren zal dan ongeveer f 3.500.000 bedragen en de eierprijs dus ongeveer 3V2 cent moeten zijn. Wegens algemeene inkrimping van den kuikenopfok mag verwacht worden, dat het risico voor het Rijk gering zal zijn. De steun in dezen vorm werd in de Tweede Kamer onlangs bepleit door baron van Voorst tot Voorst. Naar wij in verband met het bovenstaande vememen, heeft bet wetsontwerp tot regeling van een garantie-uitkeering ten behoeve van de pluimveehouderij het departement van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw verlaten. DE BEVOLKING VAN NEDERLAND. Resultaten der telling van 1930. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg, blijkens de op 31 December 1930 gehouden volkstelling, de be- volking van ons land 3.942,676 mannen, 3.992.889 vrouwen, totaal 7.935.565 personen. (Inmiddels heeft die bevolking, blijkens de ge gevens van 1 October 1931, op dien datum de 8.000.000 overschreden). Sedert de volkstelling van 1920 is in tien jaar de bevolking toege- nomen met 1.070.251 zielen en wel: le. door- dat er 1.057.891 meer geboorte- dan sterfge- vallen waren en 2e. zich 12.360 personen meer in ons land vestigden, dan er uit vertrokken. Er zijn thans In ons vaderland 1078 ge meenten, als volgt verdeeld: Boven 100.000 inwoners 6 Van 50.000 tot 100.000 inwoners 12 20.000 50.000 28 10.000 20.000 86 5.000 10.000 172 2.000 5.000 375 1.000 2.000 231 500 1.000 140 Minder dan 500 inwoners 28 Sinds 1899 is het aantal gemeenten (door annexatie) met 43 verminderd. Wanneer wij vervolgens de 11 provincien, waarover deze 1078 gemeenten verdeeld zijn, rangschikken naar het bevolkingscijfer, krij- gen wij dit resultaat: Mannen Vrouwen Totaal Zuid-Holland 957.413 1.000.165 1.957.578 Noord-Holland 737.129 772.458 1.509.587 Noord-Brabant 452.367 446.019 898.386 Gelderland 4i7.397 411.896 829.293 Llmburg 281.192 269.648 550.840 Overijssel 263.602 257.186 520.788 Utrecht 199.548 207.412 406.960 Frlesland 200.079 199.580 399.659 Groningen 195.240 197.196 392.436 Zeeland 123.914 123.692 247.606 Drente 114.795 107.637 222.432 Amsterdam all66n heeft mder inwoners dan 7 van onze provincies; Rotterdam eveneens; de residentie alle<5n heeft meer inwoners dan 5 van onze provincies. DE NEDERLAND SC-H-BELGISC HE BETREKKIN GEN. Een verklarin,g van minister Hymans. In den Belgischen ministerraad, welke Maandagmiddag te Brussel werd gebouden, heeft de heer Hymans, minister van Buiten- landsche zaken, breedvoerig gesproken over de betrekkingen tusscben Belgie en Neder- land. Hij: zette uiteen, in welke omstandig- heden officieuze onderbandelingen tusschen j— NIEUWTGHEDEN: Ml B Kostumen, Demi-saisons, Gabardinen. Onze gansch vemieuwde stock laat ons verkoop aan de laagste prijzen toe! Zuivelbrug 7, Gent (slechts 66n ingang, juist aan de brug), staan dit jaar terug aan de spits met mooie keus aan voordeelige prijzen! (Ingez. Med.) pen. Trouwens, u kunt het niet van een man verwachten, dat hij dat soort dingen verkropt". Sir Walters gezicht verschoot van kleur. ,,Onzin", zei hij bruusk. ,,Je kletst, jongmensch". ,,0, neen, absoluut niet. Denk eens aan al de dingen, die u tegen Hopper en Gibbs van me hebt gezead. Die kan ik onmogelijk verkroppen. En al de dingen die u, sinds eh vannacht, tegen andere menschen hebt gezegd. Die kan ik evenmin verkroppen. Als ik 't wel heb, heet dat laster of smaad, of zoo iets der- gelijks, mijn advocaat zal het wel weten, onder welke categorie hij het rangschik ken moet". Sir Walter begon zijn snor te bebijten. „Onzin", zei hij kortaf, maar veel min der positief als eerst. ,,Je hebt niet ,,En dan die quaestie met Dr. Bun ting", ging Peter droomerig voort. ,Die heeft me, zonder eenige aanleiding, in zijn garage opgesloten. Dat kan ik heelemaal niet verkroppen. Dat is opzettelijk vrij- heidsberooving of zoo iets dergelijks. Ik weet zelf niet zooveel van al die wets- dingen af, maar mijn advocaat zal me wel vertellen, wat ik moet verkrop ,,Tsjk", zei Sir Walter nonchalant. ,,Je kunt mij niet bluffen, jongmensch. Van mijn verdenkingen was er niet een zonder behoorlijken grond. Je mag van mij naar •je advocaat gaan, maar ik zeg je vooruit, dat het je niets zal geven, niets, absoluut niets". „Denkt u dat heusch?" vroeg Peter op- twee staatslieden eenige maanden geleden waren begonnen, om te onderzpeken, of er eenige overeenkomst mogelijk was. Er was eenige overeenstemming bereikt, waarbij de bepalingen evenwel niet konden worden be kend gemaakt, wegens het verzet, dat in Nederland opging. Dit verzet heeft den Neder- landschen minister aangespoord, om de kwes- tie voor onbepaalden tijd te verdagen. Minister Hymans betreurde, dat dertien jaren na den oorlog nog geen overeenkomst was getroffen aangaande de herziening van het verdrag van 1839, hetwelk volgens de be slissing van de conferentie van Versailles ge- wijzigd diende te worden. DE CONTINGENTEERING VAN SOHOEISEL, TRICOTGOEDEREN, ENZ. Versohenen is de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de wetsontwer- pen tot regeling van den invoer vein schoeisel van tricotgoederen, van wollen en halfwollen stoffen en van bovenkleeding. Hieraan wordt bet volgende ontleend: De Minister is het niet eens met die leden, welke van meening waren, dat deze contin- genteeringsbesluiten niet overeenstemmen met de bedoeling van de crisis-invoerwet. Inderdaad wenscht de Regeering door mid- del van deze wet op te treden tegen abnor- malen invoer, doch bij de behandeling van deze wet in de Staten-Generaal is tevens ge- wezen op de mogelijkheid, dat invoer die on der andere omstandigheden normaal zou kun nen worden genoemd, onder de huidige bui- tengewone omstandigheden als overmatig zou moeten worden aangemerkt. Contingenteering op een lager percentage dan 100 behoeft dus geenszins in strijd met de bedoeling der wet te zijn. De Minister is zich bewust van de groote moeilijkheden, welke in het bijzonder de con tingenteering van bewerkte stoffen mede- brengt. Hij is echter van meening, dat een behoorlijke indeeling van een bepaalde groep, welke men wil contingenteeren, niet ondoen- lijk is. Inderdaad is bet niet mogelijk, den invloed van de contingenteering op het bedrijfsleven in alle deele te voorzien. Men vergete echter niet, dat alle contingenteeringsbesluiten een voorloopig karakter hebben en dat, waar de invloed dier besluiten op het bedrijfsleven nauwlettend wordt gevolgd, het steeds moge lijk zal zijn met feiten en omstandigheden, waarvan de draagkracht aanvankelijk niet voldoende mocht zijn doorzien, rekening te houden. Dat van de bevoegdheid, welke de crisis- invoerwet geeft, een veelszins te laken ge- bruik wordt gemaakt, zooals door eenige leden wordt beweerd, kan de Minister niet inzien Wat de tricotgoederen, wollen en halfwol len stoffen en bovenkleeding betreft, loopt de contingenteeringstermijn met het einde van deze maand af; tegen 15 dezer wordt nader advies ingewacht van de commissie van Ad- vies, waarna de Minister zich zal beraden of verlenging van de drie ter zake bestaande Koninklijke besluiten noodig is. De prijsdaling van tricotgoederen is in den laatsten tijd zeer sterk geweest. Om, hiermee en met een niet onbelangrijke voorraadvorming gedurende de laatste maan den rekening houdende, tot een juist berekend contingent te komen, moest het waarde-con- tingent belangrijk lager uitvallen dan het con tingent naar de hoeveelheid. In afwijking van hetgeen door enkele leden wordt betoogd, is de Minister van meening, dat gebreide goederen hier te lande in vol doende mate gefabriceerd worden om in de behoefte te kunnen voorzien. Voor een aantal goederen, waarop versehei- dene leden de aandacht vestigden, zooals ochtendjaponnen, confectie van zijden stoffen enz., is in overweging genomen, deze hij een eventueele verlenging van de contingenteering hiervan uit te sluiten. eens en onverwachts timide. ,,Wel, mis- schien heeft u gelijk. Met rechtvaardig- heid is het hier op't ondermaansche slecht gesteld en als je een Kamerlid als tegen- stander hebt... Ja, misschien heeft u gelijk. Maar dan is er nog iets". ,,Wat?" vroeg Sir Walter ongeduldig. Peter verkende de kust naar rechts en links, deed een stap naar Sir Walter toe en bracht zijn mond tot op een decimeter afstand van diens oor. ,,Dat laat je maar, schuinsmarcheerder die je bent", zei hij fluisterend. Sir Walter deinsde terug, of een wesp hem op de een of andere gevoelige plaats gestoken had. Zijn onderkaak zakte lang zaam uit en hij keek Peter aan, zooals hij geen vijf minuten te voren Mr. Hopper aangekeken had of de stevige figuur van onzen jongen vriend een spookbeeld was uit zijn verleden, dat opgestaan was, om hem op het hoogtepunt van triomf een venijnigen duw naar omlaag te geven. Zijn gezicht nam weer een gelig-groene tint aan, hij gorgelde een paar maal en bracht er eindelijk verstaanbare woorden uit. „Wat wil je?" vroeg hij, met een tusschenruimte tusschen elk woord. Peter keek hem zoo lieftallig aan, als de viezige en ongeschoren toestand van zijn gezicht het toeliet. Recht, Sir Walter. Recht voor mij en voor Miss Craig. Even bleef het stil. ,,Ah... is dat het!" zei Sir Walter dan, terwijl hij den man tegenover zich aan- keek of hij hem het liefst levend gebraden DE DIENST HARWICH-ANTWERPEN. De Antwerpsche correspondent der Maas- bode meldt dat de London North Eastern Railway besloten heeft van 17 Juni tot 20 Sept. de diensten AntwerpenHarwich en ZeebruggeHarwich te combineeren. Het plan, dat het gevolg is van de huidige crisis- omstandigheden, is er op gebaseerd, dat de schepen gedurende bovengemelde drie maan den zullen varen van Antwerpen via Zeebrug ge naar Harwich en op de terugreis van Har wich via Zeebrugge naar Antwerpen. Van Antwerpen uit zal een avondtrein wor den ingeiascht en van Zeebrugge een ochtend- dienst. MANIFEST VAN HIND4BNBURG. Rijkspresident von Hindenburg heeft in ver band met zijn herkiezing het volgende mani fest aan het Duitsche volk gericht: ,,Met dank voor het mij opnieuw gebieken vertrouwen van het Duitsche volk en met de overtuiging ook verder met mijn geheele kracht het vaderland en het Duitsche volk te dienen, aanvaard ik de herkiezing tot Rijks president. Getrouw aan mijn eed zal ik met mijn ambtstaak voortgaan in den geest van het staan boven de partijen en de gerechtig- heid, met den vasten wil ons vaderland te hel- pen aan vrrjheid en gelijkgerechtigdheid naar buiten en aan eenheid en bloei in het binnen- land. Aan alle Duitsche mannen en vrouwen echter, zooweJ aan hen die op mij stemden als aan hen, die hun stem niet op mij uitbrachten, richt ik de volgende aanmaning: „Laat nu de twisten rusten en sluit de ge- lederen! Evenals bij de aanvaarding van mijn ambt, zeven jaar geleden, roep ik ons geheele Duitsche volk tot samenwerking op. Het samengaan van alle krachten is noodig, om de verwarring en den nood der tijden meester te worden. Slechts als wij samengaan zijn wij sterk ge noeg, om meester van ons lot te worden. Daaroim In eensgezindheid voorwaarts met God. w.g. Hindenburg."' GENEVE HERLEEFT. Na een lange Paaschvacantie is schijft de N. R. Crt. de ontwapeningsconferentie te Geneve wederom tot nieuw leven en zelfs nieuwe levendigheid ontwaakt. Zoo was ook afgesproken toen men in Maart uiteen gingr Na de hervatting van de werkzaamheden zou men ommiddellijk groote, principieele kwes- ties aanpakken. Daarom zijn nu weer vele ministers van buitenlandsche zaken te Geneve aanwezig. Het kan er in de komende dagen om groote dingen gaan. De eerste indruk die men van de nieuwe besprekingen krijgt is dat die groote dingen met meer waarschijnlijk- heid in hevige botsingen dan in indrukwek- kende resultaten zullen bestaan. Maar wat er ook te voorschijn kome, hetzij goed of kwaad, het zal in ieder geval van het groot- ste belang zijn voor de verantwoordelijke mannen in de verschillende landen van Europa er him voile aandacht aan te wijden. Geneve wordt in deze dagen politiek cen trum meer dan het ooit is geweest. Weldra zullen daar MacDonald, Stimson, dr. Briining en Tardieu bijeen zijn, geflankeerd door Grandi die in de buitenwereld steeds Musso lini vertegenwoordigt. Wij vreezen dat de: vooruitzichten van de ontwapeningsconferen tie dan op zich zelf geen rechtvaardiging zul len zijn voor het bijeenkomen van een zoo uitermate illuster gezelschap. De heeren zul len slechts uit radeloosheid, in de hoop van met praten in het algemeen iets verder te komen of eenig nieuw onheil af te wenden, de hoofden bijeensteken. Desniettemin zal deze ontmoeting toch nog weer meer beteeke nis geven aan het millieu van de conferentie, die 2% maand na haar begin nog zoo weinig belooft. En in ieder geval zal dat milieu de had. ,,Ah, is dat het". ,,Maar door den zuren appel heenbijten, ouwe heer", ried Toby medelijdend. ..Wat geeft al dat gezeur. Ten slotte heeft Cardinal hier reden om obstinaat te zijn, wat? Denk aan de narigheid, die je met onzen goeien vriend Muggeridge gehad hebt. Wat komt er een Oude Meester meer of minder op aan?" ,,Tsjk", zei de „ouwe heer", half ge- smoord. Een paar seconden lang bleef hij op het punt om te ontploffen, Peter staan aangluren; dan keerde hij zich met een snauw van woede om en stapte met lange. verwoede passen op het huis toe. ,,Dat heb je em gelapt", zei Toby. Verleden, bij de verkiezingen, heeft hij een hoop moeten dokken, omdat hij zijn concurrent in het openbaar een varken of zoo iets genoemd had en dat is een Ies voor hem geweest. Dat riskeert hij niet voor den tweeden keer, vooral niet als de ouwe vrouw hem straks onder handen gehad heeft. Miss Craig krijgt haar schilderij terug of mijn kop eraf... Tus schen twee haakjes, zeg, wat heb je hem in zijn oor gefluisterd?" „0, zei Peter, ,,een eh een soort van spreekwoord, iets, dat nogal toepas- selijk was... Ziezoo, dat is dat. En wat nu". ,,Zeg maar, wat je het eerste wilt", zei Toby gastvrij. ,,Een zacht-gekookt eitje^ Een kopje slappe thee en een uurtje rust?" ,,Voor alles: geef me mijn kleeren!" zei Peter beslist. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 1