EEN DAG RIDDER Ter Neuzensche Courant Derde Blad. BUITEILAID BINNENLAND. eEMENaDE BKRICHXEH BINNENLA1D. F SDILLKTOS. Vrijdag 4 Maart 1932. No. 8807 b. het maken van grondkeerende muren, waarop eenvoudige hekwerken zijn aan te brengen. door K. R. G. BROWNE. Uw CORSETS VAN HET ONZEKERE BEGRIP. Paul Boncour heeft, schrijft de N. R. Crt., Donderdagochtend met veel welsprekendheid de buitengewone Assemble van den Volken bond te Geneve geopend. De inhoud van asjjin rede was echter weinig positief. Zijn woor- den bevatten meer veron'tschuldigingen voor het langzame van de behandeling van deze aangelegenheid in den Volkenbond dan dat zlj bepaalde vooruitzichten openden. Het optimis- me, dat Paul Boncour moest verkondigen, was gegrond op de aanneming van zijn eigen be- kende voorstel in den Raad door beide par- tijen. Als er niet meer was dan dat zou zijn optimisane heel weinig gerecbtvaardigd zijn. De Assemblee begint onder verwarrende omstandigheden. Zij moet zich allereerst af- v^agen of zij al dan niet nog langer reden van bestaan heeft. Eenige dagen geleden zag het er naar uit alsof de grondslag voor de conferentie zou worden weggetrokken, door- dat de partijen het daar eens zouden worden. Dat was toen de vredesonderhandelingen goed op gang gekomen leken. Intusschen is ge- bleken, dat de Japanners heel iets anders wilden. Zij wenschten wel vrede, maar na eerst nog gelegenheid te hebben gehad him prestige door een klinkende overwinning te herstellen. Dat prestige is nu in de oogen van de Japanners hersteld, al kan van een klinkende overwinning moeilijk gesproken worden. De Chineezen hebben blijikbaar de sedert het Duitsche offensief in Juli 1918 in zwang gekomen methode toeigepast om den aanval niet in him stellingen af te wachten. Zij hebben deze ontruimd en eendaarachter liggende linie getrokken voor het vijandelijke offensief hun al te veel schade kon berokke- nen. Volgens militaire deskundigen is dat met juist inzicht en opmerkelijk beleid ge- schied. De terugtocht van 20 K.M., zooals de Japanners die oorspronkelijk verlangden, is dit waarschijulijik niet. jGeschokt is de militaire kracht der Chineezen evenmin. Maar de hoofdzaak is, dat de Japanners bereid sohijnen den terugtocht als bevredigend te erkennen. De vijandelijkheden hebben zij ge- staakt. De onderhandelingen over een wapen- stilstand z'flTn op het oogenblik in vollen gang. Het resultaat staat nog verre van vast. De Chineezen, militair ongeschikt, zullen zich met de Asseanblee in den rug lang niet gewillig toonen om de Japansche voorwaarden te aan- vaarden, als de Japanners er van blijven uit- gaan, dat daarin moet uitkomen, dat van een gelijkheid tusschen beide partijen geen sprake kan zijn. Admiraal Kelly heeft als bemidde- laar lang geen^gemakkelijke taak tusschen twee lastige tegenstanders, die beiiden allerlei zoo gecompliceerde beweegredenen hebben en een niet minder gecompliceerden politieken toestand achter zich. Zooals de zaak nu hangt kan zij lang hangende blijven. De Assemblee verkeert dus door al deze onduidelijkheden in groote onzekerheid. Zij is bijeengeroepen vanwege het conflict in Sjang- hai, dat tijdens haar beraadslagingen kan voortbestaan of worden opgelcst. Kan zij in het laatste geval worden belast met de Mants joerijsche aangelegenheid? Wij hebben vroeger daar reeds over gesproken. Volgens het negende lid van artikel 15 van het Hand- vest van den Volkenbond kan een Assemblee op verzoek van een der partijen slechts bijeen geroepen worden als dit verzoek wordt ge- daan binnen twee weken nadat het conflict bij den Raad is aangebracht. Daar de Mant- sjoerijsche kwestie reeds sedert September hangende is, zou deze dus niet in behandeling kunnen komen, tenzij de Assemblee, die, een- maal bijeengeroepen, souverein is in haar be- slissingen, uitdrukkelijk daartoe besluit. Zal Zij: zich echter met deze netelige kwestie meer willen bezig houden dan onvermijdelijk is? Het antwoord valt daarop moeilijk te geven. Paul Boncour hield in zijn rede de mogelijk- heid daartoe in ieder geval open. Men gaat te Geneve dus dagen tegemoet, die rijk kunnen zijn aan verras3ingen. Het kan gebeuren, dat de heele bijeenkomst als een nachtkaars uitgaat, doordat zij geen on- derwerp meer heeft, maar evenzeer i3 het mcgelijk, dat men nog zeer dramatische debatten beleeft en allerlei onverwachte ver- wikkelingen. De Assemblee is in haar soort zonder voorbeeld. Zij kan zelf nu nog moeilijk beseffen waarheen zij zich heeft ingescheept; zelfs de verzegelde orders ontbreken. DE ZAAK KRoLLER. In de Memorie van Antwoord op het voor- loopig verslag van de afdeelingen der Eerste Kamer over het hoofdstuk Justitie, wordt over de zaak Kroller het volgende gezegd: Dat het instellen eener vervolging naar aan- leiding van de „onthullingen" met betrekking tot het concern-Krdller om redenen van alge meen belang achterwege zou blijven, is te eenenmale onjuist. De houding van de Justitie is niet meer gereserveerd, dan het geheel der omstandigheden in aanmerking genomen, voor haar olicht is. De algemeene lijn, die in zaken als deze moet, en ook in het onderhavige ge val wordt gevolgd, is .deze, dat niet iedere vage en algemeen gehouden beschuldiging onverwijld tot een ingrrjpen aanleiding geeft, doch dat aan concrete gegevens de noodige aandacht gegeven wordt. OUD-MINISTER BONGAERTS OVER DE SCHELDERIJN-VERBINDING. In een vergadering van de R.-Kath. rijks- kieskringorganiaatie te Breda heeft Ir. M. Bongaerts, oud-Minister van Waterstaat er op gewezen, dat uit de onderhandelingen van Versailles onze verplichting is voortgekomen. om Belgie in economisch opzicht tegemoet te komen, hetwelk in den kanalenaanleg zou moeten worden gerealiseerd. Thans wordt echter in deze aangelegenheid een ander ele ment gemengd, namelijk de Fransche hegemo- nie-politiek, welke Antwerpen wil gebruiken als een belangrijk steunpunt voor zijn mili taire en economische hegemonie. Daarom is de kwestie van de ScheldeRjn-verbinding van veel wij der strekking dan enkel Neder- landsch belang; het is een vraagstuk van in- Lemationalen aard, en van den eersten rang. Komende tot de practische kwesties der ScheldeiRijnverbinding, legde de heer Bon gaerts uit, dat de concessies, die na het ver- zet tegen de aanvankelijke plannen van Minis ter Beelaerts zijn gedaan, onvoldoende zijn, vooral met het oog op de afwatering van West-Brabant en zijn scheepvaartmogelijk- heden. Bij totstandkoming van het Belgische plan, wordt Brabant inderdaad in zijn ont- vvikkeling emstig belemmerd. En wie lacht met het plan van een open zeehaven te Ber gen op Zoom, moet eerst eens ernstig be- studeeren wat er allemaal mede samenhangt en wat een eigen zeehaven voor tot industrie- gebied voorbestemde gewesten als Brabant en Limburg beteekent. Alles moet gedaan worden, aldus Ir. Bon gaerts, om te voorkomen, dat de Brabantsche wal van de open Schelde, dus de zee, wordt Jgesloten of verwijderd gehouden. ONGELUK MET EEN BR AND WEER A UTO. Tijdens de blusschingswerkzaamheden bij den brand in het herstellingsoord van den Ned. Bond van Onderwijzers te Lunteren werd de brandweer omstreeks kwart over vier opnieuw gealarmeerd voor een brand in de boerderij van den landbouwer van B. aan den Bisschopweg. Deze brand was van min der emstigen aard, daar slechts de hooiberg in brand stond, welke brand was veroorzaakt door enkele kwajongens. De brand kon spoe dig gebluscht worden. Terwijl de brandweer- auto naar Ede terugreed, botste deze op den Amsterdamschen straatweg tegen een boom, waardoor drie brandweerlieden van den wagen vielen. Een van hen bloedde hevig. Een der manner! had een schouderfractuur en hoofd- wonden. Een ander had een enkel gebroken. De derde bleef ongedeerd. Per ziekenauto zijn de gewonden naar huis vervoerd. WTSSELLOOPER OVERVALLEN. Woensdalgmiddag tegen half twee liep een j bejaard wissellcoper van een kassierskantoor te Amsterdam op den hoek van de Spuistraat en de Raadhuisstraaj. Een portefeuille met effecten hield hij stevig onder den arm. Plot- seling werd hij aangegrepen door een, die poogde hem de portefeuille te ontrukken. De looper begon dadelijk hard te schreeu- wen. Eenige voorbijjgangers schoten toe, waarop de aanrander de tasch losliet en weg- rende. Hij sprong in een auto, welke in de nabijheid stond. Bljkbaar had de wagen staan wachten. Men heeft gezien, dat in de auto nog demand zat. Voordat de omstan- ders er goed op verdacht waren, was de auto met de aanrander en zijn helper verdwenen. Men had nog gezien, dat het nummer van den wagen was 8134 (vermoedelijk G). De daders zijn dus tot nu toe ontkomen, maar hun aan- slajg- nota bene op klaarlichten dag ge- beurd in een druk stadsgedeelte is niet gelukt. Kort na de aanranding kwam een motor van de motorbrigade ter plaatse. De motolis ten konden de auto niet meer achtervolgen, daar zjj niet wisten waarheen de wagen was gestoven. Zij hebben den looper in den zij span naar zijn kantoor gebracht. (Alg. Hbl.) DIEFSTAE VAN COUPONS STOF. In het politiebureau aan de Witte de With- straat te Rotterdam is de 21-jarige magazijn- bediende L. P. E. L. in bewaring gesteld, ver dacht, zich in den laatsten tijd bij herhaling te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van coupons stof uit de fabriek van de firma Ber- voets aan den Essenburgsingel, waar hij in betrekking was. Zaterdag werd hij in de Gem. Bank van Leening aan den Mathenes- serdijk op heeterdaad betrapt, toen hij twee door hem gestolen coupons stof wilde belee- nen. Hij werd overgebracht naar het bureau in de Witte de Withstraat, waar hij bij zijn verhoor al spoedig door de mand viel en be- kende, geregeld dit soort van diefstallen te hebben gepleegd. In een twintigtal Gemeen- telijke en particuliere banken van leening door de geheele stad zijn coupons stof, welke door L. waren beleend, in beslag genomen. De totale waarde van het gestolene bedraagt ruim /600. L. is ter beschikking van de justitie gesteld i en overgebracht naar het Huis van Bewaring. DE VIERVOUDIGE MOOED IN DE BOSSCHEN VAN ECHT. In den loop der vorige week is nog een rapport van den heer Van Waegeningh te Maastricht, als resultaat van zrjn onderzoe- kingen ten aanzien van kleeren, wapenen, voetafdrukken enz. inzake het drama te Echt, bij de justitie te Roermond ingekomen, meldt de „Limb. Koerier". Over aard en inhoud van dit rapport wordt voorloopig geheimhouding opgelegd. Men deelde aan het blad mede, dat de ver- dediger van de verdachten, vader en zoon v. d. E„ mr. P. Tripels te Roermond, er hoogstwaarschijnlijk van zal afzien, om een tweeden deskundige aan te doen wijzen voor het uitbrengen van rapporten naast die van den heer Van Waegeningh. Intusschen mag de openbare behandeling dezer rechtzaak nog niet spoedig tegemoet worden gezien, aangezien bijv. ook de con- structie der dagvaarding tegen de verdachten heel veel werk en moeilijkheden blijkt op te leveren. Vorige week Donderdag zijn opmetingen verricht op de plaats van het misdrijf. Zulks geschiedde tot het in kaart brengen van kui- len, bloedplekken enz. DE KONINKEIJKE BRANDSPUIT. Het bestuur van het Oudheidkundig Mu seum „Felua" te Apeldoom heeft aangekocht de oude brandspuit van het Koninklijk Paleis ,„Het Loo". Ook van de brandweermusea te Wassenaar en Utrecht waren pogingen tot aankoop in het werk gesteld. Het museum „Felua" zal half Mei voor het publiek open- gesteld worden. AUTOBOTSING BIJ WICHEN. Maandagavond omstreeks elf uur zijn op den Graafscheweg onder de gemeente Wichen twee vrachtauto's met elkaar in botsing ge komen. Van een der vrachtauto's, afkomstig uit Nijkerk, werd het linker vorspatbord af- gerukt en de kap zwaar beschadigd, terwijl de inzittenden ongedeerd bleven. De andere vrachtauto, toebehoorende aan iemand te Cuyk, is door de aanrijding tegen een boom gereden en werd totaal vemield. De bestuur- der dezer auto werd op slag gedood. KAFITEIN OVERBOORD GEVALLEN EN V ERDRONKEN. Zondagavond is de 63-jarige Belgische kapitein P. van Meele, van het rivierschip RijnSchelde, van Antwerpen, in de sluis te Hansweert over boord gevallen en verdronken. De man was gehuwd en vader van 7 kin- deren. MINNENIJD. Een jongeman uit Groning;en had connecties aangeknoopt met een meisje, woonachtig in een naburig dorpje. Deze relatie was echter niet naar den zin van de mannelijke dorpe- lingen, die de in deze atreken meer gehuldigde opvatting deelden, dat zij het alleenrecht op hun dorpsgenooten konden laten gelden. Maat- regelen werden genomen om dit den indrin- ger eens goed duidelijk te maken. Toen hij een dezer avonden van zrjn geliefde kwam werd hij op een daartoe geschikte, donkere plek opgewacht en bont en blauw geslagen. Aangifte bij dte politie is echter niet gevolgd. De oangerande ridder meent, dat varkentje zelf te moeten wasschen. Wat tevens wil zeggen, dat hij allerminst van plan is, zonder meer van zijn geliefde afstand te doen. GEFINGEERDE ROOFOVERVAL TE WEERT. Bij een nader politie-onderzoek is gebleken, dat een „roofoverval" te Weert gefingeerd was en dat deze slechts moest dienen om een kastekort te dekken. De Msb. verhaait thans nog eenige nadere brjzonderheden, welke we hieronder laten volgen: Vorige week Woensdag trof de 24jarige S. te Weert op de Markt aldaar den 27ja.rigen arbeider J. Laatstgenoemde vroeg aan S. of hij niet wat geld voor hem ter leen had, waar op deze antwoordde, dat hij wel 100 had, waarvan hij aan J. f 50 wilde geven, mits deze hem zou helpen. Toen werd de overval in sc5ne gezet. Er werd afgesproken, dat S. om 7 u. in den avond van Donderdag van zijn woning zou wegfietsen. J. moest dan in de nabijheid zijn. Aldus werd gedaan. S. had zich licht bloe- dende aan de rechterhand verwond, en had een buil aan zijn hoofd. Verder had hij zijn regenjas met bloed besmeurd en rechterjas- zak uitgescbeurd. Toen heeft S. aan J. een beurs met 50 gegeven en hem verzocht zijn rijwiel ergens weg te gooien. Het rijwiel werd denzelfden nacht om 2 uur door de gemeentepolitie teruggevonden op een veldweg naJbij de Konijnsprang op Leu- ken. Reeds om kwart over 7 vervoegde S. zich ten politiebureele om aangifite te doen van den overyal. De inspecteur van politie trof direct maatregelen voor een uitgebreid onder- zoek. De gemeenten langs de hoofdwegen werden direct telefonisch gewaarschuwd, ter wijl de politie de kleinere wegen per auto af- I reed. Daamaast werd door de politie onmid- i dellijk een onderzoek ter plaatse van den I overval ingesteld. Hier viel echter niets te constateeren. Daarcp werden de bescheiden van S. als contributie-incasseerder van den R.K. Grafi- schen Bond aan een onderzoek onderworpen en daarbrj gehoord de secretaris en penning- meester der afdeeling Weert van dezen bond. Het bleek daarbij, dat de bescheiden niet in orde waren en S. een tekort had in kas en bovendien achter was met het afdragen der geinde gelden. Toen rees het vermoeden, dat de man den overval in scene zou hebben ge zet. Hij werd door de politie aan den tand ge- voeld en tenslotteviel hij door de mand en legde een volledige bekentanis af, waarbij bleek, dat ook J. in de zaak betrokken was. Vrijdagavond werd J. door de gemeente politie gearresteerd. Aanvankelijk ontkende hij iedere medepliehtigheid, doch na een na- Bestek en voorwaarden zijn tegen f 0,50 per stel verkrijgbaar ter secretarie der gemeente Westdorpe, waar de teekening ter inzage ligt. Inlichtingen verstrekt de heer J. Hennink, architect te Sas van Gent, dagelijks van 89 uur des voormiddags. Inschrijvingsbiljetten worden tot den dag der besteding ter secretarie ingewacht. Westdorpe, 4 Maart 1932. Burgemeester en Wethouders voomoemd, F. A. HENDRIKSE, Burgemeester. R. KIEBOOM, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Voortgezet worden de algemeene beschou- wingen bij de Rijksbegrooting 1932. Minister Ruys de Beerenbrouck verklaart, dat de crisis geen wijziging heeft gebracht in de principes dezer regeering. Wijziging van de werkloosheidsverzekering moet wachten tot betere tijden. Het werk- loosheidsvraagstuk berust in de eerste plaats bij de gemeenten; er is hier een aanvullende taak voor het Rijk. Een goed stelsel van autonomie der gemeen ten moet verzekerd worden door van rijks- wege te waken tegen excessen, onder meer bij werkloosheidsbestrijding. 61) Vervolg. „0, ja. Natuurlijk," zei Toby weer, maar nu op een toon, of hij het maar half meende. ,,Maarre zie je, ik zou „HaWe zijn er. Gelukkig," viel Peter hem dankbaar in de rede. In de verte schemerde het groote witte hek van de Old Hall door de boomen heen. Toby zette nog wat meer vaart en na een halve minuut schoten ze tusschen de pilaren door en race-den de oprijlaan op. Onder het rijden speurde Peter naar rechts en links, maar tot zijn teleurstelling en ongerustheid was er van Jane geen spoor te ontdekken. Bij het terras hield Toby halt en stapten renner en passagier af. Het huis lag stil en vredig in de warme middagzon te blakeren; niets verried de vreemde tooneelen, die zich gedurende de laatste vier en twintia uur tusschen zijn muren afgespeeld hadden. Nergens, noch in den tuin, noch op het terras of voor de ramen zagen ze eenig teeken van leven; het eenige geluid wat ze hoorden was het ruischen van den wind door de boomen. ,,D'ouwe vrouw is uit," leidde Toby van die verschijnselen af, ,,en de lijf- eigenen zitten natuurlijk ergens bij elkaar g iuuuuciao CU15 Hiema worden een aantal kleine ontwerpen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aan de orde is de Indische begrooting. De heer Cramer (s.-d.) geeft toe, dat de economische toestand van Indie hoogst zor- gelijk is. Zijn optimisme is dan ook aanzien- lijk gedaald, maar hij waarschuwt tegen het kweeken van een paniekstemming. De bezit- tingen van Indie zijn veel grooter, dan de schuld. Spreker had minder schuld willen aflossen en meer willen besteden aan produc- tieve werken. Hij meent, dat het nieuwe regime een hoofdrol heeft gespeeld bij de thans ingevoerde drastische bezuinigingen. Er moest gestreefd worden naar een slui- tende begrooting, maar deze aoht spreker^oor de eerste jaren onmogelijk. Het eerst en meest is noodig een ver gaande bezuiniging op het militaire apparaat. Zoo lang dit niet gebeurt, is sprekers fractie niet te vinden voor andere bezuinigingen. Hij dient een motie in, vragende bezuiniging met een vierde op de militaire uitgaven. Komaan, Hollandsche Dames-clienten, bestel met Uw eerste bezoek te Gent in het Huis JULIENNE SCHELFHOUT, Brabant- dam 6, Dampoortstr. 25. Daar kunt ge Uwe Maat- corsets tegelijkertijd aan- passen. De nieuwste schoonste Parijzer modellen aan ge- ringe prijzen. (Ingez. Med.) en fokken een sweeptake over de kansen van de ouwe heer of ze rusten van de vermoeienissen des daags in Morpheus armen uit. Wel, wat vin je, nu we toch hier zijn Hij hield midden in zijn zin op, want zijn metgezel schoot langs hem heen, sprong het terrastrapje in eenen op, en liep met finale-honderd-meter-passen op de huisdeur af. Bellerby Jr. zette zijn fiets tegen een hekje en ging hem hoofd- schuddend achterna. Peter rende door de huisdeur naar bin nen, gleed de hal door en bereikte de deur van het schilderijenzaaltje, zonder iepiand te ontmoeten. Hij rukte de deur open, sprong naar binnen en vestiade zijn ang- stige oogen op een bekende plaats van den wand. En wat hij daar zag, deed hem een geluid maken, dat we door de gevoe- lens, die erdoor tot uiting kwamen, het best een kreun van woede en teleurstel ling zouden kunnen noemen. Naderbij komende voetstappen kondig- de komst van Toby aan. Het corpulente jongmensch bleef op den drempel staan en keek onderzoekend de kamer rond. „Hallo, wat is er nu weer aan de hand, ouwe jongen. Alle menschen Nu is er nog een tweede ook weg 1 ,,Ja," zei Peter met vermoeide stem, „maar de eerste is terug." Bij die woor- den wees hij naar een kleine tafel, waar op, behalve een ledige lijst ook een rol linnen lag. y ,,Wat wat bedoel je hakkelde Toby in-verbaasd. Hij liep vlug naar het tafeltje toe, greep het doek en rolde het DE ECONOMISCHE RAAD. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot instelling van een Economischen Raad, was men vrij algemeen met den Minister van gevoelen, dat deze instelling wenschelijk is. Ter voorziening in de reeds lang gevoelde behoefte aan betere economische voorlichting werd, naast de reor- ganisatie van het departement van Arbeid, de schepping van een dergelijk vast college van advies en bijstand aan de Regeering betref- fende onderwerpen van economischen aard in den ruimsten zin noodig geacht. De meeste leden verheugden zich dan ook over de in- diening van dit wetsontwerp. Andere leden waren maar matig ingenomen met de instelling van wederom een nieuwen Raad. Naar him meening wordt de verant- woordelijkheid der Ministers langs dien weg steeds meer verzwakt. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de bewindsman achter het advies van zulk een Raad schuil gaat, en de Raad hoe langer hoe meer de neiging heeft een zekere aanspraak te doen gelden op het volgen van zijn adviezen. Verscheidene leden hadden tegen het zitting nemen van Kamerleden in adviseerende col leges geen bezwaar. Integendeel achtten zij het bij den groei van het organisatiewezen van groot belang, dat op deze wijze het gevaar kan worden vermeden, dat een klove zou kun nen ontstaan tusschen de vertegenwoordigers van het volk in z'rjn sociale groepeering en de eigenlijke staatkuhdige vertegenwoordiging. Bovendien kan de deskundigheid der Staten- Generaal er slechts bij winnen, wanneer een aantal leden van het paxlement aan de voor- bereiding der wettelijke maatregelen in advi- uit. ,,Dit is de Constable 1 Maar wat is dan Hij keerde zich met een ruk om en keek naar de rij schilderijen met zijn twee veelbeteekenende ledige rechthoe- ken. „Nou is de Romney weer7weg. Car dinal, jong, ik begrijp er niets meer van." Hij liet de Constable uit zijn handen glij- den en raapte een stukje papier van het tafeltje op. ,,Wat hebben we hier Alle menschen, een cheque een cheque voor Maar dit oogenblik koos Peter uit, om met een schok tot het leven terug te kee- ren. Met een sprong stond hij naast Toby, trok de cheque met een vlugge be- weging tusschen zijn vingers vandaan en rende naar de deur. Daar maakte hij lang genoeg halt, om te zeggen: „Straks leg ik je alles wel uit. Nu geen tijd. Ik leen je fiets even, goed En schoot zonder antwoord af te wachten naar buiten. Gedurende nationale crisisperioden kan men elken avond in de kranten lezen, dat de karakteristiekste eigenschap van den „doorsnee" Brit z'n absoluut onvermogen is, om zijn nederlaag te erkennen. Het valt moeilijk vast te stellen of dat zwierige compliment waarheid bevat of niet, maar een feit is het, dat Mr. P. Q. Cardinal tot het vasthoudende, koppig-doorzettende soort behoorde. De schok, dien hij gekre- gen had bij de ontdekking, dat hij, zijn heroische race ten spijt, toch nog te laat ten tooneele verschenen was en dat Jane, door de vrachtauto, haar waanzinnig plan ten uitvoer had kunnen brengen en daar- na verdwenen was, die schok was niet J.XJAXJ, aeuivaiig ICOU XZll AUgUObUO mil- sterdam 12 Augustus 1931; Maastricht 15 December 1931. Het doel der z.g. economische burgerwacht is niet gericht op het bemoeilijken en onder- drukken van eventueele loonbewegingen en stakingen van de arbeiders, speciaal ook van het Overheids- en semi-overheids-personeel. Zij beoogt na daartoe door het wettig ge- zag (den burgemeester) te zijn opgeroepen een behoorlijken gang van het maatschappe- lijk leven en van den openbaren dienst te hel pen verzekeren, indien deze door eenigerlei oerzaak mocht worden bedreigd of verstoord. EEN VERBETERDE RIJNSCHELDE- VERBINDING. De Nationale Unie publiceert schetskaarten van het tract: van het Eendnachtskanaal met zeehaven Bergen op Zoom en van de uitmon- ding van dat kanaal en die haven in de open Westerschelde volgens het on twerp van ir. E. van KonijnenbSrg, zooals dat aan onze regee ring bekend was. Aan de bijgevoegde toelichting ontleenen wij het volgende: Bij de beantwoording van de interpellatie de Savornin Lohman is de voorstelling gegeven, als zou het door de slikken van Hinkelenoord verlegde „raccordonnement direct" eigenlijk niets anders zijn, dan de in het plan van Ko- nijnenburg in de open Schelde voorziene strek- dam; ten Noorden en Zuiden van welken de open Schelde „om technische redenen zou moeten worden afgesloten. Teneinde aan deze onjuiste voorstelling een einde te maken, volgt thans de openbaarma- king van het betrokken fragment van de detailkaart van het plan van Konijnenburg, zooals dit aan de regeering bekend is. De op deze kaart aangegeven open buiten- minder sterk, omdat hij niet geheel en al onverwacht gekomen was. De noodzaak om Jane tot rede te brengen had in zijn uitgeput en lichtelijke gederangeerd brein de proporties van een moreelen plicht aangenomen en het besef, dat hij in die taak, die hij zichzelf opgelegd had, was te kort geschoten, benevelde zijn geest- vermogens en drenkte zijn ziel in wan- hoop. Maar zijn verstand behoorde tot de soort. die onder hoogen-tegenvallers- druk het beste werkt en terwijl hij, met de cheque, naar de deur spurtte, drong het alweer tot hem door, dat alles nog niet verloren was. Sir Walter was er met zijn auto van- door en Lady Bellerby was naar het een of andere liefdadigheidsfeest; de vraag, wanneer ze thuis zouden komen, kon hij niet beantwoorden. Waar Jane op dat oogenblik zat en wat ze voor plannen had, wist hij evenmin, maar hij kon veilig aan- nemen, dat ze, voor ze voor goed van het tooneel verdween, naar het villatje zou gaan om haar persoonlijke bezittingen in te pakken. Als die redeneering juist was, bestond er kans, een minieme kans. maar toch een kans, dat hij het villatje kon bereiken, haar de Romney door rap- heid van tong of kracht van vuisten af- handig maken en het schilderij weer op zijn plaats in het zaaltje ophangen, voor Sir Walter of zijn vrouw thuis kwam. In elk geval was het te probeeren. En zoo gebeurde het, dat Peter voor Toby genoegzaam van zijn verbazing be- komen was, om zich in beweging te zet- ten, al op de fiets van zijn vriend zat en werpen, Bergen op Zoom, Gent, Vlissingen en Ter Neuzen, zonder de voordeelen van Rotter dam's natuurlijke ligging te niet te doen. Er bestaat echter geenerlei noodzakelijk verband tusschen den strekdam en het Neder- landsch standpunt: „handhaving van de door- vaart door de open Schelde, met uitsluiting van elk, de open Schelde vermijdend, kanaal". Deze dam is slechts ontworpen naar aanlei ding van de opmerking van Nederlandsche zijde gedaan, dat bij Bath „de rivier (de Wes terschelde) ,,zoo breed is, dater steeds ruimte genoeg zijn zou, zoo noodig door mid- del van daartoe geschikte werken, het onbe- lemmerd verkeer zoowel van de zee- als bin- nenvaart te verzekeren". (Vgl. Witboek, p. 47). De ontworpen strekdam wilde lechts de juistheid van deze stelling aantoonen. De Nationale Unie herhaalt echter met na- druk dat indien en zoodra waar zou blijken quod negamus dalt deze of welke andere dam, hetzij om technische, hetzij om andere redenen, zou moeten leiden tot een met het Nederliandsch standpunt onvereenigbaar ge- sloten kanaal, een andere vorm van normali- satie van de open Schelde zal dienen te wor den gekozen. In Noord-Brabant heeft het plan reeds de instemming verworven van verschillende groe- pen van belanghebbenden. De Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Brabant te Breda heeft onlangs in een adres aan den mi- nisterraad uiteengezet dat elke oplossing voor een nieuwe RijnSchelde-verbinding rekening moet houden met de belangen van Brabant: de afwatering, de binnenscheepvaart, de aan- sluiting op het kanalenstelsel in Oostelrjk Noord-Brabant en Limburg, het scheppen van een eigen Brabantsche zeehaven te Bergen op Zoom, en de handhaving van de mogelijkheid tot logische aansluiting op Zeeuwsch-Vlaan- deren, Vlissingen en Ter Neuzen. de oprijlaan afspurtte, of hij het kam- pioenschap wegracen moest winnen. Een paar minuten later werden de in- woners van Sandhaven uit hun welver- diende Zondagsrust opgeschrikt door dit plotselinge verschijnen van een zonder- ling-uitgedosten jongen man op een fiets, die als een van-de-kooksch projectiel hun gezichtveld binnen kwam vliegen en langs de steile helling van het dorp naar de zee het weer verliet. Dat genoemde jonge man niet op die helling sneuvelde, was een bewijs van de welwillende stemming van de schikgodinnen, want bij het afrij- den onthield hij zich van het gebruik van zijn remmen en liet de zwaartekracht haar onvermijdelijken gang gaan. Geen Wonder dat hij lichtelijk geradbraakt en buitengewoon dankbaar voor zijn miracu- leus behoud was, toen hij, een minuut of vijf later, de laan kwam uitschieten en over zijn stuur gebogen het arasveld voor het villatje overzwoegde. Voor de ver anda van „Sonnehoeck" hield hij stil, zette zijn fiets tegen de houten balustrade, sprong het trapje op, duwde de deur van de huiskamer open en wandelde met een zucht van verlichting naar binnen. Jane Craig, die aan tafel ijverig op den achterkant van een enveloppe zat te schrijven, keek bij zijn binnenkomen op. schrok, frommelde de enveloppe ineen en liet ze haastig in haar zak verdwijnen. Maar toen ze hem begroette, klonk haar stem heel gewoon en heel kalm. Hallo, Peter zei ze, ,,ik was er wel bang voor dat je hierheen zou komen." (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 9