n MMOBW Heerlijk gesneden RUNDERROOKVLEESCH SEIZOEN OPENING „Sigma V\oM' kIsc/i Protf, Chocolade Eieren Onze Paasch-Etalage is gereed Kerkboeken en Bijbels SPECIALE AANBIEOING 1 I P I ALBERT HE UN Qnbreekbare Horlogeglazen Wl ELAND DrylingElectrische Droogmachine f 145, ibtw HILLESHOG Vioollessen J. BONTE-VAN MOSSEVELDE, GOEDKOOPE ZUIDVRUCHTEN I i I I I FIJN VAN DRAAT ONTVANGEN 99 Electrische Waschmachine Firma Gebrs Tazelaar - Ter Neuzen VAN BORSSUM WAALKES ALLCOCKS POREUSE PLEISTER oderra ^j|r A. A. MARSILJE Jzn. VOERMAN-de PAUW Heeft U HERALD9' Een WOONHUIS een DIENSTBODE-HUISHOUDSTER Gem. Zit-enSlaapkamer of Zitslaapkamer Een Woonhuis met Cafe J' Firma P. J. VAN DE SANDE TER NEUZEN I P I 1 I it I l 1 I I I I SPREEKUUr voor minvermogenden RSJTUSGEN APOTHEEK - TER NEUZEN Bij Spit in den rug Pijn in de iendenen Thermogene Watten nlet van glas te onderschelden 13. ADRIAANSENS - Korte Karkstraat 8 EEN GROOTE SORTEERING 'tNIEUWSTE aan concurreerende prijzen 65 DIJKSTRAAT 65 25 cent per H.G. Niettegenstaande de groote moeilijkheden welke de regeering ons door plotselinge contingen- teering in den weg legde, waren wrj in staat, dank zij het feit dat wij ons reeds verscheidene jaren toelegden op den import van aparte en chi que con- fectie, voor dit seizoen toch een in alle opzichten geslaagde collectie samen te stellen in: Dames-MANTELSMANTELCOSTUMESJAFONNEN, BLOUSESROKKENREUEN- en KINDERKLEEDING Fijne en losse, wollen weefsels en opval- lende vroolijke kleuren kenmerken dit seizoen. Een bezoek aan ons magazijn is dan ook een lust voor de oogen, vooral ook door de groote verscheidenheid prachtkwali tei ten en sterk gedaalde prijzen Komt eens kijken, wij toonen U gaarne. Beleefd aanbevelend, Noordstraat 51-53 (fabrikaat BrownBoveri, Baden) „Sigma" Waschmachine f 120,— „Sigma" Waschmachine met Kolenfornuis ./148, „Sigma" Waschmachine met rijdbaar onderstel tevens Gascomfoor .fl60,— „Sigma" Waschmachine met Gascomfoor en Wringer190, Machines voor proefwasch beschikbaar Noordstraat 19-21 - Telef. 13 Ter Neuzen A SUIRERBIETENZAAD N.V. HOLLANDSCH-ZWEEDSCHE Nog op bestelling verkrijgbaar Echt zuiver Belgisch- en Roozendaals Klaverzaad Lucerne-, Hopperups en Witte Klaver Gras- en Klaverzaden Ook extra Duivenboonen FRANS DE BRUIJN, een Waschmachine? 99 Uit de hand te koop GEVRAAGD AANGEBODEN TE KOOP i Mevr. 't GiLDE-VAN STAVEREN Verlengde Van Steenbergenlaan 8 99 komt u eens kijken DIJKSTRAAT 37 - TER NEUZEN. GROOTER %M. m\ VAN ZATERDAG 5 MAART TOT I EN MET VRIJDAG 11 MAART A.S. |r Stukjes Appelen per pond van 38 voor 34 Ct f i i Schijfjes Appelen Abrikozen Pruimen I Pruimedanten Californische Peren Perziken 33 30 35 31 29 I, 26 65 59 50 46 41 37 271/2 26 121/2 2 p. 23 17 voor 15 38 34 28 22 26 38 28 39 22 28 25 19 23 35 26 36 19 24 DADELS 2 pond voor 15 ct. Studentenhaver per 1/g pond 25 ct. EET ZUIDVRUCHTEN GEZOND. VOEDZAAM. P VOORDEEL1G. 4 MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER TER NEUZEN - Noordstraat 63 - TEL. 245 Bij een slager koopt men vleesch, Bij een Bakker Brood. TANBARTS Noordstraat 72, Ter Neuzen, Tel. 204. Zaterdags van 281/2 unr. nieuwe en herstellingen. Tel. 44. R. J. DE KRAKER, Axel. door gevatte Koude Trekt de Pijn uit, per stuk 0,75 Bij Spierpijnen enz. in pakjes f 0,45 en 0,75. Verkrijgbaar bij Concurreerend adres voor Goud- en Zllverwerken en voor alle voorkomende Reparaties. •x<-x.x.A.v Wij garandeeren, dat al het Hilleshog- zaad voor Nederland bestemd, op Neder- landschen bodem met Nederlandsche orbeidskrachten is geteeld. Hilieshogzaad geeft de hoogste suiker- opbrengst per bunder en het kleinste aantal schieters. Bij het rooien spaart U geld door den idealen vorm van de Hilleshog-biet. Bietenbouwers, in Uw eigen belong: bestel voor de a.s. uitzaai ook Hilieshogzaad bij Uw inkoopvereeniging of Suikerfabriek. ZAADMAATSCHAPPIJ AMSTERDAM SARPHATI STR.9. voor aanleg van tijdelijke en blijvende Weiden, met opgaaf van grondsoort. aan billljke prijzen. Aanbevelend, Zaadteler - HULST - Telefoon 65. Wij leveren U daarbij een E. M. F. Motor 0,4 P.K. op de lichtleiding aan te sluiten voor 45,-. Aanbevelend, Electro-Technisch Bedrijf P. L. R. SALM. Drjkstraat 75 Ter Neuzen. Met de waschmachine is Uw waschdag een genoegen. Zij kookt, weekt, wascht en spoelt voor U. Vrijblijvend een machine voor Proefwasch beschikbaar. Aanbevelend, Electro-Technisch Bedryf P. L. R. SALM. Dijkstraat 75 Ter Neuzen. staande Noordstraat HOEK. Te bevragen bij T. LANTSHEER, Hoek. bij A. RIEMENS, Klein Landbouwer, Hoek (Knol). voor Dame of Heer. Te bevragen bureau dezer courant. Te bevragen bij de Wed. D. v. d. EECKHOUT-BUIJSSE, Kanaalweg P 69, Sluiskil, Ter Neuzen. TER NEUZEN - PRIJZEN ''A M ti n ii ii ii ii n ii n ii ii ii n it ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii II ii it ii n Tutti-Frutti m ii ii ii Vijgen ii ii m i N R 100 Bii een Drogist, Pepermunt, Drop en Hoesttabletten van Dr. J. B. MEENK h 10 cts per rol. U bent dubbel en dwars tevreden met dit medicijn en genotsmiddel. Geen massa product der concurrentie, maar iets geheel aparts. Deze drie rollen zijn een voortdurende bron van genot bij Hoesten en Buikpijn. Pharmaceutisch bereid en niet uitsluitend snofpgoed. Portret van Dr. J. B. MEENK op de Pepermunt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 8