Aanbesteding. Voor do EERSTE H. COMMUNIE Onze duurste Koekjes [AmandBlkoekjes] I. FONTEIJN - Noordstr. 22 Dames- en Meisjeshoeden W. NAEIJE GUIQUIERRE advertentiEb Een Wooniiuis, Erf en Tuin, De Vereeniging „HET GROENE KRUIS" POOTAARDAPPELEN. Voetbalver. „TERNEUZEN" 1. HET WOONHUIS Het Fabrieksgebouw U I T VoIr I N G P. VAN GREMBERGEN Probeer U ze eens J. BONTE-VAN MOSSEVELDE, MAAKT U HET LEVEN G0EDK00PER WONING te huur gevraagd Schilder en Behanger. Heeren Landbouwers Een W00NHUIS en ERF Een W00NHUIS en ERF Een Woonhuis, groote Schuuren Erf p. belderl*no, cast™, Openbarejferkooping. Terneuzen Ill-Sluiskil I. Aanbesteding. 2. De partij BOUWLAND een nette KOSTGANGER Het Huis en Erf Het Huis en Erf Het Huis en Erf Het Huis en Erf Auto's Auto's A. A. DEES, Ned. Herv. Verbond tot Kerkherstel. Ds. P. J. F. VAN VOORST VADER. Nad. Herv. Pred. te Mlddeiburg Ds. DE BRUIJN, Ned. Herv. Pred. te Hoop Zwaluwe, Christelijke Harmonlevereeniging „H0ZANNA" te Axel. Eigenheimers Bx 35/5o m.M. a f 7,- per 100 Kg. Zeeuwsche Blauwen B 28/4o m.M. a f 8,- per 100 Kg. KERKBOEKEN en ROZENKRANSEN TER NEUZEN Evenals vorige jaren Gez. MILLENAAR, solied sierlijk en goedkoop ONTVANGEN RUNDERS te weiden PIANO een mooie oude VI00L Net Dagmeisje Gebruikt Orgel, Cornelia Janna, Rund- en Varkensslagerij met Winkel. JAN MARSILJE. E. VAN RUN, 2. ZONDAG a.s., half drie Architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens zijn last- gever, op DINSDAG 15 MAART 1932, 's nam. 2 uur, in het Hotel „Du Commerce", bij den heer De Vrieze te Ter Neuzen, in 4 per- ceelen en in massa, trachten aan te besteden Het sloopen en ter plaatse bouwen van een WOONHUIS op een Hof- stede in den Willems- kerkepolder te Hoek. Bestek en teekening a /1,25 vanaf a.s. Maandag verkrijgbaar ten kantore van den Architect aan het Tuinpad. Het bouwen van een WOONHUIS aan dePrins Mauritsstraat te Axel, in massa en in perceelen. GEVRAAGD Donderdag den 31 Maart 1932, diverse Machinerieen, 6 pers. Minerva 4-pers. Fiat 4-pers. Chevrolet 4-pers. Whippet Een Ford Vrachtauto een nieuwe Indian-Scout Ter Neuzen. Tel. 178. te TER NEUZEN roept hare leden op tot bijwoning van de JAARVERGADERING, welke zal gehouden worden op Donderdag lO Maart, des avonds 7 uur bij den heer De Vrieze, Markt, alhier. HET BESTUUR. op WOENSDAG 9 MAART 1932 (Biddag) Met medewerking van de Christel. Zangvereen „ASAF" te Axel. NOG VOORRADIG Alles bruto voor netto inclusief zak, onder plombe en met certificaat van het Centraal Comite, franco Goes. „DE WILHELMINAPOLDER", WILHELMINADORP. hebben wij een groote en mooie sorteering Een pracht-collectie LIJSTEIV en PRENTEIV zoowel in de goedkoope als duurdere soorten Aanbevelend Mag. „DE OLIFANT" Dijkstraat 46 - Ter Neuzen kosten 12 cent per ons. DIVERSE GEBAKJES 5 cent per stuk. Ons gebak is steeds versch. "W Beleefd Aanbevelend, DE SORTEERING GROOTER DE PRIJZEN LAGER ZIET ETALAGE DIJKSTRAAT 37 TER NEUZEN. Onze Prijzen. Uw Besparing! lste kwaliteit Witte Suiker Roomboter Zuiver Rundvet Margarine Prima Geldersche Worst Schouderham Leverworst Bloedworst Plockworst Boterhamworst Volvette Goudsche Kaas Prima Leidsche Kaas Huishoudjam (pot gratis) Roode Zalm, John West Californische Perziken Witte Boonen Bruine Boonen Zaansche Molen Biscuits Pindarotsjes Flikken Chocolade Hagel per pond 16l/2Ct. perpondspak 19 per pond 16 33 perons 11 8 8 12 38 23 per pondspot 27 per groot blik 85 49 per pond 5 T\2 PRIMA ENGELSCHE TOILETZEEP per kilo65 ct. Zachte Zeep Zeeppoeder Huishoudzeep per pond 7 ct. 4 pak voor 25 8 stukken voor 25 Ter Neuzen, Noordstraat 63, Telef. 245. hebben we weer een mooie en voordeelige collectie Beleefd aanbevelend. Je adres voor het vermaken van oude Hoeden en omboorden van Heerenhoeden. Lange Kerkstr. 64 (achter de Noordstr.), TER NEUZEN. Koopt Uw Wagens bij ons Ze zijn onovertrefbaar in kwaliteit en in lage prijs Noordstraat 11-13 TER NEUZEN Beleefd aanbevelend, VL00SWIJKSTR. NEUZEN J. A. NEETESON, Van Wuijckhuisepolder, Hoek. Een in goeden staat zijnde te koop aangeboden Prijs f 185, Gebrs VAN DAMME, Te koop aangeboden gevraagd. TE KOOP GEVRAAGD of in ruil voor goede Piano. Getroffen door de zeer vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van ons geliefd Dochtertje en Zusje, betuigen wij, in het bijzonder den Weled. Zeergeleerden heer W. Stevens, onzen hartelljken dank. H. J. VAN OELDEREN—DE MUL en Kinderen. Ter Neuzen, 4 Maart 1932. Ondergeteekende betuigt zijn hartelljken dank voor de vele bewijzen van belangstelling op 24 Febr. ontvangen. J. POLDERMAN. Amsterdam, le Atjehstr. 114 huis. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij heeft geopend een Hopend door een vlugge en nette bediening het vertrouwen waardig te worden, beveelt hij zich minzaam aan voor de levering van versche en fijne Vleeschwaren tegen sterk concur- reerende prljzen. Ter Neuzen, 4 Maart 1932. Axelschestraat 104. Ondergeteekende maakt het geachte publiek van AXEL en Omstreken bekend, dat hij zich alhier heeft gevestigd als Beleefd aanbevelend, Koestraat D 106. Axel, 1 Maart 1932. De tijd voor het castreeren van Paarden is weer nabij. Wenscht Gij dat Uw Paarden, Hoornvee en Varkens SOED gecastreerd worden, wendt U dan tot onderstaand adres. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op Dinsdag 15 Maart 1932, des na- middags te hall drie te Ter Neuzen, in het Hotel du Commerce, van den heer A. DE Vrieze, publiek te verkoopen 1. ten verzoeke van de fam. PAANS te Ter Neuzen aan de Donze-Vis- serstraat No. 120, groot 77 centiaren. Verhuurd aan den heer L. van der Molen, voor 3,— per week, ten verzoeke van de fam. Wed. MILLENAAR—Platteeuw te Ter Neuzen aan de Van Boven- straat No. 11, groot 84 centiaren. Verhuurd aan den heer A. J. Durinck, voor 5,— per week. De betaling der kooppenningen moet geschieden binnen 30dagen,deronkosten binnen 6 dagen na de toewijzing. De huur komt ten bate der koopers vanaf de week volgende op de betaling. Inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, is voornemens op Donderdag 17 Maart 1932, des na- middags te e6n uur, te Zaamslag in het caf£ van den heer De Regt, publiek te verkoopen voor den heer Mr. LAMBOOY als curator in het faillissement van den heer J.J. P. Scheele te Zaamslag, buurt Poonhaven, groot 6 Aren, 47 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. voor de Familie WILHELMUS 2. Kaijser te Zaamslag, op het dorp, groot 3 Aren, 26 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. De betaling der koopsommen moet geschieden binnen 30 dagen en der on- kosten binnen 6 dagen na de toewijzing. Inlichtingen ten kantore van genoem den Notaris. Zeestraat A 112 - AXEL - Tel. No. 71. Voorheen te Stoppeldijk. Entree 20 en 10 cent Ondergeteekende zal namens zijn last- gever op Donderdag 10 Maart aanst,, des namiddags om 3 uur in het Hotel „De Graanbeurs" bij den heer Verhulst te Ax el, aanbesteden Bestek en teekening 11,— verkrijg baar Nieuwstraat 62, Axel. De Bouwkundige, P. LE FEBER Jr. Notaris FANOY te Axel, zal krachtens art. 1223 B.W., in het cafd van den heer P. Eooermont te Hulst, Station op Donderdag 10 Maart a.s. bij INSTEL, en Donderdag 17 Maart 1932 bij TOEWIJZING, telkens des namiddags 3 uur, verkoopen met Schuur, Erf, Tuin, Boomgaard en Weiland te St. Jansteen, Absdale, kadaster sectie B nos 835, 822, 836 en 477 geheel en 833 ged., samen groot 93 A. 42 c.A., waarvan 19 A 72 c.A. eigen grond is en 73 A. 70 c.A- erfpachtsgrond (eigenaargrond: den heer E. David te Koewacht). te St. Jansteen, Riet- en Wulfsdijk, kadaster sectte A nos 98, 99, 100, 101, 102 en 774, samen groot 9.76 50 H. A. (21 gem. 274 roeden)te' veilen in perceelen. Alles eigendom van en in gebruikbij Wed. Th. F. de Cock. Te aanvaarden terstond bij de betaling. Betalenuiterlijk 16 April a.s. Brieven onder No. 698, bureau v/d blad. Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de N.V. Prov. Zeeuwsche Electr.-Maatschappij op bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen, in het openbaar ver koopen A. des nam. te hall twee uur: I. (voormalige Electr. Gentrale) met annex Stooklokaal, Werkplaats, Bergplaatsen, Kolenloodsen, Smede- rij, Magazijn en Erf, met uitgang naar de Jozinastraat te Ter Neuzen, kad. Sectie L no. 2217 gedeeltelijk groot ongeveer 46 Centiaren en no. 1413 gedeeltelijk groot ongeveer 23 Aren 35 Centiaren. Te veilen in 13 perceelen en in massa. II. aan de van Bovenstraat 40 te Ter Neuzen, kad. Sectie L no. 1160, groot 69 Centiaren. III. aan de van Bovenstraat 13 te Ter Neuzen, kad. Sectie L no. 1152, groot 72 Centiaren. IV. aan de van Bovenstraat 15 te Ter Neuzen, kad. Sectie L no. 1412, groot 72 Centiaren. V. aan de van Bovenstraat 33 te Ter Neuzen, kad. Sectie L no. 2217, gedeeltelijk groot ongeveer 72 Centi aren. Betaling koopsommen 30 April 1932. Onkosten 6 dagen. Lasten vanaf 1 Januari 1932. Aanvaarding dadelijk na de betaling der koopsommen, mei uit- zondering van perceel IV dat uiterlijk 1 November 1932 kan worden aanvaard. B. Onmiddellljk daarna tegen con- tante betaling: in gebruik geweest bij de vermelde Electr. Centrale, als breeder staan omschreven in notities, verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris vanaf den 15 Maart 1932. Onderstaande wagens moeten weg voor elk aannemelijk bod. Profiteert van deze zeldzame goed- koope aanbieding: (geschikt voor verhuur) (met leerbekleeding) (Pracht-wagentje) (als nieuw) (de onderdeelen zijn de prijs reeds waard nieuwe banden Bovendlen te koop: electrisch uitgerust, Een „Up to date" en technisch volmaakt motorrijwiel. Auto-, Motor- en Reparatie inrichting Op a.s. DINSDAG 8 MAART, zullen D.V. als sprekers voor .Kerkherstel" optreden EN in het gebouw der NED. HERV. ZONDAGSSCHOOL te AXEL, des avonds om 6uur g)V Voor belangstellenden toegang vrlj. "TP® ZEGT HET VOORT. Tevens zal er gelegenheid wezen tot het stellen van vragen. (Directeur P. C. BRAKMAN.) in de Cerel. Kerk te AXEL.. Aanvang des avonds HALF ZEVEN Programma's gelden als bewijs van toegang en zijn te verkrijgen aan den ingang en bij de winkeliers C.SMIES-Dieleman, J. C. VAN LUIJK-Wisse en I. J. BRAKMAN. MnwuzM ALBERT HEIJN ALBERT HEIJN MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER", is niet slechts een reclame-leuze, doch een algemeen erkend feit, dagelijks door duizenden huisvrouwen met vreugde geconstateerd en ondervonden. 46 ti M m ii ii it ,i 6 ii ii 25 per 1/2 pond 19 19 ii ii it 1 J per pond 25 fl If If ALBERT HEIJN R 130. GR00TSTE VOORDEELIGSTE KRUIDENIERSBEQRIJF IN NEDERLAND. billijken prijs. Piano- en Orgelhandel, VLISS1NGEN - MIDDELBURG Prijs 250 gulden, Brieven onder no. 697, bur. v. d. blad. AdresI. DE BRAAL, Tholensstraat 77. Te bevragen Bureau van dit blad. op goeden stand, door echtpaar zonder kinderen. Huurprijs 25 30 gulden per maand. Brieven met beschrijving, onder No. 699, bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 7